Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-321"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.23.3-321"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, I would like to thank and commend the action taken by Commissioner Michel. We have heard today that Cyclone Nargis has brought devastation to two and a half million Burmese people and, as the Commissioner said, the situation has been exacerbated by the regime’s intransigence in denying foreign aid, so that only a quarter of those in need of urgent help have actually received it. This is unbelievable and a heartbreaking denial of the Burmese people’s most basic human right. But it is also verging on criminal negligence. Recently we have heard about some limited flexibility by the junta but I urge the Commission and Council to exercise caution towards this softening, because this is the regime that ruthlessly repressed its own pro-democracy movement. I would stress that it is vital to keep up the pressure on the junta so that all UN agencies with the experience and logistical know-how to deal with the situation are allowed in. I am especially concerned that, as the Commissioner stressed, it is the children who are suffering the most. Accordingly UNICEF needs to be allowed in, to alleviate the threat of disease and malnutrition. Finally, I call on those who have influence with Burma, namely the neighbours and EU partners – India, China and the ASEAN countries – to encourage the junta to accept relief from others. I also call on the Commission and others to take steps to make it clear to the junta that democracy and engagement with the outside world are the only viable ways out of the crisis. I hope that Commissioner Michel will provide an answer to the questions ‘Where do we go from here?’ and ‘How do we move forward?’"@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, ráda bych poděkovala a pochválila činnost, kterou vyvinul pan komisař Michel. Dnes jsme slyšeli, že cyklon Nargis zasáhl dva a půl milionu myanmarských obyvatel, a jak řekl pan Michel, situace se zhoršila neústupností režimu, když odmítl cizí pomoc, takže pouze čtvrtina těch, kteří potřebovali naléhavou pomoc, ji skutečně dostala. Je to neuvěřitelné a srdcervoucí popření nejzákladnějších lidských práv myanmarského lidu. Zároveň to hraničí s trestnou nedbalostí. Nedávno jsme slyšeli o jakési nedostatečné flexibilitě junty, ale naléhavě žádám Komisi a Radu, aby upozornila na nebezpečí takového zlehčování, protože jde o režim, který bezcitně potlačil své vlastní prodemokratické hnutí. Rád bych zdůraznil, že je důležité i nadále vyvíjet tlak na juntu tak, aby byl umožněn přístup všem agenturám OSN se zkušeností a logistickým know-how na řešení situace. Zvlášť se obávám, jak už podotkl pan komisař, že jsou to právě děti, kdo trpí nejvíce. Stejně je zapotřebí, aby i pro UNICEF byl umožněn přístup do země s cílem zmírnit hrozbu nemocí a podvýživy. Nakonec vyzývám ty, kteří mají vliv v Myanmaru, zejména sousední země a partnery EU – Indii, Čínu a země ASEAN –, aby povzbudily juntu k přijetí pomoci od ostatních. Rovněž vyzývám Komisi a další, aby podnikli kroky s cílem objasnit juntě, že demokracie a spolupráce s okolním světem jsou jediné možné způsoby, jak se dostat z krize. Doufám, že pan komisař Michel odpoví na otázky, kam směřujeme a jak se posuneme vpřed."@cs1
"Fru formand! Jeg vil gerne takke og rose kommissær Michel for det, han har gjort. Vi har i dag hørt, at cyklonen Nargis har bragt ødelæggelse til 2,5 millioner burmesere, og, som kommissæren sagde, at situationen er blevet forværret af regimets modvilje mod at tillade hjælp udefra, så kun en fjerdedel af de mennesker, der har hårdt brug for hjælp, faktisk har fået det. Det er ufatteligt og en hjerteskærende nægtelse af de burmesiske folks mest grundlæggende menneskerettighed. Men det er også på grænsen til strafbar uagtsomhed. Vi har for nylig hørt, at juntaen er begyndt at udvise en smule fleksibilitet, men jeg opfordrer Kommissionen og Rådet til at udvise forsigtighed i forhold til denne opblødning, da det selvsamme regime brutalt har undertrykt sin egen prodemokratiske bevægelse. Jeg vil understrege, at det er af afgørende betydning at opretholde presset på juntaen, så alle FN-organisationer med erfaringen og logistisk knowhow til at håndtere situationen får adgang til landet. Jeg er især bekymret over, at det er børnene, der lider mest, hvilket kommissæren understregede. Derfor skal UNICEF have tilladelse til at komme ind i landet, så truslen fra sygdomme og fejlernæring kan bekæmpes. Til sidst vil jeg opfordre alle, der kan påvirke Burma, nemlig landets naboer og EU's partnere - Indien, Kina og ASEAN-landene - til at overbevise juntaen om, at den skal acceptere at modtage hjælp fra andre. Jeg opfordrer desuden Kommissionen og andre til at træffe foranstaltninger, så juntaen bliver klar over, at demokrati og samarbejde med den omgivende verden er den eneste farbare vej ud af krisen. Jeg håber, at kommissær Michel vil besvare spørgsmålene "Hvad bliver næste skridt?" og "Hvad gør vi fremadrettet?"."@da2
"Frau Präsidentin! Ich möchte Kommissar Michel für sein lobenswertes Handeln danken. Wir haben heute erfahren, dass Zyklon „Nargis“ die Lebensgrundlage von zweieinhalb Millionen Menschen in Birma zerstört hat. Wie der Kommissar sagte, hat die starrsinnige Ablehnung ausländischer Hilfe durch das Regime die Situation soweit verschlimmert, dass nur ein Viertel der Menschen, die dringender Hilfe bedürfen, diese auch erhalten haben. Das ist unglaublich, und dem birmanischen Volk wird damit auf grausame Weise das elementarste Menschenrecht verweigert. Gleichzeitig grenzt ein solches Verhalten an kriminelle Fahrlässigkeit. In letzter Zeit war von einer gewissen Flexibilität der Junta zu hören. Ich bitte Kommission und Rat aber dringend, diese Nachgiebigkeit mit Skepsis zu behandeln, da ebendieses Regime die Demokratiebewegung im Land skrupellos unterdrückt hat. Ich möchte betonen, dass der Druck auf die Junta unbedingt aufrechterhalten werden muss, damit alle UN-Organisationen Zugang erhalten, die Erfahrung und logistisches Know-how für den Umgang mit der Situation besitzen. Besondere Sorge bereitet mir die Tatsache, dass es, wie der Kommissar betonte, die Kinder sind, die am meisten leiden. Daher muss UNICEF ins Land gelassen werden, um drohenden Hunger und drohende Unterernährung abzuwenden. Schließlich rufe ich alle auf, die in Birma Einfluss besitzen, also die Nachbarn und EU-Partner – Indien, China und die ASEAN-Staaten –, die Junta zu drängen, Hilfe von außen anzunehmen. Weiterhin appelliere ich an die Kommission und andere, Schritte zu unternehmen, die der Junta klar machen, dass Demokratie und Kontakte zur Außenwelt die einzigen gangbaren Wege aus der Krise darstellen. Ich hoffe, Kommissar Michel kann uns Antwort geben auf die Fragen: ‚Welche Richtung werden wir einschlagen?’ und ‚Wie werden wir dabei vorgehen?’"@de9
"Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω και να επιδοκιμάσω την ενέργεια του Επιτρόπου Michel. Ακούσαμε σήμερα ότι ο κυκλώνας Ναργκίς έχει προκαλέσει τον όλεθρο σε δυόμισι εκατομμύρια Βιρμανούς και, όπως είπε ο Επίτροπος, η κατάσταση έχει επιδεινωθεί από την επιμονή του καθεστώτος να αρνείται την ξένη βοήθεια, έτσι ώστε μόνον το ένα τέταρτο όσων έχουν ανάγκη άμεσης βοήθειας να την έχουν πράγματι λάβει. Πρόκειται για μια απίστευτη και θλιβερή αποστέρηση του πιο βασικού ανθρώπινου δικαιώματος των Βιρμανών που αγγίζει όμως και τα όρια της εγκληματικής αμέλειας. Πρόσφατα ακούσαμε σχετικά με κάποια περιορισμένη ευελιξία της χούντας αλλά καλώ την Επιτροπή και το Συμβούλιο να δουν με επιφύλαξη αυτήν την αλλαγή, επειδή αυτό είναι το καθεστώς που κατέστειλε με ανηλεή τρόπο το δημοκρατικό του κίνημα. Θα ήθελα να τονίσω ότι είναι ζωτικής σημασίας να διατηρήσουμε την πίεση στη χούντα έτσι ώστε να επιτραπεί η είσοδος σε όλες τις υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών που έχουν την απαιτούμενη πείρα και τεχνογνωσία στην υλικοτεχνική υποστήριξη ώστε να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Ανησυχώ ιδιαίτερα για το γεγονός ότι, όπως τόνισε ο Επίτροπος, τα παιδιά είναι εκείνα που υποφέρουν περισσότερο. Αντίστοιχα, πρέπει να επιτραπεί η είσοδος στη UNICEF ώστε να απαλύνει την απειλή ασθενειών και υποσιτισμού. Τέλος, καλώ όσους ασκούν επιρροή στη Βιρμανία, κυρίως τις γειτονικές χώρες και τους εταίρους της ΕΕ –την Ινδία, την Κίνα και τις χώρες ASEAN– να ενθαρρύνουν τη χούντα να δεχτεί εξωτερική βοήθεια. Καλώ επίσης την Επιτροπή και άλλους να προβούν σε δράσεις ώστε να διευκρινίσουν στη χούντα ότι η δημοκρατία και η συνεργασία με τον έξω κόσμο είναι οι μόνοι δυνατοί τρόποι εξόδου από την κρίση. Ελπίζω ότι ο Επίτροπος Michel θα δώσει απάντηση στα ερωτήματα «Τι κάνουμε τώρα;» και «Πως θα προχωρήσουμε;»."@el10
"Señora Presidenta, me gustaría agradecer y elogiar las acciones emprendidas por el Comisario Michel. Hemos escuchado hoy que el ciclón Nargis ha afectado a dos millones y medio de birmanos y, como el Comisario ha dicho, la situación se ha agravado por la intransigencia del régimen acerca del acceso de la ayuda exterior, de forma que sólo el 25 % de los que necesitaban ayuda urgente la han recibido. Es increíble y también supone la denegación descorazonadora del derecho humano más básico al pueblo birmano. Pero también está al límite de considerarse negligencia criminal. Recientemente hemos escuchado cómo la Junta daba muestras de una flexibilidad bastante limitada, pero insto a la Comisión y al Consejo a considerar con prudencia esta flexibilidad, ya que se trata del mismo régimen que reprimió despiadadamente su propio movimiento hacia la democracia. Destacaría la importancia de ejercer una mayor presión sobre la Junta de modo que todas las agencias de las Naciones Unidas con la experiencia y los conocimientos logísticos necesarios para manejar la situación puedan acceder al país. Me preocupa especialmente, como el Comisario subrayaba, que los niños sufran en mayor medida. Así, debería permitirse el acceso de UNICEF, para mitigar la amenaza de las enfermedades y la malnutrición. Por último, invito a aquéllos que pueden influir sobre Birmania, concretamente los países vecinos y socios de la UE —la India, China y los países ASEAN— a lograr que la Junta acepte la ayuda exterior. También insto a la Comisión y a otras instancias a emprender las medidas necesarias para dejar claro a la Junta que la democracia y las relaciones con el mundo exterior constituyen el único modo viable para superar la crisis. Espero que el Comisario Michel responda a las preguntas «¿Por dónde empezamos?» y «¿cómo podemos avanzar?»."@es21
"Proua juhataja, tahaksin tänada ja kiita volinik Micheli tema ette võetud tegude eest. Me kuulsime täna, et tsüklon Nargis tõi hävingut kahele ja poolele miljonile Birma elanikule ning, nagu volinik ütles, olukorda on hullemaks muutnud režiimi leppimatu välisabist keeldumine, nii et ainult veerand kiire abi vajajatest on seda tegelikult saanud. See on uskumatu ja südantlõhestav keeldumine Birma elanikkonna kõige põhilisemate inimõiguste tagamisest. Aga ühtlasi on see väga lähedal kuritegelikule hooletusele. Viimasel ajal oleme kuulnud, et hunta on teatud määral paindlikumaks muutunud, aga ma õhutan komisjoni ja nõukogu olema selle leebumise suhtes ettevaatlik, sest seesama režiim surus halastamatult maha oma riigi demokraatiameelse liikumise. Tahaksin rõhutada, et oluline on jätkata huntale surve avaldamist, et riiki lubataks kõik ÜRO allasutused, kellel on selliste olukordade jaoks kogemused ja logistikaalane oskusteave. Ma olen eriti mures, et kõige rohkem kannatavad just lapsed, nagu volinik rõhutas. Seega tuleb riiki lubada UNICEF, et leevendada haiguste ja alatoitumise ohtu. Lõpetuseks kutsun üles neid, kellel on Birma suhtes mõjuvõimu, nimelt naaberriike ja ELi partnereid – Indiat, Hiinat ja ASEANi riike – veenma huntat teiste abi vastu võtma. Samuti kutsun komisjoni ja teisi üles astuma samme, et teha huntale selgeks, et demokraatia ja välismaailmaga suhtlemine on ainus võimalus, kuidas sellest kriisist tegelikult väljuda. Ma loodan, et volinik Michel annab vastuse küsimustele selle kohta, kuhu ja kuidas me siit edasi liigume."@et5
"Arvoisa puhemies, kiitän ja kehun komission jäsenen Michelin toimintaa. Olemme tänään kuulleet, että hirmumyrsky Nargis on levittänyt tuhoa kahden ja puolen miljoonan burmalaisen keskuudessa ja, kuten komission jäsen kertoi, tilanne on pahentunut hallituksen kieltäytyessä tiukasti ulkomaisesta avusta, kun vain neljännes avun tarvitsijoista on itse asiassa saanut sitä. Tämä on uskomaton ja sydäntäsärkevä tapa kieltää Burman Kansan aivan perustavaa laatua olevat ihmisoikeudet. Se lähentelee kuitenkin myös rikollista tuottamuksellisuutta. Kuulimme äskettäin juntan myöntäneen jonkin verran joustoa, mutta kehotan komissiota ja neuvostoa suhtautumaan varovaisuudella tähän pehmenemiseen, sillä kyseessä on hallitus, joka tukahdutti armottomasti demokratialiikkeen. Korostan, että on ehdottoman tärkeää jatkaa juntan painostamista, jotta kaikki YK:n järjestöt, joilla on tilanteessa toimimisen edellyttämää asiantuntemusta ja logistista taitotietoa, päästetään maahan. Olen erityisen huolissani siitä, että eniten kärsivät lapset, kuten komission jäsen korosti. UNICEF on siis päästettävä maahan lievittämään tautien ja aliravitsemuksen uhkaa. Lopuksi kehotan niitä, joilla on vaikutusvaltaa Burmassa, erityisesti sen naapurivaltioita ja EU:n kumppaneita – Intiaa, Kiinaa ja ASEAN-valtioita – rohkaisemaan junttaa ottamaan vastaan apua muilta. Kehotan myös komissiota ja muita ryhtymään toimiin, jotta juntalle tehtäisiin selväksi, että demokratia ja sitoutuminen ulkomaailmaan ovat ainoa tapa selviytyä tästä kriisistä. Toivon komission jäsenen Michelin vastaavan kysymyksiin ”Miten tästä edetään?” sekä ”Kuinka asiat saadaan edistymään?’"@fi7
"Madame la Présidente, je tiens à remercier et à féliciter le commissaire Michel pour ses actions. Nous avons entendu aujourd’hui que le cyclone Nargis avait frappé deux millions et demi de Birmans, et, comme l’a dit le commissaire, que cette situation a été exacerbée par l’intransigeance du régime dans son refus de l’aide internationale, si bien qu’un quart à peine des personnes nécessitant une aide urgente ont en fait bénéficié de cette aide. Il s’agit là d’une violation incroyable et déchirante des droits de l’homme les plus fondamentaux du peuple birman. Cette attitude confine également à la négligence criminelle. Nous avons entendu parler récemment d’une certaine souplesse affichée par la junte, mais je prie la Commission et le Conseil de se montrer prudents vis-à-vis de cet adoucissement, parce qu’il s’agit là d’un régime qui a réprimé brutalement son propre mouvement démocratique. Je tiens à souligner qu’il est vital de maintenir la pression sur la junte pour qu’elle permette l’entrée de toutes les agences de l’ONU possédant l’expérience et l’expertise logistique nécessaires. Je m’inquiète en particulier du fait que, comme l’a souligné le commissaire, ce sont les enfants qui souffrent le plus. Il faut donc permettre l’accès de l’Unicef afin de faire reculer la menace de maladie et de malnutrition. Enfin, je lance un appel aux pays possédant une certaine influence sur la Birmanie, à savoir ses voisins partenaires de l’Union européenne, l’Inde, la Chine, et les pays de l’ANASE, pour que ceux-ci encouragent la junte à accepter l’aide extérieure. J’invite également la Commission et les autres institutions à prendre des mesures pour faire comprendre à la junte que la démocratie et la collaboration avec le monde extérieur sont les seules options viables pour sortir de cette crise. J’espère que le commissaire Michel apportera une réponse aux questions suivantes: «Que faire maintenant?» et «Comment avancer?»"@fr8
"Elnök asszony, szeretném megköszönni és megdicsérni Michel biztos úr intézkedését. Ma megtudtuk, hogy a Nargis ciklon két és fél millió burmai életét nyomorította meg, és ahogy azt a Biztos is állította, a helyzetet csak súlyosbította az, a kormány makacsul elutasította a külföldi segélyeket, így a sürgős segítségre szorulók alig egynegyede jutott segélyhez. Ez hihetetlen, és egyben a burmaiak legalapvetőbb emberi jogának megrendítő megtagadása. Sőt, ez a viselkedés a bűnös hanyagság tényét is kimeríti. Nemrég hallottunk arról, a katonai rendszer némi rugalmasságot mutatott. Arra ösztönözném a Bizottságot és a Tanácsot, hogy kezelje óvatosan ezt a rugalmasságot, hiszen mégiscsak olyan rezsim ez, amely könyörtelenül elnyomja saját demokrata-párti mozgalmait. Hangsúlyoznám, hogy rendkívül fontos, továbbra is gyakoroljunk nyomást a juntára annak érdekében, hogy valamennyi, az ilyen helyzetek kezelése terén tapasztalatokkal, illetve logisztikai háttérrel rendelkező ENSZ-szervezet bejuthasson az országba. Különösen nyugtalanítónak tartom, amint erre Biztos úr is célzott, hogy a gyermekek szenvednek a legtöbbet. Az UNICEF-nek ezért, mindenképpen be kell jutnia az országba, hogy enyhítsen a betegségek és az éhínség fenyegetésén. Végül, felszólítom a Burmára befolyást gyakorolni képes országokat, mindenekelőtt a szomszédos, az EU-val partneri viszonyban lévő államokat – Indiát, Kínát és az ASEAN-országokat – bátorítsák a juntát a külföldi segítség elfogadására. Felszólítom továbbá a Bizottságot, de másokat is, hogy világosan értessék meg a juntával, az ország válságából kivezető egyetlen út a demokrácia és a külvilággal való kapcsolatteremtés lehet. Remélem, Michel biztos úr meg tudja majd válaszolni a következő kérdéseket: “Hogyan tovább?” és “Hogyan haladjunk előre?”."@hu11
"Signora Presidente, desidero ringraziare e complimentarmi per l’azione intrapresa dal Commissario Michel. Oggi abbiamo sentito dire che il ciclone Nargis ha portato devastazione a due milioni e mezzo di birmani e che, come affermato dal Commissario, la situazione è stata aggravata dall’intransigenza del regime nel negare aiuti stranieri e pertanto solo un quarto di coloro che necessitano di aiuti urgenti li ha effettivamente ricevuti. E’ incredibile ed è una negazione straziante dei diritti umani più fondamentali del popolo birmano, ma rasenta anche la negligenza penale. Di recente abbiamo sentito di una qualche limitata flessibilità da parte della giunta, ma esorto la Commissione e il Consiglio a essere cauti nei confronti di questo ammorbidimento, perché si tratta del regime che ha spietatamente represso il suo stesso movimento a favore della democrazia. Desidero sottolineare che è fondamentale mantenere la pressione sulla giunta affinché sia permesso entrare nel paese a tutte le agenzie ONU in possesso dell’esperienza e del logistico per affrontare la situazione. Mi preoccupa in particolare il fatto che, come evidenziato dal signor Commissario, siano i bambini a soffrire maggiormente. Di conseguenza si deve permettere all’UNICEF di entrare, di attenuare la minaccia di malattie e malnutrizione. Infine, esorto coloro che hanno influenza sulla Birmania, vale a dire i paesi vicini e i dell’UE – India, Cina e i paesi dell’ASEAN – a incoraggiare la giunta ad accettare i soccorsi offerti da altri. Esorto inoltre la Commissione e gli altri a compiere passi volti a chiarire alla giunta che democrazia e impegno con il mondo esterno sono le uniche strade percorribili per uscire dalla crisi. Mi auguro che il Commissario Michel fornirà una risposta alle domande “Dove andremo da qui?” e “Come procederemo?”."@it12
"Ponia Pirmininke, norėčiau padėkoti ir pagirti Komisijos nario L. Michelio veiksmus. Šiandien girdėjome, kad ciklonas Nargis pavertė aukomis du su puse milijono Mianmaro gyventojų ir, kaip sakė Komisijos narys, situaciją pablogino režimo neperkalbamumas bei atsisakymas priimti užsienio pagalbą, todėl tik ketvirtis žmonių, kuriems reikalinga skubi pagalba, ją gavo. Tai neįtikėtinas ir žiaurus Mianmaro gyventojų pagrindinių žmogaus teisių pažeidimas. Bet tai jau prilygsta nusikalstamam aplaidumui. Neseniai girdėjome apie ribotą chuntos lankstumą, tačiau siūlau Komisijai ir Tarybai imtis pasipriešinimą mažinančių priemonių, nes šis režimas nuožmiai nuslopino savo šalies prodemokratišką judėjimą. Norėčiau pabrėžti, kad gyvybiškai svarbu išlaikyti spaudimą chuntai siekiant, kad visos patyrusios ir logistikos priemones turinčios JT agentūros, galinčios gelbėti situaciją, būtų įsileistos. Ypač nerimauju dėl to, kad, kaip pabrėžė Komisijos narys, vaikai kenčia labiausiai. UNICEF taip pat būtina įsileisti, kad būtų sumažinta ligų ir bado grėsmė. Galiausiai kreipiuosi į valstybes, turinčias Mianmarui įtakos, konkrečiai į kaimynes ir ES partneres – Indiją, Kiniją ir ASEAN šalis – skatinti chuntą priimti išorės pagalbą. Taip pat kviečiu Komisiją ir kitus imtis veiksmų, aiškiai parodančių chuntai, kad demokratija ir bendravimas su išoriniu pasauliu yra vieninteliai būdai išgyventi krizę. Tikiuosi, kad Komisijos narys L. Michelis pateiks atsakymus į klausimus, ką darysime toliau ir kaip toliau elgsimės."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, es gribētu pateikties un izteikt atzinību darbībai, ko veicis komisārs kungs. Šodien mēs dzirdējām, ka ciklons ir nodarījis postījumus divarpus miljoniem Mjanmas iedzīvotāju un, kā teica komisāra kungs, stāvokli vēl ir saasinājis režīma nesamierināmais ārvalstu palīdzības noraidījums, tā ka tikai ceturtā daļa to, kam nepieciešama steidzama palīdzība, faktiski to ir saņēmuši. Tā ir neticama un sirdi plosoša Mjanmas tautas galveno pamattiesību noliegšana. Bet tā ir arī ļoti tuvu kriminālai nolaidībai. Nesen mēs dzirdējām par huntas ierobežoto elastīgumu, bet es mudinu Komisiju un Padomi izteikt brīdinājumu attiecībā uz šī režīma mīkstināšanu, jo šis ir režīms, kas nežēlīgi apspieda savu demokrātisko kustību. Es gribētu uzsvērt, ka ir būtiski turpināt izdarīt spiedienu uz huntu, lai valstī tiktu ielaistas visas ANO aģentūras ar loģistiskās zinātības pieredzi šīs situācijas risināšanā. Man īpaši lielas bažas rada tas, kā uzsvēra komisāra kungs, visvairāk cieš bērni. Attiecīgi valstī ir jāielaiž lai mazinātu slimību un nepietiekama uztura draudus. Visbeidzot, es aicinu tos, kam ir ietekme Mjanmā, proti, kaimiņus un ES partnerus – Indiju, Ķīnu un valstis – mudināt huntu pieņemt palīdzību no citiem. Es aicinu arī Komisiju un pārējos spert soļus, lai liktu huntai skaidri saprast, ka demokrātija un sadarbība ar ārējo pasauli ir vienīgā dzīvotspējīgā izeja no šīs krīzes. Es ceru, ka komisārs kungs sniegs atbildi uz jautājumiem „Kur mēs ejam tālāk?” un „Kā mēs virzāmies uz priekšu?”"@lv13
"Madam President, I would like to thank and commend the action taken by Commissioner Michel. We have heard today that Cyclone Nargis has brought devastation to two and a half million Burmese people and, as the Commissioner said, the situation has been exacerbated by the regime’s intransigence in denying foreign aid, so that only a quarter of those in need of urgent help have actually received it. This is unbelievable and a heartbreaking denial of the Burmese people’s most basic human right. But it is also verging on criminal negligence. Recently we have heard about some limited flexibility by the junta but I urge the Commission and Council to exercise caution towards this softening, because this is the regime that ruthlessly repressed its own pro-democracy movement. I would stress that it is vital to keep up the pressure on the junta so that all UN agencies with the experience and logistical know-how to deal with the situation are allowed in. I am especially concerned that, as the Commissioner stressed, it is the children who are suffering the most. Accordingly UNICEF needs to be allowed in, to alleviate the threat of disease and malnutrition. Finally, I call on those who have influence with Burma, namely the neighbours and EU partners – India, China and the ASEAN countries – to encourage the junta to accept relief from others. I also call on the Commission and others to take steps to make it clear to the junta that democracy and engagement with the outside world are the only viable ways out of the crisis. I hope that Commissioner Michel will provide an answer to the questions ‘Where do we go from here?’ and ‘How do we move forward?’"@mt15
"Mevrouw de voorzitter, ik wil commissaris Michel bedanken en zijn optreden prijzen. Wij hebben vandaag gehoord dat de cycloon Nargis voor twee en een half miljoen Birmanen verwoestend is geweest. Zoals de commissaris zei, is de situatie tevens verslechterd omdat het regime halsstarrig weigert buitenlandse hulp toe te laten. Hierdoor hebben slechts een kwart van de mensen, die dringend hulp nodig hebben, deze ook effectief gekregen. Dit is ongelooflijk en hartverscheurend: het belangrijkste mensenrecht wordt de Birmanen ontzegd. Bovendien grenst dit aan criminele nalatigheid. Onlangs hebben we gehoord dat de junta zich in beperkte mate flexibeler zou opstellen. Ik dring er bij de Commissie en Raad echter op aan om deze verzachting behoedzaam te bejegenen. Dit regime heeft immers zijn eigen prodemocratische beweging meedogenloos de kop ingedrukt. Ik wil benadrukken dat het van cruciaal belang is druk te blijven uitoefenen op de junta zodat alle VN-agentschappen, die de nodige ervaring en logistieke knowhow hebben om de situatie aan te pakken, binnen mogen. Ik ben vooral bang dat het kinderen zijn die het meest lijden, zoals de commissaris reeds benadrukte. UNICEF moet dus worden toegelaten om dreigende ziektes en ondervoeding te verhelpen. Ten slotte wil ik een oproep doen aan zij die op Birma een invloed hebben, namelijk de buurlanden en EU-partners: India, China en de ASEAN-landen. Zij moeten de junta aanmoedigen hulp te aanvaarden. Ik wil ook een oproep doen aan de Commissie en anderen om stappen te zetten om de junta duidelijk te maken dat democratie en afspraken met de buitenwereld de enige mogelijke manieren uit een crisis zijn. Ik hoop dat commissaris Michel ons een antwoord kan geven op de vragen “En wat doen we nu?” en “Hoe gaan we nu verder?”"@nl3
"Pani przewodnicząca! Chcę podziękować i pochwalić działania podjęte przez komisarza Michela. Usłyszeliśmy dziś, że cyklon Nargis przyniósł zniszczenie dwu i pół milionom Birmańczyków i jak powiedział pan komisarz, sytuacja pogorszyła się w wyniku decyzji reżimu o odmowie przyjęcia pomocy zagranicznej, tak więc tylko jedna czwarta osób potrzebujących pilnej pomocy faktycznie ją otrzymała. Jest to niewiarygodne i stanowi dramatyczne pogwałcenie najbardziej podstawowego prawa człowieka oraz niedbalstwo o charakterze przestępczym. Usłyszeliśmy niedawno o pewnej ograniczonej elastyczności junty, lecz wzywam Komisję i Radę, by z rezerwą podchodzili do tej zmiany, ponieważ jest to reżim, który w sposób bezwzględny stłumił miejscowy ruch prodemokratyczny. Chcę podkreślić, że należy utrzymać presję wobec junty, tak żeby wszystkie agendy ONZ posiadające doświadczenie i wiedzę logistyczną zostały wpuszczone do kraju. Szczególnie niepokoi mnie fakt, że jak zauważył pan komisarz, to dzieci cierpią najbardziej. Dlatego przedstawiciele UNICEF muszą zostać wpuszczeni, by przeciwdziałać szerzeniu się chorób i niedożywienia. Wreszcie wzywam tych, którzy mogliby wpłynąć na Birmę, tzn. państwa sąsiednie i parterów UE – Indie, Chiny i państwa ASEAN – żeby przekonały juntę do przyjęcia pomocy z zagranicy. Wzywam także Komisję i innych, by podjęli kroki, które by wyraźnie pokazały juncie, że demokracja i współpraca ze światem zewnętrznym to jedyne możliwe sposoby na wyjście z kryzysu. Mam nadzieję, że komisarz Michel odpowie na pytania „Co należy robić dalej?” oraz „W jaki sposób osiągnąć postęp”?"@pl16
"Senhora Presidente, quero agradecer e louvar a acção levada a cabo pelo Comissário Michel. Tivemos hoje conhecimento de que o ciclone “Nargis” trouxe a devastação a dois milhões e meio de birmaneses e, tal como o Senhor Comissário disse, a situação tem sido agravada pela intransigência do regime que rejeita a ajuda internacional, de modo que só um quarto das pessoas que necessitam de auxílio urgente o receberam de facto. Esta situação é inconcebível e constitui uma privação pungente dos direitos humanos mais básicos do povo birmanês. Mas toca também as raias da negligência criminosa. Recentemente, tomámos conhecimento de que haveria alguma flexibilidade limitada por parte da Junta, mas insto a Comissão e o Conselho a usarem de prudência em relação a este abrandamento, dado tratar-se de um regime que reprimiu impiedosamente o seu próprio movimento pro-democrático. Quero frisar que é vital manter a pressão sobre a Junta, para que esta autorize a entrada no país de todas as agências da ONU com experiência e conhecimentos de logística comprovados no tratamento deste tipo de situações. Preocupa-me, especialmente, como foi salientado pelo Comissário, o facto de serem as crianças as que mais sofrem. Por essa razão, é preciso que a UNICEF seja autorizada a entrar no país para debelar os riscos de doenças e subnutrição. Por último, peço a quem tem influência na Birmânia, nomeadamente aos países vizinhos e parceiros da UE – a Índia, a China e os países da Associação das Nações do Sudeste Asiático – que incitem a Junta a aceitar a ajuda do exterior. Peço, também, à Comissão e a outras instituições que tomem medidas que demonstrem claramente à Junta que a democracia e o compromisso com o mundo exterior são os únicos caminhos viáveis para a saída da crise. Espero que o Comissário Michel possa responder a estas perguntas: “Para onde vamos agora?” e “ Como seguimos em frente?”"@pt17
"Madam President, I would like to thank and commend the action taken by Commissioner Michel. We have heard today that Cyclone Nargis has brought devastation to two and a half million Burmese people and, as the Commissioner said, the situation has been exacerbated by the regime’s intransigence in denying foreign aid, so that only a quarter of those in need of urgent help have actually received it. This is unbelievable and a heartbreaking denial of the Burmese people’s most basic human right. But it is also verging on criminal negligence. Recently we have heard about some limited flexibility by the junta but I urge the Commission and Council to exercise caution towards this softening, because this is the regime that ruthlessly repressed its own pro-democracy movement. I would stress that it is vital to keep up the pressure on the junta so that all UN agencies with the experience and logistical know-how to deal with the situation are allowed in. I am especially concerned that, as the Commissioner stressed, it is the children who are suffering the most. Accordingly UNICEF needs to be allowed in, to alleviate the threat of disease and malnutrition. Finally, I call on those who have influence with Burma, namely the neighbours and EU partners – India, China and the ASEAN countries – to encourage the junta to accept relief from others. I also call on the Commission and others to take steps to make it clear to the junta that democracy and engagement with the outside world are the only viable ways out of the crisis. I hope that Commissioner Michel will provide an answer to the questions ‘Where do we go from here?’ and ‘How do we move forward?’"@ro18
"Pani predsedajúca, rada by som sa poďakovala a pochválila činnosť, ktorú vyvinul pán komisár Michel. Dnes sme počuli, že cyklón Nargis zasiahol dva a pol milióna mjanmarských obyvateľov, a ako povedal pán Michel, situácia sa zhoršila neústupčivosťou režimu, keď odmietli cudziu pomoc, takže iba štvrtina tých, ktorí potrebovali naliehavú pomoc, ju aj skutočne dostali. Je to neuveriteľné a srdcervúce popretie najzákladnejších ľudských práv mjanmarského ľudu. Zároveň to hraničí s trestnou nedbalosťou. Nedávno sme počuli o akejsi nedostatočnej flexibilite junty, ale naliehavo žiadam Komisiu a Radu, aby upozornila na nebezpečenstvo takéhoto zľahčovania, pretože ide o režim, ktorý bezcitne potlačil svoje vlastné prodemokratické hnutie. Rád by som zdôraznil, že je dôležité aj naďalej vyvíjať tlak na juntu tak, aby bol umožnený prístup všetkým agentúram OSN so skúsenosťou a logistickým know-how na riešenie situácie. Zvlášť sa obávam, ako už podotkol pán komisár, že sú to práve deti, ktoré trpia najviac. Rovnako je potrebné, aby aj UNICEF-u bol umožnený prístup do krajiny s cieľom zmierniť hrozbu chorôb a podvýživy. Nakoniec vyzývam tých, ktorí majú vplyv v Mjanmarsku, najmä susediace krajiny a partnerov EÚ – Indiu, Čínu a krajiny ASEAN-u –, aby povzbudili juntu na prijatie pomoci od ostatných. Takisto vyzývam Komisiu a ďalších, aby podnikli kroky s cieľom objasniť junte, že demokracia a spolupráca s vonkajším svetom sú jediné možné spôsoby, ako sa dostať z krízy. Dúfam, že pán komisár Michel odpovie na otázky kam smerujeme a ako sa posunieme vpred."@sk19
"Gospa predsednica, zahvaljujem se komisarju Michelu in mu čestitam za njegove ukrepe. Danes smo slišali, da je ciklon Nargis prizadel dva in pol milijona burmanskega prebivalstva in, kot je povedal komisar, so se razmere še poslabšale zaradi nepopustljivosti režima pri zavračanju tuje pomoči, zaradi česar je pomoč prejela le četrtina ljudi, ki to pomoč nujno potrebujejo. To pomeni nedojemljivo in žalostno kršenje najosnovnejših človekovih pravic burmanskega ljudstva. Vendar prav tako meji na kazensko malomarnost. Pred kratkim smo izvedeli, da se je hunta pripravljena delno prilagoditi, vendar pozivam Komisijo in Svet, naj to popuščanje obravnavata previdno, ker je to režim, ki je surovo zatrl svoje prodemokratično gibanje. Poudarjam, da je ključno še naprej pritiskati na hunto, da bodo lahko agencije ZN, ki imajo izkušnje in logistično znanje v zvezi z obravnavo razmer, prišle v državo. Zlasti sem zaskrbljena, kot je poudaril komisar, zaradi otrok, ki najbolj trpijo. Prav tako je treba dovoliti vstop Unicefu, da se bo zmanjšalo tveganje za bolezni in nezadostno prehrano. Končno, pozivam tiste, ki lahko vplivajo na Burmo, to so sosednje države in partnerice EU – Indija, Kitajska in države združenja ASEAN – naj spodbujajo hunto, da bo sprejela pomoč od drugih. Prav tako pozivam Komisijo in druge, da sprejmejo ukrepe za pojasnitev hunti, da sta demokracija in sodelovanje z zunanjim svetom edini mogoč način za rešitev te krize. Upam, da bo komisar Michel odgovoril, kaj bomo naredili zdaj in kakšni bodo naši naslednji ukrepi."@sl20
"Fru talman! Jag vill tacka och berömma de åtgärder som har vidtagits av kommissionsledamot Michel. Vi har hört i dag att cyklonen Nargis har fört med sig förödelse till två och en halv miljon människor i Myanmar och, som kommissionsledamoten sa, situationen har förvärrats av regimens orubblighet i dess vägran att ta emot utländskt bistånd, så att bara en fjärdedel av dem som behöver brådskande hjälp faktiskt har fått det. Detta är ofattbart och en hjärtskärande vägran av folkets mest grundläggande mänskliga rättighet. Det gränsar dock även till brottslig försumlighet Vi har nyligen hört talas om en del begränsad flexibilitet av juntan, men jag uppmanar kommissionen och rådet att vara försiktiga när det gäller detta uppmjuknande, eftersom det här är den regim som hänsynslöst har förtryckt sin egen demokratirörelse. Jag vill betona att det är mycket viktigt att behålla påtryckningarna på juntan så att alla FN-organ med den erfarenhet och de logistiska kunskaper som behövs för att hantera situationen släpps in. Jag är särskilt oroad över att det, som kommissionsledamoten betonade, är barnen som lider mest. Därför måste Unicef släppas in, för att mildra hotet om sjukdomar och näringsbrist. Avslutningsvis uppmanar jag dem som har inflytande på Myanmar, det vill säga grannländerna och EU:s partner – Indien, Kina och Asean-länderna – att uppmuntra juntan att ta emot hjälp från andra. Jag uppmanar även kommissionen och andra att vidta åtgärder för att klargöra för juntan att demokrati och engagemang i omvärlden är de enda fungerande vägarna ut ur krisen. Jag hoppas att kommissionsledamot Michel kommer att besvara frågorna ”Vart ska vi gå härifrån?” och ”Hur går vi vidare?”."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Neena Gill (PSE ). -"5,20,1,14,13,21
"Neena Gill (PSE ). –"18,15,19,16,11,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph