Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-260"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.20.3-260"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". As preocupações europeias com o ambiente e as condições de trabalho em países terceiros merecem o nosso acordo de princípio. A exportação de condições de miséria, seja ela ambiental, laboral ou de outra natureza, não pode nunca fazer parte da nossa visão do comércio e das trocas comerciais à escala mundial. Importa, no entanto, não defender uma visão tão absoluta e contemporânea da nossa realidade sobre certos valores que ignore o todo por se debruçar sobre uma parte só. A adopção de medidas drásticas que acabem com práticas que na verdade são social ou ambiental, mas que impliquem, também, a destruição de um sector económico num país terceiro e que, desse modo, lancem numa ainda maior miséria uma parte profundamente vulnerável da população, não está de acordo com o que defendemos. As reformas graduais, a imposição de padrões à medida que se promove o desenvolvimento é um caminho mais eficiente e desejável. Não impeçamos a miséria e a degradação humana tendo apenas para oferecer como alternativa a miséria e a degradação humana."@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". − Evropský zájem o životní prostředí a pracovní podmínky ve třetích zemích si ve skutečnosti zaslouží naši dohodu. Vývoz podmínek úzce souvisejících s bídou, ať už jde o životní prostředí, práci nebo jiné hledisko, nemůže nikdy tvořit součást našeho pohledu na celosvětový obchod a výměnu. Je však nesmírně důležité, abychom nehájili takový pozitivní a moderní postoji k některým hodnotám tak, že se zaměříme pouze na jednu stranu, což zatemňuje větší obraz. Přijetí tvrdých opatření k zastavení činností, která jsou ve skutečnosti sociálním nebo environmentálním dumpingem, ale která též vedou ke zničení hospodářského odvětví v třetích zemích, a proto způsobují ještě větší bídu pro mimořádně citlivou část obyvatelstva, není v souladu s tím, co obhajujeme. Účinnějším a vhodným řešením jsou postupné reformy a zavedení norem vypracovaných na míru, které podporují rozvoj. Bídu a lidskou degradaci nezastavíme tak, že jako alternativu nabídneme opět bídu a lidskou degradaci."@cs1
"De europæiske bekymringer for miljøet og arbejdsvilkårene i tredjelande fortjener i princippet, at vi bliver enige. Eksporten af elendige forhold, uanset om det drejer sig om miljøet, arbejdsbetingelser eller andet, kan aldrig være en del af vores vision for verdensomspændende handel og samhandel. Det er dog vigtigt, at vi ikke forsvarer et så absolut og moderne syn på vores holdning til visse værdier, at vores fokus på et enkelt element forplumrer det store billede. Vedtagelsen af drastiske foranstaltninger for at stoppe en praksis, der reelt set kan betegnes som social eller miljømæssig dumping, men som også kunne føre til ødelæggelse af en økonomisk sektor i et tredjeland og skabe endnu større elendighed for en særdeles sårbar del af befolkningen, er ikke i overensstemmelse med det, vi kæmper for. Gradvise reformer og indførelse af skræddersyede standarder, der fremmer udviklingen, er en mere effektiv og ønskværdig løsning. Vi kan ikke få bugt med elendigheden og den menneskelige nedværdigelse, hvis det eneste alternativ, vi kan tilbyde, er elendighed og menneskelig nedværdigelse."@da2
". − Die europäische Besorgnis über die Umwelt- und Arbeitsbedingungen in den Drittländern verdient unser grundsätzliches Einverständnis. Die Ausfuhr von Not, ob im Bereich der Umwelt oder der Arbeit oder in welchem Bereich auch immer, kann nie und nimmer Teil unserer Vision von weltweitem Handel und Austausch sein. Dabei ist jedoch wichtig, dass wir nicht eine derart absolute und moderne Vision von unseren Werten verteidigen, dass das große Ganze verloren geht, weil wir uns auf einen kleinen Teil kapriziert haben. Die Annahme drastischer Maßnahmen zur Beendigung von Praktiken, die eigentlich Sozial- oder Umweltdumping sind, Maßnahmen, die aber auch zur Zerstörung eines Wirtschaftssektors in einem Drittland und damit zu einer noch größeren Notlage eines extrem sensiblen Teils der Bevölkerung führen würden, kann nicht in unserem Sinne sein. Allmähliche Reformen und die Einführung maßgeschneiderter Standards, um die Entwicklung voranzutreiben, wären die bessere, effizientere Lösung. Wie können wir Schluss machen mit Not und Erniedrigung, wenn wir als Alternative nur Not und Erniedrigung anzubieten haben?"@de9
". − Οι ευρωπαϊκές ανησυχίες σχετικά με το περιβάλλον και τις συνθήκες εργασίας στις τρίτες χώρες αξίζουν την κατ’ αρχήν συμφωνία μας Η εξαγωγή συνθηκών δυστυχίας, είτε για το περιβάλλον είτε για την εργασία είτε για οτιδήποτε άλλο, δεν μπορεί ποτέ να αποτελεί μέρος της αντίληψής μας για το παγκόσμιο εμπόριο και τις ανταλλαγές. Ωστόσο, είναι ζωτικής σημασίας να μην υποστηρίζουμε μια τόσο απόλυτη και σύγχρονη άποψη της θέσης μας για ορισμένες αξίες σε βαθμό ώστε η εστίασή μας σε ένα μόνο σημείο να συσκοτίζει την ευρύτερη εικόνα. Η υιοθέτηση δραστικών μέτρων για να σταματήσουν πρακτικές οι οποίες στην πραγματικότητα αποτελούν κοινωνικό και περιβαλλοντικό ντάμπινγκ, αλλά οι οποίες θα οδηγούσαν επίσης στην καταστροφή ενός οικονομικού τομέα σε τρίτη χώρα και, κατά συνέπεια, θα προκαλούσαν ακόμη μεγαλύτερη δυστυχία για ένα εξαιρετικά ευάλωτο τμήμα του πληθυσμού δεν συνάδει με αυτό που υπερασπιζόμαστε. Οι βαθμιαίες μεταρρυθμίσεις και η επιβολή προσαρμοσμένων στις συνθήκες προτύπων που προωθούν την ανάπτυξη είναι μια αποτελεσματικότερη και επιθυμητή λύση. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε τη δυστυχία και την ανθρώπινη εξαθλίωση αν μπορούμε να προσφέρουμε μόνο, ως εναλλακτική λύση, δυστυχία και ανθρώπινη εξαθλίωση."@el10
". − European concerns about the environment and working conditions in third countries merit our agreement in principle. The export of conditions of misery, whether for the environment, labour or in any other respect, can never form part of our vision of worldwide trade and exchange. It is vital, however, that we do not defend such an absolute and modern view of our position on certain values that our focus on a single part obscures the bigger picture. The adoption of drastic measures to stop practices that are in truth social or environmental dumping, but which would also lead to the destruction of an economic sector in a third country and would therefore cause even greater misery for an extremely vulnerable part of the population is not in line with what we defend. Gradual reforms and the imposition of tailor-made standards that promote development are a more effective and desirable solution. We cannot put a stop to misery and human degradation if we can only offer, as an alternative, misery and human degradation."@en4
". − Las preocupaciones europeas en relación con el medio ambiente y las condiciones de trabajo en terceros países merecen nuestro acuerdo de principio. La exportación de condiciones de miseria, tanto ambiental y laboral como de otra naturaleza, nunca podrá formar parte de nuestra visión del comercio y los intercambios comerciales a escala mundial. Por consiguiente, resulta fundamental no defender una visión tan absoluta y moderna de nuestra realidad sobre ciertos valores en la que los árboles impidan ver el bosque. La adopción de medidas drásticas que acaben con prácticas que en realidad suponen un dumping social o ambiental, pero que, a la vez, impliquen la destrucción de un sector económico en un tercer país y que, de este modo, sumerjan aún más en la miseria a una parte profundamente vulnerable de la población, no se ajusta a lo que defendemos. Las reformas graduales y la aplicación de normas a medida que se promueve el desarrollo constituye una solución más efectiva y deseable. No podemos poner fin a la miseria y la degradación humana si sólo podemos ofrecer como alternativa la miseria y la degradación humana."@es21
". − Euroopa mure kolmandate riikide keskkonna- ja töötingimuste pärast väärib juba põhimõtteliselt meie poolehoidu. Viletsate tingimuste eksport keskkonna, tööjõu või mõnes muus suhtes ei saa kunagi kuuluda meie nägemusse ülemaailmsest kaubandusest ja kaubavahetusest. Samas on oluline, et me ei kaitseks sellist absoluutset ja moodsat seisukohta teatud väärtuste suhtes, et meie keskendumine üksikasjadele hakkaks varjutama üldpilti. Drastiliste meetmete vastuvõtmine selleks, et lõpetada sisuliselt sotsiaalset või keskkonnaalast dumpingut tähendavad tegevused, mis samas võiks hävitada mõnes kolmandas riigis terve majandussektori ning tekitaks sellega veel suuremat häda äärmiselt vähekaitstud elanikkonna osale, ei ole kooskõlas nende põhimõtetega, mida me kaitseme. Tõhusamaks ja soovitavamaks lahenduseks on järk-järgulised reformid ja konkreetseks olukorraks mõeldud arengut soodustavate standardite kehtestamine. Me ei saa lõpetada viletsust ja inimeste alandamist, kui me pakume alternatiiviks ainult viletsust ja inimeste alandamist."@et5
". − Hyväksymme periaatteessa eurooppalaisten huolet kolmansien maiden ympäristöstä ja työoloista. Kurjuuden vienti, koskipa se ympäristöä, työllisyyttä tai mitä tahansa muuta, ei voi koskaan olla osa maailmanlaajuista kauppaa ja vaihtoa koskevaa näkemystämme. On kuitenkin tärkeää, ettemme puolusta niin absoluuttista ja nykyaikaista kantaa tietyistä arvoista, että yksittäinen asia hämärtäisi kokonaiskuvan. Radikaalit toimenpiteet sellaisten käytäntöjen lopettamiseksi, jotka todellisuudessa ovat sosiaalista ja ympäristöön liittyvää polkumyyntikäytäntöä, siten, että se johtaisi myös kolmannen maan taloussektorin tuhoutumiseen ja aiheuttaisi näin vielä suurempaa kurjuutta väestön erittäin haavoittuvissa osissa, ei myöskään ole asia, jota ajamme. Asteittaiset uudistukset ja räätälöityjen, kehitystä edistävien ratkaisujen tarjoaminen ovat tehokkaampi ja suotavampi ratkaisu. Emme pysty lakkauttamaan kurjuutta ja ihmisten halventamista, jos ainoa tarjoamamme vaihtoehto on kurjuus ja ihmisten halventaminen."@fi7
"− Les préoccupations de l’Europe vis-à-vis de l’environnement et des conditions de travail dans les pays tiers méritent en principe notre soutien. L’exportation de la misère, qu’il s’agisse de l’environnement, des conditions de travail ou de tout autre aspect, ne peut jamais faire partie de notre vision du commerce et des échanges mondiaux. D’un autre côté, nous ne devons pas défendre notre vision moderne et absolue de certaines valeurs au point que notre concentration sur certains aspects nous prive de la vue d’ensemble. L’adoption de mesures drastiques visant à mettre fin à des pratiques qui constituent du dumping social ou environnemental n’est pas compatible avec nos objectifs si ces mesures entraînent la destruction d’un secteur économique dans un pays tiers, causant ainsi encore plus de misère pour une frange particulièrement vulnérable de la population. Les réformes progressives et l’imposition de normes de protection de l’environnement sur mesure représentent une solution plus efficace et plus souhaitable. Nous ne mettrons pas fin à la misère et à la dégradation humaine si nous ne proposons comme alternative que la misère et la dégradation humaine."@fr8
". − A harmadik országokban érvényesülő környezetvédelmi és munkafeltételek miatti aggodalom — elvileg — egyetértésünkkel találkozik. A szenvedés feltételeinek exportja azonban, történjék bár környezetvédelmi, munkaügyi vagy bármely más megfontolásból, sohasem épülhet be a globális kereskedelemről és cseréről alkotott gondolkodásunkba. Létfontosságú azonban, hogy bizonyos értékekre vonatkozóan jelentkező abszolút és modern álláspontunk védelme elhomályosítsa látásunkat, és a részkérdések elfedjék az általános képet. Az igazából szociális és környezetvédelmi dömpingként is értelmezhető gyakorlat megállítását célzó drasztikus intézkedések elfogadása — amelyek egyébként egy harmadik ország egy gazdasági szektorának tönkretételéhez is vezetnének, és ezzel csak fokoznák a népesség egy rendkívül sebezhető rétegének szenvedéseit — nem áll összhangban azzal, amit magunk védelmezünk. A fokozatos reformok, és a fejlődést elősegítő testre szabott normák hatékonyabb és kívánatosabb megoldást jelentenek. Nem állíthatjuk meg a nyomort és az emberi pusztulást, ha cserébe — alternatívaként — csak nyomort és emberi pusztulást ajánlhatunk."@hu11
". − Le preoccupazioni europee circa l’ambiente e le condizioni di lavoro nei paesi terzi meritano per principio il nostro accordo. L’esportazione di condizioni di miseria, che sia ambientale, lavorativa o di altra natura, non potrà mai rientrare nella nostra visione di commercio e scambio a livello mondiale. E’ tuttavia vitale che non difendiamo una visione così moderna e assoluta della nostra posizione su taluni valori, che la nostra attenzione concentrata su una singola parte non oscuri il quadro più grande. L’adozione di misure drastiche, volte ad arrestare pratiche che in realtà non sono altro che sociale e ambientale, ma che porterebbero anche alla distruzione di un settore economico di un paese terzo e che causerebbero di conseguenza una miseria ancora maggiore per una parte estremamente vulnerabile della popolazione, non è in linea con quanto difendiamo. Riforme graduali e l’imposizione di norme fatte su misura per promuovere lo sviluppo costituiscono una soluzione più efficace e auspicabile. Non possiamo porre fine alla miseria e al degrado umano se possiamo offrire, come alternativa, solamente miseria e degrado umano."@it12
". − Europos susirūpinimas dėl aplinkos apsaugos ir darbuotojų sąlygų trečiosiose šalyse atitinka mūsų susitarimą. Vargingų sąlygų sudarymas aplinkos, darbo ar kitose srityse niekada nebus mūsų pasaulinės prekybos ir apsikeitimo vizijos dalis. Labai svarbu, kad mes atsisakytume ginti tam tikrą požiūrį, kuris menkina bendrąją mūsų poziciją. Radikalių priemonių priėmimas, kuriomis būtų sustabdyta tokia socialinė neteisybė ir užkirstas kelias aplinkos taršai, bet kurios sunaikintų ekonominį sektorių trečiojoje šalyje ir sukeltų dar didesnę skurdo bangą ir taip labai pažeidžiamiems gyventojams neatitinka mūsų ginamų vertybių. Laipsniškos reformos ir plėtrai skirtų tinkamų standartų taikymas yra efektyvesnis ir teisingesnis sprendimas. Mes nesustabdysime skurdo ir žmogiškojo pažeminimo jei kaip alternatyvą siūlysime tik skurdą ir žmogiškąjį pažeminimą."@lt14
". − Eiropas bažas par vidi un darba apstākļiem trešajās valstīs principā pelna mūsu vienošanos. Posta nosacījumu eksports, vai nu saistībā ar vidi, darbu vai jebkuru citu aspektu, nekad nevar būt daļa no mūsu redzējuma par pasaules mēroga tirdzniecību un apmaiņu. Tomēr ir būtiski, lai mēs neaizstāvētu šādu absolūtu un modernu skatu uz savu pieeju noteiktām vērtībām, ka mūsu koncentrēšanās uz atsevišķu daļu aizēno kopējo ainu. Krasu pasākumu pieņemšana, lai pārtrauktu praksi, kas patiesībā ir sociāls vai vides dempings, bet kas arī novestu pie ekonomikas nozares sagraušanas trešajā valstī un līdz ar to izraisītu vēl lielāku postu ārkārtīgi neaizsargātai iedzīvotāju daļai, neatbilst tam, ko mēs aizstāvam. Pakāpeniskas reformas un pielāgotu standartu ieviešana, kas veicina attīstību, ir daudz efektīvāks un vēlamāks risinājums. Mēs nevaram apturēt postu un cilvēku degradāciju, ja mēs kā alternatīvu varam piedāvāt vienīgi postu un cilvēku degradāciju."@lv13
". As preocupações europeias com o ambiente e as condições de trabalho em países terceiros merecem o nosso acordo de princípio. A exportação de condições de miséria, seja ela ambiental, laboral ou de outra natureza, não pode nunca fazer parte da nossa visão do comércio e das trocas comerciais à escala mundial. Importa, no entanto, não defender uma visão tão absoluta e contemporânea da nossa realidade sobre certos valores que ignore o todo por se debruçar sobre uma parte só. A adopção de medidas drásticas que acabem com práticas que na verdade são social ou ambiental, mas que impliquem, também, a destruição de um sector económico num país terceiro e que, desse modo, lancem numa ainda maior miséria uma parte profundamente vulnerável da população, não está de acordo com o que defendemos. As reformas graduais, a imposição de padrões à medida que se promove o desenvolvimento é um caminho mais eficiente e desejável. Não impeçamos a miséria e a degradação humana tendo apenas para oferecer como alternativa a miséria e a degradação humana."@mt15
". − De zorg die in Europa leeft over het milieu en de arbeidsomstandigheden in derde wereldlanden verdient ten principale onze steun. De export van erbarmelijke leefomstandigheden, op het gebied van milieu, arbeid of wat dan ook, mag nooit deel uitmaken van onze visie op wereldhandel en uitwisseling. Het is echter van vitaal belang dat we zo’n absoluut en modern standpunt niet verdedigen door ons zó op één onderdeel te concentreren dat we het grote geheel uit het oog verliezen. Wij zijn er niet vóór dat er tot drastische maatregelen wordt besloten die bedoeld zijn om praktijken tegen te gaan van feitelijke sociale en ecologische dumping, maar die tegelijkertijd een economische sector in een derde wereldland zouden vernietigen, wat nog grotere ellende zou betekenen voor een extreem kwestbaar deel van de bevolking. Geleidelijke hervormingen en het doorvoeren van oplossingen-op-maat die de ontwikkeling stimuleren zijn een effectievere en wenselijkere oplossing. We kunnen armoede en mensonwaardige omstandigheden niet bestrijden als we als alternatief armoede en mensonwaardige omstandigheden te bieden hebben."@nl3
". − Obawy Europy dotyczące środowiska i warunków pracy w krajach trzecich są na tyle poważne, że wszyscy zgadzamy się co do zasady. Eksport niebezpieczny w swoim charakterze, czy to dla środowiska, pracowników czy w pod jakimkolwiek innym względem, nie może być częścią naszej wizji światowej wymiany handlowej. Jest jednak istotne, żebyśmy nie bronili takiej absolutnej i nowoczesnej oceny naszego stanowiska dotyczącego pewnych wartości, że poprzez skupienie się na jednym elemencie stracilibyśmy zdolność ogarnięcia całości sprawy. Przyjęcie drastycznych środków w celu powstrzymania praktyk, które w istocie są dumpingiem społecznym czy ekologicznym, lecz które prowadziłoby również do zniszczenia całego sektora gospodarki w kraju trzecim, w rezultacie stałoby się przyczyną jeszcze większego nieszczęścia dla wyjątkowo słabej części społeczeństwa. Chcemy tego uniknąć i dlatego uważamy, że bardziej efektywnym i pożądanym rozwiązaniem są stopniowe reformy i standardy dostosowane do konkretnych sytuacji, promujące rozwój. Nie powstrzymamy biedy i ludzkiego poniżenia, jeśli jako alternatywę możemy tylko zaoferować biedę i poniżenie."@pl16
". As preocupações europeias com o ambiente e as condições de trabalho em países terceiros merecem o nosso acordo de princípio. A exportação de condições de miséria, seja ela ambiental, laboral ou de outra natureza, não pode nunca fazer parte da nossa visão do comércio e das trocas comerciais à escala mundial. Importa, no entanto, não defender uma visão tão absoluta e contemporânea da nossa realidade sobre certos valores que ignore o todo por se debruçar sobre uma parte só. A adopção de medidas drásticas que acabem com práticas que na verdade são social ou ambiental, mas que impliquem, também, a destruição de um sector económico num país terceiro e que, desse modo, lancem numa ainda maior miséria uma parte profundamente vulnerável da população, não está de acordo com o que defendemos. As reformas graduais, a imposição de padrões à medida que se promove o desenvolvimento é um caminho mais eficiente e desejável. Não impeçamos a miséria e a degradação humana tendo apenas para oferecer como alternativa a miséria e a degradação humana."@ro18
". − Európsky záujem o životné prostredie a pracovné podmienky v tretích krajinách si v skutočnosti zaslúži našu dohodu. Vývoz podmienok úzko súvisiacich s biedou, či už ide o životné prostredie, prácu alebo iné hľadisko, nemôže nikdy tvoriť súčasť nášho pohľadu na celosvetový obchod a výmenu. Je však nesmierne dôležité, aby sme neodporovali takémuto pozitívnemu a modernému postoju k niektorým hodnotám, kde skutočnosť, že sa zameriavame iba na jednu stranu, zatemňuje väčší obraz. Prijatie tvrdých opatrení na zastavenie činností, ktoré sú v skutočnosti sociálnym alebo environmentálnym dumpingom, ale ktoré tiež vedú k zničeniu hospodárskeho odvetvia v tretích krajinách, a preto spôsobujú ešte väčšiu biedu pre mimoriadne citlivú časť obyvateľstva, nie je v súlade s tým, čo obhajujeme. Účinnejším a vhodným riešením sú postupné reformy a zavedenie na mieru vypracovaných noriem, ktoré podporujú rozvoj. Biedu a ľudskú potupu nezastavíme tak, že ako alternatívu ponúkneme biedu a ľudskú potupu."@sk19
"− Evropska zaskrbljenost glede okolja in delovnih pogojev v tretjih državah si zasluži našo soglasnost. Izvoz nadležnih okoliščin, pa naj gre za okoljski, delovni ali kakršen koli drug vidik, ne more nikoli postati del naše vizije svetovne trgovine in izmenjave. Kljub temu je ključno, da ne zagovarjamo takega absolutnega in sodobnega pogleda na naš položaj glede na nekatere vrednote, pri čemer naša usmeritev na en sam del zasenči širši pogled. Sprejetje temeljitih ukrepov za preprečitev praks, ki so dejansko socialno ali okoljsko dampinške in bi tudi povzročile uničenje gospodarskega sektorja v tretji državi ter bi zato povzročile še večjo revščino izjemno občutljivega dela prebivalstva, ni v skladu s tem, kar zagovarjamo. Postopne reforme in določitev prilagojenih standardov, ki spodbujajo razvoj, so učinkovitejša in bolj zaželena rešitev. Revščine in propada človeštva ne moremo ustaviti, če lahko kot drugo možnost ponudimo le revščino in propad človeštva."@sl20
". − EU:s engagemang för miljön och arbetsvillkoren i tredjeländer förtjänar en principöverenskommelse. Export av förhållanden som skapar misär, vare sig det handlar om miljön, arbetet eller någon annan aspekt, får aldrig vara en del av vår vision av världshandeln och det globala utbytet. Det är emellertid mycket viktigt att vi inte försvarar en så absolut och modern syn på vår ståndpunkt om vissa värderingar att vi inriktar oss på en enda del och skymmer den större bilden. Att vidta drastiska åtgärder och sätta stopp för metoder som verkligen utgör social dumpning eller miljödumpning skulle även kunna leda till att en ekonomisk sektor i ett utvecklingsland förstörs, vilket skulle skapa en ännu större misär för en ytterst sårbar del av befolkningen, och är inte i linje med det vi försvarar. Gradvisa reformer och införande av skräddarsydda normer för att främja utvecklingen är en mer effektiv och önskvärd lösning. Vi kan inte få slut på misären och mänsklig förnedring om det enda alternativet vi har att erbjuda är detsamma, misär och mänsklig förnedring."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"dumping"18,15,17,12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph