Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-320"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.23.3-320"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Signora Presidente, onorevoli colleghi, nei pochi secondi a disposizione vorrei portare nell’Aula il grido di allarme che mi giunge dai volontari dell’organizzazione internazionale che ci informa del rischio imminente di una tragedia nella tragedia. I soccorritori fanno infatti sapere che nella zona paludosa alla foce del Irrawaddy ci sono oltre 30.000 bambini che stanno morendo di stenti, ragazzini sopravvissuti alla furia del ciclone Nargis e spesso ai propri genitori, che ora sono piegati dalla fame e dalla sete, consumati dalla dissenteria e stremati dalla pioggia e dal freddo. Signor Commissario, in questo contesto è delirante la politica di chiusura agli aiuti del regime di Than Shwe e dei suoi collaboratori in stellette. Non c’è tempo da perdere! Con la denutrizione già presente, la penuria di acqua potabile, le malattie incombenti e l’assenza di aiuti quei ragazzini non sopravviveranno a lungo: o interveniamo subito o avremo la responsabilità oggettiva di non aver saputo fare abbastanza!"@it12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, dámy a pánové, za chvíli bych rád obrátil pozornost Parlamentu k výstražnému volání, které ke mně dolehlo od dobrovolníků pracujících pro mezinárodní organizaci Save the Children, která nás informuje o hrozících rizicích, že situace směřuje k další tragédii. Záchranná posádka oznámila, že v bahenní oblasti ústí řeky Irrawaddy umírá více než 30 000 dětí na následky bídy, dětí, které přežily cyklon Nargis a v mnoha případech své vlastní rodiče, kteří jsou oběťmi hladu a žízně, chorob jako úplavice a vyčerpání deštěm a chladem. Pane komisaři, v této souvislosti je politika odmítající pomoc, kterou zavedl režim Than Shwe a jeho vojenští pomocníci, šílenstvím. Nemůžeme ztrácet čas! Tyto děti nepřežijí z důvodu podvýživy, která je už přítomná, nedostatku pitné vody, širokého rozsahu nemocí a nedostatku pomoci: buď zasáhneme okamžitě, nebo budeme zcela a přímo zodpovědní za to, že jsme nejednali dostatečně!"@cs1
"Fru formand, mine damer og herrer! På de få sekunder, der er til rådighed, vil jeg henlede Parlamentets opmærksomhed på de nødråb, der er kommet fra frivillige, som arbejder for den internationale organisation Save the Children, hvor vi er blevet informeret om, at der er overhængende risiko for, at der opstår en tragedie, der kan forværre tragedien. Redningshold har rapporteret, at der i marskområdet i Irrawaddydeltaet dør over 30.000 børn af mangel på fornødenheder. Det er børn, der har overlevet cyklonen Nargis og i mange tilfælde deres egne forældre, og som nu lider af sult og tørst, dysenteri og udmattelse på grund af regn og kulde. Hr. kommissær! I denne sammenhæng er politikken fra Than Shwes regime og hans militære hjælpere med at afvise hjælp vanvid. Der er ingen tid at spilde. Da der allerede er fejlernæring, mangel på drikkevand, en lang række sygdomme og mangel på hjælp, vil disse børn ikke overleve længe. Hvis vi ikke griber ind, vil vi slet og ret være ansvarlige for ikke at have gjort nok."@da2
"Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! In den wenigen mir zur Verfügung stehenden Sekunden möchte ich die Aufmerksamkeit dieses Hohen Hauses auf den Hilferuf lenken, der mich von den Freiwilligen der internationalen Organisation „Save the children“ erreichte, die uns über die bevorstehende Gefahr einer Tragödie innerhalb der Tragödie informiert. Die Helfer haben berichtet, dass im Sumpfgebiet am Irrawaddy-Delta über 30 000 Kinder an Entbehrungen sterben, Kinder, die den Zyklon Nargis und vielfach auch ihre Eltern überlebten und nun Hunger und Durst zum Opfer fallen, an Ruhr erkranken und durch Regen und Kälte entkräftet werden. Herr Kommissar, vor diesem Hintergrund ist die Ablehnung der Hilfen durch das Regime von Than Shwe und seine militärischen Helfershelfer reiner Wahnsinn. Es gilt keine Zeit zu verlieren! Angesichts ihrer bereits bestehenden Unterernährung, des Trinkwassermangels, der drohenden Krankheiten und fehlender Hilfe werden diese Kinder nicht lange überleben: Entweder wir greifen sofort ein oder aber wir werden objektiv dafür verantwortlich sein, nicht genug getan zu haben!"@de9
"Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, στα λίγα δευτερόλεπτα που διαθέτω θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή του Σώματος στις κραυγές ανησυχίας εθελοντών που εργάζονται για τη διεθνή οργάνωση Save the Children, οι οποίοι μας ενημέρωναν για τον επικείμενο κίνδυνο τραγωδίας που θα επιδεινώσει την ήδη υπάρχουσα τραγωδία. Πληρώματα διάσωσης έχουν αναφέρει ότι, στην ελώδη περιοχή του δέλτα του Irrawaddy, περισσότερα από 30 000 παιδιά πεθαίνουν από την ανέχεια, παιδιά που επιβίωσαν του κυκλώνα Ναργκίς και, σε πολλές περιπτώσεις, έχουν χάσει τους ίδιους τους γονείς τους, τα οποία είναι τώρα τα θύματα πείνας και δίψας, άρρωστα από δυσεντερία και εξαντλημένα από τη βροχή και το κρύο. Κύριε Επίτροπε, στο πλαίσιο αυτό, η πολιτική της άρνησης της βοήθειας που υιοθετείται από το καθεστώς του Than Shwe και των στρατιωτικών συνεπικούρων του είναι τρέλα. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο! Με τον υποσιτισμό ήδη εκεί, την έλλειψη πόσιμου νερού, τη δυσοίωνη προοπτική των ασθενειών και την απουσία βοήθειας, αυτά τα παιδιά δεν θα επιβιώσουν για πολύ: είτε θα παρέμβουμε άμεσα είτε θα είμαστε δικαίως υπεύθυνοι που δεν κάναμε αρκετά!"@el10
"Madam President, ladies and gentlemen, in the few seconds available I would like to draw the House’s attention to the cry of alarm which has reached me from volunteers working for the international organisation Save the Children, informing us of the imminent risk of a tragedy to compound the tragedy. Rescue crews have reported that, in the marsh area of the Irrawaddy Delta, over 30 000 children are dying through want, children who have survived Cyclone Nargis and, in many cases, their own parents, who are now the victims of hunger and thirst, ill with dysentery and exhausted by rain and the cold. Commissioner, in this context, the policy of refusing aid adopted by the regime of Than Shwe and his military coadjutants is madness. There is no time to lose! With malnutrition already present, a lack of drinking water, the spectre of disease and the absence of aid, these children will not survive long: either we intervene immediately or we will be responsible fair and square for not having done enough!"@en4
"Señora Presidenta, Señorías, en los pocos segundos de los que dispongo me gustaría llamar la atención de la Cámara sobre el grito de alarma que me llega de los voluntarios de la organización internacional Save the children, que nos informa del riesgo inminente de una tragedia dentro de la tragedia. Los equipos de rescate nos informan de que en la zona pantanosa del delta del Ayeyarwady existen más de 30 000 niños que mueren víctimas de las privaciones, niños que han sobrevivido a la furia del ciclón Nargis y a menudo a sus propios padres, que ahora son víctimas del hambre y la sed, consumidos por la disentería y exhaustos por la lluvia y el frío. Señor Comisario, en este contexto, la política de negarse a recibir ayuda adoptada por el régimen de Than Shwe y sus acólitos militares es delirante. ¡No podemos perder más tiempo! Con la desnutrición ya presente, la escasez de agua potable, el fantasma de las enfermedades y la ausencia de ayuda, todos estos niños no sobrevivirán mucho tiempo: o intervenimos inmediatamente o seremos responsables objetivamente de no haber sabido hacer lo suficiente."@es21
"Proua juhataja, daamid ja härrad, tahaksin mõne minu käsutuses oleva sekundi jooksul juhtida selle täiskogu tähelepanu hädahüüule, mis on minuni jõudnud rahvusvahelise organisatsiooni Save the Children heaks töötavatelt vabatahtlikelt, kes teatasid meile senist tragöödiat võimendava uue tragöödia ohust. Päästemeeskonnad on teatanud, et Irrawaddy delta soode piirkonnas sureb üle 30 000 lapse, kes elasid üle tsüklon Nargise, puuduse tõttu ning paljudel juhtudel on nende nälja ja janu käes vaevlevad vanemad haigestunud düsenteeriasse ning kurnatud vihma ja külma tõttu. Volinik, selles kontekstis on Than Shwe ja tema sõjaväeliste käealuste režiimi abist keeldumise poliitika hullumeelsus. Me ei tohi aega kaotada! Kuna alatoitumine ja joogivee puudus, erinevad haigused ja abi puudumine on juba praegu probleemiks, ei ela need lapsed enam kaua: me kas sekkume kohe või vastutame otseselt selle eest, et me ei teinud piisavaid jõupingutusi."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, muutaman käytettävissä olevan sekunnin aikana haluan kiinnittää parlamentin huomion kansainvälisen Pelastakaa lapset -järjestön vapaaehtoistyöntekijöiden hätähuutoon. He kertovat uuden tragedian uhkaavan syntyä toisen ensimmäisen tragedian jälkeen. Pelastusjoukot ovat kertoneet, että Irrawaddyn suiston suoalueella yli 30 000 lasta on kuolemaisillaan. Nämä lapset selvisivät hirmumyrsky Nargisista, ja monissa tapauksissa heidän omat vanhempansakin kärsivät nälästä ja janosta, sairastavat punatautia ja ovat sateen ja kylmyyden uuvuttamia. Arvoisa komission jäsen, tässä yhteydessä Than Shwen ja hänen sotilasadjutanttiensa hallinnon avusta kieltäytymisen politiikka on hulluutta. Aikaa ei ole hukattavaksi! Ilman juomavettä jo valmiiksi aliravitut lapset eivät elä kauan tautien keskellä ja ilman apua: meidän on joko puututtava asiaan tai olemme suoraan sanottuna vastuussa siitä, ettemme ole tehneet tarpeeksi!"@fi7
"Madame la Présidente, chers collègues, dans les quelques secondes qui me sont allouées, je souhaite attirer l’attention de cette Assemblée sur le cri d’alarme qui me parvient des volontaires travaillant pour l’organisation internationale Save the Children et nous informant du risque imminent d’une tragédie s’ajoutant à la tragédie. Les équipes de sauvetage signalent que, dans la région des marais du delta de l’Irrawaddy, plus de 30 000 enfants sont en train de mourir par privation, des enfants qui ont survécu au cyclone Nargis et souvent à leurs propres parents, et qui sont maintenant victimes de la faim et de la soif, malades de dysenterie et épuisés par la pluie et le froid. Monsieur le Commissaire, dans ce contexte, la politique de refus de l’aide adoptée par le régime de Than Shwe et de ses adjoints militaires est pure folie. Il n’y a pas de temps à perdre! Avec la malnutrition déjà présente, le manque d’eau potable, la menace de maladie et l’absence d’aide, ces enfants ne survivront pas longtemps: soit nous intervenons immédiatement, soit nous serons tout simplement responsables pour ne pas avoir fait assez!"@fr8
"Elnök asszony, hölgyeim és uraim, a rendelkezésemre álló pár másodpercben szeretném felhívni a Ház figyelmét a Save the Children, nemzetközi segélyszervezet önkénteseitől hozzám érkezett vészkiáltására, amely a már korábban keletkezett tragédiát még tovább súlyosbító, közelgő katasztrófa veszélyeire figyelmeztet. Mentőcsapatok jelentették, hogy az Irrawady delta mocsaras területein több mint 30 000 gyermek haldoklik a szűkölködés miatt. Gyermekek, akik túlélték a Nargis ciklont, sok esetben még saját szüleiket is, és akiket most az éhség és vízhiány sújt, vérhasban szenvednek, és akiket kimerített az eső és a hideg. Biztos úr, ezzel összefüggés a segítség elutasítását követő politika Than Shwe, és katonatiszt partnerei részéről, az őrültséggel egyenértékű. Nincs vesztegetni való időnk! A már jelenlévő alultápláltság, az ivóvíz hiánya, a betegség fenyegető rémképe, valamint a segély hiánya következtében a gyermekek aligha maradnak sokáig életben. Vagy azonnal közbeavatkozunk, vagy osztozunk a felelősségben, hogy nem tettünk meg minden tőlünk telhetőt!"@hu11
"Ponia Pirmininke, ponios ir ponai, turėdamas kelias sekundes noriu atkreipti dėmesį į pagalbos šauksmą, kuris mane pasiekė iš savanorių, dirbančių tarptautinėje organizacijoje „Gelbėkit vaikus“ – jie informavo apie neišvengiamą riziką, kad viena tragedija virs kita. Gelbėjimo komandos pranešė, kad pelkėtose Iravadi deltos vietose daugiau kaip 30 000 vaikų, išgyvenusių ciklono Nargio siautėjimą, merdi dėl skurdo, daugeliu atvejų ir jų tėvai, kurie dabar kenčia nuo alkio ir troškulio, serga dizenterija, yra išsekę nuo lietaus ir šalčio. Komisijos nary, Thano Shwe ir jo karo adjutantų režimo vykdoma pagalbos atsisakymo politika šiame kontekste yra beprotybė. Nebegalime gaišti laiko! Jau dabar negaudami pakankamai maisto, geriamojo vandens, sirgdami įvairiomis ligomis ir nesulaukdami pagalbos šie vaikai ilgai neišgyvens: arba tučtuojau įsikišime, arba būsime neginčijamai atsakingi už tai, kad padarėme nepakankamai!"@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi, dažās sekundēs, kas man ir pieejamas, es gribētu pievērst Parlamenta uzmanību tam trauksmes signālam, kas mani ir sasniedzis ar brīvprātīgo palīdzību, kuri strādā organizācijai „Glābiet bērnus!”, informējot mūs par neizbēgamo risku saistībā ar šo traģēdiju. Glābšanas brigādes ir ziņojušas, ka Iravadi upes grīvas purvājos vairāk nekā 30 000 bērnu mirst trūkumā, bērni, kas ir izdzīvojuši ciklonā un daudzos gadījumos mirst arī viņu vecāki, tagad ir bada un slāpju upuri, slimi ar dizentēriju, lietus un aukstuma izmocīti. Komisāra kungs, šajā kontekstā politika atteikties no palīdzības, ko pieņēmis režīms un viņa militārie adjutanti, ir vājprātīga. Nav laika, ko zaudēt! Ar pašreizējo nepietiekamo uzturu, dzeramā ūdens trūkumu, slimību spektru un, trūkstot palīdzībai, šie bērni ilgi neizdzīvos: vai nu mēs iejaucamies nekavējoties, vai arī mēs būsim taisnīgi un pamatoti atbildīgi par to, ka neesam darījuši pietiekami daudz!"@lv13
"Signora Presidente, onorevoli colleghi, nei pochi secondi a disposizione vorrei portare nell'Aula il grido di allarme che mi giunge dai volontari dell'organizzazione internazionale che ci informa del rischio imminente di una tragedia nella tragedia. I soccorritori fanno infatti sapere che nella zona paludosa alla foce del Irrawaddy ci sono oltre 30.000 bambini che stanno morendo di stenti, ragazzini sopravvissuti alla furia del ciclone Nargis e spesso ai propri genitori, che ora sono piegati dalla fame e dalla sete, consumati dalla dissenteria e stremati dalla pioggia e dal freddo. Signor Commissario, in questo contesto è delirante la politica di chiusura agli aiuti del regime di Than Shwe e dei suoi collaboratori in stellette. Non c'è tempo da perdere! Con la denutrizione già presente, la penuria di acqua potabile, le malattie incombenti e l'assenza di aiuti quei ragazzini non sopravviveranno a lungo: o interveniamo subito o avremo la responsabilità oggettiva di non aver saputo fare abbastanza!"@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, in de enkele seconden die ik ter beschikking heb, wil ik de aandacht van het Huis vestigen op de alarmkreet van vrijwilligers, die voor de internationale organisatie Save the Children werken. Zij hebben ons ingelicht over een dreigend gevaar van een tragedie die de bestaande tragedie zal verergeren. Volgens reddingswerkers zullen in het moerasgebied van de Irrawaddydelta meer dan 30 000 kinderen door armoede sterven. Kinderen die de cycloon Nargis overleefd hebben en in vele gevallen hun ouders, die honger en dorst lijden, dysenterie hebben en uitgeput zijn door de regen en de kou. Commissaris, in deze context is het beleid van Than Shwe en zijn militaire handlangers om hulp te weigeren eenvoudigweg krankzinnig. Er valt geen tijd te verliezen! Door ondervoeding, drinkwatertekort, de waaier aan ziektes en de afwezigheid van hulp, zullen deze kinderen niet lang meer leven: ofwel interveniëren we onmiddellijk, ofwel zijn wij er gewoon voor verantwoordelijk dat wij niet genoeg gedaan hebben!"@nl3
"Pani przewodnicząca, panie i panowie! W tym krótkim przynależnym mi czasie chciałbym zwrócić uwagę Izby na wołanie o pomoc docierające od wolontariuszy pracujących dla międzynarodowej organizacji „Save the Children”, którzy informują nas o zbliżającym się zagrożeniu, które może jeszcze bardziej pogłębić dotychczasową tragedię. Ekipy ratunkowe poinformowały, że w bagnistym rejonie delty ponad 30 tysięcy dzieci umiera – dzieci, które przeżyły cyklon Nargis i które często straciły swoich rodziców - umierają z głodu, pragnienia, dyzenterii i wyczerpania z powodu deszczu i zimna. Panie komisarzu! W tym kontekście polityka odmawiania pomocy przyjęta przez reżim Than Shwe i jego wojskowych popleczników jest szaleństwem. Nie ma czasu do stracenia! W wyniku niedożywienia, braku wody pitnej, chorób i braku pomocy dzieci te długo nie przeżyją: albo interweniujemy natychmiast albo to my będziemy odpowiedzialni za brak wystarczających działań!"@pl16
"Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, nos breves segundos de que disponho, gostaria de chamar a atenção desta Assembleia para o grito de alerta que me chegou dos voluntários que trabalham para a organização internacional informando-nos do risco iminente de uma tragédia dentro da tragédia. As equipas de salvamento relataram que, na zona pantanosa do delta do rio Irrawaddy, mais de 30 000 crianças estão a morrer à míngua, crianças que conseguiram sobreviver ao ciclone Nargis e, em muitos casos, aos seus próprios pais, e que agora são vítimas da fome e da sede, sofrem de desinteria e estão completamente exaustas devido à chuva e ao frio. Senhor Comissário, neste contexto, é uma perfeita loucura a política de recusa de ajudas adoptada pelo regime de Than Shwe e pelos seus coadjutores militares. Não há tempo a perder! Com a subnutrição já presente, a falta de água potável, o espectro das doenças e a ausência de ajudas, essas crianças não irão sobreviver muito tempo: ou intervimos imediatamente ou arcaremos com a responsabilidade de não termos feito o suficiente!"@pt17
"Signora Presidente, onorevoli colleghi, nei pochi secondi a disposizione vorrei portare nell'Aula il grido di allarme che mi giunge dai volontari dell'organizzazione internazionale che ci informa del rischio imminente di una tragedia nella tragedia. I soccorritori fanno infatti sapere che nella zona paludosa alla foce del Irrawaddy ci sono oltre 30.000 bambini che stanno morendo di stenti, ragazzini sopravvissuti alla furia del ciclone Nargis e spesso ai propri genitori, che ora sono piegati dalla fame e dalla sete, consumati dalla dissenteria e stremati dalla pioggia e dal freddo. Signor Commissario, in questo contesto è delirante la politica di chiusura agli aiuti del regime di Than Shwe e dei suoi collaboratori in stellette. Non c'è tempo da perdere! Con la denutrizione già presente, la penuria di acqua potabile, le malattie incombenti e l'assenza di aiuti quei ragazzini non sopravviveranno a lungo: o interveniamo subito o avremo la responsabilità oggettiva di non aver saputo fare abbastanza!"@ro18
"Pani predsedajúca, dámy a páni, o chvíľu by som rád pritiahol pozornosť Parlamentu k výstražnému volaniu, ktoré sa ku mne dostalo od dobrovoľníkov pracujúcich pre medzinárodnú organizáciu Save the Children, ktorá nás informuje o hroziacich rizikách tragédie smerujúcej k ďalšej tragédii. Záchranná posádka oznámila, že v bahennej oblasti ústia rieky Irrawaddy umiera viac ako 30 000 detí na následky biedy, deti, ktoré prežili cyklón Nargis a v mnohých prípadoch ich vlastní rodičia, ktorí sú obeťami hladu a smädu, chorôb ako úplavica a vyčerpaní dažďom a chladom. Pán komisár, v tejto súvislosti je politika odmietajúca pomoc, ktorú zaviedol režim Than Shwe a jeho vojenskí pomocníci, šialenstvom. Nemôžeme strácať čas! Tieto deti neprežijú z dôvodu podvýživy, ktorá je už prítomná, nedostatku pitnej vody, širokému rozsahu chorôb a nedostatku pomoci: buď zasiahneme okamžite, alebo budeme úplne a priamo zodpovední za to, že sme nekonali dostatočne!"@sk19
"Gospa predsednica, gospe in gospodje, v nekaj sekundah, ki jih imam na voljo, bi rad opozoril Parlament na opozorila prostovoljcev, ki delajo za mednarodno organizacijo Save the Children in ki so nas obvestili, da obstaja neizbežno tveganje za tragedijo, ki bo dodatno poslabšala sedanjo tragedijo. Reševalne ekipe so sporočile, da na močvirnatem območju delte reke Iravadi več kot 30 000 otrok umira zaradi pomanjkanja; to so otroci, ki so preživeli ciklon Nargis, in v veliko primerih tudi njihovi starši, ki so zdaj žrtve lakote in žeje, bolehajo za grižo ter so izčrpani zaradi dežja in mraza. Komisar, v teh okoliščinah je politika zavračanja pomoči, ki jo izvajajo general Tan Šve in njegovi vojaški pomočniki, nesmiselna. Ne smemo izgubljati časa. Zaradi slabe prehrane, ki je že prisotna, pomanjkanja pitne vode, različnih bolezni in odsotnosti pomoči ti otroci ne bodo dolgo preživeli: ali ukrepamo zdaj ali pa bomo upravičeno odgovorni, ker nismo naredili dovolj."@sl20
"Fru talman, mina damer och herrar! Under de få sekunder som står till mitt förfogande vill jag rikta parlamentets uppmärksamhet mot det nödrop som har nått mig från frivilliga som arbetar för den internationella organisationen Rädda barnen, vilka informerar oss om den överhängande risken för en tragedi mitt i tragedin. Räddningsmanskap har rapporterat att över 30 000 barn i sumpmarken i Irrawaddy-deltat dör av nöd, barn som har överlevt cyklonen Nargis och, i många fall, sina egna föräldrar, som nu är offer för hunger och törst, sjuka i dysenteri och utmattade av regn och kyla. Herr kommissionsledamot! I detta sammanhang är den politik om att vägra ta emot bistånd som har antagits av regimen under ledning av Than Shwe och hans militära medhjälpare galenskap. Det finns ingen tid att förlora! Med den näringsbrist som redan råder, bristen på dricksvatten, spektret av sjukdomar och avsaknaden av hjälp kommer dessa barn inte att överleva särskilt länge – antingen ingriper vi genast, eller så kommer vi att ha det på vårt samvete att vi inte har gjort tillräckligt!"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph