Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-314"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.23.3-314"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, I would like to thank the Commissioner for his work to date on this matter. It is now clear that over 125 000 people have died as a result of the cyclone which hit the southern regions of Burma on 2 and 3 May. The United Nations estimates that in excess of 2.4 million people have been directly affected by this tragedy. Many are severely injured and it is likely that there will be an outbreak of disease due to lack of food and clean water. It may already have taken hold in the area. The policies of the military junta in preventing humanitarian aid workers from getting access to the affected areas are unprecedented. These aid workers and the agencies that they work for have the expertise to put in place a comprehensive relief operation which would bring assistance to a large number of people in a short period of time. Will another similar number have to die before the military regime allows the aid agencies in? The combined efforts of the EU, China, India, all of the South-East Asian nations and the UN have the power to force the Burmese authorities to remove the restrictions. It is by working together that we can change the mindset of this corrupt government. In particular we must bring China and India on board to force the change. It is now 18 days since the cyclone hit the region. The international community must continue to work so that every person affected by the disaster receives food, clean water, the necessary medical care and shelter. Let us continue to keep the pressure on the Burmese leadership and force them to allow the international aid agencies to carry out their work. Let each country within the EU, and the EU itself, continue to apply diplomatic pressure. This is where immediate action is required. We must not allow another 18 days to pass before action is taken. The time for removing the restrictions is now."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, rád bych poděkoval panu komisaři za práci, kterou vykonal v dané záležitosti do dnešního dne. Je jasné, že více než 125 000 lidí zemřelo na následky cyklonu, který zasáhl jižní regiony Myanmaru ve dnech 2. a 3. května. Organizace spojených národů odhaduje, že více než 2,4 milionu lidí bylo přímo postiženo touto tragédií. Mnozí z nich jsou vážně zranění a je pravděpodobné, že vypukne choroba v důsledku nedostatku potravy a čisté vody. Možná se tak už v této oblasti i stalo. Politika vojenské junty, která brání v tom, aby humanitární pracovníci získali přístup do postižených oblastí, je bezprecedentní. Tito pracovníci poskytující pomoc a agentury, pro něž pracují, mají odborné znalosti, aby mohli vykonávat práci, která by přinesla pomoc mnoha lidem v krátkém časovém období. Bude muset zemřít podobné množství lidí, dříve než vojenský režim povolí pomoc ze strany agentur? Společné úsilí EU, Číny, Indie, všech národů jihovýchodní Asie a OSN má moc přinutit myanmarské orgány, aby odstranily omezení. Na základě spolupráce můžeme změnit myšlení této zkorumpované vlády. Musíme zejména zmobilizovat Čínu a Indii, aby jí vnutily změnu. Už uběhlo osmnáct dní, co cyklon zasáhl region. Mezinárodní společenství musí i nadále pracovat tak, aby každá osoba postižená katastrofou získala potraviny, čistou vodu, potřebnou zdravotnickou péči a přístřeší. Dovolte nám pokračovat ve vyvíjení tlaku na myanmarské vůdce a přinutit je, aby povolili mezinárodním agenturám poskytujícím pomoc vykonávat svou práci. Umožněme každé zemi v EU a samotné EU i nadále vyvíjet diplomatický tlak. Právě tady je zapotřebí okamžitých činů. Nemůžeme připustit, aby uplynulo dalších osmnáct dní, než se začne jednat. Omezení je třeba odstranit již teď."@cs1
"Fru formand! Jeg vil takke kommissæren for hans hårde arbejde med denne problemstilling. Det står nu klart, at over 125.000 mennesker er døde på grund af den cyklon, som ramte den sydlige del af Burma den 2. og 3. maj 2008. FN anslår, at over 2,4 millioner mennesker er blevet direkte berørt af denne tragedie. Mange er hårdt såret, og der sker sandsynligvis udbrud af sygdomme på grund af mangel på mad og rent vand. Det er måske allerede sket i området. Militærjuntaens politik med at forhindre humanitære hjælpearbejdere i at få adgang til de berørte områder er uden fortilfælde. Disse hjælpearbejdere og de organisationer, de arbejder for, har ekspertisen til at stable en omfattende hjælpeoperation på benene, hvilket ville bringe hjælp til et stort antal mennesker på kort tid. Skal der dø et lignende antal, før militærregimet tillader, at hjælpeorganisationerne kommer ind? Den samlede indsats fra EU, Kina, Indien, alle de sydøstasiatiske lande og FN har magt til at tvinge de burmesiske myndigheder til at fjerne restriktionerne. Det er ved at samarbejde, at vi kan ændre denne korrupte regerings indstilling. Vi må især få Kina og Indien med for at kunne gennemtvinge ændringen. Det er nu 18 dage siden, cyklonen ramte regionen. Det internationale samfund må fortsætte med at arbejde for, at alle, der er berørt af katastrofen, får mad, rent vand, den nødvendige medicinske behandling og husly. Lad os fortsætte med at lægge pres på de burmesiske ledere og tvinge dem til at tillade, at de internationale hjælpeorganisationer kan udføre deres arbejde. Lad hvert land i EU, og EU selv, fortsætte med at udøve diplomatisk pres. Det er her, der kræves umiddelbar handling. Vi må ikke lade der gå 18 dage, inden der gøres noget. Det er nu, at restriktionerne skal fjernes."@da2
"Frau Präsidentin! Ich danke dem Kommissar für seine bisher in dieser Angelegenheit geleistete Arbeit. Man weiß jetzt, dass durch den Zyklon, der am 2. und 3. Mai die südlichen Regionen Birmas heimsuchte, mehr als 125 000 Menschen umgekommen sind. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen sind über 2,4 Millionen Menschen direkt von dieser Tragödie betroffen. Viele sind schwer verletzt, und es ist wahrscheinlich, dass es aufgrund des Mangels an Nahrung und sauberem Wasser zum Ausbruch von Seuchen kommt, was möglicherweise bereits passiert ist. Die Politik der Militärjunta, humanitären Helfern den Zugang zu den betroffenen Gebieten zu verwehren, ist ohne Beispiel. Diese Helfer und die Organisationen, für die sie tätig sind, besitzen das Know-how zur Durchführung einer umfassenden Hilfsoperation, mit der in kurzer Zeit einer großen Anzahl von Menschen Beistand geleistet werden könnte. Müssen erst noch einmal ähnlich viele Menschen sterben, ehe das Militärregime die Hilfsorganisationen ins Land lässt? Die gemeinsamen Anstrengungen der EU, Chinas, Indiens, aller südostasiatischen Nationen und der UNO können die Aufhebung der Restriktionen durch die birmanischen Machthaber bewirken. Nur in Zusammenarbeit können wir die Haltung dieser korrupten Regierung ändern. Vor allem müssen wir China und Indien mit ins Boot holen, um die Veränderungen zu erzwingen. Es sind nun bereits 18 Tage vergangen, seitdem der Zyklon die Region verwüstete. Die internationale Gemeinschaft muss sich weiterhin dafür einsetzen, dass alle durch die Katastrophe betroffenen Menschen Nahrung, sauberes Wasser, die erforderliche medizinische Hilfe und Unterkunft erhalten. Lassen Sie uns weiter Druck auf die Führung Birmas ausüben und sie zwingen, die Arbeit internationaler Hilfsorganisationen zu gestatten. Jedes einzelne Land der EU und die EU insgesamt sollten weiterhin diplomatischen Druck ausüben. Hier besteht unverzüglicher Handlungsbedarf. Wir dürfen nicht noch einmal 18 Tage verstreichen lassen, ehe gehandelt wird. Die Restriktionen müssen jetzt aufgehoben werden."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για το έργο του μέχρι σήμερα σχετικά με το θέμα. Είναι τώρα σαφές ότι περισσότεροι από 125 000 άνθρωποι έχουν πεθάνει λόγω του κυκλώνα που έπληξε τις νότιες περιοχές της Βιρμανίας στις 2 και 3 Μαΐου. Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι περισσότεροι από 2,4 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν πληγεί άμεσα από αυτήν την τραγωδία. Πολλοί είναι σοβαρά τραυματισμένοι ενώ είναι πιθανό να ξεσπάσουν ασθένειες λόγω έλλειψης τροφίμων και καθαρού νερού. Ίσως να έχουν ήδη ξεσπάσει στην περιοχή. Η πολιτική της στρατιωτικής χούντας να εμποδίζει τους εργαζομένους στην ανθρωπιστική βοήθεια να αποκτήσουν πρόσβαση στις πληγείσες περιοχές είναι πρωτοφανής. Οι εργαζόμενοι στη βοήθεια και οι υπηρεσίες για τις οποίες εργάζονται έχουν την εμπειρογνωμοσύνη να πραγματοποιήσουν μια ολοκληρωμένη επιχείρηση αρωγής η οποία θα προσέφερε βοήθεια σε πολλούς ανθρώπους σε σύντομο χρονικό διάστημα. Θα πρέπει να πεθάνουν άλλοι τόσοι ώστε να επιτρέψει το στρατιωτικό καθεστώς στις υπηρεσίες βοήθειας να εισέλθουν; Οι συνδυασμένες προσπάθειες της ΕΕ, της Κίνας, της Ινδίας, όλων των εθνών της νοτιοανατολικής Ασίας και του ΟΗΕ μπορούν να πιέσουν τις βιρμανικές αρχές να άρουν τους περιορισμούς. Με τη συνεργασία μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης αυτής της διεφθαρμένης κυβέρνησης. Ειδικότερα πρέπει να φέρουμε την Κίνα και την Ινδία στο πλευρό μας ώστε να ωθήσουν την αλλαγή. Έχουν περάσει 18 ημέρες από τότε που ο κυκλώνας έπληξε την περιοχή. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να συνεχίσει να εργάζεται έτσι ώστε κάθε άνθρωπος που έχει πληγεί από την καταστροφή να λάβει τρόφιμα, καθαρό νερό, την αναγκαία ιατρική περίθαλψη και κατάλυμα. Ας συνεχίσουμε την πίεση στην ηγεσία της Βιρμανίας και ας τους εξαναγκάσουμε να επιτρέψουν στους διεθνείς οργανισμούς βοήθειας να εκτελέσουν το έργο τους. Κάθε χώρα της ΕΕ, και η ίδια η ΕΕ, ας συνεχίσει να ασκεί διπλωματική πίεση. Εκεί απαιτείται άμεση δράση. Δεν πρέπει να αφήσουμε να περάσουν άλλες 18 ημέρες πριν αναλάβουμε δράση. Η ώρα για την άρση των περιορισμών είναι τώρα."@el10
"Señora Presidenta, me gustaría agradecer al Comisario el trabajo que ha realizado hasta el momento en relación con esta cuestión. Está claro que 125 000 personas han muerto como resultado del paso del ciclón que asoló las regiones meridionales de Birmania los días 2 y 3 de mayo. Las Naciones Unidas estiman que más de 2,4 millones de personas han sido afectadas directamente por esta tragedia. Muchas de ellas han sido heridas gravemente y es probable que se produzcan brotes epidémicos debido a la falta de alimentos y de agua limpia. Ello podría ya estar pasando. La política de la Junta militar de impedir al personal de ayuda humanitaria acceder a las zonas afectadas no tiene precedentes. El personal de ayuda humanitaria y las agencias para las que trabaja está compuesto por expertos que podrían poner en marcha una operación de ayuda a gran escala que aliviaría el sufrimiento de gran número de personas en poco tiempo. ¿Acaso deberá morir el mismo número de personas por falta de ayuda antes de que el régimen militar permita la entrada a las agencias humanitarias? Los esfuerzos combinados de la UE, China, la India, todos los países del Sudeste Asiático y las Naciones Unidas pueden obligar a las autoridades birmanas a eliminar las restricciones impuestas. Si unimos nuestras fuerzas podremos cambiar la mentalidad de este gobierno corrupto. Debemos convencer especialmente a China y la India para forzar el cambio. Hace ya 18 días que el ciclón asoló la región. La comunidad internacional debe seguir trabajando de modo que todos los damnificados reciban alimentos, agua potable y la asistencia médica y el refugio necesarios. Sigamos ejerciendo presión sobre las autoridades birmanas y forcémoslas a permitir que las agencias internacionales de ayuda realicen su trabajo. Dejemos que todos los países que conforman la UE, y la propia UE, sigan ejerciendo la necesaria presión diplomática. Se requiere una acción inmediata en este sentido. No podemos permitir que pasen otros 18 días antes de que se emprenda algún tipo de acción. Ha llegado el momento de eliminar las restricciones."@es21
"Proua juhataja, tahan tänada volinikku tema senise töö eest selles küsimuses. Nüüdseks on selge, et 2. ja 3. mail Birma lõunapiirkondi tabanud tsükloni tagajärjel on hukkunud üle 125 000 inimese. ÜRO hinnangul on see tragöödia otseselt mõjutanud enam kui 2,4 miljonit inimest. Paljud on raskelt vigastatud ning tõenäoliselt puhkevad toiduainete ja puhta vee puudumise tõttu haiguspuhangud. See võib olla piirkonnas juba alanud. Sõjaväelise hunta poliitika, millega takistatakse humanitaarabitöötajate pääsu kannatanud aladele, on enneolematu. Neil humanitaarabitöötajatel ja organisatsioonidel, mille heaks nad töötavad, on vajalik oskusteave laialdaste humanitaarabioperatsioonide korraldamiseks, mis suudaks viia abi lühikese aja jooksul suure hulga inimesteni. Kes veel sama palju inimesi peab surema, enne kui sõjaväeline režiim lubab abiorganisatsioonid riiki? ELi, Hiina, India, kõigi Kagu-Aasia riikide ja ÜRO ühiste jõupingutustega oleks võimalik sundida Birma ametivõime neid piiranguid kõrvaldama. Üheskoos töötades on meil võimalik muuta selle korrumpeerunud valitsuse mõttelaadi. Eeskätt peame muudatuse läbisurumisse kaasama Hiina ja India. Nüüdseks on tsüklonitabamusest selles piirkonnas möödunud 18 päeva. Rahvusvaheline üldsus peab jätkama tööd selle nimel, et iga katastroofis kannatanud inimene saaks toitu, puhast vett, vajalikku arstiabi ja peavarju. Jätkakem surve avaldamist Birma juhtidele ning sundigem neid, et nad lubaks rahvusvahelistel abiorganisatsioonidel oma tööd teha. Las iga ELi riik ja EL ise avaldab jätkuvalt diplomaatilist survet. See on koht, kus on vaja kohe tegutseda. Me ei tohi lasta enne tegutsemist veel 18 päeval mööduda. Piirangute kõrvaldamise aeg on kohe nüüd."@et5
"Arvoisa puhemies, kiitän komission jäsentä hänen tässä asiassa tähän mennessä tekemästään työstä. Nyt on selvää, että yli 125 000 ihmistä on kuollut Burman eteläosiin 2. ja 3. toukokuuta osuneen hirmumyrskyn seurauksena. Yhdistyneet Kansakunnat arvioi, että tragedia on lisäksi vaikuttanut välittömästi 2,4 miljoonaan ihmiseen. Monet ovat loukkaantuneet vakavasti, ja on todennäköistä, että ruuan ja puhtaan veden puuttumisen vuoksi puhkeaa tauteja. Voi olla, että näin on jo tapahtunut alueella. Sotilasjuntan toiminta, jolla se estää humanitaaristen avustustyöntekijöiden pääsyn katastrofialueelle, on ennen näkemätöntä. Näillä avustustyöntekijöillä ja heidän edustamillaan virastoilla on asiantuntemusta laaja-alaisten hätäapuoperaatioiden toteuttamisesta, joiden avulla voitaisiin auttaa nopeasti suuria ihmismääriä. Tarvitaanko vielä yhtä paljon kuolonuhreja ennen kuin sotilashallinto päästää avustustyöntekijät maahan? EU, Kiina, Intia, kaikki Kaakkois-Aasian valtiot ja YK:n voivat yhteisvoimin pakottaa Burman viranomaiset poistamaan rajoitukset. Jos toimimme yhteistyössä, voimme muuttaa korruptoituneen hallituksen ajatukset. Meidän on erityisesti saatava Kiina ja Intia mukaan vaatimaan muutosta. On kulunut 18 päivää siitä, kun hirmumyrsky iski alueelle. Kansainvälisen yhteisön on jatkettava työtään, jotta jokainen katastrofin uhri saa ruokaa, puhdasta vettä, tarvittavaa lääkinnällistä apua ja suojaa. Meidän on painostettava Burman johtoa ja pakotettava se sallimaan kansainvälisten apujoukkojen tehdä työtään. Jokaisen EU:n jäsenvaltion ja itse EU:n on jatkettava diplomaattista painostustaan. Nyt tarvitaan välittömiä toimia. Emme saa antaa enää 18 päivän kulua ennen kuin toimimme. Rajoitukset on poistettava nyt."@fi7
"Madame la Présidente, je voudrais remercier le commissaire pour le travail accompli jusqu’à présent. Il est maintenant clair que plus de 125 000 personnes sont mortes en raison du cyclone qui s’est abattu sur le sud de la Birmanie les 2 et 3 mai derniers. Selon les Nations Unies, plus de 2,4 millions de personnes ont été touchées directement par cette tragédie. Bon nombre d’entre elles sont gravement blessées, et on s’attend à voir apparaître des maladies en raison du manque de nourriture et d’eau propre. La maladie a peut-être déjà fait son apparition dans la région. La politique de la junte militaire, qui empêche l’aide humanitaire de parvenir aux zones touchées, est sans précédent. Ces secouristes et les organisations pour lesquelles ils travaillent ont l’expertise nécessaire pour mettre en place une opération de secours complète qui apporterait de l’aide rapidement à un grand nombre de personnes. Le régime militaire compte-t-il attendre qu’il y ait deux fois plus de morts pour laisser entrer les secours? En alliant leurs efforts, l’Union européenne, la Chine, l’Inde, toutes les nations du sud-est asiatique et l’ONU ont le pouvoir de forcer les autorités birmanes à lever les restrictions. C’est en collaborant que nous pourrons faire changer l’état d’esprit de ce gouvernement corrompu. En particulier, nous devons impliquer la Chine et l’Inde pour forcer le changement. Voici maintenant 18 jours que le cyclone s’est abattu sur la région. La communauté internationale doit continuer à œuvrer pour que chaque personne touchée par la catastrophe reçoive de la nourriture, de l’eau propre, des soins médicaux appropriés et un abri. Nous devons maintenir la pression sur le régime birman et l’obliger à laisser les organisations humanitaires internationales faire leur travail. Que tous les pays européens, et l’Union européenne elle-même, continuent à exercer une pression diplomatique. C’est ici qu’une action immédiate est nécessaire. Nous ne pouvons pas attendre 18 jours de plus avant d’agir. C’est maintenant qu’il faut faire lever les restrictions."@fr8
"Elnök asszony, szeretném megköszönni Biztos úrnak ezen ügyben végzett eddigi munkáját. Most már világos, hogy a május 2-án és 3-án, Burma déli részén pusztító ciklon következtében 125 000 ember vesztette életét. Az ENSZ becslései szerint több mint 2,4 millió embert közvetlenül érintett a tragédia. Sokuk súlyosan megsérült, és az élelem, valamint a tiszta víz hiánya miatt valószínű a járványok kitörése is. Talán ez már be is következett. Példátlan, ahogy a katonai junta politikája akadályozza a humanitárius segélyszervezetek képviselőinek eljutását a katasztrófa sújtotta területekre. Ezek a képviselők, és az őket delegáló szervezetek megfelelő szakértelemmel rendelkeznek ahhoz, hogy átfogó, sok emberen rövid időn belül segíteni tudó segélyakciót hajtsanak végre. Valóban hasonló embertömeg halála kell ahhoz, hogy a katonai rezsim beengedje a segélyszervezeteket? Az EU, Kína, India, az összes délkeleti-ázsiai nemzet, és az ENSZ együttes erővel képes lesz rákényszeríteni a burmai hatóságokat a korlátozások feloldására. Csak együttműködésünk révén leszünk képesek elérni e korrupt kormány gondolkodásának megváltozását. A változások kikényszerítése érdekében, céljainkhoz mindenekelőtt Kínát és Indiát kell felsorakoztatnunk. A ciklon pusztítása óta 18 nap telt el. A nemzetközi közösségnek továbbra is azon kell lennie, hogy a katasztrófa által érintettek mindegyikéhez eljusson élelem, tiszta víz, és orvosi ellátásban részesüljenek, illetve menedéket leljenek. Gyakoroljunk továbbra is nyomást a burmai vezetésre, és kényszerítsük azt arra, hogy tegye lehetővé a nemzetközi segélyszervezetek munkájának folytatását. Minden EU ország, de maga az EU is gyakoroljon diplomáciai nyomást. Ez az egyik terület, ahol azonnal cselekedni kell. Nem telhet el újabb 18 nap mielőtt lépnénk, most kell a korlátozásokat felszámolni."@hu11
"Signora Presidente, desidero ringraziare il signor Commissario per il lavoro svolto sino a oggi in merito alla questione. E’ ormai chiaro che più di 125 000 persone sono morte a causa del ciclone che ha colpito le regioni meridionali della Birmania il 2 e 3 maggio. Le Nazioni Unite stimano che in eccesso 2,4 milioni di persone sono state colpite direttamente da questa tragedia. Molte sono gravemente ferite ed è probabile che si verificherà l’insorgenza di malattie a causa della mancanza di cibo e acqua pulita. Potrebbero già aver preso piede nella zona. Le politiche adottate dalla giunta militare per impedire che gli operatori umanitari accedano alle aree colpite sono senza precedenti. Tali operatori umanitari e le agenzie per cui lavorano hanno l’esperienza per condurre un’operazione di soccorso completa, che porterebbe assistenza a un elevato numero di persone in un breve lasso di tempo. Dovranno morire altrettante persone prima che il regime militare permetta alle agenzie umanitarie di entrare? Gli sforzi combinati di UE, Cina, India, tutte le altre nazioni del sud-est asiatico e ONU hanno il potere di obbligare le autorità birmane a rimuovere le restrizioni. E’ collaborando che possiamo cambiare la di questo governo corrotto. Dobbiamo in particolare coinvolgere la Cina e l’India al fine di forzare tale cambiamento. Sono ormai passati 18 giorni da quando il ciclone ha colpito la regione. La comunità internazionale deve continuare a lavorare così che ciascuna persona colpita dal disastro riceva cibo, acqua pulita, riparo e le cure mediche necessarie. Dobbiamio continuare a mantenere la pressione sulla birmana e obbligarla a permettere alle agenzie umanitarie internazionali di fare il loro lavoro. Facciamo sì che ogni paese dell’UE, e l’UE stessa, continui a esercitare pressione diplomatica. Questo è il punto su cui è necessaria un’azione immediata. Non dobbiamo permettere che passino altri 18 giorni prima di agire. Il momento per eliminare le restrizioni è adesso."@it12
"Ponia Pirmininke, norėčiau padėkoti Komisijos nariui už jo iki šiol atliktą darbą šiuo klausimu. Jau žinoma, kad daugiau kaip 125 000 žmonių žuvo dėl ciklono, smogusio pietiniams Mianmaro regionams gegužės 2 3 d. Jungtinės Tautos suskaičiavo, kad ši tragedija tiesiogiai palietė daugiau kaip 2,4 milijonus žmonių. Yra daug sunkiai sužeistų, tikėtina, kad dėl maisto ir švaraus vandens stygiaus prasidės ligų protrūkis. Gali būti, kad nelaimės zonoje jis jau įvyko. Karinės chuntos politika, draudžianti humanitarinės pagalbos darbuotojams pakliūti į paveiktas sritis, neturi precedento. Pagalbos darbuotojai ir juos samdančios agentūros gali profesionaliai vykdyti visapusišką pagalbos operaciją, kuri per trumpą laiką padėtų daugybei žmonių. Ar turės mirti dar tiek pat žmonių, kad karinis režimas įsileistų paramos agentūras? Bendros ES, Kinijos, Indijos, visų Pietryčių Azijos šalių ir JT pastangos gali priversti Mianmaro valdžios institucijas atsisakyti apribojimų. Tik dirbdami vieningai galime pakeisti šios amoralios vyriausybės požiūrį. Ypač svarbu į tai įtraukti Kiniją ir Indiją. Praėjo jau 18 dienų, kai ciklonas smogė regionui. Tarptautinė bendruomenė privalo ir toliau stengtis, kad kiekvienas tragedijos paliestas žmogus gautų maisto, švaraus vandens, būtiną medicininę pagalbą ir pastogę. Išlaikykime spaudimą Mianmaro vadovams ir priverskime juos leisti tarptautinėms pagalbos agentūroms dirbti savo darbą. Leiskime kiekvienai ES šaliai ir pačiai ES toliau taikyti diplomatinį spaudimą. Šioje srityje reikia skubių veiksmų. Negalime leisti, kad praeitų dar 18 dienų, kol imsimės veiksmų. Laikas panaikinti apribojimus jau dabar."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, es gribētu pateikties komisāra kungam par to darbu, ko viņš līdz šim ir paveicis šajā jautājumā. Tagad ir skaidrs, ka vairāk nekā 125 000 cilvēku ir miruši ciklona rezultātā, kas 2. un 3. maijā plosījās Mjanmas dienvidu reģionos. Apvienoto Nāciju Organizācija lēš, ka šī traģēdija tiešā veidā skārusi vairāk nekā 2,4 miljonus cilvēku. Daudzi ir smagi ievainoti, un pastāv liela iespēja, ka pārtikas un tīra ūdens trūkuma dēļ izplatīsies slimības. Iespējams, ka tās jau ir pārņēmušas šo teritoriju. Militārās huntas politika, neļaujot humānās palīdzības darbiniekiem piekļūt katastrofas skartajiem reģioniem, ir bezprecedenta gadījums. Šiem palīdzības darbiniekiem un aģentūrām, kurām tie strādā, ir pieredze, kā veikt visaptverošu darbību, kas īsā laikā sniegtu palīdzību lielam cilvēku skaitam. Vai vēl tādam pašam skaitam cilvēku ir jāmirst, pirms militārais režīms ļaus palīdzības aģentūrām sākt darboties? ES, Ķīnas, Indijas un visu Dienvidaustrumu Āzijas valstu un ANO kopīgajiem pūliņiem ir spēks piespiest Mjanmas iestādes atcelt ierobežojumus. Strādājot kopīgi, mēs varam mainīt šīs korumpētās valdības nostāju. Jo īpaši mums ir jāiesaista Ķīna un Indija, lai panāktu šīs izmaiņas. Ir pagājušas 18 dienas, kopš ciklons skāra šo reģionu. Starptautiskajai kopienai ir jāturpina darboties, lai ikviena persona, ko skārusi šī katastrofa, saņemtu pārtiku, tīru ūdeni, nepieciešamo medicīnisko aprūpi un pajumti. Turpināsim izdarīt spiedienu uz Mjanmas vadību un piespiedīsim ļaut starptautiskajām palīdzības aģentūrām veikt savu darbu. Lai katra ES valsts un pati ES turpina piemērot diplomātisku spiedienu. Tas ir jautājums, kurā nepieciešama tūlītēja rīcība. Mēs nedrīkstam ļaut paiet vēl 18 dienām, pirms tiek veikta darbība. Tagad ir laiks novērst ierobežojumus."@lv13
"Madam President, I would like to thank the Commissioner for his work to date on this matter. It is now clear that over 125 000 people have died as a result of the cyclone which hit the southern regions of Burma on 2 and 3 May. The United Nations estimates that in excess of 2.4 million people have been directly affected by this tragedy. Many are severely injured and it is likely that there will be an outbreak of disease due to lack of food and clean water. It may already have taken hold in the area. The policies of the military junta in preventing humanitarian aid workers from getting access to the affected areas are unprecedented. These aid workers and the agencies that they work for have the expertise to put in place a comprehensive relief operation which would bring assistance to a large number of people in a short period of time. Will another similar number have to die before the military regime allows the aid agencies in? The combined efforts of the EU, China, India, all of the South-East Asian nations and the UN have the power to force the Burmese authorities to remove the restrictions. It is by working together that we can change the mindset of this corrupt government. In particular we must bring China and India on board to force the change. It is now 18 days since the cyclone hit the region. The international community must continue to work so that every person affected by the disaster receives food, clean water, the necessary medical care and shelter. Let us continue to keep the pressure on the Burmese leadership and force them to allow the international aid agencies to carry out their work. Let each country within the EU, and the EU itself, continue to apply diplomatic pressure. This is where immediate action is required. We must not allow another 18 days to pass before action is taken. The time for removing the restrictions is now."@mt15
"Voorzitter, ik wil de commissaris graag bedanken voor het werk dat hij tot dusverre in deze kwestie verzet heeft. Het is nu duidelijk dat meer dan 125 000 mensen omgekomen zijn tengevolge van de cycloon die op 2 en 3 mei de zuidelijke regio’s van Birma getroffen heeft. De VN schat dat meer dan 2,4 miljoen mensen direct door deze tragedie getroffen zijn. Er zijn veel zwaargewonden en er bestaat een grote kans dat er ziektes gaan uitbreken door gebrek aan voedsel en schoon water. Het is mogelijk dat dit in het gebied nu al het geval is. Wat de militaire junta gedaan heeft door humanitaire hulpverleners de toegang tot de getroffen gebieden te weigeren is nog nooit eerder vertoond. Deze hulpverleners en de organisaties waar zij voor werken beschikken over de expertise om een omvangrijke hulpoperatie op te zetten, waardoor een hele grote groep mensen op korte termijn geholpen zou kunnen worden. Moeten er nog eens zoveel mensen doodgaan voordat het militaire regiem de hulporganisaties binnenlaat? Door gezamenlijke inspanningen van de EU, China, India, alle Zuid-Aziatische landen en de VN kunnen de Birmese autoriteiten gedwongen worden de blokkades op te heffen. Door samenwerking kunnen we de houding van deze corrupte regering veranderen. We moeten met name China en India aan boord zien te krijgen om verandering af te dwingen. Het is nu 18 dagen geleden dat de cycloon het gebied getroffen heeft. De internationale gemeenschap moet er alles aan blijven doen om ervoor te zorgen dat ieder slachtoffer van de ramp voedsel, schoon water, de benodigde medische hulp en onderdak krijgt. We moeten druk blijven uitoefenen op de Birmese leiders en hen dwingen de internationale hulporganisaties hun werk te laten doen. Elk land binnen de EU en de EU zelf moeten diplomatieke druk blijven uitoefenen. Hier moet onmiddellijk gehandeld worden. We mogen niet toestaan dat er nóg 18 dagen verstrijken voordat er iets gedaan wordt. De blokkades moeten nú worden opgeheven."@nl3
"Pani przewodnicząca! Chcę podziękować panu komisarzowi za pracę, którą dotychczas wykonał. Jest teraz jasne, że ponad 125 tysięcy osób straciło życie w wyniku przejścia cyklonu przez południowe rejony Birmy 2 i 3 maja. ONZ szacuje, że ponad 2,4 miliona osób odczuło skutki tej tragedii. Wiele osób jest ciężko rannych, a prawdopodobnie dojdzie do wybuchu epidemii z powodu braku żywności i czystej wody. Być może już do tego doszło. Polityka junty wojskowej niedopuszczająca pracowników organizacji humanitarnych do rejonów dotkniętych kataklizmem jest bez precedensu. Pracownicy ci i agencje, dla których pracują, posiadają wiedzę pozwalającą na przeprowadzenie kompleksowej akcji ratunkowej, która zapewniłaby pomoc dla dużej liczby osób w krótkim czasie. Czy taka liczba osób musi umrzeć, zanim reżim wojskowy dopuści pomoc humanitarną? Połączone wysiłki UE, Chin, Indii i przede wszystkim państw Azji Południowo-Wschodniej i ONZ powinny okazać się na tyle silne, by zmusić władze Birmy do zniesienia restrykcji. Tylko współpracując ze sobą, będziemy w stanie zmienić postawę tego skorumpowanego rządu. Aby wymusić zmiany, musimy w szczególności mieć po naszej stronie Chiny i Indie.. Minęło już 18 dni odkąd cyklon uderzył w ten region. Społeczność międzynarodowa musi dalej pracować nad tym, by każda osoba dotknięta kataklizmem otrzymała żywność, czystą wodę, opiekę medyczną i dach nad głową. Powinniśmy dalej naciskać na przywódców Birmy, aby zmusić ich do tego, by pozwolili międzynarodowym agencjom wykonywać swoją pracę. Niech każde państwo członkowskie UE oraz sama Unia wywiera w dalszym ciągu naciski dyplomatyczne. Tutaj konieczne są natychmiastowe działania. Nie możemy czekać kolejnych 18 dni zanim działania będą podjęte. Restrykcje muszą być zniesione już teraz."@pl16
"Senhora Presidente, gostaria de agradecer ao Senhor Comissário o trabalho que desenvolveu até à data em todo este processo. Sabe-se agora de fonte segura que morreram mais de 125 000 pessoas devido ao ciclone que atingiu as regiões meridionais da Birmânia nos dias 2 e 3 de Maio. As Nações Unidas estimam que esta tragédia tenha afectado mais de 2,4 milhões de pessoas. Muitas delas ficaram gravemente feridas, sendo provável que venha (ou esteja mesmo já) a ocorrer um surto de doença naquela zona, devido à falta de alimentos e de água potável. A política seguida pela junta militar de impedir o acesso dos agentes de assistência humanitária às zonas atingidas constitui um acto sem precedentes. Estes agentes, e as agências para as quais trabalham, têm os conhecimentos e a experiência necessários para levar a cabo uma operação de ajuda humanitária em larga escala, que daria assistência a um vasto número de pessoas num curto espaço de tempo. Terão de morrer outras tantas pessoas até que o regime militar se decida a autorizar a entrada das agências de ajuda humanitária? Os esforços combinados da UE, da China, da Índia, de todas as nações do Sudeste Asiático e da ONU têm força suficiente para obrigar as autoridades birmanesas a levantar as restrições. Será trabalhando em conjunto que poderemos mudar a mentalidade deste governo corrupto, sendo necessário contar com o envolvimento da China e da Índia para forçar essa mudança. Faz agora 18 dias que o ciclone atingiu a região. A comunidade internacional tem de continuar a trabalhar para que todas as pessoas afectadas pela catástrofe recebam alimentos, água potável, a assistência médica necessária e abrigo. Deixem-nos continuar a exercer pressão sobre os líderes birmaneses, para os forçar a permitir que as agências internacionais de ajuda humanitária efectuem o seu trabalho. Deixem que cada país da UE, e a própria UE, mantenha a pressão diplomática. É necessária uma acção imediata. Não podemos deixar que passem mais 18 dias sem que nada seja feito. É chegado o momento de as autoridades birmanesas levantarem as restrições."@pt17
"Madam President, I would like to thank the Commissioner for his work to date on this matter. It is now clear that over 125 000 people have died as a result of the cyclone which hit the southern regions of Burma on 2 and 3 May. The United Nations estimates that in excess of 2.4 million people have been directly affected by this tragedy. Many are severely injured and it is likely that there will be an outbreak of disease due to lack of food and clean water. It may already have taken hold in the area. The policies of the military junta in preventing humanitarian aid workers from getting access to the affected areas are unprecedented. These aid workers and the agencies that they work for have the expertise to put in place a comprehensive relief operation which would bring assistance to a large number of people in a short period of time. Will another similar number have to die before the military regime allows the aid agencies in? The combined efforts of the EU, China, India, all of the South-East Asian nations and the UN have the power to force the Burmese authorities to remove the restrictions. It is by working together that we can change the mindset of this corrupt government. In particular we must bring China and India on board to force the change. It is now 18 days since the cyclone hit the region. The international community must continue to work so that every person affected by the disaster receives food, clean water, the necessary medical care and shelter. Let us continue to keep the pressure on the Burmese leadership and force them to allow the international aid agencies to carry out their work. Let each country within the EU, and the EU itself, continue to apply diplomatic pressure. This is where immediate action is required. We must not allow another 18 days to pass before action is taken. The time for removing the restrictions is now."@ro18
"Pani predsedajúca, rád by som poďakoval pánovi komisárovi za prácu, ktorú vykonal v danej záležitosti do dnešného dňa. Je jasné, že viac ako 125 000 ľudí zomrelo na následky cyklónu, ktorý zasiahol južné regióny Mjanmarska v dňoch 2. a 3. mája. Organizácia Spojených národov odhaduje, že viac ako 2,4 milióna ľudí bolo priamo postihnutých touto tragédiou. Mnohí z nich sú vážne zranení a je pravdepodobné, že vypukne choroba v dôsledku nedostatku potravy a čistej vody. Možno sa tak už v tejto oblasti aj stalo. Politika vojenskej junty, ktorá bráni v tom, aby humanitárni pracovníci získali prístup do postihnutých oblastí, je bezprecedentná. Títo pracovníci poskytujúci pomoc a agentúry, pre ktoré pracujú, majú odborné znalosti, aby mohli vykonávať prácu, ktorá by priniesla pomoc mnohým ľuďom v krátkom časovom období. Bude musieť zomrieť podobné množstvo ľudí, skôr ako vojenský režim povolí pomoc zo strany agentúr? Spoločné úsilie EÚ, Číny, Indie, všetkých národov juhovýchodnej Ázie a OSN má moc prinútiť mjanmarské orgány, aby odstránili obmedzenia. Na základe spolupráce môžeme zmeniť myslenie tejto skorumpovanej vlády. Musíme najmä zmobilizovať Čínu a Indiu, aby vnútili zmenu. Už ubehlo 18 dní, odkedy cyklón zasiahol región. Medzinárodné spoločenstvo musí aj naďalej pracovať tak, aby každá osoba postihnutá katastrofou získala potraviny, čistú vodu, potrebnú zdravotnícku starostlivosť a prístrešie. Dovoľte nám pokračovať vo vyvíjaní tlaku na mjanmarských vodcov a prinútiť ich, aby povolili medzinárodným agentúram poskytujúcim pomoc vykonávať svoju prácu. Umožnime každej krajine v EÚ a samotnej EÚ aj naďalej vyvíjať diplomatický tlak. Práve tu je potrebné okamžité konanie. Nemôžeme pripustiť, aby uplynulo ďalších 18 dní, kým sa začne konať. Obmedzenia treba odstrániť teraz."@sk19
"Gospa predsednica, zahvaljujem se komisarju za njegovo dosedanje delo na tem področju. Zdaj je jasno, da je več kot 125 000 ljudi umrlo zaradi ciklona, ki je 2. in 3. maja prizadel severne regije Burme. Združeni narodi ocenjujejo, da je ta tragedija neposredno prizadela več kot 2,4 milijona ljudi. Veliko jih je resno ranjenih in verjetno bodo izbruhnile bolezni zaradi pomanjkanja hrane in čiste vode. To se je morda že zgodilo na tem območju. Politika vojaške hunte v zvezi s preprečevanjem, da bi delavci humanitarnih organizacij prišli na prizadeta območja, je nezaslišana. Ti humanitarni delavci in agencije, za katere delajo, imajo strokovno znanje za vzpostavitev celovitih dejavnosti pomoči, s katerimi bi se v kratkem času zagotovila pomoč ljudem. Ali bo moralo umreti še enkrat toliko ljudi, preden bo vojaški režim dovolil vstop humanitarnim organizacijam? S skupnim prizadevanjem EU, Kitajske, Indije ter vseh jugovzhodnih azijskih narodov in ZN bomo lahko burmanske organe prisilili, da bodo odpravili omejitve. Skupaj lahko spremenimo način razmišljanja te podkupljive vlade. Zlasti se nam morata Kitajska in Indija pridružiti pri zahtevanju sprememb. Zdaj je 18 dni odkar je ciklon prizadel regijo. Mednarodna skupnost si mora še naprej prizadevati, da bodo vsi ljudje, ki jih je prizadela nesreča, dobili hrano, čisto vodo, potrebno zdravstveno oskrbo in zatočišče. Še naprej moramo pritiskati na vodstvo Burme in ga prisiliti, da bo dovolilo mednarodnim humanitarnim agencijam, da bodo opravile svoje delo. Vse države v EU in EU sama morajo še naprej izvajati diplomatski pritisk. Pri tem je potrebno takojšnje ukrepanje. Ne smemo dovoliti, da mine še 18 dni, preden bomo ukrepali. Zdaj je čas za odpravo omejitev."@sl20
"Fru talman! Jag vill tacka kommissionsledamoten för hans arbete hittills i denna fråga. Det står nu klart att mer än 125 000 människor har dött till följd av den cyklon som drabbade de södra regionerna av Myanmar den 2 och 3 maj. Förenta nationerna beräknar att mer än 2,4 miljoner människor är direkt drabbade av denna tragedi. Många är allvarligt skadade och det är troligt att ett sjukdomsutbrott kommer att ske på grund av brist på mat och rent vatten. Det kan redan ha fått fäste i området. Militärjuntans strävan att förhindra att humanitära biståndsarbetare får tillgång till de drabbade områdena är unik. Dessa biståndsarbetare och de myndigheter som de arbetar för har den expertis som behövs för att inleda en omfattande hjälpoperation som ger bistånd till ett stort antal personer på kort tid. Måste ytterligare lika många dö innan militärregimen släpper in biståndsorganen? Ett gemensamt arbete av EU, Kina, Indien, alla länder i Sydostasien och FN har makten att tvinga myndigheterna i Myanmar att häva restriktionerna. Det är genom samarbete som vi kan ändra inställningen hos denna korrupta regering. Vi måste särskilt få med oss Kina och Indien för att tvinga fram förändringen. Det har nu gått 18 dagar sedan cyklonen drabbade området. Det internationella samfundet måste fortsätta att arbeta så att varje person som påverkas av katastrofen får mat, rent vatten, nödvändig sjukvård och tak över huvudet. Låt oss fortsätta att lägga press på Myanmars ledare och tvinga dem att tillåta de internationella biståndsorganen att utföra sitt arbete. Låt varje land inom EU, och EU självt, fortsätta att utöva diplomatiska påtryckningar. Det är här omedelbara åtgärder behövs. Vi får inte tillåta att ytterligare 18 dagar passerar innan åtgärder vidtas. Tiden för att häva restriktionerna är inne."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Colm Burke (PPE-DE ). –"18,15,19,16,16,11,11,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph