Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-300"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.23.3-300"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
".Vsi smo še vedno pretreseni zaradi človeškega trpljenja, ki ga je uničujoči ciklon Nargis povzročil revnemu in zatiranemu prebivalstvu Burme oziroma Mjanmara. Zaskrbljeni smo tudi zaradi poročil o vse hujšem ustrahovanju v obdobju priprave referenduma. Naj poudarim, da je Evropska unija tudi razočarana, ker oblast ni upoštevala niti prizadevanj Združenih narodov za bolj vključujoč in verodostojen prehod v demokracijo. Naj zagotovim, da bo Evropska unija še naprej podpirala prizadevanja Združenih narodov. Nazadnje bi vas rad še opozoril, da je Unija devetindvajsetega aprila obnovila skupno stališče, ki je bilo sprejeto že novembra 2007. To stališče, ki je bilo sprejeto kot odziv na nasilno zatiranje mirnih protestov, vključuje odslej strožje omejevalne ukrepe proti Burmi. Globoko sočustvovanje Evropske unije smo izrazili v številnih izjavah, ki smo jih objavili po nesreči. Evropska unija je poleg tega nemudoma obljubila sredstva za nujno pomoč pri reševanju humanitarnih potreb. Zaveze Unije so doslej že presegle vsoto 60 milijonov eurov. Ob tem je treba poudariti, da bo obljubljena vsota dopolnila že obstoječo pomoč Unije, ki ni majhna. Kljub temu pa dostop do prizadetih območij in hitra razdelitev pomoči ostajata ključnega pomena. Prejšnji torek je predsedstvo v tesnem sodelovanju s komisarjem Louisom Michelom sklicalo izredno zasedanje Sveta Evropske unije. Na njem so ministri za razvoj soglašali z ugotovitvijo, da obstaja nevarnost še večje tragedije, če burmanske oblasti ne bodo pripravljene bolje sodelovati. Razmere so še zmeraj kritične, zato je Svet pozval burmanske oblasti, naj ljudem v hudi stiski z nujnimi ukrepi olajšajo dostop do pomoči. Svet pozdravlja prizadevanja komisarja Louisa Michela, da bi oblasti v Burmi in Mjanmaru prepričal o nujnosti in nevtralnosti humanitarne pomoči. Hkrati obžalujemo, da burmanske oblasti niso bile pripravljene izkoristiti vse pomoči, ki sta jo Unija in mednarodna skupnost pripravljena ponuditi. Svet je izrazil tudi polno podporo generalnemu sekretarju Združenih narodov in vsem pobudam organov Združenih narodov, ki bi prispevale k reševanju humanitarnih potreb. Pozdravljamo tudi predviden jutrišnji obisk generalnega sekretarja Ban Ki Moona v Burmi. Svet je vprašanje razmer v Burmi sprožil na vseh političnih srečanjih z azijskimi partnerji v zadnjih dneh. Azijske države smo pozvali, naj vplivajo na burmanske oblasti in jih prepričajo v nevtralno in nepristransko naravo mednarodne humanitarne pomoči. Devetnajstega maja so se v Singapurju sestali zunanji ministri držav članic ASEAN, katerim je Evropska unija pred tem predala demaršo. V njej je pozvala države v regiji, naj vplivajo na burmanske oblasti, naj pozovejo k odprtju meja za dostavo humanitarne pomoči in za humanitarne delavce. O humanitarnih razmerah v Burmi in o oviranem dostopu humanitarnih strokovnjakov in pomoči na prizadeto območje bo v ponedeljek šestindvajsetega maja potekala razprava tudi na Svetu za splošne zadeve in zunanje odnose. Burma oziroma Mjanmar še naprej ostaja prednostna točka razprav v Svetu, tudi zaradi političnih razmer v državi. Dejstvo, da vojaška hunta kljub velikanskim razsežnostim humanitarne katastrofe ni odpovedala izvedbe nacionalnega referenduma, je zaskrbljujoče. Menimo, da bi to lahko vodilo do nepravilnosti v postopku sprejemanja nove ustave."@sl20
lpv:translated text
"Všichni jsme ještě stále otřeseni lidským utrpením, které ničící cyklon Nargis způsobil chudému a utlačovanému obyvatelstvu Myanmaru (bývalé Barmy). Rovněž jsme znepokojení v souvislosti se zprávami o stupňujícím se zastrašování v období příprav na referendum. Chtěl bych zdůraznit, že Evropská unie je také zklamaná, protože orgány nevěnovaly žádnou pozornost výzvám Organizace spojených národů k obsáhlejšímu a legitimnějšímu přechodu k demokracii. Rád bych potvrdil, že Evropská unie bude i nadále podporovat úsilí OSN. Nakonec prosím věnujte pozornost skutečnosti, že 29. dubna Evropská unie přepracovala společný postoj, který byl přijat v listopadu 2007. Tento postoj, který byl přijat jako odpověď na potlačení pokojných protestů, od nynějška zahrnuje přísnější restriktivní opatření vůči Myanmaru. Evropská unie vyjádřila upřímnou soustrast v mnohých prohlášeních uveřejněných po katastrofě. Kromě toho Evropská unie okamžitě přislíbila bezodkladné finanční prostředky na humanitární pomoc. Závazky Unie dosud přesáhly sumu 60 milionů EUR. Rovněž je zapotřebí zdůraznit, že přislíbená suma doplní pomoc, kterou Evropská unie již poskytla, a nejde o malou sumu. Navzdory tomu klíčovým problémem je i nadále přístup do postižených oblastí a způsob rychlého rozložení pomoci. Předsednictví ve spolupráci s panem komisařem Louisem Michelem svolalo minulý úterý mimořádné zasedání Rady Evropské unie. Při této příležitosti se ministři odpovědní za rozvoj shodli na tom, že by existovalo nebezpečí tragédie ještě většího rozsahu, pokud by myanmarské orgány nebyly připraveny na lepší spolupráci. Situace je stále kritická. Proto Evropská rada přesvědčuje myanmarské orgány, aby zavedly nezbytná opatření, která by ulehčila přístup k lidem, kteří se nacházejí v odlehlých oblastech. Rada přivítala úsilí, které vyvinul pan komisař Louis Michel, aby přesvědčil orgány v Myanmaru, že humanitární pomoc je naléhavá a nestranná. Taktéž jsme zklamaní, že myanmarské orgány nebyly připravené využít všechnu pomoc, kterou jim byla připravená poskytnout Evropská unie a mezinárodní společenství. Kromě toho Rada vyjádřila svou plnou podporu generálnímu tajemníkovi OSN a všem iniciativám uskutečněným ze strany orgánů OSN, které by mohly pomoci splnit humanitární požadavky. Rovněž vítáme návštěvu generálního tajemníka OSN pana Ban Ki-moona v Myanmaru, která je naplánovaná na zítra. Rada nastolila otázku situace v Myanmaru na všech politických setkáních, která se nedávno uskutečnila s jejími partnery. Asijské země byly vyzvány, aby ovlivnily myanmarské orgány a přesvědčily je, že charakter mezinárodní humanitární pomoci je nestranný a objektivní. Dne 19. května se v Singapuru setkali ministři zahraničních věcí členských států ASEAN. Evropská unie ještě předtím předložila této skupině návrh se žádostí, aby ovlivnila myanmarské orgány s cílem otevřít hranice humanitární pomoci a pracovníkům poskytujícím humanitární pomoc. Rada pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy bude v pondělí 26. května vést s odborníky na humanitární pomoc diskusi na téma humanitární situace v Myanmaru a o zamítnutí přístupu a o doručení pomoci do postižených oblastí. Myanmar je i nadále hlavním tématem diskusí Rady z důvodu politické situace v dané zemi. Skutečnost, že vojenská junta i navzdory obrovskému rozsahu humanitární katastrofy nezrušila národní referendum, je důvodem k obavám. Domníváme se, že to může vést k nesrovnalostem v postupu přijetí nové ústavy."@cs1
"Fru formand! Vi er alle stadig rystede over de menneskelige lidelser, den ødelæggende cyklon Nargis påførte den fattige og undertrykte befolkning i Burma eller Myanmar. Vi er også bekymrede over, at der er rapporteret stigende intimidering i tiden op til folkeafstemningen. Jeg vil understrege, at EU også er skuffet, fordi myndighederne ikke har reageret på FN's opfordringer om at sikre en mere åben og mere legitim overgang til demokrati. Jeg vil gerne slå fast, at EU fortsat vil støtte FN's indsats. Bemærk desuden, at EU den 29. april 2008 reviderede den fælles holdning, der blev vedtaget tilbage i November 2007. Denne holdning, som blev vedtaget som en reaktion på indgrebet mod fredelige protester, omfatter fra nu af stærkere restriktive foranstaltninger over for Burma. Vi udtrykte EU's dybeste medfølelse i talrige udtalelser, der blev offentliggjort efter katastrofen. EU lovede desuden straks at give penge til humanitær bistand. Indtil videre overstiger EU's forpligtelser 60 millioner euro. Samtidig skal det understreges, at det beløb, EU har givet tilsagn om, kommer oven i den eksisterende bistand, EU allerede har givet, hvilket ikke er et lille beløb. På trods af det er hovedproblemet stadig at få adgang til de berørte områder, og hvordan hjælpen hurtigt kan distribueres. I tirsdags indkaldte formandskabet i samarbejde med kommissær Louis Michel ekstraordinært til møde i Rådet for Den Europæiske Union. Her var der enighed blandt udviklingsministrene om, at der var risiko for en endnu større tragedie, hvis de burmesiske myndigheder ikke var parate til et bedre samarbejde. Situationen er stadig kritisk. Derfor har Rådet opfordret de burmesiske myndigheder til at iværksætte øjeblikkelige foranstaltninger, der skal sikre, at de nødlidende får adgang til hjælp. Rådet hilser kommissær Louis Michels bestræbelser på at overbevise myndighederne i Burma/Myanmar om, at humanitær bistand er hårdt tiltrængt og neutral, velkommen. Samtidig beklager vi, at de burmesiske myndigheder ikke var parate til bruge al den bistand, EU og det internationale samfund er parate til at yde. Desuden har Rådet udtrykt sin fulde støtte til FN's generalsekretær og til alle FN-organernes initiativer, der ville være med til at opfylde de humanitære krav. Vi hilser også FN's generalsekretær Ban Ki-moons besøg i Burma, der efter planen finder sted i morgen, velkommen. Rådet har taget situationen i Burma op på alle politiske møder, der for nylig er afholdt med rådets asiatiske partnere. De asiatiske lande er blevet opfordret til at påvirke de burmesiske myndigheder og overbevise dem om, at international humanitær bistand er neutral og upartisk. Den 19. maj 2008 mødtes ASEAN-landenes udenrigsministre i Singapore. EU havde tidligere rettet henvendelse til denne gruppe for at få landene i regionen til at påvirke de burmesiske myndigheder, så de ville åbne landets grænser for humanitær bistand og humanitære hjælpearbejdere. Mandag den 26. maj 2008 afholdes der et møde i Rådet (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) om den humanitære situation i Burma og om, at eksperter i humanitær bistand og nødhjælpsleverancer nægtes adgang til det berørte område. Burma, eller Myanmar, er også stadig et emne med høj prioritet på Rådets møder på grund af den politiske situation i landet. Det faktum, at militærjuntaen på trods af den kæmpemæssige humanitære katastrofe ikke har aflyst folkeafstemningen, giver anledning til bekymringer. Vi mener, at dette kan medføre uregelmæssigheder i processen for vedtagelse af den nye forfatning."@da2
". − Wir sind noch immer von dem menschlichen Leid erschüttert, das der zerstörerische Zyklon der armen und unterdrückten Bevölkerung von Birma bzw. Myanmar zugefügt hat. Sorge bereiten uns ferner Berichte, denen zufolge es zu eskalierenden Einschüchterungen im Vorfeld des Referendums gekommen ist. Ich möchte betonen, dass die Europäische Union auch darüber enttäuscht ist, dass die Staatsführung den Aufrufen der Vereinten Nationen, den Übergang zur Demokratie integrativer und legitimer zu gestalten, keinerlei Beachtung geschenkt hat. Ich möchte bekräftigen, dass die Europäische Union weiterhin die Bestrebungen der Vereinten Nationen unterstützen wird. Zum Schluss möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass die Europäische Union am 29. April den im November 2007 angenommenen Gemeinsamen Standpunkt überarbeitet hat. Von jetzt an enthält dieser Standpunkt, der als Antwort auf die Unterdrückung friedlicher Proteste angenommen wurde, erweiterte restriktive Maßnahmen gegenüber Birma. In zahlreichen nach dem Unglück veröffentlichten Stellungnahmen haben wir die tiefe Anteilnahme der Europäischen Union zum Ausdruck gebracht. Zudem hat die Europäische Union unverzüglich Soforthilfe zugunsten humanitärer Belange zugesichert. Bisher wurden von der Union mehr als 60 Millionen Euro bereitgestellt. Gleichzeitig sollte unterstrichen werden, dass der zugesagte Betrag die bereits vonseiten der Europäischen Union zur Verfügung gestellte Hilfe aufstocken wird, bei es sich ebenfalls um eine beträchtliche Summe handelt. Trotzdem sind der Zugang zu den betroffenen Gebieten und die schnelle Verteilung der Hilfe weiterhin die Hauptprobleme. Vorigen Dienstag wurde vom Vorsitz in Zusammenarbeit mit Kommissar Louis Michel eine außerordentliche Sitzung des Rates der Europäischen Union einberufen. Bei diesem Anlass kamen die Entwicklungsminister überein, dass die Gefahr einer noch größeren Tragödie besteht, wenn die birmanische Staatsführung nicht zu einer besseren Zusammenarbeit bereit ist. Die Situation ist immer noch kritisch. Deshalb hat der Europäische Rat die birmanische Staatsführung dringend ersucht, schnellstmöglich Maßnahmen einzuleiten, die den Not leidenden Menschen den Zugriff auf Hilfe ermöglichen. Der Rat begrüßte die von Kommissar Michel unternommenen Anstrengungen, um die Staatsführung in Birma/Myanmar davon zu überzeugen, dass humanitäre Hilfe dringlich und neutral ist. Gleichzeitig bedauern wir, dass die birmanische Staatsführung nicht bereit war, alle Hilfsleistungen in Anspruch zu nehmen, die die Europäische Union und die internationale Gemeinschaft zur Verfügung stellen wollen. Außerdem hat der Rat dem UN-Generalsekretär und allen von den Organen der Vereinten Nationen aufgeführten Initiativen, die helfen können, den humanitären Bedarf zu decken, seine volle Unterstützung zugesagt. Wir begrüßen ebenfalls den für morgen geplanten Besuch des Generalsekretärs der Vereinten Nationen, Ban Ki-moon, in Birma. Der Rat hat die Lage in Birma bei allen politischen Treffen, die kürzlich mit seinen asiatischen Partnern stattgefunden haben, zur Sprache gebracht. Die asiatischen Länder wurden dazu aufgefordert, Einfluss auf die birmanische Staatsführung zu nehmen und sie davon zu überzeugen, dass die internationale humanitäre Hilfe neutral und unparteiisch ist. Am 19. Mai fand ein Treffen der Außenminister der ASEAN-Mitgliedstaaten in Singapur statt. Zuvor hatte die Europäische Union den Ministern eine Demarche überreicht, in der die Länder der Region ersucht werden, ihren Einfluss auf die birmanische Staatsführung dahingehend geltend zu machen, dass diese die Grenzen für humanitäre Hilfe und für Mitarbeiter humanitärer Organisationen öffnet. Am Montag, dem 26. Mai, wird der Rat Allgemeine Angelegenheiten und Außenbeziehungen über die humanitäre Lage in Birma debattieren, über die Weigerung, speziell ausgebildeten Mitarbeitern humanitärer Organisationen Zugang zu gewähren Hilfsgüter in die betroffenen Gebiete zu liefern. Wegen der politischen Lage im Land wird Birma bzw. Myanmar weiterhin ein Hauptthema der Debatten des Rates sein. Die Tatsache, dass die Militärjunta, ungeachtet des riesigen Ausmaßes der humanitären Katastrophe, das nationale Referendum nicht abgesagt hat, gibt Anlass zur Sorge. Wir glauben, dass das zu Unregelmäßigkeiten beim Verfahren zur Annahme der neuen Verfassung führen kann."@de9
"Είμαστε όλοι ακόμα συγκλονισμένοι από την ανθρώπινη τραγωδία που προκάλεσε ο καταστροφικός κυκλώνας Ναργκίς στον φτωχό και καταπιεσμένο λαό της Βιρμανίας, ή Μυανμάρ. Ανησυχούμε επίσης λόγω των αναφορών για κλιμακούμενο εκφοβισμό κατά την περίοδο των προετοιμασιών του δημοψηφίσματος. Πρέπει να τονίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι επίσης απογοητευμένη επειδή οι αρχές δεν έχουν δώσει καμία σημασία στις εκκλήσεις των Ηνωμένων Εθνών για μια πιο περιεκτική και πιο θεμιτή μετάβαση στη δημοκρατία. Θα ήθελα να βεβαιώσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξακολουθήσει να στηρίζει τις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών. Τέλος, σας επισημαίνω ότι στις 29 Απριλίου η Ευρωπαϊκή Ένωση αναθεώρησε την κοινή θέση που υιοθετήθηκε τον Νοέμβριο του 2007. Αυτή η θέση, η οποία υιοθετήθηκε ως απάντηση στην καταπίεση ειρηνικών διαμαρτυριών, από τώρα και στο εξής περιλαμβάνει πιο αυστηρά περιοριστικά μέτρα κατά της Βιρμανίας. Έχουμε εκφράσει τη βαθύτατη λύπη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πολυάριθμες δηλώσεις που δημοσιεύθηκαν την επομένη της καταστροφής. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση υποσχέθηκε αμέσως ότι θα παράσχει επείγοντα κονδύλια για την αρωγή σε ανθρωπιστικές ανάγκες. Έως τώρα οι δεσμεύσεις της Ένωσης έχουν υπερβεί το ποσό των 60 εκατομμυρίων ευρώ. Ταυτόχρονα, πρέπει να τονιστεί ότι το ποσό που έχουμε υποσχεθεί θα ξεπεράσει την ήδη υπάρχουσα βοήθεια που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δεν είναι χαμηλό ποσό. Παρά ταύτα, το βασικό θέμα εξακολουθεί να είναι η πρόσβαση σε περιοχές που έχουν πληγεί, και ο τρόπος κατανομής της βοήθειας γρήγορα. Την περασμένη Τρίτη, η Προεδρία, σε συνεργασία με τον Επίτροπο Louis Michel, συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτήν οι υπουργοί ανάπτυξης συμφώνησαν ότι υπήρχε κίνδυνος μιας ακόμα μεγαλύτερης τραγωδίας εάν οι αρχές της Βιρμανίας δεν ήταν πρόθυμες για βελτίωση της συνεργασίας. Η κατάσταση είναι ακόμα κρίσιμη. Για αυτόν τον λόγο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε τις αρχές της Βιρμανίας να εισαγάγουν επείγοντα μέτρα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη βοήθεια των ανθρώπων που βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση. Το Συμβούλιο επικρότησε τις προσπάθειες του Επιτρόπου Louis Michel να πείσει τις αρχές της Βιρμανίας/Μιανμάρ ότι η ανθρωπιστική βοήθεια είναι επείγουσα και ουδέτερη. Ταυτόχρονα, λυπούμαστε που οι αρχές της Βιρμανίας δεν ήταν έτοιμες να αξιοποιήσουν όλη τη βοήθεια που η Ευρωπαϊκή Ένωση και η διεθνής κοινότητα ήταν έτοιμες να προσφέρουν. Επιπλέον, το Συμβούλιο έχει εκφράσει την πλήρη υποστήριξή του στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και σε όλες τις πρωτοβουλίες των οργάνων του ΟΗΕ ώστε να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των ανθρωπιστικών απαιτήσεων. Επικροτούμε επίσης την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Ban Ki-moon στη Βιρμανία, η οποία έχει προγραμματιστεί για αύριο. Το Συμβούλιο έχει εγείρει το θέμα σχετικά με την κατάσταση στη Βιρμανία σε όλες τις πολιτικές συναντήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί πρόσφατα με τους ασιάτες εταίρους του. Οι χώρες της Ασίας έχουν κληθεί να επηρεάσουν τις αρχές της Βιρμανίας και να τις πείσουν ότι η φύση της διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας είναι ουδέτερη και αμερόληπτη. Στις 19 Μαΐου οι υπουργοί εξωτερικών των κρατών μελών του ASEAN συνεδρίασαν στη Σιγκαπούρη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε προηγουμένως προβεί σε διάβημα προς την ομάδα αυτή ζητώντας από τις χώρες της περιοχής να επηρεάσουν τις αρχές της Βιρμανίας ώστε να ανοίξουν τα σύνορα για την ανθρωπιστική βοήθεια και τους εργαζομένους στις επιχειρήσεις βοήθειας. Τη Δευτέρα 26 Μαΐου, το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων θα πραγματοποιήσει συζήτηση σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στη Βιρμανία, καθώς και την άρνηση της πρόσβασης των εμπειρογνωμόνων ανθρωπιστικής βοήθειας και της διανομή της βοήθειας στην πληγείσα περιοχή. Η Βιρμανία, ή Μυανμάρ, εξακολουθεί επίσης να αποτελεί θέμα προτεραιότητας στις συζητήσεις του Συμβουλίου λόγω της πολιτικής κατάστασης στη χώρα. Το γεγονός ότι, παρά την τεράστια κλίμακα της ανθρωπιστικής καταστροφής, η στρατιωτική χούντα δεν έχει ακυρώσει το εθνικό δημοψήφισμα, είναι λόγος ανησυχίας. Πιστεύουμε ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει παρατυπίες στη διαδικασία έγκρισης του νέου συντάγματος."@el10
"We are all still shaken by the human suffering that the destructive cyclone Nargis caused to the poor and oppressed population of Burma, or Myanmar. We are also concerned due to reports of escalating intimidation during the period of preparations for the referendum. I should emphasise that the European Union is also disappointed because the authorities have not paid any attention to the calls of the United Nations for a more inclusive and more legitimate transition to democracy. I should like to affirm that the European Union will continue to support the endeavours of the United Nations. Finally, please take note that on 29 April the European Union revised the common position adopted back in November 2007. This position, which was adopted as a response to suppression of peaceful protests, from now on includes firmer restrictive measures against Burma. We expressed the European Union's deepest sympathy in numerous statements published in the aftermath of the disaster. Moreover, the European Union immediately promised urgent funds in aid of humanitarian needs. So far the Union's commitments have exceeded the sum of EUR 60 million. At the same time it should be emphasised that the amount that has been promised will top up the already existing aid provided by the European Union, which is not a small amount. In spite of this, the key issue continues to be the access to areas that have been affected, and how to distribute help quickly. Last Tuesday the Presidency, in cooperation with the Commissioner Louis Michel, convened an extraordinary session of the European Union Council. On that occasion the development ministers agreed that there was a danger of an even greater tragedy if the Burmese authorities were not ready for a better cooperation. The situation is still critical. This is why the European Council urged the Burmese authorities to introduce urgent measures facilitating access to help for people who are in dire straits. The Council welcomed the efforts made by the Commissioner Louis Michel to convince the authorities in Burma/Myanmar that the humanitarian help is urgent and neutral. At the same time we regret that the Burmese authorities were not prepared to make use of all the help that the European Union and the international community are prepared to provide. In addition, the Council has expressed its full support to the UN General Secretary and to all the initiatives given by the UN bodies that would help to meet humanitarian requirements. We also welcome the UN General Secretary Ban Ki-moon's visit to Burma, scheduled for tomorrow. The Council has raised the issue of the situation in Burma at all political meetings that have been recently held with its Asian partners. The Asian countries have been invited to influence the Burmese authorities and to convince them that the nature of the international humanitarian aid is neutral and unbiased. On 19 May the Foreign Ministers of the ASEAN Member States met in Singapore. The European Union had previously presented this group with a demarche asking the countries in the region to influence the Burmese authorities to open the borders to humanitarian aid and humanitarian aid workers. On Monday, 26 May, the General Affairs and External Relations Council will have a debate on the humanitarian situation in Burma, and on the denial of access to humanitarian aid experts and the delivery of aid to the affected area. Burma, or Myanmar, also continues to be a priority topic in the Council's debates because of the political situation in that country. The fact that, in spite of the huge scale of the humanitarian disaster, the Military Junta has not cancelled the national referendum is a cause for concern. We believe that this may lead to irregularities in the new constitution’s adoption procedure."@en4
". Aún nos encontramos bajo los efectos de la conmoción por el sufrimiento humano que el destructivo ciclón Nargis ha ocasionado a la población pobre y oprimida de Birmania, o Myanmar. También nos preocupa la información que circula sobre la escalada de la intimidación durante el periodo de preparación del referéndum. Me gustaría subrayar asimismo la decepción de la Unión Europea por el hecho de que las autoridades hayan hecho caso omiso de la petición de las Naciones Unidas de una transición más incluyente y legítima hacia la democracia. La Unión Europea seguirá apoyando los esfuerzos de las Naciones Unidas. Por último, me gustaría llamar su atención sobre el hecho de que el 29 de abril la Unión Europea revisó la posición común adoptada en noviembre de 2007. Esta posición, adoptada en respuesta a la represión de las manifestaciones pacíficas, incluye ahora unas medidas restrictivas más firmes contra Birmania. Hemos manifestado la solidaridad de la Unión Europea en numerosas declaraciones publicadas en los momentos posteriores a la catástrofe. Por otra parte, la Unión Europea prometió inmediatamente el envío urgente de fondos para cubrir las necesidades en materia de ayuda humanitaria. Por el momento, los compromisos de la Unión han superado la cifra de 60 millones de euros. Por otra parte, cabe destacar que la suma prometida se añadirá, complementándola, a la ayuda ya ofrecida por la Unión Europea, que no es escasa. A pesar de ello, la cuestión principal sigue siendo lograr el acceso a las zonas afectadas y la distribución rápida de la ayuda. El pasado martes, la Presidencia, en colaboración con el Comisario Louis Michel, celebró una sesión extraordinaria del Consejo de la Unión Europea. En esta reunión, los ministros de desarrollo convinieron en que existía el peligro de que la tragedia adquiriese mayores proporciones si las autoridades birmanas no permitían una mejor cooperación. La situación sigue siendo crítica. Por ello, el Consejo Europeo instó a las autoridades birmanas a emprender medidas urgentes para facilitar la distribución de la ayuda entre la población que se encuentra en una situación desesperada. El Consejo acogió con satisfacción los esfuerzos realizados por el Comisario Louis Michel para convencer a las autoridades de Birmania/Myanmar de que la ayuda humanitaria es urgente y neutral. Por otra parte, lamentamos que las autoridades del país no estuviesen dispuestas a hacer uso de toda la ayuda que la Unión Europea y la comunidad internacional desean ofrecer. Por otra parte, el Consejo ha manifestado su pleno apoyo al Secretario General de las Naciones Unidas y todas las iniciativas de los órganos de las Naciones Unidas que contribuirían a satisfacer las necesidades humanitarias. También acogemos con satisfacción la visita del Secretario General de las Naciones Unidas, el señor Ban Ki-moon, prevista para el día de mañana. El Consejo ha suscitado la cuestión de la situación en Birmania en todas las reuniones políticas celebradas recientemente con sus socios asiáticos. Se ha invitado a los socios asiáticos a influir sobre las autoridades del país y a convencerlas de que la naturaleza de la ayuda humanitaria internacional es neutral e imparcial. El 19 de mayo los ministros de asuntos exteriores de los Estados miembros de ASEAN se reunieron en Singapur. La Unión Europea había presentado previamente a este grupo una iniciativa que pedía a los países de la región que influyesen sobre las autoridades birmanas para abrir las fronteras a la ayuda humanitaria y el personal de ayuda humanitaria. El lunes 26 de mayo, el Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores celebrará un debate sobre la situación humanitaria en Birmania, así como sobre la denegación del acceso de los expertos de ayuda humanitaria y la distribución de tal ayuda a las zonas afectadas. Birmania, o Myanmar, también sigue siendo un tema prioritario de los debates del Consejo debido a la situación política del país. El hecho de que, a pesar de la magnitud del desastre humanitario, la Junta militar no haya cancelado la celebración del referéndum nacional es motivo de preocupación. Creemos que ello podría conducir a irregularidades en el procedimiento de adopción de la nueva Constitución."@es21
"Me oleme endiselt vapustatud inimlikest kannatustest, mida tsüklon Nagris põhjustas Birma ehk Myanmari vaesele ja rõhutud elanikkonnale. Samuti tunneme muret teadete pärast, mis räägivad suurenevast hirmutamisest rahvahääletuseks valmistumise perioodil. Pean rõhutama, et Euroopa Liit on ka pettunud, sest ametivõimud pole pööranud mingit tähelepanu ÜRO üleskutsetele, et üleminek demokraatiale oleks kaasavam ja õiguspärasem. Tahaksin kinnitada, et Euroopa Liit jätkab ÜRO püüdluste toetamist. Lõpetuseks võtke palun teadmiseks, et 29. aprillil vaatas Euroopa Liit läbi 2007. aasta novembris vastu võetud ühise seisukoha. See seisukoht, mis võetu vastu vastusena rahumeelsete protestide mahasurumisele, sisaldab nüüdsest rangemaid piirangumeetmeid Birma suhtes. Me avaldasime Euroopa Liidu sügavaimat kaastunnet mitmetes katastroofi järel tehtud avaldustes. Lisaks lubas Euroopa Liit kohe kiireid abivahendeid humanitaarvajaduste jaoks. Liidu lubatud summa on üle 60 miljoni euro. Samal ajal tuleb rõhutada, et lubatud summa lisandub juba senisele Euroopa Liidu abile, mis pole samuti väike summa. Sellele vaatamata on põhiprobleemiks jätkuvalt juurdepääs kannatadasaanud piirkondadele ja abi kiire jaotamine. Möödunud teisipäeval kutsus eesistujariik koos volinik Louis Micheliga kokku Euroopa Liidu Nõukogu erakorralise istungi. Sel korral nõustusid arenguvaldkonna ministrid, et valitseb veelgi suurema tragöödia oht, kui Birma ametivõimud ei ole valmis paremaks koostööks. Olukord on endiselt kriitiline. Sellepärast palus Euroopa Ülemkogu Birma ametivõimudel võtta kasutusele kiired meetmed, et võimaldada abi jõudmist rasket puudust kannatavate inimesteni. Nõukogu tervitas volinik Louis Micheli jõupingutusi Birma/Myanmari ametivõimude veenmisel, et humanitaarabi on tungivalt vajalik ja erapooletu. Samal ajal kahetseme, et Birma ametivõimud ei olnud valmis kasutama kogu abi, mida Euroopa Liit ja rahvusvaheline üldsus olid valmis osutama. Lisaks on nõukogu väljendanud oma täielikku toetust ÜRO peasekretärile ja kõigile ÜRO organite algatustele, mis aitaksid rahuldada humanitaarvajadusi. Samuti tervitame ÜRO peasekretäri Ban Ki-mooni homseks kavandatud visiiti Birmasse. Nõukogu on tõstatanud Birma olukorra küsimuse kõigil viimasel ajal Aasia partneritega toimunud poliitilistel kohtumistel. Aasia riikidel on palutud mõjutada Birma ametivõime ning veenda neid, et rahvusvahelise humanitaarabi iseloom on neutraalne ja erapooletu. 19. mail kohtusid Singapuris ASEANi liikmesriikide välisministrid. Euroopa Liit oli varem esitanud sellele rühmale demarši, paludes piirkonna riike mõjutada Birma ametivõime, et nad avaksid oma piirid humanitaarabile ja humanitaarabitöötajatele. Esmaspäeval, 26. mail arutab üldasjade ja välissuhete nõukogu Birma humanitaarolukorda ning keeldumist humanitaarabi ekspertide ja abi lubamisest kannatanud piirkonda. Birma ehk Myanmar on jätkuvalt nõukogu arutelude prioriteetne teema selles riigis valitseva poliitilise olukorra tõttu. Muret põhjustab asjaolu, et humanitaarkatastroofi tohutule ulatusele vaatamata ei ole sõjaväeline hunta riiklikku rahvahääletust tühistanud. Me usume, et see võib kaasa tuua eeskirjade rikkumise uue põhiseaduse vastuvõtmise käigus."@et5
"Olemme edelleen järkyttyneitä tuhoisan hirmumyrsky Nargisin Burman/Myanmarin köyhälle ja sorretulle kansalle aiheuttamasta inhimillisestä kärsimyksestä. Olemme myös huolissamme raportoidusta lisääntyneestä häirinnästä kansanäänestykseen valmistauduttaessa. Haluan myös korostaa, että neuvosto on pettynyt siihen, etteivät viranomaiset ole lainkaan kiinnittäneet huomiota Yhdistyneiden Kansakuntien kehotuksiin toteuttaa entistä kattavampi ja legitiimimpi siirtyminen demokratiaan. Vahvistan vielä, että Euroopan unioni tukee jatkossakin Yhdistyneiden Kansakuntien pyrkimyksiä. Lopuksi pyydän panemaan merkille, että Euroopan unioni tarkisti 29. huhtikuuta marraskuussa 2007 hyväksyttyä yhteistä kantaa. Nyt rauhanomaisten mielenosoitusten tukahduttamisen vuoksi esitetty kanta sisältää entistä tiukempia Burmaa koskevia rajoittavia toimenpiteitä. Ilmaisimme Euroopan unionin syvän osanoton lukuisissa katastrofin jälkeen julkaistuissa julkilausumissa. Lisäksi Euroopan unioni lupasi välittömästi varoja humanitaarisen avun tarpeisiin. Tähän mennessä unionin maksusitoumukset ovat jo ylittäneet 60 miljoonaa euroa. Samalla on korostettava, että luvattu määrä tulee Euroopan unionin nykyisen tuen lisäksi, joka ei sekään ole vähäinen summa. Tästä huolimatta keskeisiä seikkoja ovat edelleen pääsy katastrofialueille ja se, kuinka apua voidaan jakaa nopeasti. Puheenjohtajavaltio kutsui viime tiistaina yhteistyössä komission jäsen Louis Michelin kanssa koolle Euroopan unionin neuvoston ylimääräiseen istuntoon. Tässä tilaisuudessa kehitysyhteistyöministerit olivat samaa mieltä siitä, että on olemassa vielä tätäkin suuremman murhenäytelmän vaara, jos Burman viranomaiset eivät ole valmiita parempaan yhteistyöhön. Tilanne on edelleen kriittinen. Tämän vuoksi neuvosto kehotti Burman viranomaisia ryhtymään kiireellisiin toimiin helpottaakseen avun toimittamista äärimmäisessä hädässä oleville ihmisille. Neuvosto oli tyytyväinen komission jäsenen Louis Michelin pyrkimyksiin vakuuttaa Burman/Myanmarin viranomaiset humanitaarisen avun kiireellisyydestä ja sen puolueettomuudesta. Pahoittelemme sitä, että Burman viranomaiset eivät ole valmiita hyödyntämään kaikkea sitä apua, jota Euroopan unioni ja kansainvälinen yhteisö ovat valmiita tarjoamaan. Lisäksi neuvosto on ilmaissut täyden tukensa YK:n pääsihteerille ja kaikille YK:n elinten aloitteelle, joista voisi olla apua vastattaessa Burman kansan humanitaarisiin tarpeisiin. Olemme tyytyväisiä myös YK:n pääsihteeri Ban Ki-moonin huomiseksi suunniteltuun Burman-vierailuun. Neuvosto on ottanut Burman tilanteen puheeksi kaikissa hiljattain toteutuneissa poliittisissa tapaamisissa aasialaisten kumppaniensa kanssa. Aasian valtioita on pyydetty vaikuttamaan Burman viranomaisiin ja vakuuttamaan nämä kansainvälisen humanitaarisen avun puolueettomasta ja tasapuolisesta luonteesta. ASEANin jäsenvaltioiden ulkoministerit kokoontuivat 19. toukokuuta Singaporessa. Euroopan unioni oli aiemmin esittänyt ryhmälle kannanoton, jossa pyydettiin alueen valtioita vaikuttamaan Burman viranomaisiin, jotta nämä avaisivat rajat humanitaariselle avulle ja humanitaarisille avustustyöntekijöille. Yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvosto keskustelee maanantaina 26. toukokuuta Burman humanitaarisesta tilanteesta sekä humanitaaristen avustustyöntekijöiden ja avun paikalle pääsyn estämisestä. Burma, tai Myanmar, on myös edelleen ensisijainen keskustelunaihe neuvostossa valtion poliittisen tilanteen vuoksi. Se, ettei sotilasjuntta ole humanitaarisen katastrofin valtavasta laajuudesta huolimatta peruuttanut kansanäänestystä, on huolestuttavaa. Uskomme, että tämä voi johtaa sääntöjenvastaisuuksiin uuden perustuslain hyväksymismenettelyssä."@fi7
"Nous sommes encore tous sous le choc de la souffrance humaine infligée par le cyclone Nargis à la population pauvre et opprimée de la Birmanie / Myanmar. Nous sommes également préoccupés par les rapports signalant des manœuvres d’intimidation croissantes pendant la période de préparation du référendum. Je tiens à souligner que l’Union européenne est également déçue du fait que les autorités n’aient accordé aucune attention aux appels des Nations Unies en faveur d’une transition démocratique plus inclusive et plus légitime. Je tiens à déclarer que l’Union européenne continuera à soutenir les efforts des Nations Unies. Enfin, je tiens à faire remarquer que le 29 avril dernier, l’Union européenne a revu la position commune adoptée en novembre 2007. Cette position, adoptée en réponse à la suppression de manifestations pacifiques, comporte désormais des mesures restrictives plus fermes à l’encontre de la Birmanie. Nous avons exprimé la sympathie la plus sincère de l’Union européenne dans de nombreuses déclarations publiées après le désastre. En outre, l’Union européenne a promis immédiatement la libération de fonds d’urgence pour aider à subvenir aux besoins humanitaires. L’aide engagée par l’Union européenne dépasse déjà 60 millions d’euros. Il convient de souligner que le montant promis dépassera l’aide déjà versée à l’heure actuelle par l’Union européenne, qui n’est pas une petite somme. Malgré ceci, le problème principal reste l’accès aux régions touchées et la distribution rapide des secours. Mardi dernier, la présidence, en coopération avec le commissaire Louis Michel, a convoqué une séance extraordinaire du Conseil de l’Union européenne. À cette occasion, les ministres du développement ont exprimé le risque d’une tragédie plus grave encore si les autorités birmanes ne faisaient pas preuve d’une plus grande volonté de coopération. La situation reste critique. C’est pourquoi le Conseil européen a invité les autorités birmanes à lancer des mesures urgentes pour faciliter l’accès des secours aux personnes les plus touchées. Le Conseil a salué les efforts du commissaire Michel pour convaincre les autorités de Birmanie/Myanmar de l’urgence et de la neutralité de l’aide humanitaire. Nous regrettons que les autorités birmanes refusent de profiter de l’aide que l’Union européenne et la communauté internationale sont disposées à lui apporter. Par ailleurs, le Conseil a exprimé son vif soutien au secrétaire général de l’ONU et à toutes les initiatives des organes de l’ONU visant à satisfaire les besoins humanitaires de base. Nous saluons également la visite en Birmanie du secrétaire général de l’ONU, M. Ban Ki-moon, prévue pour demain. Le Conseil a soulevé la question de la situation en Birmanie à l’occasion de toutes les réunions politiques organisées récemment avec ses partenaires asiatiques. Les pays asiatiques ont été invités à peser sur les autorités birmanes pour les convaincre du caractère neutre et impartial de l’aide humanitaire internationale. Le 19 mai, les ministres des affaires étrangères des pays membres de l’ANASE se sont réunis à Singapour. L’Union européenne avait auparavant soumis à ce groupe une démarche demandant aux pays de la région d’influer sur les autorités birmanes pour leur faire ouvrir leurs frontières à l’aide humanitaire et aux travailleurs humanitaires. Lundi 26 mai, le Conseil «Affaires Générales et Relations Extérieures» organisera un débat sur la situation humanitaire en Birmanie et l’interdiction d’accéder à la zone touchée pour les experts en aide humanitaire et pour les secours. La Birmanie, ou Myanmar, reste également un sujet prioritaire des débats du Conseil en raison de la situation politique de ce pays. Le fait que la junte militaire n’ait pas annulé le référendum national malgré l’ampleur de la catastrophe humanitaire est préoccupant. Nous pensons que cela risque d’entraîner des irrégularités dans la procédure d’adoption de la nouvelle Constitution."@fr8
"Mindenkit nagyon megrázott az az emberi szenvedés, amit a pusztító Nargis ciklon okozott Burma, más néven Mianmar, szegény és elnyomott népének. Nyugtalanítanak bennünket a népszavazás előkészületi időszakában befutó, az erősödő megfélemlítésről beszámoló jelentések is. Hangsúlyoznom kell, az Európai Unió nagy csalódottsággal vette tudomásul, hogy a hatóságok figyelmen kívül hagyták az ENSZ-nek a demokrácia felé irányuló teljesebb, és jogilag megalapozottabb átmenetre vonatkozó felszólításait. Szeretném megerősíteni: az Európai Unió továbbra is támogatni fogja az ENSZ törekvéseit. Végezetül, ne felejtsék, hogy április 29-én az Európai Unió módosította a 2007 novemberében elfogadott közös álláspontot. Ezt az álláspontot, melyet a békés tiltakozások elnyomása megválaszolásaként fogadtunk el, mostantól a korábbiaknál markánsabb korlátozó intézkedéseket helyez kilátásba Burma ellen. A szerencsétlenség után számtalan olyan közlemény jelent meg, melyben az Európai Unió legmélyebb együttérzését fejezte ki, ráadásul azonnal rendkívüli anyagi forrásokat helyezett kilátásba a humanitárius szükségletek kielégítésére. Az EU kötelezettségvállalása eddig meghaladta az 60 millió eurót. Ugyanakkor azt is hangsúlyozni kell, hogy a beígért összeg kiegészíti az Európai Unió által eddig Burmának biztosított, éppenséggel csekélynek nem mondható támogatást. A fő problémát még mindig a katasztrófa sújtotta területekre való eljutás okozza, valamint az a kérdés, hogy miként lehetne a segélyeket gyorsan kiosztani. Múlt kedden, Louis Michel biztos úrral együttműködve, az elnökség összehívta az Európai Unió Tanácsának rendkívüli ülésszakát. Ez alkalomból, a fejlesztési miniszterek arra a következtetésre jutottak, hogy amennyiben a burmai hatóságok nem hajlandóak együttműködni, egy nagyobb tragédia veszélye is fenn Jelenleg a helyzet még kritikus. Az Európai Tanács ezért sürgette a burmai hatóságoknál olyan intézkedések sürgős meghozatalát, amelyek révén megkönnyítenék a segítségnek a nehéz helyzetben lévő emberekhez való eljuttatását. A Tanács üdvözölte Louis Michel biztos úrnak a burmai hatóságok meggyőzésére irányuló erőfeszítéseit, a humanitárius segítség fontosságát és pártatlanságát illetően. Ugyanakkor sajnáljuk, hogy a burmai hatóságok még nem készültek fel arra, hogy az Európai Unió és a nemzetközi közösség által felajánlott segélyeket teljes egészében jól fel tudják használni. Ezenfelül, a Tanács teljes támogatásáról biztosította az ENSZ főtitkárának, továbbá az ENSZ-intézményeknek minden olyan kezdeményezését, amely segíthet kielégíteni a humanitárius igényeket. Szintén üdvözöljük Ban Ki-moon, ENSZ főtitkár holnapra tervezett burmai látogatását. A Tanács, a közelmúltban ázsiai partnerekkel tartott összes politikai jellegű tárgyaláson felvettette a burmai helyzet kérdését. Arra kértük az ázsiai országokat, gyakoroljanak nyomást a burmai hatóságokra, és győzzék meg őket arról, hogy a nemzetközi humanitárius segítség természetéből fakadóan pártatlan és elfogulatlan. Az ASEAN tagállamok külügyminiszterei május 19-én találkoztak Szingapúrban. Az Európai Unió, lépve a diplomácia síkján, azzal a kérdéssel fordult a szervezethez, hogy a régió országai érvényesítsék a burmai hatóságokra gyakorolható befolyásukat annak érdekében, a burmaiak nyissák meg határaikat a humanitárius segítségnyújtás és a humanitárius segélyszemélyzet előtt. Május 26-án, hétfőn, az Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsa vitát rendez a burmai humanitárius helyzetről, valamint a humanitárius segélyszakértőknek és a segélyeknek az érintett területekről történő kitiltása kapcsán. Az országban uralkodó politikai helyzet miatt, a Tanács vitáiban Burma, vagy Mianmar, még mindig elsőbbséget élvező téma. Aggodalomra ad okot, hogy a humanitárius katasztrófa súlyossága ellenére a katonai junta nem törölte a népszavazást. Úgy véljük, a kialakult helyzet szabálytalanságokra ad lehetőséget az új alkotmány elfogadásának folyamatában."@hu11
". − Siamo tutti ancora scossi dalla sofferenza umana che il devastante ciclone Nargis ha causato alla povera e oppressa popolazione della Birmania, o Myanmar. Siamo altresì preoccupati a causa delle notizie relative all’intensificarsi delle intimidazioni durante il periodo dei preparativi del . Desidero sottolineare che l’Unione europea è anche delusa perché le autorità non hanno prestato alcuna attenzione alle richieste delle Nazioni Unite di una transizione più inclusiva e maggiormente legittima verso la democrazia. Desidero ribadire che l’Unione europea continuerà ad appoggiare gli sforzi delle Nazioni Unite. Vi prego infine di notare che il 29 aprile l’Unione europea ha rivisto la posizione comune adottata nel novembre 2007. Tale posizione, adottata come risposta alla repressione di proteste pacifiche, d’ora in poi comprenderà misure restrittive più risolute contro la Birmania. Abbiamo espresso le più sentite condoglianze dell’Unione europea in numerose dichiarazioni pubblicate successivamente al disastro. L’Unione europea, inoltre, ha immediatamente promesso fondi urgenti a sostegno delle necessità umanitarie. A oggi gli impegni dell’Unione hanno superato i 60 milioni di euro. Va sottolineato al contempo che la somma promessa integra gli aiuti già esistenti forniti dall’Unione europea, il che non corrisponde a un importo esiguo. Nonostante ciò, la questione fondamentale continua a essere l’accesso alle aree colpite e come distribuire gli aiuti rapidamente. Lo scorso martedì, la Presidenza, in collaborazione con il Commissario Louis Michel, ha convocato una sessione straordinaria del Consiglio dell’Unione europea. In tale occasione, i ministri per lo sviluppo erano concordi sull’esistenza del pericolo di una tragedia ancora più grande, se le autorità birmane non fossero state pronte a una migliore collaborazione. La situazione è ancora critica. Ecco perché il Consiglio europeo ha esortato le autorità birmane a introdurre misure urgenti volte a facilitare l’accesso agli aiuti destinati alle persone che si trovano in serie difficoltà. Il Consiglio ha accolto con favore gli sforzi compiuti dal Commissario Louis Michel per convincere le autorità in Birmania/Myanmar che gli aiuti umanitari sono urgenti e neutrali. Al contempo deploriamo il fatto che le autorità birmane non siano pronte a fare uso di tutti gli aiuti che l’Unione europea e la comunità internazionale sono pronte a fornire. Il Consiglio ha inoltre espresso il suo pieno appoggio al Segretario generale dell’ONU e a tutte le iniziative offerte dagli organismi ONU, che contribuirebbero a soddisfare le esigenze umanitarie. Accogliamo altresì con favore la visita in Birmania del Segretario generale dell’ONU Ban Ki-moon, in programma per domani. Il Consiglio ha sollevato la questione della situazione in Birmania in occasione di tutti gli incontri politici tenutisi ultimamente con i asiatici. I paesi asiatici sono stati invitati a esercitare pressione sulle autorità birmane e a convincerle che la natura degli aiuti umanitari internazionali è neutrale e imparziale. Il 19 maggio i ministri degli Esteri degli Stati membri dell’ASEAN si sono incontrati a Singapore. L’Unione europea aveva precedentemente presentato loro un’iniziativa volta a chiedere ai paesi della regione di esercitare pressione sulle autorità birmane, affinché aprissero le frontiere agli aiuti umanitari e agli operatori umanitari. Lunedì 26 maggio il Consiglio “Affari generali e relazioni esterne” discuterà in merito alla situazione umanitaria in Birmania e al diniego di far accedere alle zone colpite gli esperti nel campo degli aiuti umanitari e di distribuire gli aiuti. La Birmania, o Myanmar, continua inoltre a essere un argomento prioritario nelle discussioni del Consiglio, a causa della situazione politica del paese. Il fatto che, nonostante le enormi proporzioni del disastro, la giunta militare non abbia cancellato il nazionale è causa di preoccupazione. Riteniamo che ciò possa portare a irregolarità nella procedura di adozione della nuova costituzione."@it12
"tebesame sukrėsti kančių, kurias neturtingiems ir engiamiems priespaudos Birmos, arba Mianmaro, žmonėms sukėlė pragaištingas ciklonas Nargis. Mes taip pat susirūpinę pranešimais apie bauginimus pasiruošimo referendumui metu. Norėčiau pabrėžti, kad Europos Sąjunga yra nusivylusi, kad valdžios institucijos visiškai nekreipė dėmesio į Jungtinių Tautų kvietimus rinktis visapusiškesnį ir teisėtesnį perėjimą į demokratiją. Norėčiau patvirtinti, kad Europos Sąjunga ir toliau rems Jungtinių Tautų pastangas. Baigdamas prašau atkreipti dėmesį, kad balandžio 29 d. Europos Sąjunga persvarstė bendrą poziciją, priimtą 2007 m. lapkričio mėn. Į šią poziciją, priimtą kaip atsaką į taikių protestų malšinimą, nuo šiol įtraukiamos ir griežtesnės ribojimo priemonės Mianmarui. Daugybėje po katastrofos viešų pareiškimų išreiškėme giliausią Europos Sąjungos užuojautą. Be to, Europos Sąjunga nedelsdama pažadėjo skubiai skirti lėšų humanitarinei pagalbai. Šiuo metu Sąjungos įsipareigojimai yra viršiję 60 mln. eurų. Taip pat svarbu pabrėžti, kad pažadėta suma prisidės prie jau teikiamos Europos Sąjungos pagalbos, ir tai nėra maža suma. Nepaisant to, esminė problema tebėra priėjimas prie nukentėjusių zonų ir greitas paramos išskirstymas. Praėjusį antradienį pirmininkaujančioji valstybė, bendradarbiaudama su Komisijos nariu Louisu Micheliu, sušaukė neeilinį Europos Sąjungos Tarybos posėdį. Tąkart plėtros ministrai sutiko, kad yra dar didesnės tragedijos rizika, jei Mianmaro vadovybė nepasiruošusi bendradarbiauti veiksmingiau. Situacija tebėra kritinė, todėl Europos Vadovų Taryba paragino Mianmaro vadovybę imtis skubių priemonių ir suteikti galimybę nukentėjusiems žmonėms pasiekti paramą. Taryba įvertino Komisijos nario Louiso Michelio pastangas įtikinti Mianmaro (Birmos) vadovybę, kad humanitarinė pagalba yra skubi ir neutrali. Taip pat apgailestaujame, kad Mianmaro vadovai nebuvo pasiruošę išnaudoti visos paramos, kurią yra pasirengusi teikti Europos Sąjunga ir tarptautinė bendruomenė. Taryba išreiškė visapusišką paramą JT generaliniam sekretoriui ir visoms iniciatyvoms, kurias išreiškė JT institucijos. Jos galėtų padėti tenkinti humanitarinius poreikius. Taip pat palaikome JT generalinio sekretoriaus Ban Ki-moono rytoj numatytą vizitą į Mianmarą. Taryba iškėlė situacijos Mianmare klausimą visuose neseniai vykusiuose politiniuose susitikimuose su Azijos partnerėmis. Azijos šalys buvo skatinamos paveikti Mianmaro valdžios institucijas ir įtikinti jas, kad tarptautinės humanitarinės pagalbos pobūdis yra neutralus ir nešališkas. Gegužės 19 d. ASEAN šalių narių užsienio reikalų ministrai susitiko Singapūre. Europos Sąjunga anksčiau yra pateikusi šiai grupei prašymą įtikinti Mianmaro valdžios institucijas atverti sienas humanitarinei pagalbai ir humanitarinės pagalbos darbuotojams. Pirmadienį, gegužės 26 d., Bendrųjų reikalų ir išorės santykių taryba dalyvaus diskusijose apie humanitarinę situaciją Mianmare, taip pat apie atsisakymą įsileisti humanitarinės pagalbos ekspertus ir paramą į nukentėjusią zoną. Birma, arba Mianmaras, dėl politinės situacijos šioje šalyje ir toliau yra pagrindinė tema Tarybos diskusijose. Nerimą kelia tai, kad nepaisant didžiulės humanitarinės katastrofos karinė chunta neatšaukė nacionalinio referendumo. Tikime, kad dėl to gali kilti naujos konstitucijos priėmimo procedūros pažeidimų."@lt14
"Mēs visi joprojām esam šokēti par cilvēku ciešanām, ko postošais ciklons radīja nabadzīgajiem un apspiestajiem Birmas jeb Mjanmas iedzīvotājiem. Mēs arī esam nobažījušies par iebiedēšanas pastiprināšanas ziņojumiem laikā, kad notiek sagatavošanās referendumam. Es uzsvēršu, ka Eiropas Savienība ir arī vīlusies, jo iestādes nav pievērsušas nekādu uzmanību Apvienoto Nāciju Organizācijas prasībām pēc ietverošākas un likumīgākas pārejas uz demokrātiju. Es vēlētos apstiprināt, ka Eiropas Savienība turpinās atbalstīt Apvienoto Nāciju Organizācijas centienus. Visbeidzot, lūdzu ņemiet vērā, ka 29. aprīlī Eiropas Savienība pārskatīja kopējo nostāju, ko pieņēma 2007. gada novembrī. Šī nostāja, kas tika pieņemta kā atbilde uz miermīlīgo protestu apspiešanu, no šī brīža iekļauj stingrākus ierobežojošus pasākumus pret Mjanmu. Mēs izteicām visdziļāko Eiropas Savienības līdzjūtību daudzos paziņojumos, kas publicēti pēc šīs dabas katastrofas. Turklāt Eiropas Savienība nekavējoties apsolīja tūlītējus līdzekļus humānās palīdzības vajadzībām. Līdz šim brīdim Eiropas Savienības ieguldījums ir pārsniedzis 60 miljonus eiro. Vienlaikus būtu jāuzsver, ka šī apsolītā summa papildinās to Eiropas Savienības palīdzību, ko tā ir jau sniegusi, un tā nav maza summa. Neskatoties uz to, galvenais jautājums joprojām ir par piekļuvi katastrofas skartajiem apgabaliem, un to, kā ātri izsniegt palīdzību. Iepriekšējā otrdienā Prezidentūra sadarbībā ar komisāru kungu sasauca Eiropas Savienības Padomes ārkārtas sesiju. Šajā sesijā attīstības ministri piekrita, ka pastāv vēl lielākas traģēdijas draudi, ja Mjanmas iestādes nebūs gatavas labākai sadarbībai. Stāvoklis joprojām ir kritisks. Tieši tāpēc Eiropas Padome mudināja Mjanmas iestādes īstenot neatliekamus pasākumus, paātrinot piekļuvi, lai palīdzētu cilvēkiem, kas ir drausmīgi grūtā stāvoklī. Padome apsveica komisāra kunga pūliņus pārliecināt Mjanmas iestādes, ka humānā palīdzība ir neatliekama un neitrāla. Vienlaikus mēs nožēlojam, ka Mjanmas iestādes nebija gatavas izmantot visu palīdzību, ko Eiropas Savienība un starptautiskā kopiena bija gatava sniegt. Turklāt Padome ir skaidri izteikusi tās pilnīgo atbalstu Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram un visām tām iniciatīvām, ko izteikušas Apvienoto Nāciju Organizācijas struktūras, kas palīdzētu izpildīt humānās palīdzības prasības. Mēs arī atzinīgi vērtējam rītdien paredzēto Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāra kunga vizīti uz Mjanmu. Padome ir izvirzījusi jautājumu par stāvokli Mjanmā visās politiskajās sanāksmēs, kas pēdējā laikā ir noturētas ar tās Āzijas partneriem. Āzijas valstis ir lūgtas ietekmēt un pārliecināt Mjanmas iestādes, ka starptautiskās humānās palīdzības būtība ir neitrāla un bez aizspriedumiem. 19. maijā Dienvidaustrumu Āzijas valstu asociācijas ( ) dalībvalstu ārlietu ministri tikās Singapūrā. Eiropas Savienība jau iepriekš ir iepazīstinājusi šo grupu ar demaršu, pieprasot šī reģiona valstīm ietekmēt Mjanmas iestādes, lai tās atvērtu robežas humānajai palīdzībai un humānās palīdzības darbiniekiem. Pirmdien, 26. maijā, Vispārējo lietu un ārējo attiecību padome diskutēs par humāno stāvokli Mjanmā, par piekļuves liegšanu humānās palīdzības ekspertiem, un arī par palīdzības piegādi katastrofā cietušajiem reģioniem. Birma jeb Mjanma arī joprojām būs galvenā tēma Padomes diskusijās šīs valsts politiskā stāvokļa dēļ. Fakts, ka par spīti liela mēroga humanitārai katastrofai militārā hunta nav atcēlusi nacionālo referendumu, ir iemesls bažām. Mēs uzskatām, ka tas var radīt nekārtības jaunās konstitūcijas pieņemšanas procesā."@lv13
".Vsi smo še vedno pretreseni zaradi človeškega trpljenja, ki ga je uničujoči ciklon Nargis povzročil revnemu in zatiranemu prebivalstvu Burme oziroma Mjanmara. Zaskrbljeni smo tudi zaradi poročil o vse hujšem ustrahovanju v obdobju priprave referenduma. Naj poudarim, da je Evropska unija tudi razočarana, ker oblast ni upoštevala niti prizadevanj Združenih narodov za bolj vključujoč in verodostojen prehod v demokracijo. Naj zagotovim, da bo Evropska unija še naprej podpirala prizadevanja Združenih narodov. Nazadnje bi vas rad še opozoril, da je Unija devetindvajsetega aprila obnovila skupno stališče, ki je bilo sprejeto že novembra 2007. To stališče, ki je bilo sprejeto kot odziv na nasilno zatiranje mirnih protestov, vključuje odslej strožje omejevalne ukrepe proti Burmi. Globoko sočustvovanje Evropske unije smo izrazili v številnih izjavah, ki smo jih objavili po nesreči. Evropska unija je poleg tega nemudoma obljubila sredstva za nujno pomoč pri reševanju humanitarnih potreb. Zaveze Unije so doslej že presegle vsoto 60 milijonov evrov. Ob tem je treba poudariti, da bo obljubljena vsota dopolnila že obstoječo pomoč Unije, ki ni majhna. Kljub temu pa dostop do prizadetih območij in hitra razdelitev pomoči ostajata ključnega pomena. Prejšnji torek je predsedstvo v tesnem sodelovanju s komisarjem Louisom Michelom sklicalo izredno zasedanje Sveta Evropske unije. Na njem so ministri za razvoj soglašali z ugotovitvijo, da obstaja nevarnost še večje tragedije, če burmanske oblasti ne bodo pripravljene bolje sodelovati. Razmere so še zmeraj kritične, zato je Svet pozval burmanske oblasti, naj ljudem v hudi stiski z nujnimi ukrepi olajšajo dostop do pomoči. Svet pozdravlja prizadevanja komisarja Louisa Michela, da bi oblasti v Burmi in Mjanmaru prepričal o nujnosti in nevtralnosti humanitarne pomoči. Hkrati obžalujemo, da burmanske oblasti niso bile pripravljene izkoristiti vse pomoči, ki sta jo Unija in mednarodna skupnost pripravljena ponuditi. Svet je izrazil tudi polno podporo generalnemu sekretarju Združenih narodov in vsem pobudam organov Združenih narodov, ki bi prispevale k reševanju humanitarnih potreb. Pozdravljamo tudi predviden jutrišnji obisk generalnega sekretarja Ban Ki Moona v Burmi. Svet je vprašanje razmer v Burmi sprožil na vseh političnih srečanjih z azijskimi partnerji v zadnjih dneh. Azijske države smo pozvali, naj vplivajo na burmanske oblasti in jih prepričajo v nevtralno in nepristransko naravo mednarodne humanitarne pomoči. Devetnajstega maja so se v Singapurju sestali zunanji ministri držav članic ASEAN, katerim je Evropska unija pred tem predala demaršo. V njej je pozvala države v regiji, naj vplivajo na burmanske oblasti, naj pozovejo k odprtju meja za dostavo humanitarne pomoči in za humanitarne delavce. O humanitarnih razmerah v Burmi in o oviranem dostopu humanitarnih strokovnjakov in pomoči na prizadeto območje bo v ponedeljek šestindvajsetega maja potekala razprava tudi na Svetu za splošne zadeve in zunanje odnose. Burma oziroma Mjanmar še naprej ostaja prednostna točka razprav v Svetu, tudi zaradi političnih razmer v državi. Dejstvo, da vojaška hunta kljub velikanskim razsežnostim humanitarne katastrofe ni odpovedala izvedbe nacionalnega referenduma, je zaskrbljujoče. Menimo, da bi to lahko vodilo do nepravilnosti v postopku sprejemanja nove ustave."@mt15
". − We zijn nog steeds geschokt door het menselijk lijden dat veroorzaakt is door de cycloon Nargis onder de arme en onderdrukte bevolking van Birma, of Myanmar. Ook de meldingen van toenemende intimidatie tijdens de aanloopperiode naar het referendum baren ons zorgen. Ik wil nadrukkelijk stellen dat de Europese Unie ook teleurgesteld is over het feit dat de autoriteiten geen enkel gehoor gegeven hebben aan de oproep van de Verenigde Naties voor een verdergaande en meer legitieme overgang naar democratie. Ik wil hierbij onderstrepen dat de Europese Unie de inspanningen van de Verenigde Naties zal blijven steunen. Tot slot wil ik er op wijzen dat de Europese Unie op 29 april het gemeenschappelijk standpunt herzien heeft dat in november 2007 is goedgekeurd. Dit standpunt, dat een reactie was op de onderdrukking van vreedzame protesten, omvat nu verdergaande restrictieve maatregelen tegen Birma. We hebben in diverse verklaringen naar aanleiding van de ramp het diepe medeleven van de Europese Unie tot uitdrukking gebracht. De Europese Unie heeft onmiddellijk noodfondsen toegezegd om de humanitaire nood te lenigen. De Unie heeft zich tot nu toe al verplicht tot een bedrag van ruim 60 miljoen euro. Tegelijkertijd dient te worden benadrukt dat dit bedrag bovenop de reeds bestaande hulp van de Europese Unie komt, wat geen gering bedrag is. Desalniettemin blijft het belangrijkste punt de bereikbaarheid van de getroffen gebieden en de vraag hoe de hulpmiddelen zo snel mogelijk verspreid kunnen worden. Afgelopen dinsdag heeft het voorzitterschap, in samenwerking met commissaris Louis Michel, een bijzondere zitting van de Raad van de Europese Unie belegd. Bij die gelegenheid waren de ministers van ontwikkelingssamenwerking het erover eens dat er een nóg groter drama dreigt als de Birmese autoriteiten niet bereid zijn tot betere samenwerking. De situatie is nog altijd kritiek. Daarom heeft de Europese Raad er bij de Birmese autoriteiten op aangedrongen dat er snel maatregelen genomen moeten worden om te zorgen dat mensen die zich in een moeilijke situatie bevinden toegang krijgen tot hulpmiddelen. De Raad heeft zich achter de inspanningen van commissaris Louis Michel gesteld om de autoriteiten in Birma/Myanmar ervan te overtuigen dat de humanitaire hulp dringend nodig en neutraal is. Tegelijkertijd betreuren we het dat de Birmese autoriteiten niet bereid waren alle hulp in te zetten die de Europese Unie en de internationale gemeenschap ter beschikking willen stellen. Ook heeft de Raad zijn volledige steun uitgesproken voor de secretaris-generaal van de VN en alle initiatieven van de VN-organen die erop gericht zijn te voldoen aan de humanitaire criteria. We zijn ook verheugd met het bezoek van de secretaris-generaal van de VN Ban Ki-moon morgen aan Birma. De Raad heeft de kwestie Birma aan de orde gesteld op alle politieke bijeenkomsten die recentelijk hebben plaatsgevonden met zijn Aziatische partners. De Aziatische landen is gevraagd hun invloed uit te oefenen op de Birmese autoriteiten en hen ervan te overtuigen dat de internationale humanitaire hulp een neutraal en onpartijdig karakter heeft. Op 19 mei zijn de ministers van Buitenlandse Zaken van de lidstaten van ASEAN in Singapore bijeen geweest. De Europese Unie had vooraf aan deze groep een aanpak voorgesteld waarin aan de landen in de regio gevraagd wordt hun invloed uit te oefenen op de Birmese autoriteiten om de grenzen open te stellen voor humanitaire hulp en humanitaire hulpverleners. Op maandag 26 mei houdt de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen een debat over de humanitaire situatie in Birma en over de weigering om humanitaire hulpverleners en hulpgoederen toe te laten tot het getroffen gebied. Birma, of Myanmar, staat ook voortdurend hoog op de agenda van de Raad vanwege de politieke situatie in dat land. Het feit dat de militaire junta, ondanks deze enorme humanitaire ramp, het nationale referendum niet heeft afgelast baart ons grote zorgen. Wij denken dat dit tot procedurele onregelmatigheden kan leiden bij het aannemen van de nieuwe grondwet."@nl3
"Wciąż jesteśmy wstrząśnięci ludzkim cierpieniem biednych i represjonowanych mieszkańców Birmy/Myanmaru, spowodowanym przez cyklon Nargis. Niepokojące są dla nas także doniesienia na temat coraz liczniejszych przypadków zastraszania w okresie przygotowań do referendum. Chcę podkreślić, że UE jest rozczarowana, ponieważ władze ignorują apele ONZ dotyczące zwiększenia udziału społeczeństwa w procesie przemian demokratycznych. Chcę potwierdzić, że UE będzie dalej wspierać wysiłki podejmowane przez ONZ. Kończąc, chcę poinformować, że 29 kwietnia UE zmieniła wspólne stanowisko podjęte w listopadzie 2007 r. Stanowisko, które zostało przyjęte jako reakcja na stłumienie pokojowych protestów, obecnie zawiera ostrzejsze restrykcje wobec Birmy. W licznych oświadczeniach opublikowanych po przejściu cyklonu wyrażaliśmy najgłębsze współczucie Unii Europejskiej. Co więcej, Unia natychmiast zobowiązała się do szybkiej pomocy finansowej dla pokrycia potrzeb humanitarnych. Jak dotąd suma zobowiązań UE przekroczyła sumę 60 milionów euro. Należy jednocześnie podkreślić, że obiecana suma zostanie przekazana niezależnie od dotychczasowej pomocy dostarczanej przez UE, która stanowi niebagatelną sumę. Wciąż jednak główną kwestią pozostaje dostęp do rejonów dotkniętych kataklizmem oraz szybka dystrybucja pomocy. W zeszły wtorek prezydencja, we współpracy z komisarzem Louisem Michelem, zwołała nadzwyczajne posiedzenie Rady Unii Europejskiej. Na tym posiedzeniu ministrowie rozwoju wyrazili pogląd, że grozi nam jeszcze większa tragedia, jeśli władze Birmy nie będą gotowe do lepszej współpracy. Sytuacja wciąż jest krytyczna. Dlatego Rada Europejska nalega na władze Birmy, by podjęła pilne działania ułatwiające dostęp do pomocy dla osób, którzy jej potrzebują. Rada wyraziła uznanie dla wysiłków podjętych przez komisarza Louisa Michela w celu przekonania władz Birmy/Myanmaru, że pomoc humanitarna jest pilna i neutralna. Jednocześnie wyrażamy żal, że władze birmańskie nie są gotowe na wykorzystanie całej pomocy, którą Unia Europejska i społeczność międzynarodowa są gotowe przekazać. Ponadto Rada wyraziła pełne poparcie dla sekretarza generalnego ONZ i wszystkich inicjatyw podjętych przez agendy ONZ, które przyczyniają się do spełnienia potrzeb humanitarnych. Popieramy również wizytę w Birmie sekretarza generalnego ONZ, Ban Ki-moona, zaplanowaną na jutro. Rada poruszała kwestię sytuacji w Birmie na wszystkich spotkaniach politycznych odbytych niedawno z partnerami z Azji. Kraje azjatyckie zostały poproszone, by wpłynąć na władze Birmy i przekonać je, że charakter międzynarodowej pomocy jest neutralny. W dniu 19 maja ministrowie spraw zagranicznych państw stowarzyszonych w ASEAN spotkali się w Singapurze. UE wystosowała wcześniej oświadczenie do stowarzyszenia, które wzywa państwa tego regionu do wpłynięcia na władze Birmy, by otworzyły granice dla pomocy humanitarnej i pracowników organizacji humanitarnych. W poniedziałek 26 maja Rada ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych przeprowadzi debatę na temat sytuacji humanitarnej w Birmie, odmowie wjazdu dla ekspertów w dziedzinie pomocy humanitarnej i dostarczeniu pomocy do rejonu dotkniętego kataklizmem. Birma/Myanmar jest w dalszym ciągu priorytetowym tematem debat Rady z powodu sytuacji politycznej w tym kraju. Fakt, że pomimo ogromnej skali katastrofy humanitarnej, junta wojskowa nie odwołała referendum, jest bardzo niepokojący. Uważamy, że może to prowadzić do nieprawidłowości w procesie uchwalania nowej konstytucji."@pl16
"Ainda estamos abalados com o sofrimento humano causado pelo poder destrutivo do ciclone Nargis entre os pobres e a população oprimida da Birmânia/Mianmar. Preocupam-nos também as notícias sobre uma escalada das intimidações durante o período de preparação para referendo. Gostaria de salientar que a União Europeia está desiludida com a falta total de atenção prestada pelas autoridades aos apelos das Nações Unidas em prol de uma transição mais abrangente e legítima para o regime democrático. Quero frisar que a União Europeia continuará a apoiar os esforços das Nações Unidas. Por fim, agradeço que tomem nota de que, no passado dia 29 de Abril, a União Europeia reviu a posição comum adoptada em Novembro de 2007. A nova posição, adoptada em resposta à supressão das manifestações pacíficas em Mianmar, passa agora a incluir medidas restritivas mais firmes contra a Birmânia. Manifestámos, em nome da União Europeia, a nossa profunda solidariedade em inúmeras declarações proferidas no seguimento da tragédia. Além disso, a União Europeia prometeu de imediato destinar fundos urgentes a esta causa humanitária. Até ao momento, o apoio da União Europeia ultrapassa os 60 milhões de euros. Devemos salientar que o montante prometido irá completar a ajuda que a União Europeia já providencia, e que não é pouca. Apesar disto, o problema fundamental continua a ser o do acesso às áreas afectadas e de como distribuir a ajuda rapidamente. Na terça-feira passada, a Presidência e o Senhor Comissário Louis Michel convocaram uma sessão extraordinária do Conselho Europeu na qual os Ministros do Desenvolvimento concordaram que corremos o risco de uma tragédia ainda maior se as autoridades de Mianmar não estiverem disponíveis para uma melhor cooperação. A situação ainda é crítica. É por isso que o Conselho Europeu insistiu para que as autoridades birmanesas tomassem medidas urgentes para facilitar o acesso à ajuda das pessoas em circunstâncias precárias. O Conselho congratulou-se com os esforços do Senhor Comissário Louis Michel para convencer as autoridades da antiga Birmânia do carácter urgente e neutro da ajuda humanitária. Lamentamos, no entanto, que as autoridades de Mianmar não estivessem disponíveis para aproveitar todo o auxílio que a União Europeia e a comunidade internacional estavam dispostas a fornecer. O Conselho manifestou igualmente o seu total apoio ao Secretário-Geral das Nações Unidas e a todas as iniciativas da ONU no sentido de ajudar a cumprir as exigências da assistência humanitária. Congratulamo-nos ainda com a visita a Mianmar do Senhor Secretário-Geral da ONU Ban Ki-moon, agendada para amanhã. O Conselho levantou a questão da situação na antiga Birmânia em todas as reuniões políticas recentes com os seus parceiros da Ásia. Instou os países asiáticos a influenciarem as autoridades birmanesas e a convencerem-nas de que a ajuda humanitária internacional é neutra e imparcial. No dia 19 de Maio, os Ministros dos Negócios Estrangeiros dos países da ANASE reuniram-se em Singapura. A União Europeia já tinha pedido a este grupo que influenciasse as autoridades birmanesas no sentido de abrirem as fronteiras à ajuda humanitária e aos seus colaboradores. Na segunda-feira, dia 26 de Maio, o Conselho Assuntos Gerais e Relações Externas irá debater a situação em Mianmar e a recusa do acesso aos peritos em assistência humanitária e à distribuição de ajuda na área afectada. A antiga Birmânia, actualmente denominada Mianmar, continua, por outro lado, a constituir um assunto prioritário nos debates do Conselho devido à sua situação política. Preocupa-nos o facto de a junta militar do país não ter cancelado o referendo nacional, apesar do enorme desastre humanitário ocorrido. Cremos que isso poderá levar a irregularidades nos procedimentos de adopção da nova constituição."@pt17
".Vsi smo še vedno pretreseni zaradi človeškega trpljenja, ki ga je uničujoči ciklon Nargis povzročil revnemu in zatiranemu prebivalstvu Burme oziroma Mjanmara. Zaskrbljeni smo tudi zaradi poročil o vse hujšem ustrahovanju v obdobju priprave referenduma. Naj poudarim, da je Evropska unija tudi razočarana, ker oblast ni upoštevala niti prizadevanj Združenih narodov za bolj vključujoč in verodostojen prehod v demokracijo. Naj zagotovim, da bo Evropska unija še naprej podpirala prizadevanja Združenih narodov. Nazadnje bi vas rad še opozoril, da je Unija devetindvajsetega aprila obnovila skupno stališče, ki je bilo sprejeto že novembra 2007. To stališče, ki je bilo sprejeto kot odziv na nasilno zatiranje mirnih protestov, vključuje odslej strožje omejevalne ukrepe proti Burmi. Globoko sočustvovanje Evropske unije smo izrazili v številnih izjavah, ki smo jih objavili po nesreči. Evropska unija je poleg tega nemudoma obljubila sredstva za nujno pomoč pri reševanju humanitarnih potreb. Zaveze Unije so doslej že presegle vsoto 60 milijonov evrov. Ob tem je treba poudariti, da bo obljubljena vsota dopolnila že obstoječo pomoč Unije, ki ni majhna. Kljub temu pa dostop do prizadetih območij in hitra razdelitev pomoči ostajata ključnega pomena. Prejšnji torek je predsedstvo v tesnem sodelovanju s komisarjem Louisom Michelom sklicalo izredno zasedanje Sveta Evropske unije. Na njem so ministri za razvoj soglašali z ugotovitvijo, da obstaja nevarnost še večje tragedije, če burmanske oblasti ne bodo pripravljene bolje sodelovati. Razmere so še zmeraj kritične, zato je Svet pozval burmanske oblasti, naj ljudem v hudi stiski z nujnimi ukrepi olajšajo dostop do pomoči. Svet pozdravlja prizadevanja komisarja Louisa Michela, da bi oblasti v Burmi in Mjanmaru prepričal o nujnosti in nevtralnosti humanitarne pomoči. Hkrati obžalujemo, da burmanske oblasti niso bile pripravljene izkoristiti vse pomoči, ki sta jo Unija in mednarodna skupnost pripravljena ponuditi. Svet je izrazil tudi polno podporo generalnemu sekretarju Združenih narodov in vsem pobudam organov Združenih narodov, ki bi prispevale k reševanju humanitarnih potreb. Pozdravljamo tudi predviden jutrišnji obisk generalnega sekretarja Ban Ki Moona v Burmi. Svet je vprašanje razmer v Burmi sprožil na vseh političnih srečanjih z azijskimi partnerji v zadnjih dneh. Azijske države smo pozvali, naj vplivajo na burmanske oblasti in jih prepričajo v nevtralno in nepristransko naravo mednarodne humanitarne pomoči. Devetnajstega maja so se v Singapurju sestali zunanji ministri držav članic ASEAN, katerim je Evropska unija pred tem predala demaršo. V njej je pozvala države v regiji, naj vplivajo na burmanske oblasti, naj pozovejo k odprtju meja za dostavo humanitarne pomoči in za humanitarne delavce. O humanitarnih razmerah v Burmi in o oviranem dostopu humanitarnih strokovnjakov in pomoči na prizadeto območje bo v ponedeljek šestindvajsetega maja potekala razprava tudi na Svetu za splošne zadeve in zunanje odnose. Burma oziroma Mjanmar še naprej ostaja prednostna točka razprav v Svetu, tudi zaradi političnih razmer v državi. Dejstvo, da vojaška hunta kljub velikanskim razsežnostim humanitarne katastrofe ni odpovedala izvedbe nacionalnega referenduma, je zaskrbljujoče. Menimo, da bi to lahko vodilo do nepravilnosti v postopku sprejemanja nove ustave."@ro18
"Všetci sme ešte stále otrasení ľudským utrpením, ktoré ničiaci cyklón Nargis spôsobil chudobnému a utláčanému obyvateľstvu Mjanmarska (býv. Barma). Takisto sme znepokojení v súvislosti so správami o stupňujúcom sa zastrašovaní v období príprav na referendum. Chcel by som zdôrazniť, že Európska únia je tiež sklamaná, pretože orgány nevenovali žiadnu pozornosť výzvam Organizácie Spojených národov na obsiahlejší a legitímnejší prechod k demokracii. Rád by som potvrdil, že Európska únia bude aj naďalej podporovať úsilie OSN. Nakoniec prosím venujte pozornosť skutočnosti, že 29. apríla Európska únia prepracovala spoločný postoj, ktorý bol prijatý v novembri 2007. Tento postoj, ktorý bol prijatý ako odpoveď na potlačenie pokojných protestov, odteraz zahŕňa prísnejšie reštriktívne opatrenia voči Mjanmarsku. Európska únia vyjadrila úprimnú sústrasť v mnohých vyhláseniach uverejnených po katastrofe. Okrem toho Európska únia okamžite prisľúbila bezodkladné finančné prostriedky na humanitárnu pomoc. Záväzky Únie doposiaľ presiahli sumu 60 miliónov EUR. Rovnako je potrebné zdôrazniť, že prisľúbená suma doplní už existujúcu pomoc, ktorú poskytla Európska únia, a nejde o malú sumu. Napriek tomu kľúčovým problémom je aj naďalej prístup do postihnutých oblastí a spôsob rýchleho rozloženia pomoci. Predsedníctvo v spolupráci s pánom komisárom Louisom Michelom zvolalo minulý utorok mimoriadne zasadnutie Rady Európskej únie. Pri tejto príležitosti sa ministri zodpovední za rozvoj zhodli na tom, že existovalo nebezpečenstvo tragédie ešte väčšieho rozsahu, ak by mjanmarské orgány neboli pripravené na lepšiu spoluprácu. Situácia je stále kritická. Preto Európska rada presviedča mjanmarské orgány, aby zaviedli nevyhnutné opatrenia, ktoré by uľahčili prístup k ľuďom, ktorí sa nachádzajú v odľahlých oblastiach. Rada privítala úsilie, ktoré vyvinul pán komisár Louis Michel, aby presvedčil orgány v Mjanmarsku, že humanitárna pomoc je naliehavá a nestranná. Rovnako sme sklamaní, že mjanmarské orgány neboli pripravené využiť všetku pomoc, ktorú im bola pripravená poskytnúť Európska únia a medzinárodné spoločenstvo. Okrem toho Rada vyjadrila svoju plnú podporu generálnemu tajomníkovi OSN a všetkým iniciatívam uskutočneným zo strany orgánov OSN, ktoré by mohli pomôcť splniť humanitárne požiadavky. Takisto vítame návštevu generálneho tajomníka OSN pána Ban Ki-moona v Mjanmarsku, ktorá je naplánovaná na zajtra. Rada nastolila otázku situácie v Mjanmarsku na všetkých politických stretnutiach, ktoré sa nedávno uskutočnili s jej partnermi. Ázijské krajiny boli vyzvané, aby ovplyvnili mjanmarské orgány a presvedčili ich, že charakter medzinárodnej humanitárnej pomoci je nestranný a objektívny. Dňa 19. mája sa v Singapure streli ministri zahraničných vecí členských štátov ASEAN-u. Európska únia ešte predtým predložila tejto skupine návrh so žiadosťou, aby ovplyvnila mjanmarské orgány s cieľom otvoriť hranice humanitárnej pomoci a pracovníkom poskytujúcim humanitárnu pomoc. Rada pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy bude v pondelok 26. mája viesť s odborníkmi na humanitárnu pomoc diskusiu na tému humanitárnej situácie v Mjanmarsku a o zamietnutí prístupu a o doručení pomoci do postihnutých oblastí. Mjanmarsko je aj naďalej hlavnou témou diskusií Rady z dôvodu politickej situácie v danej krajine. Skutočnosť, že vojenská junta aj napriek obrovskému rozsahu humanitárnej katastrofy nezrušila národné referendum, je dôvodom na obavy. Domnievame sa, že to môže viesť k nezrovnalostiam v postupe prijatia novej ústavy."@sk19
"Vi är fortfarande skakade av det mänskliga lidande som den förödande cyklonen Nargis har orsakat den fattiga och förtryckta befolkningen i Myanmar. Vi är också bekymrade över rapporter om eskalerande hotelser under förberedelseperioden inför folkomröstningen. Jag bör understryka att EU också är besviket på att myndigheterna inte har tagit hänsyn till FN:s uppmaningar om en mer integrerad och legitim övergång till demokrati. Jag vill bekräfta att EU kommer att fortsätta att stödja FN:s insatser. Slutligen vill jag nämna att EU den 29 april granskade den gemensamma ståndpunkt som antogs i november 2007. Denna ståndpunkt, som var ett svar på undertryckandet av fredliga protester, kommer hädanefter att inbegripa strängare restriktiva åtgärder mot Myanmar. Vi uttryckte EU:s djupaste deltagande i flera uttalanden som offentliggjordes efter katastrofen. Dessutom lovade EU omedelbart akut bistånd till de humanitära behoven. Hittills har EU:s åtaganden överstigit en summa av 60 miljoner euro. Samtidigt bör man understryka att det belopp som har utlovats kompletterar EU:s redan befintliga bistånd, vilket inte är något litet belopp. Trots detta fortsätter nyckelfrågan att vara tillträde till områden som har drabbats och hur man distribuerar hjälpen snabbt. I tisdags kallade ordförandeskapet, i samarbete med kommissionsledamot Louis Michel, till en extra session i Europeiska unionens råd. Vid detta tillfälle enades utvecklingsministrarna om att det var risk för en ännu större tragedi om myndigheterna i Myanmar inte var redo för ett bättre samarbete. Situationen är fortfarande kritisk. Därför uppmanade Europeiska rådet myndigheterna i Myanmar att vidta omedelbara åtgärder för att underlätta tillgången till hjälp för människor i förfärliga trångmål. Rådet såg positivt på kommissionsledamot Louis Michels insatser för att övertyga myndigheterna Myanmar om att den humanitära hjälpen brådskar och är neutral. Samtidigt beklagar vi att myndigheterna i Myanmar inte var beredda att utnyttja all hjälp som EU och det internationella samfundet är beredda att erbjuda. Dessutom har rådet uttryckt sitt fulla stöd för FN:s generalsekreterare och alla initiativ som FN:s organ lagt fram som skulle kunna bidra till att tillgodose de humanitära behoven. Vi ser även positivt på FN:s generalsekreterare Ban Ki-moons besök i Myanmar, som är planerat för morgondagen. Rådet har tagit upp frågan om situationen i Myanmar vid alla politiska möten som har hållits på senare tid med dess asiatiska partner. De asiatiska länderna har uppmanats att använda sitt inflytande för att övertyga myndigheterna i Myanmar om att det internationella humanitära biståndet är neutralt och opartiskt till sin karaktär. Den 19 maj möttes Asean-staternas utrikesministrar i Singapore. EU hade tidigare lagt fram en démarche till denna grupp där man bad länderna i regionen att utöva påtryckningar på myndigheterna i Myanmar för att öppna gränserna för humanitärt bistånd och biståndsarbetare. Den 26 maj kommer rådet (allmänna frågor och yttre förbindelser) att ha diskutera den humanitära situationen i Myanmar och det nekade tillträdet för biståndsexperter och biståndsleveranser till det drabbade området. Myamar är fortsatt ett prioriterat ämne i rådets diskussioner på grund av den politiska situationen i landet. Att militärjuntan, trots den humanitära katastrofens stora omfattning, inte har ställt in folkomröstningen är en orsak till oro. Vi anser att detta kan leda till oegentligheter i antagningsförfarandet för den nya konstitutionen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph