Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-302"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.23.3-302"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der Herr Kommissar hat überzeugend und plastisch geschildert, wie in Burma die herrschende Militärregierung die eigene Bevölkerung zynisch und brutal im Stich lässt. Ich will mich hier an die ASEAN-Organisation und an die ASEAN-Mitgliedstaaten wenden. Das Europäische Parlament unterhält mit den Parlamentariern der ASEAN-Staaten seit vielen Jahren freundschaftliche Beziehungen. Die ASEAN hat vor nicht allzu langer Zeit eine neue Charta unterzeichnet, in der die Geltung der Menschenrechte ausdrücklich beschworen wird. Es liegt auf der Hand, dass die ASEAN für ihren Mitgliedstaat Burma eine Mitverantwortung trägt und dass das Ansehen der ASEAN-Staaten in der Welt in Mitleidenschaft gezogen wird, wenn sie die burmesische Militärclique weiter so agieren lassen, wie das im Augenblick geschieht. Ich appelliere an die ASEAN-Staaten, auch im Namen der guten und freundschaftlichen Beziehungen zur Europäischen Union, das ihnen Mögliche zu tun, um die burmesische Militärjunta davon zu überzeugen, dass man ihrer Bevölkerung helfen können muss. Das liegt wie gesagt auch in der Verantwortung und der Möglichkeit der ASEAN-Staaten. Sie werden zu dieser Verantwortung befragt werden, und es wird unsere Beziehungen zur ASEAN beeinflussen, ob sie ihre Möglichkeiten hier geltend machen oder nicht. Das muss nicht in öffentlichen Appellen geschehen. Da gibt es andere Möglichkeiten. Aber die Europäische Union erwartet, dass insbesondere die Nachbarstaaten von Burma das ihnen Mögliche tun, um die Haltung dieses Regimes dort zu verändern."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Paní předsedající, dámy a pánové, pan komisař nám poskytl přesvědčivý a názorný obraz o tom, jak je vládnoucí vojenská vláda v Myanmaru cynická a jak krutě klame svůj vlastní lid. Rád bych se tu zmínil o Sdružení národů jihovýchodní Asie a členských zemích ASEAN. Evropský parlament udržoval řadu let přátelské vztahy s parlamenty zemí ASEAN. Tyto země podepsaly nedávno novou Chartu ASEAN, v níž výslovně potvrzují svou příslušnost k zásadě respektování a ochrany lidských práv. Samozřejmě i ASEAN nese část zodpovědnosti za Myanmar, který je jedním z jeho členských států, a za to, že celosvětová pověst zemí ASEAN bude poškozená, pokud i nadále umožní, aby myanmarská vojenská junta jednala tak, jak jedná v současnosti. Vyzývám členské země ASEAN, aby ve svém nejlepším zájmu a pro své dobré a přátelské vztahy s Evropskou unií udělaly cokoli s cílem přesvědčit myanmarskou vojenskou juntu, aby povolila okolnímu světu pomoci obyvatelstvu její země. Jak jsem poznamenal, toto spočívá v pravomoci a zodpovědnosti zemí ASEAN. Bude se od nich žádat vysvětlení, jak vykonávají tuto povinnost a zda používají svůj rozsah pravomocí na jednání v dané věci, a tato skutečnost bude mít vliv na naše vztahy s ASEAN. Nepotřebují jednat prostřednictvím veřejných výzev – existují i jiné způsoby –, ale Evropská unie očekává, že zejména sousedé Myanmaru udělají, co je v jejich silách, aby změnili postoj vládnoucího režimu."@cs1
"Fru formand, mine damer og herrer! Kommissæren har beskrevet overbevisende og malende, hvordan den herskende militærregering i Burma kynisk og brutalt lader sin egen befolkning i stikken. Jeg vil her henvende mig til ASEAN-organisationen og til ASEAN-medlemsstaterne. Europa-Parlamentet har gennem mange år plejet venskabelige forbindelser med parlamentsmedlemmer fra ASEAN-staterne. ASEAN underskrev for ikke så længe siden et nyt charter, hvor man udtrykkeligt besværger menneskerettighedernes gyldighed. Det er indlysende, at ASEAN bærer et medansvar for sin medlemsstat Burma, og at ASEAN-staternes anseelse i verden lider under, at de fortsat lader den burmesiske militærklike agere, som den gør i øjeblikket. Jeg appellerer til ASEAN-staterne, også i kraft af de gode og venskabelige forbindelser til EU, om at gøre, hvad der er muligt for at overbevise den burmesiske militærjunta om, at man skal kunne hjælpe deres befolkning. Det ligger som sagt også inden for ASEAN-staternes ansvarsområde og muligheder. De vil blive spurgt om dette ansvar, og det vil påvirke vores forbindelser til ASEAN, om de gør deres muligheder gældende i denne sag eller ej. Det behøver ikke ske i offentlige appeller. Der findes andre muligheder. Men EU forventer, at især Burmas nabostater gør, hvad de kan, for at ændre regimets holdning."@da2
". Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ο Επίτροπος μας παρουσίασε μια πειστική και παραστατική εικόνα του τρόπου με τον οποίο η άρχουσα στρατιωτική κυβέρνηση στη Βιρμανία προδίδει κυνικά και ωμά τον ίδιο της τον λαό. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να απευθυνθώ στον Σύνδεσμο Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) και τις χώρες μέλη του. Για πολλά χρόνια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατηρούσε φιλικές σχέσεις με τα μέλη του κοινοβουλίου των χωρών του ASEAN. Πριν από λίγο καιρό, οι χώρες αυτές υπέγραψαν ένα νέο Χάρτη ASEAN στον οποίο βεβαιώνουν ρητώς την αποδοχή της αρχής του σεβασμού και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι αυτονόητο ότι ο ASEAN έχει ένα μερίδιο ευθύνης για τη Βιρμανία, η οποία είναι μία από τις χώρες μέλη του, και ότι η παγκόσμια φήμη των χωρών ASEAN θα πληγεί εάν εξακολουθήσει να αφήνει την στρατιωτική χούντα της Βιρμανίας να ενεργεί όπως ενεργεί αυτή τη στιγμή. Απευθύνω έκκληση στις χώρες μέλη του ASEAN, για το δικό τους συμφέρον και για τις καλές και φιλικές σχέσεις τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση, να κάνουν ό,τι μπορούν ώστε να πείσουν την στρατιωτική χούντα της Βιρμανίας ότι πρέπει να αφήσει τον έξω κόσμο να βοηθήσει τον πληθυσμό της χώρας της. Όπως έχω αναφέρει, αυτό έγκειται στη δικαιοδοσία και στο πεδίο ευθύνης των χωρών ASEAN. Θα ερωτηθούν για το πώς ασκούν αυτήν την ευθύνη, και το εάν χρησιμοποιούν το περιθώριο δράσης τους για αυτό το θέμα ή όχι θα επηρεάσει τις σχέσεις μας με τον ASEAN. Δεν χρειάζεται να δράσουν με δημόσιες εκκλήσεις –υπάρχουν άλλοι τρόποι– αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει ότι οι γείτονες της Βιρμανίας ειδικότερα θα κάνουν ό,τι μπορούν για να αλλάξουν τη στάση του κυβερνώντος καθεστώτος της."@el10
". Madam President, ladies and gentlemen, the Commissioner has provided us with a persuasive and graphic portrayal of the way in which the ruling military government in Burma is cynically and brutally betraying its own people. I wish to address myself here to the Association of Southeast Asian Nations and the ASEAN Member Countries. For many years, the European Parliament has maintained friendly relations with the parliamentarians of the ASEAN countries. Not too long ago, those countries signed a new ASEAN Charter in which they explicitly affirm their adherence to the principle of respecting and protecting human rights. It goes without saying that ASEAN bears some responsibility for Burma, which is one of its Member Countries, and that the global reputation of the ASEAN countries will suffer if it continues to let the Burmese military junta act as it is acting at the moment. I appeal to the Member Countries of ASEAN, in their own best interests and for the sake of their good and friendly relations with the European Union, to do whatever they can to persuade the Burmese military junta that it must let the outside world help its country’s population. As I have indicated, this lies within the power and responsibility of the ASEAN countries. They will be asked how they are exercising this responsibility, and whether or not they use their scope for action in this matter will influence our relations with ASEAN. They need not act by means of public appeals – there are other ways – but the European Union expects that Burma’s neighbours in particular will do whatever they can to change the attitude of its ruling regime."@en4
". Señora Presidenta, Señorías, el Comisario nos ha ofrecido un retrato persuasivo y gráfico del modo cínico y brutal en que el régimen militar que gobierna en Birmania trata a su propio pueblo. Me gustaría dirigirme a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y a los propios Estados miembros de la ASEAN. Durante muchos años, el Parlamento Europeo ha mantenido unas relaciones cordiales con los parlamentarios de los países de la ASEAN. No hace demasiado tiempo que esos países firmaron una nueva Carta de la ASEAN en la que afirmaban explícitamente su adhesión al principio del respeto y la protección de los derechos humanos. Por supuesto, la ASEAN es responsable en alguna medida de lo que ocurre en Birmania, que es uno de sus Estados miembros, y la reputación de los países de la ASEAN en términos generales se resentirá si la Asociación sigue permitiendo que la Junta militar birmana continúe actuando como lo ha hecho hasta la fecha. Invito a los Estados miembros de la ASEAN, en su propio interés y en interés de unas buenas y cordiales relaciones con la Unión Europea, a hacer todo lo que esté en su mano para persuadir a la Junta militar birmana para que permita que la ayuda del mundo exterior llegue a la población de su país. Como ya he dicho, esto es competencia y responsabilidad de los países que conforman la ASEAN. Se les preguntará por el modo en que están cumpliendo con su deber en este sentido y el hecho de que utilicen o no las facultades que les han sido otorgadas influirá en nuestras relaciones con la ASEAN. No deben actuar necesariamente en respuesta a los llamamientos públicos realizados —existen otros medios—, pero la Unión Europea espera que los países vecinos de Birmania concretamente hagan todo lo que esté en su mano para cambiar la actitud del régimen que gobierna el país."@es21
". Proua juhataja, daamid ja härrad, volinik esitas meile veenva ja ilmeka pildi sellest, kuidas Birma sõjaväeline valitsus reedab küüniliselt ja julmalt oma rahvast. Tahan pöörduda siinkohal Kagu-Aasia Rahvaste Assotsiatsiooni ja ASEANi liikmesriikide poole. Euroopa Parlament on palju aastaid hoidnud sõbralikke suhteid ASEANi riikide parlamendisaadikutega. Mitte väga ammu sõlmisid need riigid uue ASEANi harta, milles kinnitavad selgelt inimõiguste austamise ja kaitsmise põhimõtte järgimist. On ütlematagi selge, et ASEAN kannab teatavat vastutust ühe oma liikmesriigi Birma eest ning ASEANi riikide maine maailmas kannatab, kui nad lubavad Birma sõjaväelisel huntal jätkuvalt praegusel moel edasi tegutseda. Ma pöördun ASEANi liikmesriikide poole nende endi huvides ning nende ja Euroopa Liidu vaheliste heade ja sõbralike suhete nimel ning palun neil teha kõik võimaliku, et veenda Birma sõjaväelist huntat laskma välismaailmal oma riigi elanikkonda aidata. Nagu ma viitasin, on see ASEANi riikide võimuses ja nende ülesanne. Nende käest küsitakse, kuidas nad seda ülesannet täidavad, ning see, kas nad oma tegevusvõimalusi selles küsimuses kasutavad, hakkab mõjutama meie suhteid ASEANiga. Nad ei pea tegutsema avalike pöördumiste vormis – on ka teisi võimalusi –, kuid Euroopa Liit eeldab, et eriti just Birma naabrid teeksid kõik endast sõltuva selle riigi valitseva režiimi suhtumise muutmiseks."@et5
". Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, komission jäsen tarjosi meille vakuuttavan ja yksityiskohtaisen kuvan tavasta, jolla Burman hallitseva sotilashallinto kyynisesti ja julmasti pettää oman kansansa. Itse haluan osoittaa sanani Kaakkois-Aasian maiden liitolle ja ASEANin jäsenvaltioille. Euroopan parlamentti on useiden vuosien ajan ylläpitänyt ystävällisiä suhteita ASEAN-valtioiden parlamentaarikkoihin. Vähän aikaa sitten nämä valtiot allekirjoittivat uuden ASEANin peruskirjan, jossa ne selvästi vahvistavat noudattavansa ihmisoikeuksien kunnioittamista ja suojelemista koskevaa periaatetta. Sanomattakin on selvää, että ASEAN on jossain määrin vastuussa Burmasta, joka on yksi sen jäsenvaltioista, ja että ASEAN-valtioiden maine maailmassa kärsii, jos se antaa Burman sotilasjuntan jatkossakin toimia niin kuin nyt. Vetoan ASEANin jäsenvaltioihin niiden oman edun vuoksi ja niiden hyvien ja ystävällisten Euroopan unionin-suhteiden vuoksi, jotta ne tekevät kaiken voitavansa vakuuttaakseen Burman sotilasjuntan siitä, että sen on annettava muun maailman auttaa valtion väestöä. Kuten sanoin, tämä kuuluu ASEAN-valtioiden toimivaltaan ja vastuulle. Kysymme niiltä kuinka ne kantavat tämän vastuunsa ja se, käyttävätkö ne vai eivät toimivaltaansa tässä asiassa, vaikuttaa suhteisiimme Asean-valtioihin. Niiden ei tarvitse esittää julkisia vetoomuksia – on muitakin tapoja – mutta Euroopan unioni odottaa erityisesti Burman naapurimaiden tekevän kaikkensa muuttaakseen hallintojärjestelmän asennetta."@fi7
"Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, le commissaire nous a fait un compte-rendu convaincant et imagé de la façon dont le gouvernement militaire de Birmanie trahit brutalement et avec cynisme son propre peuple. Je souhaite m’adresser ici à l’Association des Nations du Sud-Est asiatique et aux pays membres de l’ANASE Le Parlement européen entretient des relations amicales depuis de nombreuses années avec les parlementaires des pays de l’ANASE. Récemment, ces pays ont signé une nouvelle charte de l’ANASE dans laquelle ils affirment explicitement leur adhésion aux principes du respect et de la protection des droits de l’homme. Il va sans dire que l’ANASE doit assumer une certaine responsabilité pour la Birmanie, qui en est membre, et que la réputation mondiale des pays de l’ANASE souffrira si celle-ci continue à laisser la junte militaire birmane agir comme elle le fait actuellement. J’invite les membres de l’ANASE, dans leur propre intérêt et dans l’intérêt des relations positives et amicales qu’ils entretiennent avec l’Union européenne, à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour convaincre la junte militaire birmane qu’elle doit permettre à l’aide internationale de parvenir jusqu’à sa population. Comme je l’ai indiqué, cette mission relève du pouvoir et de la responsabilité des pays de l’ANASE. Il leur sera demandé comment ils assument cette responsabilité, et l’utilisation qu’ils font ou non de leur marge de manœuvre en la matière influencera nos relations avec l’ANASE. Ils ne doivent pas agir par le biais d’appels publics - il existe d’autres façons -, mais l’Union européenne attend, en particulier des voisins de la Birmanie, qu’ils fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour faire évoluer l’attitude du régime au pouvoir."@fr8
". Elnök asszony, hölgyeim és uraim, a Biztos úr meggyőző és szemléletes képet festett arról, ahogy Burmában a hatalomban lévő katonai kormány cinikusan és kegyetlenül elárulja a népét. Most szeretnék a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségéhez és az ASEAN tagállamaihoz szólni. Az Európai Parlament hosszú évek óta baráti viszonyt tart fenn az ASEAN országok parlamenti képviselőivel. Nem olyan régen, ezek az országok egy új ASEAN Chartát írtak alá, amelyben egyértelműen megerősítik ama elvhez való ragaszkodásukat, miszerint az emberi jogokat tisztelni és óvni kell. Mondani sem kell, hogy az ASEAN felelősséggel tartozik Burma iránt, hiszen Burma ASEAN tagállam, és az ASEAN országok általános jóhíre fogja megsínyleni, ha továbbra is hagyják a burmai katonai juntát úgy tevékenykedni, ahogyan azt jelenleg is teszi. Azzal a felhívással fordulok az ASEAN tagállamaihoz, hogy saját érdekükben, de az Európai Unióval való baráti és jó viszony érdekében is, tegyenek meg minden tőlük telhetőt azért, hogy a burmai katonai juntát meggyőzzék, engedélyezze a külvilág számára saját népének megsegítését. Amint azt már jeleztem, ez az ASEAN országok hatalmában áll, ezért őket felelősség is terheli. Felvetődhet a kérdés, hogy miként élnek felelősségükkel, és az, hogy élnek-e vagy sem cselekvési lehetőségeiket, ez nagyban befolyásolja majd a hozzájuk fűződő kapcsolatunkat. Nem nyilvános felhívással kell cselekedniük — van más mód is erre —, de az Európai Unió elvárja, főleg Burma szomszédjaitól, hogy mindent megtegyenek a hatalmon lévő rezsim magatartása megváltoztatásáért."@hu11
". Signora Presidente, onorevoli colleghi, il Commissario ci ha fornito una descrizione grafica e persuasiva del modo in cui il governo militare al potere in Birmania sta cinicamente e brutalmente tradendo il suo stesso popolo. Desidero rivolgermi a tal proposito all’Associazione delle nazioni asiatiche del sud-est e ai paesi membri dell’ASEAN. Per molti anni, il Parlamento europeo ha mantenuto relazioni amichevoli con i parlamentari dei paesi dell’ASEAN. Non molto tempo fa, tali paesi hanno sottoscritto una nuova Carta dell’ASEAN in cui affermano esplicitamente la loro adesione al principio del rispetto e della tutela dei diritti umani. Va da sé che l’ASEAN porta ha qualche responsabilità nei confronti della Birmania, che è uno dei suoi paesi membri, e che la reputazione dei paesi dell’ASEAN a livello mondiale ne risentirà se continua a lasciare che la giunta militare birmana agisca come fa ora. Chiedo ai paesi membri dell’ASEAN, nei loro stessi migliori interessi e per il bene delle loro buone e amichevoli relazioni con l’Unione europea, di fare qualunque cosa sia in loro potere al fine di persuadere la giunta militare birmana che deve lasciare che il mondo esterno aiuti la popolazione del suo paese. Come ho segnalato, ciò rientra tra i poteri e le responsabilità dei paesi dell’ASEAN. Si chiederà loro come esercitano tale responsabilità e se l’utilizzo da parte loro della loro sfera d’azione per agire in merito a tale questione influenzerà o meno le nostre relazioni con l’ASEAN. Non devono agire mediante appelli pubblici – vi sono altri modi – ma l’Unione europea si aspetta che in particolare i vicini della Birmania facciano qualsiasi cosa è in loro potere per modificare l’atteggiamento del regime al potere."@it12
". Ponia Pirmininke, ponios ir ponai, Komisijos narys pateikė mums įtikinamą ir tikslų situacijos vaizdą, iš kurio aišku, kad vadovaujančios karinės valdžios institucijos Mianmare ciniškai ir brutaliai išduoda savo žmones. Norėčiau kreiptis į Pietryčių Azijos šalių asociaciją ir ASEAN šalis nares. Daug metų Europos Parlamentas palaikė draugiškus santykius su ASEAN šalių parlamentarais. Neseniai šios šalys pasirašė naują ASEAN chartiją, kurioje patvirtino savo griežtą įsipareigojimą gerbti ir ginti žmonių teises. Savaime suprantama, ASEAN tam tikru mastu yra atsakinga už tai, kas vyksta Mianmare, kuris yra viena iš šalių narių, ir ASEAN reputacija nukentės pasauliniu mastu, jeigu ji leis karinei chuntai elgtis taip, kaip ši elgiasi dabar. Kreipiuosi į ASEAN šalis nares, apeliuodamas į jų pačių gerovę, naudą ir gerus santykius su Europos Sąjunga, prašydamas daryti viską, kas įmanoma, kad įtikintų karinę chuntą leisti išoriniam pasauliui padėti jų šalies žmonėms. Kaip jau minėjau, tai yra ASEAN šalių įtakos ir atsakomybės sritis. Iš šių šalių lauksime informacijos, kaip jos atlieka šią pareigą, ir mūsų santykiai su ASEAN priklausys nuo to, ar asociacija šiuo klausimu išnaudos savo įtaką. Jiems nereikia viešųjų kreipimosi, – yra kitų būdų – bet Europos Sąjunga tikisi, kad būtent Mianmaro kaimynai padarys viską, ką gali, stengdamiesi pakeisti šio valdančio režimo atstovų požiūrį."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, komisāra kungs sniedza mums pārliecinošu un grafisku attēlojumu par metodēm, ar kādām militārā valdība, kas ir pie varas Mjanmā, ciniski un brutāli nodod pati savu tautu. Es vēlos uzrunāt Dienvidaustrumu Āzijas Nāciju asociāciju un dalībvalstis. Daudzus gadus Eiropas Parlaments ir uzturējis draudzīgas attiecības ar valstu parlamentāriešiem. Pirms pavisam neilga laika šīs valstis parakstīja jaunu hartu, kurā tās nepārprotami apliecināja savu apņemšanos ievērot cilvēktiesību cieņas un aizsardzības principus. Pats par sevi saprotams, ka zināmā mērā ir atbildīga par Mjanmu, kas ir viena no dalībvalstīm, un par to, ka valstu kopējā reputācija cietīs, ja tās ļaus Mjanmas militārajai huntai rīkoties tā, kā tā rīkojas šobrīd. Es vēršos pie dalībvalstīm viņu pašu interesēs un viņu labo un draudzīgo attiecību ar Eiropas Savienību vārdā; dariet, ko spējat, lai pārliecinātu Mjanmas militāro huntu, ka tai jāļauj pārējai pasaulei palīdzēt viņu valsts iedzīvotājiem. Kā jau norādīju, tās ir valstu pilnvaras un atbildība. valstīm jautās, kā tās izmanto šo atbildību, un fakts, vai tās izmanto vai neizmanto savas iespējas rīkoties šajā jautājumā, ietekmēs mūsu attiecības ar . Tām nav jāizmanto aicinājumi sabiedrībai – ir citas iespējas – bet Eiropas Savienība gaida, ka it īpaši Mjanmas kaimiņvalstis darīs, ko spēs, lai mainītu varas režīma attieksmi."@lv13
"Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der Herr Kommissar hat überzeugend und plastisch geschildert, wie in Burma die herrschende Militärregierung die eigene Bevölkerung zynisch und brutal im Stich lässt. Ich will mich hier an die ASEAN-Organisation und an die ASEAN-Mitgliedstaaten wenden. Das Europäische Parlament unterhält mit den Parlamentariern der ASEAN-Staaten seit vielen Jahren freundschaftliche Beziehungen. Die ASEAN hat vor nicht allzu langer Zeit eine neue Charta unterzeichnet, in der die Geltung der Menschenrechte ausdrücklich beschworen wird. Es liegt auf der Hand, dass die ASEAN für ihren Mitgliedstaat Burma eine Mitverantwortung trägt und dass das Ansehen der ASEAN-Staaten in der Welt in Mitleidenschaft gezogen wird, wenn sie die burmesische Militärclique weiter so agieren lassen, wie das im Augenblick geschieht. Ich appelliere an die ASEAN-Staaten, auch im Namen der guten und freundschaftlichen Beziehungen zur Europäischen Union, das ihnen Mögliche zu tun, um die burmesische Militärjunta davon zu überzeugen, dass man ihrer Bevölkerung helfen können muss. Das liegt wie gesagt auch in der Verantwortung und der Möglichkeit der ASEAN-Staaten. Sie werden zu dieser Verantwortung befragt werden, und es wird unsere Beziehungen zur ASEAN beeinflussen, ob sie ihre Möglichkeiten hier geltend machen oder nicht. Das muss nicht in öffentlichen Appellen geschehen. Da gibt es andere Möglichkeiten. Aber die Europäische Union erwartet, dass insbesondere die Nachbarstaaten von Burma das ihnen Mögliche tun, um die Haltung dieses Regimes dort zu verändern."@mt15
". Voorzitter, dames en heren, de commissaris heeft ons een helder en beeldend plaatje geschetst van de cynische en hardvochtige manier waarop de militaire junta in Birma zijn eigen bevolking in de steek laat. Ik wil mij hierbij richten tot de Associatie van Zuidoost-Aziatische landen (ASEAN) en de lidstaten van ASEAN. Het Europees Parlement onderhoudt al jaren vriendschappelijke relaties met de parlementsleden van de ASEAN-landen. Niet zo lang gelden hebben deze landen een nieuw ASEAN-handvest ondertekend waarin zij expliciet verklaren dat ze het beginsel dat de mensenrechten gerespecteerd en beschermd moeten worden onderschrijven. ASEAN draagt uiteraard een zekere mate van verantwoordelijkheid voor Birma, dat een van zijn lidstaten is, en de reputatie van de ASEAN-landen zal in de wereld zeker geschaad worden als ASEAN de Birmese junta blijft toestaan zich te gedragen zoals die momenteel doet. Ik doe een beroep op de lidstaten van ASEAN om, in hun eigen belang en in het belang van de goede en vriendschappelijke betrekkingen met de Europese Unie, alles te doen wat in hun vermogen ligt om de Birmese militaire junta ervan te overtuigen dat ze de buitenwereld moet toestaan de bevolking te helpen. Zoals ik al zei behoort dit tot de bevoegdheid en de verantwoordelijkheid van de ASEAN-landen. Er zal aan hen gevraagd worden hoe ze deze verantwoordelijkheid vormgeven en onze betrekkingen met ASEAN zullen beïnvloed worden door de vraag of ze hun bevoegdheden in deze kwestie aanwenden of niet. Ze hoeven dat niet te doen door openbare oproepen – er zijn andere manieren – maar de Europese Unie verwacht met name van de buurlanden van Birma dat ze alles zullen doen wat in hun vermogen ligt om de houding van dit regime te veranderen."@nl3
". Pani przewodnicząca, panie i panowie! Pan komisarz przedstawił nam przekonywający i sugestywny obraz tego, w jaki sposób wojskowy rząd w Birmie cynicznie i brutalnie traktuje własny naród. Chcę w tym miejscu zwrócić się do Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej i państw członkowskich ASEAN. Od wielu lat Parlament Europejski utrzymuje przyjazne stosunki z parlamentarzystami z krajów ASEAN. Nie tak dawno temu kraje te podpisały nową kartę ASEAN, w której formalnie zobowiązują się do przestrzegania i ochrony praw człowieka. Jest zatem oczywiste, że ASEAN ponosi pewną odpowiedzialność za Birmę, jednego z członków organizacji, a reputacja ASEAN w świecie ucierpi, jeśli pozwoli, by birmańska junta wojskowa dalej robiła to, co robi w tej chwili. Apeluję do państw członkowskich ASEAN, w ich własnym interesie i w imię dobrych i przyjaznych stosunków z UE, aby uczyniły co w ich mocy, by przekonać birmańską juntę wojskową, że musi pozwolić, by świat zewnętrzny pomógł mieszkańcom ich kraju. Tak jak powiedziałem, leży to w gestii i zakresie odpowiedzialności państw ASEAN. Państwa te będą musiały odpowiedzieć, w jaki sposób sprawują tę odpowiedzialność i czy ich reakcja w tej sprawie może wpłynąć na stosunki z UE. Nie muszą to być publiczne apele – są inne sposoby – lecz UE oczekuje, że zwłaszcza kraje sąsiadujące z Birmą zrobią wszystko, co możliwe, by zmienić nastawienie rządzącego reżimu."@pl16
". Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, a Comissão deu-nos uma descrição bastante persuasiva e esclarecedora do modo como o governo militar da Birmânia está a trair, de forma cínica e brutal, o seu próprio povo. Quero, neste momento, dirigir-me à Associação das Nações do Sudeste Asiático e aos países membros da ASEAN. Durante muitos anos, o Parlamento Europeu manteve relações amistosas com os deputados dos países ASEAN. Ainda não há muito tempo, esses países subscreveram uma nova Carta ASEAN, na qual explicitamente afirmam a sua adesão ao princípio do respeito e da protecção dos direitos humanos. Não é preciso dizer que a ASEAN tem alguma responsabilidade relativamente à Birmânia, que é um dos seus países membros, e que a reputação em termos globais dos países ASEAN vai sofrer no caso de esta organização continuar a permitir que a junta militar birmanesa se comporte da forma que está a acontecer presentemente. Apelo aos países membros da ASEAN para que, no seu próprio interesse e a bem da manutenção de boas e amistosas relações com a União Europeia, faça tudo o que estiver ao seu alcance para persuadir a junta militar birmanesa de que tem de deixar o mundo exterior ajudar a sua população. Como já referi, esta tarefa situa-se dentro da esfera de poder e de responsabilidade dos países ASEAN. Ser-lhes-á perguntado como estão a exercer esta responsabilidade e se estão ou não a usar a sua margem de manobra neste contexto para influenciar as nossas relações com a ASEAN. Não precisam de actuar por meio de apelos públicos – existem outras formas – mas a União Europeia espera que em particular os países vizinhos da Birmânia façam tudo o que estiver ao seu alcance para modificar a atitude do regime que está no poder."@pt17
"Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der Herr Kommissar hat überzeugend und plastisch geschildert, wie in Burma die herrschende Militärregierung die eigene Bevölkerung zynisch und brutal im Stich lässt. Ich will mich hier an die ASEAN-Organisation und an die ASEAN-Mitgliedstaaten wenden. Das Europäische Parlament unterhält mit den Parlamentariern der ASEAN-Staaten seit vielen Jahren freundschaftliche Beziehungen. Die ASEAN hat vor nicht allzu langer Zeit eine neue Charta unterzeichnet, in der die Geltung der Menschenrechte ausdrücklich beschworen wird. Es liegt auf der Hand, dass die ASEAN für ihren Mitgliedstaat Burma eine Mitverantwortung trägt und dass das Ansehen der ASEAN-Staaten in der Welt in Mitleidenschaft gezogen wird, wenn sie die burmesische Militärclique weiter so agieren lassen, wie das im Augenblick geschieht. Ich appelliere an die ASEAN-Staaten, auch im Namen der guten und freundschaftlichen Beziehungen zur Europäischen Union, das ihnen Mögliche zu tun, um die burmesische Militärjunta davon zu überzeugen, dass man ihrer Bevölkerung helfen können muss. Das liegt wie gesagt auch in der Verantwortung und der Möglichkeit der ASEAN-Staaten. Sie werden zu dieser Verantwortung befragt werden, und es wird unsere Beziehungen zur ASEAN beeinflussen, ob sie ihre Möglichkeiten hier geltend machen oder nicht. Das muss nicht in öffentlichen Appellen geschehen. Da gibt es andere Möglichkeiten. Aber die Europäische Union erwartet, dass insbesondere die Nachbarstaaten von Burma das ihnen Mögliche tun, um die Haltung dieses Regimes dort zu verändern."@ro18
". Pani predsedajúca, dámy a páni, pán komisár nám poskytol presvedčivý a názorný obraz o tom, aká je vládnuca vojenská vláda v Mjanmarsku cynická a ako kruto klame svoj vlastný ľud. Rád by som sa tu prihovoril Združeniu národov juhovýchodnej Ázie a členským krajinám ASEAN-u. Európsky parlament udržiaval mnoho rokov priateľské vzťahy s parlamentmi krajín ASEAN-u. Tieto krajiny podpísali nedávno novú Chartu ASEAN, v ktorej výslovne potvrdzujú svoju príslušnosť k zásade rešpektovania a ochrany ľudských práv. Samozrejme, aj ASEAN nesie časť zodpovednosti za Mjanmarsko, ktoré je jedným z jeho členských štátov, a že celosvetová povesť krajín ASEAN-u bude poškodená, ak aj naďalej umožní, aby mjanmarská vojenská junta konala tak, ako koná v súčasnosti. Vyzývam členské krajiny ASEAN-u, aby vo svojom najlepšom záujme a pre ich dobré a priateľské vzťahy s Európskou úniou urobili čokoľvek s cieľom presvedčiť mjanmarskú vojenskú juntu, aby povolila vonkajšiemu svetu pomôcť obyvateľstvu jej krajiny. Ako som poznamenal, toto spočíva v právomoci a zodpovednosti krajín ASEAN-u. Bude sa od nich žiadať vysvetlenie, ako vykonávajú túto povinnosť a či používajú svoj rozsah právomocí na konanie v danej veci, a táto skutočnosť bude mať vplyv na naše vzťahy s ASEAN-om. Nepotrebujú konať prostredníctvom verejných výziev – existujú aj iné spôsoby –, ale Európska únia očakáva, že najmä susedia Mjanmarska urobia, čo je v ich silách, aby zmenili postoj ich vládnuceho režimu."@sk19
"Gospa predsednica, gospe in gospodje, Komisar nam je prepričljivo in nazorno prikazal način, kako vladajoča vojaška vlada v Burmi cinično in brutalno izdaja svoje lastne ljudi. Besede namenjam Združenju držav jugovzhodne Azije in državam članicam združenja ASEAN. Več let je Evropski parlament ohranjal prijateljski odnos s poslanci držav združenja ASEAN. Pred kratkim so naveden države podpisale novo listino združenja ASEAN, v kateri odločno potrdijo svojo zavezanost načelom spoštovanja in varovanja človekovih pravic. Nedvomno je združenje ASEAN delno odgovorno za Burmo, ki je ena od njegovih držav članic, pri čemer bo globalni ugled držav združenja ASEAN vprašljiv, če bodo burmanski vojaški hunti dovoljevale sedanji način vedenja. Pozivam države članice združenja ASEAN, naj zaradi zaščite svojih interesov ter dobrih in prijateljskih odnosov z Evropsko unijo, stori kar lahko, da burmansko vojaško hunto prepriča, da dovoli, da zunanji svet pomaga prebivalstvu njihove države. Kot sem navedel, so za to pristojne in odgovorne države združenja ASEAN. Za svoje izvajanje odgovornosti bodo morale odgovarjati, pri čemer bo obseg delovanja, ki ga izvajajo v zvezi s to zadevo, vplival na naš odnos z združenjem ASEAN. Ni treba, da ukrepajo z javnimi pozivi, saj so še drugi načini, vendar Evropska unija pričakuje, da bodo zlasti sosednje države Burme storile vse, kar lahko, da spremenijo odnos njenega vladajočega režima."@sl20
". Fru talman, mina damer och herrar! Kommissionsledamoten har gett oss en övertygande och grafisk skildring av hur den sittande militärregeringen i Myanmar cyniskt och brutalt sviker sitt eget folk. Jag vill vända mig till Sammanslutningen av sydostasiatiska nationer och Asean-staterna. Europaparlamentet har i många år upprätthållit vänskapliga förbindelser med parlamentarikerna från Asean-staterna. För inte så länge sedan undertecknade dessa länder en ny Asean-stadga där de uttryckligen bekräftar sitt kvarhållande vid principen om att respektera och skydda de mänskliga rättigheterna. Det behöver knappast nämnas att Asean har ett visst ansvar för Myanmar, som är ett av dess medlemsländer, och att Asean-staternas globala rykte kommer att påverkas om man fortsätter att låta militärjuntan i Myanmar agera som den gör för tillfället. Jag vädjar till Asean-staterna att det är i deras eget bästa intresse och för deras goda och vänskapliga förbindelser med EU:s skull att de gör sitt yttersta för att övertala militärjuntan i Myanmar att den måste låta resten av världen hjälpa landets befolkning. Som jag har påpekat ligger detta inom Asean-staternas befogenheter och ansvarsområde. De kommer att tillfrågas hur de tar detta ansvar. Huruvida de utnyttjar sina möjligheter till åtgärder i denna fråga kommer att påverka våra förbindelser med Asean. De behöver inte agera genom upprop – det finns andra sätt – men EU förväntar sig att Myanmars grannar i synnerhet ska göra sitt yttersta för att förändra attityden hos den styrande regimen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph