Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-264"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.20.3-264"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Vi har i dag röstat för interrimsbetänkandet om vetenskapliga fakta om klimatförändringar. Det krävs stor uppslutning och beslutsamhet för att nå bästa möjliga resultat i bemötandet av klimatförändringarnas politiska utmaningar. Vi vill i detta sammanhang understryka vikten av att forskningen är fri och att en förutsättning för all forsknings framsteg och utveckling är just kritik och ifrågasättande. Att begränsa denna möjlighet är inte bara ett hot mot forskningen i sig utan också en inskränkning i varje individs rättighet att ge uttryck för sina åsikter. Fattigdom är den största förorenaren och ambitionen att minska klimatförändringarna står inte i motsats till tillväxt och modernisering. Ett nödvändigt villkor för fattiga länders väg till välstånd, och därmed resurser och möjligheter att investera i modernare och renare teknik, är att de kan handla fritt med sina varor. Mot bakgrund av detta är eventuella koldioxidtullar eller motsvarande, i samband med import en olämplig lösning som riskerar att motverka sitt syfte."@sv22
lpv:translated text
". Dnes jsme hlasovali pro předběžnou zprávu o vědeckých údajích o změně klimatu. Dosažení co nejlepších výsledků při splnění politických výzev změny klimatu si vyžaduje silnou podporu a odhodlání. V této souvislosti chceme zdůraznit, jak je důležité zabezpečit, aby byl výzkum bezplatný, a že kritika a ověřování jsou nezbytným předpokladem pokroku a rozvoje všech druhů výzkumu. Omezování této možnosti je nejen ohrožením samotného výzkumu, ale také omezováním práva týkajícího se vyjádření názorů každého jednotlivce. Chudoba je největší znečišťovatel a úsilí zmírnit změnu klimatu není v rozporu s růstem a modernizací. Nezbytnou podmínkou pokroku chudých zemí na cestě k blahobytu, a tím i rozvoje zdrojů a možností investování do modernější a neškodné technologie je, aby mohly tyto země volně obchodovat se zbožím. V této souvislosti jakákoli cla na oxid uhličitý nebo na podobné dovozy představují nevhodné řešení, které je v rozporu se samotným účelem."@cs1
"Vi har i dag stemt om interimsbetænkningen om de videnskabelige fakta bag klimaændringerne. Det kræver stærk støtte og stor beslutsomhed at opnå de bedst mulige resultater af de politiske udfordringer i forbindelse med klimaændringerne. I den forbindelse ønsker vi at understrege, hvor vigtigt det er, at forskningen er fri, og at kritik og spørgsmål er en vigtig forudsætning for al forsknings fremskridt og udvikling. At begrænse denne mulighed udgør ikke blot en trussel mod forskning som sådan, men også en indskrænkning af ethvert individs ret til at give udtryk for sine synspunkter. Fattigdom er den største forurener, og ambitionen om at afbøde klimaændringerne er ikke i strid med vækst og modernisering. En afgørende forudsætning for de fattige landes vej til velstand, og således også for udviklingen af ressourcer og mulighederne for at investere i mere moderne og renere teknologi, er, at de skal have mulighed for at handle frit med deres varer. På denne baggrund er enhver CO afgift eller lignende på import en upassende løsning, som risikerer at modvirke hensigten."@da2
". Wir haben heute für den Zwischenbericht über die wissenschaftlichen Fakten des Klimawandels gestimmt. Es erfordert großen Rückhalt und Entschlossenheit, um bei der Bewältigung der politischen Herausforderungen des Klimawandels die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Wir wollen in diesem Zusammenhang unterstreichen, wie wichtig es ist, die Freiheit der Forschung zu gewährleisten und dass Kritik und ein kritischer Geist Voraussetzungen für den Fortschritt und die Entwicklung jeder Forschung sind. Eine Begrenzung dieser Möglichkeiten stellt nicht nur eine Begrenzung der Forschung an sich dar, sondern auch eine Einschränkung des Rechts jedes Menschen, seiner Meinung Ausdruck zu geben. Armut ist der größte Umweltverschmutzer und das Ziel, den Klimawandel aufzuhalten, bildet keinen Gegensatz zu Wachstum und Modernisierung. Eine notwendige Bedingung für den Weg armer Länder zu Wohlstand und damit auch für die Entwicklung von Ressourcen und Möglichkeiten für Investitionen in modernere und sauberere Technik ist die Möglichkeit dieser Länder, frei mit ihren Waren Handel zu treiben. Vor diesem Hintergrund sind eventuelle CO Abgaben oder Ähnliches für Importe eine unpassende Lösung, bei der die Gefahr besteht, dass sie ihrem Zweck zuwider läuft."@de9
". Υπερψηφίσαμε σήμερα την ενδιάμεση έκθεση σχετικά με τα επιστημονικά δεδομένα για την αλλαγή του κλίματος. Για την επίτευξη των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων στην αντιμετώπιση των πολιτικών προκλήσεων της αλλαγής του κλίματος απαιτείται ισχυρή στήριξη και αποφασιστικότητα. Στο πλαίσιο αυτό επιθυμούμε να υπογραμμίσουμε τη σημασία της διασφάλισης ότι η έρευνα είναι ελεύθερη και ότι η κριτική και η αμφισβήτηση είναι καίρια προαπαιτούμενα για την πρόοδο και την ανάπτυξη κάθε έρευνας. Ο περιορισμός αυτής της δυνατότητας δεν είναι μόνο απειλή για την ίδια την έρευνα αλλά επίσης και περιορισμός του δικαιώματος κάθε ατόμου να διατυπώνει τις απόψεις του/της. Η φτώχεια είναι ο μεγαλύτερος ρυπαίνων και η φιλοδοξία να μετριαστεί η αλλαγή του κλίματος δεν έρχεται σε αντίθεση με την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό. Μια ουσιώδης προϋπόθεση για την πορεία των φτωχών χωρών προς την ευημερία, άρα και για την ανάπτυξη των πόρων και των δυνατοτήτων επενδύσεων σε πιο σύγχρονη και καθαρότερη τεχνολογία, είναι ότι οι χώρες αυτές θα πρέπει να είναι σε θέση να εμπορεύονται τα αγαθά τους ελεύθερα. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιοιδήποτε δασμοί διοξειδίου του άνθρακα ή παρόμοιοι δασμοί σε εισαγωγές συνιστούν ακατάλληλη λύση που απειλεί να έρθει σε σύγκρουση με τον επιδιωκόμενο σκοπό της."@el10
". We have today voted for the interim report on the scientific facts of climate change. It requires strong backing and determination to achieve the best possible results in meeting the political challenges of climate change. In this context we want to stress the importance of ensuring that research is free and that criticism and questioning are a key prerequisite for the progress and development of all research. To limit this possibility is not just a threat to research itself but also a restriction of the right of every individual to express his or her views. Poverty is the biggest polluter and the ambition to mitigate climate change does not conflict with growth and modernisation. An essential condition for the progress of poor countries to prosperity, hence also for the development of resources and possibilities of investing in more modern and cleaner technology, is that they should be able to trade their goods freely. Against this background, any carbon dioxide tariffs or the like on imports constitute an inappropriate solution which risks running counter to its purpose."@en4
". Hoy hemos votado a favor del informe intermedio sobre los datos científicos del cambio climático. El logro de los mejores resultados posibles en relación con los desafíos políticos que suscita el cambio climático requiere un apoyo y una determinación firmes. En este contexto queremos subrayar la importancia de garantizar que las investigaciones se realizan de forma independiente y que la crítica y la posibilidad de cuestionar sus resultados constituyen una condición del progreso y el desarrollo de la investigación en general. Limitar esta posibilidad no sólo supone una amenaza para la propia investigación, sino que limita el derecho de los ciudadanos a expresar su punto de vista. La pobreza es el mayor contaminante y el objetivo de la mitigación del cambio climático no se opone al crecimiento y la modernización. El libre comercio constituye una condición fundamental para el progreso de los países pobres para lograr la prosperidad y, por ende, el desarrollo de recursos y posibilidades de inversión en tecnologías más modernas y limpias. En este contexto, la imposición de derechos arancelarios basados en el dióxido de carbono o similares sobre las importaciones constituye una solución inadecuada que podría ir en contra de su propósito."@es21
". Me hääletasime täna kliimamuutuste teaduslikke fakte käsitleva vaheraporti poolt. Kliimamuutuste poliitilistele väljakutsetele vastamiseks vajame tugevat toetust ja sihikindlust, et saavutada võimalikult paremaid tulemusi. Selles kontekstis soovime rõhutada vaba uurimise tagamise tähtsust ning seda, et kriitika ja küsimuste esitamine on kogu teadustegevuse edenemise ja arengu eeltingimus. Nimetatud võimaluste piiramine ei ohusta ainult teadustegevust, vaid rikub ka iga isiku õigust väljendada oma seisukohti. Kõige suurem saastaja on vaesus ja eesmärk leevendada kliimamuutusi ei vastandu kasvule ja ajakohastamisele. Vaeste riikide jõukaks muutumise, järelikult ka moodsamatesse ja puhtamatesse tehnoloogiatesse investeerimiseks ressursside ja võimaluste arendamise oluline tingimus on, et nad saaksid oma kaupu vabalt turustada. Sellest lähtudes on mis tahes süsinikdioksiidi või muude tariifide kehtestamine impordile sobimatu lahendus, mis võib hakata oma eesmärgile vastu töötama."@et5
". Äänestimme tänään ilmastonmuutokseen liittyvistä tieteellisistä tosiasioista laaditun väliaikaisen mietinnön puolesta. Parhaiden mahdollisten tulosten saavuttaminen ilmastonmuutoksen poliittisiin haasteisiin vastaamiseksi edellyttää voimakasta tukea ja määrätietoisuutta. Haluamme tässä yhteydessä korostaa sitä, kuinka tärkeää on varmistaa tutkimuksen vapaus, ja että kritiikki ja kyseenalaistaminen ovat keskeinen ennakkoedellytys kaiken tutkimuksen edistykselle ja kehitykselle. Tämän mahdollisuuden rajoittaminen on sekä uhka tutkimukselle itselleen että rajoitus jokaisen ihmisen oikeudelle ilmaista näkemyksensä. Suurin saastuttaja on köyhyys, eikä kunnianhimoinen tavoite lieventää ilmastonmuutosta ole ristiriidassa kasvun ja nykyaikaistamisen kanssa. Olennainen edellytys köyhien maiden vaurastumiselle ja näin myös niiden resurssien kehitykselle ja mahdollisuuksille investoida nykyaikaisempaan ja puhtaampaan teknologiaan on se, että ne voivat vapaasti tehdä kauppaa. Tältä kannalta tuontiin kohdistuvat hiilidioksidimaksut tai vastaavanlaiset toimenpiteet ovat sopimaton vaihtoehto, jonka vaarana on kääntyä tarkoituksensa vastaiseksi."@fi7
". Nous avons voté aujourd'hui en faveur du rapport intermédiaire sur les données scientifiques du changement climatique. Il faut le soutenir avec une grande détermination pour obtenir les meilleurs résultats possibles face aux défis politiques posés par le changement climatique. Dans ce contexte, nous voulons souligner l’importance de permettre une recherche libre et affirmer que la critique et la remise en question sont des conditions fondamentales pour le progrès et le développement de toute recherche. Le fait de limiter cette possibilité met en péril la recherche elle-même, mais constitue également une restriction du droit de chacun à exprimer son opinion. La pauvreté est le plus grand des pollueurs, et l’ambition de lutter contre le changement climatique ne s’oppose pas à la croissance et à la modernisation. Une condition essentielle du progrès des pays pauvres vers la prospérité, qui leur permettra également de développer leurs ressources et d’investir dans des technologies plus modernes et plus propres, est que ces pays doivent pouvoir vendre librement leurs produits. Dans ce contexte, toute mesure tarifaire liée au dioxyde de carbone ou autre et restreignant les importations constitue une solution inappropriée qui risque de s’avérer contre-productive."@fr8
". Ma az éghajlatváltozás tudományos tényeiről szóló időközi jelentés mellett tettük le voksunkat. Az éghajlatváltozással összekapcsolódó politikai kihívásoknak való megfelelés lehető legsikeresebb megvalósításához erős támogatásra és eltökéltségre van szükség. Ezzel kapcsolatban, szeretnénk kihangsúlyozni a kutatás szabadsága biztosításának fontosságát, továbbá azt, hogy minden kutatás kibontakozásának és haladásának kulcsfontosságú előfeltétele a bírálat és kérdésfelvetés. E lehetőségek korlátozása nemcsak magát a kutatást fenyegeti, de minden ember véleménynyilvánítási joga korlátozásának is tekinthető. A szegénység a legnagyobb szennyező, és az éghajlatváltozás visszaszorítását célzó törekvés nem ellentétes a növekedéssel és modernizációval. A szegény országoknak a fejlődés irányába történő elmozdulásának, és így a források fejlesztésének, a modernebb és tisztább technológiába történő beruházásoknak is egyik alapvető feltétele az, hogy ezek az országok képesek legyenek termékeiket szabadon értékesíteni. E háttér mellett, bármiféle széndioxid-vám, vagy az importot hasonló módon érintő rendelkezés nem tekinthető megfelelő megoldásnak, sőt, azok a célokkal ellentétes hatások kockázatával is járhat."@hu11
". Oggi abbiamo votato a favore della relazione interlocutoria sui dati scientifici relativi al cambiamento climatico. Occorre grande sostegno e determinazione per conseguire i migliori risultati possibili nell’affrontare le sfide politiche poste dal cambiamento climatico. In tale contesto vogliamo sottolineare l’importanza di garantire che la ricerca sia libera e che le critiche e la messa in discussione costituiscano una condizione fondamentale per il progresso e lo sviluppo di qualsiasi ricerca. Limitare tale possibilità non costituisce solo una minaccia alla ricerca stessa ma anche una limitazione del diritto di ciascun individuo a esprimere la propria opinione. La povertà è il maggiore responsabile dell’inquinamento e l’ambizione di mitigare il cambiamento climatico non entra in conflitto con la crescita e la modernizzazione. Una condizione essenziale per il progresso dei paesi poveri verso la prosperità, e pertanto anche per lo sviluppo di risorse e possibilità di investimento in tecnologie più moderne e pulite, è che questi debbano essere in grado di scambiare i loro beni liberamente. In tale contesto, qualsiasi dazio sulle importazioni per il biossido di carbonio o simili costituisce una soluzione inadeguata che rischia di andare contro il suo scopo."@it12
". Šiandien balsavome už tarpinę ataskaitą dėl mokslinių faktų apie klimato kaitą. Norint sėkmingai kovoti su klimato kaitos politiniais iššūkiais reikia tvirtos paramos ir pasiryžimo. Mes norime pabrėžti nepriklausomų mokslinių tyrimų svarbą ir sakome, kad kritika bei klausimai yra būtini visų mokslinių tyrimų pažangos veiksniai. Šių mokslinių tyrimų apribojimas kelia grėsmę ne tik patiems tyrimams, bet ir kiekvienos asmens teisei laisvai reikšti savo nuomonę. Skurdas yra didžiausias teršėjas, todėl klimato kaitos sustabdymo siekiai neprieštarauja plėtros ir modernizavimo principams. Pagrindinė neturtingų valstybių pažangos ir išteklių bei investicijų į šiuolaikiškas ir švarias technologijas galimybių plėtros sąlyga yra šių šalių galimybė laisvai parduoti savo prekes. Be šių galimybių bet kokios anglies dvideginio išskyrimo kvotos bus netinkamas sprendimas, kuris galėtų padaryti neigiamą įtaką."@lt14
". Šodien mēs esam balsojuši par starpposma ziņojumu par zinātniskajiem faktiem klimata pārmaiņu jomā. Ir vajadzīgs stingrs pamats un apņēmība, lai sasniegtu iespējami labākos rezultātus, risinot politiskos uzdevumus, ko izvirza klimata pārmaiņas. Šajā kontekstā mēs gribam uzsvērt, cik svarīgi ir nodrošināt, lai pētniecība būtu brīva un lai kritiska pieeja un apšaubīšana būtu galvenie priekšnoteikumi visas pētniecības progresam un attīstībai. Šīs iespējas ierobežošana ir drauds ne tikai pašai pētniecībai, bet arī ierobežojums ikvienas personas tiesībām izteikt savus uzskatus. Lielākais piesārņotājs ir nabadzība, un mērķis mazināt klimata pārmaiņas nav pretrunā ar izaugsmi un modernizāciju. Būtisks apstāklis tam, lai nabadzīgās valstis progresētu pārticības virzienā, līdz ar to arī resursu attīstībai un iespējām vairāk ieguldīt modernākās un tīrākās tehnoloģijās ir tas, ka ir jābūt iespējai brīvi tirgot savas preces. Uz šī fona jebkādi oglekļa dioksīda tarifi vai tamlīdzīgi tarifi, ko piemēro importam, ir neatbilstīgs risinājums, kas darbojas pret savu mērķim."@lv13
"Vi har idag röstat för interrimsbetänkandet om vetenskapliga fakta om klimatförändringar. Det krävs stor uppslutning och beslutsamhet för att nå bästa möjliga resultat i bemötandet av klimatförändringarnas politiska utmaningar. Vi vill i detta sammanhang understryka vikten av att forskningen är fri och att en förutsättning för all forsknings framsteg och utveckling är just kritik och ifrågasättande. Att begränsa denna möjlighet är inte bara ett hot mot forskningen i sig utan också en inskränkning i varje individs rättighet att ge uttryck för sina åsikter. Fattigdom är den största förorenaren och ambitionen att minska klimatförändringarna står inte i motsats till tillväxt och modernisering. Ett nödvändigt villkor för fattiga länders väg till välstånd, och därmed resurser och möjligheter att investera i modernare och renare teknik, är att de kan handla fritt med sina varor. Mot bakgrund av detta är eventuella koldioxidtullar eller motsvarande, i samband med import en olämplig lösning som riskerar att motverka sitt syfte."@mt15
". − We hebben vandaag vóór het interim-verslag over de wetenschappelijke feiten betreffende klimaatverandering gestemd. Om de best mogelijke resultaten te behalen bij het aangaan van de politieke uitdagingen van klimaatverandering is standvastigheid en doorzettingsvermogen nodig. In dat licht willen we het belang benadrukken van ongebonden onderzoek en onderstrepen dat kritiek en zaken ter discussie stellen absolute vereisten zijn voor de ontwikkeling van alle wetenschappelijk onderzoek. Als deze mogelijkheid beperkt wordt is dat niet alleen gevaarlijk voor de wetenschap maar wordt ook elk individu beperkt in zijn of haar vrijheid om zijn of haar visie te geven. Armoede is de grootste vervuiler en de ambitie om de klimaatverandering tegen te gaan is niet in strijd met groei en modernisering. Voor de vooruitgang en bloei van arme landen, en daarmee voor de ontwikkeling van middelen en mogelijkheden om in moderne schonere technologie te investeren, is het van essentieel belang dat ze hun goederen vrij kunnen verhandelen. Tegen deze achtergrond zijn kooldioxide-tarieven en dergelijke op importen een slechte oplossing die de kans loopt averechts uit te pakken."@nl3
". Głosowaliśmy za okresowym sprawozdaniem w sprawie naukowych faktów dotyczących zmian klimatycznych. Osiągnięcie jak najlepszych rezultatów w sprostaniu politycznym wyzwaniom związanym ze zmianami klimatycznymi wymaga silnego poparcia i determinacji. W tym kontekście chcemy podkreślić, że swoboda w prowadzenia badań oraz prawo do krytyki i zadawania pytań są kluczowym warunkiem wszelkich badań naukowych. Ograniczenie tej możliwości jest nie tylko zagrożeniem dla badań, lecz także naruszeniem prawa każdego człowieka do wyrażania swoich poglądów. Ubóstwo jest najważniejszym czynnikiem prowadzącym do zanieczyszczenia środowiska, a dążenie do złagodzenia zmian klimatycznych nie stoi w sprzeczności ze wzrostem gospodarczym i modernizacją. Istotnym warunkiem osiągnięcia dobrobytu przez biedne kraje, a tym samym dla wykorzystania potencjału i możliwości inwestowania w nowocześniejszą i bardziej ekologiczną technologię, jest możliwość prowadzenia wolnego handlu. W tym kontekście jakiekolwiek opłaty za emisję dwutlenku węgla czy cła importowe są niewłaściwym rozwiązaniem, które może przynieść skutki odwrotne do zamierzonych."@pl16
". Votámos hoje o relatório intercalar sobre os factos científicos das alterações climáticas. Para vencermos os desafios políticos colocados pela mudança climática, serão necessários muitos apoios e muita determinação. Neste contexto, queremos sublinhar a importância da liberdade de investigação e reafirmar que a crítica e o questionamento são requisitos essenciais para o progresso e o desenvolvimento de toda a investigação. Cercear esta liberdade representa não apenas uma ameaça para a investigação em si mesma, como um obstáculo ao direito de cada indivíduo manifestar o seu ponto de vista. A pobreza é o maior poluidor do planeta e a ambição de mitigar as alterações climáticas não pode invalidar o crescimento e a modernização. Uma das condições essenciais para que os países pobres se tornem mais prósperos, e possam deste modo investir mais recursos em tecnologias modernas e limpas, reside na liberdade de comércio dos bens que produzem. Neste contexto, a aplicação de taxas de dióxido de carbono às importações, ou outras medidas do mesmo tipo, são uma resposta incorrecta e susceptível de produzir efeitos contraproducentes."@pt17
"Vi har idag röstat för interrimsbetänkandet om vetenskapliga fakta om klimatförändringar. Det krävs stor uppslutning och beslutsamhet för att nå bästa möjliga resultat i bemötandet av klimatförändringarnas politiska utmaningar. Vi vill i detta sammanhang understryka vikten av att forskningen är fri och att en förutsättning för all forsknings framsteg och utveckling är just kritik och ifrågasättande. Att begränsa denna möjlighet är inte bara ett hot mot forskningen i sig utan också en inskränkning i varje individs rättighet att ge uttryck för sina åsikter. Fattigdom är den största förorenaren och ambitionen att minska klimatförändringarna står inte i motsats till tillväxt och modernisering. Ett nödvändigt villkor för fattiga länders väg till välstånd, och därmed resurser och möjligheter att investera i modernare och renare teknik, är att de kan handla fritt med sina varor. Mot bakgrund av detta är eventuella koldioxidtullar eller motsvarande, i samband med import en olämplig lösning som riskerar att motverka sitt syfte."@ro18
". Dnes sme hlasovali za predbežnú správu o vedeckých faktoch klimatických zmien. Dosiahnutie čo najlepších výsledkov pri spĺňaní politických výziev zmeny klímy si vyžaduje silnú podporu a odhodlanie. V tejto súvislosti chceme zdôrazniť, aké je dôležité zabezpečiť, aby bol výskum bezplatný, a že kritika a overovanie sú nevyhnutným predpokladom na pokrok a rozvoj všetkých druhov výskumu. Obmedzovanie tejto možnosti je nielen ohrozením samotného výskumu, ale tiež obmedzovaním práva týkajúceho sa vyjadrenia názorov každého jednotlivca. Chudoba je najväčší znečisťovateľ a úsilie zmierniť zmenu klímy nie je v rozpore s rastom a modernizáciou. Nevyhnutnou podmienkou na pokrok chudobných krajín smerom k blahobytu, a tým aj na rozvoj zdrojov a možností investovania do modernejšej a neškodnej technológie je, aby mohli voľne obchodovať s tovarom. V tejto súvislosti akékoľvek tarify na oxid uhličitý alebo na podobné dovozy predstavujú nevhodné riešenie, ktoré je v rozpore so samotným účelom."@sk19
". Danes smo podprli vmesno poročilo o znanstvenih dejstvih v zvezi s podnebnimi spremembami. Potrebna je izrazita podpora in odločnost, da se dosežejo najboljši možni rezultati pri izpolnjevanju političnih izzivov v zvezi s podnebnimi spremembami. V zvezi s tem poudarjamo, da je pomembno zagotoviti, da je raziskovanje neodvisno ter da sta kritika in dvom ključni pogoj za napredek in razvoj vsega raziskovanja. Omejevanje te možnosti ogroža samo raziskavo ter omejuje pravico vsakega posameznika, da izrazi svoje mnenje. Revščina je največji onesnaževalec, pri čemer želja po ublažitvi podnebnih sprememb ni v nasprotju z rastjo in modernizacijo. Bistven pogoj, da revne države dosežejo blaginjo ter s tem tudi razvoj virov in možnosti za vlaganje v sodobnejšo in čistejšo tehnologijo, je možnost svobodnega trgovanja s svojimi blagom. Zato kakršne koli tarife za emisije ogljikovega dioksida ali podobno pri uvozu predstavljajo neustrezno rešitev, za katero obstaja tveganje, da bo delovala v nasprotju s svojim namenom."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
"2"2,9
"skriftlig"18,15,22

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph