Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-253"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.20.3-253"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"I Britta Thomsens betänkande konstateras att kvinnliga forskare är i minoritet i EU. De har sämre ekonomisk trygghet och får i betydligt större utsträckning plikta i yrkeskarriären för sitt vårdansvar. Detta är allvarligt, både på principiella grunder och vad gäller praktiska konsekvenser. Moderna ekonomier – och demokratier – har inte råd att särbehandla akademiskt framstående personer negativt. Därför röstade jag ja till betänkandet. Jag vill dock ändå påpeka att det fanns delar av betänkandet som inte var uppe till omröstning och där jag har svårt att se rimligheten. I punkt 7 skriver man att hänsyn ska tas till ålder som ett kvalitetskriterium jämte familjesituationen, inklusive hur många personer forskaren har vårdansvar för. Det tror jag är svårgenomförbart och kan motverka sitt eget syfte. Det finns alltid en risk i att förenkla könsrollerna och prata om ”kvaliteter som tenderar att vara mer framträdande hos kvinnliga forskare” eller att överlag skapa olika måttstockar för forskares prestationer. Däremot stödjer jag helhjärtat uppmaningen att införa icke-bindande mål om att båda könen ska vara representerade med minst 40 procent var i olika typer av vetenskapliga råd. Jag instämmer även i kritiken mot att EU ibland sätter ambitionen väl lågt när det gäller jämställdhet. Närvarons politik ska inte underskattas – även om den inte får göras till religion."@sv22
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Ve zprávě Britty Thomsenové se uvádí, že výzkumnice představují v Evropské unii menšinu. Mají menší finanční jistoty a během své odborné kariéry výrazně více trpí kvůli svým rodinným povinnostem. Situace je vážná principiálně, ale i pokud jde o důsledky v praxi. Moderní ekonomiky a demokracie si nemohou dovolit negativně zacházet s vynikajícími akademiky a akademičkami. Proto jsem hlasoval pro tuto zprávu. Musím však zdůraznit, že některé části zprávy se nedostaly do hlasování a nerozumím, na základě čeho byly vypuštěné. V odstavci 7 se požaduje, aby se věk zohlednil jako kritérium kvality spolu s rodinnou situací včetně počtu osob, které výzkumník nebo výzkumnice vyživuje. Myslím si, že toto by bylo těžké uplatnit v praxi, a mohlo by to být dokonce i kontraproduktivní. Vždy existuje riziko zjednodušení genderových úloh, když hovoříme o kvalitách, které se častěji vyskytují u vědkyň, nebo když chceme vytvářet absolutní normy na měření úspěšnosti výzkumníků. Na druhé straně z celého srdce podporuji výzvu, aby se zavedly nezávazné cíle, které vyžadují nejméně 40 % zastoupení obou pohlaví v různých vědeckých výborech. Dále souhlasím i s kritikou Evropské unie, která se někdy v oblasti rovnosti trochu špatně orientuje. Politika zastoupení se nesmí podcenit, i když zároveň je třeba dát pozor, aby se z ní nestalo náboženství."@cs1
"Der gøres i Britta Thomsens betænkning opmærksom på, at kvindelige forskere er i mindretal i EU. De har mindre finansiel og karrieremæssig sikkerhed, og de straffes i stigende omfang for deres familiemæssige ansvar. Dette er en alvorlig sag, både principielt og hvad angår praktiske konsekvenser. Moderne økonomier - og demokratier - har ikke råd til at give fremtrædende akademikere negativ særbehandling. Jeg stemte derfor for betænkningen. Ikke desto mindre vil jeg gerne påpege, at nogle dele af betænkningen ikke blev sat til afstemning, og jeg har svært ved at se, hvordan dette kan være rimeligt. I punkt 7 anmodes der om, at der tages hensyn til alder som kriterium for ekspertise sammenholdt med den pågældende forskers familiemæssige situation, herunder antal pårørende. Jeg tror, dette ville være vanskeligt at gøre gældende i praksis, og det ville måske end ikke virke efter hensigten. Der er altid en risiko forbundet med at forenkle kønsrollerne og tale om "kvaliteter, som synes at være mere fremherskende hos kvindelige forskere" eller at skabe absolutte standarder til at evaluere forskeres præstation. På den anden side giver jeg min fulde støtte til opfordringen til at indføre ikkebindende mål om, at begge køn repræsenteres med mindst 40 % hver i forskellige typer af videnskabelige udvalg. Jeg er også enig i kritikken om, at EU sommetider sigter for lavt, når det kommer til ligestilling. Politikken om tilstedeværelse skal ikke undervurderes - men det må ikke blive til en religion."@da2
". In Britta Thomsens Bericht wird festgestellt, dass Forscherinnen in der EU eine Minderheit darstellen. Sie haben eine schlechtere finanzielle Absicherung und werden in ihrer beruflichen Laufbahn immer stärker wegen ihrer familiären Verpflichtungen benachteiligt. Das ist ein ernstes Problem, sowohl aus prinzipiellen Erwägungen heraus als auch wegen der praktischen Folgen. Moderne Volkswirtschaften – und Demokratien – können sich eine negative Sonderbehandlung von akademisch hervorragenden Personen nicht leisten. Darum habe ich für den Bericht gestimmt. Ich möchte dennoch darauf hinweisen, dass der Bericht Passagen enthält, die nicht zur Abstimmung gelangt sind, was für mich nur schwer nachvollziehbar ist. In Ziffer 7 wird gefordert, dass das Alter als Kriterium für außerordentliche Leistungsfähigkeit ebenso wie die familiäre Situation einschließlich der Anzahl der vom Forscher zu betreuenden Personen berücksichtigt wird. Das halte ich für praktisch kaum durchführbar und möglicherweise sogar für kontraproduktiv. Es ist immer riskant, Geschlechterrollen zu vereinfachen und von „Qualitäten, die eher bei Wissenschaftlerinnen gegeben sind“ zu sprechen oder verschiedene absolute Maßstäbe für die Leistung von Forschern zu schaffen. Allerdings unterstütze ich rückhaltlos die Empfehlung zur Einführung eines nicht verbindlichen Ziels von mindestens 40 Prozent Frauen und mindestens 40 Prozent Männern in verschiedenen Arten von Gremien. Außerdem schließe ich mich der Kritik an, dass die EU ihre Ziele im Bereich der Gleichstellung teilweise zu niedrig ansetzt. Die Politik der Präsenz sollte nicht unterschätzt werden – auch wenn sie nicht zu einer Religion gemacht werden sollte."@de9
". Η έκθεση της κ. Britta Thomsen σημειώνει ότι οι γυναίκες ερευνήτριες είναι μειοψηφία στην ΕΕ. Έχουν κατώτερη οικονομική ασφάλεια και στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία, ενώ οι οικογενειακές τους ευθύνες λαμβάνονται ολοένα και περισσότερο υπόψη ως μειονέκτημα για την εξέλιξή τους. Αυτό είναι σοβαρό, τόσο για λόγους αρχής όσο και όσον αφορά τις πρακτικές συνέπειες. Οι σύγχρονες οικονομίες –και δημοκρατίες– δεν έχουν την πολυτέλεια να επιφυλάσσουν αρνητική ειδική μεταχείριση σε άτομα με ακαδημαϊκές διακρίσεις. Κατά συνέπεια, υπερψήφισα την έκθεση. Παρά ταύτα θα ήθελα να επισημάνω ότι τμήματα της έκθεσης δεν τέθηκαν σε ψηφοφορία και δυσκολεύομαι να δω πώς αυτό είναι λογικό. Η παράγραφος 7 ζητεί να λαμβάνεται υπόψη η ηλικία ως κριτήριο αριστείας σε συνδυασμό με την οικογενειακή κατάσταση, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των προστατευόμενων μελών της οικογένειας του ερευνητή. Πιστεύω ότι αυτό θα ήταν δύσκολο να εφαρμοστεί στην πράξη και θα ήταν ακόμη και αντιπαραγωγικό. Υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος απλοποίησης των ρόλων των φύλων και να μιλούμε για «προσόντα που τείνουν να κυριαρχούν σε γυναίκες επιστήμονες» ή να δημιουργούμε απόλυτα πρότυπα για να μετρούμε τις επιδόσεις των ερευνητών. Από την άλλη πλευρά, στηρίζω ανεπιφύλακτα τη σύσταση να εισαχθούν μη δεσμευτικοί στόχοι που θα απαιτούν αμφότερα τα φύλα να εκπροσωπούνται με ποσοστό τουλάχιστον 40% έκαστο στις επιστημονικές επιτροπές διαφόρων ειδών. Συμφωνώ επίσης με την κριτική ότι η ΕΕ ορισμένες φορές έχει κοντόφθαλμους στόχους όσον αφορά την ισότητα. Η πολιτική ισότιμης παρουσίας δεν πρέπει να υποτιμάται – παρότι δεν πρέπει να αναχθεί σε θρησκεία."@el10
". Britta Thomsen’s report notes that female researchers are in a minority in the EU. They have inferior financial security and in their professional careers, and they are penalised to an increasing extent by their family responsibilities. This is serious, both on grounds of principle and as regards practical consequences. Modern economies – and democracies – cannot afford to give negative special treatment to persons of academic eminence. I therefore voted for the report. Nevertheless I would point out that parts of the report were not put to the vote and I find it difficult to see how that is reasonable. Paragraph 7 asks that age be taken into account as a criterion of excellence together with family situation, including the number of the researcher’s dependents. I think that would be difficult to apply in practice and might even be counter-productive. There is always a risk in simplifying the gender roles and speaking of ‘qualities that tend to be more prevalent in women scientists’ or creating absolute standards to measure the performance of researchers. On the other hand, I wholeheartedly support the recommendation to introduce non-binding targets requiring that both genders be represented by at least 40% each in scientific committees of various kinds. I also agree with the criticism that the EU sometimes aims short when it comes to equality. The policy of presence must not be underestimated – although it should not be turned into a religion."@en4
"El informe de Britta Thomsen constata que las mujeres investigadoras representan una minoría en la UE. Cuentan con una seguridad económica y profesional menor en sus carreras y sufren en mayor medida la penalización de sus responsabilidades familiares. Se trata de una situación grave, tanto en lo que atañe a los principios como en lo que concierne a sus repercusiones prácticas. Las economías —y las democracias— modernas no pueden permitirse el dispensar un trato especial, negativo, a personas de mérito académico. Por ello, he votado a favor del informe. Sin embargo, desearía señalar que ciertas partes del informe no se han sometido a votación y no acierto a comprender cómo se justifica tal proceder. El apartado 7 pide que para evaluar la excelencia se pondere el criterio de la edad con la situación familiar, teniendo en cuenta el número de personas a cargo del investigador. Creo que tal criterio sería difícil de aplicar en la práctica y que incluso podría ser contraproducente. La simplificación de los roles sexuales entraña siempre un riesgo, al igual que la referencia a «cualidades que con frecuencia prevalecen en las mujeres científicas» o la creación de criterios absolutos para la ponderación del rendimiento de los investigadores. Por otra parte, apoyo sin reservas la recomendación de instaurar objetivos no vinculantes de al menos un 40 % de mujeres y un 40 % de hombres en lo que respecta a la representación en comités científicos de diversa índole. También estoy de acuerdo con la crítica de que, en ocasiones, la UE se queda corta cuando se trata de igualdad. No ha de subestimarse la política de presencia, aunque ésta no debe convertirse en religión."@es21
"Britta Thomseni raport märgib, et naisteadlased on ELis vähemuses. Nende rahaline ning karjäärialane kindlustatus on väiksem ning üha rohkem karistavad neid nende kohustused perekonna ees. See on tõsine küsimus nii põhimõtteliselt kui ka selle praktiliste tagajärgede tõttu. Kaasaja majandused – ja demokraatiad – ei saa endale lubada negatiivset erikohtlemist akadeemiliselt väljapaistvate isikute suhtes. Seetõttu hääletasin raporti poolt. Sellegipoolest tahan märkida, et mõningaid raporti osi ei pandud hääletusele ning mul on raske mõista selle põhjendatust. Lõikega 7 soovitakse, et vanust arvestataks pädevuse määramisel ühe tingimusena koos perekondliku olukorraga, kaasa arvatud teadlase ülalpeetavate isikute arv. Minu arvates on raske seda praktikas rakendada ning see võib soovitud eesmärgile isegi vastu töötada. Alati on oht soorolle lihtsustada ning käsitleda „naisteadlaste puhul valitsema kalduvaid omadusi” või luua absoluutseid standardeid teadlaste saavutuste mõõtmiseks. Teisest küljest toetan ma kõigest südamest soovitust viia sisse mittesiduv eesmärk, mille kohaselt oleks erinevates teaduskomisjonides kumbki sugupool esindatud vähemalt 40% liikmetega. Samuti nõustun kriitikaga, et EL seab võrdõiguslikkuse küsimuses mõnikord liiga väikesed eesmärgid. Naiste esindatuse poliitikat ei tohi alahinnata, kuigi seda ei tohi muuta ka religiooniks."@et5
". Britta Thomsenin mietinnössä todetaan, että naistutkijat ovat EU:ssa vähemmistö. Heillä on heikompi taloudellinen ja ammatillinen turva, ja heitä syyllistetään yhä enemmän perhevastuustaan. Tämä on vakava asia niin periaatteellisesti kuin sen käytännön vaikutusten vuoksi. Nykyaikaisilla talouksilla – tai demokratioilla – ei ole varaa kielteiseen erityiskohteluun akateemisesti koulutettuja henkilöitä kohtaan. Tämän vuoksi äänestin mietinnön puolesta. Korostan kuitenkin, että tietyistä mietinnön osista ei äänestetty, enkä oikein ymmärrä miksi. 7 kohdassa pyydetään, että ikää pidetään huippuosaamisen kriteerinä yhdistämällä se tutkijan perhetilanteeseen, jota tarkasteltaessa otetaan huomioon tutkijan elätettävänä olevien henkilöiden määrä. Uskon, että tätä on vaikea toteuttaa käytännössä ja se voi olla jopa haitallista. Sukupuoliroolien yksinkertaistaminen ja puhuminen ”pikemminkin naistutkijoille ominaisista taidoista” tai ehdottomien standardien luominen tutkijoiden suoritusten mittaamiseksi on aina vaarallista. Toisaalta tuen koko sydämestäni suositusta ottaa käyttöön ei-sitovana tavoitteena molempien sukupuolten vähintään 40 prosentin edustus erilaisissa tieteellisissä lautakunnissa ja valiokunnissa. Yhdyn myös kritiikkiin, jonka mukaan tasa-arvotavoitteita ei EU:ssa aina aseteta riittävän korkealle. Läsnäolopolitiikkaa ei pidä aliarvioida – tosin ei siitä pidä tehdä uskontoakaan."@fi7
". Le rapport de Britta Thomsen note que les chercheurs femmes sont minoritaires au sein de l’Union européenne. Elles bénéficient d’une sécurité financière inférieure dans leurs carrières professionnelles, et elles sont de plus en plus pénalisées par leurs responsabilités familiales. Il s’agit d’un problème grave, tant sur le principe qu’en termes de conséquences pratiques. Les économies et les démocraties modernes ne peuvent se permettre d’imposer un traitement inégal et injuste aux personnes les plus qualifiées du point de vue scientifique. J’ai donc voté pour ce rapport. Néanmoins, je tiens à souligner que certaines parties de ce rapport n’ont pas été soumises au vote, et je trouve cela difficilement justifiable. Le paragraphe 7 demande de tenir compte de l’âge comme critère d’excellence ainsi que de la situation familiale, y compris le nombre de personnes à charge du chercheur. Je pense que cette mesure serait difficile à appliquer en pratique et qu’elle pourrait même être contre-productive. Il y a toujours un risque à simplifier les rôles sexuels et à parler de «qualités souvent plus répandues parmi les scientifiques de sexe féminin» ou à créer des normes absolues pour mesurer la performance des chercheurs. D’un autre côté, je soutiens entièrement la recommandation visant à instaurer des objectifs non contraignants quant à une représentation d’au moins 40% de chaque sexe dans les divers comités scientifiques. Je suis également d’accord pour dire que l’Union européenne elle-même ne montre pas toujours l’exemple en matière d’égalité. La politique de la présence, si elle ne doit pas devenir une religion, ne doit pas non plus être sous-estimée."@fr8
". Britta Thomsen jelentésében megállapítást nyer, hogy a női kutatók kisebbségben vannak az EU-n belül. Kedvezőtlenebb a pénzügyi biztonságuk, a szakmai előmenetelük, és fokozódó mértékben bűnhődnek családi kötelezettségeik miatt. Ez súlyos ügy, mind elvi alapokon, mind a gyakorlati következményeket tekintve. A korszerű gazdaságok — és demokráciák — nem engedhetik meg maguknak, hogy negatív módon kezeljék a tudományos életben kiemelkedő személyeket. Ezért is, magam a jelentés mellett szavaztam. Mindazonáltal, szeretnék rámutatni, hogy a jelentés egyes részeiről nem folyt szavazás, és nem látom, hogy ez mivel igazolható. A 7. bekezdés felveti, hogy az életkor is kerüljön számításba vételre a kiválóság ismérvénél, együtt a családi helyzettel, beleértve ebbe a kutató által eltartottakat is. Úgy gondolom, hogy ezt nehéz lesz a gyakorlatban alkalmazni, sőt, ellentétes hatású is lehet. Mindenkor jelentkezik a nemek szerepe leegyszerűsítésének kockázata, a „női tudósokra jellemző minőség” felemlítése, illetve a kutatók teljesítményének értékelésénél használt abszolút normák kreálásának veszélye. Másrészt, teljes szívemből támogatom azt a javaslatot, hogy fogadjuk el nem kötelező érvényű célként azt, hogy bármilyen típusú tudományos bizottságban mind a férfi, mind a női nem legalább 40%-ban legyen képviselve. Ugyancsak egyetértek azzal a bírálattal, hogy az EU néha alacsonyra teszi a mércét, amikor az egyenlőségről esik szó. A nemek képviseletével kapcsolatos politikát nem szabad alábecsülni, de vallássá sem kell formálni azt!"@hu11
". La relazione dell’onorevole Britta Thomsen sottolinea che le ricercatrici costituiscono una minoranza nell’UE. Hanno minore sicurezza finanziaria e nelle loro carriere professionali e sono penalizzate in misura crescente dalle loro responsabilità famigliari, il che è grave, sia per principio che riguardo alle conseguenze pratiche. Le economie – e democrazie – moderne non possono permettersi di offrire uno speciale trattamento negativo a persone di levatura accademica. Ho pertanto votato a favore della relazione. Ciononostante, desidero sottolineare che parti della relazione non sono state sottoposte a votazione e trovo difficile comprendere come ciò possa essere ragionevole. Il paragrafo 7 chiede che si consideri l’età come criterio di eccellenza, insieme alla situazione famigliare, compreso il numero delle persone a carico del ricercatore. Penso che risulterebbe difficile da applicare nella pratica e potrebbe persino essere controproducente. Vi è sempre il rischio di semplificare il ruolo dei generi e di parlare di “qualità che tendono a essere prevalenti nelle scienziate” o di creare assoluti per misurare le prestazioni dei ricercatori. D’altro canto, appoggio senza riserve la raccomandazione di introdurre obiettivi non vincolanti che impongano che entrambi i generi siano rappresentati da almeno un 40 per cento ciascuno nelle commissioni scientifiche di vario genere. Concordo inoltre con la critica che a volte l’UE punti in basso quando si tratta di parità. La politica della presenza non deve essere sottovalutata – sebbene non vada trasformata in una religione."@it12
". Britta Thomsen pranešime pateikta informacija, kad moterys mokslininkės ES sudaro mažumą. Jos naudojasi mažesne finansine sauga ir turi mažiau galimybių kilti karjeros laiptais, be to, jas saisto didesnė šeimyninė atsakomybė. Tai rimta problema atsižvelgiant į principus ir praktines pasekmes. Šiuolaikinės ekonomikos ir demokratijos negali sau leisti neigiamai traktuoti asmenų akademines pareigas užimančių asmenų. Todėl balsavau už šį pranešimą. Tačiau norėčiau pažymėti, kad tam tikros pranešimo dalys nebuvo pateiktos balsavimui ir man sunku suprasti, kodėl taip atsitiko. 7 skirsnyje raginama atsižvelgti į amžių kaip į mokėjimo kriterijų kartu atsižvelgiant į šeimyninę padėtį, įskaitant ir pavaldinių skaičių. Manau, kad šias priemones būtų labai sunku įgyvendinti ir jos pasirodytų neefektyvios. Visada yra rizikos supaprastinti lyčių vaidmenis ir kalbėti apie „savybes, kurių moteryse mokslininkėse yra daugiau“ arba sukurti standartus, pagal kuriuos būtų galima pamatuoti mokslininkų efektyvumą. Kita vertus, aš visa širdimi palaikau rekomendaciją taikyti neįpareigojančią kvotą abiems lytims, kad jos įvairiose mokslinėse institucijose būtų atstovaujamos bent po 40 %. Sutinku ir su kritika, kad Europos Sąjunga kartais per menkai siekia lygybės. Negalima nepakankamai vertinti dalyvavimo politikos, nors ji neturėtų virsti religija."@lt14
". kundzes ziņojumā ir atzīmēts, ka sievietes pētnieces ES ir mazākumā. Viņām ir mazāka finansiālā drošība un savā profesionālajā karjerā viņas tiek sodītas ar aizvien lielāku ģimenes pienākumu daudzumu. Tas ir nopietni, gan attiecībā uz pašu principu, gan arī praktiskajām sekām, ko tas izraisa. Modernā ekonomika – un demokrātija – nevar atļauties īpaši negatīvi izturēties pret akadēmiski ievērojamām personām. Tādēļ es balsoju par šo ziņojumu. Neraugoties uz to, es gribētu norādīt, ka daļa ziņojuma netika nodota balsošanai, un man ir grūti spriest, cik tas ir pamatoti. 7. punktā ir prasīts, lai vecums tiktu ņemts vērā kā izcilības kritērijs kopā ar ģimenes stāvokli, tai skaitā pētnieka apgādājamo personu skaitu. Es domāju, ka praksē to būtu grūti piemērot, un tas varētu būt pat neproduktīvi. Vienmēr pastāv risks, vienkāršojot dzimumu lomas un runājot par „īpašībām, kas ir vairāk raksturīgas sievietēm zinātniecēm” vai radot absolūtus standartus, lai izmērītu pētnieku veikumu. No otras puses, es no visas sirds atbalstu ieteikumu ieviest nesaistošus mērķus, kas prasa, lai dažāda veida zinātniskajās komitejās abi dzimumi būtu pārstāvēti vismaz 40 % apjomā. Es arī piekrītu kritikai, ka ES dažreiz ir tuvredzīga attiecībā uz vienlīdzību. Klātbūtnes politiku nedrīkst novērtēt par zemu – lai gan to nevajadzētu pārvērst par reliģiju."@lv13
"I Britta Thomsens betänkande konstateras att kvinnliga forskare är i minoritet i EU. De har sämre ekonomisk trygghet och får i betydligt större utsträckning plikta i yrkeskarriären för sitt vårdansvar. Detta är allvarligt, både på principiella grunder och vad gäller praktiska konsekvenser. Moderna ekonomier - och demokratier - har inte råd att särbehandla akademiskt framstående personer negativt. Därför röstade jag ja till betänkandet. Jag vill dock ändå påpeka att det fanns delar av betänkandet som inte var uppe till omröstning och där jag har svårt att se rimligheten. I punkt 7 skriver man att hänsyn ska tas till ålder som ett kvalitetskriterium jämte familjesituationen, inklusive hur många personer forskaren har vårdansvar för. Det tror jag är svårgenomförbart och möjligen även kontraproduktivt. Det finns alltid en risk i att förenkla könsrollerna och prata om "kvalitéer som tenderar att vara mer framträdande hos kvinnliga forskare" eller att överlag skapa olika måttstockar för forskares prestationer. Däremot stödjer jag helhjärtat uppmaningen att införa icke-bindande mål om att båda könen ska vara representerade med minst 40 procent var i olika typer av vetenskapliga råd. Jag instämmer även i kritiken mot att EU ibland sätter ambitionen väl lågt när det gäller jämställdhet. Närvarons politik ska inte underskattas - även om den inte får göras till religion."@mt15
". − Britta Thomsens verslag laat zien dat vrouwelijke onderzoekers in de EU in de minderheid zijn. Ze hebben minder financiële zekerheden en slechtere carrièrekansen en ze worden in toenemende mate gestraft voor hun gezinstaken. Dit is ernstig, zowel om principiële redenen als wat betreft de praktische consequenties. Moderne economieën – en democratieën – kunnen het zich niet veroorloven mensen met uitstekende academische kwaliteiten een ongelijke behandeling te geven. Daarom heb ik voor het verslag gestemd. Ik wil er echter op wijzen dat delen van het verslag niet in stemming gebracht zijn en ik zie de redelijkheid daarvan niet helemaal in. In paragraaf 7 wordt gevraagd rekening te houden met leeftijd als argument voor excellentie, samen met de gezinssituatie, inclusie het aantal personen dat ten laste van de onderzoeker komt. Ik denk dat dit praktisch moeilijk uitvoerbaar is en zelfs contraproductief kan werken. Er is altijd een risico verbonden aan het simplificeren van genderrollen en spreken over “kwaliteiten die vaak duidelijker aanwezig zijn bij vrouwelijke onderzoekers” of het creëren van absolute normen om de prestaties van onderzoekers aan af te meten. Van de andere kant onderschrijf ik van ganser harte de aanbeveling om niet-bindende doelstellingen in te voeren, die bepalen dat in alle soorten wetenschappelijke commissies beide geslachten met ten minste 40 procent vertegenwoordigd zijn. Ik onderschrijf ook de kritiek dat de EU soms tekortschiet op het gebied van gelijke behandeling. Aanwezigheidsbeleid moet niet onderschat worden, hoewel het ook geen religie moet worden."@nl3
". W sprawozdaniu Britty Thomsen pojawia się informacja, że kobiety stanowią mniejszość wśród badaczy. Są gorzej zabezpieczone finansowo, a obowiązki rodzinne bywają dużym utrudnieniem. Jest to poważna sprawa, zarówno pod względem zasad, jak i praktycznych konsekwencji. W nowoczesnej gospodarce – i w systemie demokratycznym – nie można dyskryminować osób o wybitnych kwalifikacjach akademickich. Dlatego głosowałem za sprawozdaniem. Chciałbym jednak zwrócić uwagę, że pewne części sprawozdania nie zostały poddane pod głosowanie i nie widzę racjonalnego wytłumaczenia, dlaczego tak się stało. W paragrafie 7 jest propozycja, aby wiek wraz z sytuacją rodzinną, z uwzględnieniem liczby osób pozostających na utrzymaniu danego badacza, był brany pod uwagę jako kryterium doskonałości. Moim zdaniem byłoby to trudne do zastosowania w praktyce i mogłoby nawet przynieść odwrotne skutki. Ryzykowne jest upraszczanie roli obydwu płci i mówienie o „cechach, które zazwyczaj występują częściej u kobiet naukowców”, czy tworzenie absolutnych standardów dla oceny efektów pracy badaczy. Z drugiej strony, z całego serca popieram zalecenie, by wprowadzić niewiążące cele dla zapewnienia składu komitetów naukowych różnego rodzaju o proporcjach co najmniej 40 % dla obu płci. Zgadzam się również z krytyką, że UE czasem wyznacza sobie zbyt skromne cele w odniesieniu do równości. Polityka polegająca na zrównoważonym udziale może przynosić korzyści – ale nie wolno czynić z niej religii."@pl16
". O relatório de Britta Thomsen assinala que as mulheres investigadoras são uma minoria na UE. Alcançam menos benefícios, em termos financeiros e de carreira profissional, e são cada vez mais penalizadas pelas suas responsabilidades familiares. Isto é grave, tanto em termos de princípio como de consequências práticas. As economias modernas, e as democracias, não podem permitir-se discriminar pela negativa as pessoas de elevado perfil académico. Votei, deste modo, a favor do relatório. No entanto, gostaria de sublinhar que algumas partes do relatório não foram submetidas a votação, e tenho dificuldade em compreender porquê. O parágrafo 7º recomenda que a idade seja tida em consideração como critério de excelência, a par da situação familiar, incluindo o número de dependentes do investigador. Julgo que, na prática, isto seria difícil de aplicar, podendo até ser contraproducente. É sempre arriscado simplificar demasiado os papéis de género, falar de ‘qualidades normalmente mais frequentes nas mulheres cientistas’ ou querer criar modelos rígidos para medir o desempenho dos investigadores. Por outro lado, apoio incondicionalmente a recomendação de introduzir o objectivo não obrigatório de pelo menos 40% de mulheres e 40% de homens nos comités científicos de diversos tipos. Também concordo com a crítica de que a UE nem sempre mostra suficiente ambição na promoção da igualdade dos géneros. A política da presença das mulheres não deve ser subestimada, embora também não deva converter-se numa religião."@pt17
"I Britta Thomsens betänkande konstateras att kvinnliga forskare är i minoritet i EU. De har sämre ekonomisk trygghet och får i betydligt större utsträckning plikta i yrkeskarriären för sitt vårdansvar. Detta är allvarligt, både på principiella grunder och vad gäller praktiska konsekvenser. Moderna ekonomier - och demokratier - har inte råd att särbehandla akademiskt framstående personer negativt. Därför röstade jag ja till betänkandet. Jag vill dock ändå påpeka att det fanns delar av betänkandet som inte var uppe till omröstning och där jag har svårt att se rimligheten. I punkt 7 skriver man att hänsyn ska tas till ålder som ett kvalitetskriterium jämte familjesituationen, inklusive hur många personer forskaren har vårdansvar för. Det tror jag är svårgenomförbart och möjligen även kontraproduktivt. Det finns alltid en risk i att förenkla könsrollerna och prata om "kvalitéer som tenderar att vara mer framträdande hos kvinnliga forskare" eller att överlag skapa olika måttstockar för forskares prestationer. Däremot stödjer jag helhjärtat uppmaningen att införa icke-bindande mål om att båda könen ska vara representerade med minst 40 procent var i olika typer av vetenskapliga råd. Jag instämmer även i kritiken mot att EU ibland sätter ambitionen väl lågt när det gäller jämställdhet. Närvarons politik ska inte underskattas - även om den inte får göras till religion."@ro18
". V správe Britty Thomsen sa uvádza, že výskumníčky predstavujú v Európskej únii menšinu. Majú menšie finančné istoty a počas svojej odbornej kariéry výrazne viac trpia pre svoje rodinné povinnosti. Situácia je vážna principiálne, ale aj pokiaľ ide o následky v praxi. Moderné hospodárstva a demokracie si nemôžu dovoliť negatívne zaobchádzať s vynikajúcimi akademikmi a akademičkami. Preto som hlasoval za túto správu. Musím však zdôrazniť, že niektoré časti správy sa nedostali do hlasovania a nerozumiem, na základe čoho boli vypustené. V odseku 7 sa požaduje, aby sa vek zohľadnil ako kritérium kvality spolu s rodinnou situáciou vrátane počtu osôb, ktoré výskumník alebo výskumníčka vyživuje. Myslím si, že toto by bolo ťažké uplatniť v praxi a mohlo by to byť dokonca aj kontraproduktívne. Vždy existuje riziko zjednodušenia rodových úloh, ak hovoríme o kvalitách, ktoré sa častejšie vyskytujú u vedkýň, alebo ak chceme vytvárať absolútne normy na meranie úspešnosti výskumníkov. Na druhej strane z celého srdca podporujem výzvu, aby sa zaviedli nezáväzné ciele, ktoré vyžadujú najmenej 40 % zastúpenie obidvoch pohlaví v rôznych vedeckých výboroch. Ďalej súhlasím aj s kritikou na margo Európskej únie, ktorá niekedy v oblasti rovnosti trochu zle zamieri. Politika zastúpenia sa nesmie podceniť, aj keď zároveň treba dať pozor, aby sa z nej nestalo náboženstvo."@sk19
". Poročilo Britte Thomsen ugotavlja, da so raziskovalke v EU v manjšini. Finančno so manj varne v poklicnih karierah in „kaznovane“ z velikimi družinskimi odgovornostmi. To je resno na podlagi načela in kar zadeva praktične posledice. Moderna gospodarstva in demokracije si ne morejo privoščiti negativne obravnave oseb akademskega ugleda. Zato sem glasoval za poročilo. Kljub temu poudarjam, da se o nekaterih delih poročila ni glasovalo in težko razumem, kako je to upravičeno. Odstavek 7 poziva, da se pri odličnosti kot merilo upošteva starost hkrati z družinskimi razmerami, vključno s tem, koliko vzdrževanih oseb ima raziskovalec. Menim, da bi bilo to težko uporabiti v praksi in bi lahko imelo celo nasproten učinek. Vedno obstaja tveganje pri poenostavljanju vlog spolov in govorjenju o „kvalitet[ah], ki so navadno bolj prisotne pri raziskovalkah,“ ali oblikovanju absolutnih standardov za ugotavljanje učinkovitosti raziskovalcev. Po drugi strani iskreno podpiram priporočilo o uvedbi nezavezujočih ciljev, ki zahtevajo, da sta oba spola zastopana vsak najmanj 40 % v znanstvenih odborih različnih vrst. Prav tako se strinjam s kritiko, da si EU včasih nezadostno prizadeva, ko gre za enakost. Politika prisotnosti se ne sme podcenjevati – čeprav se je ne sme spremeniti v vero."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"18,15,22

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph