Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-288"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.20.3-288"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Oι εκθέσεις για την Tουρκία εκφράζουν κάθε φορά τους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και τους σχεδιασμούς της ΕΕ σχετικά με τη χώρα αυτή. Στη φάση αυτή, η έκθεση επιλέγει τη στήριξη της τουρκικής κυβέρνησης, προσπαθώντας με υπερβολικό τρόπο να εμφανίσει πρόοδο της Tουρκίας σε διάφορους τομείς, γεγονός αντίθετο με την πραγματικότητα. Xαρακτηριστικοί είναι οι έπαινοι της έκθεσης για τα δημοκρατικά δικαιώματα, όταν είναι γνωστή η αυταρχική, καταπιεστική πολιτική της τουρκικής κυβέρνησης, με πρόσφατο παράδειγμα την άγρια καταστολή των Πρωτομαγιάτικων διαδηλώσεων. Δείχνει ανοχή στη τουρκική πολιτική ενάντια στους Kούρδους. Προσφέρει έμμεση στήριξη στις τουρκικές επιθέσεις στο Ιρακινό έδαφος, αφού από τη μία καταδικάζει τις «βίαιες επιθέσεις» του ΡKK και «άλλων τρομοκρατικών ομάδων», ενώ από την άλλη συστήνει στον τουρκικό στρατό απλά να μην χρησιμοποιεί «δυσανάλογη βία». Ξεπερνάει με ανώδυνο τρόπο τη συνεχιζόμενη Tουρκική κατοχή στη Kύπρο, αποφεύγοντας να ζητήσει κατηγορηματικά και χωρίς όρους την αποχώρηση των τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων. Xαιρετίζει την ενεργή συμμετοχή της Tουρκίας στις ιμπεριαλιστικές αποστολές και επεμβάσεις της ΕΕ και του NATO. Παίρνοντας υπόψη τη θέση της Tουρκίας στο ιμπεριαλιστικό σύστημα και τους ανταγωνισμούς του στην ευρύτερη περιοχή, η ΕΕ επιδιώκει να χρησιμοποιήσει την ενταξιακή διαδικασία προς όφελός της, για τον ενεργειακό και γεωστρατηγικό έλεγχο της ευρύτερης περιοχής. Για τους παραπάνω λόγους καταψηφίζουμε την Έκθεση."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Každá zpráva o Turecku je vyjádřením imperialistické konkurenční koncepce EU v souvislosti s touto zemí. Tato konkrétní zpráva si zvolila, že podpoří tureckou vládu tím, že se pokusí přehnaným způsobem zdůraznit pokrok, který Turecko udělalo v různých oblastech, což je však v rozporu se skutečností. Jako obvykle zpráva opěvuje demokratická práva, a to i navzdory dobře známé autokratické a represivní politice turecké vlády, jak nedávno potvrdilo kruté potlačení demonstrací při příležitosti prvního máje. Zpráva toleruje tureckou politiku namířenou proti Kurdům. V zprávě se nepřímo podporují turecké útoky na území Iráku. Zatímco se odsuzuje „násilí“, kterého se dopustilo PKK a „jiné teroristické skupiny“, turecké armádě se pouze doporučuje, aby se nezúčastňovala jakýchkoli „nepřiměřených vojenských operací“. Ve zprávě se úmyslně přehlíží přetrvávající turecká okupace Kypru. Zpráva se vyhýbá tomu, aby kategoricky a bezvýhradně požádala o stažení tureckých vojenských sil. Ve zprávě se vítá aktivní účast Turecka v imperialistických misích a zásazích EU a NATO. Vzhledem k postavení Turecka v imperialistickém systému a jeho konkurenceschopnosti v širším prostoru se EU snaží využít proces přistoupení ve svůj prospěch s cílem získat kontrolu energetických a geostrategických zdrojů v stejném prostoru. Z tohoto důvodu hlasuji proti zprávě."@cs1
"Alle betænkninger om Tyrkiet er udtryk for EU's imperialistiske konkurrenceplaner for dette land. Med netop denne betænkning har man valgt at støtte den tyrkiske regering ved at forsøge at lægge overdrevet vægt på Tyrkiets fremgang på forskellige områder, hvilket er i strid med virkeligheden. Betænkningen priser typisk de demokratiske rettigheder, selv om den tyrkiske regerings egenrådige, repressive politik er velkendt. Det seneste eksempel var den voldsomme undertrykkelse af 1. maj-demonstrationerne. Tyrkiets politik over for kurderne tolereres i betænkningen. Man støtter heri indirekte de tyrkiske angreb på irakisk område, idet man på den ene side fordømmer "den vold, som PKK og andre terrorgrupper i Tyrkiet har begået", mens man på den anden side blot henstiller til den tyrkiske hær om at undlade at anvende "uforholdsmæssig" vold. Den går let og elegant hen over Tyrkiets fortsatte besættelse af Cypern og undgår at fremsætte kategoriske og betingelsesløse krav om tilbagetrækning af den tyrkiske besættelseshær. Den glæder sig over Tyrkiets aktive deltagelse i EU's og NATO's imperialistiske missioner. På baggrund af Tyrkiets position i det imperialistiske system og konkurrencen i hele området forsøger EU at udnytte optagelsesproceduren til sin fordel til at skaffe sig kontrollen over energien og de geostrategiske ressourcer i hele området. Af disse årsager stemmer vi imod betænkningen."@da2
"Jeder Bericht über die Türkei ist Ausdruck der von imperialistischer Rivalität geprägten Absichten der EU gegenüber diesem Land. Der jetzige Bericht unterstützt die türkische Regierung, indem er die Fortschritte, die die Türkei in verschiedenen Bereichen gemacht habe, wahrheitswidrig übertreibt. Wie üblich singt er das hohe Lied der demokratischen Rechte, obwohl die autoritäre, repressive Politik der türkischen Regierung wohlbekannt ist und sich erst neulich in der brutalen Unterdrückung der Maidemonstrationen manifestierte. Der Bericht zeigt zudem Toleranz für die kurdenfeindliche Politik der Türkei. Der Bericht unterstützt indirekt die türkischen Angriffe auf irakisches Hoheitsgebiet. Während er die „Gewalt“ der PKK und „anderer terroristischer Gruppen“ verurteilt, empfiehlt er der türkischen Armee lediglich, „keinerlei unverhältnismäßige Militäraktionen zu unternehmen“. Der Bericht verharmlost die anhaltende türkische Besatzung Zyperns und vermeidet es, kategorisch den bedingungslosen Abzug der türkischen Streitkräfte zu fordern. Der Bericht begrüßt die aktive Beteiligung der Türkei an imperialistischen Missionen und Interventionen der EU und der NATO. Im Bewusstsein der Stellung der Türkei im imperialistischen System und der konkurrierenden Interessen in der Region sucht die EU den Beitrittsprozess zu ihrem Vorteil auszunutzen, um die Kontrolle über die Energie- und geostrategischen Ressourcen der Region zu erlangen. Aus diesen Gründen stimmen wir gegen den Bericht."@de9
"Every report on Turkey is an expression of the EU’s imperialist competitive designs on that country. This particular report has opted to support the Turkish Government by trying to place undue emphasis on the progress Turkey is making in various areas, which is contrary to reality. As usual, the report sings the praises of democratic rights, despite the well-known autocratic, repressive policy of the Turkish Government, as was recently proved by the brutal suppression of the May Day demonstrations. The report tolerates Turkey’s anti-Kurdish policy. The report indirectly supports Turkish attacks on Iraqi territory. While condemning the ‘violence’ perpetrated by the PKK and ‘other terrorist groups’, it merely advises the Turkish army not to engage in any ‘disproportionate military operations’. The report glosses over the continuing Turkish occupation of Cyprus and avoids categorically and unconditionally demanding the withdrawal of Turkish military forces. The report welcomes Turkey’s active participation in the imperialist missions and interventions of the EU and NATO. Given Turkey’s position in the imperialist system and its competitiveness in the wider arena, the EU aims to use the accession process to its advantage in order to gain control of the energy and geostrategic resources in the same arena. For these reasons we are voting against the report."@en4
"Todos los informes sobre Turquía son la expresión de los designios competitivos imperialistas de la UE sobre este país. Este informe concreto ha optado por apoyar al Gobierno turco tratando de hacer hincapié de forma indebida sobre los progresos que está realizando Turquía en ciertos ámbitos, algo que no se ajusta a la realidad. Como es habitual, el informe canta las alabanzas de los derechos democráticos, a pesar de la bien conocida política autocrática y represiva del Gobierno turco, como demostró recientemente la brutal represión de las manifestaciones del 1 de mayo. El informe tolera la política turca anti-kurda. El informe apoya también indirectamente los ataques turcos sobre el territorio iraquí. Aunque condena «los actos violentos» perpetrados por el PKK y «otros grupos terroristas», se limita a aconsejar que el ejército turco «no emprenda operaciones militares desproporcionadas». El informe resta importancia a la continuada ocupación turca de Chipre y evita pedir de forma categórica e incondicional la retirada de las fuerzas militares turcas. El informe acoge con satisfacción la activa participación de Turquía en las misiones e intervenciones imperialistas de la UE y la OTAN. Dada la posición que ocupa Turquía en el sistema imperialista y en la economía de la región, la UE tiene el propósito de utilizar el proceso de adhesión en su beneficio para tomar el control de la energía y los recursos geoestratégicos en esa región. Por estos motivos, hemos votado en contra del informe."@es21
"Iga raport Türgi kohta väljendab ELi imperialistlikke konkurentsihimulisi plaane selle riigi suhtes. See konkreetne raport on otsustanud Türgi valitsust toetada, rõhutades liigselt Türgi edusamme mitmetes valdkondades, mis on vastuolus tegelikkusega. Nagu ikka, ülistab raport demokraatlikke õigusi, vaatamata Türgi valitsuse hästi teada olevale autokraatlikule rõhumispoliitikale, mida hiljuti tõestas 1. mai meeleavalduste jõhker mahasurumine. Raport sallib Türgi kurdivastast poliitikat. Raport toetab kaudselt Türgi rünnakuid Iraagi territooriumil. See mõistab küll hukka Kurdistani Töölispartei ja teiste terroristlike rühmituste poolt toime pandava vägivalla, kuid samas üksnes soovitab Türgi armeel mitte korraldada ebaproportsionaalseid sõjalisi operatsioone. Raport ilustab Türgi jätkuvat Küprose okupeerimist ning väldib kategoorilist nõudmist Türgi sõjajõudude tingimusteta väljaviimise kohta. Raport tervitab Türgi aktiivset osalust ELi ja NATO imperialistlikel missioonidel ja sekkumistes. Arvestades Türgi asendit imperialistlikus süsteemis ning selle konkurentsivõimet laiemal areenil, tahab EL kasutada ühinemisprotsessi enda huvides, et saada kontrolli laiemal areenil asuvate energiavarude ja geostrateegiliste ressursside üle. Neil põhjustel hääletame selle raporti vastu."@et5
"Jokainen Turkkia koskeva mietintö on ilmaus EU:n imperialistisista kilpailua koskevista Turkin-suunnitelmista. Nyt tarkasteltavana olevassa mietinnössä on päätetty tukea Turkin hallitusta korostamalla perusteettomasti Turkin edistymistä monilla eri aloilla, mikä on totuudenvastaista. Kuten tavallista, mietinnössä ylistetään demokraattisia oikeuksia huolimatta Turkin hallituksen yleisessä tiedossa olevasta itsevaltaisesta sortopolitiikasta, joka nähtiin hiljattain vapunpäivän mielenosoituksen julmassa tukahduttamisessa. Mietinnössä suvaitaan Turkin kurdivastainen politiikka. Epäsuorasti mietinnössä tuetaan Turkin hyökkäyksiä Irakin alueelle. Vaikka siinä tuomitaan PKK:n ja ”muiden terroristiryhmien” harjoittama ”väkivalta”, siinä tyydytään neuvomaan Turkin armeijaa, että ”sen ei tule ryhtyä suhteettomiin sotilaallisiin operaatioihin”. Mietinnössä sivuutetaan se, että Turkki miehittää edelleen Kyprosta, eikä siinä vaadita Turkkia vetämään joukkojaan kokonaan ja ehdoitta. Mietinnössä ollaan tyytyväisiä Turkin aktiiviseen osallistumiseen EU:n ja Naton imperialistisiin tehtäviin ja interventioihin. Ottaen huomioon Turkin aseman imperialistisessa järjestelmässä ja sen kilpailukyvyn laajemmalla kentällä, EU pyrkii hyödyntämään liittymismenettelyä saadakseen valtaansa saman alueen energiavarat ja geostrategiset voimavarat. Näistä syistä äänestämme mietintöä vastaan."@fi7
"Chaque rapport publié sur la Turquie exprime les projets impérialistes de l’Union européenne à l’égard de ce pays. Ce rapport en particulier a choisi de soutenir le gouvernement tuc en insistant outre mesure sur les progrès accomplis par la Turquie dans différents domaines, au-delà de la situation réelle. Comme toujours, ce rapport fait l’éloge des droits démocratiques, malgré la politique autocratique et répressive bien connue du gouvernement turc démontrée récemment par la répression brutale des manifestations du 1 mai. Ce rapport tolère la politique hostile aux Kurdes menée par la Turquie. Ce rapport soutient indirectement les attaques menées par la Turquie en territoire irakien. Tout en condamnant les «violences» perpétrées par le PKK et d’autres «groupes terroristes», il conseille simplement à l’armée turque de ne pas se livrer à des «opérations militaires disproportionnées». Ce rapport laisse de côté l’occupation turque de Chypre et renonce à exiger catégoriquement et inconditionnellement le retrait des forces turques. Ce rapport salue la participation active de la Turquie aux interventions et aux missions impérialistes de l’Union européenne et de l’OTAN. Étant donné la position de la Turquie dans le système impérialiste et sa compétitivité dans la région, l’Union européenne compte utiliser ce processus d’adhésion à son avantage pour prendre le contrôle des ressources énergétiques et géostratégiques de cette région. C’est pour ces raisons que nous votons contre ce rapport."@fr8
"Minden Törökországról szóló jelentés az adott országhoz kapcsolódó uniós imperialista versengés kifejeződése. Az itt szóban forgó jelentés a török kormány támogatása mellett kötelezte el magát azzal az módszerrel, hogy indokolatlan hangsúlyt fektet a Törökország által egynémely területen elért haladásra, ami egyébként ellentmond a valóságnak. Mint szokásos, a jelentés dicshimnuszokat zeng a demokratikus jogokról, a török kormány közismerten autokrata, elnyomó politikája ellenére, mely politikát jól bizonyította a május 1-i tüntetés brutális elfojtása. A jelentés eltűri Törökország kurd-ellenes politikáját is. A jelentés közvetetten támogatja az iraki területek elleni török támadásokat is. Miközben elítéli a PKK, és más terrorista csoportok „erőszakos” akcióit, pusztán csak tanácsolja, hogy a török hadsereg ne vállalkozzék „aránytalan katonai műveletre”. A jelentés elkendőzi Ciprus folyamatos török megszállását, és nem követeli kategorikusan a török katonai erők feltétel nélküli visszavonását. A jelentés üdvözli Törökország aktív részvételét az EU és a NATO imperialista küldetéseiben és beavatkozásaiban. Tekintve Törökország helyét az imperialista rendszeren belül, versenyképességét egy szélesebb küzdőtéren, az EU a csatlakozási folyamatot arra próbálja felhasználni, hogy az adott térségben megszerezze az energia és a geostratégiai erőforrások feletti ellenőrzést. Ezen okok miatt, mi a jelentés ellen szavazunk."@hu11
". Ogni relazione sulla Turchia è espressione dei competitivi progetti imperialisti su tale paese. Questa particolare relazione ha optato per appoggiare il governo turco, cercando di porre un’enfasi eccessiva sui progressi che la Turchia sta compiendo in diversi settori, il che è contrario ai fatti. Come d’abitudine, la relazione tesse le lodi dei diritti democratici, nonostante la ben nota politica repressiva e autocratica del governo turco, come è stato dimostrato di recente dalla brutale repressione delle dimostrazioni del 1° maggio. La relazione tollera la politica anticurda della Turchia. La relazione appoggia indirettamente gli attacchi turchi sul territorio iracheno. Mentre condanna la “violenza” perpetrata dal PKK e da “altri gruppi terroristici”, consiglia soltanto l’esercito turco di non impegnarsi in “operazioni militari sproporzionate”. La relazione sorvola sulla continua occupazione turca di Cipro ed evita categoricamente e incondizionatamente di richiedere il ritiro delle forze militari turche. La relazione accoglie con favore la partecipazione attiva della Turchia nelle missioni e negli interventi imperialisti dell’UE e della NATO. Data la posizione della Turchia nel sistema imperialista e la sua competitività in un contesto più ampio, l’UE mira a utilizzare il processo di adesione a suo vantaggio al fine di ottenere il controllo delle risorse energetiche e geostrategiche nel medesimo contesto. Per tali ragioni non votiamo a favore della relazione."@it12
"Kiekvienas pranešimas apie Turkiją yra ES imperialistinio konkurencingumo planai dėl šios šalies. Šiuo pranešimu siekiama palaikyti Turkijos vyriausybę bandant pabrėžti Turkijos pažangą tam tikrose srityse, nors tai prieštarauja tikrovei. Kaip paprastai pranešime šlovinamos žmogaus teisės, neatsižvelgiant į gerai žinomą autokratinę ir represinę Turkijos vyriausybės politiką, ką neseniai įrodė žiaurus gegužės pirmosios demonstracijų numalšinimas. Pranešime toleruojama Turkijos antikurdiška politika. Pranešimas netiesiogiai palaiko Turkijos išpuolius prieš Iraką. Smerkdamas PKK ir „kitų teroristinių grupuočių“ „žiaurumus“ pranešimas pataria Turkijos armijai nesivelti į „stambias karines operacijas“. Pranešime nesmerkiama ilgalaikė Kipro okupacija ir vengiama kategoriškai ir besąlygiškai išvesti iš šios šalies Turkijos karines pajėgas. Pranešime remiamas Turkijos dalyvavimas Europos Sąjungos ir NATO imperialistinėse misijose ir karinėse intervencijose. Atsižvelgdama į Turkijos padėtį imperialistinėje sistemoje ir jos konkurencingumą platesniu kontekstu, ES siekia panaudoti priėmimo procesą savo naudai, kad galėtų kontroliuoti energijos ir geostrateginius išteklius. Dėl šių priežasčių mes balsavome prieš pranešimą."@lt14
"Katrs ziņojums par Turciju ir ES imperiālistisko, konkurējošo nodomu izpausme par šo valsti. Šis konkrētais ziņojums atbalsta Turcijas valdību, cenšoties likt nepienācīgu uzsvaru uz Turcijas sasniegto progresu dažādās jomās, kas ir pretrunā ar īstenību. Kā parasti, ziņojumā ir slavinātas demokrātiskās tiesības, par spīti labi zināmajai Turcijas valdības autokrātiskajai, represīvajai politikai, kā to nesen pierādīja brutālā 1. maija svētku demonstrācijas apspiešana. Ziņojumā ir pieļauta Turcijas pret kurdiem vērstā politika. Ziņojums netieši atbalsta Turcijas uzbrukumus Irākas teritorijai. Nosodot „vardarbību”, ko izdarīja un „citas teroristu grupas”, tas vienīgi iesaka Turcijas armijai neiesaistīties nekādās „nesamērīgās militārās operācijās”. Ziņojums greizi iztulko Kipras okupāciju, kas turpinās no Turcijas puses, un izvairās kategoriski un bez noteikumiem pieprasīt Turcijas militāro spēku izvešanu. Ziņojumā atzinīgi ir vērtētā Turcijas aktīvā piedalīšanās imperiālistiskajās ES un NATO misijās un intervencēs. Ņemot vērā Turcijas pozīciju imperiālistiskajā sistēmā un tās konkurētspējā plašākā arēnā, ES cenšas izmantot pievienošanās procesu savā labā, lai iegūtu kontroli pār enerģijas un ģeostratēģiskajiem resursiem tajā pašā arēnā. Šo iemeslu dēļ mēs balsojam pret šo ziņojumu."@lv13
"Oι εκθέσεις για την Tουρκία εκφράζουν κάθε φορά τους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και τους σχεδιασμούς της ΕΕ σχετικά με τη χώρα αυτή. Στη φάση αυτή, η έκθεση επιλέγει τη στήριξη της Tουρκικής κυβέρνησης, προσπαθώντας με υπερβολικό τρόπο να εμφανίσει πρόοδο της Tουρκίας σε διάφορους τομείς, γεγονός αντίθετο με την πραγματικότητα. Xαρακτηριστικοί είναι οι έπαινοι της έκθεσης για τα δημοκρατικά δικαιώματα, όταν είναι γνωστή η αυταρχική, καταπιεστική πολιτική της τουρκικής κυβέρνησης, με πρόσφατο παράδειγμα την άγρια καταστολή των Πρωτομαγιάτικων διαδηλώσεων. Δείχνει ανοχή στη τουρκική πολιτική ενάντια στους Kούρδους. Προσφέρει έμμεση στήριξη στις τουρκικές επιθέσεις στο Ιρακινό έδαφος, αφού από τη μία καταδικάζει τις "βίαιες επιθέσεις" του ΡKK και "άλλων τρομοκρατικών ομάδων", ενώ από την άλλη συστήνει στον τουρκικό στρατό απλά να μην χρησιμοποιεί "δυσανάλογη βία". Ξεπερνάει με ανώδυνο τρόπο τη συνεχιζόμενη Tουρκική κατοχή στη Kύπρο, αποφεύγοντας να ζητήσει κατηγορηματικά και χωρίς όρους την αποχώρηση των τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων. Xαιρετίζει την ενεργή συμμετοχή της Tουρκίας στις ιμπεριαλιστικές αποστολές και επεμβάσεις της ΕΕ και του NATO. Παίρνοντας υπόψη τη θέση της Tουρκίας στο ιμπεριαλιστικό σύστημα και τους ανταγωνισμούς του στην ευρύτερη περιοχή, η ΕΕ επιδιώκει να χρησιμοποιήσει την ενταξιακή διαδικασία προς όφελός της, για τον ενεργειακό και γεωστρατηγικό έλεγχο της ευρύτερης περιοχής. Για τους παραπάνω λόγους καταψηφίζουμε την Έκθεση."@mt15
". Elk verslag over Turkije is een uiting van de imperialistische concurrentieplannen die de EU met dat land heeft. Dit verslag kiest ervoor de Turkse regering te ondersteunen door sterk de nadruk te leggen op de vorderingen die Turkije gemaakt heeft, wat geheel in tegenspraak is met de werkelijkheid. Het verslag is zoals gewoonlijk een lofzang op democratische rechten, ondanks het welbekende autocratische, repressieve beleid van de Turkse regering, zoals onlangs weer bleek uit de gewelddadige onderdrukking van de demonstraties ter gelegenheid van de dag van de arbeid. Uit het verslag spreekt tolerantie voor de anti-Koerdische politiek van Turkije. Het verslag steunt indirect de Turkse aanvallen op Iraks Grondgebied. Het veroordeelt het “geweld” van de PKK en “andere terroristische groepen”, maar adviseert het Turkse leger slechts zich te onthouden van “disproportionele militaire operaties”. Het verslag negeert de nog steeds voortdurende Turkse bezetting van Cyprus en vermijdt categorisch en onvoorwaardelijk te vragen om de terugtrekking van Turkse militaire troepen. Het verslag juicht de actieve participatie toe van Turkije in de imperialistische missies en interventies van de EU en de NAVO. Gezien de positie die Turkije in het imperialistische systeem inneemt en zijn concurrentiepositie op een breder vlak, probeert de EU het toetredingsproces in haar eigen voordeel te gebruiken om controle te krijgen over de energie en de geostrategische grondstoffen in het gebied. Om deze redenen stemmen we tegen het verslag."@nl3
"Każde sprawozdanie na temat Turcji jest wyrazem imperialistycznych planów UE w stosunku do tego kraju. W tym konkretnym sprawozdaniu postanowiono poprzeć rząd turecki poprzez nadmierne eksponowanie postępów, które Turcja poczyniła w różnych dziedzinach, co jest sprzeczne z rzeczywistością. Jak zwykle sprawozdanie głosi pochwałę praw demokratycznych pomimo dobrze znanej autokratycznej i represyjnej polityki rządu tureckiego, co widzieliśmy ostatnio podczas brutalnego stłumienia demonstracji pierwszomajowych. Sprawozdanie toleruje antykurdyjską politykę Turcji. Sprawozdanie udziela również w sposób pośredni poparcia dla tureckich ataków na terytorium Iraku. Choć potępia „przemoc” ze strony PKK i „innych grup terrorystycznych”, w stosunku do armii tureckiej, jedynie ostrzega przed podjęciem „nieproporcjonalnych operacji militarnych”. Sprawozdanie krótko wspomina o trwającej tureckiej okupacji Cypru i unika kategorycznego i bezwarunkowego żądania wycofania tureckich sił militarnych. Sprawozdanie z zadowoleniem przyjmuje aktywny udział Turcji w imperialistycznych misjach i interwencjach UE i NATO. Biorąc od uwagę pozycję Turcji w systemie imperialistycznym i jej znaczenie w regionie, UE wykorzystuje proces akcesyjny do uzyskania kontroli nad energią i geostrategicznymi zasobami w tym regionie. Z tych powodów głosujemy przeciwko sprawozdaniu."@pl16
"Todos os relatórios sobre a Turquia são uma expressão dos planos competitivos imperialistas da UE para aquele país. Este relatório específico optou por apoiar o Governo turco, tentando dar uma ênfase indevida aos progressos que a Turquia está a realizar em várias áreas, o que não corresponde à realidade. Como é habitual, o relatório tece elogios aos direitos democráticos, apesar da bem conhecida política autocrática e repressiva do Governo turco, que foi recentemente demonstrada na brutalidade com que suprimiu as manifestações do 1º de Maio. O relatório tolera a política da Turquia contra os curdos. O relatório apoia de forma indirecta os ataques turcos em território iraquiano. Enquanto condena a “violência” perpetrada pelo PKK e “outros grupos terroristas”, apenas aconselha o exército turco a não participar em quaisquer “operações militares desproporcionadas”. O relatório passa sobre a continuação da ocupação turca de Chipre e evita exigir de forma categórica e incondicional a retirada das forças militares turcas. O relatório congratula-se com a participação activa da Turquia nas missões e intervenções imperialistas da UE e da NATO. Tendo em conta a posição da Turquia no sistema imperialista e a sua competitividade na arena mais alargada, a UE pretende utilizar o processo de adesão em seu proveito para obter o controlo dos recursos energéticos e geoestratégicos nessa mesma arena. Pelos motivos expostos, votamos contra o relatório."@pt17
"Oι εκθέσεις για την Tουρκία εκφράζουν κάθε φορά τους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και τους σχεδιασμούς της ΕΕ σχετικά με τη χώρα αυτή. Στη φάση αυτή, η έκθεση επιλέγει τη στήριξη της Tουρκικής κυβέρνησης, προσπαθώντας με υπερβολικό τρόπο να εμφανίσει πρόοδο της Tουρκίας σε διάφορους τομείς, γεγονός αντίθετο με την πραγματικότητα. Xαρακτηριστικοί είναι οι έπαινοι της έκθεσης για τα δημοκρατικά δικαιώματα, όταν είναι γνωστή η αυταρχική, καταπιεστική πολιτική της τουρκικής κυβέρνησης, με πρόσφατο παράδειγμα την άγρια καταστολή των Πρωτομαγιάτικων διαδηλώσεων. Δείχνει ανοχή στη τουρκική πολιτική ενάντια στους Kούρδους. Προσφέρει έμμεση στήριξη στις τουρκικές επιθέσεις στο Ιρακινό έδαφος, αφού από τη μία καταδικάζει τις "βίαιες επιθέσεις" του ΡKK και "άλλων τρομοκρατικών ομάδων", ενώ από την άλλη συστήνει στον τουρκικό στρατό απλά να μην χρησιμοποιεί "δυσανάλογη βία". Ξεπερνάει με ανώδυνο τρόπο τη συνεχιζόμενη Tουρκική κατοχή στη Kύπρο, αποφεύγοντας να ζητήσει κατηγορηματικά και χωρίς όρους την αποχώρηση των τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων. Xαιρετίζει την ενεργή συμμετοχή της Tουρκίας στις ιμπεριαλιστικές αποστολές και επεμβάσεις της ΕΕ και του NATO. Παίρνοντας υπόψη τη θέση της Tουρκίας στο ιμπεριαλιστικό σύστημα και τους ανταγωνισμούς του στην ευρύτερη περιοχή, η ΕΕ επιδιώκει να χρησιμοποιήσει την ενταξιακή διαδικασία προς όφελός της, για τον ενεργειακό και γεωστρατηγικό έλεγχο της ευρύτερης περιοχής. Για τους παραπάνω λόγους καταψηφίζουμε την Έκθεση."@ro18
"Každá správa o Turecku je vyjadrením imperialistickej konkurenčnej koncepcie EÚ v súvislosti s touto krajinou. Táto konkrétna správa si zvolila, že podporí tureckú vládu tým, že sa pokúsi prehnaným spôsobom zdôrazniť pokrok Turecka, ktoré urobilo v rôznych oblastiach, čo je však v rozpore so skutočnosťou. Ako zvyčajne správa ospevuje demokratické práva, a to aj napriek dobre známej autokratickej a represívnej politike tureckej vlády, ako nedávno potvrdilo kruté potlačenie demonštrácií pri príležitosti prvého mája. Správa toleruje tureckú politiku namierenú proti Kurdom. V správe sa nepriamo podporujú turecké útoky na území Iraku. Zatiaľ čo sa odsudzuje „násilie“, ktorého sa dopustilo PKK a „iné teroristické skupiny“, iba sa odporúča tureckej armáde, aby sa nezúčastňovala akýchkoľvek „neprimeraných vojenských operácií“. V správe sa úmyselne prehliada pretrvávajúca tureckú okupácia Cypru a kategoricky a bezvýhradne sa vyhýba požiadaniu o stiahnutie tureckých vojenských síl. V správe sa víta aktívna účasť Turecka v imperialistických misiách a zásahoch EÚ a NATO. Vzhľadom na postavenie Turecka v imperialistickom systéme a jeho konkurencieschopnosť v širšom priestore, EÚ sa snaží využiť proces pristúpenia vo svoj prospech s cieľom získať kontrolu energetických a geostrategických zdrojov v rovnakom priestore. Z tohto dôvodu hlasujeme proti správe."@sk19
"Vsako poročilo o Turčiji je izraz imperialističnih tekmovalnih načrtov EU v zvezi s to državo. Zadevno poročilo s pretiranim poudarjanjem napredka turške države na različnih področjih, ki je v nasprotju z resničnostjo, podpira turško vlado. Kot običajno, poročilo hvali demokratične pravice kljub znani avtokratski in represivni politiki turške vlade, kot je pred kratkim dokazalo nasilno zatrtje prvomajskih demonstracij. Poročilo dovoljuje turško protikurdsko politiko. Poročilo posredno podpira turške napade na iraško ozemlje. Medtem ko obsoja „nasilje“, za katerega so odgovorne Kurdska delavska stranka in druge „teroristične skupine“, turški vojski svetuje le, naj ne sodeluje v nobenih „nesorazmernih vojaških dejavnostih“. Poročilo samo omeni stalno turško okupacijo Cipra, pri čemer se kategorično in brezpogojno izogne zahtevi po umiku turških vojaških sil. Poročilo pozitivno sprejema turško dejavno sodelovanje v imperialističnih misijah in intervencijah EU in zveze Nato. Zaradi položaja Turčije v imperialističnem sistemu in njene konkurenčnosti na širšem prizorišču EU namerava izkoristiti pristopni proces v svojo prednost, da bi pridobila nadzor nad energijskimi in geostrateškimi viri na istem prizorišču. Zaradi teh razlogov smo glasovali proti temu poročilu."@sl20
"Varje betänkande om Turkiet är ett uttryck för EU:s imperialistiska konkurrensdrivna planer för detta land. I just detta betänkande har man valt att stödja den turkiska regeringen genom att lägga överdriven tonvikt på de framsteg som Turkiet gör på olika områden, vilket inte stämmer med verkligheten. Som vanligt lovsjungs demokratiska rättigheter i betänkandet, trots den turkiska regeringens välkända enväldiga förtryckarpolitik, vilket nyligen bevisades av det brutala våldet vid första maj-demonstrationerna. I betänkandet tolereras Turkiets antikurdiska politik. Turkiets attacker på irakiskt territorium får indirekt stöd. De ”våldshandlingar” som utförts av PKK och ”andra terroristgrupper” fördöms, men man råder enbart den turkiska armén att inte genomföra några ”oproportionerliga militära operationer”. Den fortsatta turkiska ockupationen av Cypern slätas över i betänkandet, och man undviker kategoriskt och villkorslöst att kräva ett tillbakadragande av Turkiets militära styrkor. I betänkandet välkomnas Turkiets aktiva deltagande i EU:s och Natos imperialistiska uppdrag och insatser. Med hänsyn till Turkiets läge i det imperialistiska systemet och dess konkurrenskraft på den bredare arenan, avser EU utnyttja anslutningsprocessen för att få kontroll över energin och de geostrategiska resurserna i detta område. Av dessa skäl röstar vi nej till betänkandet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph