Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-284"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.20.3-284"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Ich habe dem Bericht zum Fortschrittsbericht über die Türkei 2007 zugestimmt. Ich muss aber meinem Entsetzen darüber Ausdruck geben, was ich in einer Tageszeitung Deutschlands, „Die Welt“, gelesen habe, nämlich dass die Türkei, die gern als Land des gemäßigten Islams dargestellt wird, ein Gesetz erlassen hat, das den Kauf und das offene Ausschenken von Wein im Glas verbietet. Wein ist ein europäisches Kulturgut, das legal in der Mehrheit der Mitgliedstaaten hergestellt und in allen Mitgliedstaaten der EU verkauft und konsumiert werden darf. Ein solches Gesetz ist unvereinbar mit einer Vollmitgliedschaft in der EU. Alle legal hergestellten Produkte, und dazu gehört Wein, sind Waren, deren Freizügigkeit im Binnenmarkt zu gewährleisten ist. Ein solches Verbot verstößt auch gegen die Antidiskriminierungs-Regeln der EU. Ein Land, das die Freizügigkeit einer legal hergestellten Ware aus anderen Mitgliedstaaten beeinträchtigt, kann nicht Vollmitglied der EU werden. Ministerpräsident Erdogan hat zugesagt, dass 2008 das Jahr der Reformen wird, um aus der Türkei eine moderne Demokratie zu machen, die sich auf einen säkularen Staat und eine pluralistische Gesellschaft gründet. Angesichts des Verbots der Türken, Wein zu kaufen und im Glas zu konsumieren, muss ich fragen: „Words, idle words?“"@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Hlasovala jsem pro zprávu o pokroku Turecka na cestě k členství EU v roce 2007. Při čtení německých novin však musím vyjádřit své znepokojení, poněvadž Turecko, jež je zobrazováno jako umírněná islámská země, vydalo zákon, který zakazuje nákup a podávání vína ve sklenicích na veřejnosti. Víno je evropský kulturní přínos, legálně se vyrábí ve většině členských států EU a je možné je konzumovat ve všech členských státech. Takovýto zákon je neslučitelný s plným členstvím v EU. Všechny legálně vyrobené produkty – které zahrnují i víno – jsou zboží, jejichž volný pohyb v rámci vnitřního trhu musí být zabezpečený. Takovýto zákaz také porušuje antidiskriminační pravidla EU. Země, která omezuje volný pohyb jakéhokoli legálně vyrobeného zboží z jiných členských států, nemůže být plným členem EU. Předseda vlády pan Erdoğan se zavázal, že rok 2008 bude rokem reforem, které učiní z Turecka moderní demokracii založenou na sekulárním státě a pluralitní společnosti. Vzhledem k tureckému zákazu prodeje a konzumace vína ve sklenicích musím položit otázku, zda tento příslib neznamená jen „slova, obyčejná a neúčinná slova“."@cs1
"Jeg har stemt for betænkningen om fremskridtsberetningen om Tyrkiet 2007. Jeg må imidlertid give udtryk for min forfærdelse over, hvad jeg har læst i den tyske avis Die Welt, nemlig at Tyrkiet, som gerne bliver beskrevet som et moderat islamisk land, har vedtaget en lov, som forbyder køb og åben udskænkning af vin i glas. Vin er et europæisk kulturgode, som fremstilles legalt i et flertal af medlemsstaterne, og som kan sælges og konsumeres i alle EU's medlemsstater. En sådan lov er uforenelig med fuldt medlemskab af EU. Alle lovligt producerede produkter, og til dem hører vinen, er varer, hvis frie bevægelighed i det indre marked skal sikres. Et sådant forbud er også en overtrædelse af EU's antidiskriminationsregler. Et land, som begrænser den frie bevægelighed for en lovligt fremstillet vare fra andre medlemsstater, kan ikke blive fuldt medlem af EU. Ministerpræsident Erdogan har lovet, at 2008 vil blive reformernes år for at gøre Tyrkiet til et moderne demokrati, som bygger på en sekulær stat og et pluralistisk samfund. I lyset af tyrkernes forbud mod at købe og konsumere vin i glas, må jeg spørge: "Words, idle words?""@da2
". Υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με την έκθεση προόδου της Τουρκίας, προς την ένταξη στην ΕΕ, για το 2007. Ωστόσο, οφείλω να εκφράσω την απογοήτευσή μου για την είδηση που διάβασα στη γερμανική εφημερίδα ότι η Τουρκία, η οποία αρέσκεται να παρουσιάζεται ως μετριοπαθής ισλαμική χώρα, έχει θεσπίσει νόμο που απαγορεύει την αγορά και το σερβίρισμα σε δημόσιο χώρο κρασιού σε ποτήρι. Το κρασί είναι ευρωπαϊκό πολιτισμικό στοιχείο, το οποίο παράγεται νόμιμα στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ και το οποίο μπορεί να πωλείται και να καταναλώνεται σε όλα τα κράτη μέλη. Ένας τέτοιος νόμος είναι ασύμβατος με την ιδιότητα του πλήρους μέλους της ΕΕ. Όλα τα νομίμως παραγόμενα προϊόντα –και σε αυτά περιλαμβάνεται ο οίνος– είναι αγαθά των οποίων η ελεύθερη κυκλοφορία εντός της εσωτερικής αγοράς πρέπει να είναι εγγυημένη. Μια τέτοια απαγόρευση παραβιάζει επίσης τους κανόνες καταπολέμησης των διακρίσεων της ΕΕ. Μια χώρα που περιορίζει την ελεύθερη κυκλοφορία οιουδήποτε νόμιμα παραγόμενου αγαθού από άλλα κράτη μέλη δεν μπορεί να είναι πλήρες μέλος της ΕΕ. Ο πρωθυπουργός, κ. Ερντογάν, υποσχέθηκε ότι το 2008 θα είναι έτος μεταρρυθμίσεων, με σκοπό να μετατρέψουν την Τουρκία σε μια σύγχρονη δημοκρατία βασιζόμενη σε ένα κοσμικό κράτος και σε μια πλουραλιστική κοινωνία. Με αφορμή την τουρκική απαγόρευση πώλησης και κατανάλωσης οίνου σε ποτήρι, οφείλω ν’ αναρωτηθώ αν αυτή η υπόσχεση δεν είναι μόνο «λόγια, λόγια του αέρα»."@el10
". I voted in favour of the report on Turkey’s progress towards EU membership in 2007. I must express my dismay, however, at reading in the German newspaper that Turkey, which likes to be portrayed as a moderate Islamic country, has enacted a law prohibiting the purchase and public serving of wine in glasses. Wine is a European cultural asset which is legally manufactured in most Member States of the EU and which can be sold and consumed in all Member States. Such a law is incompatible with full membership of the EU. All legally manufactured products – and that includes wine – are goods, the free movement of which within the internal market must be guaranteed. Such a ban also infringes the anti-discrimination rules of the EU. A country that restricts the free movement of any legally manufactured good from other Member States cannot be a full member of the EU. The Prime Minister, Mr Erdoğan, pledged that 2008 would be the year of reform, designed to make Turkey a modern democracy based on a secular state and a pluralist society. In view of the Turkish ban on the sale and consumption of wine in glasses, I have to ask whether this pledge amounts to ‘words, idle words’."@en4
". He votado a favor del informe sobre los progresos de Turquía hacia la adhesión a la UE realizados en 2007. Debo, sin embargo, expresar mi consternación por el artículo publicado en el periódico alemán que anuncia que Turquía, que gusta de ser retratada como un país islámico moderado, ha aprobado una ley que prohíbe que se compren y se sirvan en público vasos de vino. El vino forma parte del patrimonio cultural europeo y se fabrica legalmente en la mayoría de los países de la UE y puede ser comercializado y consumido en todos los Estados miembros. Esta ley es incompatible con una plena adhesión a la UE. Todos los productos legalmente fabricados —entre ellos el vino— son bienes cuya libertad de circulación en el mercado interior debe salvaguardarse. Esta prohibición infringe además las normas en materia de no discriminación de la UE. Un país que limita la libertad de circulación de cualquier mercancía legalmente fabricada en otros Estados miembros no puede ser un miembro de pleno derecho de la UE. El Primer Ministro Erdogan se comprometió a hacer de 2008 el año de la reforma para que Turquía se convirtiese en una democracia moderna basada en un Estado laico y una sociedad pluralista. A la luz de la prohibición en Turquía de la compra y el consumo de vasos de vino, debo preguntar si tal compromiso es únicamente papel mojado."@es21
". Ma hääletasin Türgi 2007. aasta eduaruannet ELiga ühinemise perspektiivis käsitleva raporti poolt. Samas pean väljendama oma jahmatust, kui ma Saksa ajalehest Die Welt lugesin, et ennast mõõduka islamiriigina kujutav Türgi on kehtestanud seaduse, mis keelustab klaasides veini ostmise ja avaliku serveerimise. Vein on Euroopa kultuurivara, mida toodab seaduslikult suurem osa ELi liikmesriike ning mida tohib müüa ja tarbida kõigis liikmesriikides. Selline seadus ei ole kooskõlas ELi täisliikme staatusega. Kõik seaduslikult toodetud tooted – ja see hõlmab ka veini – on kaubad, mille vaba liikumine siseturul peab olema tagatud. Taoline keeld rikub ka ELi diskrimineerimisvastaseid eeskirju. Riik, kes piirab seaduslikult toodetud kaupade vaba liikumist teistest liikmesriikidest, ei saa olla ELi täisliige. Peaminister Erdoğan lubas, et 2008. aasta kujuneb reformide aastaks, millega Türgi muudetakse ilmaliku riigi ja pluralistliku ühiskonna ideedel põhinevaks kaasaegseks demokraatiaks. Arvestades Türgis kehtestatud keeldu klaasides veini müügile ja tarbimisele, pean küsima, kas see lubadus ei ole ainult tühjad sõnad."@et5
". Äänestin Turkin EU-jäsenyyttä koskevasta edistymisestä vuonna 2007 laaditun mietinnön puolesta. Minun on kuitenkin ilmaistava tyrmistykseni luettuani saksalaisesta sanomalehdestä että Turkki, joka haluaa itseään kuvattavan maltillisena islamilaisena valtiona, on säätänyt lain, jossa kielletään viinin ostaminen ja sen tarjoaminen lasissa. Viinillä on Euroopassa suuri kulttuurinen merkitys, sitä valmistetaan laillisesti suurimassa osassa EU:n jäsenvaltioista ja sitä voidaan myydä ja nauttia kaikissa jäsenvaltioissa. Tällainen laki ei sovi yhteen EU:n täysjäsenyyden kanssa. Kaikki laillisesti valmistetut tuotteet – myös viini – ovat tavaroita, joiden vapaa liikkuvuus sisämarkkinoilla on taattava. Tällainen kielto rikkoo myös syrjimättömyyttä koskevia EU:n sääntöjä. Valtio, joka rajoittaa jonkin laillisesti valmistetun tavaran vapaata liikkuvuutta toisista jäsenvaltioista, ei voi olla EU:n täysjäsen. Pääministeri Erdogan lupasi, että vuosi 2008 on uudistusten vuosi, jolloin Turkista on määrä tulla sekulaariseen valtioon ja moniarvoiseen yhteiskuntaan perustuva nykyaikainen ja hyvinvoiva demokratia. Kun otetaan huomioon Turkin viini myyntiä ja nauttimista laseista koskeva kielto, minun on kysyttävä, oliko tämä lupaus vain tyhjiä sanoja."@fi7
"J'ai voté en faveur du rapport sur les progrès accomplis par la Turquie en 2007 sur la voie de l’adhésion à l’Union européenne. Je dois par contre exprimer mon indignation après avoir lu dans le quotidien allemand que la Turquie, qui aime à se présenter comme un pays musulman moderne et modéré, a adopté une loi interdisant l’achat et la consommation publique de vin dans des verres. Le vin fait partie du patrimoine culturel européen, il est fabriqué légalement dans la plupart des États membres de l’Union européenne et il peut être vendu et consommé dans tous les États membres. Une telle loi est incompatible avec le statut de membre de l’Union européenne. Tous les produits fabriqués légalement - y compris le vin - sont des marchandises, dont la libre circulation au sein du marché intérieur de l’Union européenne doit être garantie. Une telle interdiction est également contraire aux règles anti-discriminatoires de l’Union européenne. Un pays qui restreint la libre circulation d’un produit fabriqué légalement dans d’autres États membres ne peut devenir un membre à part entière de l’Union européenne. Le Premier ministre M. Erdoğan s’est engagé à faire de 2008 l'année des réformes, conçue pour transformer la Turquie en une démocratie moderne et prospère, fondée sur un État laïque et une société pluraliste. Étant donné l’interdiction par la Turquie de la vente et de la consommation de vin en verres, je dois demander si cet engagement se résume à «des mots, rien que des mots»."@fr8
". A Törökországról szóló 2007. évi országjelentést megszavaztam. A német napilapot, a et olvasva azonban, ki kell fejeznem megdöbbenésemet, hogy Törökország, amely mérsékelt iszlám országként szereti bemutatni önmagát, törvényben tiltja meg egy pohár bor vásárlását vagy felszolgálását. A bor európai kulturális érték, amelyet jogszerűen állítanak elő a legtöbb uniós tagországban, és amely kereskedelmi forgalomba hozható és fogyasztható valamennyi tagállamban. Az ilyen jog összeegyeztethetetlen a teljes jogú tagsággal. Minden jogszerűen gyártott termék — és ebbe a bor is beleértendő — áru, amelynek szabad áramlását a belső piacon garantálni kell. Ez a tiltás ugyancsak sérti az EU-n belüli diszkrimináció-ellenes szabályokat is. Egy ország, amely korlátozza bármely, más tagországban jogszerűen előállított áru szabad mozgását, nem lehet az EU teljes jogú tagja. Erdoğan miniszterelnök úr amellett kötelezte el magát, hogy 2008 a reform éve lesz, és Törökországot a világi államon és a pluralista társadalmon alapuló modern demokráciává teszi. Tekintettel a kimért borok értékesítésének és fogyasztásának török tiltására, fel kell tennem a kérdést, hogy az elkötelezettségek „szavak, üres szavak” maradnak?"@hu11
". Ho votato a favore della relazione sui progressi compiuti dalla Turchia verso l’adesione all’UE nel 2007. Desidero tuttavia esprimere il mio sgomento nel leggere sul giornale tedesco che la Turchia, che ama essere dipinta come un paese islamico moderato, ha promulgato una legge che vieta di acquistare vino e di servirlo in bicchiere al pubblico. Il vino costituisce un prezioso elemento della cultura europea che viene legalmente prodotto in gran parte degli Stati membri dell’UE e che può essere venduto e consumato in tutti gli Stati membri. Tale legge è incompatibile con la piena adesione all’UE. Tutti i beni prodotti legalmente – ivi compreso il vino – sono beni, la cui libera circolazione nel mercato interno deve essere garantita. Tale divieto viola anche le norme antidiscriminazione dell’UE. Un paese che limita la libera circolazione di qualsiasi bene prodotto legalmente da un altro Stato membro non può essere un membro a pieno titolo dell’UE. Il Primo Ministro Erdoğan ha promesso che il 2008 sarebbe stato l’anno della riforma, destinata a rendere la Turchia una democrazia moderna fondata su uno Stato laico e una società pluralista. Considerato il divieto turco sulla vendita e il consumo del vino in bicchiere, desidero chiedere se tale promessa equivale a “parole, parole al vento”."@it12
". Balsavau už pranešimą dėl Turkijos pažangos 2007 m. siekiant narystės Europos Sąjungoje. Tačiau, perskaitęs vokišką laikraštį „Die Welt“ noriu išreikšti savo susirūpinimą, kad Turkija, kuri dažnai minima kaip nuosaiki islamiška valstybė, priėmė įstatymą, draudžiantį viešoje vietoje parduoti ir pateikti vyną taurėse. Vynas yra Europos kultūrinio paveldo dalis ir teisėtai gaminamas daugelyje ES valstybių narių ir jį galima parduoti bei vartoti visose valstybėse narėse. Toks įstatymas nesuderinamas su visateise naryste Europos Sąjungoje. Visi teisėtai gaminami produktai, įskaitant vyną, yra prekės, kurių laisvas judėjimas vidaus rinkoje turi būti garantuojamas. Toks draudimas pažeidžia prieš diskriminaciją nukreiptas Europos Sąjungos taisykles. Šalis, kuri riboja laisvą teisėtai kitose šalyse gaminamų prekių judėjimą negali tapti visateise ES valstybe. Ministras pirmininkas, ponas Erdošan, pareiškė, kad 2008 m. bus reformų metai, skirti Turkijai tapti šiuolaikine demokratine valstybe, pagrįstą pasaulietiškumo principais ir pliuralistine visuomene. Atsižvelgdamas į Turkijos draudimą parduoti ir vartoti vyną stiklinėse noriu paklausti, ar šie įsipareigojimai nėra „žodžiai, tušti žodžiai“?"@lt14
". Es balsoju par ziņojumu par Turcijas 2007. gada progresu ceļā uz dalību ES. Tomēr man ir jāizsaka pārsteigums, lasot vācu avīzē ka Turcija, kurai patīk, ka to attēlo kā mērenu islāma valsti, ar likumu aizliedza iegādāties un publiski pasniegt vīnu glāzēs. Vīns ir Eiropas kultūras vērtība, ko likumīgi ražo vairumā ES dalībvalstu un ko var pārdot un patērēt visās dalībvalstīs. Tāds likums nav savienojams ar pilnvērtīgu dalību ES. Visi likumīgi ražotie izstrādājumi – ieskaitot vīnu – ir preces, kurām ir jānodrošina brīva kustība iekšējā tirgū. Šāds aizliegums pārkāpj arī ES pretdiskriminācijas noteikumus. Valsts, kas ierobežo jebkādas citas dalībvalsts likumīgi saražotās preces brīvu kustību, nevar būt pilntiesīga ES dalībvalsts. Premjerministrs kungs solīja, ka 2008. gads būs reformu gads, kas Turciju pārveidos par modernu, demokrātisku valsti, kas balstīta uz sekulāru pārvaldi un plurālistisku sabiedrību. Ņemot vērā Turcijas aizliegumu pārdot un lietot vīnu glāzēs, man ir jājautā, vai šis solījums nav „vārdi, tukši vārdi”."@lv13
". Ich habe dem Bericht zum Fortschrittsbericht über die Türkei 2007 zugestimmt. Ich muss aber meinem Entsetzen darüber Ausdruck geben, was ich in einer Tageszeitung Deutschlands, „Die Welt“, gelesen habe, nämlich dass die Türkei, die gern als Land des gemäßigten Islams dargestellt wird, ein Gesetz erlassen hat, das den Kauf und das offene Ausschenken von Wein im Glas verbietet. Wein ist ein europäisches Kulturgut, das legal in der Mehrheit der Mitgliedstaaten hergestellt und in allen Mitgliedstaaten der EU verkauft und konsumiert werden darf. Ein solches Gesetz ist unvereinbar mit einer Vollmitgliedschaft in der EU. Alle legal hergestellten Produkte, und dazu gehört Wein, sind Waren, deren Freizügigkeit im Binnenmarkt zu gewährleisten ist. Ein solches Verbot verstößt auch gegen die Antidiskriminierungs-Regeln der EU. Ein Land, das die Freizügigkeit einer legal hergestellten Ware aus anderen Mitgliedstaaten beeinträchtigt, kann nicht Vollmitglied der EU werden. Ministerpräsident Erdogan hat zugesagt, dass 2008 das Jahr der Reformen wird, um aus der Türkei eine moderne Demokratie zu machen, die sich auf einen säkularen Staat und eine pluralistische Gesellschaft gründet. Angesichts des Verbots der Türken, Wein zu kaufen und im Glas zu konsumieren, muss ich fragen: „Words, idle words?“"@mt15
". − Ik heb vóór het verslag gestemd over de voortgang van Turkije in 2007 op weg naar toetreding tot de EU. Ik wil hierbij wel zeggen dat ik ontsteld was in de Duitse krant te lezen dat Turkije, dat zich graag presenteert als een gematigd islamitisch land, een wet heeft ingevoerd die het kopen en in het openbaar serveren van wijn in glazen verbiedt. Wijn behoort tot het Europese culturele erfgoed en wordt in de meeste lidstaten van de EU legaal geproduceerd en mag in alle lidstaten verkocht en geconsumeerd worden. Een dergelijke wet strookt niet met een volledig lidmaatschap van de EU. Alle legaal geproduceerde producten – waaronder wijn – zijn goederen en het vrije verkeer daarvan binnen de interne markt moet gegarandeerd zijn. Een dergelijke uitbanning maakt ook inbreuk op de antidiscriminatieregels van de EU. Een land dat beperkingen oplegt aan het vrije verkeer van legaal geproduceerde goederen uit andere lidstaten kan geen volledig lid van de EU worden. Premier Erdoğan heeft beloofd dat 2008 het jaar van de hervormingen wordt, waardoor Turkije een moderne democratie wordt die is gebaseerd op een seculiere staat en een pluralistische samenleving. Met het oog op dit Turkse verbod van de verkoop en consumptie van wijn in glazen vraag ik mij af of dit niet een loze belofte is."@nl3
". Głosowałem za sprawozdaniem w sprawie postępów Turcji na drodze do przystąpienia do UE w 2007 r. Muszę jednak wyrazić swoje zdumienie, gdy przeczytałam artykuł w niemieckim dzienniku mówiący o tym, że Turcja, która lubi być przedstawiana jako kraj umiarkowanie islamski, uchwaliła ustawę zabraniającą publicznej sprzedaży wina w kieliszkach. Wino jest dobrem kulturowym Europy, które jest legalnie produkowane w większości państw UE i może być sprzedawane i konsumowane we wszystkich państwach członkowskich. Takiej ustawy nie da się pogodzić z pełnym członkostwem w UE. Wszystkie legalnie produkowane wyroby – w tym wino – są towarami, które w Unii mają zagwarantowany swobodny przepływ w ramach rynku wewnętrznego. Taki zakaz narusza również przepisy o zakazie dyskryminacji w UE. Państwo, które ogranicza wolny przepływ jakichkolwiek legalnie produkowanych towarów z innego państwa członkowskiego, nie może być pełnym członkiem UE. Premier Turcji, pan Erdoğan, obiecał, że rok 2008 będzie rokiem reform, które uczynią z jego kraju współczesną demokrację opartą na świeckim państwie i pluralistycznym społeczeństwie. W świetle tureckiego zakazu sprzedaży i konsumpcji wina w kieliszkach, muszę zapytać, czy to zobowiązanie to tylko puste słowa."@pl16
". Votei favoravelmente o relatório de 2007 referente aos progressos realizados pela Turquia na via da adesão. No entanto, tenho de expressar a minha consternação por ter lido no jornal alemão que a Turquia, que gosta de ser considerada como um país islâmico moderado, promulgou uma lei que proíbe a aquisição e a degustação de vinho a copo em público. O vinho constitui um bem cultural europeu, legalmente produzido na maior parte dos Estados-Membros da UE, podendo ser vendido e consumido em todos os Estados-Membros. Uma lei deste tipo não é compatível com a plena adesão à UE. Todos os produtos legalmente produzidos – o que inclui o vinho – são mercadorias cuja livre circulação tem de estar garantida dentro do mercado interno. Esta proibição infringe igualmente também as normas anti-discriminação em vigor na UE. Um país que restringe a livre circulação de qualquer produto legalmente produzido, proveniente de outros Estados-Membros, não pode tornar-se ele próprio um membro de pleno direito da UE. O Primeiro-Ministro, Sr. Erdoğan, garantiu que 2008 iria ser o ano das reformas, numa perspectiva de fazer da Turquia uma democracia moderna, tendo como base um Estado laico e uma sociedade pluralista. Tendo em conta a proibição turca da venda e do consumo de vinho a copo, sou forçada a perguntar se a garantia dada não seria apenas aquilo a que se chama “palavras ocas”."@pt17
". Ich habe dem Bericht zum Fortschrittsbericht über die Türkei 2007 zugestimmt. Ich muss aber meinem Entsetzen darüber Ausdruck geben, was ich in einer Tageszeitung Deutschlands, „Die Welt“, gelesen habe, nämlich dass die Türkei, die gern als Land des gemäßigten Islams dargestellt wird, ein Gesetz erlassen hat, das den Kauf und das offene Ausschenken von Wein im Glas verbietet. Wein ist ein europäisches Kulturgut, das legal in der Mehrheit der Mitgliedstaaten hergestellt und in allen Mitgliedstaaten der EU verkauft und konsumiert werden darf. Ein solches Gesetz ist unvereinbar mit einer Vollmitgliedschaft in der EU. Alle legal hergestellten Produkte, und dazu gehört Wein, sind Waren, deren Freizügigkeit im Binnenmarkt zu gewährleisten ist. Ein solches Verbot verstößt auch gegen die Antidiskriminierungs-Regeln der EU. Ein Land, das die Freizügigkeit einer legal hergestellten Ware aus anderen Mitgliedstaaten beeinträchtigt, kann nicht Vollmitglied der EU werden. Ministerpräsident Erdogan hat zugesagt, dass 2008 das Jahr der Reformen wird, um aus der Türkei eine moderne Demokratie zu machen, die sich auf einen säkularen Staat und eine pluralistische Gesellschaft gründet. Angesichts des Verbots der Türken, Wein zu kaufen und im Glas zu konsumieren, muss ich fragen: „Words, idle words?“"@ro18
". Hlasovala som za správu o pokroku Turecka na ceste k členstvu EÚ v roku 2007. Pri čítaní nemeckých novín však musím vyjadriť svoje znepokojenie, keďže Turecko, ktoré je zobrazované ako umiernená islamská krajina, vydalo zákon, ktorý zakazuje nákup a podávanie vína v pohároch na verejnosti. Víno je európsky kultúrny prínos, ktoré sa legálne vyrába vo väčšine členských štátov EÚ a ktoré možno konzumovať vo všetkých členských štátoch. Takýto zákon je nezlučiteľný s plným členstvom v EÚ. Všetky legálne vyrobené produkty – ktoré zahŕňajú aj víno – sú tovary, ktorých voľný pohyb v rámci vnútorného trhu musí byť zabezpečený. Takýto zákaz tiež porušuje antidiskriminačné pravidlá EÚ. Krajina, ktorá obmedzuje voľný pohyb akéhokoľvek legálne vyrobeného tovaru z iných členských štátov, nemôže byť plným členom EÚ. Predseda vlády pán Erdoğan sa zaviazal, že rok 2008 bude rokom reforiem, ktoré urobia z Turecka modernú demokraciu založenú na sekulárnom štáte a pluralitnej spoločnosti. Vzhľadom na turecký zákaz predaja a konzumácie vína v pohároch musím položiť otázku, či tento prísľub neznamená iba „slová, obyčajné a neúčinné slová“."@sk19
". Podprla sem poročilo o napredku Turčije na poti do članstva v EU v letu 2007. Vendar moram izraziti svoje neodobravanje, saj sem v nemškem časopisu prebrala, da je Turčija, ki želi biti prikazana kot zmerna islamska država, sprejela zakon, ki prepoveduje nakup in javno streženje vina v kozarcih. Vino je evropska kulturna pridobitev, ki se zakonito proizvaja v večini držav članic EU ter se lahko prodaja in uživa v vseh državah članicah. Takšen zakon je nezdružljiv s polnopravnim članstvom EU. Vsi zakonito proizvedeni proizvodi, kar vključuje vino, so blago, za katerega je treba na notranjem trgu zagotoviti prosti pretok. Takšna prepoved prav tako krši protidiskriminacijske zakone EU. Država, ki omejuje prosti pretok katerega koli zakonito proizvedenega blaga drugih držav članic, ne more biti polnopravna članica EU. Predsednik vlade, gospod Erdogan, je prisegel, da bo leto 2008 leto reform, ki bodo Turčijo spremenile v sodobno demokracijo, ki temelji na posvetni državi in pluralistični družbi. Zaradi turške prepovedi prodaje in uživanja vina v kozarcih moram vprašati, ali navedena prisega predstavlja samo prazne besede."@sl20
". Jag röstade för betänkandet om 2007 års lägesrapport om Turkiet. Jag måste dock uttrycka min bestörtning när jag läste i den tyska dagstidningen att Turkiet, som vill framställas som ett moderat islamiskt land, har antagit en lag som förbjuder köp och servering till allmänheten av vin i glas. Vin är en europeisk kulturtillgång som produceras lagligt i de flesta av EU:s medlemsstater och som får säljas och konsumeras i alla medlemsstater. En sådan lag är oförenlig med ett fullvärdigt medlemskap i EU. Alla lagligt producerade produkter – däribland vin – är varor, och fri rörlighet för varor måste garanteras på den inre marknaden. Ett sådant förbud strider också mot EU:s lagstiftning mot diskriminering. Ett land som begränsar den fria rörligheten för en lagligt producerad vara från andra medlemsstater kan inte bli en fullvärdig medlem i EU. Premiärminister Tayip Erdoğan utlovade att 2008 skulle bli ett år av reform för att göra Turkiet till en modern demokrati baserad på en sekulär stat och ett pluralistiskt samhälle. Med hänsyn till Turkiets förbud mot försäljning och konsumtion av vin i glas, undrar jag om detta löfte bara är tomt prat."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Die Welt"20,1,19,16,22,7,3,10,21,4,17,12,8
"Die Welt-"11

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph