Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-311"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.23.3-311"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, the situation in Burma following the recent catastrophic cyclone is tragic and is getting worse every day. Those civilians who survived when the cyclone first struck now face illness and death by hunger, lack of shelter and appropriate medical care. Yet the military dictators ruling Burma remain largely apathetic to the urgent need to allow proper help to reach the victims. These heartless military generals care much more about clinging to power and far less about the destiny of the disaster survivors. The way the Burmese regime has acted and continues to act is unacceptable and criminal. The international community, and the EU in particular through Commissioner Michel, has done its best to convince the junta of Burma to listen to reason but, alas, without the desired effect. I think there is now no other way but to proceed with some form of forced aid delivery to the affected region. Such an undertaking can be launched with urgent approval from the UN and with the necessary logistics provided by appropriate military delivery systems in close coordination with other countries such as the USA. This is truly a last-resort, exceptional measure, but is absolutely necessary in my view in order to save thousands of innocent lives. We just cannot remain inactive and watch the suffering and demise of the Burmese people go on any longer."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedkyně, situace v Myanmaru po nedávném katastrofickém cyklonu je tragická a každým dnem se zhoršuje. Ti občané, kteří přežili, když je zasáhl cyklon, nyní čelí chorobám a hladovění, chybějí jim domovy a přiměřená zdravotnická péče. Vojenští diktátoři v Myanmaru stále zůstávají zcela nevšímaví vůči naléhavé potřebě pomoci obětem. Tito krutí vojenští generálové se mnohem více zajímají o to, jak se udržet při moci, a daleko méně o osudy lidí, kteří přežili katastrofu. Způsob, jakým myanmarský režim jednal a jedná i nadále, je nepřijatelný a trestný. Mezinárodní společenství a EU zejména prostřednictvím pana komisaře Michela udělalo všechno, co bylo v jeho silách, aby přesvědčilo juntu v Myanmaru, aby poslouchala a přemýšlela, ale bohužel bez toužebného efektu. Domnívám se, že neexistuje žádný jiný způsob, jedině přistoupit na to, aby pomoc byla do postiženého regionu doručená násilím. Toto lze podniknout na základě naléhavého schválení ze strany OSN a potřebnou logistikou, kterou poskytnou vhodné vojenské doručovací systémy v úzké spolupráci s ostatními zeměmi, jako jsou USA. Toto je skutečně poslední východisko, výjimečné opatření, ale podle mě je absolutně nezbytné na záchranu tisíců nevinných životů. Nemůžeme prostě zůstat nečinní a hledět se na utrpení a smrt myanmarského lidu, jež i nadále pokračují."@cs1
"Fru formand! Situationen i Burma efter den seneste katastrofale cyklon er tragisk og bliver værre dag for dag. De civile, der overlevede, da cyklonen ramte, står nu i en situation med sygdom og sultedød samt mangel på tag over hovedet og tilstrækkelig medicinsk behandling. Samtidig virker de militærdiktatorer, der regerer Burma, stort set ligeglade med det akutte behov for at tillade, at hjælpen når frem til ofrene. Disse hjerteløse militærgeneraler er meget mere optagede af at klamre sig til magten og meget mindre optagede af den skæbne, der overgår de overlevende fra katastrofen. Den måde det burmesiske regime har handlet på og fortsætter med at handle på, er uacceptabel og kriminel. Det internationale samfund og EU, især gennem kommissær Michel, har gjort deres bedste for at tale juntaen i Burma til fornuft, men indtil videre uden den ønskede effekt. Jeg mener, at der nu ikke er nogen anden vej end at fortsætte med en form for tvungen levering af humanitær bistand til den ramte region. En sådan aktion kan startes med hastegodkendelse af FN og med den nødvendige logistik fra de relevante militære leveringssystemer i tæt samarbejde med andre lande, f.eks. USA. Dette er i sandhed sidste udvej, en ekstraordinær foranstaltning, men efter min mening er det absolut nødvendigt for at redde tusindvis af uskyldige liv. Vi kan ikke længere bare forholde os passive og se til, mens den burmesiske befolknings lidelser og undergang står på."@da2
"Frau Präsidentin! Die Lage in Birma nach dem katastrophalen Wirbelsturm, der sich dort vor kurzem ereignet hat, ist verheerend und verschlimmert sich mit jedem Tag. Den Zivilpersonen, die den eigentlichen Zyklon überlebt haben, drohen jetzt Krankheiten und Tod durch Hunger, Obdachlosigkeit und fehlende medizinische Hilfe. Dennoch bleiben die in Birma herrschenden Militärdiktatoren gegenüber dem dringenden Erfordernis, den Opfern wirksame Hilfe zukommen zu lassen, weitgehend gleichgültig. Diese herzlosen Generäle sind viel mehr an der Erhaltung ihrer Macht und weit weniger am Schicksal der Überlebenden der Katastrophe interessiert. Die Art und Weise, in der das birmanische Regime gehandelt hat und weiterhin handelt, ist inakzeptabel und kriminell. Die internationale Gemeinschaft und die EU – vor allem in Person von Kommissar Michel – haben alles getan, um die Junta von Birma dazu zu bringen, auf die Stimme der Vernunft zu hören – aber leider ohne die erwünschte Wirkung. Meiner Meinung nach bleibt jetzt kein anderer Weg, als zu einer Form von erzwungenen Hilfslieferungen in die betroffene Region überzugehen. Solch ein Vorgehen wäre möglich mit vordringlicher Zustimmung der UNO und der Bereitstellung der erforderlichen Logistik durch geeignete militärische Verteilungssysteme in enger Abstimmung mit anderen Staaten, zum Beispiel den USA. Das ist allerdings eine Maßnahme, die nur als letztes Mittel und im äußersten Fall in Frage kommt, aber meiner Meinung nach unbedingt erforderlich ist, um das Leben tausender Unschuldiger zu retten. Wir können einfach nicht passiv bleiben und noch länger dem Leiden und Sterben der Menschen in Birma zuschauen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, η κατάσταση στη Βιρμανία μετά από τον πρόσφατο καταστροφικό κυκλώνα είναι τραγική και επιδεινώνεται μέρα με τη μέρα. Οι πολίτες που επιβίωσαν του αρχικού χτυπήματος του κυκλώνα αντιμετωπίζουν τώρα ασθένειες και θάνατο από πείνα, έλλειψη στέγης και κατάλληλης ιατρικής περίθαλψης. Ωστόσο, οι στρατιωτικοί δικτάτορες που κυβερνούν τη Βιρμανία παραμένουν εν πολλοίς απαθείς στην επείγουσα ανάγκη να αφήσουν κατάλληλη βοήθεια να φτάσει στα θύματα. Αυτοί οι άκαρδοι στρατηγοί ενδιαφέρονται πολύ περισσότερο να παραμείνουν στην εξουσία και πολύ λιγότερο για το μέλλον των επιζώντων της καταστροφής. Ο τρόπος με τον οποίο το βιρμανικό καθεστώς έχει ενεργήσει και εξακολουθεί να ενεργεί είναι απαράδεκτος και εγκληματικός. Η διεθνής κοινότητα, και η ΕΕ ειδικότερα μέσω του Επιτρόπου Michel, έχει κάνει ό,τι μπορεί για να πείσει τη χούντα της Βιρμανίας να ακούσει τη φωνή της λογικής αλλά, δυστυχώς, χωρίς το επιθυμητό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι τώρα δεν υπάρχει άλλος τρόπος παρά μόνο να προχωρήσουμε σε ένα είδος αναγκαστικής παροχής βοήθειας στην πληγείσα περιοχή. Ένα τέτοιο εγχείρημα μπορεί να ξεκινήσει με επείγουσα έγκριση από τον ΟΗΕ και με παροχή της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποστήριξης από κατάλληλα στρατιωτικά συστήματα παράδοσης σε στενό συντονισμό με άλλες χώρες όπως οι ΗΠΑ. Είναι πράγματι μια έσχατη λύση, ένα έκτακτο μέτρο, αλλά είναι απολύτως απαραίτητο κατά την άποψή μου προκειμένου να σωθούν χιλιάδες αθώες ζωές. Απλώς δεν μπορούμε να παραμένουμε αδρανείς και να παρακολουθούμε την ταλαιπωρία και τον αφανισμό του βιρμανικού λαού να συνεχίζεται."@el10
"Señora Presidenta, la situación en Birmania tras el paso del catastrófico ciclón resulta trágica y empeora con el paso del tiempo. Los supervivientes se enfrentan ahora a las enfermedades y a la muerte por inanición, falta de refugio y atención sanitaria adecuada. Sin embargo, los dictadores militares que gobiernan Birmania no tienen intención de hacer nada para facilitar urgentemente la llegada de ayuda a las víctimas. Estos despiadados generales militares se preocupan mucho más por aferrarse al poder y bien poco por el destino de los supervivientes de la catástrofe. El modo en que el régimen birmano actúa y sigue actuando resulta inaceptable y criminal. La comunidad internacional, y la UE concretamente a través del Comisario Michel, han hecho todo lo posible para convencer a la Junta birmana de la necesidad de entrar en razón, pero, desgraciadamente, sin los resultados deseados. Creo que no queda otro remedio más que proceder a imponer de algún modo la distribución de la ayuda a la zona afectada. Tal iniciativa debe emprenderse con la urgente aprobación de las Naciones Unidas y con los necesarios medios logísticos militares en estrecha colaboración con otros países, como los Estados Unidos. Se trata verdaderamente de una medida excepcional y de último recurso, pero creo que es absolutamente necesario ponerla en práctica para salvar miles de vidas inocentes. No podemos seguir permaneciendo impasibles y contemplando el sufrimiento y la muerte de la población birmana."@es21
"Proua juhataja, olukord Birmas pärast hiljutist katastroofilist tsüklonit on traagiline ja halveneb iga päevaga. Pärast tsükloni algset tabamust ellu jäänud tsiviilisikud peavad nüüd võitlema näljast tingitud haiguste ja surmaga, peavarju ja vajaliku arstiabi puudumisega. Samas jäävad Birmat valitsevad sõjaväelised diktaatorid suuresti ükskõikseks tungiva vajaduse suhtes lubada piisava abi jõudmist ohvriteni. Need südametud sõjaväekindralid hoolivad palju enam võimu külge klammerdumisest ja kaugelt vähem katastroofis ellujäänute saatusest. See, kuidas Birma režiim on käitunud ja jätkuvalt käitub, on lubamatu ja kriminaalne. Rahvusvaheline üldsus ja konkreetsemalt EL volinik Micheli kaudu on andnud endast parima, et veenda Birma huntat kuulda võtma mõistuse häält, kuid kahjuks ilma soovitud tulemusteta. Ma arvan, et nüüd ei ole teist võimalust kui alustada mingisugust jõumeetodil abi toimetamist kannatanud piirkonda. Selline tegevus on võimalik käivitada ÜRO kiire heakskiiduga ning vajalikku logistikat võivad korraldada sobivad sõjaväelised transpordisüsteemid tihedas koostöös teiste riikide, näiteks Ameerika Ühendriikidega. See on tõeliselt viimane erakorraline abinõu, kuid minu arvates on see hädavajalik, et päästa tuhandeid süütuid elusid. Me ei saa lihtsalt jääda kauem tegevusetuks ning vaadata Birma rahva kannatusi ja surma."@et5
"Arvoisa puhemies, tilanne Burmassa on hiljattaisen katastrofaalisen hirmumyrskyn jälkeen traaginen ja pahenee päivittäin. Hirmumyrskyn iskusta selvinneet siviilit kohtaavat nyt tauteja ja nälkäkuolemaa, heiltä puuttuu suojat ja asianmukainen lääkärinhoito. Burmaa hallitsevat sotilasdiktaattorit suhtautuvat kuitenkin hyvin välinpitämättömästi kiireiseen tarpeeseen ulottaa asianmukainen apu uhreille. Nämä sydämettömät armeijan kenraalit ovat paljon kiinnostuneempia valtaan takertumisesta kuin katastrofista selvinneiden kohtalosta. Burman hallinto on toiminut ja toimii edelleen tavalla, joka on tuomittava ja rikollinen. Kansainvälinen yhteisö ja komission jäsenen Michelin toimesta erityisesti EU ovat tehneet parhaansa saadakseen juntan kuuntelemaan järkipuhetta, mutta valitettavasti ilman toivottua vaikutusta. Katson, ettei ole muuta tapaa kuin edetä jonkinlaisin avustusten pakkotoimituksin kyseiselle alueelle. Tällainen toiminta voidaan käynnistää YK:n kiireellisellä päätöksellä ja asianmukaisten armeijan toimitusjärjestelmien tarjoaman logistiikan turvin tiiviissä yhteistyössä Yhdysvaltojen kaltaisten valtioiden kanssa. Tämä on todella viimeinen, poikkeuksellinen toimenpide, mutta minusta se on aivan välttämätön tuhansien viattomien hengen pelastamiseksi. Emme voi enää vain toimettomina seurata sivusta, kuinka Burman kansan kärsimys ja kuolemat vain jatkuvat."@fi7
"Madame la Présidente, la situation en Birmanie à la suite du cyclone catastrophique qui a frappé récemment le pays est tragique et empire un peu plus chaque jour. Les civils qui ont survécu au cyclone risquent de tomber malades et de mourir faute de nourriture, d’abri et de soins médicaux appropriés. Pourtant, la dictature militaire au pouvoir en Birmanie reste largement insensible à la nécessité de permettre d’urgence un secours approprié aux victimes. Ces généraux sans cœur se soucient bien plus de leur maintien au pouvoir que du sort des survivants du désastre. La façon dont le régime birman a agi et continue d’agir est inacceptable et criminelle. La communauté internationale, et l’Union européenne en particulier, par le biais du commissaire Michel, a fait de son mieux pour persuader la junte birmane d’entendre raison, mais malheureusement sans obtenir le résultat souhaité. Je pense qu’il n’y plus d’autre choix aujourd’hui que d’apporter de l’aide de force à la région touchée, d’une façon ou d’une autre. De telles mesures peuvent être prises moyennant l’accord d’urgence de l’ONU, et avec un soutien logistique approprié assuré par des systèmes militaires d’acheminement, en étroite collaboration avec d’autres pays comme les États-Unis. Il s’agit réellement d’une mesure exceptionnelle de dernier recours, mais elle est absolument nécessaire à mon sens pour sauver des milliers de vies innocentes. Nous ne pouvons rester plus longtemps à rien faire en regardant la souffrance et la mort du peuple birman."@fr8
"Elnök asszony, Burmában, a végzetes ciklon után kialakult helyzet tragikus, és napról napra romlik. Akik túlélték a ciklont, most a betegségek és az éhhalál veszélyének vannak kitéve, nincs menedékük, és megfelelő orvosi ellátás hiányában szenvednek. A Burmában hatalmon lévő katonai diktátorok, azonban továbbra is közönyösek a jelentkező igényekkel szemben, aziránt, hogy az áldozatok minél sürgősebben segítséget kapjanak. A szívtelen katonai tábornokokat jobban érdekli a hatalom megtartása, mint a katasztrófa túlélőinek sorsa. A burmai rezsim viselkedése korábban is elfogadhatatlan és megengedhetetlen volt, és ez nem változott. A nemzetközi közösség, és legfőképp az EU, Michel biztos úrral az élen, mindent megtett, hogy jobb belátásra bírja a juntát, de a kívánatos eredmények nélkül. Véleményem szerint, nincs más megoldás, mint valamilyen szinten kikényszeríteni a segítség eljuttatását a katasztrófa sújtotta területekre. Ez a vállalkozás megkezdhető az ENSZ gyors beleegyezését követően, a szükséges logisztikai hátteret pedig a megfelelő katonai hadtáprendszer biztosíthatják. Ennek során szorosan együtt kell működni más országokkal, mint például az USA-val. Ez valóban egy rendkívüli, végső esetben alkalmazandó lépés, amelyet — megítélésem szerint — elkerülhetetlen megtennünk több ezer ártatlan élet megmentése érdekében. Egyszerűen nem nézhetjük tovább tétlenül a burmai nép szenvedését és nyomorát."@hu11
"Signora Presidente, la situazione in Birmania, in seguito al recente ciclone catastrofico, è tragica e peggiora di giorno in giorno. Quei civili, sopravvissuti quando si è abbattuto il ciclone, stanno ora affrontando la malattia e la morte per inedia, la mancanza di un riparo e di cure mediche adeguate. Eppure i dittatori militari al potere in Birmania restano decisamente indifferenti di fronte alla necessità urgente di permettere che aiuti adeguati raggiungano le vittime. A questi generali militari senza cuore interessa molto di più restare aggrappati al potere e molto di meno il destino dei sopravvissuti alla catastrofe. Il modo in cui il regime birmano ha agito e continua ad agire è inaccettabile e criminale. La comunità internazionale, e l’UE in particolare attraverso il Commissario Michel, ha fatto del suo meglio per convincere la giunta della Birmania a essere ragionevole, ma, ahimé, senza sortire l’effetto desiderato. Penso che ora non vi sia nessun altro modo se non procedere con una sorta di distribuzione forzata degli aiuti nella regione colpita. Tale impresa può essere avviata con l’approvazione urgente da parte dell’ONU mediante la logistica necessaria fornita da adeguati sistemi militari di distribuzione, in stretta collaborazione con altri paesi, quali gli USA. Questa è veramente l’ultima spiaggia, una misura eccezionale, ma è a mio avviso assolutamente necessaria al fine di salvare la vita a migliaia di innocenti. Semplicemente non possiamo restare inattivi a guardare per un minuto di più il popolo birmano continuare a soffrire e a morire."@it12
"Ponia Pirmininke, po ką tik praūžusio ciklono Mianmaro padėtis yra tragiška ir kasdien vis blogėja. Pirmieji nuo ciklono nukentėję ir išgyvenę civiliai dabar serga ir miršta iš bado, neturėdami pastogės ir negaudami tinkamos medicininės pagalbos. Tačiau šalį valdantys kariniai diktatoriai iš principo lieka apatiški būtinybei kuo skubiau leisti tinkamai pagalbai pasiekti aukas. Tie beširdžiai karo generolai kur kas labiau rūpinasi valdžia nei išlikusiųjų po katastrofos likimu. Tai, kaip elgėsi ir toliau elgiasi režimo atstovai, yra nepriimtina ir nusikalstama. Tarptautinė bendruomenė, konkrečiai ES, atstovaujama Komisijos nario L. Michelio, padarė viską, ką galėjo, kad įtikintų chuntą paklusti sveikam protui, bet, deja, laukto rezultato nepasiekė. Manau, šiuo metu nėra kito pasirinkimo, išskyrus tam tikros formos priverstinį paramos pristatymą į nukentėjusį regioną. Tokie veiksmai gali būti pradėti gavus skubų JT leidimą, pasitelkus būtinas tinkamų karinių pristatymo sistemų logistikos priemones, glaudžiai bendradarbiaujant su kitomis šalimis, pavyzdžiui, JAV. Tai tikrai paskutinė ir išskirtinė priemonė, tačiau, mano požiūriu, visiškai būtina, siekiant išgelbėti tūkstančius nekaltų gyvybių. Mes tiesiog negalime nieko neveikti ir stebėti tolesnes žmonių kančias bei mirtį."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, situācija Mjanmā pēc nesen notikušā ciklona ir traģiska un ar katru dienu kļūst arvien sliktāka. Civiliedzīvotāji, kas izdzīvoja pēc pirmā ciklona trieciena, sastopas ar slimībām un bada nāvi, pajumtes un pienācīgas medicīniskās palīdzības trūkumu. Taču militārie diktatori, kas ir pie varas Mjanmā, lielā mērā ir vienaldzīgi pret steidzamo vajadzību pēc palīdzības upuriem. Šie bezsirdīgie militārie ģenerāļi vairāk rūpējas par varas saglabāšanu nekā par katastrofā cietušo likteņiem. Mjanmas režīma līdzšinējā rīcība ir nepieņemama un noziedzīga. Starptautiskā kopiena un jo īpaši ES ar komisāru kungu priekšgalā ir darījuši visu iespējamo, lai pārliecinātu Mjanmas huntu ieklausīties saprātīgos ierosinājumos, bet diemžēl bez vēlamā rezultāta. Es domāju, ka tagad nav citu iespēju, bet ir jāturpina rīkoties, sniedzot uzspiestu palīdzību katastrofas skartajiem reģioniem. Šādu pasākumu var sākt, saņemot steidzamu apstiprinājumu no ANO un izstrādājot loģistiku, kuru nodrošina atbilstošās militāro piegāžu sistēmas ciešā sadarbībā ar citām valstīm, tādām kā ASV. Tas patiešām ir pēdējais glābiņš, ārkārtas pasākums, bet, pēc manām domām, pilnīgi nepieciešams, lai izglābtu dzīvības tūkstošiem nevainīgo. Mēs patiešām nevaram pasīvi vērot Mjanmas iedzīvotāju ciešanas un bojāeju."@lv13
"Madam President, the situation in Burma following the recent catastrophic cyclone is tragic and is getting worse every day. Those civilians who survived when the cyclone first struck now face illness and death by hunger, lack of shelter and appropriate medical care. Yet the military dictators ruling Burma remain largely apathetic to the urgent need to allow proper help to reach the victims. These heartless military generals care much more about clinging to power and far less about the destiny of the disaster survivors. The way the Burmese regime has acted and continues to act is unacceptable and criminal. The international community, and the EU in particular through Commissioner Michel, has done its best to convince the junta of Burma to listen to reason but, alas, without the desired effect. I think there is now no other way but to proceed with some form of forced aid delivery to the affected region. Such an undertaking can be launched with urgent approval from the UN and with the necessary logistics provided by appropriate military delivery systems in close coordination with other countries such as the USA. This is truly a last-resort, exceptional measure, but is absolutely necessary in my view in order to save thousands of innocent lives. We just cannot remain inactive and watch the suffering and demise of the Burmese people go on any longer."@mt15
"Voorzitter, de situatie in Birma na de recente rampzalige cycloon is tragisch en wordt met de dag erger. Burgers die de ramp hebben overleefd worden nu geconfronteerd met ziekte en hongersnood, ze hebben geen dak boven hun hoofd en krijgen niet de medische zorg die ze nodig hebben. Maar de militaire dictators die over Birma heersen stellen zich apathisch op ten aanzien van de noodzaak de slachtoffers de benodigde hulp te geven. Deze harteloze generaals hechten meer belang aan het behoud van hun macht dan aan het lot van de slachtoffers van deze ramp. De handelwijze van het Birmese regiem is onacceptabel en misdadig. De internationale gemeenschap, in het bijzonder de EU in de persoon van commissaris Michel, heeft zijn best gedaan om de junta van Birma tot rede te brengen, helaas zonder het beoogde effect. Ik denk dat ons nu niets anders rest dan over te gaan tot een of andere vorm van gedwongen hulp aan het getroffen gebied. Iets dergelijks kan ondernomen worden met de dringende goedkeuring van de VN en met behulp van de benodigde logistieke ondersteuning van het militaire apparaat, in nauwe samenwerking met andere landen zoals de VS. Dit is echt een uiterste middel, een uitzonderlijke maatregel, maar het is in mijn ogen absoluut noodzakelijk, om duizenden onschuldige levens te kunnen redden. We kunnen niet werkeloos toezien terwijl het lijden en de ondergang van het Birmese volk voortduurt."@nl3
"Pani przewodnicząca! Sytuacja w Birmie po przejściu cyklonu jest tragiczna i pogarsza się z każdym dniem. Ludziom, którzy przeżyli uderzenie cyklonu zagrażają teraz choroby i śmierć głodowa, brak dachu nad głową i właściwej opieki medycznej. Jednak wojskowy rząd Birmy pozostaje raczej bierny wobec pilnej potrzeby dostarczenia odpowiedniej pomocy dla ofiar. Ci generałowie bez serca bardziej myślą o pozostaniu przy władzy, a mniej o losie ofiar kataklizmu. Zachowanie birmańskiego reżimu jest zbrodnicze i nie do przyjęcia. Społeczność międzynarodowa, a zwłaszcza UE poprzez komisarza Michela, starała się jak mogła, żeby przekonać juntę, by wysłuchała głosu rozsądku, lecz nie przyniosło to skutku. Moim zdaniem obecnie jedynym wyjściem jest zastosowanie jakiejś formy przymusowego dostarczenia pomocy do rejonu kataklizmu. Takie przedsięwzięcie można uruchomić, jeśli szybko otrzymamy akceptację ONZ oraz konieczne wsparcie logistyczne od wojska, przy ścisłej współpracy z innymi państwami, jak np. USA. Taki rodzaj działania jest ostatecznością, lecz moim zdaniem jest absolutnie konieczne, by uratować życie tysięcy niewinnych osób. Nie możemy siedzieć bezczynnie i patrzeć na dalsze cierpienie i udrękę narodu birmańskiego."@pl16
"Senhora Presidente, a situação que se vive na Birmânia após a recente catástrofe ciclónica é trágica e piora de dia para dia. Os civis que lograram sobreviver à passagem do ciclone enfrentam agora a doença e a morte devido à fome e à falta de abrigo e de uma assistência médica apropriada. Porém, os ditadores militares que governam a Birmânia mantêm-se perfeitamente apáticos perante a necessidade urgente de permitir que as vítimas tenham a assistência de que precisam. Estes generais cruéis preocupam-se muito mais com a conservação do poder do que com a sorte dos que sobreviveram à catástrofe. A forma como o regime birmanês actuou e continua a actuar é inaceitável e criminosa. A comunidade internacional, e, nomeadamente, a UE, na pessoa do Senhor Comissário Michel, fez o que estava ao seu alcance para convencer a junta da Birmânia a dar ouvidos à razão, mas, desgraçadamente, sem resultados. Posto isto, penso que não existe agora outra alternativa senão forçar de algum modo a prestação de ajuda à região atingida. Esta acção pode ser lançada mediante a sua urgente aprovação por parte da ONU e com a logística necessária assegurada pelos sistemas militares de assistência humanitária apropriados, em estreita coordenação com outros países, como os EUA. Trata-se, efectivamente, de uma medida de natureza excepcional e de último recurso, mas, a meu ver, absolutamente necessária para salvar milhares de vidas inocentes. Perante o sofrimento e a agonia do povo birmanês, não podemos permanecer por mais tempo quedos e contemplativos."@pt17
"Madam President, the situation in Burma following the recent catastrophic cyclone is tragic and is getting worse every day. Those civilians who survived when the cyclone first struck now face illness and death by hunger, lack of shelter and appropriate medical care. Yet the military dictators ruling Burma remain largely apathetic to the urgent need to allow proper help to reach the victims. These heartless military generals care much more about clinging to power and far less about the destiny of the disaster survivors. The way the Burmese regime has acted and continues to act is unacceptable and criminal. The international community, and the EU in particular through Commissioner Michel, has done its best to convince the junta of Burma to listen to reason but, alas, without the desired effect. I think there is now no other way but to proceed with some form of forced aid delivery to the affected region. Such an undertaking can be launched with urgent approval from the UN and with the necessary logistics provided by appropriate military delivery systems in close coordination with other countries such as the USA. This is truly a last-resort, exceptional measure, but is absolutely necessary in my view in order to save thousands of innocent lives. We just cannot remain inactive and watch the suffering and demise of the Burmese people go on any longer."@ro18
"Pani predsedníčka, situácia v Mjanmarsku po nedávnom katastrofickom cyklóne je tragická a každým dňom sa zhoršuje. Tí občania, ktorí prežili, keď ich zasiahol cyklón, teraz čelia chorobám a hladovaniu, chýbajú im domovy a primeraná zdravotnícka starostlivosť. Vojenskí diktátori v Mjanmarsku stále ostávajú výrazne nevšímaví voči naliehavej potrebe pomôcť obetiam. Títo krutí vojenskí generáli sa omnoho viac zaujímajú o to, ako sa udržať pri moci a ďaleko menej o osudy ľudí, ktorí prežili katastrofu. Spôsob, akým mjanmarský režim konal a koná aj naďalej je neprijateľný a trestný. Medzinárodné spoločenstvo a EÚ najmä prostredníctvom pána komisára Michela urobilo všetko, čo bolo v jeho silách, aby presvedčilo juntu v Mjanmarsku, aby počúvala a premýšľala, ale, bohužiaľ, bez želaného efektu. Domnievam sa, že neexistuje žiadny iný spôsob, jedine pristúpiť na to, aby pomoc bola do postihnutého regiónu doručená nasilu. Toto možno podniknúť na základe naliehavého schválenia zo strany OSN a potrebnou logistikou, ktorú poskytnú vhodné vojenské doručovacie systémy v úzkej spoluprácu s ostatnými krajinami, ako sú USA. Toto je skutočne posledné východisko, výnimočné opatrenie, ale podľa mňa je absolútne nevyhnutné na záchranu tisícov nevinných životov. Nemôžeme jednoducho ostať nečinní a pozerať sa na utrpenie a úmrtia mjanmarského ľudu, ktoré aj naďalej pokračujú."@sk19
"Gospa predsednica, razmere v Burmi po nedavnem katastrofalnem ciklonu so žalostne in se vsak dan poslabšujejo. Civiliste, ki so preživeli ciklon, zdaj ogrožajo bolezni in lakota ter pomanjkanje zatočišč in ustrezne zdravstvene oskrbe. Vendar vojaški diktatorji, ki vladajo v Burmi, ostajajo brezbrižni do nujne potrebe po omogočanju zagotavljanja ustrezne pomoči žrtvam. Te brezsrčne vojaške generale veliko bolj skrbi ohranitev oblasti kot usoda preživelih v nesreči. Način, na katerega je ukrepal in še ukrepa burmanski režim, je nesprejemljiv in kazniv. Mednarodna skupnost, in zlasti EU prek komisarja Michela, je naredila vse, kar je lahko, da bi prepričala hunto v Burmi, da bi ravnala razumno, vendar žal ni dosegla želenega uspeha. Menim, da nam zdaj ne preostane nič drugega, kot da začnemo zagotavljati nekakšno prisilno pomoč prizadeti regiji. Tako ukrepanje je mogoče z nujno privolitvijo ZN in potrebno logistiko, ki se zagotovi z ustreznimi vojaškimi sistemi oskrbe v tesnem sodelovanju z drugimi državami, kot so Združene države. To je resnično zadnja možnost in izjemen ukrep, vendar menim, da je to nujno za rešitev več tisoč nedolžnih življenj. Ne moremo biti še naprej nedejavni ter opazovati nadaljnje trpljenje in propadanje burmanskega ljudstva."@sl20
"Fru talman! Situationen i Myanmar efter den katastrofala cyklonen nyligen är tragisk och blir värre för varje dag. De civila som överlevde när cyklonen drog fram riskerar nu att bli sjuka och dö till följd av svält, brist på boende och lämplig sjukvård. Ändå förblir de militära diktatorerna som styr Myanmar i stort sett apatiska inför det trängande behovet att låta ordentlig hjälp nå offren. Dessa hjärtlösa militärgeneraler bryr sig mycket mer om att hålla fast vid makten och mycket mindre om ödet för de överlevande från katastrofen. Sättet som regimen i Myanmar har agerat på och fortsätter att agera på är oacceptabelt och brottsligt. Det internationella samfundet, och EU i synnerhet genom kommissionsledamot Louis Michel, har gjort sitt bästa för att övertyga juntan i Myanmar att ta reson, men tyvärr utan önskad effekt. Jag tror att det nu inte finns något annat sätt än att gå vidare med någon form av påtvingad biståndsleverans till den drabbade regionen. En sådan operation kan inledas med omedelbart godkännande från FN och med nödvändig logistik från lämpliga militära försörjningssystem i nära samarbete med andra länder, som Förenta staterna. Detta är verkligen en exceptionell åtgärd att ta till som en sista utväg, men jag anser att den är absolut nödvändig för att rädda livet på tusentals oskyldiga. Vi kan inte bara förbli passiva och se på när folkets lidande och död fortsätter längre."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph