Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-289"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.20.3-289"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Le rapport de Mme Oomen-Ruijten est très équilibré: il salue d'un côté les initiatives législatives prises par les autorités turques pour continuer le processus des réformes, mais il presse aussi la Turquie d'accélérer le rythme des réformes afin de garantir le respect des principes de l'État de droit. Ainsi, la question kurde, y compris le volet culturel et économique, doit être réglée. De même, la question de l'égalité des chances pour les femmes devra être ancrée dans le projet de la nouvelle Constitution turque. De même, le gouvernement turc est invité à respecter le pluralisme et la diversité des religions dans une Turquie laïque et démocratique. Ce n'est qu'en adhérant pleinement aux principes et aux valeurs de l'Union européenne que les négociations d'adhésion pourront être reprises."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Zpráva paní Oomen-Ruijtenové je mimořádně vyvážená: vítají se legislativní iniciativy, které uskutečnily turecké orgány v procesu pokračování reforem, ale stejně tak se na Turecko naléhá, aby urychlilo tempo reforem, jejichž cílem je zaručit respektování zásad právního státu. Podobně musí být nastolena i kurdská otázka včetně jejích kulturních a hospodářských aspektů. Rovněž se musí v novém návrhu ústavy zakotvit i otázka rovných příležitostí pro ženy. Turecká vláda je také vyzývána, aby respektovala pluralismus a náboženskou různorodost v sekulárním demokratickém státě. Jednání mohou pokračovat, pouze pokud se budou držet zásad a hodnot Evropské unie."@cs1
"Fru Oomen-Ruijtens betænkning er velafbalanceret. På den ene side bifaldes de tyrkiske myndigheders lovgivningstiltag som led i den løbende reformproces, på den anden side tilskyndes Tyrkiet til at sætte reformtempoet op for at sikre, at retsstatsprincipperne bliver overholdt. Således skal det kurdiske spørgsmål, herunder det kulturelle og økonomiske aspekt, løses. Ligeledes skal spørgsmålet om ligestilling mellem mænd og kvinder forankres i forslaget til den nye tyrkiske forfatning. Desuden opfordres den tyrkiske regering til at respektere pluralisme og religiøs diversitet i et sekulært og demokratisk Tyrkiet. Tiltrædelsesforhandlingerne kan kun føres videre ved fuld tilslutning til EU's principper og værdier."@da2
". Der Bericht von Frau Oomen-Ruijten ist sehr ausgewogen: Zum einen werden darin die Gesetzesinitiativen der türkischen Behörden zur Fortführung des Reformprozesses begrüßt, zum anderen wird die Türkei aber auch nachdrücklich aufgefordert, die Reformen zu beschleunigen, um die Einhaltung der Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit zu gewährleisten. Daher muss die Kurdenfrage einschließlich ihres kulturellen und wirtschaftlichen Aspekts gelöst werden. Ebenso gilt es, die Chancengleichheit der Frauen im Entwurf der neuen Verfassung zu verankern. Die türkische Regierung wird auch aufgefordert, den Pluralismus und die Vielfalt der Religionen in einer säkularen und demokratischen Türkei hochzuhalten. Nur wenn die Türkei die Prinzipien und Werte der Europäischen Union anerkennt, können die Beitrittsverhandlungen wieder aufgenommen werden."@de9
". Η έκθεση της κ. Oomen-Ruijten είναι εξαιρετικά ισορροπημένη: χαιρετίζει τις νομοθετικές πρωτοβουλίες τις οποίες έχουν αναλάβει οι τουρκικές αρχές για να συνεχίσουν τη διαδικασία των μεταρρυθμίσεων, αλλά και πιέζει την Τουρκία να επιταχύνει τον ρυθμό των μεταρρυθμίσεων προκειμένου να διασφαλίσει τον σεβασμό των αρχών του κράτους δικαίου. Το κουρδικό ζήτημα, συμπεριλαμβανομένων των πολιτισμικών και οικονομικών πτυχών του, πρέπει επίσης να αντιμετωπιστεί. Ομοίως, το θέμα των ίσων ευκαιριών για τις γυναίκες πρέπει να περιληφθεί στο νέο σχέδιο συντάγματος. Από την τουρκική κυβέρνηση ζητείται επίσης να σέβεται τον πλουραλισμό και τη θρησκευτική πολυμορφία σε ένα κοσμικό δημοκρατικό κράτος. Οι διαπραγματεύσεις μπορούν να συνεχιστούν μόνο με την πλήρη προσήλωση στις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης."@el10
". Mrs Oomen-Ruijten’s report is extremely balanced: it welcomes the legislative initiatives made by the Turkish authorities to continue the process of reforms, but also presses Turkey to step up the pace of reform in order to guarantee respect for the principles of the rule of law. The Kurdish issue, including its cultural and economic aspects, must likewise be addressed. In the same way, the matter of equal opportunities for women must be enshrined in the new draft constitution. The Turkish Government is also asked to respect pluralism and religious diversity in a secular democratic state. Negotiations may continue only with full adherence to the principles and values of the European Union."@en4
". El informe de la señora Oomen-Ruijten es muy equilibrado: acoge con satisfacción, por una parte, las iniciativas legislativas emprendidas por las autoridades turcas para continuar el proceso de las reformas, al tiempo que presiona a Turquía para que acelere el ritmo de tales reformas con vistas a garantizar el respeto de los principios del Estado de Derecho. Por otra parte, la cuestión kurda, incluidos sus aspectos culturales y económicos, se debe solucionar. Del mismo modo, la cuestión de la igualdad de oportunidades para las mujeres deberá incluirse en el proyecto de la nueva Constitución turca. Asimismo, se invita al Gobierno turco a respetar el pluralismo y la diversidad religiosa en una Turquía laica y democrática. Sólo a través de una plena adhesión a los principios y valores de la Unión Europea podrán retomarse las negociaciones de adhesión."@es21
". Ria Oomen-Ruijteni raport on äärmiselt tasakaalustatud: see tervitab Türgi ametivõimude õigusloomega seotud algatusi reformiprotsessi jätkamiseks, kuid nõuab ühtlasi Türgilt reformide tempo kiirendamist, et tagada õigusriigi põhimõtete järgimine. Samuti tuleb käsitleda kurdi küsimust, ka selle kultuurilisi ja majanduslikke aspekte. Sarnaselt tuleb uue põhiseaduse eelnõus kindlaks määrata naiste võrdsete võimaluste küsimus. Samuti palutakse Türgi valitsusel austada ilmalikus demokraatlikus riigis pluralismi ja religioonide mitmekesisust. Läbirääkimised võivad jätkuda ainult Euroopa Liidu põhimõtete ja väärtuste täieliku järgimise korral."@et5
". Ria Oomen-Ruijtenin mietintö on hyvin tasapainoinen: siinä ilmaistaan tyytyväisyys turkin viranomaisten lainsäädännöllisiin aloitteisiin uudistusprosessin jatkamiseksi, mutta painostetaan Turkkia myös nopeuttamaan uudistustahtia oikeusvaltioperiaatteiden kunnioittamisen takaamiseksi. On tarkasteltava myös kurdikysymystä sekä sen kulttuurisia ja taloudellisia näkökohtia. Uudessa perustuslakiluonnoksessa on myös vaalittava naisten yhtäläisiä mahdollisuuksia. Turkin hallitusta kehotetaan myös kunnioittamaan moniarvoisuutta ja uskontojen moninaisuutta sekulaarisessa demokraattisessa valtiossa. Neuvotteluja voidaan jatkaa vain, jos Euroopan unionin periaatteita ja arvoja noudatetaan täysimääräisesti."@fi7
". Oomen-Ruijten asszony jelentése rendkívül kiegyensúlyozott: üdvözli a török hatóságok által a reformfolyamat folytatásához kapcsolódó törvényhozási kezdeményezéseket, de ugyancsak szorgalmazza azt, hogy a törvényesség elvei tiszteletben tartásának szavatolása jegyében, Törökország gyorsítsa fel a reformok ütemét. A kurd kérdés, beleértve annak kulturális és gazdasági elemeit is, hasonló kezelést igényel. Hasonló módon, a nők esélyegyenlőségének ügyét be kell építeni az új alkotmánytervezetbe. A török kormánytól elvárt, hogy világi, demokratikus államként, tartsa tiszteletben a pluralizmust és a vallási sokszínűséget. A tárgyalások csak úgy folytatódhatnak, ha az Európai Unió elvei és értékei teljes mértékben betartásra kerülnek."@hu11
". La relazione dell’onorevole Oomen-Ruijten è estremamente equilibrata: accoglie con favore le iniziative legislative delle autorità turche volte a continuare il processo di riforma, ma esercita altresì pressione per aumentare il ritmo della riforma al fine di garantire il rispetto dei principi dello Stato di diritto. Anche la questione curda, ivi compresi i suoi aspetti culturali ed economici, deve essere affrontata. Allo steso modo, la questione delle pari opportunità per le donne deve essere inserita nel nuovo progetto di costituzione. Si chiede inoltre al governo turco di rispettare il pluralismo e la diversità religiosa in uno Stato laico democratico. I negoziati possono continuare solo con la piena osservanza dei principi e dei valori dell’Unione europea."@it12
"Oomen-Ruijten pranešimas yra labai harmoningas: jame pritariama teisinės valstybės kūrimo iniciatyvoms, kurias parodė Turkijos valdžios institucijos, siekdamos tęsti reformų procesą, bet tuo pačiu Turkija raginama paspartinti reformas ir taip užtikrinti pagarbą teisinės valstybės principams. Privalo būti sprendžiamas ir kurdų klausimas, įskaitant jo kultūrinius ir ekonominius aspektus. Naujojoje konstitucijoje turi būti užtikrintos lygios moterų galimybės. Turkijos vyriausybė raginama gerbti pliuralizmą ir religijų įvairovę kaip tai daroma pasaulietinėje ir demokratinėje valstybėje. Derybos gali būti tęsiamos tik visiškai laikantis Europos Sąjungos vertybių principų."@lt14
"kundzes ziņojums ir ārkārtīgi līdzsvarots: tajā ir apsveiktas likumdošanas iniciatīvas, ko ir paveikušas Turcijas varas institūcijas, lai turpinātu reformu procesu, bet Turcija tiek arī steidzināta paātrināt reformu gaitu, lai garantētu tiesiskuma principu ievērošanu. Tāpat ir jārisina kurdu jautājums, ieskaitot tā kultūras un ekonomiskos aspektus. Tādā pašā veidā jaunajā Konstitūcijas projektā ir jāietver jautājums par vienlīdzīgām sieviešu tiesībām. Turcijas valdībai ir arī lūgts cienīt plurālismu un reliģisko atšķirību sekulārā, demokrātiskā valstī. Sarunas var turpināties tikai tad, ja pilnīgi un stingri tiek ievēroti Eiropas Savienības principi un vērtības."@lv13
"Le rapport de Mme Oomen-Ruijten est très équilibré: il salue d'un côté les initiatives législatives prises par les autorités turques pour continuer le processus des réformes, mais il presse aussi la Turquie d'accélérer le rythme des réformes afin de garantir le respect des principes de l'État de droit. Ainsi, la question kurde, y compris le volet culturel et économique, doit être réglée. De même, la question de l'égalité des chances pour les femmes devra être ancrée dans le projet de la nouvelle Constitution turque. De même, le gouvernement turc est invité à respecter le pluralisme et la diversité des religions dans une Turquie laïque et démocratique. Ce n'est qu'en adhérant pleinement aux principes et aux valeurs de l'Union européenne que les négociations d'adhésion pourront être reprises."@mt15
". Het verslag van mevrouw Oomen-Ruijten is uiterst evenwichtig: het toont waardering voor de initiatieven op het gebied van wetgeving die de Turkse autoriteiten nemen om het hervormingsproces voort te zetten, maar oefent ook druk uit op Turkije om het hervormingsproces te bespoedigen om te zorgen dat de beginselen van de rechtsstaat worden gerespecteerd. De Koerdische kwestie, inclusief de culturele en economische aspecten die daaraan vastzitten, moet ook aan de orde worden gesteld. Ook moet de kwestie van gelijke kansen voor vrouwen in de nieuwe ontwerp-grondwet worden opgenomen. Verder wordt aan de Turkse regering gevraagd het pluralisme en de religieuze diversiteit te respecteren in een seculaire democratische staat. De onderhandelingen kunnen uitsluitend worden voortgezet als men zich volledig houdt aan de beginselen en waarden van de Europese Unie."@nl3
". Sprawozdanie pani Oomen-Ruijten jest ogromnie wyważone: wyraża pozytywną ocenę inicjatyw ustawodawczych władz tureckich dla kontynuacji procesu reform, ale jednocześnie wywiera presję na Turcję, aby przyspieszyła tempo reform i zagwarantowała poszanowanie zasad państwa prawnego. Kwestia kurdyjska, łącznie z jej kulturowymi i ekonomicznymi aspektami, musi również zostać rozwiązana. Podobnie sprawa równych szans dla kobiet musi zostać zapisana w projekcie nowej konstytucji. Rząd turecki został też wezwany do przestrzegania pluralizmu i wolności wyznania w demokratycznym i świeckim państwie. Negocjacje mogą być kontynuowane tylko w przypadku poszanowania zasad i wartości Unii Europejskiej."@pl16
". O relatório da senhora deputada Ria Oomen-Ruijten é muito equilibrado: por um lado, saúda as iniciativas legislativas tomadas pelas autoridades turcas para continuarem o processo de reformas, mas, por outro, pressiona também a Turquia a acelerar o ritmo das reformas, a fim de garantir o respeito dos princípios do Estado de direito. De facto, a questão curda, incluindo a vertente cultural e económica, tem de ser resolvida. Da mesma maneira, a questão da igualdade de oportunidades para as mulheres deverá fundamentar-se no projecto da nova Constituição turca. Da mesma maneira, o Governo turco é convidado a respeitar o pluralismo e a diversidade das religiões numa Turquia laica e democrática. Só aderindo plenamente aos princípios e aos valores da União Europeia as negociações de adesão poderão ser retomadas."@pt17
"Le rapport de Mme Oomen-Ruijten est très équilibré: il salue d'un côté les initiatives législatives prises par les autorités turques pour continuer le processus des réformes, mais il presse aussi la Turquie d'accélérer le rythme des réformes afin de garantir le respect des principes de l'État de droit. Ainsi, la question kurde, y compris le volet culturel et économique, doit être réglée. De même, la question de l'égalité des chances pour les femmes devra être ancrée dans le projet de la nouvelle Constitution turque. De même, le gouvernement turc est invité à respecter le pluralisme et la diversité des religions dans une Turquie laïque et démocratique. Ce n'est qu'en adhérant pleinement aux principes et aux valeurs de l'Union européenne que les négociations d'adhésion pourront être reprises."@ro18
"Správa pani Oomen-Ruijtenovej je mimoriadne vyvážená: vítajú sa legislatívne iniciatívy, ktoré uskutočnili turecké orgány v procese pokračovania reforiem, ale takisto sa nalieha na Rusko, aby urýchlilo tempo reforiem s cieľom zaručiť rešpektovanie zásad právneho štátu. Podobne musí byť nastolená aj kurdská otázka vrátane jej kultúrnych a hospodárskych aspektov. Rovnako sa musí v novom návrhu ústavy zakotviť aj otázka rovnakých príležitostí pre ženy. Turecká vláda sa tiež vyzýva, aby rešpektovala pluralizmus a náboženskú rôznorodosť v sekulárnom demokratickom štáte. Rokovania môžu pokračovať iba pri pridržiavaní sa zásad a hodnôt Európskej únie."@sk19
". Poročilo gospe Oomen Ruijten je zelo uravnoteženo: odobrava zakonodajne pobude turških organov za nadaljevanje procesa reformiranja, vendar prav tako od Turčije zahteva pospešitev reformiranja, da zagotovi spoštovanje načel pravne države. Tudi kurdsko vprašanje, vključno s kulturnimi in gospodarskimi vidiki, mora biti obravnavano. Na enak način je treba v nov osnutek zakonodaje vključiti enake možnosti za ženske. Od turške vlade se v posvetni demokratični državi prav tako zahteva spoštovanje pluralizma in verske raznolikosti. Pogajanja se lahko nadaljujejo samo s popolno zavezanostjo načelom in vrednotam Evropske unije."@sl20
". Ria Oomen-Ruijtens betänkande är mycket välavvägt. Man välkomnar den turkiska regeringens lagstiftningsinitiativ för att fortsätta reformprocessen men sätter samtidigt press på Turkiet att påskynda reformen för att se till att rättsstatsprincipen respekteras. Kurdfrågan, bland annat de kulturella och ekonomiska aspekterna, måste också tas upp. På samma sätt måste frågan om lika möjligheter för kvinnor ingå i det nya konstitutionsförslaget. Turkiets regering uppmanas också att respektera pluralism och religiös mångfald i en sekulär och demokratisk stat. Förhandlingarna kan enbart fortsätta om man håller fast vid EU:s principer och värderingar fullt ut."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph