Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-273"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.20.3-273"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Historia uczy, że teorie powszechnie uznawane za prawdziwe w przeszłości mogą, w oparciu o nowe odkrycia naukowe, nie mieć oparcia w faktach. W moim przekonaniu nauka zajmująca się zmianami klimatycznymi, potwierdzająca ocieplanie się klimatu nie jest jeszcze wystarczająco ugruntowana. Na pewno nie na tyle, aby można było z czystym sumieniem tworzyć prawo, służące kreowaniu określonych postaw państw Wspólnoty Europejskiej. Wzrost średniej temperatury atmosfery globu to jedno, natomiast pytanie w jakim stopniu przyczyniła się do tego działalność człowieka nadal pozostaje bez odpowiedzi. Grono naukowe jest podzielone. Zdaniem niektórych uczonych duże wahania klimatu są zjawiskiem naturalnym, które nawiedzało Ziemię cyklicznie od tysięcy lat, a apele naukowców głoszących tezę wpływu człowieka na klimat mają na celu wywołanie u ludzi strachu, zapewniającego środki finansowe na badania. Inni twierdzą, że możliwości człowieka w zakresie przewidywania długoterminowych zmian klimatycznych są skąpe, zarzucając Międzyrządowemu Zespołowi do spraw Zmian Klimatu działalność polityczną, a nie naukową. Wątpliwa też jest teza o rzekomej przewadze liczebnej naukowców popierających teorię o wywołanych działalnością człowieka zmianach klimatu. Przedstawione powyżej kontrargumenty są łatwo dostępne. Są też niezbite, pozostawiają wątpliwość, ale i pytanie: „Czy na niepewnych argumentach naukowych, lansowanych przez grupy lobbystyczne, można zbudować spójną politykę w jakiejkolwiek dziedzinie?”"@pl16
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Historie nás učí, že nové vědecké objevy mohou dokázat, že teorie, o nichž se v minulosti myslelo, že jsou pravdivé, nebyly fakticky podložené. Domnívám se, že věda týkající se změny klimatu, která potvrzuje globální oteplování, ještě není dostatečně odůvodněná. Určitě se neosvědčila do té míry, abychom ji vzali v úvahu s jasným vědomím a abychom navrhli zákon, jehož výsledkem by bylo zakořenění zvláštního chování v členských státech Evropské unie. Můžeme pozorovat nárůst průměrné teploty globální atmosféry. Dosud se však nenašla žádná odpověď na otázku, do jaké míry je tato skutečnost způsobená lidskou činností. Vědecký svět není jednotný, pokud jde o toto téma. Někteří vědci se domnívají, že hlavní klimatické změny jsou přírodním cyklickým úkazem, který ovlivňuje svět miliony let. Tvrdí, že tito vědci, kteří upozorňují na vliv lidských bytostí v souvislosti se změnou klimatu, tak činí s cílem získat finance na výzkum a šíří obavy mezi obyvatelstvem. Ostatní vědci uvádějí, že schopnost lidských bytostí předpovědět dlouhodobé klimatické změny je velmi omezená. Tvrdí, že Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) vedou spíše politici než vědci. Navíc tvrzení, že většina vědců podporuje stanovisko, že změna klimatu je způsobená činností lidských bytostí, je nejisté. Výše uvedené protiargumenty jsou lehce dostupné. Rovněž jsou nevyvratitelné a vzbuzují pochybnosti a nastolují otázku: může se jakýkoli druh jednotného politického přístupu budovat na nejistých vědeckých argumentech, které předložily lobbistické skupiny?"@cs1
"Historien har vist, at teorier, der engang blev opfattet som rigtige, ikke nødvendigvis er korrekte, hvilket skydes nye videnskabelige opdagelser. Efter min opfattelse er den videnskabsgren, der beskæftiger sig med klimaændringer, og som har konstateret en opvarmning af klimaet, endnu ikke tilpas etableret. I hvert fald slet ikke i en sådan grad, at man med ren samvittighed kan skabe lovgivning, der udgør grundlaget for EU's medlemsstater. Det er rigtigt, at jordklodens gennemsnitlige atmosfæretemperatur er steget, men det er endnu ikke opklaret, i hvor høj grad dette skyldes menneskeaktivitet. Videnskabsmiljøet er opdelt. Nogle lærde mener, at de store klimaskift er et naturligt fænomen, som jorden cyklisk har oplevet gennem flere tusinde år, samt at appellerne fra videnskabsfolk, der støtter teser om menneskets indflydelse på klimaet, har til hensigt at skabe frygt blandt folk, så de kan modtage penge til deres forskning. Andre påstår, at menneskets muligheder for at modvirke de langsigtede klimaændringer er ringe og beskylder Det Mellemstatslige Panel for Klimaændringer for at arbejde politisk frem for videnskabeligt. Påstanden om den formodede overvægt af videnskabsfolk, der støtter teorien om, at klimaændringerne er forårsaget af menneskeaktiviteter, er også tvivlsom. De nævnte modargumenter er lettilgængelige. De er heller ikke uigendrivelige, de efterlader tvivl, men stiller også spørgsmålet: "Kan man på noget som helst område bygge en samhørig politik på grundlag af usikre videnskabelige argumenter, der er lanceret af lobbygrupper"?"@da2
"Die Geschichte hat uns gelehrt, dass neue wissenschaftliche Erkenntnisse bisweilen beweisen, dass eine Theorie, die vorher alle für richtig hielten, nicht den Tatsachen entspricht. Meiner Ansicht nach ist die Theorie des Klimawandels durch globale Erwärmung wissenschaftlich noch nicht ausreichend untermauert. Jedenfalls reichen die Beweise nicht aus, um guten Gewissens Rechtsvorschriften vorschlagen zu können, die den Mitgliedstaaten der Europäischen Union bestimmte Verhaltensweisen aufzwingen. Wir beobachten in der Tat, dass sich die mittlere Temperatur der Atmosphäre weltweit erhöht. Doch auf die Frage, inwieweit dies auf die Tätigkeit des Menschen zurückzuführen ist, gibt es noch keine Antwort. Die wissenschaftliche Welt ist dazu geteilt. Einige Wissenschaftler sind der Meinung, dass große Klimaänderungen eine natürliche, zyklische Erscheinung sind, mit der die Welt seit Millionen von Jahren leben muss. Sie erklären, dass die Wissenschaftler, die vor den Auswirkungen des Menschen auf den Klimawandel warnten, dies nur täten, um sich Forschungsgelder zu sichern und die Bevölkerung in Schach zu halten. Andere Wissenschaftler vertreten die Auffassung, dass der Mensch nur sehr begrenzt in der Lage ist, Klimaänderungen langfristig vorauszusagen. Sie meinen, dass sich der Zwischenstaatliche Ausschuss für Klimaänderungen (IPCC) von der Politik und nicht von der Wissenschaft leiten lasse. Außerdem ist nicht sicher, dass die meisten Wissenschaftler die These unterstützen, dass der Klimawandel vom Menschen gemacht ist. Die hier genannten Gegenargumente sind ohne weiteres zugänglich und lassen sich nicht widerlegen, sodass Zweifel daran aufkommt, ob sich Kohäsionspolitik auf unsichere wissenschaftliche Argumente stützen darf, die von Lobbygruppen vorgetragen werden."@de9
". Η ιστορία μας διδάσκει ότι τα νέα επιστημονικά δεδομένα μπορούν να αποδείξουν ότι οι θεωρίες οι οποίες προηγουμένως θεωρούνταν ευρέως ότι είναι εξακριβωμένες ενδέχεται να στερούνται τεκμηριωμένης βάσης. Πιστεύω ότι η επιστήμη που μελετά την αλλαγή του κλίματος, επιβεβαιώνοντας την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη, δεν έχει ακόμη αποδείξει ότι είναι επαρκώς θεμελιωμένη. Δεν έχει βεβαίως αποδειχθεί σε τέτοια έκταση ώστε να μας επιτρέπει, με καθαρή συνείδηση, να συντάξουμε νομοθεσία που θα έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή συγκεκριμένης συμπεριφοράς στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορούμε να δούμε την αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας του πλανήτη. Ωστόσο, ακόμη δεν έχει απαντηθεί το ερώτημα ως προς ποιο βαθμό αυτή η αύξηση της θερμοκρασίας οφείλεται στην ανθρώπινη δραστηριότητα. Ο επιστημονικός κόσμος είναι διχασμένος ως προς αυτό το ζήτημα. Ορισμένοι επιστήμονες πιστεύουν ότι οι σημαντικές αλλαγές του κλίματος είναι ένα φυσικό κυκλικό φαινόμενο που έχει επηρεάσει τον κόσμο για εκατομμύρια έτη. Υποστηρίζουν ότι οι επιστήμονες που εκδίδουν προειδοποιήσεις σχετικά με τις επιπτώσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην αλλαγή του κλίματος το κάνουν προκειμένου να προσελκύσουν κονδύλια για έρευνα και σπέρνουν τον πανικό στον πληθυσμό. Άλλοι επιστήμονες δηλώνουν ότι η ικανότητα του ανθρώπου να προβλέπει τη μακροπρόθεσμη αλλαγή του κλίματος είναι πολύ περιορισμένη. Ισχυρίζονται ότι η Διακυβερνητική Ομάδα για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC) καθοδηγείται από την πολιτική παρά από την επιστήμη. Επιπλέον, ο ισχυρισμός ότι η πλειονότητα των επιστημόνων υποστηρίζει την άποψη ότι η αλλαγή του κλίματος οφείλεται στη δράση του ανθρώπου είναι αμφίβολος. Τα ανωτέρω αναφερόμενα αντεπιχειρήματα είναι εύκολα προσβάσιμα. Είναι επίσης ακαταμάχητα, και εγείρουν αμφιβολία και το ερώτημα: μπορεί οιουδήποτε είδους συνεκτική πολιτική να οικοδομηθεί σε αβέβαια επιχειρήματα που προβάλλουν ομάδες πίεσης;"@el10
". History teaches us that new scientific findings can prove that theories previously widely believed to be true may lack any factual basis. I believe the science relating to climate change, confirming global warming, has not yet proved to be sufficiently well-founded. It certainly has not been proved to such an extent as to allow us, with a clear conscience, to draft law resulting in the imposition of specific behaviour in Member States of the European Union. We can see the increase in the average temperature of the global atmosphere. No answer has yet emerged, however, to the question as to the extent to which this is due to human activity. The scientific world is divided on the subject. Certain scientists believe major climate changes are a natural cyclical phenomenon that has affected the world for millions of years. They maintain that those scientists that issue warnings concerning the impact of human beings on climate change do so in order to attract funds for research and spread alarm amongst the population. Other scientists state that human beings’ ability to predict long-term climate change is very limited. They allege that the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is guided by politics rather than by science. In addition, the claim that a majority of scientists support the view that climate change is due to the action of human beings is dubious. The aforementioned counter-arguments are readily accessible. They are also irrefutable, and raise doubt and the question: can any sort of cohesive policy be built on uncertain scientific arguments put forward by lobby groups?"@en4
". La historia nos enseña que los nuevos hallazgos científicos pueden demostrar que las teorías anteriormente defendidas ampliamente pueden carecer de fundamento. Creo que aún no se ha demostrado que la ciencia en materia de cambio climático, que confirma el calentamiento del planeta, esté lo suficientemente bien fundada. Ciertamente, no se ha demostrado hasta el punto de permitirnos, de forma totalmente consciente, elaborar leyes que impongan un comportamiento específico a los Estados miembros de la Unión Europea. Podemos observar el aumento de la temperatura media de la atmósfera a escala mundial. Sin embargo, no se ha proporcionado una respuesta a la pregunta de hasta qué punto ello se debe a la actividad humana. La comunidad científica se encuentra dividida al respecto. Ciertos científicos consideran que los cambios climáticos importantes forman parte de un fenómeno cíclico natural que ha afectado a nuestro planeta durante millones de años. Sostienen que los científicos que advierten contra la influencia de los seres humanos sobre el cambio climático lo hacen precisamente para conseguir financiación para la investigación y difundir la alarma entre la población. Otros científicos afirman que la capacidad del hombre para predecir cambios climáticos a largo plazo es muy limitada. Alegan que el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) se rige por la política en lugar de por la ciencia. Además, la afirmación de que la mayoría de los científicos apoyan el punto de vista de que el cambio climático se debe a la acción de los seres humanos es dudosa. Todos los argumentos expuestos más arriba son fácilmente accesibles. También son irrefutables, suscitan dudas y plantean la siguiente pregunta: ¿se puede desarrollar algún tipo de política cohesionada sobre la base de argumentos científicos presentados por grupos de presión?"@es21
". Ajalugu õpetab meile, et uued teaduslikud avastused võivad tõestada, et varem laialdaselt uskumist leidnud teooriatel on puudulik faktiline alus. Ma arvan, et kliimamuutustega seotud teadus, mis kinnitab ülemaailmset soojenemist, ei ole veel piisavalt tõestanud head põhjendatust. Kindlasti ei ole see põhjendatud sellisel määral, mis lubaks meil puhta südametunnistusega välja töötada õigusakte, mille tagajärjel Euroopa Liidu liikmesriikidele sunnitakse peale eriomane käitumine. Me näeme maailma atmosfääri keskmise temperatuuri tõusu. Siiski ei ole veel selgunud vastus küsimusele, millises ulatuses on see põhjustatud inimtegevusest. Nimetatud küsimuses on teadusringkondades erinevad arvamused. Mõned teadlased usuvad, et põhilised kliimamuutused on looduslik tsükliline nähtus, mis on maailma mõjutanud miljonite aastate vältel. Nad kinnitavad, et teadlased, kes edastavad hoiatusi inimeste mõjust kliimamuutustele, teevad seda eesmärgiga hankida raha uurimistegevuse jaoks ja levitada elanikkonna seas ärevust. Teised teadlased väidavad, et inimeste võime prognoosida pikaajalisi kliimamuutusi on väga piiratud. Nad kinnitavad, et valitsustevaheline kliimamuutuste rühm juhindub pigem poliitikast kui teadusest. Lisaks on kahtlane väide, et enamik teadlasi toetab vaatepunkti kliimamuutuste inimtekkelise päritolu kohta. Eespool nimetatud vastuargumendid on hõlpsasti kättesaadavad. Samuti on need ümberlükkamatud ning tekitavad kahtluse ja küsimuse: kas sidusa poliitika saab rajada lobirühmade esitatud ebakindlatele teaduslikele väidetele?"@et5
". Historia opettaa, että uudet tieteelliset havainnot voivat osoittaa aiemmin laajalti hyväksyttyjen teorioiden olevan täysin perusteettomia. Katson, ettei ilmastonmuutosta käsittelevä tiede, joka vahvistaa maapallon keskilämpötilan nousevan, ole vielä osoittautunut riittävän hyvin perustelluksi. Ainakaan sitä ei ole näytetty siinä määrin toteen, että voisimme puhtaalla omallatunnolla laatia lainsäädäntöä, jolla säädettäisiin Euroopan unionin jäsenvaltioiden erityisestä käytöksestä. Havaitsemme maapallon ilmakehän keskilämpötilan nousseen. Ei kuitenkaan ole vielä saatu vastauksia siihen, missä määrin tämä on ihmisen toiminnan syytä. Tiedemaailma on jakautunut tämän osalta. Eräät tutkijat uskovat, että suuret ilmastonmuutokset ovat luonnollinen syklinen ilmiö, joka on vaikuttanut maapalloon miljoonien vuosien ajan. Heidän mukaansa tutkijat, jotka varoittavat ihmisen vaikutuksesta ilmastonmuutokseen, tekevät niin houkutellakseen lisävaroja tutkimukseen ja levittääkseen huolestuneisuutta väestössä. Toiset tutkijat toteavat ihmisen kyvyn ennakoida pitkän ajanjakson ilmastonmuutoksia hyvin rajallisiksi. He väittävät, että tieteen sijaan pikemminkin politiikka ohjaa hallitustenvälistä ilmastopaneelia. Lisäksi väite, jonka mukaan enemmistö tutkijoista olisi sitä mieltä, että ilmastonmuutos on ihmisen aiheuttamaa, on kyseenalainen. Edellä esitetyt vastaväitteet ovat helposti saatavilla. Ne ovat myös kiistämättömiä ja herättävät kysymyksen: voidaanko mitään yhtenäistä politiikkaa perustaa vaikutusryhmien epävarmoille tieteellisille väitteille?"@fi7
"(PL) L’histoire nous apprend que les progrès de la science peuvent parfois invalider les théories tenues jusque là pour certaines. Je pense que les théories scientifiques relatives au changement climatique et confirmant le réchauffement planétaire ne sont pas encore suffisamment prouvées. Elles ne reposent en tout cas pas sur des preuves suffisantes pour nous permettre, en toute conscience, de rédiger des dispositions dictant le comportement des États membres de l’Union européenne. Nous pouvons constater l’augmentation de la température moyenne de l’atmosphère dans le monde. Par contre, il est encore impossible de déterminer dans quelle mesure cette augmentation est due à l’activité humaine. Le monde scientifique est divisé sur la question. Certains scientifiques pensent que les évolutions climatiques majeures sont un phénomène naturel cyclique qui touche le monde depuis des millions d’années. Ils affirment que les scientifiques qui mettent en garde contre l’impact de l’homme sur le changement climatique le font pour assurer le financement de leurs recherches et semer la panique au sein de la population. D’autres scientifiques affirment que la capacité de l’homme à prévoir les changements climatiques à long terme est extrêmement limitée. Ils affirment que le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) est guidé par la politique plutôt que par la science. En outre, l’affirmation selon laquelle une majorité de scientifiques penseraient que le changement climatique est dû à l’activité humaine est douteuse. Les arguments mentionnés plus haut sont facilement accessibles. Ils sont également irréfutables, suscitent le doute et nous obligent à nous demander: est-il possible de construire une politique cohérente sur base d’arguments scientifiques incertains avancés par des groupes de pression?"@fr8
". A történelem arra tanít bennünket, hogy az új tudományos eredmények bebizonyíthatják, a korábban széles körben igaznak hitt elméletek semmiféle érdemi megalapozottsággal nem rendelkeznek. Úgy vélem, az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó, a globális felmelegedést megerősítő tudomány még nem mutatkozik teljesen hitelt érdemlőnek. Nevezetesen, nem szolgáltatott még annyi bizonyítékot, hogy — tiszta lelkiismerettel — olyan törvények megfogalmazására késztessen bennünket, amelyek indokolják, hogy különleges magatartást kényszerítünk az Európai Unió tagállamaira. Láthatjuk a globális átlaghőmérséklet emelkedését. Nem született azonban válasz arra a kérdésre, hogy ezért az emberi tevékenység milyen mértékben felelős. A tudományos világ megosztott e kérdésben. Egyes tudósok úgy gondolják, hogy a jelentős klimatikus változások természetes ciklikus jelenségek, amelyek évmilliók óta érvényesülnek a földön. Fenntartják azt a nézetüket, hogy az éghajlatváltozás emberi eredetére figyelmeztető tudósok azért teszik ezt, hogy forrásokat csikarjanak ki kutatásaikhoz. Ezért küldenek vészjeleket az emberek felé. Más tudósok úgy vélik, hogy az emberek képessége a hosszú távú éghajlatváltozás előrejelzésére igen korlátozott.. Azt állítják, hogy az éghajlatváltozással foglalkozó kormányközi munkacsoport (IPCC) tevékenységét inkább a politika, mint a tudomány irányítja. Továbbá azon állítás, miszerint az éghajlatváltozás emberi tevékenységgel való közvetlen kapcsolatát a tudósok többsége elfogadja, kételkedéssel fogadható. A fent említett ellenvélemények könnyedén felfoghatók. Ezek is megcáfolhatatlanok, és kétséget támasztanak, illetve felvetik a kérdést: kimunkálható-e bármiféle összefüggő politika bizonytalan, lobbicsoportok által előterjesztett tudományos érvelésekre támaszkodva?"@hu11
". La storia ci insegna che nuove scoperte scientifiche possono provare che teorie, in precedenza ampiamente ritenute vere, posso non essere basate sui fatti. Ritengo che la scienza relativa al cambiamento climatico, confermando il riscaldamento globale, non si sia ancora dimostrata sufficientemente attendibile. Certamente non è stata dimostrata fino al punto tale da permetterci, con la coscienza a posto, di redigere norme che portano all’imposizione di specifici comportamenti negli Stati membri dell’Unione europea. Possiamo osservare l’aumento della temperatura media dell’atmosfera a livello globale. Tuttavia, non è ancora stata avanzata alcuna risposta alla domanda su fino a che punto esso sia dovuto all’attività umana. Su tale argomento il mondo scientifico è diviso. Alcuni scienziati ritengono che i grandi cambiamenti climatici costituiscano un fenomeno ciclico che ha colpito il mondo per milioni di anni. Essi sostengono che quegli scienziati, che emettono avvertimenti riguardanti l’impatto degli esseri umani sul cambiamento climatico, lo fanno al fine di attrarre fondi per la ricerca e diffondere allarmismo tra la popolazione. Altri scienziati affermano che la capacità degli esseri umani di prevedere i cambiamenti climatici sul lungo periodo sia molto limitata. Essi asseriscono che il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (IPCC) sia guidato dalla politica piuttosto che dalla scienza. E’ inoltre dubbia l’affermazione che una maggioranza degli scienziati appoggi la visione secondo cui il cambiamento climatico sia dovuto all’azione degli esseri umani. Le suddette controargomentazioni sono facilmente accessibili. Sono inoltre inconfutabili e sollevano il dubbio e la domanda: può un qualsiasi genere di politica di coesione essere costruito su argomentazioni scientifiche non certe, avanzate da gruppi di pressione?"@it12
". Istorija mus moko, kad nauji moksliniai duomenys gali parodyti, kad ankstesnės teorijos, kurios buvo laikomos teisingomis, neturi jokio pagrįsto pagrindo. Manau, kad mokslas, susijęs su klimato kaita ir patvirtinantis visuotinio atšilimo idėją dar nėra visiškai pagrįstas. Jis tikrai nėra tiek pagrįstas, kad mes galėtume ramia sąžine priimti įstatymus, kurie nurodytų Europos Sąjungos valstybėms narėms, kaip šios turėtų elgtis. Mes matome vidutinės pasaulio temperatūros kilimą. Tačiau dar niekas nepateikė išsamaus atsakymo, kiek šis procesas priklauso nuo žmogaus veiklos. Mokslinis pasaulis šiuo klausimu nesutaria. Tam tikri mokslininkai mano, kad didieji klimato pasikeitimai yra natūralus ciklinis reiškinys, kuris vyksta pasaulyje milijonus metų. Jie tvirtina, kad tie mokslininkai, kurie kaltina žmoniją dėl visuotinio atšilimo taip elgiasi norėdami gauti lėšų moksliniams tyrimams ir skleisti paniką tarp gyventojų. Kiti mokslininkai sako, kad žmonių sugebėjimas numatyti ilgalaikius klimato pokyčius yra labai ribotas. Jie teigia, kad Tarpvyriausybinei klimato kaitos grupei (TKKG) vadovauja politikai, o ne mokslininkai. Be to, kyla abejonių dėl tvirtinimo, kad dauguma mokslininkų palaiko požiūrį, jog klimato kaita yra žmogaus veiklos padarinys. Minėti kontrargumentai visai priimtini. Jų negalima atmesti, be to, jie užduoda klausimą: ar galima sukurti išsamią strategiją pagal abejotinus mokslinius argumentus, kuriuos bruka lobistų grupės?"@lt14
". Vēsture mums māca, ka jauni zinātniski slēdzieni var pierādīt, ka agrāk plaši atbalstītajām teorijām patiesībā nav nekāda pamata. Es uzskatu, ka zinātne saistībā ar klimata pārmaiņām, kas apstiprinātu globālo sasilšanu, vēl nav pierādījusi, ka tā būtu labi pamatota. Tā vēl sevi nav pierādījusi tādā apjomā, lai ļautu mums ar tīru sirdsapziņu izstrādāt tiesību aktus, kuru rezultātā Eiropas Savienības dalībvalstīs būtu jāpiemēro īpaša uzvedība. Mēs varam redzēt globālās atmosfēras vidējās temperatūras paaugstināšanos. Tomēr līdz šim nav atbildes uz jautājumu, kādā mērā to izraisījusi cilvēka darbība. Šajā jautājumā zinātnes pasaules viedoklis dalās. Daži zinātnieki uzskata, ka lielas klimata pārmaiņas ir dabiska cikliska parādība, kas ir ietekmējusi pasauli jau miljoniem gadu. Viņi apgalvo, ka tie zinātnieki, kas izplata brīdinājumus attiecībā uz cilvēka ietekmi uz klimata pārmaiņām, to dara tādēļ, lai piesaistītu līdzekļus pētniecībai un radītu trauksmi iedzīvotājos. Citi pētnieki apgalvo, ka cilvēku spēja paredzēt ilgtermiņa klimata pārmaiņas ir ļoti ierobežota. Viņi pieļauj iespēju, ka Klimata pārmaiņu starpvaldību padomi ( ) drīzāk vada politika, nevis zinātne. Turklāt apgalvojums, ka vairākums zinātnieku atbalsta viedokli, ka klimata pārmaiņas ir izraisījusi cilvēka darbība, ir apšaubāms. Iepriekš minētie pretargumenti jau ir pieejami. Arī tie ir neapstrīdami, un izraisa šaubas un jautājumu: vai jebkādu saskaņotu politiku var izveidot uz nenoteiktiem zinātniskiem argumentiem, ko izvirzījušas lobiju grupas?"@lv13
"Historia uczy, że teorie powszechnie uznawane za prawdziwe w przeszłości mogą, w oparciu o nowe odkrycia naukowe, nie mieć oparcia w faktach. W moim przekonaniu nauka zajmująca się zmianami klimatycznymi, potwierdzająca ocieplanie się klimatu nie jest jeszcze wystarczająco ugruntowana. Na pewno nie na tyle, aby można było z czystym sumieniem tworzyć prawo, służące kreowaniu określonych postaw państw Wspólnoty Europejskiej. Wzrost średniej temperatury atmosfery globu to jedno, natomiast pytanie w jakim stopniu przyczyniła się do tego działalność człowieka nadal pozostaje bez odpowiedzi. Grono naukowe jest podzielone. Zdaniem niektórych uczonych duże wahania klimatu są zjawiskiem naturalnym, które nawiedzało Ziemię cyklicznie od tysięcy lat, a apele naukowców głoszących tezę wpływu człowieka na klimat mają na celu wywołanie u ludzi strachu, zapewniającego środki finansowe na badania. Inni twierdzą, że możliwości człowieka w zakresie przewidywania długoterminowych zmian klimatycznych są skąpe, zarzucając Międzyrządowemu Zespołowi do spraw Zmian Klimatu działalność polityczną, a nie naukową. Wątpliwa też jest teza o rzekomej przewadze liczebnej naukowców popierających teorię o wywołanych działalnością człowieka zmianach klimatu. Przedstawione powyżej kontrargumenty są łatwo dostępne. Są też niezbite, pozostawiają wątpliwość, ale i pytanie: „Czy na niepewnych argumentach naukowych, lansowanych przez grupy lobbystyczne, można zbudować spójną politykę w jakiejkolwiek dziedzinie?”"@mt15
". De geschiedenis leert ons dat nieuwe wetenschappelijke gegevens kunnen aantonen dat theorieën die daarvóór algemeen geaccepteerd werden niet op feiten zijn gestoeld. Ik ben van mening dat de wetenschap die zich met de klimaatverandering bezighoudt en bevestigt dat er sprake is van opwarming van de aarde, nog geen voldoende feitenbasis heeft. Dit is zeker nog niet zó overtuigend bewezen dat we, met een rein geweten, wetsontwerpen kunnen schrijven die ertoe zullen leiden dat bepaald gedrag aan lidstaten van de Europese Unie wordt opgelegd. We zien de toename van de gemiddelde temperatuur in de atmosfeer van de planeet. Er is echter nog geen antwoord op de vraag in welke mate dit toe te schrijven is aan menselijk handelen. De wetenschappelijke wereld is over deze kwestie verdeeld. Er zijn wetenschappers die denken dat grote klimaatveranderingen een natuurlijk cyclisch verschijnsel is dat de wereld al miljoenen jaren kent. Zij beweren dat wetenschappers die waarschuwen voor de invloed van de mens op de klimaatverandering dit doen om financiering los te krijgen voor onderzoek en onrust te zaaien onder de mensen. Andere wetenschappers zeggen dat het vermogen van mensen om een klimaatverandering op lange termijn te voorspellen zeer beperkt is. Ze beweren dat het Intergouvernementeel Panel inzake klimaatverandering (IPCC) door politieke motieven geleid wordt en niet door wetenschappelijke. Bovendien is de bewering dat het merendeel van de wetenschappers de visie onderschrijft dat de klimaatverandering veroorzaakt wordt door menselijk handelen dubieus. De eerder genoemde tegenargumenten zijn makkelijk te vinden. Ze zijn ook onbetwistbaar en roepen twijfel op en vragen als: hoe kan een samenhangend beleid worden gemaakt op grond van twijfelachtige wetenschappelijke argumenten die naar voren worden gebracht door belangengroepen?"@nl3
". A História ensina-nos que novas descobertas científicas podem provar que as teorias que anteriormente eram geralmente aceites podem não ter uma base factual. Acredito que os dados científicos no domínio das alterações climáticas, que confirmam o aquecimento global, não provaram ainda estar suficientemente fundamentados. Não ficaram seguramente provados a ponto de nos permitir, em toda a consciência, elaborar legislação que resulte na imposição de um comportamento específico nos Estados-Membros da União Europeia. Podemos testemunhar aumentos na temperatura média global. No entanto, não surgiu ainda qualquer resposta para a questão de saber até que ponto esse aumento se deve à actividade humana. O mundo científico está dividido a este respeito. Alguns cientistas acreditam que as grandes alterações climáticas são fenómenos cíclicos naturais que afectam o mundo há milhões de anos. Sustentam que os cientistas que lançam avisos relativos ao impacto dos seres humanos nas alterações climáticas o fazem para atrair fundos para a investigação e espalhar o pânico entre a população. Outros cientistas afirmaram que a capacidade dos seres humanos de preverem alterações climáticas de longo prazo é muito limitada. Alegam que o Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC) é orientado pela política e não pela ciência. Para além disso, a afirmação de que uma maioria de cientistas defende que as alterações climáticas se devem à acção dos seres humanos é duvidosa. Os contra-argumentos acima referidos encontram-se facilmente acessíveis. Também eles são irrefutáveis, e levantam dúvidas, assim como como a pergunta: será possível construir qualquer tipo de política coesa com base em argumentos científicos incertos apresentados por grupos de pressão?"@pt17
"Historia uczy, że teorie powszechnie uznawane za prawdziwe w przeszłości mogą, w oparciu o nowe odkrycia naukowe, nie mieć oparcia w faktach. W moim przekonaniu nauka zajmująca się zmianami klimatycznymi, potwierdzająca ocieplanie się klimatu nie jest jeszcze wystarczająco ugruntowana. Na pewno nie na tyle, aby można było z czystym sumieniem tworzyć prawo, służące kreowaniu określonych postaw państw Wspólnoty Europejskiej. Wzrost średniej temperatury atmosfery globu to jedno, natomiast pytanie w jakim stopniu przyczyniła się do tego działalność człowieka nadal pozostaje bez odpowiedzi. Grono naukowe jest podzielone. Zdaniem niektórych uczonych duże wahania klimatu są zjawiskiem naturalnym, które nawiedzało Ziemię cyklicznie od tysięcy lat, a apele naukowców głoszących tezę wpływu człowieka na klimat mają na celu wywołanie u ludzi strachu, zapewniającego środki finansowe na badania. Inni twierdzą, że możliwości człowieka w zakresie przewidywania długoterminowych zmian klimatycznych są skąpe, zarzucając Międzyrządowemu Zespołowi do spraw Zmian Klimatu działalność polityczną, a nie naukową. Wątpliwa też jest teza o rzekomej przewadze liczebnej naukowców popierających teorię o wywołanych działalnością człowieka zmianach klimatu. Przedstawione powyżej kontrargumenty są łatwo dostępne. Są też niezbite, pozostawiają wątpliwość, ale i pytanie: „Czy na niepewnych argumentach naukowych, lansowanych przez grupy lobbystyczne, można zbudować spójną politykę w jakiejkolwiek dziedzinie?”"@ro18
". História nás učí, že nové vedecké objavy môžu dokázať, že teórie, o ktorých sa v minulosti domnievalo, že sú pravdivé, neboli skutkovo podložené. Verím, že veda týkajúca sa zmeny klímy, ktorá potvrdzuje globálne otepľovanie, ešte nie je dostatočne odôvodnená. Určite sa neosvedčila do takej miery, aby sme ju vzali do úvahy s jasným vedomím, a aby sme navrhli zákon, ktorého výsledkom by bolo zakorenenie osobitného správania v členských štátoch Európskej únie. Môžeme pozorovať nárast priemernej teploty globálnej atmosféry. Doposiaľ sa však nenašla žiadna odpoveď na otázku, do akej miery je táto skutočnosť spôsobená ľudskou činnosťou. Vedecký svet nie je jednotný, pokiaľ ide o túto tému. Niektorí vedci sa domnievajú, že hlavné klimatické zmeny sú prírodným cyklickým úkazom, ktorý ovplyvňuje svet milióny rokov. Tvrdia, že títo vedci, ktorí upozorňujú na vplyv ľudských bytostí v súvislosti so zmenou klímy, tak robia s cieľom získať financie na výskum a šíria obavy medzi obyvateľstvom. Ostatní vedci uvádzajú, že schopnosť ľudských bytostí predpovedať dlhodobé klimatické zmeny je veľmi obmedzená. Tvrdia, že Medzivládny panel pre zmenu klímy (IPCC) vedú skôr politici ako vedci. Navyše tvrdenie, že väčšina vedcov podporuje stanovisko, že zmena klímy je spôsobená činnosťou ľudských bytostí, je neisté. Vyššie uvedené protiargumenty sú ľahko dostupné. Takisto sú nevyvrátiteľné a vzbudzujú pochybnosti a nastoľujú otázku: môže sa akýkoľvek druh jednotného politického prístupu budovať na neistých vedeckých argumentoch, ktoré predložili lobistické skupiny?"@sk19
". Zgodovina nas uči, da nove znanstvene ugotovitve lahko dokažejo, da prej splošno veljavne teorije nimajo dejanske podlage. Menim, da se za znanost v zvezi s podnebnimi spremembami, ki potrjuje globalno segrevanje, še ni dokazalo, da je zadostno utemeljena. Zagotovo še ni bila dokazana do te mere, da bi lahko s čisto vestjo oblikovali zakonodajo, ki sankcionira določeno vedenje v državah članicah Evropske unije. Znano nam je, da je povprečna temperatura globalne atmosfere višja. Vendar se še ni pojavil odgovor na vprašanje, do kakšne mere je za to odgovorna človekova dejavnost. Znanstveni svet ima o tem deljeno mnenje. Nekateri znanstveniki menijo, da so velike podnebne spremembe naraven cikličen pojav, ki vpliva na svet že milijone let. Trdijo, da tisti znanstveniki, ki opozarjajo v zvezi v vplivom ljudi na podnebne spremembe, to počnejo, da bi pridobili sredstva za raziskovanje in širili preplah med prebivalstvom. Drugi znanstveniki trdijo, da je zmožnost ljudi, da bi napovedali dolgoročne podnebne spremembe zelo omejena. Trdijo, da medvladni forum o podnebnih spremembah vodi politika in ne znanost. Poleg tega je trditev, da večina znanstvenikov podpira stališče, da so vzrok za podnebne spremembe dejavnosti ljudi, dvomljiva. Prej navedeni nasprotni argumenti so zelo dostopni. Prav tako so nesporni, pri čemer se postavlja vprašanje, ali je mogoče oblikovati kakšno skladnejšo politiko na podlagi negotovih znanstvenih argumentov, ki jih predlagajo lobisti."@sl20
". Historien lär oss att nya vetenskapliga rön kan bevisa att de teorier som tidigare var allmänt vedertagna kan sakna faktamässig grund. Jag anser att vetenskapen om klimatförändringen, som bekräftar den globala uppvärmningen, fortfarande inte har visat sig vara tillräckligt välgrundad. Det har sannerligen inte bevisats i en sådan utsträckning att vi med gott samvete kan ta fram lagstiftning som innebär att man måste agera på ett särskilt sätt i EU:s medlemsstater. Vi kan se ökningen av den genomsnittliga temperaturen i den globala atmosfären. Men vi har ännu inget svar på frågan om i vilken utsträckning detta beror på mänsklig verksamhet. Forskarvärlden är splittrad i denna fråga. Vissa forskare anser att stora klimatförändringar är cykliska företeelser som har påverkat jorden i miljoner år. De hävdar att de forskare som varnar för människans inverkan på klimatet gör det för att locka till sig finansiering för forskning och sprida panik bland befolkningen. Andra forskare förklarar att människans förmåga att förutsäga långsiktiga klimatförändringar är mycket begränsad. De hävdar att FN:s panel för klimatförändringar (IPCC) styrs av politik snarare än vetenskap. Påståendet att de flesta forskarna stöder uppfattningen att klimatförändringen beror på mänsklig verksamhet är dessutom tvivelaktigt. De förutnämnda motargumenten är lätt tillgängliga. De är lika obestridliga, och ger upphov till tvivel och följande fråga: kan något slags samordnad politik grundas på osäkra vetenskapliga argument som läggs fram av lobbygrupper?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"na piśmie"18,15,16

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph