Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-272"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.20.3-272"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Η Ενδιάμεση Έκθεση της Προσωρινής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος δεν περιλαμβάνει νέες, χρήσιμες για τους λαούς ιδέες, σκέψεις ή συστάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. Εμμένει στη γνωστή αντιλαϊκή πολιτική της ΕΕ προκειμένου να εξασφαλίσει «πράσινες» διεξόδους στην υπερσυσσώρευση του κεφαλαίου και περιορίζεται στην αναπαραγωγή συμπεράσματων της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή. Θεωρεί «στρατηγικό στόχο» της ΕΕ τη συγκράτηση ανόδου της θερμοκρασίας στους 2˚C, ενώ παραδέχεται ότι «ένα τέτοιο επίπεδο ανόδου της θερμοκρασία θα είχε πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην κοινωνία και τον τρόπο ζωής του καθενός μας». Αποσιωπά τις ευθύνες του κεφαλαίου για υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων και, αντί, να ζητήσει μέτρα για περιορισμό έστω της ασυδοσίας των μονοπωλίων υιοθετεί πλήρως την προπαγάνδα των πολυεθνικών ότι για την επιδείνωση των κλιματικών φαινομένων «φταίμε όλοι μας» υπογραμμίζοντας «ότι απαιτούνται αλλαγές του τρόπου ζωής σε ατομικό επίπεδο». Oι συμφωνίες που έχουν επιτευχθεί στο Kυότο, το Mπαλί, κλπ. αποδεικνύονται αναποτελεσματικές γιατί κεντρικός τους στόχος δεν είναι η περιβαλλοντική προστασία, αλλά η προστασία του κεφαλαίου και των κερδών του, η εμπορευματοποίηση του περιβάλλοντος και η ανάπτυξη ενός νέου επικερδούς οικονομικού τομέα: της πράσινης οικονομίας. Λύση στα περιβαλλοντικά προβλήματα δε θα δώσουν οι πολυεθνικές και τα μονοπώλια που είναι υπεύθυνα για τη σημερινή κατάστασης, αλλά οι λαοί που φέρουν τις συνέπειες."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Předběžná zpráva Dočasného výboru pro změnu klimatu neobsahuje žádné nové nápady, myšlenky nebo doporučení, které by byly užitečné pro lid Evropy v souvislosti s ochranou životního prostředí. Zvěčňuje dobře známou protilidovou politiku EU, kterou poskytuje „zelené“ výmluvy v souvislosti s nahromaděním kapitálu. Omezuje se na opakování rozhodnutí Mezivládního panelu pro změnu klimatu. Zpráva usuzuje, že strop globálního oteplování 2 ˚C je „strategickým cílem“ EU, a zároveň připouští, že „takováto úroveň oteplování by měla zásadní vliv na naši společnost a životní styl jednotlivců“. Nezmiňuje se o odpovědnosti, kterou převzali kapitalisté při nadměrném využívání přírodních zdrojů. Namísto toho, aby žádala aspoň opatření, která by umožnila nést monopolům odpovědnost, uznává v plné míře vícenárodní propagandu, kterou obviňujeme za zhoršení klimatických podmínek, a zdůrazňuje, že „je nezbytné změnit i životní styl jednotlivců“. Dohody uzavřené v Kjótu, na Bali atd. se ukázaly jako neúčinné: jejich hlavním cílem není ochrana životního prostředí, ale ochrana kapitálu a jeho přínosu. Zpeněžují životní prostředí a rozvíjejí nové výnosné hospodářské odvětví: tzv. zelené hospodářství. Řešení environmentálních problémů nepředloží mnohonárodní společnosti a monopoly zodpovědné za dnešní situaci, ale lidé, kteří trpí důsledky."@cs1
"Interimsbetænkningen fra Det Midlertidige Udvalg om Klimaændringer indeholder ingen nye idéer, tanker eller anbefalinger vedrørende miljøbeskyttelse, der kommer befolkningerne til gavn. Den fastholder EU's velkendte befolkningsfjendtlige politik med at tilvejebringe en "grøn" undskyldning for overakkumuleringen af kapital og nøjes med at gentage konklusionerne fra Det Mellemstatslige Panel om Klimaændringer. En maksimal opvarmning på 2 ˚C anses for at være EU's "strategiske mål", samtidig med at det indrømmes, at "denne grad af opvarmning allerede vil få omfattende følger for vores samfund og den enkeltes levevis". Der nævnes intet om kapitalens ansvar for overudnyttelsen af naturressourcerne, og i stedet for at kræve foranstaltninger, som i det mindste kan stille monopolerne til ansvar, overtager man fuldstændig den multinationale propaganda om, at vi alle kan bebrejdes for de forværrede klimaforhold, og at "der er behov for individuelle ændringer af livsstil". De aftaler, der er indgået i Kyoto, Bali og andre steder, har vist sig at være ineffektive, fordi deres hovedmål ikke er miljøbeskyttelse, men beskyttelse af kapitalen og dens fortjeneste, kommercialisering af miljøet og udvikling af en ny profitabel økonomisk sektor, den grønne økonomi. Løsningen på miljøproblemerne vil ikke komme fra de multinationale og monopolerne, der er ansvarlige for den aktuelle situation, men fra befolkningerne, som skal leve med konsekvenserne."@da2
"Der Zwischenbericht des Nichtständigen Ausschusses zum Klimawandel enthält keine neuen für die Völker Europas nützlichen Ideen, Aspekte oder Empfehlungen für den Umweltschutz. Er setzt die wohlbekannte volksfeindliche Politik der EU fort, die Überakkumulation des Kapitals mit „grünen“ Argumenten zu rechtfertigen. Er beschränkt sich darauf, die Erkenntnisse des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen zu wiederholen. Der Bericht betrachtet die Obergrenze von 2˚C für die globale Erwärmung als „strategisches Ziel“ der EU, räumt aber zugleich ein, dass „schon dieses Erwärmungsniveau unsere gesamtgesellschaftlichen und individuellen Lebensweisen erheblich beeinträchtigen“ würde. Er schweigt zur Verantwortung des Kapitals für die übermäßige Ausbeutung der natürlichen Ressourcen, und anstatt Maßnahmen zu fordern, um die Monopole wenigstens einer stärkeren Kontrolle zu unterziehen, übernimmt er uneingeschränkt die Propaganda der multinationalen Konzerne, wonach „wir alle“ an der Verschärfung der klimatischen Phänomene „schuld“ seien, und hebt hervor, „dass individuelle Änderungen der Lebensweise notwendig sind“. Die in Kyoto, Bali usw. erzielten Übereinkommen haben sich als ineffizient erwiesen. Ihr Hauptziel ist nicht der Schutz der Umwelt, sondern der Schutz des Kapitals und seiner Profite. Sie machen die Umwelt zu einem kommerziellen Gut und entwickeln einen neuen, profitträchtigen Sektor: die grüne Wirtschaft. Für eine Lösung der Umweltprobleme werden nicht die multinationalen Konzerne und Monopole sorgen, die für die heutige Lage verantwortlich sind, sondern die Völker, die die Folgen zu erdulden haben."@de9
"The interim report of the Temporary Committee on Climate Change does not contain any new ideas, thoughts or recommendations useful to the peoples of Europe regarding environmental protection. It perpetuates the EU’s well-known anti-popular policy of providing a ‘green’ excuse for the over-accumulation of capital. It confines itself to reproducing the findings of the Intergovernmental Panel on Climate Change. The report considers the 2˚C ceiling on global warming to be a ‘strategic objective’ of the EU, while accepting that ‘such a level of warming would already heavily impact on our society and individual lifestyles’. It says nothing about the responsibility capitalists have assumed in over-exploiting natural resources. Instead of calling for measures at least to make monopolies more accountable, it fully adopts the multinational propaganda that we are all to blame for the aggravation of climatic conditions and stresses that ‘individual changes in lifestyle patterns are necessary’. The agreements reached in Kyoto, Bali, etc. have proved ineffective: their primary objective is not environmental protection, but the protection of capital and its profits. They commercialise the environment and develop a new, profitable economic sector: the green economy. The solution to environmental problems will not be provided by the multinationals and monopolies responsible for today’s situation, but by the peoples who have to suffer the consequences."@en4
"El informe intermedio de la Comisión Temporal sobre el Cambio Climático no contiene nuevas ideas, pensamientos o recomendaciones que resulten útiles a la población europea en relación con la protección del medio ambiente. Se limita a perpetuar la conocida y nada popular política de la UE que ofrece una excusa «ecológica» a la acumulación excesiva de capital y a repetir los hallazgos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC). El informe considera el techo de los 2 ºC del calentamiento global un «objetivo estratégico» de la UE, al tiempo que acepta que «tal nivel de calentamiento repercutirá ya gravemente en el estilo de vida de nuestra sociedad en general, y de sus miembros en particular». Sin embargo, no dice nada de la responsabilidad que los capitalistas han asumido con la sobreexplotación de los recursos naturales. En lugar de pedir la aplicación de medidas para reforzar la responsabilidad de los monopolios, hace suya la propaganda multinacional de que todos somos responsables del empeoramiento de las condiciones climáticas y subraya que «los cambios individuales en los patrones de estilo de vida son necesarios». Los acuerdos alcanzados en Kyoto, Bali, etc. han demostrado ser ineficaces. Su objetivo principal no es la protección del medio ambiente, sino la protección del capital y sus beneficios. Comercializan el medio ambiente y desarrollan un nuevo y rentable sector económico, a saber, el de la economía ecológica. La obligación de solucionar los problemas medioambientales no recaerá sobre las multinacionales y los monopolios responsables de la situación actual, sino sobre la población que debe sufrir las consecuencias."@es21
"Kliimamuutuste ajutise komisjoni vaheraportis ei leidu ühtegi uut ideed, mõtet või soovitust, mis oleks keskkonnakaitse mõttes Euroopa rahvastele kasulik. Raport jäädvustab ELi hästi tuntud rahvavaenuliku poliitika, mis annab „rohelise” vabanduse kapitali liigsele akumulatsioonile. See veenab iseennast, korrates valitsustevahelise kliimamuutuste rühma avastusi. Raportis peetakse ELi strateegiliseks eesmärgiks hoida ülemaailmne soojenemine 2 ˚C piires, samal ajal tunnistades, et „soojenemine sellises ulatuses mõjutaks juba tugevalt ühiskonda ja üksikisikute eluviisi”. Raportis ei räägita sõnagi loodusvarasid eeldatavalt ülemäära ekspluateerinud kapitalistide vastutusest. Selle asemel et nõuda meetmeid vähemalt monopolide vastutuse suurendamiseks, võetakse raportis omaks rahvusvaheline propaganda, et meie kõik oleme süüdi kliimatingimuste halvenemises, ja rõhutatakse, et „inimeste eluviisi muutmine on vajalik”. Kyoto, Bali ja muud kokkulepped on osutunud ebatõhusateks: nende esmane eesmärk ei ole keskkonnakaitse, vaid kapitali ja selle kasumite kaitsmine. Need muudavad keskkonna turukaubaks ja arendavad välja uue kasumliku majandusharu – rohelise majanduse. Keskkonnaprobleemidele ei paku lahendust rahvusvahelised kontsernid ja monopolid, kes kannavad vastutust praeguse olukorra eest, vaid inimesed, kes peavad tagajärgede all kannatama."@et5
"Ilmastonmuutosta käsittelevän väliaikaisen valiokunnan väliaikaiseen mietintöön ei sisälly mitään uusia ajatuksia tai suosituksia, joista olisi hyötyä eurooppalaisille ympäristön suojelussa. Siinä toistetaan jälleen EU:n tunnettua kansanvastaista politiikkaa ”vihreästä” tekosyystä pääoman liialliselle keskittymiselle. Siinä tyydytään toistamaan hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin havainnot. Mietinnössä katsotaan EU:n ”strategiseksi tavoitteeksi maapallon keskilämpötilan nousun rajoittaminen enintään kahteen celsiusasteeseen, mutta myönnetään, että ”jo tämäkin lämpenemisen taso vaikuttaa huomattavasti yhteiskuntaamme ja ihmisten elämäntapoihin”. Siinä ei sanota mitään kapitalistien luonnonvarojen liikakäyttöä koskevasta vastuusta. Sen sijaan, että vaadittaisiin toimenpiteitä monopolien tilivelvollisuuden lisäämiseksi, mietinnössä hyväksytään täysin monikansallisten yritysten propaganda, jonka mukaan olemme kaikki syyllisiä ilmasto-olosuhteiden huonontumiseen ja korostetaan, että ”että ihmisten on muutettava elintapamallejaan”. Muun muassa Kiotossa ja Balilla aikaansaadut sopimukset ovat osoittautuneet tehottomiksi: niiden ensisijainen tavoite ei ole ympäristönsuojelu vaan pääoman ja siitä saatavan voiton suojelu. Niissä kaupallistetaan ympäristö ja kehitetään uusi, kannattava talousala: vihreä talous. Nykytilanteesta vastuussa olevat monikansalliset yritykset ja monopolit eivät tarjoa ratkaisua ympäristöongelmiin, vaan kansalaiset, jotka kärsivät niiden vaikutuksista."@fi7
"Le rapport intermédiaire de la commission temporaire sur le changement climatique ne contient pas d’idées, de réflexions ni de recommandations nouvelles utiles aux peuples de l’Europe en matière de protection de l’environnement. Il perpétue la politique antipopulaire européenne bien connue consistant à avancer une excuse «verte» pour justifier l’accumulation du capital. Il se contente de reproduire les résultats du Groupe d’experts intergouvernemental sur le changement climatique. Ce rapport considère le plafonnement du réchauffement climatique mondial à 2°C comme un «objectif stratégique» de l’Union européenne, tout en admettant qu’«un tel niveau de réchauffement aurait déjà un impact considérable sur nos sociétés et modes de vie individuels». Il ne dit rien de la responsabilité des capitalistes dans la surexploitation des ressources naturelles. Au lieu de réclamer des mesures visant au moins à rendre les monopoles plus responsables, il fait sienne la propagande des multinationales, selon laquelle nous sommes tous coupables de l’aggravation des conditions climatiques et affirme que «des changements individuels au niveau du mode de vie sont nécessaires». Les accords conclus à Kyoto, Bali etc. se sont avérés inefficaces: leur objectif premier n’est pas la protection de l’environnement, mais la protection du capital et de ses profits. Ils commercialisent l’environnement et développent un nouveau secteur économique profitable: l’économie verte. La solution des problèmes environnementaux ne viendra pas des multinationales et des monopoles responsables de la situation actuelle, mais des populations qui en subissent les conséquences."@fr8
"Az éghajlatváltozással foglalkozó ideiglenes bizottság időközi jelentésében nem lelhető fel semmiféle, az európai népek számára a környezetvédelem terén hasznos új elképzelés és gondolat. A jelentés állandósítja az EU jól ismert, a tőke túlkoncentrációt a „zöld” kifogással leplezni kívánó, nép-ellenes politikáját. Mindössze arra szorítkozik, hogy megismételje az éghajlatváltozással foglalkozó kormányközi munkacsoport megállapításait. A jelentés a globális felmelegedés 2˚C fok szintű plafonjáról az EU „stratégiai célkitűzésként” szól, miközben elfogadja, hogy „a felmelegedés ilyen szintje már jelentős hatást gyakorol társadalmunkra és az egyének életmódjára”. Nem szól viszont a tőkések természeti erőforrások túlzott kiaknázása feletti felelősségéről. Ahelyett, hogy olyan intézkedéseket igényelne, amelyek erőteljesebben beszámoltatnák a monopóliumokat, teljes mértékben magáévá teszi azt a nemzetközi propagandaszólamot, miszerint mi mindannyian felelősek vagyunk a klimatikus viszonyok romlásáért, majd hangsúlyozza, hogy „az életstílusban való egyéni változtatásokra is szükség van”. A Kiotóban, Balin stb. elért megállapodások nem bizonyultak hatékonynak: elsődleges céljuk nem is a környezet védelme, hanem a tőke, és annak profitja védelme. Kereskedelmi ügylet tárgyává teszik a környezetet, és új, nyereséges gazdasági szektort alakítanak ki: a zöldgazdaságot. A környezeti problémák megoldását nem a mai helyzet kialakulásáért felelős multinacionálisok és monopóliumok, hanem azon emberek szolgáltatják, akiknek a károsodás következményeit el kell viselniük."@hu11
". La relazione interlocutoria della commissione temporanea sul cambiamento climatico non contiene nessuna nuova idea, pensiero o raccomandazione utile ai popoli d’Europa relativamente alla protezione ambientale. Continua la ben nota politica antipopolare dell’UE di fornire una scusa “verde” all’accumulazione eccessiva di capitale. Si limita a riprodurre le scoperte del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico. La relazione reputa che l’aumento massimo di 2°C del riscaldamento globale costituisca un “obiettivo strategico” dell’UE, e accetta al contempo che “tale livello di riscaldamento avrebbe già un impatto considerevole sulle nostre società e sui nostri stili di vita”. Non dice nulla circa la responsabilità che i capitalisti si sono assunti nello sfruttamento eccessivo delle risorse naturali. Invece di richiedere misure volte per lo meno a rendere i monopoli maggiormente affidabili, adotta appieno la propaganda multinazionale secondo la quale siamo tutti da biasimare per il peggioramento delle condizioni climatiche e sottolinea che “sono necessari cambiamenti degli stili di vita individuali”. Gli accordi raggiunti a Kyoto, Bali e così via si sono rivelati inefficaci: il loro obiettivo primario non è la protezione ambientale, bensì la protezione del capitale e dei suoi profitti. Essi commercializzano l’ambiente e sviluppano un nuovo settore economico redditizio: l’economia verde. La soluzione ai problemi ambientali non verrà fornita dalle multinazionali e dai monopoli responsabili della situazione odierna, bensì dalla persone che ne devono subire le conseguenze."@it12
"Laikinojo klimato kaitos komiteto tarpinis pranešimas nepateikia jokių naujų minčių ar rekomendacijų, kurios būtų naudingos Europos gyventojams atsižvelgiant į aplinkos apsaugą. Jis atkartoja gerai Europos Sąjungoje žinomą ir visiškai nepopuliarią „žalumo“ politiką. Jis apsiriboja Tarpvyriausybinės klimato kaitos grupės duomenų atkartojimu. Pranešime bendrasis klimato pašiltėjimas 2 ˚C vadinamas „strateginiu ES tikslu“ ir pripažįstama, kad „toks atšilimo lygis darys didelę įtaką mūsų visuomenėms ir gyvenimo būdui“. Jame nieko nesakoma apie kapitalistų atsakomybę dėl per intensyvaus gamtos išteklių naudojimo. Vietoje to, kad siūlytų priemones, kuriomis būtų galima pažaboti monopolijas, pranešimas visiškai patvirtina tarptautinę propagandą, kad dėl klimato sąlygų pasikeitimo reikia kaltinti visus ir pabrėžia, kad „būtina keisti asmeninį gyvenimo būdą“. Kyoto, Bali ir kitos sutartys yra neefektyvios. Pagrindinis jų tikslas yra ne aplinkos, bet kapitalo ir jo teikiamo pelno apsauga. Sutartys komercializuoja aplinką ir sukuria naują, pelningą ekonominį sektorių – žaliąją ekonomiką. Aplinkos problemų sprendimą turės pateikti ne tarptautinės korporacijos ir monopoliai, kurie atsakingi už esamą padėtį, bet žmonės, kurie patirs skaudžias pasekmes."@lt14
"Pagaidu komitejas saistībā ar klimata pārmaiņām starpposma ziņojumā nav ietvertas nekādas jaunas idejas, domas vai ieteikumi, kas būtu noderīgi Eiropas iedzīvotājiem attiecībā uz vides aizsardzību. Tajā ir iemūžināta ES labi zināmā nepopulārā „zaļā” attaisnojuma nodrošināšanas politika pārmērīgai kapitāla uzkrāšanai. Tas aprobežojas ar Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes slēdzienu atkārtošanu. Ziņojumā ir pausts uzskats, ka 2˚C robeža attiecībā uz globālo sasilšanu ir ES „stratēģisks mērķis”, vienlaikus pieņemot, ka „jau šāds sasilšanas līmenis nopietni ietekmētu mūsu sabiedrību un cilvēku dzīvesveidu”. Tajā nekas nav teikts par atbildību, ko kapitālisti ir uzņēmušies, pārmērīgi izmantojot dabas resursus. Tā vietā, lai pieprasītu pasākumus, kas vismaz padarītu monopoluzņēmumus vairāk atbildīgus, ziņojumā ir pilnīgi pieņemta starptautiskā propaganda, ka mēs visi esam vainojami klimatisko apstākļu saasināšanā, un uzsvērts, ka „ir nepieciešamas atsevišķas izmaiņas dzīvesveida modelī”. Vienošanās, kas panāktas Kioto, Bali, utt., ir izrādījušās neefektīvas: to primārais mērķis nav vides aizsardzība, bet gan kapitāla un tā peļņas aizsardzība. Tās padara vidi komerciālu un attīsta jaunu, ienesīgu ekonomikas nozari: zaļo ekonomiku. Risinājumu vides problēmām var nodrošināt nevis starptautiskie un monopoluzņēmumi, kas ir atbildīgi par šodienas stāvokli, bet tie cilvēki, kam ir jācieš no sekām."@lv13
"Η Ενδιάμεση Έκθεση της Προσωρινής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος δεν περιλαμβάνει νέες, χρήσιμες για τους λαούς ιδέες, σκέψεις ή συστάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. Εμμένει στη γνωστή αντιλαϊκή πολιτική της ΕΕ προκειμένου να εξασφαλίσει "πράσινες" διεξόδους στην υπερσυσσώρευση του κεφαλαίου και περιορίζεται στην αναπαραγωγή συμπεράσματων της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή Θεωρεί «στρατηγικό στόχο» της ΕΕ τη συγκράτηση ανόδου της θερμοκρασίας στους 2˚C, ενώ παραδέχεται ότι «ένα τέτοιο επίπεδο ανόδου της θερμοκρασία θα είχε πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην κοινωνία και τον τρόπο ζωής του καθενός μας». Αποσιωπά τις ευθύνες του κεφαλαίου για υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων και, αντί, να ζητήσει μέτρα για περιορισμό έστω της ασυδοσίας των μονοπωλίων υιοθετεί πλήρως την προπαγάνδα των πολυεθνικών ότι για την επιδείνωση των κλιματικών φαινομένων «φταίμε όλοι μας» υπογραμμίζοντας «ότι απαιτούνται αλλαγές του τρόπου ζωής σε ατομικό επίπεδο». Oι συμφωνίες που έχουν επιτευχθεί στο Kυότο, το Mπαλί, κλπ αποδεικνύονται αναποτελεσματικές γιατί κεντρικός τους στόχος δεν είναι η περιβαλλοντική προστασία, αλλά η προστασία του κεφαλαίου και των κερδών του, η εμπορευματοποίηση του περιβάλλοντος και η ανάπτυξη ενός νέου επικερδούς οικονομικού τομέα: της πράσινης οικονομίας. Λύση στα περιβαλλοντικά προβλήματα δε θα δώσουν οι πολυεθνικές και τα μονοπώλια που είναι υπεύθυνα για τη σημερινή κατάστασης, αλλά οι λαοί που φέρουν τις συνέπειες."@mt15
". Het interim-verslag van de Tijdelijke Commissie klimaatverandering bevat geen enkel nieuw idee, nieuwe gedachte of aanbeveling waar de bevolking van Europa iets aan heeft als het gaat om milieubescherming. Het bestendigt het bekende, antipopulaire EU-beleid dat een “groen” excuus is voor het ongelimiteerd vergaren van kapitaal. Het verslag volstaat ermee de bevindingen van het Intergouvernementeel Panel inzake klimaatverandering te herhalen. Het verslag beschouwt het 2˚C plafond voor de opwarming van de aarde als een “strategische doelstelling” van de EU, terwijl het onderkent dat “een dergelijk niveau van opwarming al ernstige gevolgen zou hebben voor onze samenleving en individuele leefgewoonten”. Het zegt niets over de verantwoordelijkheid van kapitalisten ten aanzien van de ongebreidelde exploitatie van natuurlijke hulpbronnen. In plaats van maatregelen voor te stellen die monopoliën tenminste verplichten meer verantwoording af te leggen, neemt het verslag de multinationale propaganda volledig over, dat we allemaal schuldig zijn aan de verslechtering van het klimaat en onderstreept het dat “individuele veranderingen in het leefpatroon hierbij noodzakelijk zijn”. De afspraken die gemaakt zijn in Kyoto, Bali, et cetera, zijn niet effectief gebleken: hun belangrijkste doelstelling is niet de bescherming van het milieu maar de bescherming van het kapitaal en van de winsten. Ze commercialiseren het milieu en ontwikkelen een nieuwe, winstgevende economische sector: de groene economie. De oplossing voor milieuproblemen zal niet komen uit de hoek van de multinationals en monopoliën die verantwoordelijk zijn voor de huidige situatie maar uit de hoek van de mensen die de gevolgen ervan aan den lijve ondervinden."@nl3
"Okresowe sprawozdanie tymczasowej komisji ds. zmian klimatycznych nie zawiera żadnych nowych pomysłów, myśli ani rekomendacji pożytecznych dla mieszkańców Europy w odniesieniu do ochrony środowiska. Stanowi kontynuację znanej polityki UE polegającej na przedstawianiu „zielonego” usprawiedliwienia dla nadmiernej akumulacji kapitału. Sprawozdanie ogranicza się do powtórzenia rezultatów pracy Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatycznych. W sprawozdaniu mówi się, że ograniczenie globalnego wzrostu temperatury do 2˚C jest strategicznym celem UE, choć zaznacza się, że „taki poziom wzrostu już miałby poważny wpływ na nasze społeczeństwo i styl życia jednostek”. Nic się nie mówi o odpowiedzialności kapitalistów za nadmierną eksploatację zasobów naturalnych. Zamiast podejmować działania, które przynajmniej wprowadzałyby jakieś ograniczenia dla monopoli, sprawozdanie całkowicie przyjmuje głos międzynarodowej propagandy mówiący o tym, że my wszyscy ponosimy winę za pogorszenie warunków klimatycznych i podkreśla, że „konieczne są zmiany w stylu życia jednostek”. Porozumienia zawarte w Kioto i na Bali okazały się nieskuteczne: ich podstawowym celem nie jest ochrona środowiska, lecz ochrona kapitału i jego zysków. Komercjalizują środowisko i tworzą nowy, dochodowy sektor gospodarki: zieloną gospodarkę. Problemy związane ze środowiskiem nie zostaną rozwiązane przez międzynarodowe korporacje i monopole odpowiedzialne za obecną sytuację, tylko przez ludzi, którzy ponoszą konsekwencje tych problemów."@pl16
"O relatório intercalar da Comissão Temporária sobre as Alterações Climáticas não contém nenhumas ideias novas, reflexões ou recomendações que sejam úteis para os povos da Europa no que se refere à protecção ambiental. O relatório perpetua a bem conhecida política antipopular da UE que consiste em utilizar uma desculpa "verde" para a acumulação excessiva de capital. O relatório limita-se a reproduzir as conclusões do Painel Intergovernamental sobre as Alterações Climáticas. O relatório considera o limite dos 2˚C para o aquecimento global como um "objectivo estratégico” da UE, embora reconheça que "um tal nível de aquecimento teria já um grave impacto na nossa sociedade e nos nossos estilos de vida individuais". É omisso quanto à responsabilidade dos capitalistas pela exploração excessiva dos recursos naturais. Em vez de exigir medidas que pelo menos tornem os monopólios mais responsáveis, adopta na íntegra a propaganda das multinacionais de que somos todos culpados pelo agravamento das condições climáticas, e sublinha que "se afiguram necessárias alterações individuais dos padrões de vida". Os acordos alcançados em Quioto, Bali, etc. revelaram-se ineficazes: o seu principal objectivo não é a protecção ambiental mas sim a protecção do capital e dos seus lucros. Esses acordos comercializam o ambiente e desenvolvem um novo e rentável sector económico: a economia verde. A solução para os problemas ambientais não será dada pelas multinacionais e monopólios responsáveis pela situação actual, mas sim pelos povos que têm de sofrer as suas consequências."@pt17
"Η Ενδιάμεση Έκθεση της Προσωρινής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος δεν περιλαμβάνει νέες, χρήσιμες για τους λαούς ιδέες, σκέψεις ή συστάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. Εμμένει στη γνωστή αντιλαϊκή πολιτική της ΕΕ προκειμένου να εξασφαλίσει "πράσινες" διεξόδους στην υπερσυσσώρευση του κεφαλαίου και περιορίζεται στην αναπαραγωγή συμπεράσματων της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή Θεωρεί «στρατηγικό στόχο» της ΕΕ τη συγκράτηση ανόδου της θερμοκρασίας στους 2˚C, ενώ παραδέχεται ότι «ένα τέτοιο επίπεδο ανόδου της θερμοκρασία θα είχε πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην κοινωνία και τον τρόπο ζωής του καθενός μας». Αποσιωπά τις ευθύνες του κεφαλαίου για υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων και, αντί, να ζητήσει μέτρα για περιορισμό έστω της ασυδοσίας των μονοπωλίων υιοθετεί πλήρως την προπαγάνδα των πολυεθνικών ότι για την επιδείνωση των κλιματικών φαινομένων «φταίμε όλοι μας» υπογραμμίζοντας «ότι απαιτούνται αλλαγές του τρόπου ζωής σε ατομικό επίπεδο». Oι συμφωνίες που έχουν επιτευχθεί στο Kυότο, το Mπαλί, κλπ αποδεικνύονται αναποτελεσματικές γιατί κεντρικός τους στόχος δεν είναι η περιβαλλοντική προστασία, αλλά η προστασία του κεφαλαίου και των κερδών του, η εμπορευματοποίηση του περιβάλλοντος και η ανάπτυξη ενός νέου επικερδούς οικονομικού τομέα: της πράσινης οικονομίας. Λύση στα περιβαλλοντικά προβλήματα δε θα δώσουν οι πολυεθνικές και τα μονοπώλια που είναι υπεύθυνα για τη σημερινή κατάστασης, αλλά οι λαοί που φέρουν τις συνέπειες."@ro18
". Predbežná správa Dočasného výboru pre klimatické zmeny neobsahuje žiadne nové nápady, myšlienky alebo odporúčania, ktoré by boli užitočné pre ľud Európy v súvislosti s ochranou životného prostredia. Zvečňuje dobre známu protiľudovú politiku EÚ, ktorou poskytuje „zelené“ výhovorky v súvislosti s nahromadením kapitálu. Obmedzuje sa na opakovanie rozhodnutí Medzivládneho panela pre zmenu klímy. Správa usudzuje, že strop globálneho otepľovania 2 ˚C je „strategickým cieľom“ EÚ, a zároveň pripúšťa, že „takáto úroveň otepľovania by mala zásadný vplyv na našu spoločnosť a životný štýl jednotlivcov“. Nezmieňuje sa o zodpovednosti, ktorú prevzali kapitalisti pri nadmernom využívaní prírodných zdrojov. Namiesto toho, aby žiadala aspoň opatrenia, ktoré by umožnili niesť monopolom zodpovednosť, uznáva v plnej miere viacnárodnú propagandu, ktorú obviňujeme za zhoršenie klimatických podmienok a zdôrazňuje, že „je nevyhnutné zmeniť aj životný štýl jednotlivcov“. Dohody uzavreté v Kjóte, Bali atď. sa ukázali ako neúčinné: ich hlavným cieľom nie je ochrana životného prostredia, ale ochrana kapitálu a jeho prínosu. Speňažujú životné prostredie a rozvíjajú nový výnosný hospodársky sektor: tzv. zelené hospodárstvo. Riešenie environmentálnych problémov nepredložia mnohonárodné spoločnosti a monopoly zodpovedné za dnešnú situáciu, ale ľudia, ktorí znášajú dôsledky."@sk19
"Vmesno poročilo začasnega odbora o podnebnih spremembah ne vsebuje nikakršnih novih zamisli, mnenj ali priporočil, uporabnih za narode Evrope v zvezi z varovanjem okolja. Ohranja znano nepriljubljeno politiko EU zagotavljanja „zelenega“ opravičila za pretirano kopičenje kapitala. Omeji se na ponavljanje ugotovitev medvladnega foruma o podnebnih spremembah. Poročilo navaja, da je mejna vrednost 2˚C v zvezi z globalnim segrevanjem „strateški cilj“ EU, čeprav priznava, da bi „takšna raven segrevanja znatno vplivala na našo družbo in način življenja posameznika“. Ne omenja se odgovornosti, ki jo imajo kapitalisti zaradi pretiranega izkoriščanja naravnih virov. Namesto, da bi se pozivalo k ukrepom, da bi vsaj monopoli prevzeli odgovornost, se v celoti sprejema mednarodna propaganda, da smo za poslabšanje podnebnih razmer krivi vsi, pri čemer poudarja, da so „v posameznikovem načinu življenja potrebne spremembe“. Sporazumi, sprejeti v Kjotu, na Baliju itd., so se izkazali kot neučinkoviti: osnovni cilj ni zaščita okolja, ampak zaščita kapitala in njegovih dobičkov. Tržijo okolje in razvijajo nov, dobičkonosen gospodarski sektor, tj. zeleno gospodarstvo. Multinacionalke in monopoli, odgovorni za sedanje razmere, rešitve za okoljske težave ne bodo zagotovili, ampak jo bodo zagotovili ljudje, ki morajo te učinke prenašati."@sl20
"Interimsbetänkandet från det tillfälliga utskottet för klimatförändringar innehåller inga nya idéer, tankar eller rekommendationer som är användbara för EU-medborgarna på miljöskyddsområdet. EU:s välkända folkfientliga politik vidmakthålls, som går ut på att ge en ”grön” ursäkt till överackumuleringen av kapital. Man begränsar sig till att upprepa slutsatserna från FN:s panel för klimatförändringar. I betänkandet förklaras att taket på 2 ˚C för den globala uppvärmningen är att betrakta som ett ”strategiskt mål” för EU, medan man godtar att en ”sådan uppvärmningsnivå redan starkt skulle påverka vårt samhälle och våra individuella livsstilar”. Det sägs ingenting om det ansvar som kapitalisterna har genom att överexploatera naturresurserna. I stället för att efterlysa åtgärder för att åtminstone göra monopolen mer ansvarsskyldiga, tar man fullständigt till sig den multinationella propagandan om att vi alla bär skulden för försämringen av klimatförhållandena och betonar att ”individuella förändringar i livsstilsmönster är nödvändiga”. De avtal som har nåtts i Kyoto, Bali etc. har visat sig vara ineffektiva, och deras primära mål är inte miljöskyddet, utan att skydda kapitalet och dess vinster. De kommersialiserar miljön och utvecklar en ny lönsam sektor: den gröna ekonomin. Lösningen på miljöproblemen kommer inte att ges av de multinationella bolag och monopol som bär ansvaret för dagens situation, utan av folket, som drabbas av konsekvenserna."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph