Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-254"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.20.3-254"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Kobiety wnoszą duży wkład do rozwoju nauki. Wspaniałym przykładem jest polska noblistka w dziedzinie fizyki i chemii, Maria Skłodowska-Curie. Nazwisko tej uczonej nosi uniwersytet, szpitale, ulice. Wybierając karierę naukową, kobiety stają przed większym wyzwaniem niż mężczyźni. Wiąże się to m.in. z urodzeniem i wychowaniem dzieci. Dlatego też, należy wspierać kobiety-naukowców poprzez wypracowanie preferencyjnych warunków urlopu macierzyńskiego, specjalne stypendia dla kobiet, które wychowują dzieci i równolegle pracują naukowo. Nie należy jednak, tak jak chce tego dzisiejszy projekt rezolucji narzucać procentowej liczby kobiet w kadrach naukowych czy różnego rodzaju komisjach w celu zapewnienia równowagi płci. O karierze i pracy naukowej nie powinna decydować płeć, lecz osobisty wybór, zdolności i wiedza danej osoby."@pl16
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Ženy představují velký přínos pro vědecký pokrok. Příkladem toho je polská nositelka Nobelové ceny za fyziku a chemii Marie Curie-Skłodowská. Podle této slavné vědkyně byly pojmenované ulice, nemocnice a univerzita. Při výběru vědecké kariéry musí ženy čelit větší výzvě než muži. Souvisí to kromě jiného s porodem a výchovou dětí. Proto musíme vědkyně podporovat prostřednictvím vytvoření preferenčních podmínek během mateřské dovolené a prostřednictvím speciálních příspěvků pro ženy, které zároveň vychovávají děti i vědecky pracují. V protikladu k tomu, co obhajuje návrh usnesení, který dnes máme před sebou, není vhodné, abychom vnucovali procentuální zastoupení žen na akademické půdě nebo ve výborech různého druhu s cílem zabezpečit genderovou rovnost. O kariéře a vědecké práci by nemělo rozhodovat pohlaví, ale zvláštní schopnosti a vědomosti dané osoby."@cs1
"Kvinder har en stor andel i udviklingen af videnskab. Et fremragende eksempel herpå er den polske nobelprismodtager i fysik og kemi Maria Skłodowska-Curie. Et universitet, sygehuse og gader bærer denne forskers navn. Når kvinder vælger den videnskabelige karriere, møder de større udfordringer, end mændene. Det skyldes bl.a. fødsler og opdragelse af børn. Man skal derfor støtte kvindelige forskere ved at udarbejde særlig gode betingelser for barselsorlov, særlige stipendier til kvinder, der opdrager børn og forsker samtidig. Man bør dog ikke, hvilket foreslås i dagens beslutningsforslag, kræve en procentuel repræsentation af kvinder blandt videnskabelige ansatte eller forskellige former for udvalg med henblik på at sikre ligestilling. Køn skal ikke være afgørende for den videnskabelige karriere eller det videnskabelige arbejde. Valg, evner og den pågældende persons evner skal i stedet være afgørende."@da2
". Frauen leisten einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung der Wissenschaft. Ein gutes Beispiel dafür ist die polnische Nobelpreisgewinnerin für Physik und Chemie, Marie Skłodowska-Curie. Nach dieser berühmten Wissenschaftlerin wurden Straßen, Krankenhäuser und eine Universität benannt. Für Frauen ist die wissenschaftliche Laufbahn eine größere Herausforderung als für Männer. Das hat vor allem damit zu tun, dass sie es sind, die die Kinder zur Welt bringen und in der Familie großziehen. Wissenschaftlerinnen brauchen daher Unterstützung durch die Entwicklung von günstigen Bedingungen für den Mutterschaftsurlaub und durch spezielle Zuschüsse für Frauen, die Kinder großziehen und zugleich eine wissenschaftliche Laufbahn einschlagen. Im Gegensatz zu der Empfehlung, die in dem uns heute hier vorliegenden Entschließungsentwurf gegeben wird, ist es allerdings nicht sinnvoll, zur Sicherstellung der Gleichberechtigung Frauenquoten für den Lehrkörper oder für die unterschiedlichen Ausschüsse vorzuschreiben. Entscheidungen über Arbeitsplätze und Laufbahnen in der Wissenschaft sollten nicht ausgehend vom Geschlecht getroffen werden, sondern auf der Grundlage der individuellen Entscheidung und der Kenntnisse und Fähigkeiten der betreffenden Person."@de9
". Οι γυναίκες έχουν σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη της επιστήμης. Η Πολωνή κάτοχος του Βραβείου Νόμπελ φυσικής και χημείας, Marie Skłodowska-Curie, είναι ένα παράδειγμα. Οδοί, νοσοκομεία και πανεπιστήμιο έχουν λάβει το όνομα αυτής της διάσημης επιστήμονος. Όταν επιλέγουν σταδιοδρομία στην επιστήμη, οι γυναίκες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες προκλήσεις από τους άνδρες. Αυτό εν μέρει οφείλεται στον ρόλο τους ως μητέρων που γεννούν και ανατρέφουν την οικογένειά τους. Κατά συνέπεια, οι γυναίκες επιστήμονες χρειάζονται στήριξη με την ανάπτυξη συνθηκών προτιμησιακής άδειας μητρότητας και διαμέσου ειδικών επιχορηγήσεων για τις γυναίκες που μεγαλώνουν παιδιά ενώ ταυτόχρονα ακολουθούν επιστημονική σταδιοδρομία. Ωστόσο, αντίθετα με ό,τι υποστηρίζεται στην πρόταση ψηφίσματος που έχουμε ενώπιον μας σήμερα, δεν είναι επιθυμητό να επιβληθούν ποσοστά για τη γυναικεία εκπροσώπηση στο ακαδημαϊκό προσωπικό, ή σε επιτροπές διαφόρων ειδών, προκειμένου να διασφαλίζεται η ισότητα των φύλων. Οι αποφάσεις για θέσεις και σταδιοδρομίες στην επιστήμη δεν θα πρέπει να λαμβάνονται με βάση το φύλο. Αντίθετα, τέτοιες αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται με βάση την ατομική επιλογή, τις ικανότητες και τις γνώσεις του συγκεκριμένου ατόμου."@el10
". Women make a major contribution to the development of science. The Polish Nobel Prize winner for physics and chemistry, Marie Skłodowska-Curie, is one fine example. Streets, hospitals and a university have been named after this famous scientist. When opting for a career in science, women face a greater challenge than men do. This is partly due to their role in childbearing and bringing up their families. Women scientists therefore need to be supported through the development of preferential maternity leave conditions, and through special grants for women who are bringing up children whilst simultaneously pursuing a scientific career. Contrary to what is advocated in the motion for a resolution before us today, however, it is not desirable to impose percentages for female representation on academic staff, or on committees of various sorts, in order to ensure gender equality. Decisions on jobs and careers in science should not be made on the basis of gender. Instead, they should be made on the basis of the particular person’s individual choice, ability and knowledge."@en4
". Las mujeres realizan una contribución importante al desarrollo de la ciencia. Marie Skłodowska-Curie, de nacionalidad polaca y galardonada con los Premios Nóbel de física y de química, es uno de los ejemplos más ilustrativos de lo anterior. Varias calles y hospitales y una universidad llevan el nombre de esta famosa científica. Cuando escogen carreras científicas, las mujeres deben afrontar desafíos más importantes que los hombres. Ello se debe en parte a su función reproductiva y de cuidado de sus familias. Por consiguiente, se debe apoyar a las mujeres científicas a través del desarrollo de permisos de maternidad preferentes y a través de subsidios especiales para las mujeres que cuidan de sus hijos al tiempo que desarrollan su carrera científica de forma simultánea. Al contrario de lo que defiende la propuesta de resolución que votamos hoy, sin embargo, no resulta deseable imponer cuotas rosas para la contratación de personal académico o la participación en comités de diversos tipos con vistas a asegurar la igualdad de género. Las decisiones sobre puestos de trabajo y carreras científicas no se deberían tomar sobre la base del género. Por el contrario, se debería decidir sobre la base de la elección realizada por la persona en cuestión, su cualificación y sus conocimientos."@es21
"Naised annavad teaduse arengusse suure panuse. Poola Nobeli füüsika- ja keemiapreemia võitja Marie Skłodowska-Curie on üks hea näide. Selle kuulsa teadlase nimi on antud tänavatele, haiglatele ja ülikoolile. Valides karjääri teaduses, kohtavad naised suuremaid raskusi kui mehed. See on osaliselt tingitud nende rollist laste sünnitamisel ja kasvatamisel. Seetõttu tuleb naisteadlasi toetada soodustingimustega emaduspuhkuse saamiseks ning spetsiaalsete grantidega lapsi kasvatavatele naistele, kes teevad samal ajal ka teaduslikku karjääri. Erinevalt aga täna meie ees oleva resolutsiooni ettepaneku seisukohast ei ole soovitav kehtestada soolise võrdõiguslikkuse tagamiseks protsendinõudeid naiste esindatusele akadeemilises personalis või erinevates komisjonides. Otsused ametikohtade ja karjääride üle teaduses ei peaks põhinema sool. Selle asemel peaks need põhinema konkreetse isiku individuaalsel valikul, võimetel ja teadmistel."@et5
". Naisilla on merkittävä osuus tieteen kehityksessä. Puolalainen fysiikan ja kemian Nobel-palkinnon saaja Marie Skłodowska-Curie on tästä hyvä esimerkki. Tämän kuuluisan tiedenaisen mukaan on nimetty katuja, sairaaloita ja yliopisto. Tiedeuraa valittaessa naiset kohtaavat suurempia haasteita kuin miehet. Tämä johtuu osittain siitä, että he synnyttävät lapsia ja kasvattavat perheitä. Naispuolisia tutkijoita on siis tuettava heitä suosivin äitiyslomaehdoin sekä erityisin apurahoin lapsia kasvattaville naisille, jotka jatkavat samalla tieteellistä uraansa. Toisin kuin nyt tarkasteltavan olevassa päätöslauselmaehdotuksessa väitetään, ei kuitenkaan ole suotavaa asettaa vähimmäisosuuksia naisten edustukselle korkeakoulujen henkilöstössä tai eri komiteoissa ja lautakunnissa sukupuolten tasa-arvon varmistamiseksi. Työtä ja uraa koskevia päätöksiä ei pidä tehdä sukupuolen perusteella. Tällaiset päätökset on sen sijaan tehtävä kyseisen henkilön itsenäisen valinnan, kykyjen ja tietojen mukaan."@fi7
"Les femmes apportent une contribution importante au développement des sciences. Le Prix Nobel polonais de physique et de chimie Marie Skłodowska-Curie en est un excellent exemple. Des rues, des hôpitaux et une université portent le nom de cette scientifique célèbre. Les femmes qui se tournent vers une carrière dans les sciences sont confrontées à des difficultés plus grandes que leurs homologues masculins. Cette situation est due en partie à la maternité et à leur rôle dans l’éducation des enfants. Les scientifiques de sexe féminin doivent donc être soutenues par le biais du développement de conditions préférentielles en termes de congé de maternité et par des bourses spéciales pour les femmes qui élèvent des enfants en même temps qu’elles mènent une carrière scientifique. Cependant, contrairement à ce que recommande la motion de résolution devant nous aujourd’hui, il n’est pas souhaitable d’imposer des pourcentages de représentation féminine au sein du personnel académique ou des différents comités pour assurer l’égalité des genres. Les décisions relatives aux emplois et aux carrières dans les sciences ne doivent pas être prises sur base du sexe. Elles doivent se fonder sur le choix individuel, les capacités et les connaissances de la personne concernée."@fr8
". A nőknek jelentős a hozzájárulása a tudomány fejlődéséhez. A lengyel fizikai és kémiai Nobel-díjas, Marie Skłodowska-Curie, ragyogó példája ennek. Utcát, kórházat, és egy egyetemet neveztek el e híres tudósról. A tudományos pálya választásakor, a nőknek nagyobb kihívással kell számolni, mint a férfiaknak. Ez részben annak tudható be, hogy ők hozzák világra a gyermekeket, nevelik fel családjukat. Ennél fogva a női tudósokat támogatni kell a kedvezményes szülési szabadsághoz kapcsolódó feltételek javításával, a gyermekeiket nevelő, és ezzel egyidejűleg tudományos karrierjüket is építő nők különleges támogatásával. A ma előttünk fekvő állásfoglalási indítványban javasoltakkal ellentétben, nem kívánatos valamiféle százalékos arány kikényszerítése a női képviseletre vonatkozóan a tudományos munkatársi gárdán, vagy bármiféle bizottságon belül csak azért, hogy biztosítsuk a nemek közti egyenlőséget. A tudományos állásokra és karrierre vonatkozó döntéseket nem a valamely nemhez tartozás alapján kell meghozni. Inkább az érintett személy egyéni választása, képessége és tudása legyen ehhez a kiindulási alap."@hu11
". Le donne apportano un contributo fondamentale allo sviluppo della scienza. Il vincitore polacco del premio Nobel per la fisica e la chimica, Marie Skłodowska-Curie, costituisce un buon esempio. Strade, ospedali e università sono stati intitolati a questa famosa scienziata. Quando si opta per una carriera scientifica, le donne affrontano una sfida più grande rispetto agli uomini. Ciò è parzialmente dovuto al loro ruolo nella gravidanza e nell’allevare i figli. Le scienziate pertanto devono essere appoggiate mediante lo sviluppo di condizioni preferenziali per il congedo per maternità e mediante sovvenzioni speciali per le donne che allevano i figli e al contempo portano avanti una carriera scientifica. Contrariamente a quanto sostenuto nella proposta di risoluzione dinanzi a noi oggi, tuttavia, non è auspicabile imporre percentuali per la rappresentanza femminile nel personale accademico o nelle commissioni di vario genere, al fine di garantire l’uguaglianza di genere. Le decisioni sui posti di lavoro e le carriere nel settore scientifico non devono essere prese in base al genere. Devono invece essere prese in base alla scelta, alla conoscenza e alle capacità individuali della persona in particolare."@it12
". Moterys teikia didžiausią įnašą į mokslo plėtrą. Lenkijos Nobelio premijos laureatė fizikos ir chemijos srityje, Marie Skłodowska-Curie, yra vienas iš puikių pavyzdžių. Šios mokslininkės vardu pavadintos gatvės, ligoninės ir universitetas. Siekdamos mokslinės karjeros moterys susiduria su didesniais iššūkiais negu vyrai. Iš dalies tai susiję su jų, kaip vaikų augintojų ir šeimos prižiūrėtojų, vaidmeniu. Moterys mokslininkės turėtų būti remiamos pasitelkiant pasirinktinių tėvystės atostogų sistemą ir teikiant ypatingą paramą moterims, kurios augina vaikus ir tuo pačiu siekia karjeros. Manau, kad moterų dalyvavimo procento nustatymas akademiniuose sluoksniuose ar įvairiuose komitetuose siekiant užtikrinti lyčių lygybę nėra teisingas žingsnis. Sprendimai dėl darbo ir karjeros mokslo srityje neturėtų būti pagrįsti lytim. Tokie sprendimai turėtų būti pagrįsti asmeniniu apsispendimu, sugebėjimais ir žiniomis."@lt14
". Sievietes dod galveno ieguldījumu zinātnes attīstībā. Polijas Nobela prēmijas laureāte fizikā un ķīmijā ir viens lielisks piemērs. Šīs slavenās zinātnieces vārdā ir nosauktas ielas, slimnīcas un universitāte. Izvēloties karjeru zinātnē, sievietes sastopas ar lielākām problēmām nekā vīrieši. Daļēji tas ir saistīts ar sieviešu lomu bērnu dzemdēšanā un rūpēm par savām ģimenēm. Tādēļ sievietes zinātnieces ir jāatbalsta, izstrādājot preferenciālus bērna kopšanas atvaļinājuma nosacījumus, kā arī piešķirot īpašus pabalstus sievietēm, kas audzina bērnus, vienlaikus turpinot savu zinātnisko karjeru. Pretēji tam, kas tiek aizstāvēts rezolūcijas priekšlikumā, kurš šodien ir mūsu priekšā, tomēr nav vēlams piemērot procentus sieviešu pārstāvībai akadēmiskajās aprindās vai dažāda veida komitejās, lai nodrošinātu dzimumu vienlīdzību. Lēmumi par amatiem un karjeru zinātnē nebūtu jāpieņem uz dzimuma pamata. Tā vietā tie būtu jāpieņem, pamatojoties uz konkrētās personas individuālo izvēli, spējām un zināšanām."@lv13
"Kobiety wnoszą duży wkład do rozwoju nauki. Wspaniałym przykładem jest polska noblistka w dziedzinie fizyki i chemii, Maria Skłodowska-Curie. Nazwisko tej uczonej nosi uniwersytet, szpitale, ulice. Wybierając karierę naukową, kobiety stają przed większym wyzwaniem niż mężczyźni. Wiąże się to m.in. z urodzeniem i wychowaniem dzieci. Dlatego też, należy wspierać kobiety-naukowców poprzez wypracowanie preferencyjnych warunków urlopu macierzyńskiego, specjalne stypendia dla kobiet, które wychowują dzieci i równolegle pracują naukowo. Nie należy jednak, tak jak chce tego dzisiejszy projekt rezolucji narzucać procentowej liczby kobiet w kadrach naukowych czy różnego rodzaju komisjach w celu zapewnienia równowagi płci. O karierze i pracy naukowej nie powinna decydować płeć, lecz osobisty wybór, zdolności i wiedza danej osoby."@mt15
". De bijdrage van vrouwen aan de ontwikkeling van de wetenschap is enorm. De Poolse winnares van de Nobelprijs voor natuur- en scheikunde, Marie Skłodowska-Curie, is daar een goed voorbeeld van. Straten, ziekenhuizen en een universiteit zijn naar deze beroemde wetenschapper genoemd. Vrouwen die voor een wetenschappelijke carrière kiezen zien zich voor een grotere uitdaging gesteld dan mannen. Dit komt deels door hun rol bij het baren en opvoeden van kinderen. Vrouwelijke wetenschappers moeten daarom gesteund worden door de ontwikkeling van goede regelingen voor zwangerschapsverlof en door middel van speciale beurzen voor vrouwen die hun kinderen opvoeden terwijl ze een wetenschappelijke loopbaan nastreven. In tegenspraak met dat wat wordt gepropageerd in de ontwerp-resolutie die ons vandaag wordt voorgelegd is het echter niet gewenst percentages af te dwingen voor het aandeel vrouwen in een wetenschappelijke staf of in allerlei commissies, om gelijke behandeling te garanderen. Besluiten over banen en carrières in de wetenschap moeten niet gemaakt worden op basis van geslacht. Die moeten gemaakt worden op basis van de keuze, vaardigheden en kennis van de betreffende persoon."@nl3
". As mulheres dão um importante contributo para o desenvolvimento da ciência. A vencedora polaca do Prémio Nobel da física e da química, Marie Skłodowska-Curie, é disso um bom exemplo. Ruas, hospitais e universidades foram baptizados com o nome desta cientista famosa. Ao optar por uma carreira na área da ciência, as mulheres enfrentam um desafio maior do que os homens. Isso fica, em parte, a dever-se ao seu papel na criação e educação dos filhos. É, por isso, necessário apoiar as cientistas através do desenvolvimento de condições de licença de maternidade preferenciais e através de bolsas especiais para as mulheres que estão a criar os seus filhos ao mesmo tempo que prosseguem uma carreira científica. Ao contrário do que é advogado na proposta de resolução que temos hoje em mãos, no entanto, não é desejável que se imponham percentagens para a representação das mulheres entre o pessoal académico, ou em comités de todo o tipo, a fim de assegurar a igualdade entre géneros. As decisões sobre o emprego e as carreiras nas áreas científicas não deverão ser tomadas com base no género. Ao invés, deverão ser tomadas com base na escolha pessoal, nas capacidades e conhecimentos dos indivíduos."@pt17
"Kobiety wnoszą duży wkład do rozwoju nauki. Wspaniałym przykładem jest polska noblistka w dziedzinie fizyki i chemii, Maria Skłodowska-Curie. Nazwisko tej uczonej nosi uniwersytet, szpitale, ulice. Wybierając karierę naukową, kobiety stają przed większym wyzwaniem niż mężczyźni. Wiąże się to m.in. z urodzeniem i wychowaniem dzieci. Dlatego też, należy wspierać kobiety-naukowców poprzez wypracowanie preferencyjnych warunków urlopu macierzyńskiego, specjalne stypendia dla kobiet, które wychowują dzieci i równolegle pracują naukowo. Nie należy jednak, tak jak chce tego dzisiejszy projekt rezolucji narzucać procentowej liczby kobiet w kadrach naukowych czy różnego rodzaju komisjach w celu zapewnienia równowagi płci. O karierze i pracy naukowej nie powinna decydować płeć, lecz osobisty wybór, zdolności i wiedza danej osoby."@ro18
". Ženy predstavujú veľký prínos pre vedecký pokrok. Príkladom toho je poľská nositeľka Nobelovej ceny za fyziku a chémiu Marie Skłodowska-Curie. Podľa tejto slávnej vedkyne boli pomenované ulice, nemocnice a univerzita. Pri výbere vedeckej kariéry musia ženy čeliť väčšej výzve ako muži. Súvisí to okrem iného s pôrodom a výchovou detí. Preto musíme vedkyne podporovať prostredníctvom vytvorenia preferenčných podmienok počas materskej dovolenky a prostredníctvom špeciálnych príspevkov pre ženy, ktoré zároveň vychovávajú deti aj vedecky pracujú. V protiklade k tomu, čo obhajuje návrh uznesenia, ktorý dnes máme pred sebou, nie je vhodné, aby sme nanucovali percentuálne zastúpenie žien na akademickej pôde alebo vo výboroch rôzneho druhu s cieľom zabezpečiť rodovú rovnosť. O kariére a vedeckej práci by nemalo rozhodovať pohlavie, ale osobitné schopnosti a vedomosti danej osoby."@sk19
"Ženske bistveno prispevajo k razvoju znanosti. Poljska Nobelova nagrajenka za fiziko in kemijo Marie Skłodowska-Curie je odličen primer. Po tej znani znanstvenici so se poimenovale ulice, bolnice in univerza. Pri odločanju za kariero na področju znanosti se ženske srečujejo z večjimi izzivi kot moški. To je deloma zaradi njihove vloge pri rojstvu otrok in vzgoji družine. Znanstvenice je treba zato podpirati z izboljšanjem pogojev prednostnega porodniškega dopusta za ženske, ki vzgajajo otroke, medtem ko opravljajo znanstveno kariero. Nasprotno s tem, kar se zagovarja v predlogu resolucije, uvedba deležev za žensko zastopanost v akademskih krogih ali različnih odborih, da bi se zagotovila enakost spolov, ni zaželena. Odločitve glede služb in kariere na področju znanosti se ne smejo sprejemati na podlagi spola. Namesto tega jih je treba sprejeti na podlagi posamezne odločitve osebe, sposobnosti in znanja."@sl20
". Kvinnor bidrar i hög grad till den vetenskapliga utvecklingen. Den polska Nobelpristagaren i fysik och kemi, Marie Skłodowska-Curie, är ett bra exempel på detta. Gator, sjukhus och ett universitet har döpts efter denna kända forskare. När kvinnor väljer en karriär inom vetenskapen ställs de inför en större utmaning än män. Detta beror delvis på deras roll att föda och uppfostra barn. Kvinnliga forskare måste därför stödjas genom förmånliga villkor för föräldraledighet, och genom särskilda bidrag för kvinnor som uppfostrar sina barn samtidigt som de har en vetenskaplig karriär. Tvärtemot vad som förespråkas i det förslag till resolution som vi behandlar i dag är det inte önskvärt att införa krav på att den kvinnliga representationen i akademiska yrken eller i kommittéer av olika slag ska uppgå till en viss procentandel för att kunna garantera jämställdhet mellan kvinnor och män. Besluten om arbeten och karriärer inom forskning ska inte fattas på grundval av kön. I stället bör de fattas på grundval av den berörda personens enskilda val, kompetens och kunskap."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"na piśmie"18,15,16

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph