Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-309"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.23.3-309"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, firstly let me express my heartfelt sympathy for all the Burmese people who have been bereaved or injured by the effects of Cyclone Nargis. The people of Burma are in the thoughts and prayers of many Europeans. However, our condolences are not enough. We must discuss practical measures and see how we can implement them so that we alleviate the suffering of the survivors. Many countries and international organisations are both willing and able to provide immediate humanitarian aid; they have been for a matter of weeks now. Unfortunately, the ruling military authorities consider the preservation of their own power as of prime importance; the suffering of their own people seems to be of little consequence. They fear any kind of foreign involvement in Burma, even if this is of aid workers. The Commissioner’s first-hand account of his discussions with the Burmese military authorities makes for sobering listening and there is not much hope that the Burmese authorities will change their position. So while we talk and wring our hands in dismay over the impossibility of getting the Burmese authorities to accept help and over the impotence of ASEAN, hundreds of thousands are suffering. The UN Security Council can and should call on its principle of responsibility to protect and provide aid without the consent of the Burmese authorities. I would strongly urge the UK Government – which currently holds the Presidency of the Security Council – to sanction immediate airdrops of aid. The Burmese authorities are responsible for a crime against humanity, but we cannot sit by passively allowing them to continue in this crime. And while I agree that an airdrop is not the ideal way of getting aid into a country – for we would rather have trained aid workers distributing help – it is better than nothing, so, please, let us get some help in and let us get it in now."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, dovolte mi, abych v první řadě vyjádřila upřímnou soustrast všem myanmarským lidem, kteří byli zranění v důsledku cyklonu Nargis. Mnoho Evropanů je ve svých myšlenkách a modlitbách s myanmarským lidem. Naše soustrast však není postačující. Musíme hovořit o praktických opatřeních a rozhlédnout se, jak je provádět tak, abychom zmírnili utrpení těch, kteří přežili. Řada zemí a mezinárodních organizací je ochotná i schopná poskytnout okamžitou humanitární pomoc; a jsou připraveny už několik týdnů. Naneštěstí vládnoucí vojenské orgány považují za nejdůležitější zachování své vlastní moci; zdá se, že utrpení vlastních lidí má pouze malý význam. Obávají se jakékoli zahraniční účasti v Myanmaru, dokonce i když jde o pracovníky poskytující pomoc. Komisařova výpověď z první ruky týkající se jeho rozhovorů s myanmarskými vojenskými orgány hovoří o střízlivém naslouchání, a není velká naděje, že myanmarské orgány změní svůj postoj. Zatímco tu hovoříme a tiskneme si ruce jako projev strachu z toho, že je nemožné přesvědčit myanmarské orgány přijmout pomoc a ze slabosti ASEAN, statisíce lidí trpí. Rada bezpečnosti OSN může a měla by vyzvat k zásadě zodpovědnosti chránit a poskytnout pomoc bez souhlasu myanmarských orgánů. Důrazně bych trvala na tom, aby vláda Spojeného království – která v současnosti předsedá Radě bezpečnosti – okamžitě povolila shazování pomoci z letadel. Myanmarské orgány jsou zodpovědné za zločiny proti lidskosti, ale my nemůžeme jen tak sedět a umožňovat jim, aby pokračovaly v těchto zločinech. Souhlasím, že shazování z letadel není ideální způsob, jak dostat pomoc do země – radši bychom měli vycvičené pracovníky, kteří by rozdávali pomoc –, ale je to pořád lepší než nic, tak prosím, dovolte nám poskytnout jim pomoc a umožněte nám to teď."@cs1
"Fru formand! Først vil jeg udtrykke min dybeste sympati med hele det burmesiske folk, som er blevet berørt eller såret af cyklonen Nargis. Burmas folk er i mange europæeres tanker og bønner. Det er dog ikke nok for os at udtrykke vores medfølelse. Vi må drøfte praktiske foranstaltninger og se, hvordan vi kan gennemføre dem, så vi kan afhjælpe de overlevendes lidelser. Mange lande og internationale organisationer er både villige til og i stand til straks at yde humanitær bistand, og det har de været i flere uger nu. Desværre er det vigtigst for de regerende militære myndigheder at bevare deres egen magt, mens deres egen befolknings lidelser betyder meget lidt. De frygter ethvert fremmed engagement i Burma, selv om det er humanitære hjælpearbejdere. Kommissærens førstehåndsberetning fra sine drøftelser med de burmesiske militærmyndigheder er rystende at høre, og der er ikke meget håb om, at de burmesiske myndigheder vil ændre holdning. Så mens vi snakker og vrider hænderne i fortvivlelse over, at det er umuligt at få de burmesiske myndigheder til at acceptere at modtage hjælp, og over, hvor vigtig ASEAN er, lider hundredtusinder. FN's Sikkerhedsråd kan og skal leve op til sit ansvar og beskytte og yde hjælp uden de burmesiske myndigheders samtykke. Jeg opfordrer på det kraftigste regeringen i Det Forenede Kongerige - som i øjeblikket har formandskabet for Sikkerhedsrådet - til at iværksætte nedkastning af hjælp. De burmesiske myndigheder er ansvarlige for en forbrydelse mod menneskeheden, men vi kan ikke forholde os passivt og lade dem fortsætte med denne forbrydelse. Og mens jeg er enig i, at nedkastning ikke er den bedste måde at få hjælp ind i et land på - for vi ville hellere have uddannede humanitære hjælpearbejdere til at distribuere hjælp - er det bedre end ingen ting, så lad os nu få noget hjælp ind, og lad os få den ind nu."@da2
"Frau Präsidentin! Lassen Sie mich eingangs allen Menschen in Birma, die durch die Auswirkungen des Zyklons „Nargis“ Angehörige verloren haben oder verletzt worden sind, mein tiefes Mitgefühl aussprechen. Viele Europäer sind mit ihren Gedanken und Gebeten bei den Menschen in Birma. Unser Beileid zu bekunden reicht aber nicht aus. Wir müssen praktische Maßnahmen diskutieren und Möglichkeiten zu ihrer Umsetzung finden, damit wir das Leid der Überlebenden lindern können. Viele Staaten und internationale Organisationen sind sowohl willens als auch in der Lage, sofortige humanitäre Hilfe zu leisten – und das schon seit Wochen. Leider stellen die regierenden Militärmachthaber den Erhalt ihrer eigenen Macht über alles andere – das Leiden ihres Volkes scheint für sie wenig zu zählen. Sie fürchten jede Art Engagement des Auslands in Birma, selbst wenn es sich um Mitarbeiter von Hilfsorganisationen handelt. Der persönliche Bericht des Kommissars über seine Gespräche mit den birmanischen Militärmachthabern ist ernüchternd, und es gibt wenig Hoffnung, dass die birmanischen Machthaber ihre Haltung ändern werden. Während wir also hier reden und verzweifelt die Hände ringen angesichts der Unmöglichkeit, die birmanischen Behörden zur Annahme von Hilfe zu bewegen, und der Machtlosigkeit der ASEAN, sind hunderttausende von Menschen in großer Not. Der UNO-Sicherheitsrat kann und sollte sich auf seinen Grundsatz berufen, wonach er zu Schutz- und Hilfeleistung ohne die Zustimmung der birmanischen Machthaber verpflichtet ist. Ich möchte die Regierung des Vereinigten Königreichs, das gegenwärtig den Vorsitz im Sicherheitsrat innehat, nachdrücklich auffordern, den sofortigen Abwurf von Hilfsgütern aus der Luft zu gestatten. Die birmanischen Machthaber tragen die Verantwortung für ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, wir allerdings dürfen nicht tatenlos zuschauen und damit zulassen, dass sie es fortsetzen. Zwar teile ich die Ansicht, dass Abwürfe aus der Luft keine ideale Methode sind, um Hilfe in ein Land zu bringen, denn wir würden natürlich lieber ausgebildete Helfer die Hilfsgüter verteilen lassen, aber sie sind besser als nichts. Lassen Sie uns also bitte wenigstens etwas Hilfe ins Land bringen, und lassen Sie uns das jetzt tun!"@de9
"Κυρία Πρόεδρε, πρώτον επιτρέψτε μου να εκφράσω τη βαθιά λύπη μου για όλους τους κατοίκους της Βιρμανίας που έχουν χάσει τους συγγενείς τους ή έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις του κυκλώνα Ναργκίς. Ο λαός της Βιρμανίας είναι στη σκέψη και στις προσευχές πολλών Ευρωπαίων. Ωστόσο, τα συλλυπητήριά μας δεν είναι αρκετά. Πρέπει να συζητήσουμε για πρακτικά μέτρα και να δούμε πώς μπορούμε να τα εφαρμόσουμε έτσι ώστε να απαλύνουμε τον πόνο των επιζώντων. Πολλές χώρες και διεθνείς οργανώσεις θέλουν και μπορούν να παράσχουν άμεση ανθρωπιστική βοήθεια, και μάλιστα εδώ και αρκετές εβδομάδες. Δυστυχώς, οι κυβερνώσες στρατιωτικές αρχές θεωρούν τη διατήρηση της εξουσίας τους πρωταρχικής σημασίας· η δοκιμασία του ίδιου τους του λαού φαίνεται να μην έχει σημαντικές συνέπειες. Φοβούνται κάθε είδους εξωτερική εμπλοκή στη Βιρμανία, ακόμα και από εργαζομένους στο πλαίσιο της βοήθειας. Ο άμεσος απολογισμός του Επιτρόπου σχετικά με τις συνομιλίες του με τις βιρμανικές στρατιωτικές αρχές οδηγεί σε προβληματισμό και δεν υπάρχουν πολλές ελπίδες ότι οι βιρμανικές αρχές θα μεταβάλλουν τη στάση τους. Έτσι ενώ μιλάμε και σταυρώνουμε τα χέρα μας με απογοήτευση για την αδυναμία να κάνουμε τις βιρμανικές αρχές να δεχτούν βοήθεια και για την ανικανότητα του ASEAN, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι υποφέρουν. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ μπορεί και θα πρέπει να επικαλεστεί την αρχή της ευθύνης για την προστασία και παροχή βοήθειας χωρίς τη συγκατάθεση των βιρμανικών αρχών. Θα ήθελα να απευθύνω θερμή έκκληση στην κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου –που ασκεί αυτή τη στιγμή την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας– να εγκρίνει άμεσες ρίψεις βοήθειας. Οι βιρμανικές αρχές είναι υπεύθυνες για ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, αλλά δεν μπορούμε να καθόμαστε παθητικά και να τους επιτρέπουμε να συνεχίζουν αυτό το έγκλημα. Και παρότι συμφωνώ ότι οι ρίψεις δεν είναι ο ιδανικός τρόπος παροχής βοήθειας σε μια χώρα –γιατί θα ήταν καλύτερο να διανείμουν τη βοήθεια εκπαιδευμένοι εργαζόμενοι της βοήθειας– είναι καλύτερο από το τίποτα, επομένως, σας παρακαλώ, ας μεταφέρουμε βοήθεια και ας την μεταφέρουμε τώρα."@el10
"Señora Presidenta, en primer lugar deseará manifestar mi solidaridad con la población birmana que ha perecido o resultado herida o damnificada por los efectos del ciclón Nargis. El pueblo birmano está en el pensamiento y las oraciones de muchos europeos. Sin embargo, nuestras condolencias no son suficientes. Debemos examinar las posibles medidas prácticas y ver cómo las podemos aplicar para aliviar el sufrimiento de los supervivientes. Muchos países y organizaciones internacionales están dispuestos a proporcionar inmediatamente ayuda humanitaria; han estado dispuestos a hacerlo durante semanas. Desgraciadamente, las autoridades militares que gobiernan el país consideran la conservación de su propio poder un asunto fundamental y el sufrimiento de su propio pueblo parece ser escasamente importante. Temen cualquier tipo de intervención extranjera en Birmania, aunque se trate de personal de ayuda humanitaria. El relato de primera mano del Comisario de los resultados de sus conversaciones con las autoridades militares birmanas resulta muy instructivo y no caben muchas esperanzas de que las autoridades del país cambien su postura. De modo que mientras hablamos y se nos parte el corazón por la imposibilidad de conseguir que las autoridades militares acepten la ayuda y por la impotencia de ASEAN, cientos de miles de personas sufren. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas puede y debe apelar a su principio de responsabilidad de la protección de la población y lograr la canalización de la ayuda sin el consentimiento de las autoridades birmanas. Invitaría encarecidamente al Gobierno del Reino Unido —que actualmente ocupa la Presidencia del Consejo de Seguridad— a aprobar el inmediato lanzamiento aéreo de ayuda. Las autoridades birmanas son responsables de crímenes contra la humanidad, pero no podemos limitarnos a contemplar pasivamente cómo siguen cometiendo tales crímenes. Y, aunque convengo en que el lanzamiento aéreo de ayuda no es el modo ideal de distribuir ayuda en un país —porque preferiríamos que la distribuyese un personal de ayuda especializado—, es mejor que nada, de modo que consigamos ayuda e introduzcámosla en el país ahora."@es21
"Proua juhataja, lubage mul esmalt väljendada südamlikku kaastunnet kõigile Birma inimestele, kes on tsükloni Nargis tagajärjel lähedasi kaotanud või vigastatud. Birma inimesed on paljude eurooplaste mõtetes ja palvetes. Ent meie kaastundest ei piisa. Me peame arutama praktilisi meetmeid ning uurima, kuidas saaksime neid rakendada, et leevendada ellujäänute kannatusi. Paljud riigid ja rahvusvahelised organisatsioonid on valmis ja suutelised andma kohest humanitaarabi; nad on seda olnud juba mitmeid nädalaid. Kahjuks peavad valitsevad sõjaväelised võimuorganid esmatähtsaks enda võimu säilitamist; nende enda rahva kannatused näivad neile vähe korda minevat. Nad kardavad igasugust välist sekkumist Birmas, isegi kui see tuleb humanitaarabitöötajatelt. Voliniku vahetut ülevaadet oma vestlustest Birma sõjaväeliste võimudega oli kainestav kuulata ning pole kuigi palju lootust, et Birma ametivõimud oma seisukohta muudaksid. Seega, kuni me räägime ja väänutame käsi selle üle, et Birma ametivõime pole võimalik panna abi vastu võtma, ning ASEANi võimetuse üle, kannatavad sajad tuhanded. ÜRO Julgeolekunõukogu saab ja peaks tuginema oma põhimõttele kaitsta ja osutada abi ilma Birma ametivõimude nõusolekuta. Ma õhutan Suurbritannia valitsust, kes on praegu julgeolekunõukogu eesistuja, andma loa abi koheseks õhust allaviskamiseks. Birma ametivõimud vastutavad inimsusevastase kuriteo eest, aga me ei saa passiivselt istuda, lubades neil seda kuritegu jätkata. Ning kuigi me nõustume, et abi õhust allaviskamine ei ole abi riiki saatmiseks ideaalne meetod – sest me eelistaksime, et abi jagaksid väljaõppinud humanitaarabitöötajad –, on see parem kui mitte midagi, seega palun hankigem natuke abi ja tehkem seda kohe."@et5
"Arvoisa puhemies, aluksi haluan ilmaista sydämellisen myötätuntoni kaikille Burman kansalaisille, jotka ovat menettäneet omaisensa tai loukkaantuneet hirmumyrsky Nargisin seurauksena. Burmalaiset ovat monien eurooppalaisten ajatuksissa ja rukouksissa. Osanottomme ei kuitenkaan riitä. Meidän on keskusteltava käytännön toimenpiteistä ja tutkittava niiden täytäntöönpanokeinoja henkiin jääneiden kärsimysten lievittämiseksi. Monet valtiot ja kansainväliset järjestöt ovat halukkaita ja kykeneviä tarjoamaan välitöntä humanitaarista apua, ovat olleet nyt jo viikkoja. Valitettavasti vallassa olevan sotilasviranomaiset katsovat oman valtansa säilyttämisen ensisijaiseksi, oman kansan kärsimykset eivät näytä vaikuttavan tähän. He pelkäävät kaikkea ulkomaalaisten toimintaa Burmassa, vaikka olisi kyse avustustyöntekijöistä. Komission jäsenen kuvaus keskusteluistaan Burman sotilasviranomaisten kanssa vaikuttaa kuurojen keskustelulta, eikä ole juuri toivoa siitä, että Burman viranomaiset muuttaisivat kantaansa. Samalla kun me keskustelemme ja vääntelemme epätoivoisesti käsiämme kauhuissamme mahdottomuudesta saada Burman viranomaiset hyväksymään apua ja ASEANin voimattomuudesta, sadat tuhannet ihmiset kärsivät. YK:n turvallisuusneuvosto voi ja sen pitääkin vedota suojeluvelvoitteen periaatteeseen ja tarjota apua ilman Burman viranomaisten suostumusta. Kehotan voimakkaasti Yhdistyneen kuningaskunnan hallitusta, joka tällä hetkellä toimii turvallisuusneuvoston puheenjohtajana, hyväksymään välittömästi avustusten pudottamisen lentokoneista. Burman viranomaiset ovat syyllistyneet rikokseen ihmisyyttä vastaan, mutta me emme voi seurata sivusta ja antaa heidän jatkaa tätä rikosta. Ja vaikka olenkin samaa mieltä siitä, että lentokoneesta pudottaminen ei ole ihanteellinen tapa toimittaa maahan avustuksia – sillä soisimme mieluummin koulutettujen avustustyöntekijöiden jakavan niitä – on se kuitenkin tyhjää parempi tapa, joten toimittakaamme maahan apua nyt heti."@fi7
"Madame la Présidente, permettez-moi d’exprimer toute ma sympathie envers la population birmane démunie ou blessée en raison du cyclone Nargis. Le peuple birman occupe les pensées et les prières de nombreux européens. Mais nos condoléances ne suffisent pas. Nous devons discuter de mesures pratiques et voir comment les mettre en œuvre pour soulager la souffrance des survivants. De nombreux pays et de nombreuses organisations internationales souhaitent et sont en mesure de fournir une aide humanitaire immédiate; ils attendent maintenant depuis plusieurs semaines. Malheureusement, les autorités militaires au pouvoir font passer avant tout la préservation de leur propre pouvoir. La souffrance de la population ne semble guère les préoccuper. Elles craignent toute intervention étrangère en Birmanie, même celle des personnes apportant des secours humanitaires. Le compte-rendu de première main du commissaire concernant ses discussions avec les autorités militaires birmanes est décourageant, et il y a peu d’espoir que les autorités birmanes changent d’attitude. Ainsi, pendant que nous discutons et que nous nous lamentons sur l’impossibilité de convaincre les autorités birmanes d’accepter de l’aide, ou encore sur l’impuissance de l’ANASE, des centaines de milliers de personnes souffrent. Le Conseil de Sécurité de l’ONU peut et doit invoquer le principe de la responsabilité de protéger pour apporter de l’aide sans le consentement des autorités birmanes. Je demande au gouvernement britannique, qui occupe actuellement la présidence du Conseil de Sécurité, d’autoriser le parachutage immédiat de secours. Les autorités birmanes se rendent coupables d’un crime contre l’humanité, mais nous ne pouvons pas rester assis sans rien faire pendant que ce crime continue. Et même je suis d’accord pour dire que les parachutages ne sont pas la meilleure façon d’acheminer l’aide - il vaudrait mieux que cette aide soit distribuée par du personnel formé -, cette approche est préférable à l’inaction, alors je vous en prie, distribuons de l’aide et faisons-le maintenant."@fr8
"Elnök asszony, elsőként is szeretném kifejezni őszinte részvétemet minden burmainak, akit veszteség ért, vagy aki sérülést szenvedett a Nargis ciklon által okozott pusztítás következtében. Rengeteg európai gondol Burma népére, és imádkozik érte. Részvétünk azonban nem elég. Gyakorlati intézkedésekről kell tárgyalnunk, arról, hogy azok miként valósíthatók meg, enyhítve ezzel a túlélők szenvedésein. Számos ország és nemzetközi szervezet hajlandó és képes azonnali humanitárius segélyt nyújtani: immár több hete várnak erre. Sajnos, az uralmon lévő katonai erők inkább saját hatalmuk fenntartását tartják létfontosságúnak, és nem törődnek népük szenvedésével. Minden külső beavatkozástól tartanak, még akkor is, ha segélymunkásokról van szó. A Biztos első kézből való beszámolója a burmai hatóságokkal folytatott tárgyalásairól kijózanító hatású, és nincs sok esély arra, hogy a burmai vezetés megváltoztatja álláspontját. Tehát, miközben mi itt vitatkozunk, kezünket tördeljük azon képtelenség láttán, hogy nem tudjuk a burmai hatósággal elfogadtatni segítségünket, vagy éppen mérgelődünk az ASEAN tehetetlensége miatt, addig több százezren szenvednek. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa megtehetné, és meg is kell tennie, hogy a burmai hatóságok beleegyezése nélkül él a polgárok védelmének kötelmét előíró elvvel, és segítséget nyújt. Erősen ösztönözném az Egyesült Királyság Kormányát — amely jelenleg a Biztonsági Tanács elnöki tisztét tölti be —, hogy egyezzen bele az azonnali légi utánpótlás végrehajtásába. A burmai hatóságok emberiség elleni bűncselekmény elkövetésében vétkesek, és mi nem nézhetjük tétlenül, hogy bűnelkövetésüket tovább folytassák. És bár belátom, hogy az ejtőernyővel ledobott utánpótlás nem a legmegfelelőbb módja a segélyek egy országba juttatásának — inkább felkészült segélymunkásoknak kellene a segítséget szétosztaniuk —, de ez még mindig jobb, mint a semmi. Ezért kérem, szerezzünk segítséget, és jussunk be az országba, most azonnal!"@hu11
"Signora Presidente, desidero innanzi tutto esprimere le mie più sentite condoglianze per tutte le persone della Birmania, che sono in lutto, e la mia solidarietà a quelle rimaste ferite a causa degli effetti del ciclone Nargis. Il popolo birmano è nei pensieri e nelle preghiere di molti europei. Le nostre condoglianze non sono tuttavia sufficienti. Dobbiamo discutere misure pratiche e vedere come possiamo attuarle in modo tale da alleviare la sofferenza dei sopravvissuti. Molti paesi e organizzazioni internazionali sono sia intenzionate che in grado di fornire aiuti umanitari immediati; lo sono ormai da settimane. Purtroppo, le autorità militari al governo considerano di primaria importanza la conservazione del loro potere; la sofferenza del loro stesso popolo sembra avere poche conseguenze. Temono qualsiasi coinvolgimento straniero in Birmania, anche se da parte degli operatori umanitari. Il resoconto di prima mano del Commissario sulle sue discussioni con le autorità militari birmane aiutano a far riflettere e non ci sono molte speranze che le autorità birmane cambino la propria posizione. Pertanto, mentre parliamo e ci torciamo le mani con sgomento sull’impossibilità di far accettare gli aiuti alle autorità birmane e sull’impotenza dell’ASEAN, centinaia di migliaia di persone soffrono. Il Consiglio di sicurezza dell’ONU può e deve fare appello al suo principio di responsabilità di proteggere e fornire aiuti senza il consenso delle autorità birmane. Esorterei vivamente il governo del Regno Unito – che attualmente esercita la Presidenza del Consiglio di sicurezza – a concedere l’autorizzazione di paracadutare immediatamente gli aiuti. Le autorità birmane sono responsabili di un crimine contro l’umanità, ma non possiamo starcene a guardare, permettendo loro di perpetrare tale crimine. E mentre concordo sul fatto che un lancio non costituisca il modo ideale per far arrivare gli aiuti a un paese – perché piuttosto avremmo formato gli operatori umanitari a distribuire aiuti – è meglio di niente, pertanto, per favore, facciamo arrivare qualche aiuto e facciamolo ora."@it12
"Ponia Pirmininke, pirmiausia leiskite išreikšti giliausią užuojautą visiems Mianmaro žmonėms, kurie patyrė netekčių arba nukentėjo dėl ciklono Nargio padarinių. Daugybė europiečių mintimis yra su Mianmaro žmonėmis ir už juos meldžiasi. Tačiau mūsų užuojautos nepakanka. Turime aptarti praktines priemones ir nuspręsti, kaip galime jas pritaikyti, kad palengvintume išgyvenusiųjų kančias. Daug šalių ir tarptautinių organizacijų siekia ir gali teikti skubią humanitarinę pagalbą. Jie pasiruošę tai daryti jau kelias savaites. Deja, karinės valdžios institucijos savo galios išsaugojimą laiko svarbesniu dalyku. Jų piliečių kančios joms nereikšmingos. Jie bijo bet kokio užsienio dalyvavimo Mianmaro reikaluose, net jei kalbame apie paramos darbuotojus. Komisijos nario įspūdžiai apie diskusijas su karinėmis valdžios institucijomis priverčia suklusti ir nepalieka daug vilčių, kad tos valdžios institucijos pakeis savo nuostatas. Taigi, kol šnekame ir nusiminę grąžome rankas dėl to, kad valdžios institucijos nepriima pagalbos, o ASEAN negali padėti, kenčia šimtai tūkstančių žmonių. JT Saugumo Taryba gali ir turėtų vadovautis atsakomybės principu ginti bei teikti pagalbą be Mianmaro valdžios institucijų sutikimo. Norėčiau paskatinti JK vyriausybę, kuri šiuo metu pirmininkauja Saugumo Taryboje, nedelsiant pradėti paramos mėtymą parašiutais. Mianmaro valdžios institucijos atsakingos už nusikaltimą, tad mes negalime sėdėti, pasyviai leisdami joms tęsti šį nusikaltimą. Nors sutinku, kad paramos mėtymas parašiutais nėra idealus būdas įvežti paramą į šalį, nes turime mokytus pagalbos darbuotojus, galinčius paskirstyti paramą, bet tai geriau negu nieko, todėl prašau leisti mums suteikti pagalbą ir pradėti tai nedelsiant."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, vispirms ļaujiet man izteikt visdziļāko līdzjūtību Mjanmas iedzīvotājiem, kas smagi cietuši vai ievainoti ciklona rezultātā. Mjanmas iedzīvotājus savās domās un lūgšanās piemin daudzi eiropieši. Tomēr ar mūsu līdzjūtību vien ir par maz. Mums ir jāpārrunā praktiski pasākumi un jāsaprot, kā mēs tos varam realizēt, lai atvieglotu izdzīvojušo ciešanas. Daudzas valstis un starptautiskās organizācijas gan vēlas, gan spēj sniegt tūlītēju humāno palīdzību; tā tas ir jau vairākas nedēļas. Diemžēl valdošās militārās varas iestādes uzskata savas varas saglabāšanu par galveno prioritāti; valsts iedzīvotāju ciešanām viņu acīs nav lielas nozīmes. Viņi baidās no jebkādas citu valstu iesaistīšanās Mjanmas dzīvē, pat ja tie ir tikai brīvprātīgie darbinieki. Komisāra sākotnējā atskaite par diskusiju ar Mjanmas militārajām varas iestādēm liek attapties – pastāv maz cerību, ka Mjanmas varas iestādes mainīs savu nostāju. Tādējādi, kamēr mēs runājam un lauzām rokas izbailēs, ka nespējam panākt, lai Mjanmas iestādes pieņemtu palīdzību un ASEAN sāktu rīkoties, cieš simtiem tūkstošu cilvēku. ANO Drošības padome var un tai vajadzētu aicināt ievērot tās principu, kas nosaka atbildību nodrošināt aizsardzību un sniegt palīdzību bez Mjanmas iestāžu piekrišanas. Es patiešām aicinu Apvienotās Karalistes valdību – kas šobrīd ir Drošības padomes prezidējošā valsts – atļaut nekavējoties nomest humānās palīdzības sūtījumus ar lidmašīnām. Mjanmas iestādes ir atbildīgas par noziegumu pret cilvēci, bet mēs nedrīkstam pasīvi noraudzīties, kā viņi turpina pastrādāt šo noziegumu. Un, lai gan es piekrītu, ka humānās palīdzības nosviešana ar lidmašīnām nav ideālākais veids palīdzības sniegšanai valstī – jo mēs labprātāk nodrošinātu apmācītus darbiniekus šādam uzdevumam – tas ir labāk nekā nekas, lūdzu, meklēsim palīdzību un sniegsim to tūlīt."@lv13
"Madam President, firstly let me express my heartfelt sympathy for all the Burmese people who have been bereaved or injured by the effects of Cyclone Nargis. The people of Burma are in the thoughts and prayers of many Europeans. However, our condolences are not enough. We must discuss practical measures and see how we can implement them so that we alleviate the suffering of the survivors. Many countries and international organisations are both willing and able to provide immediate humanitarian aid; they have been for a matter of weeks now. Unfortunately, the ruling military authorities consider the preservation of their own power as of prime importance; the suffering of their own people seems to be of little consequence. They fear any kind of foreign involvement in Burma, even if this is of aid workers. The Commissioner’s first-hand account of his discussions with the Burmese military authorities makes for sobering listening and there is not much hope that the Burmese authorities will change their position. So while we talk and wring our hands in dismay over the impossibility of getting the Burmese authorities to accept help and over the impotence of ASEAN, hundreds of thousands are suffering. The UN Security Council can and should call on its principle of responsibility to protect and provide aid without the consent of the Burmese authorities. I would strongly urge the UK Government – which currently holds the Presidency of the Security Council – to sanction immediate airdrops of aid. The Burmese authorities are responsible for a crime against humanity, but we cannot sit by passively allowing them to continue in this crime. And while I agree that an airdrop is not the ideal way of getting aid into a country – for we would rather have trained aid workers distributing help – it is better than nothing, so, please, let us get some help in and let us get it in now."@mt15
"Voorzitter, ik wil allereerst uitdrukking geven aan mijn diepe medeleven met alle Birmezen die hun naasten verloren hebben of verwond zijn geraakt door de cycloon Nargis. De gedachten en gebeden van veel Europeanen gaan uit naar de Birmese bevolking. We kunnen echter niet volstaan met onze condoleances. We moeten het hebben over praktische maatregelen en kijken hoe we die kunnen uitvoeren, om de nood van de mensen die de ramp overleefd hebben te lenigen. Veel landen en internationale organisaties zijn bereid en in staat onmiddellijk humanitaire hulp te sturen en dat is al enkele weken het geval. Helaas is de hoogste prioriteit van het heersende militaire regiem het behoud van hun macht; het lijden van hun eigen bevolking schijnt hen tamelijk koud te laten. Ze zijn bang voor buitenlandse bemoeienis in Birma, ook als het gaat om hulpverleners. Het verslag van de commissaris over zijn overleg met de Birmese autoriteiten werkt ontnuchterend en er is niet veel hoop dat de Birmese autoriteiten hun standpunt zullen wijzigen. Dus terwijl wij praten en handenwringend het feit onder ogen moeten zien dat het onmogelijk is de Birmese autoriteiten over te halen om hulp te accepteren en dat ASEAN machteloos toekijkt, lijden honderdduizenden mensen. De VN-Vredesraad kan en moet handelen vanuit haar beginsel van verantwoordelijkheid om te beschermen en hulp te bieden, zonder de instemming van de Birmese autoriteiten. Ik wil er bij de regering van het Verenigd Koninkrijk – de huidige voorzitter van de Veiligheidsraad – op aandringen onmiddellijk droppings van hulpgoederen te sanctioneren. De Birmese autoriteiten maken zich schuldig aan een misdaad tegen de menselijkheid, maar we kunnen niet passief toekijken hoe zij doorgaan met deze misdaad uit te voeren. Dus hoewel ik het ermee eens ben dat het droppen van hulpgoederen niet de ideale manier is om deze het land in te krijgen – we zouden het beter vinden als daartoe opgeleide hulpverleners de hulpgoederen zouden verdelen – is dit beter dan niets, dus laten we alsjeblieft hulpgoederen naar het land brengen en wel nu."@nl3
"Pani przewodnicząca! Chciałabym najpierw wyrazić moje najgorętsze współczucie dla wszystkich mieszkańców Birmy, którzy stracili najbliższych albo zostali ranni w wyniku przejścia cyklonu Nargis. Naród birmański jest w myślach i modlitwach wielu Europejczyków. Nasze kondolencje to jednak za mało. Musimy omówić praktyczne działania i pomyśleć, jak je wdrożyć, żeby złagodzić cierpienie ludzi, którzy przeżyli. Wiele państw i organizacji humanitarnych chce i jest w stanie dostarczyć natychmiastową pomoc humanitarną; czekają na to od kilku tygodni. Niestety rządzące władze wojskowe uważają zachowanie swej władzy za sprawę ważniejszą; cierpienie narodu wydaje się nie mieć dla nich znaczenia. Boją się jakiegokolwiek obcego zaangażowania w Birmie, nawet jeśli chodzi o pracowników organizacji humanitarnych. Relacja pana komisarza z jego rozmów z birmańskimi władzami wojskowymi ostudziła nasze nadzieje dotyczące możliwości zmiany ich stanowiska. Tak więc gdy my rozmawiamy i załamujemy ręce nad faktem, że nie możemy zmusić władz Birmy do przyjęcia pomocy, a ASEAN jest bezradny, setki tysięcy ludzi cierpi. Rada Bezpieczeństwa ONZ może i powinna powołać się na zasadę odpowiedzialności za ochronę i zapewnić dostarczenie pomocy bez zgody władz Birmy. Bardzo gorąco namawiam rząd Wielkiej Brytanii – która obecnie przewodniczy Radzie Bezpieczeństwa – do wyrażenia zgody na zrzuty pomocy z powietrza. Władze birmańskie są odpowiedzialne za zbrodnię przeciwko ludzkości, lecz nie możemy siedzieć bezczynnie i pozwolić im dalej popełniać tę zbrodnię. I choć zgadzam się, że zrzuty nie są idealnym sposobem dostarczenia pomocy do kraju – gdyż lepiej wykorzystać przeszkolonych pracowników, którzy tę pomoc dystrybuują – jest to lepsze niż nic, więc proszę, dostarczmy pomoc i zróbmy to teraz."@pl16
"Senhora Presidente, em primeiro lugar, gostaria de exprimir a minha sentida simpatia para com todos os Birmaneses enlutados ou feridos devido à passagem do ciclone Nargis. O povo da Birmânia está nos pensamentos e orações de muitos Europeus. Contudo, as nossas condolências não são suficientes. Importa discutir medidas práticas e reflectir sobre como podemos aplicá-las para mitigar o sofrimento dos sobreviventes. Muitos países e organizações internacionais têm vontade e capacidade para prestar ajuda humanitária no imediato. Aliás, isso já se verifica há semanas. Infelizmente, as autoridades militares que governam o país consideram que o mais importante é a conservação do poder. Aos seus olhos, o sofrimento do seu próprio povo parece ser coisa de somenos. Temem qualquer tipo de presença estrangeira na Birmânia, mesmo que seja de agentes da ajuda humanitária. O relato em primeira mão que o Senhor Comissário fez das suas discussões com as autoridades militares birmanesas é elucidativo, não deixando antever grandes mudanças na posição adoptada pelas autoridades birmanesas. Assim, enquanto falamos e cerramos as mãos de revolta por não conseguirmos fazer com que as autoridades birmanesas aceitem a ajuda e devido à impotência da ASEAN, centenas de milhar de pessoas estão a sofrer. O Conselho de Segurança das Nações Unidas pode e deve invocar o seu princípio da responsabilidade para proteger e prestar ajuda sem o consentimento das autoridades birmanesas. De igual modo, instaria o Governo do Reino Unido – que exerce presentemente a Presidência do Conselho de Segurança – a autorizar imediatamente largadas de material de ajuda por avião. As autoridades birmanesas são responsáveis por um crime contra a humanidade, mas não podemos ficar passivos e permitir que continuem a cometê-lo. Por último, embora concorde que as largadas de avião não são a forma ideal de fazer entrar ajuda num país – seria melhor termos agentes de ajuda humanitária devidamente formados a distribui-la –, esta solução é melhor do que nada. Deixem-nos, pois, prestar e fazer entrar essa ajuda já."@pt17
"Madam President, firstly let me express my heartfelt sympathy for all the Burmese people who have been bereaved or injured by the effects of Cyclone Nargis. The people of Burma are in the thoughts and prayers of many Europeans. However, our condolences are not enough. We must discuss practical measures and see how we can implement them so that we alleviate the suffering of the survivors. Many countries and international organisations are both willing and able to provide immediate humanitarian aid; they have been for a matter of weeks now. Unfortunately, the ruling military authorities consider the preservation of their own power as of prime importance; the suffering of their own people seems to be of little consequence. They fear any kind of foreign involvement in Burma, even if this is of aid workers. The Commissioner’s first-hand account of his discussions with the Burmese military authorities makes for sobering listening and there is not much hope that the Burmese authorities will change their position. So while we talk and wring our hands in dismay over the impossibility of getting the Burmese authorities to accept help and over the impotence of ASEAN, hundreds of thousands are suffering. The UN Security Council can and should call on its principle of responsibility to protect and provide aid without the consent of the Burmese authorities. I would strongly urge the UK Government – which currently holds the Presidency of the Security Council – to sanction immediate airdrops of aid. The Burmese authorities are responsible for a crime against humanity, but we cannot sit by passively allowing them to continue in this crime. And while I agree that an airdrop is not the ideal way of getting aid into a country – for we would rather have trained aid workers distributing help – it is better than nothing, so, please, let us get some help in and let us get it in now."@ro18
"Pani predsedajúca, dovoľte mi, aby som v prvom rade vyjadrila úprimnú sústrasť všetkým mjanmarským ľuďom, ktorí boli zranení následkami cyklónu Nargis. Mnoho Európanov je vo svojich myšlienkach a modlitbách s mjanmarským ľudom. Naša sústrasť však nie je postačujúca. Musíme hovoriť o praktických opatreniach a rozhliadnuť sa, ako ich vykonávať tak, aby sme zmiernili utrpenie tých, čo prežili. Veľa krajín a medzinárodných organizácií sú ochotné, ako aj schopné poskytnúť okamžitú humanitárnu pomoc; a sú pripravené už niekoľko týždňov. Nanešťastie, vládnuce vojenské orgány považujú za najdôležitejšie zachovanie svojej vlastnej moci; zdá sa, že utrpenie ich ľudí má iba malý význam. Obávajú sa akejkoľvek zahraničnej účasti v Mjanmarsku, dokonca aj keď ide o pracovníkov poskytujúcich pomoc. Komisárova výpoveď z prvej ruky týkajúca sa jeho rozhovorov s mjanmarskými vojenskými orgánmi hovorí o triezvom počúvaní, a nie je veľká nádej, že mjanmarské orgány zmenia svoj postoj. Zatiaľ čo tu rozprávame a stískame si ruky ako prejav strachu nad tým, že je nemožné presvedčiť mjanmarské orgány prijať pomoc a nad slabosťou ASEAN-u, státisíce ľudí trpia. Bezpečnostná rada OSN môže a mala by vyzvať na zásadu zodpovednosti chrániť a poskytnúť pomoc bez súhlasu mjanmarských orgánov. Dôrazne by som trvala na tom, aby vláda Spojeného kráľovstva – ktorá v súčasnosti predsedá Bezpečnostnej rade – okamžite povolila zhadzovanie pomoci z lietadiel. Mjanmarské orgány sú zodpovedné za zločiny proti ľudskosti, ale my nemôžeme len tak sedieť a umožňovať im, aby pokračovali v týchto zločinoch. A zatiaľ čo súhlasím, že zhadzovanie z lietadiel nie je ideálny spôsob, ako dostať pomoc do krajiny – radšej by sme mali vycvičených pracovníkov, ktorí by rozdávali pomoc – je to vždy lepšie ako nič, tak prosím, dovoľte nám poskytnúť im pomoc a umožnite nám to teraz."@sk19
"Gospa predsednica, naprej izražam iskreno sožalje vsem Burmancem, ki so v ciklonu Nargis izgubili svojce ali so bili ranjeni. Veliko Evropejcev misli na prebivalce Burme in moli zanje. Vendar naše sožalje ni dovolj. Govoriti moramo o političnih ukrepih in ugotoviti, kako jih lahko izvajamo, da bomo zmanjšali trpljenje preživelih. Veliko držav in mednarodnih organizacij je pripravljenih zagotoviti takojšnjo humanitarno pomoč in jo tudi lahko zagotovijo; na to so pripravljene že več tednov. Žal vladajoči vojaški organi menijo, da je najpomembnejša ohranitev oblasti; trpljenje lastnega ljudstva se jim ne zdi pomembno. Bojijo se vsakega zunanjega posredovanja v Burmi, tudi s strani humanitarnih delavcev. Komisarjeva osebna pripoved o razpravah z burmanskimi vojaškimi organi je zelo resna in ni veliko upanja, da bodo burmanski organi spremenili svoje stališče. Medtem ko se pogovarjamo in vijemo roke v obupu, ker burmanskih organov ne moremo prepričati, da bi sprejeli pomoč, in ker je združenje ASEAN nemočno, več sto tisoč ljudi trpi. Varnostni svet ZN se lahko sklicuje na svoje načelo odgovornosti za zaščito in zagotovitev pomoči brez soglasja burmanskih organov, kar bi tudi moral narediti. Odločno pozivam vlado Združenega kraljestva, ki zdaj predseduje Varnostnemu svetu, da takoj zagotovi pomoč iz zraka. Burmanski organi so odgovorni za zločin zoper človeštvo, vendar ne moremo biti pasivni in jim dovoliti, da nadaljujejo s tem zločinom. Čeprav se strinjam, da pomoč iz zraka ni najboljši način zagotavljanja pomoči v državo – bolje bi bilo, da bi pomoč razdeljevali usposobljeni humanitarni delavci – je to boljše kot nič, zato vas prosim, da zagotovimo pomoč in to takoj."@sl20
"Fru talman! För det första vill jag uttrycka min innerliga sympati för alla i Myanmar som har mist någon eller drabbats av effekterna av cyklonen Nargis. Myanmars befolkning finns i många européers tankar och böner. Men våra sorgebetygelser räcker tyvärr inte. Vi måste diskutera praktiska åtgärder och se hur vi kan genomföra dem så att vi lindrar lidandet hos de överlevande. Många länder och internationella organisationer är både villiga och kapabla att ge omedelbart humanitärt bistånd. Det har de varit i ett antal veckor nu. Tyvärr anser de styrande militära myndigheterna att bevarandet av sin egen makt är viktigast. Lidandet hos deras eget folk verkar ha föga betydelse. De är rädda för alla typer av utländsk inblandning i Myanmar, även om det handlar om biståndsarbetare. Kommissionsledamotens förstahandsrapport av diskussionerna med de militära myndigheterna var oroväckande att lyssna till, och det finns inte mycket hopp om att myndigheterna i Myanmar ska ändra sin hållning. Så medan vi talar och vrider våra händer i förtvivlan över det omöjliga i att få myndigheterna i Myanmar att ta emot hjälp och över Asean-ländernas kraftlöshet lider hundratusentals människor. FN:s säkerhetsråd kan och bör åberopa sin princip om ansvar att skydda och ge bistånd utan myndigheterna i Myanmars samtycke. Jag uppmanar starkt Storbritanniens regering – som för närvarande är tjänstgörande ordförande i säkerhetsrådet – att sanktionera omedelbara luftlandsättningar av bistånd. Myndigheterna i Myanmar har gjort sig skyldiga till brott mot mänskligheten, men vi kan inte sitta passivt och låta dem fortsätta med detta brott. Jag håller med om att luftlandsättningar inte är det bästa sättet att få bistånd till ett land – vi skulle hellre ha utbildade biståndsarbetare som delade ut biståndet – men det är bättre än inget, så låt oss få in lite hjälp och låt oss göra det nu."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph