Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-287"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.20.3-287"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Immer wieder beweist die Türkei ihre EU-Unreife, mit Menschenrechtsverletzungen, in der Unterdrückung ihrer Minderheiten, mit Luftangriffen gegen ein Nachbarland oder jüngst, indem die Leiterin der österreichischen Ausgrabungen in Ephesos anscheinend wegen Türkei-kritischer Aussagen aus ihrem familiären Umfeld abgelehnt wurde. Die kosmetischen Korrekturen am Türkentum-Paragraphen verstellen Brüssel den Blick auf rohe Gewalt gegen Demonstranten und militärische Aggressionen gegen den Nordirak. Angesichts der nicht vorhandenen EU-Reife der Türkei ist der einzig mögliche Weg ein sofortiger Abbruch der Beitrittsverhandlungen, als Alternative können Gespräche über eine privilegierte Partnerschaft geführt werden."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Turecko znovu ukazuje, že není připraveno na členství v EU, protože potlačuje své menšiny, uskutečňuje letecké útoky na sousední země a nejnověji nesouhlasilo se jmenováním vedoucí rakouské archeologické skupiny na výkopové práce v Efezu, podle všeho z důvodu protitureckých poznámek, které vyjádřil člen její rodiny. Drobné změny trestního zákona, které zakazují ponižování a hanobení Turecka a Turků, odvádějí pozornost Bruselu od používání násilných prostředků proti demonstrantům a od vojenského útoku proti severnímu Iráku. Vzhledem k nedostatečné připravenosti Turecka na členství v EU je jedinou možností přerušení přístupových jednání; alternativou by mohlo být vedení rozhovorů o privilegovaném partnerství."@cs1
"Igen og igen beviser Tyrkiet, at det ikke er modent til EU, med overtrædelser af menneskerettighederne, i undertrykkelsen af landets mindretal, med luftangreb mod et naboland eller senest ved at afvise lederen af de østrigske udgravninger i Efesos, tilsyneladende på grund af kritiske udtalelser om Tyrkiet fra hendes familiekreds. De kosmetiske korrektioner af den paragraf i den tyrkiske straffelov, som forbyder nedsættende udtalelser om Tyrkiet og det tyrkiske, slører opmærksomheden i Bruxelles for den rå vold mod demonstranter og militære aggressioner mod det nordlige Irak. Da Tyrkiet ikke er modent til EU, er den eneste mulige vej en øjeblikkelig afbrydelse af tiltrædelsesforhandlingerne, som alternativ kan der føres drøftelser om et privilegeret partnerskab."@da2
". Επανειλημμένα η Τουρκία έχει αποδείξει ότι δεν είναι έτοιμη για ένταξη στην ΕΕ με το να καταπιέζει τις μειονότητές της, με τη διεξαγωγή αεροπορικών βομβαρδισμών κατά γειτονικής χώρας και, εντελώς πρόσφατα, με την έγερση βέτο στο διορισμό της επικεφαλής της αυστριακής ομάδας αρχαιολογικών ανασκαφών στην Έφεσο, κατά τα φαινόμενα λόγω αντιτουρκικών σχολίων που έκανε μέλος της οικογένειάς της. Οι διακοσμητικές τροποποιήσεις στο άρθρο του Ποινικού Κώδικα που απαγορεύει τη δυσφήμηση της Τουρκίας και της τουρκικότητας αποσπούν την προσοχή των Βρυξελλών από τη χρήση ωμής βίας κατά διαδηλωτών και από τις στρατιωτικές επιθέσεις κατά του βορείου Ιράκ. Ενόψει της έλλειψης ετοιμότητας της Τουρκίας για ένταξη στην ΕΕ η μόνη επιλογή είναι η άμεση παύση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων· ως εναλλακτική λύση θα μπορούσαν να διεξαχθούν συζητήσεις για μια προνομιακή εταιρική σχέση με την ΕΕ."@el10
". Time and again, Turkey demonstrates that it is not ready for EU membership by oppressing its minorities, by launching air strikes against a neighbouring country and, most recently, by vetoing the appointment of the head of the Austrian archaeological excavation team in Ephesus, apparently because of anti-Turkish comments made by a member of her family. The cosmetic amendments to the article of the Penal Code prohibiting the denigration of Turkey and Turkishness are diverting the attention of Brussels from the use of brute force against demonstrators and from the acts of military aggression against northern Iraq. In view of Turkey’s lack of readiness for EU membership, the only option is immediate cessation of the accession negotiations; talks on a privileged partnership could be conducted as an alternative."@en4
". Turquía demuestra una y otra vez que no está preparada para la adhesión a la UE, pues sigue oprimiendo a sus minorías, lanzando ataques aéreos contra un país vecino y, últimamente, vetando la designación de la jefa del equipo austriaco de excavaciones arqueológicas en Éfeso, aparentemente debido a ciertos comentarios anti-turcos realizados por un miembro de su familia. Las enmiendas cosméticas sobre el artículo del Código penal que prohíbe la denigración de Turquía y la civilización turca simplemente distraen la atención de Bruselas del uso de la fuerza contra manifestantes y de los actos de agresión militar contra el norte de Iraq. A la luz de la falta de preparación de Turquía para su adhesión a la UE, la única opción que queda es interrumpir inmediatamente las negociaciones de adhesión y, de forma alternativa, entablar conversaciones sobre una asociación privilegiada."@es21
". Ikka ja jälle näitab Türgi, et ei ole valmis saama ELi liikmeks, rõhudes oma vähemusi, korraldades õhurünnakuid naaberriigi vastu ning kõige viimase asjana pannes veto Efesose arheoloogiliste väljakaevamiste Austria rühma juhataja määramisele väidetavalt tema perekonnaliikme väljendatud türgivastaste märkuste tõttu. Türgi ja türkluse solvamist keelustava karistusseadustiku artikli kosmeetiline muutmine juhib Brüsseli tähelepanu kõrvale sellelt, kuidas meeleavaldajate vastu kasutatakse brutaalset jõudu ning kuidas Põhja-Iraagis pannakse toime sõjalise agressiooni akte. Arvestades, et Türgi ei ole valmis ELi liikmeks saama, on ainus võimalus ühinemisläbirääkimiste kohene lõpetamine; alternatiivina võib pidada kõnelusi eelispartnerluse üle."@et5
". Turkki osoittaa yhä uudelleen, ettei se ole valmis EU-jäsenyyteen, sortamalla vähemmistöjään, käynnistämällä ilmahyökkäyksiä naapurimaahansa ja viimeksi estämällä veto-oikeudella itävaltalaisen arkeologisen kaivausryhmän päällikön nimittämisen Efesoksella ilmeisesti tämän perheenjäsenen turkkilaisvastaisten kommenttien vuoksi. Rikoslain Turkin ja turkkilaisuuden halventamisen kieltävän artiklan kosmeettiset muutokset kääntävät Brysselin huomion pois mielenosoittajiin kohdistetusta julmasta väkivallasta ja Pohjois-Irakin vastaisista sotatoimista. Koska Turkki ei ole valmis EU:n jäsenyyteen, ainoa vaihtoehto on liittymisneuvottelujen päättäminen välittömästi. Vaihtoehtona voidaan jatkaa keskustelua etuoikeutetusta kumppanuudesta."@fi7
"La Turquie démontre régulièrement qu’elle n’est pas prête à accéder à l’Union européenne en opprimant ses minorités, en lançant des attaques aériennes contre un pays voisin et, tout récemment, en bloquant la désignation du chef de la délégation archéologique autrichienne à Éphèse, apparemment en raison de propos anti-turcs tenus pas un membre de sa famille. Les modifications cosmétiques apportées à l’article du code pénal interdisant de dénigrer la Turquie et l’identité turque détournent l’attention de Bruxelles de la force brute utilisée contre des manifestants et des agressions militaires commises dans le nord de l’Irak. Étant donné le manque de maturité de la Turquie pour l’adhésion à l’Union européenne, la seule option correcte est la cessation immédiate des négociations d’adhésion. L’organisation de pourparlers sur un partenariat privilégié pourrait représenter une alternative."@fr8
". Időről időre Törökország annak adja jelét, hogy még nem áll készen az uniós tagságra. Ezt teszi a kisebbségek elnyomásával, egy szomszédos ország elleni légicsapásaival, és legfrissebben azzal, hogy megvétózta egy osztrák régészeti ásatásokat végző csoport vezetőjének kinevezését Efezuszban, valószínűsíthetően azért, mert annak egy családtagja törökellenes megjegyzéseket tett. A büntetőtörvénykönyvben Törökország és a „törökség” rossz hírbe hozatalának tiltásával kapcsolatban végrehajtott kozmetikai javítások elvonják Brüsszel figyelmét a tüntetők ellen alkalmazott brutális erőszaktól, és az Észak-Irakban elkövetett katonai agressziótól. Tekintettel arra, hogy Törökország nem áll készen az uniós tagságra, az egyetlen választásunk a tárgyalások azonnali beszüntetése. Alternatívaként a kedvezményezett partnerségről folyó tárgyalások jöhetnek szóba."@hu11
". La Turchia dimostra sistematicamente di non essere pronta per l’adesione all’UE, opprimendo le minoranze, lanciando razzi contro un paese vicino e, più recentemente, ponendo il veto alla nomina del capo della squadra austriaca per gli scavi archeologici di Efeso, apparentemente a causa di osservazioni antiturche da parte di un membro della sua famiglia. Le modifiche cosmetiche all’articolo del codice penale che proibisce di denigrare la Turchia e la cultura turca stanno distogliendo l’attenzione di Bruxelles dall’impiego della forza bruta conto i dimostranti e dagli atti di aggressione militare contro l’Iraq settentrionale. Considerato il fatto che la Turchia non è pronta per l’adesione all’UE, l’unica opzione è l’immediata sospensione dei negoziati di adesione; si potrebbero condurre in alternativa dialoghi su un partenariato privilegiato."@it12
". Turkija dažnai demonstruoja, kad yra nepasirengusi narystei Europos Sąjungoje engdama mažumas, vykdydama aviacijos antskrydžius prieš kaimyninę šalį ir visai neseniai vetuodama archeologinių kasinėjimų komandos vadovės iš Austrijos paskyrimą Ephesus mieste dėl antiturkiškų komentarų, kuriuos išsakė jos šeimos narys. Kosmetinės Baudžiamojo kodekso pataisos, draudžiančios šmeižti Turkiją ir turkiškumą atitraukia Briuselio dėmesį nuo brutalios jėgos demonstravimų ir karinės agresijos šiaurės Irake. Atsižvelgiant į Turkijos nesugebėjimą pasirengti narystei ES, vienintelis pasirinkimas yra neatidėliotinas derybų dėl narystės nutraukimas. Su šia šalim būtų galima derėtis dėl privilegijuotos partnerystės."@lt14
". Atkal un atkal Turcija demonstrē, ka tā nav gatava dalībai ES, apspiežot minoritātes, sākot aviācijas uzlidojumus pret kaimiņvalsti un pavisam nesen izsakot veto Austrijas arheoloģisko izrakumu komandas vadītājai Efezā acīmredzami tāpēc, ka kāds no viņas ģimenes bija izteicis antiturciskus komentārus. Kriminālkodeksa kosmētiskie grozījumi, aizliedzot Turcijas un turciskuma nomelnošanu, novērš Briseles uzmanību no brutāla spēka pielietošanas pret demonstrantiem un militārās agresijas pret Ziemeļirāku. Ņemot vērā to, ka Turcija nav gatava dalībai ES, vienīgā izvēle ir tūlītēja pievienošanās sarunu pārtraukšana; kā alternatīva varētu būt sarunas par priviliģētām partnerattiecībām."@lv13
". Immer wieder beweist die Türkei ihre EU-Unreife, mit Menschenrechtsverletzungen, in der Unterdrückung ihrer Minderheiten, mit Luftangriffen gegen ein Nachbarland oder jüngst, indem die Leiterin der österreichischen Ausgrabungen in Ephesos anscheinend wegen Türkei-kritischer Aussagen aus ihrem familiären Umfeld abgelehnt wurde. Die kosmetischen Korrekturen am Türkentum-Paragraphen verstellen Brüssel den Blick auf rohe Gewalt gegen Demonstranten und militärische Aggressionen gegen den Nordirak. Angesichts der nicht vorhandenen EU-Reife der Türkei ist der einzig mögliche Weg ein sofortiger Abbruch der Beitrittsverhandlungen, als Alternative können Gespräche über eine privilegierte Partnerschaft geführt werden."@mt15
". Turkije laat steeds opnieuw zien dat het niet klaar is voor lidmaatschap van de EU, door minderheden te onderdrukken, door luchtaanvallen uit te voeren op buurlanden en recentelijk door hun veto uit te spreken over de benoeming van het hoofd van het Oostenrijkse archeologische opgravingsteam, kennelijk vanwege anti-Turkse opmerkingen die door een familielid van haar gemaakt zijn. De cosmetische ingreep in het artikel van het wetboek van strafrecht dat publieke belediging van Turkije of de Turkse nationaliteit verbiedt leidt de aandacht van Brussel af van het gebruik van bruut geweld tegen demonstranten en van de militaire gewelddaden tegen Noord-Irak. Met het oog op het feit dat Turkije niet klaar is voor het lidmaatschap van de EU is de enige optie het onmiddellijk staken van de toetredingsonderhandelingen. Als alternatief zou kunnen worden gepraat over een geprivilegieerd partnerschap."@nl3
". Po raz kolejny Turcja pokazała, że nie jest gotowa do członkostwa w UE, represjonując mniejszości narodowe, dokonując nalotów bombowych na sąsiednie państwo i ostatnio sprzeciwiając się powołaniu szefa austriackiego zespołu archeologicznego w Efezie z powodu domniemanych antytureckich wypowiedzi członka jej rodziny. Kosmetyczne poprawki do artykułu w kodeksie karnym zakazującego oczerniania Turcji i wszystkiego, co tureckie odwracają uwagę Brukseli od użycia brutalnej siły przeciwko demonstrantom oraz od aktów militarnej agresji w północnym Iraku. W świetle braku gotowości Turcji do członkostwa w UE, jedyną możliwą opcją jest natychmiastowe przerwanie negocjacji akcesyjnych; jako alternatywę można rozważyć rozmowy w sprawie uprzywilejowanego partnerstwa."@pl16
". Uma vez e outra, a Turquia demonstra que não está pronta para a adesão à UE: ao oprimir as suas minorias, ao lançar ataques aéreos contra um país vizinho e, mais recentemente, ao vetar a nomeação da responsável pela equipa austríaca das escavações arqueológicas em Éfeso, aparentemente devido a comentários “anti-turcos” produzidos por um membro da família desta. As alterações cosméticas feitas ao artigo do Código Penal que proíbe palavras ou expressões denegrindo a Turquia ou a essência turca constituem uma manobra de diversão para afastar a atenção de Bruxelas do uso da força bruta contra manifestantes e dos actos de agressão militar contra o norte do Iraque. Tendo em conta a falta de maturidade da Turquia para uma adesão à UE, a única opção que temos é a imediata cessação das negociações, podendo ser conduzidas, em alternativa, conversações sobre uma parceria privilegiada."@pt17
". Immer wieder beweist die Türkei ihre EU-Unreife, mit Menschenrechtsverletzungen, in der Unterdrückung ihrer Minderheiten, mit Luftangriffen gegen ein Nachbarland oder jüngst, indem die Leiterin der österreichischen Ausgrabungen in Ephesos anscheinend wegen Türkei-kritischer Aussagen aus ihrem familiären Umfeld abgelehnt wurde. Die kosmetischen Korrekturen am Türkentum-Paragraphen verstellen Brüssel den Blick auf rohe Gewalt gegen Demonstranten und militärische Aggressionen gegen den Nordirak. Angesichts der nicht vorhandenen EU-Reife der Türkei ist der einzig mögliche Weg ein sofortiger Abbruch der Beitrittsverhandlungen, als Alternative können Gespräche über eine privilegierte Partnerschaft geführt werden."@ro18
". Turecko opäť ukazuje, že nie je pripravené na členstvo v EÚ tým, že potláča svoje menšiny, uskutočňuje letecké útoky na susediace krajiny a najnovšie nesúhlasilo s vymenovaním vedúcej rakúskej archeologickej skupiny na výkopové práce v Efeze, podľa všetkého z dôvodu protitureckých poznámok, ktoré vyjadril člen jej rodiny. Drobné doplnenia a zmeny trestného zákona, ktoré zakazujú ponižovanie a hanobenie Turecka a Turkov odvádzajú pozornosť Bruselu od používania násilných prostriedkov proti demonštrantom a od vojenského útoku proti severnému Iraku. Vzhľadom na nedostatočnú pripravenosť Turecka na členstvo v EÚ je jedinou možnosťou prerušenie prístupových rokovaní; alternatívou by mohlo byť vedenie rozhovorov o privilegovanom partnerstve."@sk19
". Zaradi zatiranja svojih manjšin, letalskih napadov na sosednje države ter nedavnega veta na obisk vodje avstrijske arheološke skupine za izkopanine v Efezu, domnevno zaradi protiturških pripomb člana njene družine, Turčija vedno znova dokazuje, da ni pripravljena na članstvo EU. Lepotni popravki člena kazenskega zakonika, ki prepoveduje žalitev Turčije in turškosti, odvračajo pozornost Bruslja od uporabe nasilja proti demonstrantom ter dejanj vojaške agresije nad severnim Irakom. Zaradi turške nepripravljenosti na članstvo EU je edina možnost takojšnja ustavitev pristopnih pogajanj; nadomestna možnost bi lahko bili pogovori o privilegiranem partnerstvu."@sl20
"Gång på gång visar Turkiet att det inte är redo för ett medlemskap i EU genom att förtrycka sina minoriteter, utföra luftangrepp mot ett grannland och nu senast genom att lägga in sitt veto mot utnämnandet av ledaren för den österrikiska arkeologiska utgrävningsgruppen i Efesos, vilket lär ha berott på antiturkiska kommentarer från en av hennes familjemedlemmar. De kosmetiska ändringsförslagen till den artikel i strafflagen som förbjuder nedsättande tal om Turkiet och turkiskhet avleder EU:s uppmärksamhet från användningen av brutalt våld mot demonstranter och militära våldshandlingar mot norra Irak. Eftersom Turkiet inte är redo för ett medlemskap i EU är det enda alternativet att omedelbart stoppa anslutningsförhandlingarna. Samtal om ett privilegierat partnerskap kan föras som ett alternativ."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph