Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-263"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.20.3-263"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Der Klimawandel ist ein ernstes Thema und eine große Herausforderung für die Menschheit. Vollkommen unklar ist jedoch der tatsächliche menschliche Anteil am Klimawandel. Die derzeitigen wissenschaftlichen Erkenntnisse – die zweifelsohne noch nicht als gesichert gelten können und noch sehr stark im Fluss sind – sind nicht der Weisheit letzter Schluss. Zudem werden im Bericht einige angebliche Fakten genannt, die tatsächlich falsch sind. Auf Basis von Mutmaßungen und falschen Behauptungen kann man jedoch keine seriösen, wirksamen, bezahlbaren und sozial verträglichen Maßnahmen entwickeln. Daher habe ich gegen den Bericht gestimmt."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Změna klimatu je vážným problémem a představuje pro lidstvo obrovskou výzvu. Není však celkem jasná skutečnost, do jaké míry je výsledkem lidské činnosti. Nejnovější vědecké objevy určitě nelze považovat za pevný a trvalý důkaz a ještě stále procházejí změnami; nejsou trvalé a konečné. Kromě toho zpráva se odvolává na údajná fakta, která jsou ve skutečnosti falešnými představami. Domněnky a falešné výroky však nemohou sloužit jako základ pro rozvoj jakýchkoli racionálních, účinných, cenově přístupných a sociálně přijatelných opatření. Proto jsem hlasoval proti zprávě."@cs1
"Klimaændringen er et alvorligt spørgsmål og en stor udfordring for menneskeheden. Der er imidlertid slet ikke klarhed over, hvor stor en andel af klimaændringen, menneskene står for. De aktuelle forskningsresultater - som bestemt ikke kan anses for sikre, og som stadig svinger meget - er ikke den endegyldige sandhed. Desuden nævnes der også nogle angivelige fakta i betænkningen, som faktisk er forkerte. Man kan imidlertid ikke udvikle seriøse, effektive, betalelige og socialt ansvarlige foranstaltninger på grundlag af formodninger og falske påstande. Derfor har jeg stemt imod betænkningen."@da2
". Η αλλαγή του κλίματος είναι σοβαρό θέμα και συνιστά για την ανθρωπότητα τρομερή πρόκληση. Ωστόσο, ο βαθμός στον οποίο το φαινόμενο αυτό είναι αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας είναι εντελώς ασαφής. Τα τελευταία επιστημονικά συμπεράσματα βεβαίως δεν μπορούν ακόμη να θεωρηθούν αδιάσειστα και ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία και βρίσκονται ακόμη σε συνεχή μεταβολή· δεν είναι τα καίρια αποδεικτικά στοιχεία. Επιπλέον, η έκθεση αναφέρεται σε ορισμένα εικαζόμενα στοιχεία τα οποία στην πραγματικότητα αποτελούν εσφαλμένα συμπεράσματα. Υποθέσεις και εσφαλμένοι ισχυρισμοί, ωστόσο, δεν μπορούν να χρησιμεύουν ως βάση για την ανάπτυξη οιωνδήποτε ορθολογικών, αποτελεσματικών, προσιτού κόστους και κοινωνικά αποδεκτών μέτρων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο καταψήφισα την έκθεση."@el10
". Climate change is a serious issue and presents mankind with a formidable challenge. The extent to which it is the result of human activity, however, is completely unclear. The latest scientific findings certainly cannot yet be regarded as hard and fast evidence and are still in a state of flux; they are not the be-all and end-all. Besides, the report refers to some alleged facts which are actually fallacies. Assumptions and false assertions, however, cannot serve as a basis for the development of any rational, effective, affordable and socially acceptable measures. This is why I voted against the report."@en4
". El cambio climático es un problema grave y enfrenta a la humanidad a un desafío formidable. El grado en que el cambio climático es el resultado de la actividad humana, sin embargo, es bastante incierto. Los hallazgos científicos más recientes no se pueden considerar pruebas irrefutables y aún debe comprobarse la veracidad de ciertas teorías que por el momento no resultan completamente exhaustivas o definitivas. Por otra parte, el informe se refiere a algunos supuestos hechos que en realidad son falaces. Las suposiciones y falsas afirmaciones, no obstante, no pueden servir de base para el desarrollo de medidas racionales, efectivas, viables y socialmente aceptables. Por ello he votado en contra del informe."@es21
". Kliimamuutused on väga tõsine teema ja kujutavad endast rasket väljakutset inimkonnale. Siiski ei ole täiesti selge, millises ulatuses on need põhjustatud inimtegevusest. Hiljutisi teaduslikke avastusi ei saa kindlasti käsitleda tugevate ja kindlalt püsivate tõenditena, need on veel alalises muutumises ning mitte ainsad ja lõplikud. Lisaks viidatakse raportis mõnedele väidetavatele faktidele, mis tegelikult on valed. Siiski ei saa mõistuspäraste, tõhusate, soodsa hinnaga ja sotsiaalselt vastuvõetavate meetmete arendamist rajada oletustele ja valedele väidetele. Sellepärast hääletasin raporti vastu."@et5
". Ilmastonmuutos on vakava asia, ja ihmiskunnalle loistava mahdollisuus. On kuitenkin täysin epäselvää, missä määrin se on ihmisen toiminnan aiheuttama. Viimeisimpiä tieteellisiä havaintoja ei todellakaan voida pitää varmana näyttönä ja ne muuttuvat edelleen; ne eivät ole kaikki kaikessa. Lisäksi mietinnössä viitataan tiettyihin väitöksiin, jotka ovat tosiasiassa virheellisiä. Oletukset ja väärät väitteet eivät kuitenkaan voi olla järkevien, tehokkaiden, edullisten ja sosiaalisesti hyväksyttävien toimenpiteiden perustana. Tämän vuoksi äänestin mietintöä vastaan."@fi7
"Le changement climatique est un problème sérieux qui pose des défis considérables à l’humanité. L’importance du rôle joué par l’activité humaine dans ce changement est par contre tout à fait incertaine. Les derniers résultats de la recherche ne peuvent pas encore être considérés comme des faits clairement établis, et évoluent encore constamment. Ils ne sont pas le mot de la fin en la matière. En outre, ce rapport fait référence à certains prétendus faits qui sont en fait des contre-vérités. Les suppositions et les affirmations erronées ne peuvent servir de base au développement de mesures rationnelles, efficaces, abordables et socialement acceptables. C'est pourquoi j'ai voté contre ce rapport."@fr8
". Il cambiamento climatico costituisce una questione seria e pone all’umanità una sfida difficile. Non è tuttavia assolutamente chiaro fino a che punto sia il risultato dell’attività umana. Le più recenti scoperte scientifiche non possono certamente ancora essere considerate prove ferme e solide e si trovano ancora in uno stato di flusso; non sono le migliori. Inoltre, la relazione si riferisce ad alcuni fatti presunti che sono in realtà false credenze. Supposizioni e false affermazioni, tuttavia, non possono fare da base per lo sviluppo di nessuna misura razionale, efficace, accessibile e socialmente accettabile. Ecco perché non ho votato a favore della relazione."@it12
". Klimato kaita yra rimta problema ir pateikia žmonijai didelių iššūkių. Tačiau yra visiškai neaišku, kiek ši kaita susijusi su žmogaus veiklą. Naujausi mokslininkų atradimai negali būti laikomi tvirtais ir neabejotinais įrodymais. Be to, pranešime minimi tariami faktai, kurie tikrai yra klaidingi. Prielaidos ir įtarimai negali sudaryti racionalių, efektyvių, pasiekiamų ir socialiai priimtinų priemonių pagrindo. Todėl balsavau prieš pranešimą."@lt14
". Klimata pārmaiņas ir nopietns jautājums, un tās izvirza cilvēcei nozīmīgu uzdevumu. Tomēr pakāpe, kādā šīs pārmaiņas ir cilvēka darbības rezultāts, ir pilnīgi neskaidra. Jaunākos zinātniskos atzinumus noteikti nevar uzskatīti par negrozāmu pierādījumu, un tie joprojām ir mainīgi; tie nav sākums un gals. Turklāt ziņojumā ir ietvertas atsauces uz dažiem iespējamiem faktiem, kas faktiski ir maldi. Pieņēmumi un kļūdaini apgalvojumi tomēr nevar kalpot par pamatu, lai izstrādātu racionālus, efektīvus, pieejamus un sociāli pieņemamus pasākumus. Šo iemeslu dēļ es balsoju pret šo ziņojumu."@lv13
". Der Klimawandel ist ein ernstes Thema und eine große Herausforderung für die Menschheit. Vollkommen unklar ist jedoch der tatsächliche menschliche Anteil am Klimawandel. Die derzeitigen wissenschaftlichen Erkenntnisse – die zweifelsohne noch nicht als gesichert gelten können und noch sehr stark im Fluss sind – sind nicht der Weisheit letzter Schluss. Zudem werden im Bericht einige angebliche Fakten genannt, die tatsächlich falsch sind. Auf Basis von Mutmaßungen und falschen Behauptungen kann man jedoch keine seriösen, wirksamen, bezahlbaren und sozial verträglichen Maßnahmen entwickeln. Daher habe ich gegen den Bericht gestimmt."@mt15
". − Klimaatverandering is een ernstige zaak en stelt de mensheid voor een enorme uitdaging. Het is echter volslagen onduidelijk in welke mate dit het resultaat is van menselijk handelen. De meest recente wetenschappelijke gegevens zijn absoluut geen harde vaststaande feiten en veranderen nog steeds. Ze spreken niet het laatste woord hierover. Het verslag verwijst bovendien naar enkele feiten die onjuist zijn. Aannamen en valse beweringen kunnen echter niet als uitgangspunt dienen voor het ontwikkelen van rationele, effectieve, betaalbare en sociaal acceptabele maatregelen. Daarom heb ik tegen het verslag gestemd."@nl3
". Zmiany klimatyczne to poważna sprawa i duże wyzwanie dla ludzkości. Jednak nie do końca wiadomo, w jakim stopniu te zmiany są wynikiem działalności człowieka. Najnowszych odkryć naukowych nie można jeszcze traktować jako niezbitych i niepodważalnych dowodów. Ponadto w sprawozdaniu wymienia się pewne domniemane fakty, które w rzeczywistości są fałszywe. Hipotezy i fałszywe stwierdzenia nie mogą jednak stanowić podstawy dla jakichkolwiek racjonalnych, efektywnych i społecznie akceptowanych działań. Dlatego głosowałem przeciwko sprawozdaniu."@pl16
". As alterações climáticas constituem um tema muito sério que coloca a humanidade perante um enormíssimo desafio. No entanto, a sua real extensão em resultado da actividade humana permanece completamente por esclarecer. As descobertas científicas de que actualmente dispomos não podem, de modo algum, ser consideradas como dados consolidados, pois ainda é manifesta a sua fluidez e insipiência. Além disso, o relatório menciona alegados factos que não passam, na verdade, de falácias. No entanto, não é com suposições e falsas afirmações que se pode ter uma base para desenvolver medidas racionais, eficazes, de custo acessível e socialmente aceitáveis. Daí o meu voto contra este relatório."@pt17
". Der Klimawandel ist ein ernstes Thema und eine große Herausforderung für die Menschheit. Vollkommen unklar ist jedoch der tatsächliche menschliche Anteil am Klimawandel. Die derzeitigen wissenschaftlichen Erkenntnisse – die zweifelsohne noch nicht als gesichert gelten können und noch sehr stark im Fluss sind – sind nicht der Weisheit letzter Schluss. Zudem werden im Bericht einige angebliche Fakten genannt, die tatsächlich falsch sind. Auf Basis von Mutmaßungen und falschen Behauptungen kann man jedoch keine seriösen, wirksamen, bezahlbaren und sozial verträglichen Maßnahmen entwickeln. Daher habe ich gegen den Bericht gestimmt."@ro18
". Zmena klímy je vážnym problémom a predstavuje pre ľudstvo obrovskú výzvu. Nie je však celkom jasná skutočnosť, do akej miery je výsledkom ľudskej činnosti. Najnovšie vedecké objavy určite nemožno považovať za pevný a stály dôkaz a ešte stále prechádzajú zmenami; nie sú trvalé a konečné. Okrem toho správa sa odvoláva na údajné fakty, ktoré sú v skutočnosti falošnými predstavami. Domnienky a falošné výroky však nemôžu slúžiť ako základ pre rozvoj akýchkoľvek racionálnych, účinných, cenovo prístupných a sociálne prijateľných opatrení. Preto som hlasoval proti správe."@sk19
". Podnebne spremembe so resno vprašanje in predstavljajo za človeštvo velik izziv. Vendar je popolnoma nejasno v kolikšnem obsegu je to posledica človeške dejavnosti. Zadnjih znanstvenih ugotovitev še zagotovo ne moremo obravnavati kot neizpodbitna in trdna dejstva, ker se še vedno spreminjajo in niso bistven dejavnik. Poleg tega poročilo navaja nekatera domnevna dejstva, ki so dejansko napačna. Predpostavke in napačne trditve vendar ne morejo biti podlaga za razvoj kakršnih koli racionalnih, učinkovitih, cenovno ugodnih in družbeno sprejemljivih ukrepov. Zato sem glasoval proti poročilu."@sl20
". Klimatförändringen är en allvarlig fråga som ställer oss människor inför en oerhört stor utmaning. Det är emellertid absolut inte klarlagt i vilken utsträckning detta är följden av mänsklig verksamhet. De senaste vetenskapliga rönen kan i alla fall inte betraktas som absolut vedertagna bevis ännu, och de förändras fortfarande ständigt, de ligger inte fast. Dessutom hänvisas det i betänkandet till vissa påstådda fakta, som i själva verket är falska slutledningar. Antaganden och falska påståenden kan inte ligga till grund för arbetet med att ta fram rationella, effektiva, ekonomiskt genomförbara och socialt godtagbara åtgärder. Därför röstade jag mot betänkandet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph