Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-313"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.23.3-313"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Lidství se ještě nenaučilo, jak předcházet tragickým následkům přírodních katastrof. Tyto následky jsou ještě dramatičtější v případě zemí, kde vládnou diktátoři. Situace myanmarského národa je toho současným příkladem. Lid Myanmaru trpí jak v důsledku cyklonu, tak v důsledku fungování vojenského režimu, který je tam u moci. Ukázalo se, jak krutá je vláda myanmarských generálů, když odmítli mezinárodní pomoc na záchranu myanmarského lidu, i když samotní generálové nemohli pomoci. Toto rozhodnutí bylo předem promyšleným plánem zločinu proti celému národu. Navzdory rozsáhlému mezinárodnímu odsouzení myanmarští generálové i nadále udržují tento trestuhodný způsob vládnutí. Zdá se, že humanitární pomoc skončí v rukách vojáků a jejich rodin nebo se s ní bude obchodovat. Zároveň je ještě více potřebná v důsledku šíření hladu a chorob. Zvláštní pozornost je zapotřebí věnovat situaci myanmarských sirotků. Existuje stále více náznaků, že obchodníci využívají tyto sirotky na prostituci do veřejných domů po celém světě. Respektování lidských práv neznamená jen to, že státní orgány se budou vyhýbat mučení, vraždám a zatýkání. Neposkytnutí pomoci obětem katastrofy nebo dobrovolné zabraňování pomoci se rovná páchání genocidy."@cs1
"Fru formand! Menneskeheden har endnu ikke lært at forhindre de tragedier, som naturkatastrofer skaber. De udvikler sig til sande katastrofer, når de rammer stater, hvor diktatorer sidder ved magten. Det ser vi f.eks. i forbindelse med den burmesiske nations drama, der har lidt som følge af både cyklonen og det regerende militærregimes adfærd. Vi har set, hvor hjerteløse Burmas regerende generaler er, da de har afvist det internationale samfunds hjælp til at redde burmesere, som de ikke selv har kunnet hjælpe. Det er udtryk for en forbrydelse, der bevidst er begået mod en hel nation. De burmesiske generaler fortsætter denne forbryderiske proces til trods for det internationale samfunds forargelse. Den humanitære hjælp når formentlig frem til militærfolkene og deres familier, eller bliver solgt. Den er imidlertid mere og mere vigtig på grund af den voksende sult og det stigende antal sygdomme. Man skal også især gøre opmærksom på de burmesiske forældreløses situation. Oftere og oftere hører man, at folk, der handler med levende varer, er interesseret i dem, da de leder efter seksslaver til bordeller i hele verden. At overholde menneskerettighederne betyder ikke kun, at man afholder statslige myndigheder fra at udføre tortur, mord og anholdelser. Manglende hjælp til ofre fra katastrofer eller bevidst hindring af hjælpen er det samme som folkemord."@da2
"Die Menschheit hat noch nicht gelernt, wie die tragischen Folgen von Naturkatastrophen zu vermeiden sind. Diese Folgen sind bei Ländern, die von Diktatoren regiert werden, besonders dramatisch. Ein Beispiel dafür ist die Misere der birmanischen Nation. Das Volk Birmas hat doppelt gelitten, einmal wegen des Zyklons und einmal wegen des Verhaltens des Militärregimes, das dort an der Macht ist. Es wurde deutlich, wie herzlos die herrschenden birmanischen Generäle waren, als sie internationale Hilfe zur Rettung birmanischer Menschen ablehnten, obschon die Generäle selbst sie nicht retten konnten. Diese Entscheidung kommt einem vorsätzlich begangenen Verbrechen gegenüber der ganzen Nation gleich. Trotz flächendeckender internationaler Verurteilung bleiben die birmanischen Generäle bei ihrem kriminellen Handeln. Die humanitäre Hilfe landet entweder in den Händen der Militärs und ihrer Familien oder sie wird verkauft. Zugleich wird sie aufgrund der Verbreitung von Hunger und Krankheiten immer dringender benötigt. Ganz besondere Aufmerksamkeit gebührt der Lage der burmesischen Waisen. Es verdichten sich die Hinweise, dass Menschenhändler aus diesen Waisen Sexsklaven für Bordelle überall in der Welt machen wollen. Achtung der Menschenrechte bedeutet nicht nur, dass die nationalen Behörden nicht foltern, töten und verhaften dürfen. Unterlassene Hilfe für Katastrophenopfer oder absichtliche Behinderung der Hilfe kommt Völkermord gleich."@de9
"Η ανθρωπότητα δεν έχει μάθει ακόμα πώς να εμποδίζει τις τραγικές συνέπειες των φυσικών καταστροφών. Αυτές οι συνέπειες είναι ακόμα πιο δραματικές στην περίπτωση χωρών που κυβερνώνται από δικτάτορες. Η δοκιμασία του βιρμανικού έθνους αποτελεί ένα σύγχρονο παράδειγμα. Ο λαός της Βιρμανίας έχει υποφέρει και λόγω του κυκλώνα και λόγω του στρατιωτικού καθεστώτος που τον κυβερνά. Το πόσο άκαρδοι ήταν οι κυβερνώντες βιρμανοί στρατηγοί φάνηκε όταν αρνήθηκαν τη διεθνή βοήθεια για να σώσουν τον βιρμανικό λαό, παρότι οι ίδιοι δεν ήταν σε θέση να το κάνουν. Αυτή η απόφαση ισοδυναμούσε με προμελετημένο έγκλημα κατά ολόκληρου του έθνους. Παρά την εκτεταμένη διεθνή καταδίκη, οι βιρμανοί στρατηγοί διατηρούν τον εγκληματικό τρόπο δράσης τους. Η ανθρωπιστική βοήθεια φαίνεται να καταλήγει στα χέρια των στρατιωτικών και των οικογενειών τους, ή ανταλλάσσεται. Ταυτόχρονα, είναι ολοένα και πιο επείγουσα, λόγω της διάδοσης της πείνας και των ασθενειών. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί επίσης στην κατάσταση των ορφανών της Βιρμανίας. Υπάρχουν ολοένα και περισσότερες ενδείξεις ότι έμποροι ανθρώπων στρέφονται σε αυτά τα ορφανά αναζητώντας σεξουαλικούς σκλάβους για οίκους ανοχής σε όλο τον κόσμο. Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν σημαίνει απλώς ότι οι εθνικές αρχές πρέπει να απέχουν από βασανιστήρια, δολοφονίες και συλλήψεις. Η μη παροχή βοήθειας σε θύματα καταστροφών ή η εκούσια παρεμπόδιση βοήθειας ισοδυναμεί με διάπραξη γενοκτονίας."@el10
"Humankind has not yet learnt how to prevent the tragic consequences of natural disasters. These consequences are even more dramatic in the case of countries governed by dictators. The plight of the Burmese nation is a contemporary example of this. The people of Burma have suffered both as a result of the cyclone and as a result of the behaviour of the military regime in power there. It became evident how heartless the ruling Burmese generals were when they refused international aid to save the Burmese people, even though the generals themselves were unable to do so. That decision amounted to a premeditated crime against the entire nation. Despite widespread international condemnation, the Burmese generals are maintaining their criminal course of action. Humanitarian aid seems to be ending up in the hands of the military and their families, or is being traded. At the same time it is ever more urgently needed, due to the spread of hunger and disease. Particular attention should be paid too to the situation of Burmese orphans. There are more and more indications that people traffickers are turning to these orphans in their search for sex slaves for brothels the world over. Respect for human rights does not just mean that national authorities should refrain from torture, murder and arrests. Failing to assist disaster victims or deliberately hindering assistance amounts to committing genocide."@en4
"La humanidad aún no ha aprendido a prevenir las trágicas consecuencias de las catástrofes naturales. Estas consecuencias se hacen aún más graves cuando tales catástrofes afectan a países gobernados por dictadores. El sufrimiento del pueblo birmano constituye un ejemplo actual de lo anterior. El pueblo birmano ha sufrido tanto las consecuencias del ciclón como las del comportamiento del régimen militar que gobierna el país. Hemos sido testigos de la inmisericordia de los generales que gobiernan Birmania, que se han negado a dejar pasar la ayuda internacional dirigida a aliviar el sufrimiento de su pueblo, a pesar de que ellos mismos no son capaces de procurar tal ayuda. Esta decisión constituye un crimen premeditado contra toda la nación. A pesar de la generalizada condena internacional, los generales birmanos mantienen su determinación criminal. La ayuda humanitaria parece terminar en manos de los militares y sus familias e incluso comercializarse. Sin embargo, resulta necesaria cada vez con mayor urgencia, debido al hambre y la propagación de enfermedades. Por otra parte, se debería prestar una atención especial a la situación de los huérfanos birmanos. Cada vez es más evidente que los traficantes buscan a esos huérfanos para convertirlos en esclavos sexuales en burdeles de todo el mundo. El respeto por los derechos humanos no significa únicamente que las autoridades nacionales no deben torturar, asesinar o efectuar arrestos ilegales. La falta de asistencia a las víctimas de catástrofes o impedir deliberadamente la entrada de ayuda se puede calificar de genocidio."@es21
"Inimkond ei ole veel õppinud ära hoidma loodusõnnetuste traagilisi tagajärgi. Need tagajärjed on veelgi dramaatilisemad riikides, mida valitsevad diktaatorid. Birma rahva saatus on selle kaasaja näide. Birma inimesed on kannatanud nii tsükloni kui ka seal valitseva sõjaväelise režiimi käitumise tagajärjel. Valitsevate Birma kindralite südametus sai selgeks siis, kui nad keeldusid Birma inimeste päästmiseks mõeldud rahvusvahelisest abist, kuigi kindralid ise polnud suutelised inimesi päästma. See otsus kujutas endast ettekavatsetud kuritegu terve rahva vastu. Vaatamata laialdasele rahvusvahelisele hukkamõistule, jätkavad Birma kindralid oma kriminaalset tegevust. Humanitaarabi näib jõudvat sõjaväelaste ja nende perekondade kätte või pannakse müügile. Samal ajal on vajadus selle järele veelgi tungivam nälja ja haiguste leviku tõttu. Erilist tähelepanu tuleb pöörata ka Birma orbude olukorrale. On üha rohkem märke sellest, et inimkaubitsejad otsivad nende orbude seast seksiorje maailma bordellide jaoks. Inimõiguste austamine ei tähenda ainult seda, et riigivõimud peavad hoiduma piinamisest, mõrvast ja arreteerimistest. Katastroofiohvrite abistamata jätmine või abistamise tahtlik tõkestamine tähendab genotsiidi toimepanekut."@et5
"Ihmiskunta ei ole vielä oppinut ehkäisemään luonnonkatastrofien traagisia seurauksia. Nämä seuraukset ovat vieläkin traagisempia diktaattorien johtamissa valtioissa. Burman kansakunnan hätätila on tällä hetkellä esimerkki tästä. Burman kansa on kärsinyt sekä hirmumyrskyn seurauksena että siellä vallassa olevan sotilashallinnon käytöksen seurauksena. Burmalaisten kenraalien sydämettömyys paljastui, kun he kielsivät kansainvälisten apua pelastamasta Burman kansaa, vaikka kenraalit eivät siihen itse pysty. Päätös on harkittu rikos kokonaista kansakuntaa vastaan. Laajasta kansainvälisestä tuomiosta huolimatta burmalaiset kenraalit jatkavat rikollista toimintaansa. Humanitaarinen apu vaikuttaa päätyvän armeijan ja sen perheiden käsiin tai myyntiin. Samalla sitä kaivataan kuitenkin yhä kiireellisemmin, koska nälänhätä ja taudit leviävät. On kiinnitettävä erityistä huomiota burmalaisiin orpoihin. On saatu yhä enemmän viitteitä siitä, että ihmiskauppiaat ovat löytäneet orvot hakiessaan seksiorjia bordelleihin ympäri maailman. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen ei tarkoita pelkästään sitä, että kansallisten viranomaisten on pidättäydyttävä kidutuksesta, murhista ja pidätyksistä. Katastrofin uhrien jättäminen ilman apua tai harkittu avun estäminen vastaa kansanmurhaa."@fi7
"L’humanité n’a pas encore appris à prévenir les conséquences tragiques des catastrophes naturelles. Ces conséquences sont d’autant plus dramatiques dans les pays gouvernés par des dictateurs. Le malheur de la nation birmane en est un exemple contemporain. La population birmane souffre des conséquences du cyclone, mais aussi des conséquences du comportement du régime militaire au pouvoir. Les généraux birmans ont révélé leur totale cruauté en empêchant les secours internationaux de venir en aide à la population, alors qu’eux-mêmes n’en sont pas capables. Cette décision revient à un crime prémédité contre la nation tout entière. Malgré la condamnation de l’opinion internationale, les généraux birmans continuent sur cette voie. L’aide humanitaire semble finir dans les mains des militaires et de leurs familles, ou bien elle fait l’objet d’un commerce. Ceci alors même qu’elle est de plus en plus nécessaire et urgente à mesure que se répandent la faim et la maladie. Une attention particulière doit être portée à la situation des orphelins birmans. Un nombre croissant d’indices montrent que les trafiquants d’êtres humains se tournent vers ces orphelins dans leur recherche d’esclaves sexuels pour les bordels du monde entier. Le respect des droits de l’homme ne signifie pas uniquement que les autorités nationales doivent s’abstenir de torturer, d’assassiner et d’arrêter les dissidents. La non-assistance aux victimes de catastrophes, voire le blocage de l’aide, revient à un génocide."@fr8
"Az emberiség még nem tudja, miként előzze meg egy természeti katasztrófa tragikus következményeit. A diktátorok által kormányzott országokban — és erre példa a burmai nemzet szenvedése — a következmények még jóval súlyosabbak. Burma népe szenved egyrészt a ciklon, másrészt pedig, a hatalmon lévő katonai rezsim magatartása miatt. A kormányzó burmai tábornokok kegyetlensége egyértelművé vált akkor, amikor — tudván, hogy maguk képtelenek a népnek segíteni — megtagadták a burmaiak számára életmentő nemzetközi segítséget. Ez a döntés felér a nemzet egésze ellen elkövetett előre megfontolt bűncselekménnyel. Az egyre terjedő nemzetközi elítélés ellenére, a burmai tábornokok kitartanak eddig követett útjukon. Úgy tűnik, hogy a humanitárius segély a katonák, vagy azok családjai kezében köt ki, esetleg értékesítik azt. Ugyanakkor, az éhínség és a betegségek terjedése miatt, most még sürgősebben szükség van erre a segélyre, mint korábban. Különös figyelmet kell fordítani a burmai árvák helyzetére, hiszen egyre több jel utal arra, hogy emberkereskedők keresik az árvákat, akiket aztán — szexrabszolgaként — a világ különböző területein található bordélyházaknak adnak el. Az emberi jogokat tiszteletben tartani nem csak annyit tesz, hogy a nemzeti hatóságok tartózkodnak a kínzástól, a gyilkosságtól, és a letartóztatásoktól. A segítségnek a katasztrófa áldozataitól való megtagadása, vagy annak szándékos akadályoztatása felér a népirtással."@hu11
"L’umanità non ha ancora imparato a prevenire le tragiche conseguenze dei disastri naturali. Tali conseguenze sono ancora più drammatiche nel caso di paesi governati da dittatori. La triste condizione della nazione birmana ne costituisce un esempio contemporaneo. Il popolo della Birmania ha sofferto sia a causa del ciclone che a causa del comportamento del regime militare al potere. E’ risultato evidente quanto siano stati spietati i generali birmani al governo quando hanno rifiutato gli aiuti internazionali volti a salvare la popolazione birmana, benché i generali stessi non fossero in grado di farlo. Tale decisione equivale a un crimine premeditato contro l’intera nazione. Nonostante la diffusa condanna internazionale, i generali birmani mantengono la loro linea d’azione criminale. Sembra che gli aiuti umanitari finiscano nelle mani dell’esercito e delle loro famiglie o che siano scambiati. Al contempo sono necessari più che mai con urgenza, a causa del diffondersi della fame e delle malattie. Deve essere altresì prestata particolare attenzione alla situazione degli orfani birmani. Vi sono sempre più indicazioni che i trafficanti di esseri umani si rivolgano a questi orfani alla ricerca di schiavi del sesso per i bordelli di tutto il mondo. Il rispetto dei diritti umani non signiica solo che le autorità nazionali debbano astenersi dal torturare, uccidere e arrestare. Non riuscire ad assistere le vittime di calamità o ostacolare deliberatamente l’assistenza equivale a commettere un genocidio."@it12
"Žmonija dar neišmoko užkirsti kelio tragiškoms stichinių nelaimių pasekmėms. Tos pasekmės dar dramatiškesnės, kai šalis valdo diktatoriai. Sunki Mianmaro tautos padėtis yra šiuolaikinis to pavyzdys. Žmonės nukentėjo ir nuo ciklono, ir nuo valdančio karinio režimo veiksmų. Tapo akivaizdu, kokie beširdžiai yra generolai, kai jie atsisakė tarptautinės pagalbos, galinčios išgelbėti Mianmaro žmones, nors patys generolai to negali padaryti. Šis sprendimas prilygsta tyčiniam nusikaltimui visai tautai. Nepaisant visuotinio tarptautinio pasmerkimo, Mianmaro generolai tęsia savo nusikalstamus veiksmus. Atrodo, kad humanitarinė pagalba arba patenka į kariškių ir jų šeimų rankas, arba yra pardavinėjama. Tuo pat metu ji vis skubiau reikalinga dėl bado ir ligų plitimo. Ypač reikėtų atkreipti dėmesį ir į Mianmaro našlaičių padėtį. Matyti vis daugiau požymių, kad našlaičiai tampa prekeivių žmonėmis, ieškančių sekso vergų viso pasaulio viešnamiams, taikiniais. Pagarba žmonių teisėms reiškia ne tik tai, kad valstybės valdžios institucijos turėtų nekankinti, nežudyti ir nesuiminėti. Nesugebėjimas padėti arba tyčinis trukdymas padėti katastrofos aukoms prilygsta genocidui."@lt14
"Cilvēce vēl nav iemācījusies aizkavēt dabas katastrofu traģiskās sekas. Šī sekas ir vēl dramatiskākas tajos gadījumos, kad valsti vada diktatori. Mjanmas tautas nožēlojamais stāvoklis tam ir mūsdienu piemērs. Mjanmas iedzīvotāji ir cietuši gan ciklona rezultātā, gan arī pie varas esošā militārā režīma rīcības rezultātā. Vadošo Mjanmas ģenerāļu bezsirdība kļuva acīmredzama, kad viņi atteicās no starptautiskās palīdzības, lai glābtu Mjanmas iedzīvotājus, kaut gan ģenerāļi paši nespēja to izdarīt. Šis lēmums bija apzināts noziegums pret veselu nāciju. Par spīti plaši izplatītajam starptautiskajam nosodījumam, Mjanmas ģenerāļi turpina savu noziedzīgo darbību. Šķiet, ka humānā palīdzība nonāk militārpersonu un viņu ģimenes locekļu rokās vai tiek pārdota. Vienlaikus tā ir vēl steidzamāk nepieciešama bada un slimību izplatīšanās dēļ. Īpaša uzmanība būtu jāpievērš arī Mjanmas bāreņu stāvoklim. Ir aizvien vairāk un vairāk norādījumu, ka cilvēku tirgotāji izmanto šos bāreņus savos seksa vergu meklējumos bordeļiem visā pasaulē. Cilvēktiesību ievērošana nenozīmē tikai to, ka valsts iestādēm būtu jāatturas no spīdzināšanas, slepkavībām un arestiem. Palīdzības nesniegšana katastrofas upuriem vai apzināta šķēršļu radīšana palīdzībai ir līdzvērtīga genocīdam."@lv13
"De mens heeft nog niet geleerd hoe hij de tragische gevolgen van natuurrampen kan voorkómen. Die gevolgen zijn in landen waar een dictator aan de macht is nóg dramatischer. De ellende van de Birmese natie is daar een hedendaags voorbeeld van. De bevolking van Birma is het slachtoffer van zowel de cycloon als het gedrag van de militairen die er aan de macht zijn. Hoe harteloos de heersende Birmese generaals zijn werd duidelijk toen ze internationale hulp weigerden, die bedoeld was om de mensen te redden, ook als de generaals daartoe zelf niet in staat waren. Dat besluit komt neer op een misdaad met voorbedachte rade tegen een heel land. De Birmese generaals gaan door op hun criminele weg, ondanks de breed geuite internationale veroordeling. Humanitaire hulp schijnt in handen van de militairen en hun familie terecht te komen of verhandeld te worden. Die hulp is des te urgenter nodig omdat hongersnood en ziekten zich aan het verspreiden zijn. Er dient in het bijzonder aandacht te worden gegeven aan de situatie van Birmese wezen. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat mensenhandelaren op jacht zijn naar deze kinderen, om ze als seksslaven te laten werken in bordelen over de hele wereld. De mensenrechten respecteren betekent niet alleen dat nationale autoriteiten niet mogen martelen, moorden en arresteren. Geen hulp bieden aan slachtoffers van een ramp of die hulp doelbewust verhinderen komt neer op genocide."@nl3
"A Humanidade ainda não aprendeu a prevenir as consequências trágicas dos desastres naturais. Estas consequências são ainda mais dramáticas nos casos em que os países são governados por ditadores. A situação da nação birmanesa é um exemplo contemporâneo do que acabo de dizer. A população da Birmânia sofreu, simultaneamente, como resultado do ciclone e como resultado do comportamento do regime militar no poder. Tornou-se evidente que os generais que governam a Birmânia são absolutamente desumanos ao recusarem ajuda internacional para a salvar as suas populações quando eles próprios não são capazes de o fazer. Esta decisão equivale a um crime premeditado contra toda uma nação. Apesar da condenação generalizada a nível internacional, os generais birmaneses mantém a sua linha de acção criminosa. A ajuda humanitária parece estar a acabar nas mãos dos militares e das suas famílias, ou a ser comercializada. Ao mesmo tempo, torna-se cada vez mais necessária e urgente, devido ao alastrar da fome de da doença. Deveria igualmente ser prestada particular atenção à situação dos órfãos birmaneses. Há cada vez mais indicações de que os traficantes de seres humanos se voltam para estes órfãos para a sua procura de escravos sexuais para bordeis de todo o mundo. O respeito pelos direitos humanos não significa apenas que as autoridades nacionais se deveriam abster da tortura, assassinato e detenções. O malogro em assistir as vítimas dos desastres ou a actuação deliberada para prejudicar a assistência equivale a genocídio."@pt17
"Ludzkość nie nauczyła się jeszcze zapobiegać tragediom, jakie niosą ze sobą klęski żywiołowe. Zamieniają się one w prawdziwą katastrofę, jeżeli dotkną państwa, gdzie władzę sprawują dyktatorzy. Widzimy to dziś na przykładzie dramatu narodu birmańskiego, który padł ofiarą cyklonu i rządzącej tam soldateski. Jak bardzo bezduszni są rządzący Birmą generałowie dowiedzieliśmy się, kiedy odmówili wspólnocie międzynarodowej udziału w ratowaniu Birmańczyków, którym sami nie mogli pomóc. Takie działania to zbrodnia popełniona z premedytacją na całym narodzie. Pomimo oburzenia opinii międzynarodowej birmańscy generałowie niezmiennie trwają w przestępczym procederze. Pomoc humanitarna najprawdopodobniej trafia do wojskowych i ich rodzin, albo jest przedmiotem handlu. Tymczasem staje się ona coraz bardziej potrzebna ze względu na szerzący się głód i choroby. Szczególną uwagę trzeba też zwrócić na sytuację birmańskich sierot, coraz częściej słyszy się, że interesują się nimi handlarze żywym towarem, poszukujący seksualnych niewolników do domów publicznych na całym świecie. Panie i Panowie! Przestrzeganie praw człowieka nie oznacza jedynie powstrzymania się władz państwowych od tortur, mordów i aresztowań. Nie udzielenie pomocy ofiarom katastrofy lub jej celowe utrudnianie jest równoznaczne z popełnieniem zbrodni ludobójstwa."@ro18
"Ľudstvo sa ešte nenaučilo ako predchádzať tragickým následkom prírodných katastrof. Tieto následky sú ešte dramatickejšie v prípade krajín, kde vládnu diktátori. Situácia mjanmarského národa je toho súčasným príkladom. Ľud Mjanmarska trpí tak v dôsledku cyklónu, ako aj v dôsledku fungovania vojenského režimu, ktorý je tam pri moci. Ukázalo sa, aká krutá je vláda mjanmarských generálov, keď odmietli medzinárodnú pomoc na záchranu mjanmarského ľudu, aj keď samotní generáli nemohli pomôcť. Toto rozhodnutie bolo vopred premysleným plánom zločinu proti celému národu. Napriek rozsiahlemu medzinárodnému odsúdeniu, mjanmarskí generáli aj naďalej udržiavajú tento trestuhodný spôsob vládnutia. Zdá sa, že humanitárna pomoc skončí v rukách vojakov a ich rodín, alebo sa s ňou bude obchodovať. Zároveň je ešte viac potrebná v dôsledku šírenia hladu a chorôb. Zvláštnu pozornosť je potrebné venovať situácii mjanmarských sirôt. Existuje stále čoraz viac náznakov, že obchodníci využívajú tieto siroty na prostitúciu do verejných domov po celom svete. Rešpektovanie ľudských práv neznamená len to, že štátne orgány sa budú vyhýbať mučeniu, vraždám a zatknutiam. Neposkytnutie pomoci obetiam katastrofy, alebo dobrovoľné zabraňovanie pomoci sa rovná páchaniu genocídy."@sk19
"Človeštvo se še ni naučilo, kako bi se preprečile tragične posledice naravnih nesreč. Te posledice so še večje, če državam vladajo diktatorji. Trpljenje Burmanskega naroda je sodoben primer za to. Ljudje v Burmi trpijo zaradi ciklona in vedenja tamkajšnjega vladajočega vojaškega režima. Brezsrčnost vladajočih burmanskih generalov je postala očitna, ko so zavrnili mednarodno pomoč za rešitev Burmancev, čeprav je generali sami niso mogli zagotoviti. Ta odločitev pomeni premišljen zločin zoper celoten narod. Kljub vsesplošnemu mednarodnemu obsojanju burmanski generali nadaljujejo s svojimi kriminalnimi dejanji. Kaže, da humanitarna pomoč konča v rokah vojske in njihovih družin ali se preprodaja. Hkrati je zaradi vedno večje lakote in bolezni pomoč še bolj nujna. Posebno pozornost je treba prav tako nameniti položaju sirot v Burmi. Vedno več znakov je, da trgovci z ljudmi iščejo te sirote za spolne sužnje ali javne hiše po vsem svetu. Spoštovanje človekovih pravic ne pomeni le, da nacionalni organi ne smejo biti odgovorni za mučenje, umore in aretacije. Zavračanje zagotavljanja pomoči žrtvam nesreče ali namerno oviranje pomoči je enako genocidu."@sl20
"Mänskligheten har ännu inte lärt sig hur man förhindrar tragiska konsekvenser av naturkatastrofer. Dessa konsekvenser är ännu mer dramatiska i länder som styrs av diktatorer. Den svåra situation som Myanmars befolkning befinner sig i är ett aktuellt exempel på detta. Människor i Myanmar har lidit både till följd av cyklonen och till följd av agerandet hos den makthavande militärregimen. Det blev tydligt hur hjärtlösa de styrande generalerna var när de vägrade ta emot internationellt bistånd för att rädda befolkningen, trots att generalerna själva inte kunde göra det. Detta beslut är ett överlagt brott mot hela nationen. Trots ett utbrett fördömande från omvärlden fortsätter generalerna med sitt brottsliga agerande. Det humanitära biståndet verkar hamna i händerna på militären och deras familjer, eller bli en bytesvara. Samtidigt behövs det mer än någonsin på grund av utbredningen av svält och sjukdomar. Särskild uppmärksamhet bör fästas vid situationen hos Myanmars föräldralösa barn. Mer och mer tyder på att människosmugglare vänder sig till dessa föräldralösa barn i sitt sökande efter sexslavar till bordeller världen över. Respekt för mänskliga rättigheter innebär inte bara att nationella myndigheter bör avstå från tortyr, mord och gripanden. Underlåtenhet att hjälpa katastrofoffer eller avsiktligt hindra hjälp är detsamma som att begå folkmord."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph