Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-234"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.20.3-234"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Szanowni Państwo! Jestem zwolennikiem uproszczenia procedur sprawozdawczych i form komunikacji pomiędzy administracją publiczną a przedsiębiorcami. W obecnych czasach wymagania biurokratyczne wobec przedsiębiorców są absurdalnie rozbudowane. Sprawozdanie to w swoim założeniu usprawnia komunikację a dodatkowo rekomenduje wdrożenie standardu XBRL, który jest standardem otwartym, czyli dostępnym nawet dla najmniejszych firm. Wobec tego postanowiłem poprzeć to sprawozdanie."@pl16
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Jsem zastáncem zjednodušení postupů výkaznictví a metod komunikace mezi veřejnou správou a podnikateli. V současnosti jsou byrokratické postupy, které musí podnikatelé dodržovat, nepřiměřeně složité. Zpráva navrhuje zlepšit komunikaci a zavést normu XBRL. Je to otevřená norma, takže je lehce přístupná nejmenším společnostem. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl podpořit tuto zprávu."@cs1
"Jeg er tilhænger af at forenkle rapporteringsprocedurerne og kommunikationsformerne mellem den offentlige forvaltning og de erhvervsdrivende. De bureaukratiske krav til de erhvervsdrivende er for tiden absurd komplekse. Betænkningens formål er at gøre kommunikationen enklere, og den anbefaler desuden at indføre XBRL-formatet, der er et åbent format. Det er altså tilgængeligt for selv de mindste firmaer. Jeg har derfor besluttet at støtte betænkningen."@da2
". Ich bin für die Vereinfachung der Berichtsverfahren und Kommunikationsmethoden zwischen den öffentlichen Behörden und den Unternehmern. Zurzeit sind die den Unternehmern auferlegten Verfahren unnötig kompliziert und bürokratisch. Der Bericht dient einer besseren Kommunikation und empfiehlt die Einführung des XBRL-Standards. Dabei handelt es sich um einen offenen Standard, der daher auch für die kleinsten Unternehmen ohne weiteres zugänglich ist. Daher habe ich beschlossen, diesem Bericht zuzustimmen."@de9
". Είμαι υπέρ της απλοποίησης των διαδικασιών ενημέρωσης και των μεθόδων επικοινωνίας μεταξύ δημόσιων διοικήσεων και επιχειρηματιών. Σήμερα, οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που επιβάλλονται στους επιχειρηματίες είναι υπερβολικά πολύπλοκες. Η έκθεση αποσκοπεί στη βελτίωση της επικοινωνίας και συστήνει επίσης την εισαγωγή του προτύπου XBRL (Ηλεκτρονικά Μορφότυπα Παροχής Πληροφοριών) Αυτό είναι ένα ανοικτό πρότυπο, που σημαίνει ότι είναι ευχερώς προσβάσιμο ακόμη και για τις μικρότερες εταιρείες. Κατά συνέπεια, αποφάσισα να υποστηρίξω την έκθεση."@el10
". I am in favour of simplifying reporting procedures and methods of communication between public administrations and entrepreneurs. At present, the bureaucratic procedures imposed on entrepreneurs are unduly complex. The report sets out to improve communication and also recommends introducing the XBRL standard. This is an open standard, which means that it is easily accessible even to the smallest companies. I therefore decided to support this report."@en4
"Estoy a favor de simplificar los procedimientos de información y los métodos de comunicación entre las administraciones públicas y los empresarios. En la actualidad, los procedimientos burocráticos impuestos a los empresarios resultan indebidamente complejos. El informe tiene el objetivo de mejorar la comunicación y recomienda asimismo la introducción de la norma XBRL. Se trata de una norma abierta, lo que significa que será de fácil acceso incluso para las empresas más pequeñas. Por consiguiente, he decidido votar a favor de este informe."@es21
". Ma pooldan riigiasutuste ja ettevõtjate vaheliste aruandlustoimingute ja suhtlusmeetodite lihtsustamist. Praegu on ettevõtjatele kohustuslikuks tehtud bürokraatlikud toimingud tarbetult keerulised. Raportiga tahetakse parandada suhtlust ning soovitatakse ühtlasi kasutusele võtta standard XBRL. See on avatud standard, mis tähendab, et see on kergesti kättesaadav ka kõige väiksematele ettevõtetele. Seetõttu otsustasin seda raportit toetada."@et5
". Kannatan julkishallinnon ja yrittäjien välisten raportointimenettelyjen ja viestintämenettelyjen yksinkertaistamista. Tällä hetkellä yrittäjille määrätyt byrokraattiset menettelyt ovat perusteettoman monimutkaisia. Mietinnöllä pyritään parantamaan viestintää ja siinä suositellaan myös XBRL-formaatin käyttöönottoa. Kyseessä on avoin standardi, mikä tarkoittaa sitä, että sen helposti myös kaikkein pienimpien yritysten saatavilla. Tämän vuoksi päätin kannattaa mietintöä."@fi7
"Je suis favorable à une simplification des procédures de reporting et des méthodes de communication entre les administrations publiques et les entrepreneurs. À l’heure actuelle, les procédures bureaucratiques imposées aux entrepreneurs sont inutilement complexes. Ce rapport vise à améliorer les communications et recommande la mise en place de la norme XBRL. Il s’agit d’une norme ouverte, ce qui la rend aisément accessible, même aux entreprises les plus petites. C’est pourquoi j’ai décidé de soutenir ce rapport."@fr8
". Annak híve vagyok, hogy egyszerűsödjenek a jelentéstételi kötelezettségeket tartalmazó eljárások, valamint a közigazgatás és a vállalkozók közötti kommunikációs módszerek. Jelenleg a vállalkozókra nehezedő bürokratikus eljárások szükségtelenül bonyolultak. A jelentés célja, hogy javítsa a kommunikációt, és egyben javasolja az XBRL-módszer bevezetését. Ez egy nyitott módszer, amely azt jelenti, hogy könnyen elérhető még a legkisebb vállalat számára is. Emiatt a jelentés támogatása mellett döntöttem."@hu11
". Sono a favore della semplificazione delle procedure di rendicontazione e delle modalità di comunicazione tra la pubblica amministrazione e gli imprenditori. Al momento, le procedure burocratiche imposte agli imprenditori sono eccessivamente complesse. La relazione si propone di migliorare la comunicazione, oltre a raccomandare l’introduzione dello XBRL. Si tratta di uno aperto, il che significa che è facilmente accessibile persino per le piccole imprese. Ho pertanto deciso di appoggiare la presente relazione."@it12
"Esu už ryšių tarp viešojo administravimo ir verslo atstovų procedūrų ir būdų supaprastinimą. Verslui taikomos biurokratinės procedūros šiuo metu yra labai sudėtingos. Pranešimu siekiama tobulinti ryšius ir rekomenduojama taikyti XBRL standartą. Tai atviras standartas, o tai reiškia, kad su juo susipažinti gali net ir mažiausios įmonės. Todėl aš nusprendžiau palaikyti šį pranešimą."@lt14
"Szanowni Państwo! Jestem zwolennikiem uproszczenia procedur sprawozdawczych i form komunikacji pomiędzy administracją publiczną a przedsiębiorcami. W obecnych czasach wymagania biurokratyczne wobec przedsiębiorców są absurdalnie rozbudowane. Sprawozdanie to w swoim założeniu usprawnia komunikację a dodatkowo rekomenduje wdrożenie standardu XBRL, który jest standardem otwartym, czyli dostępnym nawet dla najmniejszych firm. Wobec tego postanowiłem poprzeć to sprawozdanie."@mt15
"Ik ben vóór de vereenvoudiging van de procedures voor verslaglegging en van de communicatiemethoden tussen overheid en ondernemers. De huidige bureaucratische procedures die aan ondernemers worden opgelegd zijn onnodig complex. Dit verslag beoogt de communicatie te verbeteren en doet de aanbeveling de XBRL-standaard in te voeren. Dat is een open standaard, hetgeen betekent dat deze makkelijk toegankelijk is, ook voor de allerkleinste ondernemingen. Ik heb daarom besloten dit verslag te ondersteunen."@nl3
". Sou favorável à simplificação dos procedimentos e métodos de comunicação entre as administrações públicas e os empresários. Actualmente, os procedimentos burocráticos impostos aos empresários são injustificadamente complexos. O relatório procura melhorar a comunicação e recomenda também a introdução do formato electrónico de relato XBRL. Trata-se de uma norma aberta, o que significa que é de fácil acesso inclusivamente para as empresas de menor dimensão. Tomei por isso a decisão de apoiar este relatório."@pt17
"Szanowni Państwo! Jestem zwolennikiem uproszczenia procedur sprawozdawczych i form komunikacji pomiędzy administracją publiczną a przedsiębiorcami. W obecnych czasach wymagania biurokratyczne wobec przedsiębiorców są absurdalnie rozbudowane. Sprawozdanie to w swoim założeniu usprawnia komunikację a dodatkowo rekomenduje wdrożenie standardu XBRL, który jest standardem otwartym, czyli dostępnym nawet dla najmniejszych firm. Wobec tego postanowiłem poprzeć to sprawozdanie."@ro18
". Som zástancom zjednodušenia postupov výkazníctva a metód komunikácie medzi verejnou správou a podnikateľmi. V súčasnosti sú byrokratické postupy, ktoré musia podnikatelia dodržať, neprimerane zložité. Správa navrhuje zlepšiť komunikáciu a zaviesť normu XBRL. Je to otvorená norma, takže je ľahko prístupná aj pre najmenšie spoločnosti. Z tohto dôvodu som sa rozhodol podporiť túto správu."@sk19
"Podpiram poenostavitev postopkov poročanja in metod komunikacije med javnimi upravami in podjetniki. Zdaj so birokratski postopki, ki veljajo za podjetnike, po nepotrebnem zapleteni. Poročilo želi izboljšati komunikacijo in tudi predlaga uvedbo standarda XBRL. To je odprti standard, kar pomeni, da je enostavno dostopen tudi najmanjšim družbam. Zato to poročilo podpiram."@sl20
". Jag är för en förenkling av rapporteringsförfarandena och kommunikationsmetoderna mellan de offentliga förvaltningarna och företagen. För närvarande är de byråkratiska förfaranden som företagen måste följa onödigt komplicerade. Syftet med detta betänkande är att förbättra kommunikationen och man rekommenderar även att XBRL-standarden ska införas. Det är en öppen standard, vilket innebär att den är lätt tillgänglig, även för de minsta företagen. Jag beslutade därför att stödja betänkandet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"na piśmie"18,15,16

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph