Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-306"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.23.3-306"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, nearly three weeks have passed since cyclone Nagris hit Burma destroying the harbours and the deltas of the Ayeyarwady. It destroyed houses and towns killing thousands of people and leaving thousands of others homeless. History has taught us that, unless we react immediately when people suffer, their suffering is bound to increase by multiples and factors way beyond our conception. In many ways, the failure of the Burmese regime is a reflection of what we have been saying in this Parliament over the last number of years concerning the military junta that is presently in place in Burma. However, despite our objections to that military junta, we must find mechanisms – however they are arrived at – to deliver aid directly to the people. I welcome the fact – and little did I think I would be saying this today – that the military junta has now allowed in five United Nations helicopters to distribute food, despite the fact that a French naval vessel and American naval vessels are in the bay waiting to deliver food and medical aid to the people. It is incumbent on all of us to guarantee that we can make the best possible efforts to assist human beings when they are suffering. Indeed, with regard to those great defenders of Burma, the Chinese, Burma could learn from the way in which the Chinese reacted to their most recent natural disaster by appealing for international aid and assistance from Japan and other countries. Hopefully among these different alliances we can create conditions whereby the aid and succour can be delivered. The issue with regard to the International Criminal Court is a matter for another day. Our first and most immediate aim and task, following what Louis Michel has already said, is to guarantee that we put in place the mechanisms to deliver that aid, to rebuild the infrastructure, to rebuild homes and, most importantly of all, to prevent the continuing suffering of the Burmese people."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, už uplynuly takřka tři týdny, kdy cyklon Nagris postihl Myanmar a zničil přístavy a ústí řeky Ayeyarwady. Zničil domy a města, zabil tisíce lidí a další tisíce zůstaly bez domova. Historie nás učí, že pokud nebudeme reagovat okamžitě na utrpení lidí, jejich utrpení se několikanásobně zvýší a rozměry přesáhnou naše představy. Neúspěch myanmarského režimu je v mnoha ohledech odrazem toho, co bylo v tomto Parlamentu řečeno za poslední roky o vojenské juntě, která je v Myanmaru u moci. I navzdory našim výhradám vůči vojenské juntě však musíme nalézt mechanismy, jak dopravit pomoc přímo lidem. Vítám skutečnost – a takřka vůbec jsem neočekával, že to budu moci uvést –, že vojenská junta povolila, aby pět helikoptér Organizace spojených národů rozdělilo potraviny navzdory skutečnosti, že francouzské a anglické námořní lodě čekaly v zálivu, než dopraví lidem pomoc ve formě potravin a léků. Je na nás všech, abychom zaručili, že dokážeme využít všechno úsilí na pomoc v utrpení lidských bytostí. Pokud jde o velké obhájce Myanmaru, Číňany, Myanmar by se od nich mohl učit, jak Číňané reagovali na nedávnou přírodní katastrofu, když vyzvali Japonsko a další země k mezinárodní pomoci. Naštěstí mezi těmito různými spolky můžeme vytvořit podmínky pro to, aby bylo možné doručit pomoc a podporu. Otázka týkající se Mezinárodního trestního soudu je záležitost na jiný den. Naším prvním a neodkladným cílem a úkolem je, na základě toho, co už řekl pan Louis Michel, zaručit zavedení mechanismů pro doručení pomoci, znovuvybudování infrastruktury a domovů, a především zabránit přetrvávajícímu utrpení myanmarského lidu."@cs1
"Fru formand! Det er næsten tre uger siden, cyklonen Nagris ramte Burma og ødelagde Ayeyarwadyflodens havne og deltaer. Cyklonen ødelagde huse og byer, dræbte tusinder af mennesker og gjorde andre tusinder hjemløse. Historien har lært os, at medmindre vi reagerer omgående, når mennesker lider nød, forværres deres lidelser flerfoldigt og af faktorer, vi end ikke kan forestille os. På mange måder er det burmesiske regimes svigt en refleksion af, hvad vi har sagt i Parlamentet de sidste mange år om den militærjunta, der i øjeblikket sidder i Burma. På trods af vores modstand mod denne militærjunta må vi finde mekanismer - uanset hvordan vi når frem til dem - der kan få hjælpen direkte frem til befolkningen. Jeg hilser det velkommen - og jeg havde absolut ikke troet, at jeg ville sige dette i dag - at militærjuntaen nu har givet fem FN-helikoptere tilladelse til at distribuere mad på trods af, at et fransk flådefartøj og amerikanske flådefartøjer er i bugten og venter på at levere mad og medicinsk hjælp til befolkningen. Det påhviler os alle at garantere, at vi vil gøre, alt hvad vi kan for at hjælpe mennesker i nød. Burma kunne lære noget af den måde, hvorpå landets store forsvarere, kineserne, reagerede på i forbindelse med deres seneste naturkatastrofe, idet de anmodede om international bistand og hjælp fra Japan og andre lande. Forhåbentlig kan vi blandt disse forskellige alliancer skabe forhold, så der kan ydes hjælp og bistand. Problemstillingen angående Den Internationale Straffedomstol er et emne til en anden dag. Vores første og mest presserende mål og opgave, på linje med det Louis Michel allerede har sagt, er at garantere, at vi finder frem til mekanismer, der kan få hjælpen frem, genopbygge infrastrukturen, genopbygge boliger og vigtigst af alt forhindre, at den burmesiske befolkning fortsat lider."@da2
"Herr Präsident! Vor nahezu drei Wochen hat der Wirbelsturm Nargis Burma heimgesucht und Häfen und das Irrawaddy-Delta zerstört. Dem Wirbelsturm zum Opfer fielen auch Häuser und Städte, Tausende Menschen verloren ihr Leben, und Tausende wurden obdachlos. Aus der Geschichte weiß man, dass sich das Leiden der Menschen um Größenordnungen vervielfacht, die unser Vorstellungsvermögen übersteigen, wenn nicht sofort auf ihre Not reagiert wird. Das Versagen des birmanischen Regimes spiegelt in vielerlei Hinsicht das wider, was wir in diesem Parlament in den letzten Jahren über die Militärjunta gesagt haben, die gegenwärtig in Birma an der Macht ist. Wir müssen jedoch trotz unserer Vorbehalte gegen diese Militärjunta – auf welche Weise auch immer – Wege finden, damit unsere Hilfe die Bevölkerung direkt erreicht. Ich begrüße die Tatsache – und ich hatte nicht erwartet, dass ich dies heute sagen kann –, dass die Militärjunta nun fünf Hubschrauber der Vereinten Nationen zur Verteilung von Nahrungsmitteln ins Land gelassen hat, obwohl ein Schiff der französischen Marine und Schiffe der amerikanischen Marine vor der Küste liegen und nur darauf warten, die Menschen mit Nahrung und medizinischer Hilfe zu versorgen. Es ist unser aller Pflicht sicherzustellen, dass die größtmöglichen Anstrengungen unternommen werden können, um Menschen zu helfen, wenn sie in Not sind. So könnte Birma von seinen großen Fürsprechern, den Chinesen, bezüglich der Art und Weise, in der diese bei ihrer letzten großen Naturkatastrophe reagiert und sich mit der Bitte um internationale Hilfe und Beistand an Japan und andere Länder gewandt haben, etwas lernen. Es ist zu hoffen, dass es uns gelingen wird, innerhalb dieser verschiedenen Allianzen Bedingungen zu schaffen, unter denen Hilfe und Beistand geleistet werden können. Die Problematik im Zusammenhang mit dem Internationalen Strafgerichtshof muss zu einem späteren Zeitpunkt behandelt werden. Ganz wie Louis Michel schon gesagt hat, besteht unsere vordringlichste Aufgabe darin, die für die Bereitstellung der Hilfsgüter erforderlichen Mechanismen zu schaffen, die Infrastruktur und Wohnstätten wieder aufzubauen, und vor allem die anhaltende Not der birmanischen Bevölkerung zu beenden."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, έχουν περάσει σχεδόν τρεις εβδομάδες από τότε που ο κυκλώνας Ναργκίς έπληξε τη Βιρμανία καταστρέφοντας τα λιμάνια και τα δέλτα του ποταμού Ayeyarwady. Κατέστρεψε σπίτια και πόλεις σκοτώνοντας χιλιάδες ανθρώπους και αφήνοντας χιλιάδες άλλους άστεγους. Η ιστορία μας έχει διδάξει ότι, εάν δεν αντιδράσουμε άμεσα όταν οι άνθρωποι υποφέρουν, τα δεινά τους σίγουρα θα πολλαπλασιαστούν με συντελεστές που ξεπερνούν τη φαντασία μας. Από πολλές απόψεις, η αποτυχία του καθεστώτος της Βιρμανίας αντικατοπτρίζει αυτό που λέγαμε σε αυτήν την αίθουσα τα τελευταία χρόνια όσον αφορά τη στρατιωτική χούντα που κυβερνά αυτή τη στιγμή τη Βιρμανία. Ωστόσο, παρά τις ενστάσεις μας σχετικά με τη στρατιωτική χούντα, πρέπει να βρούμε μηχανισμούς –με όποιον τρόπο και αν τους πετύχουμε– ώστε να παράσχουμε βοήθεια άμεσα στον κόσμο. Επικροτώ το γεγονός –και δεν το πίστευα πολύ ότι θα το έλεγα αυτό σήμερα– ότι η στρατιωτική χούντα έχει τώρα επιτρέψει σε πέντε ελικόπτερα των Ηνωμένων Εθνών να διανείμουν τρόφιμα, παρά το γεγονός ότι ένα σκάφος του γαλλικού ναυτικού και σκάφη του αμερικανικού ναυτικού βρίσκονται στον κόλπο περιμένοντας τη διανομή τροφίμων και ιατρικής βοήθειας στον κόσμο. Επιβάλλεται σε όλους μας να εγγυηθούμε ότι μπορούμε να καταβάλουμε τις καλύτερες δυνατές προσπάθειες για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους όταν υποφέρουν. Πράγματι, όσον αφορά τους μεγάλους υπερασπιστές της Βιρμανίας, τους Κινέζους, η Βιρμανία θα μπορούσε να διδαχθεί από τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασαν οι Κινέζοι στην πιο πρόσφατη φυσική καταστροφή τους απευθύνοντας έκκληση για διεθνή βοήθεια και συνδρομή από την Ιαπωνία και άλλες χώρες. Ας ελπίσουμε ότι μεταξύ αυτών των διαφόρων συμμάχων μπορούμε να δημιουργήσουμε συνθήκες στις οποίες να μπορεί να παρασχεθεί βοήθεια και αρωγή. Το θέμα σχετικά με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο δεν είναι της παρούσης. Ο πρώτος και πιο άμεσος στόχος και καθήκον μας, σύμφωνα με τα όσα είπε ήδη ο Louis Michel, είναι να εγγυηθούμε ότι θα εγκαταστήσουμε τους μηχανισμούς για τη διανομή αυτής της βοήθειας, για την ανοικοδόμηση των υποδομών, για την ανοικοδόμηση των σπιτιών και, το σημαντικότερο από όλα, για τον τερματισμό της ταλαιπωρίας του λαού της Βιρμανίας."@el10
"Señora Presidenta, han pasado casi tres semanas desde que el ciclón Nargis golpeó Birmania destruyendo los puertos y los deltas del río Ayeyarwady. Destruyó casas y poblaciones ocasionando miles de víctimas mortales y dejando a miles de personas sin hogar. La historia nos ha enseñado que, a menos que se dé una respuesta inmediata al sufrimiento de las personas, tal sufrimiento puede multiplicarse debido a diferentes factores hasta límites inimaginables. En muchos aspectos, el fracaso del régimen de Birmania es un reflejo de lo que hemos estado diciendo en este Parlamento los últimos años en relación con la Junta militar que actualmente gobierna el país. Sin embargo, a pesar de nuestras objeciones a la Junta, debemos encontrar los mecanismos necesarios —independientemente del modo en que consigamos aplicarlos— para canalizar la ayuda directamente a la población. Acojo con satisfacción el hecho —y nunca hubiese creído que diría esto hoy— de que la Junta militar haya permitido el acceso de cinco helicópteros de las Naciones Unidas para distribuir alimentos, si bien es cierto también que algunos buques franceses y estadounidenses esperan en los muelles poder descargar alimentos y medicamentos para la población. Nos incumbe a todos garantizar que se realizan todos los esfuerzos posibles para prestar ayuda a seres humanos que sufren. Ciertamente, Birmania podría aprender de sus grandes defensores, los chinos, el modo en que éstos han reaccionado a su catástrofe natural más reciente, instando a la comunidad internacional, Japón y otros países a enviar ayuda. Esperemos que gracias a estas diferentes alianzas se puedan crear las condiciones necesarias para distribuir la ayuda. La cuestión relativa a la Corte Penal Internacional debemos dejarla para otro día. Nuestro objetivo y nuestra tarea más acuciantes hoy, a partir de lo que nos ha transmitido Louis Michel, es garantizar la aplicación de los mecanismos necesarios para distribuir la ayuda, reconstruir las infraestructuras y las casas de los damnificados y, sobre todo, impedir que la población birmana siga sufriendo."@es21
"Proua juhataja, peaaegu kolm nädalat on möödunud sellest, kui tsüklon Nagris Birmat tabas, hävitades Ayeyarwady sadamad ja deltad. See hävitas maju ja linnasid, tappes tuhandeid inimesi ja jättes tuhandeid teisi kodutuks. Ajalugu on meile õpetanud, et kui me inimeste kannatustele kohe ei reageeri, suurenevad need kannatused mitmekordselt, rohkem, kui me suudame mõista. Mitmel moel kajastab Birma režiimi tegevusetus seda, mida me siin selles parlamendis mitmel viimasel aastal Birmas praegu valitseva sõjaväelise hunta kohta oleme öelnud. Aga vaatamata meie vastuseisule sellele sõjaväelise huntale, peame leidma – ükskõik millisel teel – mehhanismid abi viimiseks otse inimesteni. Ma tervitan asjaolu – ja ma poleks arvanud, et ma seda täna ütlen –, et sõjaväeline hunta on lubanud viiel ÜRO helikopteril toitu jagada, kuigi Prantsusmaa laev ja Ameerika laevad seisavad sadamas, oodates võimalust toimetada inimestele toitu ja arstiabi. Meie kõigi kohus on tagada, et me teeksime maksimaalseid jõupingutusi kannatavate inimeste aitamiseks. Tegelikult, mis puudutab neid Birma suuri kaitsjaid, hiinlasi, siis Birma võiks õppust võtta sellest, kuidas hiinlased reageerisid enda viimasele loodusõnnetusele, paludes rahvusvahelist abi Jaapanilt ja teistelt riikidelt. Loodetavasti on meil võimalik nende erinevate liitude vahel luua tingimused abi kohaletoimetamiseks. Rahvusvahelise Kriminaalkohtu küsimus on teema mõneks teiseks päevaks. Meie esimene ja vahetuim ülesanne, nõustudes Louis Micheli juba öeldud sõnadega, on tagada mehhanismid abi kohaletoimetamiseks, infrastruktuuri ülesehitamiseks, kodude ülesehitamiseks ning, mis kõige tähtsam, Birma rahva kannatuste jätkumise ärahoidmiseks."@et5
"Arvoisa puhemies, on kulunut lähes kolme viikkoa siitä, kun hirmumyrsky Nargis iski Burmaan tuhoten Ayeyarwadyn satamat ja suistot. Se tuhosi taloja ja kaupunkeja, tappoi tuhansia ihmisiä ja tuhansia muita kodittomiksi. Historia on opettanut meille, että jos emme reagoi heti, kun ihmiset kärsivät, heidän kärsimyksensä väistämättä moninkertaisiksi meille käsittämättömien tekijöiden vuoksi. Burmalaisen hallinnon epäonnistuminen heijastaa monin tavoin sitä, mitä olemme täällä parlamentissa vuosia puhuneet Burmassa vallassa olevasta sotilasjuntasta. Meidän on kuitenkin juntan vastustuksestamme huolimatta löydettävä mekanismit – millä tavalla tahansa – toimittaa apua asuoraan kansalaisille. Olen iloinen siitä – enkä olisi uskonut sanovani näin tänään – että sotilasjuntta on nyt päästänyt viisi Yhdistyneiden Kansakuntien helikopteria jakamaan ruokaa, vaikka Ranskan laivaston alus ja Yhdysvaltojen laivaston alukset odottavat lahdessa tuodakseen ruokaa ja lääkkeitä kansalaisille. Meidän kaikkien vastuulla on huolehtia siitä, että teemme kaikkemme auttaaksemme kärsiviä ihmisiä. Ja mitä tulee Burman suuriin tukijoihin, kiinalaisiin, Burma voisi ottaa oppia tavasta jolla kiinalaiset toimivat hiljattaisen luonnonkatastrofin yhteydessä. Kiina vetosi kansainväliseen apuun sekä tukeen Japanista ja muista valtioista. Toivottavasti voimme näiden liittoutumien kautta luoda edellytykset avun ja tuen toimittamiseksi. Kansainväliseen rikostuomioistuimeen liittyvä asia on tutkittava myöhemmin. Ensimmäinen ja välittömin tavoitteemme ja tehtävämme, kuten Louis Michel totesi, on taata mekanismien luominen avun toimittamiseksi, jälleenrakentamisen käynnistämiseksi, kotien jälleenrakentamiseksi ja ennen kaikkea estääksemme burmalaisten kärsimyksen jatkumisen."@fi7
"Monsieur le Président, il s’est écoulé près de trois semaines depuis que le cyclone Nargis a frappé la Birmanie, détruisant les ports et le delta de l’Irrawaddy. Il a détruit des maisons et des villes, tuant des milliers de personnes et en laissant des milliers d’autres sans abri. L’histoire nous montre que, faute d’une réaction immédiate lorsque les populations souffrent, ces populations sont condamnées à voir leur souffrance se multiplier au-delà de ce que nous pouvons imaginer. À de nombreux égards, l’échec du régime birman reflète ce que nous disons dans ce Parlement depuis des années sur la junte militaire actuellement au pouvoir en Birmanie. Pourtant, malgré notre opposition à cette junte militaire, nous devons trouver des mécanismes, peu importe comment, pour apporter une aide directe à ces populations. Je me réjouis d’apprendre - et je n’aurais jamais cru devoir dire cela aujourd’hui - que la junte militaire ait autorisé cinq hélicoptères des Nations Unies à distribuer de la nourriture, bien qu’un navire de la marine française et plusieurs navires de la marine américaine attendent dans la baie de pouvoir acheminer de la nourriture et des secours médicaux à la population. Il nous incombe à tous de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour venir en aide aux gens qui soufrent. En fait, en ce qui concerne ce grand défenseur de la Birmanie qu’est la Chine, la Birmanie pourrait s’inspirer de la façon dont Pékin a réagi à la catastrophe naturelle qui l’a frappée récemment en lançant un appel à l’aide internationale et en acceptant le soutien du Japon et d’autres pays. Par le biais de ces différentes alliances, j’espère que nous pourrons créer les conditions nécessaires à l’acheminement de l’aide. La question concernant la Cour pénale internationale devra être abordée un autre jour. Note première tâche, et la plus urgente, à la suite des propos de Louis Michel, est d’assurer la mise en place des mécanismes nécessaires pour acheminer l’aide, de reconstruire les infrastructures, de reconstruire les maisons et, par-dessus tout, de soulager les souffrances de la population birmane."@fr8
"Elnök úr, majdnem három hét telt el azóta, hogy a Nargis ciklon tönkretette az Ayeyarwady kikötőit és deltavidékét. Házakat, városokat pusztított el, több ezer ember halálát okozta, és további ezreket tett hajléktalanná. A történelem megtanított arra, ha nem cselekszünk azonnal, amikor emberek szenvednek, akkor szenvedésük elkerülhetetlenül megsokszorozódik, általunk még elképzelni is nehéz okok miatt. A burmai rezsim kudarca sok tekintetben visszatükrözi azt, amit mi az elmúlt évek során e Parlamentben a Burmában hatalmon levő katonai juntáról mondottunk. Noha ellenezzük a katonai rendszert, mégis találnunk kell olyan mechanizmusokat — bármiként is jussunk el azokhoz — amelyekkel képesek vagyunk segítségünket közvetlenül az emberekhez eljutatni. Nem gondoltam volna, hogy ma ezt fogom mondani, de örömmel töltött el az a tény, hogy a katonai junta már öt ENSZ helikoptert beengedett az élelem kiosztása érdekében, miközben egy francia és több amerikai haditengerészeti egység várakozik az öbölben, hogy élelmet és orvosi segítséget nyújtson az embereknek. Kötelességünk annak biztosítása, hogy a tőlünk telhető legtöbbet megtegyük a szenvedők megsegítésére. Burma pártfogóit, a kínaiakat érintve, Burma tanulhatna Kínától abból a szempontból, hogy miként reagáltak a kínaiak az őket sújtó legutóbbi természeti katasztrófára: nemzetközi segélyt és támogatást kértek, Japántól másoktól. Reméljük, hogy e különböző szövetségek között, képesek leszünk olyan feltételeket teremteni, melyek között segélyeink és segítségünk eléri a rászorultakat. Ami pedig a Nemzetközi Büntetőbíróság ügyét illeti, azt máskor tűzzük napirendre. Követve azt, amit Louis Michel mondott, az első és legsürgősebb célunk és feladatunk egy olyan mechanizmus működtetése, amely lehetővé teszi a segélyek leszállítását, az infrastruktúra helyreállítását, az otthonok újjáépítését, és legfőképpen a burmai nép további szenvedésének felszámolását."@hu11
"Signora Presidente, sono passate quasi tre settimane da quando il ciclone Nagris si è abbattuto sulla Birmania, distruggendo i porti e i delta dell’Ayeyarwady. Ha distrutto case e città, uccidendo lasciando senza casa migliaia di persone. La storia ci ha insegnato che, a meno che non reagiamo immediatamente quando le persone soffrono, le loro sofferenze sono destinate ad aumentare per multipli e fattori ben al di là della nostra concezione. Il fallimento del regime birmano riflette in molti modi quanto abbiamo osservato in questo Parlamento nel corso degli ultimi anni, riguardo alla giunta militare che si trova attualmente al potere in Birmania. Tuttavia, nonostante il nostro dissenso nei confronti di tale giunta militare, dobbiamo trovare meccanismi – a prescindere da come siano stati raggiunti – per fornire aiuti direttamente alla popolazione. Accolgo con favore il fatto – e non pensavo più di tanto che oggi l’avrei detto – che ora la giunta militare abbia permesso a cinque elicotteri delle Nazioni Unite di entrare e distribuire alimenti, nonostante la nave militare francese e le navi militari americane si trovino nella baia ed attendano di distribuire cibo e assistenza medica alla popolazione. Per tutti noi è doveroso garantire di poter compiere i migliori sforzi possibili per assistere gli esseri umani che soffrono. Senza dubbio, riguardo a quei grandi difensori della Birmania, la Cina, la Birmania potrebbe imparare dal modo in cui i cinesi hanno reagito alla calamità naturale che li ha colpiti più di recente, chiedendo assistenza e aiuti internazionali al Giappone e ad altri paesi. Se tutto va per il meglio possiamo creare tra questi diversi alleati le condizioni attraverso le quali poter fornire aiuti e soccorso. La questione riguardante il Tribunale penale internazionale è da trattare in un altro momento. Il nostro primo e immediato obiettivo nonché compito, in seguito a quanto Louis Michel ha già affermato, è garantire l’attuazione di meccanismi volti a fornire tali aiuti, a ricostruire le infrastrutture, a ricostruire le case e, soprattutto, a impedire che la popolazione birmana continui a soffrire."@it12
"Ponia Pirmininke, praėjo beveik trys savaitės, kai ciklonas Nargis nuniokojo Mianmarą, sunaikino uostus ir Ajejarvadi deltas. Jis sugriovė namus ir miestus, pražudydamas tūkstančius žmonių ir tūkstančius palikdamas benamiais. Istorija mus pamokė, kad skubiai nesureagavus į žmonių kančias, jos išauga ir išsiskaido į tiek daug faktorių, kad jie tampa nebesuvokiami. Mianmaro režimo nuopuolis daugeliu atžvilgių atspindi tai, apie ką esame kelis pastaruosius metus kalbėję šiame Parlamente – apie šiuo metu vadovaujančią karinę chuntą. Tačiau nepaisant mūsų nepritarimo šiai karinei chuntai, privalome atrasti mechanizmus – nesvarbu, kokiu būdu – tiekti pagalbą tiesiogiai žmonėms. Nesitikėjau, kad šiandien tai pasakysiu, bet mane džiugina faktas, jog karinė chunta jau leido penkiems Jungtinių Tautų sraigtasparniams išvežioti maistą, nepaisant to, kad Prancūzijos ir Amerikos jūrų laivyno laivai laukia įlankoje leidimo pristatyti žmonėms maistą ir medicininę pagalbą. Mūsų visų pareiga užtikrinti, kad dėsime visas įmanomas pastangas padėti kenčiantiems žmonėms. Iš tiesų, Mianmaras galėtų pasimokyti iš savo didžiosios gynėjos Kinijos, kaip ji reagavo į pastarąją stichinę nelaimę, prašydama tarptautinės pagalbos ir paramos iš Japonijos bei kitų šalių. Tikiuosi, kad mums pavyks sudaryti sąlygas, kurios leistų pristatyti paramą ir pagalbą nelaimėje. Kreipimąsi į Tarptautinį Teisingumo Teismą palikime vėlesniam laikui. Atsižvelgiant į tai, ką jau pasakė Louisas Michelis, pirmiausias ir skubiausias mūsų tikslas bei užduotis yra garantavimas, kad sukursime mechanizmus, padėsiančius pristatyti paramą, atkurti infrastruktūrą, atstatyti namus ir, svarbiausia, užkirsti kelią žmonių kančioms."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, gandrīz trīs nedēļas ir pagājušas, kopš Mjanmu skāra ciklons iznīcinot ostas un deltas. Tas iznīcināja ēkas un pilsētas, nogalinot tūkstošiem cilvēku un atstājot bez pajumtes vēl tūkstošiem cilvēku. Vēsture mums ir parādījusi, ka, ja vien mēs nekavējoties nepalīdzam cilvēkiem ciešanās, tās palielinās vairākkārtīgi, un tās palielina faktori, kurus ietekmēt nav mūsu spēkos. Daudzos veidos Mjanmas režīma izgāšanās pierāda to, ko mēs esam runājuši šajā parlamentā vairāku pēdējo gadu laikā par huntu, kas šobrīd valda Mjanmā. Tomēr, neskatoties uz mūsu iebildumiem pret šo militāro huntu, mums ir jāatrod veidi, kā nogādāt palīdzību, kas jau ir sagatavota, tieši cilvēkiem. Es atzinīgi vērtēju faktu, ka militārā hunta – un es nedomāju ilgi par to, ko teikt šodien – tagad ir atļāvusi piecos Apvienoto Nāciju helihopteros izdalīt pārtiku, par spīti tam, ka Francijas flotes kuģis un Amerikas flotes kuģi jau ir līcī un gaida, lai varētu izdalīt pārtiku un sniegt medicīnisko palīdzību cilvēkiem. Mums visiem ir obligāts pienākums garantēt, ka mēs darīsim visu iespējamo, lai palīdzētu cilvēkiem, kad viņi cieš. Patiešām, runājot par lielo Mjanmas aizstāvi Ķīnu, Mjanma varētu mācīties no tā, kā Ķīna reaģēja nesenajā dabas katastrofā, lūdzot starptautisku palīdzību un palīdzību no Japānas un citām valstīm. Cerams, šajās atšķirīgajās aliansēs mēs varam radīt apstākļus palīdzības sniegšanai šajā grūtajā situācijā. Jautājums par Starptautisko Kriminālo tiesu ir problēma, kas risināma vēlāk. Mūsu pirmais un steidzamākais mērķis un uzdevums pēc tā, ko jau teicis kungs, ir garantēt, ka mēs nodrošinām iespējas piegādāt palīdzību, atjaunot infrastruktūru, ēkas un, vissvarīgākais, pārtraukt Mjanmas iedzīvotāju ciešanas."@lv13
"A Uachtaráin, tá beagnach trí seachtainí imithe thart ó bhuail cioclón Nagris Burma ag déanamh scrios ar chuain agus deilteanna Ayeyarwady, áit ar dhíothaigh sé tithe agus bailte ag marú na mílte agus ag baint dídine de na mílte eile. History has taught us that, unless we react immediately when people suffer, their suffering is bound to increase by multiples and factors way beyond our conception. In many ways, the failure of the Burmese regime is a reflection of what we have been saying in this Parliament over the last number of years concerning the military junta that is presently in place in Burma. However, despite our objections to that military junta, we must find mechanisms – however they are arrived at – to deliver aid directly to the people. I welcome the fact – and little did I think I would be saying this today – that the military junta has now allowed in five United Nations helicopters to distribute food, despite the fact that a French naval vessel and American naval vessels are in the bay waiting to deliver food and medical aid to the people. It is incumbent on all of us to guarantee that we can make the best possible efforts to assist human beings when they are suffering. Indeed, with regard to those great defenders of Burma, the Chinese, Burma could learn from the way in which the Chinese reacted to their most recent natural disaster by appealing for international aid and assistance from Japan and other countries. Hopefully among these different alliances we can create conditions whereby the aid and succour can be delivered. The issue with regard to the International Criminal Court is a matter for another day. Our first and most immediate aim and task, following what Louis Michel has already said, is to guarantee that we put in place the mechanisms to deliver that aid, to rebuild the infrastructure, to rebuild homes and, most importantly of all, to prevent the continuing suffering of the Burmese people."@mt15
"Voorzitter, het is nu bijna drie weken geleden dat de cycloon Nagris Birma trof en de havens en de delta’s van de Ayeyarwady verwoestte. Huizen en dorpen zijn verwoest en duizenden mensen werden gedood, terwijl duizenden anderen dakloos werden. De geschiedenis heeft geleerd dat je onmiddellijk moet reageren als mensen in nood zijn en dat hun nood anders vele malen verergert, erger dan wij ons zelfs kunnen voorstellen. In vele opzichten weerspiegeld het falen van de Birmese regering alles wat we de afgelopen jaren in dit Parlement hebben gezegd over de militaire junta die momenteel in Birma aan de macht is. Ondanks onze bezwaren tegen die militaire junta moeten we echter een manier vinden – het maakt niet uit hoe – om de hulpgoederen rechtstreeks naar de mensen te brengen. Ik juich het toe – ik had nooit gedacht dat ik dit vandaag zou zeggen – dat de militaire junta nu vijf VN-helicopters heeft toegelaten om voedsel uit te delen, ondanks het feit dat een Frans marineschip en Amerikaanse marineschepen in de baai liggen te wachten om voedsel en medische hulp aan de mensen te kunnen geven. Het is ons aller plicht om te zorgen dat we alles doen wat we kunnen om mensen in nood te helpen. Wat de grote beschermer van Birma betreft, China: Birma zou iets kunnen leren van de manier waarop de Chinezen op hun meest recente ramp gereageerd hebben, door een beroep te doen op internationale hulp van Japan en andere landen. Hopelijk kunnen we deze allianties gebruiken om de voorwaarden te scheppen waaronder de hulp bij de mensen terecht kan komen. De kwestie van het Internationaal Strafhof is iets voor later. Onze allereerste taak is, zoals Louis Michel al zei, zorgen dat we de voorwaarden creëren om hulp te kunnen verlenen, de infrastructuur weer op te bouwen, huizen te bouwen en, als allerbelangrijkste, te voorkómen dat het lijden van de Birmese bevolking blijft voortduren."@nl3
"Panie przewodniczący! Minęły prawie trzy tygodnie odkąd cyklon Nagris uderzył w Birmę, niszcząc porty i deltę rzeki Ayeyarwady. Zniszczył domy i miasta, zabijając tysiące osób i pozostawił tysiące innych bez dachu nad głową. Historia nauczyła nas, że jeśli nie zareagujemy natychmiast, gdy cierpią ludzie, to ich cierpienie zwiększy się wielokrotnie, w sposób przekraczający nasze wyobrażenie. Niepowodzenia birmańskiego reżimu pod wieloma względami odzwierciedlają to, o czym mówiliśmy w tym Parlamencie od kilku lat na temat junty wojskowej, która rządzi Birmą. Jednak pomimo naszego sprzeciwu wobec junty wojskowej, musimy znaleźć mechanizmy – nieważne w jaki sposób – żeby dostarczyć pomoc bezpośrednio do ludzi. Cieszę się z faktu – i nie sądziłem, że powiem to dzisiaj – że junta wojskowa wpuściła pięć śmigłowców ONZ z żywnością, mimo że okręt marynarki francuskiej i okręty marynarki USA czekają w zatoce, żeby dostarczyć ludziom żywność i pomoc medyczną. Spoczywa na nas obowiązek zagwarantowania, że zrobimy wszystko, co możliwe, żeby pomóc drugiemu człowiekowi, kiedy cierpi. Jeśli chodzi o wielkich obrońców Birmy, czyli Chińczyków, władze Birmy mogłyby czegoś nauczyć się od Chińczyków, którzy po ostatnim kataklizmie zwrócili się o międzynarodową pomoc do Japonii i innych państw. Może dzięki tym różnym sojuszom będzie można stworzyć warunki, dzięki którym pomoc i wsparcie zostaną dostarczone. Sprawa dotycząca Międzynarodowego Trybunału Karnego to temat na osobną dyskusję. Naszym podstawowym i najpilniejszym celem, jak już powiedział Louis Michel, jest zagwarantowanie, że będą funkcjonować mechanizmy pozwalające na dostarczenie pomocy, odbudowanie infrastruktury, domów i co najważniejsze, nie dopuszczenie do dalszych cierpień mieszkańców Birmy."@pl16
"Senhor Presidente, passaram quase três semanas desde que o ciclone Nagris atingiu a Birmânia e destruiu os portos e os deltas do Irrawaddy. Destruiu casas e cidades, matando milhares de pessoas e deixando milhares de outras desalojadas. A história ensinou-nos que, se não reagirmos de imediato ao sofrimento das pessoas, este sofrimento multiplica-se exponencialmente para além de tudo o que possamos imaginar. Em muitos aspectos, o falhanço do regime birmanês reflecte aquilo que, ao longo dos últimos anos, dissemos neste Parlamento sobre a junta militar que detém actualmente o poder na Birmânia. Porém, pese embora as nossas objecções em relação à dita junta militar, temos de encontrar mecanismos – seja de que maneira for – para ajudar directamente as pessoas. Congratulo-me com o facto – e não estava à espera de dizer isto hoje – de a junta militar ter autorizado a entrada no país de cinco helicópteros das Nações Unidas para distribuir alimentos. Além disso, um navio francês e navios americanos aguardam ao largo autorização para distribuir alimentos e prestar assistência médica às pessoas. Incumbe-nos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para ajudar seres humanos que se encontrem numa situação de sofrimento. Efectivamente, se olhasse para os seus grandes defensores, os Chineses, a Birmânia podia aprender com a forma como os últimos reagiram à sua mais recente catástrofe natural, apelando à ajuda internacional e à assistência vinda do Japão e de outros países. Faço votos para que estas várias alianças permitam criar condições para que a ajuda e a assistência sejam prestadas. A questão relativa ao Tribunal Penal Internacional pode ser discutida noutra ocasião. A nossa primeira e mais premente tarefa, pegando nas palavras do Senhor Comissário Louis Michel, é garantir a criação dos mecanismos necessários para podermos prestar essa ajuda, reconstruir infra-estruturas e habitações e, mais importante do que tudo o resto, pôr cobro ao sofrimento do povo birmanês."@pt17
"A Uachtaráin, tá beagnach trí seachtainí imithe thart ó bhuail cioclón Nagris Burma ag déanamh scrios ar chuain agus deilteanna Ayeyarwady, áit ar dhíothaigh sé tithe agus bailte ag marú na mílte agus ag baint dídine de na mílte eile. History has taught us that, unless we react immediately when people suffer, their suffering is bound to increase by multiples and factors way beyond our conception. In many ways, the failure of the Burmese regime is a reflection of what we have been saying in this Parliament over the last number of years concerning the military junta that is presently in place in Burma. However, despite our objections to that military junta, we must find mechanisms – however they are arrived at – to deliver aid directly to the people. I welcome the fact – and little did I think I would be saying this today – that the military junta has now allowed in five United Nations helicopters to distribute food, despite the fact that a French naval vessel and American naval vessels are in the bay waiting to deliver food and medical aid to the people. It is incumbent on all of us to guarantee that we can make the best possible efforts to assist human beings when they are suffering. Indeed, with regard to those great defenders of Burma, the Chinese, Burma could learn from the way in which the Chinese reacted to their most recent natural disaster by appealing for international aid and assistance from Japan and other countries. Hopefully among these different alliances we can create conditions whereby the aid and succour can be delivered. The issue with regard to the International Criminal Court is a matter for another day. Our first and most immediate aim and task, following what Louis Michel has already said, is to guarantee that we put in place the mechanisms to deliver that aid, to rebuild the infrastructure, to rebuild homes and, most importantly of all, to prevent the continuing suffering of the Burmese people."@ro18
"Pani predsedajúca, už uplynuli takmer tri týždne, odkedy cyklón Nagris postihol Mjanmarsko a zničil prístavy a ústie rieky Ayeyarwady. Zničil domy a mestá, zabil tisíce ľudí a ďalšie tisíce ostali bez domova. História nás učí, že pokiaľ nebudeme reagovať okamžite na utrpenie ľudí, ich utrpenie sa niekoľkonásobne zvýši a faktory presiahnu naše predstavy. Neúspech mjanmarského režimu je v mnohých ohľadoch odrazom toho, čo bolo v tomto Parlamente povedané za posledné roky o vojenskej junte, ktorá je v Mjanmarsku pri moci. Aj napriek našim výhradám voči vojenskej junte však musíme nájsť mechanizmy, ako doručiť pomoc priamo ľuďom. Vítam skutočnosť – a takmer vôbec som neočakával, že to budem môcť spomenúť –, že vojenská junta povolila, aby päť helikoptér Organizácie Spojených národov rozdelilo potraviny napriek skutočnosti, že francúzska a anglická námorná loď čakali v zálive, kým doručia ľuďom pomoc vo forme potravín a liekov. Je na nás všetkých, aby sme zaručili, že dokážeme využiť všetko úsilie na pomoc pri utrpení ľudských bytostí. Vzhľadom na tých veľkých obhajcov Mjanmarska, Číňanov, by sa mohlo Mjanmarsko od nich učiť, ako Číňania reagovali na nedávnu prírodnú katastrofu, keď vyzvali Japonsko a iné krajiny na medzinárodnú pomoc. Našťastie medzi týmito rôznymi spolkami môžeme vytvoriť podmienky na to, aby bolo možné doručiť pomoc a podporu. Otázka týkajúca sa Medzinárodného trestného súdu je záležitosť na iný deň. Naším prvým a neodkladným cieľom a úlohou je, na základe toho, čo už povedal pán Louis Michel, zaručiť, aby sme zaviedli mechanizmy na doručenie pomoci, znovuvybudovanie infraštruktúry, domovov a predovšetkým zabrániť pretrvávajúcemu utrpeniu mjanmarského ľudu."@sk19
"Gospa predsednica, od ciklona Nargis v Burmi, ki je uničil pristanišča in delto reke Iravadi, so minili skoraj trije tedni. Uničil je hiše in mesta ter zahteval več tisoč življenj, več tisoč ljudi pa je ostalo brez strehe nad glavo. V preteklosti smo se naučili, da se trpljenje ljudi, če se ne odzovemo takoj nanj, večkratno poveča, in sicer veliko bolj, kot si lahko predstavljamo. Neuspeh burmanskega režima na več načinov kaže na to, kar zadnjih nekaj let govorimo v tem parlamentu o vojaški hunti, ki zdaj vlada v Burmi. Vendar kljub našemu nasprotovanju vojaški hunti moramo poiskati mehanizme – ne glede na to, kako bi prišli do njih – da bomo zagotovili neposredno pomoč ljudem. Podpiram dejstvo – nisem mislil, da bom danes to povedal – da je vojaška hunta zdaj dovolila razdeljevanje hrane s helikopterji Združenih narodov kljub dejstvu, da francoske in ameriške vojaške ladje čakajo v zalivu, da bi razdelile hrano in zagotovile zdravniško pomoč ljudem. Vsi si moramo čim bolj prizadevati, da zagotovimo pomoč ljudem, kadar trpijo. Kar zadeva velike zagovornike Burme, tj. Kitajsko, bi se lahko Burma nekaj naučila iz načina, na katerega se je Kitajska odzvala na nedavno naravno nesrečo, ko je Japonsko in druge države zaprosila za mednarodno pomoč. Upamo, da bomo lahko s temi različnimi zavezniki ustvarili pogoje, v katerih bo mogoče zagotoviti pomoč. Vprašanje v zvezi z Mednarodnim kazenskim sodiščem bomo obravnavali drugič. Louis Michel je že povedal, da sta naš najpomembnejši cilj in naloga zagotovitev vzpostavitve mehanizmov za zagotavljanje pomoči, obnova infrastrukture in domov ter preprečevanje nadaljnjega trpljenja burmanskega ljudstva."@sl20
"Herr talman! Nästan tre veckor har gått sedan cyklonen Nagris drabbade Myanmar och förstörde hamnar och deltaområdet kring Irrawaddy. Den förstörde hus och byar, dödade tusentals människor och gjorde återigen tusentals hemlösa. Historien har lärt oss att om vi inte reagerar omedelbart när människor lider, kommer deras lidande att multipliceras till ofattbara nivåer. På många sätt är Myanmar-regimens underlåtenhet att agera en återspegling av vad vi här i parlamentet de senaste åren har sagt om militärjuntan, som för närvarande styr i Myanmar. Men trots våra invändningar mot denna militärjunta måste vi hitta mekanismer – hur de än tas fram – för att leverera bistånd direkt till människor. Jag ser positivt på – och det trodde jag inte att jag skulle säga i dag – att militärjuntan nu har låtit fem FN-helikoptrar dela ut mat, trots att ett franskt örlogsfartyg och amerikanska örlogsfartyg finns i bukten redo att leverera livsmedel och medicinsk hjälp till människor. Det åligger oss alla att se till att vi kan göra bästa möjliga insatser för att hjälpa människor i nöd. När det gäller Myanmars stora beskyddare, Kina, kan Myanmar ta lärdom av hur Kina reagerade på sin senaste naturkatastrof genom att vädja om internationellt bistånd och hjälp från Japan och andra länder. Förhoppningsvis kan vi bland dessa olika allianser skapa rätt förutsättningar för att kunna leverera bistånd och hjälp. Frågan om Internationella brottmålsdomstolen bör tas upp en annan dag. Vårt främsta och mest omedelbara mål och uppdrag, i linje med vad Louis Michel redan har sagt, är att se till att vi har tagit fram rätt mekanismer för att leverera detta bistånd och återuppbygga infrastruktur och bostäder och framför allt sätta stopp för fortsatt lidande bland Myanmars befolkning."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Ayeyarwady"13
"Brian Crowley (UEN )"5,20,1,19,14,16,11,13,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph