Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-237"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.20.3-237"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Komunikat Komisji w sprawie uproszczonego otoczenia biznesu dla przedsiębiorstw w dziedzinie prawa spółek, rachunkowości i audytu proponuje środki w celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych i zapewnienia europejskim firmom możliwości efektywnego konkurowania na szczeblu światowym. Państwa członkowskie nie tylko nie korzystają z opcjonalnych środków zmniejszających biurokrację, ale obwarowują często ustępstwa wspólnotowe – surowszymi przepisami krajowymi – pozbawiając lokalne firmy możliwości uproszczenia procedur na mocy prawa unijnego. Komisja powinna zatem koncentrować się na zachęcaniu państw członkowskich do harmonizacji klasyfikacji wymogów dotyczących sprawozdawczości w zakresie informacji finansowej, oraz do postawienia na nowe technologie w celu zmniejszenia kosztów. Co więcej, rozwiązanie w postaci ustanowienia wspólnej jednolitej podstawy opodatkowania osób prawnych sprawiłoby, iż statut europejskiej spółki stałby się bardziej użyteczny i skuteczny. Na uznanie zasługuje także propozycja wyłączenia „mikroprzedsiębiorstw” z zakresu stosowania dyrektyw dotyczących rachunkowości, co w praktyce oznaczałoby zwolnienie ich z obowiązku prowadzenia rachunkowości, składania rocznego sprawozdania finansowego czy publikacji sprawozdań, wymaganych na mocy prawodawstwa europejskiego. Proponowane rozwiązania zasługują na uznanie, niemniej jednak dalsze uproszczenia dorobku Unii w dziedzinie prawa spółek oraz ich skuteczna implementacja w państwach członkowskich wydają się być koniecznie, by przedsiębiorstwa europejskie mogły z sukcesem konkurować na coraz bardziej wymagającym rynku globalnym."@pl16
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". V oznámení Komise o zjednodušení podnikatelského prostředí pro společnosti v oblasti práva obchodních společností, účetnictví a auditu se navrhují opatření zaměřená na snížení administrativní zátěže evropských společností a zabezpečení jejich účinné konkurenceschopnosti na celosvětové úrovni. Členské státy nejen nevyužívají volitelná opatření ke snížení byrokracie, ale dokonce často odporují koncesím Společenství prostřednictvím přísnějších vnitrostátních předpisů, čímž zbavují místní společnosti příležitostí zjednodušit postupy v souladu s právními předpisy Unie. Komise by se proto měla zaměřit na pobízení členských států, aby harmonizovaly třídění požadavků v souvislosti s výkaznictvím v oblasti finančních informací. Měla by přitlačit na členské státy, aby zavedly nové technologie s cílem snížit náklady. Kromě toho řešení spočívající ve vytvoření společného konsolidovaného základu daně z příjmu právnických osob by zajistilo užitečnější a účinnější statut evropské společnosti. Vítáme také návrh vyjmout takzvané mikropodniky z rozsahu uplatňování směrnic o účetnictví. V praxi by to znamenalo, že by byly osvobozeny od povinnosti vést účetní záznamy, podávat roční finanční zprávu a zveřejňovat výkazy, které vyžadují evropské právní předpisy. Navrhované změny jsou určitě vhodné. Nicméně je zapotřebí ještě více zjednodušit právní předpisy v oblasti ochrany spotřebitelů Unie v oblasti práva obchodních společností a zabezpečit jeho účinné uplatňování v členských státech, pokud mají být evropské společnosti schopny úspěšně konkurovat na stále náročnějším světovém trhu."@cs1
"Kommissionens meddelelse om enklere erhvervsbetingelser for selskaber inden for selskabsret, regnskabsførelse og revision foreslår midler til reducering af de administrative byrder og sikring af, at de europæiske firmaer har mulighed for effektivt at konkurrere på verdensplan. Ikke nok med at medlemsstaterne ikke udnytter de valgfrie afbureaukratiseringsforanstaltninger, hvormed de ikke lader fællesskabsrettens forenklingsmuligheder komme virksomhederne til gode, men de erstatter ofte eksisterende fællesskabsbestemmelser med strengere nationale bestemmelser. Kommissionen skal derfor koncentrere sig om at tilskynde medlemsstaterne til at harmonisere klassifikationen af rapporteringskravene for finansielle oplysninger og udnytte de nye teknologier med henblik på at begrænse udgifterne. Løsningen forbundet med et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag vil desuden gøre statutten for det europæiske selskab mere nyttig og effektiv. Jeg er endvidere tilfreds med, at direktivet ikke skal anvendes over for mikroselskaber i forbindelse med regnskabsførelse, hvormed de fritages for de fællesskabsretlige krav til regnskabsførelse, revision af årsregnskaber og offentliggørelse. De foreslåede løsninger er gode, men det er fortsat nødvendigt at forenkle EU's selskabslovgivning og gennemføre den effektivt i medlemsstaterne, så de europæiske virksomheder med succes kan konkurrere på det stadig mere krævende globale marked."@da2
". Die Mitteilung der Kommission über ein vereinfachtes Unternehmensumfeld in den Bereichen Gesellschaftsrecht, Rechnungslegung und Abschlussprüfung beinhaltet Maßnahmen, die darauf abzielen, den Verwaltungsaufwand für Unternehmen in Europa zu verringern und sie in die Lage zu versetzen, effektiv am globalen Wettbewerb teilzunehmen. Die Mitgliedstaaten nutzen die optionalen Entbürokratisierungsmaßnahmen oftmals nicht und satteln auf bestehende EU-Vorgaben sogar nationale, strengere Regeln auf, sodass die laut Gemeinschaftsrecht vorgesehenen Vereinfachungsmöglichkeiten nicht an die Unternehmen weitergegeben werden. Die Kommission sollte sich daher darauf konzentrieren, die Mitgliedstaaten zu ermuntern, die Untergliederung von Berichtspflichten hinsichtlich Finanzinformationen zu harmonisieren, und sich für den Einsatz neuer Technologien zu verwenden, um die Kosten zu senken. Außerdem würde eine mit der Schaffung einer gemeinsamen konsolidierten Körperschaftssteuer-Bemessungsgrundlage verbundene Lösung das Statut der Europäischen Aktiengesellschaft nützlicher und wirksamer machen. Zu begrüßen ist auch der Vorschlag, „Kleinstbetriebe“ von der Anwendung der Richtlinien über die Rechnungslegung auszunehmen. In der Praxis bedeutete dies, dass sie von der europarechtlichen Verpflichtung zur Rechnungslegung, Jahresabschlussprüfung und Veröffentlichung befreit würden. Die vorgeschlagenen Änderungen sind sicher empfehlenswert. Wenn die europäischen Unternehmen auf dem immer anspruchsvolleren globalen Markt Erfolg haben sollen, sind jedoch eine weitere Vereinfachung des Besitzstandes der EU im Bereich des Gesellschaftsrechts und dessen effiziente Umsetzung in den Mitgliedstaaten unabdingbar."@de9
". Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την απλούστευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος παρουσιάζει μέτρα που στοχεύουν στη μείωση του διοικητικού φόρτου για τις ευρωπαϊκές εταιρείες και στη διασφάλιση ότι μπορούν να ανταγωνίζονται αποτελεσματικά σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα κράτη μέλη όχι μόνο παραλείπουν να επωφεληθούν από τα προαιρετικά μέρα για να μειώσουν τη γραφειοκρατία, αλλά συχνά επίσης αντιδρούν σε κοινοτικές παραχωρήσεις με αυστηρότερες εθνικές διατάξεις, στερώντας έτσι από τις ημεδαπές εταιρείες την ευκαιρία να απλοποιήσουν τις διαδικασίες σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης. Η Επιτροπή θα πρέπει, κατά συνέπεια, να επικεντρωθεί στο να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εναρμονίσουν την ταξινόμηση απαιτήσεων ενημέρωσης στον τομέα των οικονομικών πληροφοριών. Θα πρέπει επίσης να πείσει τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν τη νέα τεχνολογία προκειμένου να μειώσουν το κόστος. Επιπλέον, μια λύση που συνεπάγεται την καθιέρωση κοινής ενοποιημένης εταιρικής φορολογικής βάσης θα καθιστούσε το καταστατικό της ευρωπαϊκής εταιρείας χρησιμότερο και αποτελεσματικότερο. Η πρόταση να εξαιρούνται οι αποκαλούμενες πολύ μικρές εταιρείες από το πεδίο εφαρμογής των οδηγιών σχετικά με τη λογιστική είναι επίσης ευπρόσδεκτη. Στην πράξη, αυτό θα σήμαινε την εξαίρεσή τους από τις απαιτήσεις τήρησης λογαριασμών, υποβολής ετήσιων οικονομικών εκθέσεων και δημοσίευσης των εκθέσεων που απαιτούνται βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Οι προτεινόμενες αλλαγές είναι βεβαίως αξιέπαινες. Παρά ταύτα, η περαιτέρω απλοποίηση του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του εταιρικού δικαίου και η αποτελεσματική εφαρμογή του στα κράτη μέλη φαίνεται ότι θα ήταν ουσιώδης, αν οι ευρωπαϊκές εταιρείες θέλουν να ανταγωνιστούν επιτυχώς σε μια ολοένα και περισσότερο απαιτητική παγκόσμια αγορά."@el10
". The Commission communication on a simplified business environment for companies in the areas of company law, accounting and auditing sets out measures aimed at reducing the administrative burden on European companies and ensuring that they can compete effectively at global level. Not only do the Member States fail to take advantage of the optional measures to reduce bureaucracy, but they also often counter Community concessions through stricter national provisions, thus depriving local companies of the opportunity to simplify procedures pursuant to Union legislation. The Commission should therefore concentrate on encouraging Member States to harmonise classification of requirements concerning reporting in the area of financial information. It should also press Member States to adopt new technology in order to reduce costs. Furthermore, a solution involving establishing a common consolidated corporate tax base would render the European company statute more useful and effective. The proposal to exclude so-called micro-enterprises from the scope of application of the directives on accounting is also to be welcomed. In practice, this would mean exempting them from the requirement to keep accounts, submit an annual financial report and publish the reports required under European legislation. The proposed changes are certainly commendable. Nonetheless, further simplification of the Union’s in the area of company law and its effective implementation in Member States would seem essential, if European companies are to compete successfully on the ever more demanding global market."@en4
". La Comunicación de la Comisión sobre la simplificación del entorno empresarial en los ámbitos del Derecho de sociedades, la contabilidad y la verificación del cierre anual de cuentas tenía como objetivo reducir la carga administrativa de las empresas y garantizar que éstas puedan competir eficazmente a escala mundial. No sólo los Estados miembros dejan de aprovechar las medidas opcionales encaminadas a la reducción de la burocracia, sino que, con frecuencia, contrarrestan las concesiones comunitarias a través de unas disposiciones nacionales más estrictas, lo que priva a las empresas de la oportunidad de simplificar los procedimientos con arreglo a la legislación comunitaria. Por ende, la Comisión debería concentrarse en fomentar que los Estados miembros armonicen la clasificación de los requisitos en materia de información en el ámbito de la información financiera. También debería ejercer presión sobre los Estados miembros para que éstos adopten nuevas tecnologías que reduzcan costes. Por otra parte, una solución que entrañe la instauración de una base imponible consolidada para el impuesto de sociedades haría más útil y más eficaz el Estatuto de la sociedad anónima europea. La propuesta de excluir a las microempresas del ámbito de aplicación de las directivas sobre contabilidad ha de recibirse asimismo con agrado. En la práctica, ello significará eximirlas de la obligación de llevar las cuentas, presentar un informe financiero anual y publicar informes con arreglo a la legislación comunitaria. Sin duda, las modificaciones propuestas son dignas de elogio. Sin embargo, se antoja fundamental una ulterior simplificación del acervo de la Unión en el ámbito del Derecho de sociedades y su aplicación eficaz en los Estados miembros si se pretende que las empresas europeas compitan con éxito en un mercado mundial cada vez más exigente."@es21
". Komisjoni teatis lihtsustatud ettevõtluskeskkonna kohta äriühinguõiguse, raamatupidamise ja auditeerimise valdkonnas visandab meetmed, mis peaks vähendama Euroopa ettevõtete halduskoormust ning tagama neile tõhusa konkureerimise võimaluse ülemaailmsel tasandil. Samas liikmesriigid mitte ainult ei jäta kasutamata valitavaid võimalusi bürokraatia vähendamiseks, vaid nad töötavad sageli ühenduse järeleandmistele vastu rangemate riiklike sätetega, võttes sellega kohalikelt ettevõtetelt võimaluse lihtsustada toiminguid vastavalt liidu õigusaktidele. Seega peaks komisjon keskenduma sellele, et õhutada liikmesriike ühtlustama finantsteabe valdkonna aruandlusnõuete liigitust. Samuti peaks komisjon liikmesriike survestama, et võtta kasutusele uus tehnoloogia kulude vähendamiseks. Lisaks muudaks ettevõtete ühise konsolideeritud tulumaksubaasi loomist sisaldav lahendus Euroopa äriühingu põhikirja kasulikumaks ja tõhusamaks. Samuti tuleb tervitada ettepanekut jätta nn mikroettevõtted välja raamatupidamist käsitlevate direktiivide kohaldamisalast. Praktikas tähendaks see nende vabastamist arvepidamise, iga-aastase majandusaruande esitamise ja Euroopa seadustega nõutavate aruannete avaldamise kohustustest. Väljapakutud muutused on kindlasti tervitatavad. Sellegipärast näib oluline liidu õigustiku jätkuv lihtsustamine äriühinguõiguse valdkonnas ja selle tõhus kohaldamine liikmesriikides, et Euroopa ettevõtetel oleks võimalik edukalt konkureerida üha nõudlikumaks muutuval ülemaailmsel turul."@et5
". Komission tiedonannossa yritysten liiketoimintaympäristön yksinkertaistamisesta yhtiöoikeuden, tilinpäätösten ja tilintarkastuksen alalla esitetään toimenpiteitä, joilla pyritään vähentämään eurooppalaisten yritysten hallinnollista taakkaa ja takaamaan, että ne voivat tehokkaasti kilpailla maailmanlaajuisella tasolla. Jäsenvaltiot jättävät usein hyödyntämättä vapaaehtoisia mahdollisuuksia vähentää byrokratiaa ja ne usein jopa vastustavat yhteisön myönnytyksiä entistä tiukemmin kansallisin säännöksin ja estävät näin paikallisia yrityksiä hyödyntämästä mahdollisuutta yksinkertaistaa menettelyjä unionin lainsäädännön mukaisesti. Komission olisikin keskityttävä kannustamaan jäsenvaltioita taloudellisia tietoja koskevia raportointivelvoitteita koskevien vaatimusten luokittelemisen yhdenmukaistamiseksi. Sen olisi myös painostettava jäsenvaltioita uuden teknologian soveltamiseen kustannusten vähentämiseksi. Lisäksi yhteinen konsolidoitu yhtiöveropohja tekisi Eurooppa-yhtiön säännöistä käyttökelpoisempia ja tehokkaampia. Myös ehdotus niin kutsuttujen mikroyritysten jättämisestä tilinpäätösdirektiivien soveltamisalan ulkopuolelle on tervetullut. Käytännössä tämä tarkoittaisi niiden vapauttamista yhteisön lainsäädännön edellyttämästä kirjanpidosta, vuotuisten tilinpäätöksen ja kertomusten toimittamisesta. Ehdotetut muutokset ovat todellakin suositeltavia. Vaikuttaa kuitenkin tärkeältä, että unionin yhtiöoikeuden alan säännöstöä ja sen käytännön täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa yksinkertaistetaan edelleen, jos eurooppalaisten yritysten toivotaan menestyvän kilpailussa yhä vaativammilla maailmanmarkkinoilla."@fi7
"La communication de la Commission sur la simplification de l’environnement des sociétés en matière juridique, comptable et de contrôle des comptes présente des mesures visant à alléger les charges administratives imposées aux entreprises européennes et à leur permettre de concourir efficacement au niveau mondial. Non seulement les États membres ne profitent pas des mesures optionnelles visant à réduire la bureaucratie, mais ils annulent souvent les concessions faites au niveau communautaire par des dispositions nationales plus strictes, privant ainsi les entreprises locales de l’opportunité de simplifier les procédures conformément à la législation de l’Union européenne. La Commission devrait donc avant tout encourager les États membres à harmoniser la classification des exigences en termes de reporting dans le domaine des informations financières. Elle devrait également insister auprès des États membres pour qu’ils adoptent de nouvelles technologies afin de réduire les coûts. En outre, une solution impliquant la mise en place d’une assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés rendrait plus utile et plus efficace le statut de société anonyme européenne. Nous saluons également la proposition visant à exclure les micro-entreprises du champ d’application des directives relatives à la comptabilité. En pratique, cela reviendrait à les dispenser de l’exigence de tenir des comptes, de soumettre un rapport financier annuel et de publier les rapports requis en vertu de la législation européenne. Les changements proposés sont certainement louables. Néanmoins, une simplification plus poussée de l’acquis communautaire dans le domaine du droit des sociétés et sa mise en œuvre efficace dans les États membres semblent essentiels pour permettre aux entreprises européennes d’être encore plus compétitives sur un marché mondial sans cesse plus exigeant."@fr8
". A Bizottságnak az üzleti környezet egyszerűsítése a jog, a számvitel és a könyvvizsgálat területén című közleménye olyan intézkedéseket irányoz elő, amelyek az európai vállalatokra nehezedő adminisztratív terhek mérséklését, és a cégek globális szintű versenyképességének biztosítását célozzák. A tagállamok nem, hogy élnének a bürokrácia csökkentését elősegítő intézkedések nyújtotta lehetőséggel, hanem gyakran — a szigorúbb nemzeti rendelkezésekkel — még szembe is mennek a közösségi engedményekkel. Ezzel megfosztják a helyi vállalatokat attól, hogy az uniós jogban foglaltakkal összhangban éljenek az egyszerűbb eljárásokkal. A Bizottságnak tehát erőteljesen bátorítania kell a tagországokat, hogy a pénzügyi információk terén a jelentési kötelezettségek osztályozását hangolják össze. Nyomást kell gyakorolnia a tagállamokra, hogy a költségek csökkentése érdekében alkalmazzák az új technológiákat. Emellett egy, a közös konszolidált társasági adóalap felállítását magában foglaló megoldás az Európai Részvénytársaság Statútumát is jobbá és hatékonyabbá tenné. Az úgynevezett mikró-vállalkozásoknak a számvitelre vonatkozó irányelv alkalmazása alóli kivonását szorgalmazó javaslat ugyancsak üdvözlendő. Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy mentesülnek a könyvelésnek, az éves pénzügyi jelentésnek, és az európai jogszabályok által megkövetelt jelentések közzétételének kötelme alól. A javasolt változások feltétlenül dicséretesek. Ezzel együtt a társasági jogra vonatkozó uniós további egyszerűsítése, továbbá annak a tagországokban való hatékony végrehajtása alapvetőnek tűnik ahhoz, hogy az európai vállalatok sikeresen versenyezhessenek a mind keményebb feltételeket állító világpiacon."@hu11
". La comunicazione della Commissione su una semplificazione del contesto in cui operano le imprese in materia di diritto societario, contabilità e revisione contabile dispone misure volte a ridurre gli oneri amministrativi sulle imprese europee e a garantire che esse possano competere efficacemente a livello globale. Non solo gli Stati membri mancano di trarre vantaggio dalle misure facoltative volte a ridurre la burocrazia, ma spesso rispondono anche alle concessioni comunitarie attraverso disposizioni nazionali più severe, privando di conseguenza le imprese locali dell’opportunità di semplificare le procedure conformemente alla normativa dell’Unione. La Commissione deve pertanto concentrarsi sull’incoraggiare gli Stati membri ad armonizzare la classificazione dei requisiti riguardanti la rendicontazione nell’ambito delle informazioni finanziarie. Dovrebbe altresì esortare gli Stati membri ad adottare nuove tecnologie al fine di ridurre i costi. Inoltre, una soluzione che comprende l’istituzione di una base imponibile consolidata comune renderebbe lo statuto della società europea più utile ed efficace. Anche la proposta di escludere le cosiddette microimprese dal campo di applicazione delle direttive sulla contabilità deve essere accolta con favore. In pratica, ciò significherebbe esonerarle dalla necessità di tenere la contabilità, presentare una relazione finanziaria annuale e pubblicare le relazioni richieste nel quadro della normativa europea. I cambiamenti proposti sono senza dubbio lodevoli. Ciononostante, se le imprese europee devono competere con successo sul sempre più esigente mercato globale, sembrerebbe fondamentale un’ulteriore semplificazione dell’ nell’ambito del diritto societario e della sua efficace attuazione negli Stati membri."@it12
". Komisijos komunikatas dėl supaprastintos verslo aplinkos bendrovių teisės, apskaitos ir audito srityje nustato priemones, skirtas sumažinti administracinę naštą Europos bendrovėms ir užtikrinti jų konkurencingumą pasauliniu lygiu. Valstybės narės ne tik kad negali pasinaudoti biurokratijos mažinimo priemonėmis, jos dažnai susiduria su Bendrijos nuolaidomis dėl griežtesnių nacionalinių įstatymų, taip atimant iš vietos bendrovių galimybę sumažinti procedūras pagal Europos Sąjungos teisės aktus. Komisija turėtų teikti didžiausią dėmesį į valstybių narių skatinimą derinti reikalavimų klasifikavimą, susijusių su finansinės informacijos kaupimu. Ji turėtų skatinti valstybes nares naudoti naujas technologijas ir taip sumažinti sąnaudas. Be to, sprendimas sukurti bendrą konsoliduotą pelno mokesčio bazę paskatins efektyviau ir naudingiau naudoti Europos bendrijos statutą. Pasiūlymas neįtraukti mažų įmonių taikant apskaitos direktyvas irgi yra sveikintinas. Tai reikštų, kad tokioms įmonėms nereikės saugoti apskaitų, pateikti metinę finansinę ataskaitą ir skelbti ataskaitas pagal Europos teisės aktus. Pasiūlyti pakeitimai yra išties pagirtini. Tačiau tolesnis Bendrijos teisės supaprastinimas bendrovių įstatymų srityje ir efektyvus jo įgyvendinimas valstybėse narėse bus labai svarbus, jei Europos bendrovės sugebės sėkmingai konkuruoti vis reiklesnėje pasaulinėje rinkoje."@lt14
". Komisijas paziņojums par vienkāršotu uzņēmējdarbības vidi uzņēmumiem uzņēmējdarbības tiesību, grāmatvedības un revīzijas jomās nosaka pasākumus, kuru mērķis samazināt administratīvo slogu Eiropas uzņēmumiem un nodrošināt, lai tie varētu veiksmīgi konkurēt pasaules līmenī. Dalībvalstis ne tikai nespēj izmantot izvēles iespējas, lai samazinātu birokrātiju, savos valsts tiesību aktos tās bieži vien nosaka Kopienas prasībām pretējus noteikumus, tādējādi liedzot vietējiem uzņēmumiem iespēju vienkāršot procedūras saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem. Tāpēc Komisijai jāpievēršas darbībām, kas mudinātu dalībvalstis saskaņot prasību klasifikāciju attiecībā uz ziņošanu finanšu informācijas jomā. Tai vajadzētu piespiest dalībvalstis ieviest jaunas tehnoloģijas, lai samazinātu izmaksas. Turklāt risinājums, kas ietver kopējas, konsolidētas uzņēmuma ienākuma nodokļa bāzes noteikšanu, padarītu Eiropas uzņēmējdarbības tiesību aktus lietderīgākus un efektīvākus. Priekšlikums, kas izslēdz tā sauktos mikro uzņēmumus no grāmatvedības direktīvu piemērošanas jomas, arī ir atbalstāms. Praksē tas nozīmētu, ka šādiem uzņēmumiem nevajadzētu ievērot prasību uzturēt Eiropas tiesību aktos pieprasīto grāmatvedību, iesniegt gada finanšu pārskatus un tos publicēt. Ierosinātās izmaiņas noteikti ir atbalstāmas. Neraugoties uz to, turpmāka Savienības uzņēmuma likumu ( vienkāršošana un to efektīva ieviešanā dalībvalstīs ir svarīga, lai Eiropas uzņēmumi varētu veiksmīgi konkurēt arvien prasīgākā vispasaules tirgū."@lv13
"Komunikat Komisji w sprawie uproszczonego otoczenia biznesu dla przedsiębiorstw w dziedzinie prawa spółek, rachunkowości i audytu proponuje środki w celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych i zapewnienia europejskim firmom możliwości efektywnego konkurowania na szczeblu światowym. Państwa członkowskie nie tylko nie korzystają z opcjonalnych środków zmniejszających biurokrację, ale obwarowują często ustępstwa wspólnotowe – surowszymi przepisami krajowymi – pozbawiając lokalne firmy możliwości uproszczenia procedur na mocy prawa unijnego. Komisja powinna zatem koncentrować się na zachęcaniu państw członkowskich do harmonizacji klasyfikacji wymogów dotyczących sprawozdawczości w zakresie informacji finansowej, oraz do postawienia na nowe technologie w celu zmniejszenia kosztów. Co więcej, rozwiązanie w postaci ustanowienia wspólnej jednolitej podstawy opodatkowania osób prawnych sprawiłoby, iż statut europejskiej spółki stałby się bardziej użyteczny i skuteczny. Na uznanie zasługuje także propozycja wyłączenia „mikroprzedsiębiorstw” z zakresu stosowania dyrektyw dotyczących rachunkowości, co w praktyce oznaczałoby zwolnienie ich z obowiązku prowadzenia rachunkowości, składania rocznego sprawozdania finansowego czy publikacji sprawozdań, wymaganych na mocy prawodawstwa europejskiego. Proponowane rozwiązania zasługują na uznanie, niemniej jednak dalsze uproszczenia dorobku Unii w dziedzinie prawa spółek oraz ich skuteczna implementacja w państwach członkowskich wydają się być koniecznie, by przedsiębiorstwa europejskie mogły z sukcesem konkurować na coraz bardziej wymagającym rynku globalnym."@mt15
". De mededeling van de Commissie over een vereenvoudiging van het ondernemingsklimaat op het gebied van vennootschapsrecht, financiële verslaglegging en controle van de jaarrekeningen formuleert maatregelen om de administratieve lasten voor ondernemingen in Europa te verminderen en te zorgen dat ze beter kunnen concurreren op mondiaal niveau. Lidstaten maken niet alleen onvoldoende gebruik van de maatregelen die mogelijk zijn om de bureaucratie terug te dringen, maar ook gaan ze vaak in tegen de concessies van de Gemeenschap door striktere nationale bepalingen aan te houden. Daardoor ontnemen ze lokale ondernemingen de mogelijkheid om hun procedures te vereenvoudigen conform de wetgeving van de Unie. De Commissie zou zich er dan ook op moeten concentreren de lidstaten te stimuleren de vereisten voor financiële verslaggeving te harmoniseren. Ze zou er ook bij de lidstaten op moeten aandringen nieuwe technologie in te voeren om de kosten terug te dringen. Daarnaast zou het vaststellen van een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting het statuut van de Europese vennootschap bruikbaarder en effectiever maken. Het voorstel om zogeheten micro-ondernemingen te vrijwaren van de toepassing van de richtlijnen voor de financiële verslaglegging moet worden toegejuicht. In de praktijk zou dit betekenen dat ze worden gevrijwaard van de plicht een boekhouding bij te houden, een financieel jaarverslag in te sturen en de verslagen te publiceren die onder de Europese wetgeving verplicht zijn. De voorgestelde veranderingen zijn zeker positief te noemen. Echter, een verdere vereenvoudiging van het van de Unie op het gebied van het vennootschapsrecht en de effectieve implementatie daarvan in de lidstaten lijkt ons van essentieel belang om Europese ondernemingen succesvol te laten concurreren op een wereldmarkt waar de concurrentie steeds zwaarder wordt."@nl3
". A Comunicação da Comissão sobre um ambiente simplificado para as empresas nas áreas do direito das sociedades comerciais, da contabilidade e da auditoria define medidas que visam reduzir a carga administrativa sobre as empresas europeias e assegurar que estas possam concorrer com eficácia a nível mundial. Os Estados-Membros não só não tiram partido das medidas opcionais para reduzirem a burocracia, como frequentemente contrariam as concessões comunitárias através de disposições nacionais mais estritas, privando assim as empresas locais da oportunidade de simplificarem processos nos termos da legislação da União. A Comissão deveria, por isso, concentrar-se em encorajar os Estados-Membros a harmonizarem a classificação dos requisitos no que se refere à comunicação de informação financeira. Deveria igualmente pressionar os Estados-Membros a adoptarem novas tecnologias, a fim de reduzirem custos. Para além disso, uma solução que passasse pela criação de uma matéria colectável comum consolidada do imposto sobre as sociedades tornaria o Estatuto da Sociedade Europeia mais útil e eficaz. A proposta de excluir as chamadas "microentidades" das directivas contabilísticas é igualmente louvável. Na prática, isso significaria isentá-las do requisito de possuir contabilidade organizada, da apresentação de um relatório financeiro anual e da publicação dos resultados e contas exigidos nos termos da legislação comunitária. As alterações propostas são certamente louváveis. No entanto, uma maior simplificação do acervo da União na área do direito das sociedades comerciais e a sua aplicação concreta nos Estados-Membros parece ser essencial, caso queiramos que as empresas europeias concorram com êxito num mercado mundial cada vez mais exigente."@pt17
"Komunikat Komisji w sprawie uproszczonego otoczenia biznesu dla przedsiębiorstw w dziedzinie prawa spółek, rachunkowości i audytu proponuje środki w celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych i zapewnienia europejskim firmom możliwości efektywnego konkurowania na szczeblu światowym. Państwa członkowskie nie tylko nie korzystają z opcjonalnych środków zmniejszających biurokrację, ale obwarowują często ustępstwa wspólnotowe – surowszymi przepisami krajowymi – pozbawiając lokalne firmy możliwości uproszczenia procedur na mocy prawa unijnego. Komisja powinna zatem koncentrować się na zachęcaniu państw członkowskich do harmonizacji klasyfikacji wymogów dotyczących sprawozdawczości w zakresie informacji finansowej, oraz do postawienia na nowe technologie w celu zmniejszenia kosztów. Co więcej, rozwiązanie w postaci ustanowienia wspólnej jednolitej podstawy opodatkowania osób prawnych sprawiłoby, iż statut europejskiej spółki stałby się bardziej użyteczny i skuteczny. Na uznanie zasługuje także propozycja wyłączenia „mikroprzedsiębiorstw” z zakresu stosowania dyrektyw dotyczących rachunkowości, co w praktyce oznaczałoby zwolnienie ich z obowiązku prowadzenia rachunkowości, składania rocznego sprawozdania finansowego czy publikacji sprawozdań, wymaganych na mocy prawodawstwa europejskiego. Proponowane rozwiązania zasługują na uznanie, niemniej jednak dalsze uproszczenia dorobku Unii w dziedzinie prawa spółek oraz ich skuteczna implementacja w państwach członkowskich wydają się być koniecznie, by przedsiębiorstwa europejskie mogły z sukcesem konkurować na coraz bardziej wymagającym rynku globalnym."@ro18
". V oznámení Komisie o zjednodušení podnikateľského prostredia pre spoločnosti v oblasti práva spoločností, účtovníctva a auditu sa navrhujú opatrenia zamerané na zníženie administratívnej záťaže európskych spoločností a zabezpečenie ich účinnej konkurencieschopnosti na celosvetovej úrovni. Členské štáty nielen nevyužívajú voliteľné opatrenia na zníženie byrokracie, ale dokonca často odporujú koncesiám Spoločenstva prostredníctvom prísnejších vnútroštátnych predpisov, čím zbavujú miestne spoločnosti príležitostí zjednodušiť postupy v súlade s právnymi predpismi Únie. Komisia by sa preto mala zamerať na podnecovanie členských štátov, aby harmonizovali triedenie požiadaviek v súvislosti s výkazníctvom v oblasti finančných informácií. Mala by pritlačiť na členské štáty, aby zaviedli nové technológie s cieľom znížiť náklady. Okrem toho riešenie spočívajúce vo vytvorení spoločného konsolidovaného základu dane z príjmu právnických osôb by zaistilo užitočnejší a účinnejší štatút európskej spoločnosti. Vítame aj návrh vyňať takzvané mikropodniky z rozsahu uplatňovania smerníc o účtovníctve. V praxi by to znamenalo, že by boli oslobodené od povinnosti viesť účtovné záznamy, podávať ročnú finančnú správu a zverejňovať výkazy, ktoré vyžadujú európske právne predpisy. Navrhované zmeny sú určite vhodné. Lenže je potrebné ešte viac zjednodušiť Únie v oblasti práva obchodných spoločností a zabezpečiť jeho účinné uplatňovanie v členských štátoch, ak majú byť európske spoločnosti schopné úspešne konkurovať na čoraz náročnejšom svetovom trhu."@sk19
"Sporočilo Komisije o poenostavljenem poslovnem okolju za podjetja na področjih prava družb, računovodstva in revidiranja določa ukrepe, katerih cilj je zmanjšanje upravne obremenitve za evropske družbe in zagotavljanje, da lahko učinkovito tekmujejo na svetovni ravni. Ne le da države članice neuspešno izkoriščajo neobvezne ukrepe za zmanjšanje birokracije, ampak nasprotujejo tudi popuščanju Skupnosti na podlagi strožjih nacionalnih določb, s čimer prikrajšajo lokalne družbe za možnost poenostavitve postopkov v skladu z zakonodajo Unije. Komisija se mora zato usmeriti na spodbujanje držav članic, da uskladijo razvrstitev zahtev v zvezi s poročanjem na področju finančnih informacij. Prav tako jih mora spodbujati k sprejetji nove tehnologije z namenom zmanjšanja stroškov. Poleg tega bi bil z rešitvijo, ki vključuje vzpostavitev skupne konsolidirane davčne osnove za pravne osebe, statut evropske družbe uspešnejši in učinkovitejši. Predlog o izključitvi tako imenovanih mikro podjetij s področja uporabe direktiv o računovodstvu se prav tako podpira. V praksi bi to pomenilo izvzetje iz zahteve po ohranitvi računov, predložitvi letnega finančnega poročila in objavi poročil, ki se zahtevajo v skladu z evropsko zakonodajo. Predlagane spremembe so gotovo priporočljive. Vendar dodatna poenostavitev pravnega reda Unije na področju prava družb in njegovo učinkovito izvajanje v državah članicah se bi zdelo bistveno, če želijo evropske družbe uspešno tekmovati na vse bolj zahtevnem svetovnem trgu."@sl20
". I kommissionens meddelande om ett förenklat företagsklimat på områdena bolagsrätt, redovisning och revision föreslås åtgärder för att minska den administrativa bördan för EU-företagen och se till att de kan konkurrera effektivt på global nivå. Medlemsstaterna misslyckas inte bara med att dra nytta av de frivilliga åtgärderna för att minska byråkratin utan motarbetar ofta gemenskapskoncessioner genom striktare nationella bestämmelser, och förvägrar på så sätt lokala företag möjligheten att förenkla de förfaranden som gäller enligt EU-lagstiftningen. Kommissionen bör därför koncentrera sig på att uppmuntra medlemsstaterna att samordna klassificeringen av rapporteringskraven på området för finansinformation. Den bör även pressa medlemsstaterna att införa ny teknik för att minska kostnaderna. En lösning som går ut på att inrätta en gemensam konsoliderad bolagsskattebas skulle dessutom göra stadgan för europabolag mer användbar och effektiv. Förslaget om att undanta så kallade mikroföretag från tillämpningsområdet för direktiven om redovisning är också välkommet. I praktiken skulle detta innebära att de undantas från kravet på redovisning, årsbokslut och offentliggörande av de rapporter som krävs enligt EU-lagstiftningen. De föreslagna ändringarna är mycket lovvärda. Trots detta är det nödvändigt att ytterligare förenkla gemenskapens regelverk när det gäller bolagsrättsliga frågor och genomförandet av bolagsrätten i medlemsstaterna om EU:s företag ska kunna konkurrera framgångsrikt på den alltmer krävande globala marknaden."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"acquis"19,11,3,4,12
"na piśmie"18,15,16

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph