Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-251"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.20.3-251"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Ante la imposibilidad de asistir y participar en el debate por motivos de salud, quiero justificar mi voto afirmativo a este informe, por tratarse de un trabajo excelente, muy completo, que aborda todas las cuestiones importantes para conseguir una presencia equilibrada de mujeres y hombres en los ámbitos científico y tecnológico. Y también muy oportuno, puesto que, si para cumplir con sus objetivos para el 2010, la UE necesita 700 000 nuevos investigadores, es el momento adecuado para que la Comisión y los Estados Miembros pongan en marcha las medidas específicas recogidas en este informe para corregir esa disfunción. La preparación y los méritos están repartidos por igual entre hombres y mujeres. Es más, en este momento hay más mujeres que hombres en nuestras universidades y los resultados son incluso mejores en las mujeres. De todo ello hay datos objetivos. Y, además, los Gobiernos deberían ser los primeros interesados en una mayor participación de las mujeres en la ciencia y la tecnología, ya que utilizar únicamente la mitad de los cerebros no es ni inteligente ni eficaz. Me alegro de que este Parlamento haya abordado finalmente con profundidad esta cuestión."@es21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". − Ze zdravotních důvodů jsem se nemohla zúčastnit a zapojit do diskuse, proto chci vysvětlit, proč tuto zprávu podporuji. Tato zpráva je vynikajícím a komplexním dílem, které zahrnuje všechny hlavní problémy týkající se zabezpečení rovnovážného zastoupení žen a mužů ve vědě a technice. Zároveň je to zpráva dobře načasovaná, protože pokud Evropská unie potřebuje pro splnění svých cílů do roku 2010 700 000 nových výzkumníků, potom je pravý čas, aby Komise a členské státy zavedly konkrétní opatření navržené v této zprávě a napravily tuto anomálii. Ženy a muži mají stejné schopnosti a způsobilosti. Ve skutečnosti je dnes na univerzitách více žen než mužů a dosahují i lepších výsledků. Toto je objektivně dokázané. Kromě toho by měly vlády podpořit zejména větší zastoupení žen ve vědě a technice, protože pokud využíváme pouze polovinu mozků, není to inteligentní ani efektivní. Jsem ráda, že Parlament konečně zahájil důkladné prozkoumání této otázky."@cs1
"Da jeg af helbredsårsager ikke har mulighed for at deltage i forhandlingen, vil jeg gerne forklare, hvorfor jeg har stemt for denne betænkning. Det har jeg gjort, fordi det er en fremragende og meget komplet betænkning, der omhandler alle de vigtige spørgsmål for at opnå en afbalanceret tilstedeværelse af mænd og kvinder inden for det videnskabelige og teknologiske område. Den kommer også på et godt tidspunkt, for når EU har brug for 700.000 nye forskere for at nå sine målsætninger for 2010, er tiden inden til, at Kommissionen og medlemsstaterne iværksætter de specifikke foranstaltninger, der er omhandlet i betænkningen, for at rette op på dette misforhold. Der er en ligelig fordeling af uddannelse og meritter blandt mænd og kvinder. I dag går der desuden flere kvinder end mænd på vores universiteter, og kvinderne opnår endda bedre resultater. Det foreligger der objektive data for. Ydermere burde ikke mindst regeringerne være interesserede i en større deltagelse af kvinder inden for videnskab og teknologi, eftersom det hverken er klogt eller effektivt kun at bruge halvdelen af hjernerne. Jeg glæder mig over, at Parlamentet endelig har taget ordentligt fat på dette spørgsmål."@da2
"− Da es mir aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich war, an der Aussprache teilzunehmen, möchte ich meine Unterstützung für den Bericht begründen. Er ist eine hervorragende Arbeit, der alle wichtigen Fragen aufgreift und so eine ausgewogene Darstellung der Frauen und Männer in den Bereichen Wissenschaft und Technologie gibt. Er kommt auch genau zum richtigen Zeitpunkt, da die EU 700 000 Forscher mehr benötigt, um ihre Zielsetzungen bis 2010 zu erfüllen, es ist der richtige Zeitpunkt für die Kommission und die Mitgliedstaaten, die konkreten Maßnahmen umzusetzen, die im Bericht zur Behebung dieses Missverhältnisses aufgeführt sind. Die Qualifikationen und Leistungen sind zwischen Männern und Freuen gleich verteilt. Mehr noch, zurzeit sind die Frauen den Männern an den Universitäten zahlenmäßig überlegen und erreichen auch bessere Ergebnisse. Für dies alles liegen objektive Daten vor. Darüber hinaus sollten die Regierungen die Präsenz von mehr Frauen in den Bereichen Wissenschaft und Technologie fördern, da es weder klug noch effizient ist, nur die Hälfte der Gehirne zu nutzen. Ich freue mich, dass das Parlament endlich mit einer gründlichen Prüfung dieses Themas begonnen hat."@de9
". − Δεδομένου ότι δεν ήμουν σε θέση να παρευρεθώ και να συμμετάσχω στη συζήτηση για λόγους υγείας, επιθυμώ να αιτιολογήσω την στήριξή μου στην έκθεση. Πρόκειται για μια εξαιρετική και περιεκτική εργασία που καλύπτει όλα τα σημαντικά θέματα προκειμένου να εξασφαλιστεί μια ισορροπημένη εκπροσώπηση γυναικών και ανδρών στην επιστήμη και την τεχνολογία. Πρόκειται επίσης για ιδιαίτερα επίκαιρη έκθεση, δεδομένου ότι, αν η ΕΕ χρειάζεται 700 000 περισσότερους ερευνητές για να εκπληρώσει τους στόχους της έως το 2010, αυτή είναι η σωστή στιγμή η Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τα μέτρα που περιγράφονται στην έκθεση για τη διόρθωση αυτής της ανωμαλίας. Προσόντα και αξίες μοιράζονται εξίσου μεταξύ ανδρών και γυναικών. Για την ακρίβεια, αυτή τη στιγμή οι γυναίκες είναι περισσότερες από τους άνδρες στο πανεπιστήμιο και επιτυγχάνουν και καλύτερα αποτελέσματα. Προς επίρρωση όλων αυτών υπάρχουν αντικειμενικά στοιχεία. Επιπλέον, οι κυβερνήσεις ιδιαίτερα θα έπρεπε να ευνοούν την παρουσία περισσοτέρων γυναικών στην επιστήμη και την τεχνολογία, δεδομένου ότι η χρήση μόνον των μισών εγκεφάλων δεν είναι ούτε έξυπνη ούτε αποδοτική πολιτική. Είμαι ευτυχής που το Κοινοβούλιο άρχισε τελικά μια εις βάθος εξέταση αυτού του θέματος."@el10
". − Since I was unable to attend and join in the debate for health reasons, I wish to justify my support of the report. It was an excellent and comprehensive piece of work covering all the major issues to secure a balanced representation of women and men in science and technology. It is also a most timely report since, if the EU needs 700 000 more researchers to meet its objectives by 2010, this is the right time for the Commission and the Member States to implement the specific measures set out in the report to correct this anomaly. Qualifications and merits are shared equally between men and women. In fact, at the present time women outnumber men at university and also obtain better results. There are objective data for all this. Moreover, governments in particular ought to favour the presence of more women in science and technology, since using only half the brains is not intelligent or efficient. I am glad Parliament has finally initiated an in-depth examination of this issue."@en4
". − Kuna ma ei saanud tervislikel põhjustel kohal viibida ja arutelul osaleda, tahan põhjendada oma toetust raportile. See on suurepärane ja laiahaardeline töö, mis käsitleb kõiki olulisemaid teemasid, mis on vajalikud naiste ja meeste tasakaalustatud esindatuse saavutamiseks teaduses ja tehnoloogias. Samuti on see väga ajakohane raport, sest kui EL vajab oma eesmärkide täitmiseks aastaks 2010 lisaks 700 000 teadlast, on komisjonil ja liikmesriikidel õige aeg rakendada konkreetseid raportis nimetatud meetmeid selle ebakõla korrigeerimiseks. Väljaõpe ja saavutused jagunevad meeste ja naiste vahel võrdselt. Tegelikult on praegu ülikoolides naisi rohkem kui mehi ja naised saavutavad ka paremaid tulemusi. Seda kõike kinnitavad objektiivsed andmed. Lisaks peaks eriti just valitsused soosima rohkemate naiste kaasalöömist teaduse ja tehnoloogia valdkonnas, sest ainult poolte inimeste kasutamine pole arukas ega tõhus. Mul on hea meel, et parlament on lõpuks algatanud selle küsimuse põhjaliku uurimise."@et5
". − Koska en terveyssyistä voinut osallistua keskusteluun, haluan perustella, miksi tuen mietintöä. Se on erinomainen ja kattava työ, jossa tarkastellaan kaikkia merkittäviä seikkoja naisten ja miesten tasapainoisen edustuksen takaamiseksi tieteessä ja teknologiassa. Mietintö on myös varsin oikea-aikainen, sillä jos EU:ssa tarvitaan 700 000 uutta tutkijaa tavoitteiden täyttämiseksi vuoteen 2010 mennessä, komission ja jäsenvaltioiden on nyt oikea aika panna täytäntöön mietinnössä esitettyjä erityistoimenpiteitä tämän poikkeaman korjaamiseksi. Miehet ja naiset ovat yhtä lailla päteviä ja ansioituneita. Itse asiassa tällä hetkellä naisia on yliopistoissa enemmän kuin miehiä, ja he saavuttavat parempia tuloksia. Tästä on olemassa objektiivista tietoa. Lisäksi erityisesti hallitusten olisi suosittava naisten edustusta tieteessä ja teknologiassa, sillä ei ole tehokasta eikä järkevää käyttää vain puolia aivoista. Olen iloinen, että parlamentti lopultakin aloitti asian perusteellisen tarkastelun."@fi7
". Étant donné que je n’ai pas pu assister ni participer au débat pour raisons de santé, je tiens à justifier mon soutien à ce rapport. Il s’agit d’un travail complet et de qualité qui couvre tous les problèmes importants liés à la représentation équilibrée des femmes et des hommes dans le domaine des sciences et de la technologie. Il s’agit également d’un rapport qui arrive à point nommé, si l’Union européenne a besoin de 700 000 chercheurs supplémentaires pour atteindre ses objectifs d’ici 2010, il est temps que la Commission et les États membres mettent en œuvre les mesures spécifiques proposées par ce rapport pour corriger cette anomalie. Les hommes et les femmes présentent les mêmes qualifications et les mêmes mérites. En fait, à l’heure actuelle, les femmes sont plus nombreuses que les hommes dans les universités et obtiennent de meilleurs résultats. Il existe des données objectives à ce sujet. De plus, les gouvernements en particulier devraient favoriser la présence d’un plus grand nombre de femmes dans les sciences et la technologie, puisque ce n’est pas faire preuve d’intelligence ni d’efficacité que d’utiliser seulement la moitié des cerveaux. Je suis heureuse que le Parlement ait enfin lancé une analyse approfondie de cette question."@fr8
". − Miután egészségügyi okokból nem állt módomban részt venni, és bekapcsolódni a vitába, szeretném a jelentést támogató álláspontomat igazolni. Kitűnő, átfogó, a nőknek és férfiaknak a tudományban és technológiában való kiegyensúlyozott részvételéhez kötődő összes fontos kérdést érintő jelentést kaptunk kézhez. A jelentés időszerű is, mivel az Uniónak 700 ezer további kutatóra van szüksége, hogy 2010-es célkitűzéseit teljesíthesse. Elérkezett az idő a Bizottság és a tagállamok számára, hogy végrehajtsák a jelentésben megfogalmazott konkrét intézkedéseket, amelyek révén felszámolható a kialakult zűrzavar. A képzettségek és érdemek egyformán oszlanak meg a férfiak és nők között. Jelenleg, az egyetemeken a nők számban felülmúlják a férfiakat, és jobb eredményeket is érnek el. Ez objektív adatokkal alátámasztható. A kormányoknak különösen ösztönözniük kellene a nők bekapcsolódását a tudomány és technológia művelésébe, hiszen az agy mindössze egyik féltekéjének igénybevétele még nem eredményez értelmet és hatékonyságot. Örülök, hogy a Parlament végül kezdeményezte e téma ilyen, mélyre hatoló vizsgálatát."@hu11
". − Dato che non sono stata in grado di assistere e partecipare alla discussione per motivi di salute, desidero giustificare il mio appoggio alla relazione. Si tratta di un lavoro eccellente e completo, che copre tutte le questioni principali per garantire una rappresentanza equilibrata di uomini e donne nel mondo scientifico e tecnologico. Si tratta inoltre di una relazione molto tempestiva, dato che, se l’UE necessita di ulteriori 700 000 ricercatori per conseguire i suoi obiettivi entro il 2010, per la Commissione e gli Stati membri questo è il momento giusto per attuare le misure specifiche esposte nella relazione al fine di correggere tali anomali. Qualifiche e meriti sono equamente condivisi tra uomini e donne. In effetti al momento le donne superano in numero gli uomini nelle università, oltre a ottenere risultati migliori. Esistono dati oggettivi relativi a tutto ciò. I governi in particolare, inoltre, devono favorire la presenza di un numero maggiore di donne nel settore scientifico e tecnologico, dato che utilizzare solo la metà dei cervelli non è né intelligente, né efficiente. Sono lieta che il Parlamento abbia finalmente avviato un esame approfondito di tale questione."@it12
"Negalėjau dalyvauti diskusijose dėl sveikatos problemų, todėl norėčiau patvirtinti savo pritarimą pranešimui. Tai buvo puikus ir išsamus pranešimas, apimantis visus pagrindinius klausimus, skirtus subalansuoti moterų ir vyrų atstovavimą mokslo ir technologijų srityse. Šis pranešimas buvo pateiktas labai laiku, nes jeigu pagal Europos 2010 metų tikslus reikia dar 700 000 mokslinių darbuotojų, tai dabar Komisijai ir valstybėms narėms pats laikas imtis konkrečių priemonių, kurios buvo nurodytos šiame pranešime. Vyrai ir moterys gali būti vienodai kompetentingi ir gauti tokią pačią naudą. Tiesą sakant, šiuo metu moterys lenkia vyrus tarp universiteto studentų ir pasiekia geresnių rezultatų. Tai įrodo objektyvūs duomenys. Vyriausybės turėtų būti ypač suinteresuotos gausesniu moterų dalyvavimu mokslo ir technologijų srityse, nes nėra protinga ar efektyvu naudoti tik pusę smegenų. Džiaugiuosi, kad Parlamentas pagaliau inicijavo išsamų tyrimą šiuo klausimu."@lt14
"Tā kā veselības stāvokļa dēļ es nevarēju piedalīties šajās debatēs, es vēlos pamatot savu atbalstu šim ziņojumam. Tas ir lielisks un visaptverošs darbs, kurā ir ietverti visi galvenie jautājumi, lai nodrošinātu sieviešu un vīriešu līdzsvarotu pārstāvību zinātnē un tehnoloģijās. Tas ir arī vislielākajā mērā savlaicīgs ziņojums, jo, tā kā ES ir vajadzīgi vēl 700 000 pētnieku, lai izpildītu tās mērķus līdz 2010. gadam, tagad ir īstais laiks Komisijai un dalībvalstīm ieviest konkrētus šajā ziņojumā norādītos pasākumus, lai izlabotu šo neatbilstīgo situāciju. Grādi un nopelni tiek dalīti vienlīdzīgi starp vīriešiem un sievietēm. Faktiski pašlaik sievietes skaita ziņā pārspēj vīriešus universitātēs un arī gūst labākus rezultātus. Tie ir objektīvi dati šajā sakarībā. Turklāt valdībām vajadzētu atbalstīt lielāku sieviešu klātbūtni zinātnē un tehnoloģijās, jo izmantot tikai pusi smadzeņu nav ne gudri, ne efektīvi. Es priecājos, ka Parlaments beidzot ir uzsācis padziļinātu šī jautājuma izpēti."@lv13
"Ante la imposibilidad de asistir y participar en el debate por motivos de salud, quiero justificar mi voto afirmativo a este informe, por tratarse de un trabajo excelente, muy completo, que aborda todas las cuestiones importantes para conseguir una presencia equilibrada de mujeres y hombres en los ámbitos científico y tecnológico. Y también muy oportuno, puesto que, si para cumplir con sus objetivos para el 2010, la UE necesita 700 000 nuevos investigadores, es el momento adecuado para que la Comisión y los Estados Miembros pongan en marcha las medidas específicas recogidas en este informe para corregir esa disfunción. La preparación y los méritos están repartidos por igual entre hombres y mujeres. Es más, en este momento hay más mujeres que hombres en nuestras universidades y los resultados son incluso mejores en las mujeres. De todo ello hay datos objetivos. Y, además, los Gobiernos deberían ser los primeros interesados en una mayor participación de las mujeres en la ciencia y la tecnología, ya que utilizar únicamente la mitad de los cerebros no es ni inteligente ni eficaz. Me alegro de que este Parlamento haya abordado finalmente con profundidad esta cuestión."@mt15
". − Omdat ik vanwege gezondheidsredenen niet kon deelnemen aan het debat wil ik hierbij mijn steun aan het verslag toelichten. Het is een uitstekend en veelomvattend verslag waarin alle belangrijke kwesties aan bod komen ten aanzien van een evenwichtigere vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de wetenschap en de technologie. Het verslag komt ook op een goed moment, omdat als de EU 700 000 onderzoekers méér nodig heeft om haar doelstellingen voor 2010 te halen dit voor de Commissie en de lidstaten het juiste moment is om de specifieke maatregelen uit dit verslag te implementeren om deze scheve verhouding te corrigeren. Mannen en vrouwen beschikken over dezelfde kwalificaties en ervaring. Er zijn momenteel zelfs meer mannen dan vrouwen aan de universiteit en vrouwen behalen betere resultaten. Objectieve gegevens wijzen dit uit. Bovendien zouden regeringen de aanwezigheid van meer vrouwen in de wetenschap en de technologie moeten stimuleren, omdat het niet intelligent of efficiënt is om slechts de helft van de hersenen te gebruiken. Het verheugt mij dat het Parlement eindelijk een diepgaand onderzoek naar deze kwestie heeft geïnitieerd."@nl3
". − Ponieważ nie mogłam uczestniczyć w debacie z przyczyn zdrowotnych, pragnę uzasadnić moje poparcie dla sprawozdania. Było to doskonałe i wyczerpujące sprawozdanie, obejmujące wszystkie najważniejsze kwestie związane z osiągnięciem zrównoważonej reprezentacji kobiet i mężczyzn w dziedzinie nauki i technologii. Sprawozdanie powstało w odpowiednim momencie, gdyż jeśli w UE brakuje 700 tysięcy naukowców dla osiągnięcia jej celów do roku 2010, to nadszedł czas, by Komisja i państwa członkowskie zrealizowały konkretne działania zapisane w sprawozdaniu, by tę anomalię skorygować. Kwalifikacje i zasługi są równo dzielone pomiędzy kobiety i mężczyzn. Co więcej, obecnie na uniwersytetach jest więcej kobiet niż mężczyzn i uzyskują one lepsze wyniki. Jest to potwierdzone obiektywnymi danymi. Ponadto rządy w szczególności powinny dążyć do zwiększenia obecności kobiet w nauce i technologii, ponieważ wykorzystanie tylko połowy mózgów nie jest ani inteligentne, ani efektywne. Cieszę się, że Parlament w końcu zainicjował dogłębną analizę tego zagadnienia."@pl16
"Dado que me foi impossível assistir e participar no debate por motivos de saúde, desejo justificar o meu apoio ao relatório. Trata-se de um trabalho excelente e muito completo, que aborda todas as questões importantes para assegurar uma representação equilibrada de mulheres e homens nos domínios científico e tecnológico. É também um relatório muito oportuno, na medida em que, se a UE precisa de 700 000 novos investigadores para cumprir os seus objectivos para 2010, este é o momento adequado para que a Comissão e os Estados-Membros implementem as medidas específicas previstas no relatório com vista a corrigir esse desequilíbrio. As qualificações e os méritos são repartidos de forma igual entre homens e mulheres. Com efeito, actualmente há mais mulheres do que homens nas nossas universidades e também são elas que conseguem os melhores resultados. Existem dados objectivos sobre isto. Além disso, os governos, em particular, deveriam favorecer a presença de mais mulheres na ciência e na tecnologia, já que utilizar unicamente metade dos cérebros não é nem inteligente nem eficaz. Congratulo-me por o Parlamento ter finalmente iniciado uma análise profunda sobre esta questão."@pt17
"Ante la imposibilidad de asistir y participar en el debate por motivos de salud, quiero justificar mi voto afirmativo a este informe, por tratarse de un trabajo excelente, muy completo, que aborda todas las cuestiones importantes para conseguir una presencia equilibrada de mujeres y hombres en los ámbitos científico y tecnológico. Y también muy oportuno, puesto que, si para cumplir con sus objetivos para el 2010, la UE necesita 700 000 nuevos investigadores, es el momento adecuado para que la Comisión y los Estados Miembros pongan en marcha las medidas específicas recogidas en este informe para corregir esa disfunción. La preparación y los méritos están repartidos por igual entre hombres y mujeres. Es más, en este momento hay más mujeres que hombres en nuestras universidades y los resultados son incluso mejores en las mujeres. De todo ello hay datos objetivos. Y, además, los Gobiernos deberían ser los primeros interesados en una mayor participación de las mujeres en la ciencia y la tecnología, ya que utilizar únicamente la mitad de los cerebros no es ni inteligente ni eficaz. Me alegro de que este Parlamento haya abordado finalmente con profundidad esta cuestión."@ro18
". − Zo zdravotných dôvodov som sa nemohla zúčastniť a zapojiť do diskusie, preto chcem vysvetliť, prečo túto správu podporujem. Táto správa je vynikajúcim a komplexným dielom, ktoré zahŕňa všetky hlavné problémy týkajúce sa zabezpečenia rovnovážneho zastúpenia žien a mužov vo vede a technike. Zároveň je to správa dobre načasovaná, pretože ak Európska únia potrebuje na splnenie svojich cieľov do roku 2010 700 000 nových výskumníkov, potom je pravý čas, aby Komisia a členské štáty zaviedli konkrétne opatrenia navrhnuté v tejto správe a napravili túto anomáliu. Ženy a muži majú rovnaké schopnosti a spôsobilosti. V skutočnosti je dnes na univerzitách viac žien ako mužov a dosahujú aj lepšie výsledky. Toto je objektívne dokázané. Okrem toho by mali vlády najmä podporiť väčšie zastúpenie žien vo vede a technike, lebo ak využívame iba polovicu mozgov, nie je to inteligentné ani efektívne. Som rada, že Parlament konečne inicioval dôkladné preskúmanie tejto otázky."@sk19
"− Ker se nisem mogla udeležiti razprave in pri njej sodelovati iz zdravstvenih razlogov, želim pojasniti podporo poročilu. Je odlično in izčrpno delo, ki zajema vsa glavna vprašanja za zagotovitev uravnoteženega zastopanja žensk in moških v znanosti in tehnologiji. Je tudi zelo pravočasno poročilo, ker je pravi čas za Komisijo in države članice, da izvedejo posebne ukrepe iz poročila za popravek te izjemnosti, saj EU potrebuje 700 000 dodatnih raziskovalcev za izpolnitev svojih ciljev do leta 2010. Usposobljenost in odlike se enakovredno porazdelijo med moške in ženske. Dejansko je na univerzah zdaj več žensk kot moških, dosegajo pa tudi boljše rezultate. Za vse to obstajajo objektivni podatki. Poleg tega so vlade bolj naklonjene ženskam v znanosti in tehnologiji, ker uporaba le polovice možganov ni razumna ali učinkovita. Vesela sem, da je Parlament končno začel s podrobno proučitvijo tega vprašanja."@sl20
". − Eftersom jag inte hade möjlighet att delta och tala i debatten av hälsoskäl vill jag motivera mitt stöd för betänkandet. Det är ett utmärkt och heltäckande arbete som omfattar alla de viktigaste frågorna för att garantera en balanserad representation mellan kvinnor och män inom vetenskapen och tekniken. Betänkandet kommer även mycket lägligt eftersom det nu, med tanke på att EU behöver 700 000 fler forskare för att nå sina mål till 2010, är det rätta tillfället för kommissionen och medlemsstaterna att genomföra de specifika åtgärder som föreslås i betänkandet för att rätta till detta missförhållande. Kvalifikationer och meriter är lika fördelade mellan män och kvinnor. För närvarande är antalet kvinnor större än antalet män vid universiteten och deras studieresultat är bättre. Det finns objektiva uppgifter som bekräftar detta. Dessutom bör särskilt regeringarna främja fler kvinnor inom vetenskapen och tekniken eftersom det varken är intelligent eller effektivt att bara använda hälften av de tillgängliga hjärnorna. Jag är glad över att parlamentet äntligen har inlett en djupgående granskning av denna fråga."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph