Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-267"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.20.3-267"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Os factos científicos focados neste relatório foram discutidos profundamente com mundiais durante as reuniões da Comissão Temporária para as Alterações Climáticas, não podendo, assim, ser levianamente postos em causa. Tal como o relatório Florenz, acolho o 4º relatório do IPCC como o estudo mais completo sobre as alterações climáticas e concordo que é absolutamente necessário evitar uma subida de mais de 2ºC da temperatura global, de modo a evitar os cenários mais catastróficos, sugerindo que se mantenham as ambiciosas metas europeias de redução das emissões de GEE. Tratando-se de um compêndio da informação mais credível disponível actualmente, cortando a fundo as recorrentes ideias de alguns extremistas isolados que continuam a pôr em causa a acção humana como principal indutor do aquecimento global, o relatório Florenz constitui um claro sinal de que o Parlamento Europeu vai manter a sua posição de rigor e de ambição no combate às alterações climáticas, tendo por isso o meu apoio."@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". − O vědeckých údajích uvedených v této zprávě podrobně diskutovali světoví odborníci během setkání Dočasného výboru pro změnu klimatu, a proto je nelze zpochybnit bez uvážení. Podobně jako zprávu pana Florenze, vítám i čtvrtou zprávu Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) jako nejkomplexnější studii o změně klimatu. Souhlasím, že je bezpodmínečně nutné zabránit zvýšení globální teploty o více než 2 ºC a vyhnout se tak nejkatastrofičtějšímu scénáři tím, že budeme poukazovat na to, aby se podporovaly odvážné cíle EU týkající se snížení emisí skleníkových plynů. Poněvadž jde o nejdůvěryhodnější souhrn informací, který je v současnosti dostupný a který zabraňuje šíření vracejících se myšlenek některých izolovaných extrémistů, kteří i nadále zkoumají, zda lidská činnost je skutečně hlavní příčinou globálního oteplování, zpráva pana Florenze vysílá jasný signál, že Evropský parlament bude zastávat své nekompromisní a odvážné stanovisko v boji proti změně klimatu. Proto má mou podporu."@cs1
"De videnskabelige fakta, der nævnes i denne betænkning, blev drøftet indgående med eksperter fra hele verden på Det Midlertidige Udvalg om Klimaændringers møder, og der kan derfor ikke sættes spørgsmålstegn ved dem. Ligesom Florenz-betænkningen glæder jeg mig over den fjerde vurderingsrapport fra Det Mellemstatslige Panel for Klimaændringer (IPCC), som er den hidtil mest omfattende undersøgelse af klimaændringerne, og jeg er enig i, at det er absolut nødvendigt at undgå en global temperaturstigning på over 2ºC for at undgå de værste katastrofer, og den foreslår, at EU's ambitiøse mål for reduktion af drivhusgasserne bør fastholdes. Da det er det mest troværdige kompendium af oplysninger, vi i dag råder over, og som en gang for alle afviser de tilbagevendende udtalelser om, at det drejer sig om isolerede fænomener, der vil blive ved med at opstå, selv om de menneskelige aktiviteter er den største årsag til den globale opvarmning, sender Florenz-betænkningen et klart signal om, at Europa-Parlamentet vil fastholde dets stringente og ambitiøse holdning til bekæmpelsen af klimaændringerne, og derfor får den min opbakning."@da2
". − Die in diesem Bericht aufgeführten wissenschaftlichen Tatsachen wurden auf den Zusammenkünften des Nichtständigen Ausschusses zum Klimawandel ausführlich mit internationalen Sachverständigen diskutiert und können daher nicht einfach in Frage gestellt werden. Wie der Florenz-Bericht begrüße ich den vierten Sachstandsberichts des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen (IPCC) als umfangreichste Untersuchung über den Klimawandel, und stimme zu, dass es unbedingt notwendig ist, den weltweiten Temperaturanstieg auf weniger als 2°C zu begrenzen, um die katastrophalsten Szenarien zu verhindern, was dafür spricht, dass die anspruchsvollen Ziele der EU für die Reduzierung der Treibhausgasemissionen beibehalten werden müssen. Als glaubwürdigstes Kompendium der gegenwärtig verfügbaren Informationen, das die ständig wiederkehrenden Ideen vereinzelter Extremisten, die immer noch infrage stellen, dass die menschliche Tätigkeit die Hauptursache für die globale Erwärmung ist, von Grund auf widerlegt, sendet der Florenz-Bericht das klare Signal aus, dass das Europäische Parlament beim Kampf gegen den Klimawandel an seiner rigorosen und ehrgeizigen Position festhält."@de9
". − Τα επιστημονικά δεδομένα που αναφέρονται στην παρούσα έκθεση συζητήθηκαν επί μακρόν κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της Προσωρινής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος και, κατά συνέπεια, δεν μπορούν να αμφισβητούνται ελαφρά τη καρδία. Όπως και η έκθεση Florenz, χαιρετίζω την τέταρτη έκθεση της IPCC (Διακυβερνητική Ομάδα για την Αλλαγή του Κλίματος) ως την περιεκτικότερη μελέτη για την αλλαγή του κλίματος. Συμφωνώ ότι είναι απολύτως ουσιώδες να αποφευχθεί αύξηση μεγαλύτερη των 2 βαθμών Κελσίου στην παγκόσμια θερμοκρασία, έτσι ώστε να αποφευχθούν τα καταστροφικότερα σενάρια, προτείνοντας ότι πρέπει να διατηρηθούν οι φιλόδοξοι στόχοι της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου. Καθώς αυτή είναι η πλέον αξιόπιστη σύνοψη πληροφοριών που είναι αυτή τη στιγμή διαθέσιμη, εκριζώνοντας αυτές τις επαναλαμβανόμενες ιδέες ορισμένων μεμονωμένων εξτρεμιστών που εξακολουθούν να αμφισβητούν αν η ανθρώπινη δραστηριότητα είναι όντως η κύρια αιτία της παγκόσμιας θέρμανσης, η έκθεση Florenz στέλνει σαφές μήνυμα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διατηρήσει την αυστηρή και φιλόδοξη θέση του στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Κατά συνέπεια, έχει την στήριξή μου."@el10
". − The scientific facts set out in this report were discussed at length with world experts during meetings of the Temporary Committee on Climate Change and cannot therefore be lightly called into question. Like the Florenz report, I welcome the fourth report of the IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) as the most comprehensive study on climate change. I agree that it is absolutely essential to avoid an increase of more than 2ºC in the global temperature, so as to avoid the most catastrophic scenarios, suggesting that the ambitious EU targets for the reduction of greenhouse gas emissions should be maintained. As this is the most credible compendium of information currently available, cutting off at the root those recurrent ideas of certain isolated extremists who continue to question whether human activity is really the main cause of global warning, the Florenz report sends a clear signal that the European Parliament will maintain its strict and ambitious position in the fight against climate change. It therefore has my support."@en4
". − Maailma eksperdid arutlesid kliimamuutuste ajutise komisjoni kohtumiste ajal kaua käesolevas raportis esitatud teaduslike faktide üle, seetõttu ei saa neid kergesti vaidlustada. Tervitan nii Florenzi raportit kui ka valitsustevahelise kliimamuutuste rühma neljandat hindamisaruannet kui kõige laiahaardelisemat uurimust kliimamuutuste kohta. Ma olen nõus, et on absoluutselt vajalik vältida ülemaailmse temperatuuri tõusu rohkem kui 2 ºC, et ära hoida kõige hukatuslikumaid stsenaariume, eeldusel, et peetakse kinni ELi ambitsioonikatest eesmärkidest vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid. Kuna see on praegu kõige usaldusväärsem olemasolev andmekogum, mis hävitab eos teatavate äärmuslaste kinnismõtted, mis jätkuvalt seavad kahtluse alla inimtegevuse kliimamuutuste peamise põhjusena, siis on Florenzi raport selge sõnum, et Euroopa Parlament jääb võitluses kliimamuutuste vastu kindlale ja ambitsioonikale seisukohale. Seetõttu pälvis raport minu toetuse."@et5
". − Mietinnössä esitetyistä tieteellisistä tosiasioista keskusteltiin pitkään maailman johtavien asiantuntijoiden kanssa ilmastonmuutosta käsittelevän väliaikaisen valiokunnan kokouksissa, eikä niitä näin ollen voi sivuuttaa kevyesti. Karl-Heinz Florenzin mietinnön tavoin katson hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) neljännen kertomuksen olevan kattavin ilmastonmuutosta koskeva tutkimus. Olen samaa mieltä siitä, että on aivan välttämätöntä välttää maapallon keskilämpötilan yli kahden celsiusasteen lämpeneminen katastrofaalisten uhkakuvien välttämiseksi, joten EU:n kunnianhimoiset kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamista koskevat tavoitteet on säilytettävä. Koska tämä on uskottavin tällä hetkellä saatavilla oleva tietokooste, joka kitkee juurineen tiettyjen yksittäisten ekstremistien toistuvat ajatukset, jotka edelleen kyseenalaistavat sen, onko ihmisen toiminta todella maapallon lämpenemisen pääasiallinen syy, Karl-Heinz Florenzin mietinnöllä annetaan selkeä viesti, että Euroopan parlamentti säilyttää tiukan ja kunnianhimoisen kantansa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tämän vuoksi tuen mietintöä."@fi7
". − Les faits scientifiques décrits dans ce rapport ont fait l’objet de discussions détaillées avec des experts mondiaux à l’occasion de réunions de la commission temporaire sur le changement climatique, et il ne faut donc pas les remettre cause à la légère. Tout comme le rapport Florenz, je salue le quatrième rapport du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution climatique) comme étant l’étude la plus complète du changement climatique. Je suis d’accord pour dire qu’il est absolument indispensable d’éviter une augmentation de plus de 2°C de la température mondiale afin d’éviter les conséquences les plus désastreuses. D’où la nécessité de maintenir les objectifs ambitieux de l’Union européenne en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Dans la mesure où il s’agit de la compilation la plus crédible des informations actuellement disponibles, coupant l’herbe sous le pied de certains extrémistes isolés qui continuent à mettre en doute le rôle prépondérant de l’activité humaine dans le réchauffement planétaire, le rapport Florenz manifeste clairement l’intention du Parlement européen de maintenir sa position stricte et ambitieuse dans la lutte contre le changement climatique. Ce rapport bénéficie donc de mon soutien."@fr8
". − A jelentésben foglalt tudományos tényekről a világ tudósai hosszú vitákat folytattak az éghajlatváltozással foglalkozó ideiglenes bizottság ülésein, így azok nehezen kérdőjelezhetők meg. Amint a Florenz-jelentés is, magam is üdvözlöm az IPCC (éghajlatváltozással foglalkozó kormányközi munkacsoport) negyedik, az éghajlatváltozás terén a legátfogóbb tanulmánynak tekinthető jelentését. Egyetértek azzal, alapvető jelentőségű, hogy a globális hőmérséklet ne emelkedjen 2ºC foknál magasabb mértékben, és ezzel elkerülhessük a legsúlyosabb katasztrófákat sejtető forgatókönyveket. Ez azt is jelenti, hogy az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentését előirányzó ambiciózus célkitűzéseket fenn kell tartanunk. Miután ez tekinthető napjaink legmegbízhatóbb információs összefoglalójának, amely alapjaiban ingatja meg elszigetelt szélsőségeseink fel-felbukkanó, a globális felmelegedést ténylegesen előidéző humán tevékenységet megkérdőjelező nézeteit, a Florenz-jelentés egyértelmű jelzést ad arra nézve, hogy az Európai Parlamentnek az éghajlatváltozással szembeni küzdelemben meg kell őriznie szigorú és ambiciózus álláspontját. Ezért is, támogattam a jelentést."@hu11
". − I dati scientifici esposti nella presente relazione sono stati discussi a lungo con esperti mondiali nel corso di incontri della commissione temporanea sul cambiamento climatico e non possono pertanto essere messi in discussione con leggerezza. Come la relazione Florenz, accolgo il quarto rapporto dell’IPCC (Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico) come lo studio più completo sul cambiamento climatico. Concordo che sia assolutamente fondamentale evitare un aumento superiore ai 2°C della temperatura globale, in modo tale da evitare gli scenari maggiormente catastrofici, suggerendo che gli ambizioni obiettivi dell’UE per la riduzione delle emissione dei gas a effetto serra siano mantenuti. Dato che questo costituisce il compendio di informazioni più credibile attualmente disponibile, tagliando alla radice quelle idee ricorrenti di taluni isolati estremisti che continuano a mettere in questione se l’attività umana sia realmente la causa principale del riscaldamento globale, la relazione Florenz invia un segnale chiaro che il Parlamento europeo manterrà la sua rigida e ambiziosa posizione nella lotta al cambiamento climatico. Ha pertanto il mio appoggio."@it12
". − Dėl šiame pranešime pateiktų mokslinių faktų pasaulio ekspertai diskutavo Laikinojo klimato kaitos komiteto posėdžių metu, todėl negalime dėl jų abejoti. Aš sveikinu ketvirtąjį TKKG (Tarpvyriausybinės kaitos grupės) pranešimą kaip išsamų mokslinį tyrimą klimato kaitos klausimu ir pritariu Florenz pranešimui. Sutinku, kad yra labai svarbu sustabdyti pasaulinės temperatūros kilimą ties 2 ŗC riba ir taip išvengti katastrofiškų pasekmių ir tuo pačiu siekti įgyvendinti ES tikslus šiltnamio efektą sukeliančių dujų išskyrimo mažinimo srityje. Tai pats išsamiausias informacijos rinkinys, atimantis pagrindą iš tų, kurie ir toliau kelia klausimus, ar žmonijos veikla iš tikrųjų yra pagrindinė visuotinio atšilimo priežastis. Florenz pranešimas siunčia aiškią ir griežtą žinią, kad Europos Parlamentas laikysis savo pozicijos kovoje su klimato kaita. Todėl aš palaikau šį pranešimą."@lt14
". − Zinātniskie fakti, kas ir izklāstīti šajā ziņojumā, tika ilgstoši apspriesti ar pasaules ekspertiem Pagaidu komitejas saistībā ar klimata pārmaiņām sanāksmēs, un tādēļ tos nevar tik viegli apšaubīt. Tāpat kā tas ir izteikts kunga ziņojumā, es atzinīgi vērtēju (Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes) ceturto ziņojumu kā visaptverošāko pētījumu klimata pārmaiņu jomā. Es piekrītu, ka ir vitāli svarīgi novērst globālās temperatūras paaugstināšanos par vairāk nekā 2ŗC, lai novērstu viskatastrofālākos scenārijus, ierosinot, ka vērienīgie ES mērķi attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu emisiju ir jāsaglabā. Tā kā šis ir visuzticamākais pašreiz pieejamais informācijas krājums, kas saknē nocērt tās atkārtoti izteiktās dažu atsevišķu ekstrēmistu idejas, kas turpina apšaubīt to, ka cilvēka darbība patiešām ir galvenais globālās sasilšanas cēlonis kunga ziņojums raida skaidru signālu, ka Eiropas Parlaments saglabās savu stingro un tālejošo nostāju cīņā pret klimata pārmaiņām. Tādēļ es to atbalstu."@lv13
". Os factos científicos focados neste relatório foram discutidos profundamente com mundiais durante as reuniões da Comissão Temporária para as Alterações Climáticas, não podendo, assim, ser levianamente postos em causa. Tal como o relatório Florenz, acolho o 4º relatório do IPCC como o estudo mais completo sobre as alterações climáticas e concordo que é absolutamente necessário evitar uma subida de mais de 2ºC da temperatura global, de modo a evitar os cenários mais catastróficos, sugerindo que se mantenham as ambiciosas metas europeias de redução das emissões de GEE. Tratando-se de um compêndio da informação mais credível disponível actualmente, cortando a fundo as recorrentes ideias de alguns extremistas isolados que continuam a pôr em causa a acção humana como principal indutor do aquecimento global, o relatório Florenz constitui um claro sinal de que o Parlamento Europeu vai manter a sua posição de rigor e de ambição no combate às alterações climáticas, tendo por isso o meu apoio."@mt15
". − De wetenschappelijke feiten in dit verslag zijn tijdens vergaderingen van de Tijdelijke Commissie klimaatverandering uitgebreid besproken met experts van over de hele wereld en moeten daarom niet licht genomen worden. Ik ben net als het Florenz-verslag blij met het vierde verslag van het IPCC (Intergouvernementeel Panel inzake klimaatverandering), wat het meest uitgebreide onderzoek naar klimaatverandering is. Ik ben het ermee eens dat het absoluut van essentieel belang is de gemiddelde temperatuur wereldwijd niet verder te laten stijgen dan met 2ºC, om de meest rampzalige scenario’s te voorkómen. Het lijkt erop dat de ambitieuze doelstellingen van de EU ten aanzien van de vermindering van de uitstoot van broeikassen gehandhaafd moeten worden. Dit is het meest geloofwaardige overzicht van de momenteel beschikbare informatie, waarin de steeds weer terugkerende opvattingen van bepaalde geïsoleerde extremisten, die ter discussie blijven stellen of menselijk handelen wel echt de oorzaak is van de opwarming van de aarde, bij de wortel worden aangepakt. Het Florenzverslag geeft daarmee een helder signaal af dat het Europees Parlement haar stevige en ambitieuze standpunt handhaaft ten aanzien van de bestrijding van de klimaatverandering. Daarom krijgt het mijn steun."@nl3
". − Naukowe fakty przedstawione w sprawozdaniu zostały obszernie omówione na posiedzeniach tymczasowej komisji ds. zmian klimatycznych i dlatego nie można ich podważać bez konkretnych argumentów. Podobnie jak sprawozdanie Florenza z zadowoleniem przyjmuję czwarte sprawozdanie Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatycznych (IPCC) jako najbardziej dogłębną analizę zmian klimatycznych. Zgadzam się, że musimy za wszelką cenę uniknąć wzrostu temperatury na świecie o ponad 2ºC, żeby nie dopuścić do katastrofalnych konsekwencji; tym samym sugerujemy, że należy utrzymać ambitne cele UE w zakresie zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Ponieważ jest to najbardziej wiarygodne kompendium informacji aktualnie dostępne, obalające powracające twierdzenia nielicznych ekstremistów, którzy nadal kwestionują to, czy działalność człowieka jest główną przyczyną globalnego ocieplenia, sprawozdanie Florenza stanowi wyraźny sygnał, że Parlament Europejski podtrzymuje swoje zdecydowane i ambitne stanowisko w walce ze zmianami klimatycznymi. Właśnie dlatego wyrażam swoje poparcie dla niego."@pl16
". Os factos científicos focados neste relatório foram discutidos profundamente com mundiais durante as reuniões da Comissão Temporária para as Alterações Climáticas, não podendo, assim, ser levianamente postos em causa. Tal como o relatório Florenz, acolho o 4º relatório do IPCC como o estudo mais completo sobre as alterações climáticas e concordo que é absolutamente necessário evitar uma subida de mais de 2ºC da temperatura global, de modo a evitar os cenários mais catastróficos, sugerindo que se mantenham as ambiciosas metas europeias de redução das emissões de GEE. Tratando-se de um compêndio da informação mais credível disponível actualmente, cortando a fundo as recorrentes ideias de alguns extremistas isolados que continuam a pôr em causa a acção humana como principal indutor do aquecimento global, o relatório Florenz constitui um claro sinal de que o Parlamento Europeu vai manter a sua posição de rigor e de ambição no combate às alterações climáticas, tendo por isso o meu apoio."@ro18
". − O vedeckých faktoch uvedených v tejto správe podrobne diskutovali svetoví odborníci počas stretnutí Dočasného výboru pre klimatické zmeny, a preto ich nemožno spochybniť bez uváženia. Podobne ako správu pána Florenza, vítam aj štvrtú správu Medzivládneho panela pre zmenu klímy (IPCC) ako najkomplexnejšiu štúdiu o zmene klímy. Súhlasím, že je bezpodmienečne nevyhnutné zabrániť zvýšeniu globálnej teploty o viac ako 2 ºC, a vyhnúť sa tak najkatastrofickejšiemu scenáru tým, že budeme poukazovať na to, aby sa podporovali odvážne ciele EÚ týkajúce sa zníženia emisií skleníkových plynov. Keďže ide o najdôveryhodnejší súhrn informácií, ktorý je v súčasnosti dostupný, a ktorý zabraňuje šíreniu vracajúcich sa myšlienok niektorých izolovaných extrémistov, ktorí aj naďalej skúmajú, či ľudská činnosť je skutočne hlavnou príčinou globálneho otepľovania, správa pána Florenza vysiela jasný signál, že Európsky parlament bude zastávať svoje nekompromisné a odvážne stanovisko v boji proti zmene klímy. Preto má moju podporu."@sk19
"− O znanstvenih dejstvih, predstavljenih v tem poročilu, se je podrobno razpravljalo s svetovnimi strokovnjaki na zasedanju začasnega odbora o podnebnih spremembah, zato je vanj težko dvomiti. Pozitivno sprejemam poročilo gospoda Florenza ter četrto poročilo medvladnega foruma o podnebnih spremembah kot najbolj izčrpno študijo o podnebnih spremembah. Strinjam se, da se je treba nujno izogniti dvigu povprečne temperature na svetu za več kot 2°C, da se izognemo najbolj katastrofalnemu poteku dogodkov, pri čemer je treba ohranjati visoko zastavljene cilje EU za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Ker je to najbolj verodostojna zdaj razpoložljiva zbirka informacij, ki ovrže navedene ponavljajoče zamisli nekaterih posameznih ekstremistov, ki še vedno dvomijo, ali je človekova dejavnost dejansko glavni vzrok globalnega segrevanja, poročilo gospoda Florenza jasno sporoči, da bo Evropski parlament ohranjal svoje ostro in visoko zastavljeno stališče v boju proti podnebnim spremembam. Zato ga podpiram."@sl20
". − De vetenskapliga fakta som läggs fram i betänkandet diskuterades utförligt med världsledande experter under sammanträden i det tillfälliga utskottet för klimatförändringar och kan därför inte ifrågasättas utan vidare. Precis som Karl-Heinz Florenz gör i betänkandet välkomnar jag den fjärde rapporten från den mellanstatliga panelen för klimatförändringar (IPCC), som är den mest omfattande undersökningen om klimatförändringar. Jag instämmer i att det är absolut nödvändigt att undvika en ökning på mer än 2 ºC av den globala temperaturen, för att undvika de mest katastrofala scenarierna, och håller med om förslaget att EU:s ambitiösa mål för minskade växthusgasutsläpp bör upprätthållas. Eftersom detta är den mest trovärdiga informationskälla som finns tillgänglig, där man fullständigt avfärdar de regelbundet återkommande idéerna från vissa isolerade extremister som fortsätter att ifrågasätta om människans verksamhet verkligen är den största orsaken till den globala uppvärmningen, sänder Florenzbetänkandet en tydlig signal om att Europaparlamentet kommer att upprätthålla sin strikta och ambitiösa inställning i kampen mot klimatförändringen. Betänkandet har därför mitt stöd."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"experts"18,15,17

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph