Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-230"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.20.3-230"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"L'adoption de cette décision est une étape décisive vers un renforcement du marché intérieur des communications électroniques. L'objectif est simple: permettre à tous d'accéder à l'internet à haut débit et de fournir des services multimédias mobiles et de protection civile en cas de catastrophe naturelle ou humaine. Les moyens mis en œuvre sont à la hauteur de l'attente de nos concitoyens, notamment en matière d'accès à l'internet: la couverture de 50% de la population et d'au moins 60% de chaque État membre est en effet une garantie de parvenir efficacement à réduire la fracture numérique, y compris au bénéfice des zones rurales. Cette décision est d'autant plus un succès qu'elle participe à une plus grande harmonisation de la gestion du spectre radioélectrique au niveau européen qui, faut-il le rappeler, est une ressource de plus en plus rare. Elle résulte en outre de la volonté de l'ensemble des États membres de mettre à disposition des industries des télécommunications les moyens de construire un marché des services au niveau européen, marché jusqu'alors trop fragmenté. En définitive, MSS devrait être une réussite tant au niveau industriel qu'au niveau du renforcement de la diversité culturelle et du pluralisme des médias."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Přijetí tohoto rozhodnutí je rozhodujícím krokem k posílení elektronických komunikačních systémů. Cíl je jednoduchý: zabezpečit pro každého vysokorychlostní přístup na internet a poskytnout mobilní multimediální služby a služby veřejné ochrany v případě přírodních nebo lidských katastrof. Realizované prostředky odpovídají očekáváním našich spoluobčanů, zejména pokud jde o přístup na internet – služba pro 50 % populace a nejméně 60 % každého členského státu představuje účinný prostředek k přemostění digitální propasti a může se využívat zároveň i ve venkovských oblastech. Toto rozhodnutí je dokonce ještě větším úspěchem, neboť zabezpečuje mnohem větší harmonizaci řízení vysílacího spektra na celoevropské úrovni, což, jak musím připomenout, je velmi zřídkavým zdrojem. Je to zároveň výsledek přání všech členských států poskytnout prostředky k vytvoření služeb na evropské úrovni komunikačnímu průmyslu, který byl dosud příliš roztříštěný. Zkrátka družicové pohyblivé služby (MSS) budou úspěchem v průmyslovém smyslu, ale i posílením kulturní různorodosti a kulturního pluralismu v médiích."@cs1
"Vedtagelsen af denne beslutning er et afgørende skridt mod et forstærket indre marked for elektronisk kommunikation. Målsætningen er ligetil, nemlig at give alle højhastighedsadgang til internet og levere mobile multimedietjenester og civilbeskyttelsestjenester i tilfælde af naturkatastrofe eller menneskeskabt katastrofe. De iværksatte midler er på højde med vores medborgeres forventninger bl.a. til internetadgang, eftersom 50 % dækning af befolkningen og mindst 60 % af hver enkelt medlemsstat jo er en garanti for at kunne mindske den digitale kløft effektivt også til fordel for landdistrikterne. Beslutningen kommer så meget mere belejligt, som den bidrager til en mere harmoniseret radiofrekvensforvaltning på europæisk plan, da frekvensressourcerne som bekendt er mere og mere sparsomme. Den udtrykker desuden alle medlemsstaternes ønske om at give telekommunikationsindustrien mulighed for at opbygge et europæisk marked for tjenester, som hidtil har været splittet for meget op. Til syvende og sidst må MSS blive en succes både for industrien og for en styrket kulturel mangfoldighed og mediepluralisme."@da2
". Die Annahme dieser Entscheidung ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Stärkung des Binnenmarkts für elektronische Kommunikation. Das Ziel ist einfach: Es geht darum, allen den Hochgeschwindigkeits-Internetzugang zu ermöglichen sowie mobile multimediale Dienste und Dienste für den Schutz der Öffentlichkeit und den Katastrophenschutz bereitzustellen. Die eingesetzten Mittel entsprechen insbesondere in Bezug auf den Internetzugang den Erwartungen unserer Mitbürger: Die Bereitstellung des Dienstes für mindestens 50 % der Bevölkerung und auf mindestens 60 % der Fläche jedes Mitgliedstaates ist ein wirksames Instrument zur Überbrückung der digitalen Kluft, das auch in den ländlichen Gebiete genutzt werden kann. Diese Entscheidung ist umso mehr ein Erfolg, als sie zu einer stärkeren Harmonisierung der Verwaltung des Funkfrequenzspektrums auf europäischer Ebene beiträgt, das – daran muss wohl nicht erinnert werden – eine immer knapper werdende Ressource ist. Sie ist außerdem von dem Wunsch aller Mitgliedstaaten getragen, die Telekommunikationsbranche mit entsprechenden Instrumenten für den Aufbau eines europäischen Dienstleistungsmarktes auszustatten, der bislang zu sehr zersplittert war. Schließlich sollen die Satellitenmobilfunkdienste (MSS) ein wirtschaftlicher Erfolg werden und auch zur Förderung der kulturellen Vielfalt und des Medienpluralismus beitragen."@de9
". Η έγκριση της παρούσας απόφασης αποτελεί αποφασιστικό βήμα προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ο στόχος είναι απλός: να δοθεί στον καθένα υψηλής ταχύτητας πρόσβαση στο Διαδίκτυo και να παρέχονται υπηρεσίες κινητών πολυμέσων και υπηρεσίες πολιτικής προστασίας σε περιπτώσεις ανθρώπινων και φυσικών καταστροφών. Τα μέσα που εφαρμόζονται ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των συμπολιτών μας, ιδιαίτερα δε όσον αφορά την πρόσβαση στο Διαδίκτυο: μια υπηρεσία για το 50% του πληθυσμού και τουλάχιστον για το 60% εκάστου κράτους μέλους συνιστά αποτελεσματικό μέσο γεφύρωσης του ψηφιακού φάσματος, και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από την ύπαιθρο. Η απόφαση αυτή συνιστά ακόμη περισσότερο επιτυχία δεδομένου ότι συνεπάγεται πολύ μεγαλύτερη εναρμόνιση της διαχείρισης του ραδιοφάσφατος σε ευρωπαϊκή κλίμακα το οποίο, αν χρειάζεται να το υπενθυμίσουμε, είναι ένας πόρος σε ολοένα και μεγαλύτερη έλλειψη. Αυτό είναι επίσης το αποτέλεσμα των επιθυμιών όλων των κρατών μελών να παρέχουν στη βιομηχανία των τηλεπικοινωνιών τα μέσα για τη δημιουργία αγοράς υπηρεσιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία προηγουμένως υπήρξε ιδιαίτερα κατακερματισμένη. Εν ολίγοις, οι κινητές δορυφορικές υπηρεσίες (MSS) προοιωνίζονται να αποτελέσουν επιτυχία με τη βιομηχανική έννοια καθώς και βελτίωση της πολιτισμικής ποικιλομορφίας και του πλουραλισμού στα μέσα ενημέρωσης."@el10
". The adoption of this decision is a decisive step towards reinforcement of the internal electronic communications market. The objective is simple: to give everyone high-speed Internet access and to provide mobile multimedia services and public protection services in the event of natural or human disasters. The means implemented match the expectations of our fellow citizens, particularly in terms of Internet access: a service for 50% of the population and at least 60% of each Member State does constitute an effective means of bridging the digital divide, and it can also be utilised by rural areas. This decision is even more of a success since it entails much greater harmonisation of management of the radio spectrum on a European scale which, as if we needed any reminding, is an increasingly scarce resource. This is also the result of the wishes of all the Member States to provide the telecommunications industry with the means to create a services market on a European level, which had previously been much too fragmented. In short, mobile satellite services (MSS) are set to be a success in the industrial sense and also as an enhancement of cultural diversity and pluralism in the media."@en4
"La adopción de esta decisión constituye una etapa decisiva en pos del reforzamiento del mercado interior de las comunicaciones electrónicas. El objetivo es simple: brindar a todos acceso a Internet de alta velocidad y ofrecer servicios móviles multimedia y servicios de protección civil en caso de catástrofe natural o humana. Los medios empleados están a la altura de las expectativas de nuestros conciudadanos, sobre todo en lo que respecta al acceso a Internet: un servicio destinado al 50 % de la población y, al menos, al 60 % del territorio de cada Estado miembro constituye una garantía eficaz para lograr la superación de la brecha digital que beneficiará asimismo a las zonas rurales. Esta decisión constituye asimismo un gran logro ya que entraña una armonización mucho mayor de la gestión a nivel europeo del espectro radioeléctrico, que, procede recordar, se trata de un recurso cada vez más escaso. También es el resultado de la voluntad del conjunto de los Estados miembros de poner a disposición de la industria de las telecomunicaciones los medios de construir un mercado de servicios de ámbito europeo, un mercado en exceso fragmentado hasta la fecha. En definitiva, los SMS deberían constituir un éxito tanto para la industria como para el fomento de la diversidad cultural y del pluralismo de los medios de comunicación."@es21
". Selle otsuse vastuvõtmine on otsustav samm elektroonilise side siseturu kindlustamise suunas. Eesmärk on lihtne: anda kõigile kiire internetiühendus ning pakkuda liikuvaid multimeediateenuseid ja avalikkuse kaitse teenuseid loodus- või inimtekkeliste katastroofide korral. Rakendatud abinõud vastavad meie kaaskodanike ootustele, eriti seoses internetiühendusega: teenus vähemalt 50% elanikkonnast ja vähemalt 60% ulatuses iga liikmesriigi territooriumist on tõhus vahend digitaalse lõhe ületamiseks ning seda saab kasutada ka maapiirkondades. See otsus tähistab aga veelgi suuremat edu, sest see toob kaasa Euroopa tasandil raadiosageduste, mis on üha napimaks muutuv ressurss, otsekui oleks vaja seda meile meenutada, haldamisel märksa suurema ühtlustamise. Samuti tuleneb see kõigi liikmesriikide soovist anda telekommunikatsioonisektorile vahendid Euroopa tasandil teenuste turu loomiseks, kuna varem on turg olnud liiga killustatud. Lühidalt, liikuvad kosmoseside teenused muutuvad kindlasti edukaks tööstuslikus mõttes ning hakkavad rikastama meedia kultuurilist mitmekesisust ja pluralismi."@et5
". Päätöksen hyväksyminen on ratkaiseva askel sähköisen viestinnän sisämarkkinoiden vahvistamisessa. Tavoite on yksinkertainen: nopeiden Internet-yhteyksien saatavuus sekä matkaviestinnän multimediapalvelujen tarjoaminen ja väestönsuojelu sekä pelastuspalvelut luonnonkatastrofeissa tai inhimillisissä katastrofeissa. Menettelyt vastaavat kansalaisten odotuksia, varsinkin Internetin saatavuuden osalta: palvelua tarjotaan 50 prosentille väestöstä ja 60 prosentille jäsenvaltioiden alueesta, mikä on tehokas keino kaventaa digitaalista kahtiajakoa. Sitä voidaan hyödyntää myös maaseutualueilla. Päätös on sitäkin suurempi menestys, koska sillä saadaan aikaan paljon aiempaa kattavampi radiotaajuuksien hallinnan yhdenmukaistaminen Euroopan tasolla. Tarvinneeko muistuttaa, että taajuudet ovat niukkoja resursseja. Tämä on myös tulosta kaikkien jäsenvaltioiden toiveesta tarjota televiestintäalalle keinot palvelumarkkinoiden luomiseksi Euroopan tasolla, jolla markkinat ovat aiemmin olleet aivan liian hajanaiset. Lyhyesti sanoen satelliittivälitteiset matkaviestintäpalvelut ovat varmasti teollisessa mielessä menestys. Ne myös vahvistavat kulttuurista monipuolisuutta ja tiedotusvälineiden moniarvoisuutta."@fi7
". E határozat elfogadása meghatározó előrelépést jelent a nemzeti elektronikus távközlési piac megerősítése irányában. A cél egyszerű: mindenkit hozzájuttatni nagy gyorsaságú internet-csatlakozáshoz, illetve biztosítani a mobil multimédia szolgáltatást és a közvédelmi szolgáltatásokat természeti és emberi katasztrófák esetén. A végrehajtandó intézkedések találkoznak polgáraink elvárásaival, különösen az internet-hozzájutást illetően: a lakosság legalább 50, míg a tagállamoknak legalább 60%-ára kiterjedő szolgáltatás hatékony eszközt jelent a digitális szakadék áthidalásához, és ez kiterjeszthető a vidéki területekre is. E döntés annál inkább is sikernek tekinthető, mert az a rádióspektrumok kezelése európai szintű harmonizálásának erősítését hozza magával, amely — aligha kell erre emlékeztetnünk — mind inkább szűkkeresztmetszetet jelent. Az is valamennyi tagállam óhajának köszönhető, hogy a a távközlési szektor olyan eszközökhöz jut, amelyek révén a korábban túlságosan szétszabdalt piac helyett egy európai szintű szolgáltató piac alakítható ki. Röviden, a mobil műholdas szolgáltatások (MSS) sikerre ítéltettek az ipar oldaláról, de erősítik a médiában a kulturális sokszínűséget és pluralizmust is."@hu11
". L’adozione della presente decisione costituisce un passo decisivo verso il potenziamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche. L’obiettivo è semplice: fornire a tutti un accesso ad alta velocità, l’accesso mobile a contenuti multimediali e protezione civile nel caso di catastrofi umane o naturali. I mezzi attuati corrispondono alle aspettative dei nostri cittadini, in particolare in termini di accesso a : un servizio per il 50 per cento della popolazione e su almeno il 60 per cento di ciascuno Stato membro costituisce un mezzo efficace per colmare il divario tecnologico e può altresì essere utilizzato nelle zone rurali. Tale decisione costituisce persino più di un successo dato che comporta un’armonizzazione molto maggiore della gestione dello spettro radio su scala europea che, vale la pena ricordarlo, costituisce una risorsa sempre più scarsa. Si tratta inoltre del risultato della volontà di tutti gli Stati membri di mettere a disposizione dell’industria delle telecomunicazioni i mezzi per creare un mercato dei servizi a livello europeo, che è stato in precedenza troppo frammentato. In breve, i servizi mobili via satellite (MSS) dovrebbero risultare un successo sia a livello industriale che a livello di potenziamento della diversità culturale e del pluralismo nei mezzi d’informazione e comunicazione."@it12
"Šio sprendimo patvirtinimas yra ryžtingas žingsnis link vidaus elektroninių ryšių rinkos sustiprinimo. Tikslas labai paprastas – suteikti visiems sparčiojo interneto prieigą ir teikti judriosios multimedijos paslaugas ir visuomeninės apsaugos paslaugas gamtos ar kitų katastrofų atvejais. Taikomos priemonės atitinka piliečių lūkesčius, ypač atsižvelgiant į interneto prieigą. paslaugų teikimas 50 % gyventojų ir bent 60 % kiekvienos valstybės narės aprėptis padės sumažinti atsilikimą skaitmeninių technologijų taikymo srityje, o šias paslaugas bus galima teikti ir kaimo vietovėse. Šis sprendimas yra sėkmingas ir dėl to, kad juo skatinama dar labiau suderinti radijo paslaugų Europoje apimtį. Be to, šis sprendimas yra visų valstybių narių pageidavimų teikti telekomunikacijų pramonei priemones, kuriomis būtų galima sukurti paslaugų rinką Europos lygiu rezultatas. Trumpai tariant, judriojo palydovinio ryšio paslaugos (MSS) yra tikra sėkmė pramonės atžvilgiu ir skatina kultūrinę įvairovę bei žiniasklaidos pliuralizmą."@lt14
"Šī lēmuma pieņemšana ir svarīgs solis virzienā uz iekšējo elektronisko komunikāciju tirgus stiprināšanu. Mērķis ir vienkāršs: piedāvāt ikvienam ātrus interneta pieslēgumus un mobilos multimediju pakalpojumus, kā arī sabiedrības aizsardzības pakalpojumus dabas vai cilvēces katastrofu gadījumos. Tas nozīmē mūsu pilsoņu cerību attaisnošanu, jo īpaši saistībā ar interneta pieslēgumiem: pakalpojumi 50 % iedzīvotāju un vismaz 60 % katras dalībvalsts teritorijas ir efektīvs veids, kā mazināt digitālo pakalpojumu nepieejamību; to var izmantot arī lauku reģionos. Šis lēmums ir vēl veiksmīgāks, jo tas nodrošina daudz lielāku radiofrekvenču pārvaldības saskaņošanu Eiropas mērogā, kas, jāatgādina, ir izsīkstošs resurss. Tā ir arī visu dalībvalstu vēlme piedāvāt telekomunikāciju industrijai iespēju izveidot pakalpojumu tirgu Eiropas līmenī, kas līdz šim bijis pārāk sadalīts. Īsi sakot, mobilie satelītsakaru pakalpojumi (MSS) ir veiksmīgs sasniegums industriālajā jomā, un tie arī veicinās kultūras dažādību un plurālismu plašsaziņas līdzekļos."@lv13
". De goedkeuring van dit besluit vormt een belangrijke stap op weg naar de versterking van de interne markt voor elektronische communicatie. De doelstelling is simpel: breedband internet toegankelijk maken voor iedereen, mobiele multimediadiensten aanbieden en diensten mogelijk maken op het gebied van civiele bescherming in geval van een natuurlijke of humanitaire ramp. De middelen die hiervoor worden ingezet sluiten aan op de vraag van onze medeburgers, met name als het gaat om de toegang tot breedband internet: een dekking voor vijftig procent van de bevolking en van minimaal zestig procent van elke lidstaat is inderdaad een effectieve manier om de digitale kloof te overbruggen en het kan ook door plattelandsgebieden gebruikt worden. Dit besluit is des te succesvoller omdat het een veel grotere harmonisatie, op Europese schaal, betekent van het beheer van het radiospectrum, dat – ik zeg dit wellicht ten overvloede – een steeds schaarser middel aan het worden is. Dit is ook het resultaat van de wens van alle lidstaten om de telecommunicatiesector middelen ter beschikking te stellen om een dienstenmarkt op Europees niveau te bewerkstelligen, die tot dusverre nog veel te gefragmenteerd is. Kortom: mobiele satellietdiensten (MSS) zullen een succes worden in industrieel opzicht en een verbetering betekenen van culturele verscheidenheid en pluralisme in de media."@nl3
". Przyjęcie tej decyzji stanowi decydujący krok w kierunku wzmocnienia wewnętrznego rynku elektronicznych usług komunikacyjnych. Cel jest prosty: zapewnić każdemu dostęp do szybkiego Internetu i ruchomych usług multimedialnych oraz służb ratowniczych na wypadek klęski żywiołowej lub katastrofy. Zastosowane środki spełniają oczekiwania naszych współobywateli, zwłaszcza jeśli chodzi o dostęp do Internetu: usługa dla 50% ludności i przynajmniej 60% państw członkowskich stanowi efektywny sposób na zlikwidowanie przepaści cyfrowej i może być również wykorzystywana w obszarach wiejskich. Decyzja ta jest tym większym sukcesem, gdyż pociąga za sobą o wiele większą harmonizację w zarządzaniu widmem radiowym na skalę europejską, a nie trzeba przypominać, że coraz rzadziej taka harmonizacja jest możliwa. Jest to również efekt dążenia wszystkich państw członkowskich, by zapewnić sektorowi telekomunikacyjnemu możliwość stworzenia rynku usług na poziomie europejskim, który dotychczas był bardzo rozdrobniony. Krótko mówiąc, satelitarne usługi komunikacji ruchomej (MSS) z pewnością odniosą sukces w sensie technicznym, lecz także poprzez zwiększenie różnorodności kulturowej i pluralizmu w mediach."@pl16
". A adopção desta decisão constitui uma etapa fundamental para o reforço do mercado interno das comunicações electrónicas. O objectivo é simples: permitir a todos acederem à Internet de elevado débito e fornecer serviços multimédia móveis e de protecção civil em caso de catástrofe natural ou humana. Os meios disponibilizados estão à altura da expectativa dos nossos concidadãos, nomeadamente em matéria de acesso à Internet: a cobertura de 50% da população e de pelo menos 60% do território de cada Estado-Membro constitui com efeito uma garantia de que vamos conseguir reduzir eficazmente o fosso digital, até em benefício das zonas rurais. Esta decisão é tanto mais um êxito quanto participa para uma maior harmonização da gestão do espectro de radiofrequências a nível europeu que, recorde-se, constitui um recurso cada vez mais raro. Por outro lado, resulta da vontade do conjunto dos Estados-Membros de colocarem à disposição das indústrias de telecomunicações os meios necessários à construção de um mercado de serviços a nível europeu, mercado esse até agora muito fragmentado. Definitivamente, o MSS deverá ser um êxito tanto a nível industrial como a nível do reforço da diversidade cultural e do pluralismo dos meios de comunicação social."@pt17
"L'adoption de cette décision est une étape décisive vers un renforcement du marché intérieur des communications électroniques. L'objectif est simple: permettre à tous d'accéder à l'internet à haut débit et de fournir des services multimédias mobiles et de protection civile en cas de catastrophe naturelle ou humaine. Les moyens mis en œuvre sont à la hauteur de l'attente de nos concitoyens, notamment en matière d'accès à l'internet: la couverture de 50% de la population et d'au moins 60% de chaque État membre est en effet une garantie de parvenir efficacement à réduire la fracture numérique, y compris au bénéfice des zones rurales. Cette décision est d'autant plus un succès qu'elle participe à une plus grande harmonisation de la gestion du spectre radioélectrique au niveau européen qui, faut-il le rappeler, est une ressource de plus en plus rare. Elle résulte en outre de la volonté de l'ensemble des États membres de mettre à disposition des industries des télécommunications les moyens de construire un marché des services au niveau européen, marché jusqu'alors trop fragmenté. En définitive, MSS devrait être une réussite tant au niveau industriel qu'au niveau du renforcement de la diversité culturelle et du pluralisme des médias."@ro18
". Prijatie tohto rozhodnutia je rozhodujúcim krokom na posilnenie elektronických komunikačných systémov. Cieľ je jednoduchý: zabezpečiť pre každého vysokorýchlostný prístup na internet a poskytnúť mobilné multimediálne služby a služby verejnej ochrany v prípade prírodných alebo ľudských katastrof. Realizované prostriedky zodpovedajú očakávaniam našich spoluobčanov, najmä pokiaľ ide o prístup na internet – služba pre 50 % populácie a najmenej 60 % každého členského štátu predstavuje účinný prostriedok na premostenie digitálnej priepasti a môže sa využívať zároveň aj vo vidieckych oblastiach. Toto rozhodnutie je dokonca ešte väčším úspechom, lebo zabezpečuje oveľa väčšiu harmonizáciu riadenia vysielacieho spektra na celoeurópskej úrovni, čo, musím pripomenúť, je veľmi zriedkavým zdrojom. Je to zároveň výsledok želaní všetkých členských štátov poskytnúť komunikačnému priemyslu prostriedky na vytvorenie služieb na európskej úrovni, ktorý bol doteraz príliš rozkúskovaný. Skrátka, mobilné satelitné služby (MSS) budú úspechom v priemyselnom zmysle, ale aj posilnením kultúrnej rôznorodosti a kultúrneho pluralizmu v médiách."@sk19
". Sprejetje te odločbe je odločilen korak proti krepitvi notranjega trga elektronskih komunikacij. Cilj je preprost: vsem omogočiti dostop do visokohitrostnega interneta in zagotoviti mobilne multimedijske storitve ter storitve civilne zaščite v primeru naravnih nesreč ali nesreč, ki jih povzroči človek. Izvedeni načini ustrezajo pričakovanjem naših sodržavljanov, zlasti v smislu internetnega dostopa: storitev za 50 % prebivalstva in najmanj 60 % vsake države članice predstavlja učinkovit način zapolnitve digitalne vrzeli in lahko ga uporabljajo tudi podeželska območja. Ta odločitev je zelo uspešna, ker predstavlja veliko boljšo usklajenost radijskega spektra na evropski ravni, ki je zelo redek vir, kot da bi na to morali opozoriti. To je tudi rezultat želja vseh držav članic, da se telekomunikacijski industriji zagotovijo sredstva za oblikovanje trga storitev na evropski ravni, ki je bil predhodno preveč razdrobljen. Na kratko, mobilne satelitske storitve (MSS) bodo uspešne v industrijskem smislu in tudi kot okrepitev kulturne raznolikosti in pluralizma v medijih."@sl20
". Antagandet av detta beslut är ett avgörande steg mot att förstärka den inre marknaden för elektroniska kommunikationer. Målet är enkelt: att ge alla snabba Internetanslutningar och tillhandahålla mobila multimedietjänster och räddningstjänst i händelse av naturkatastrofer eller katastrofer som har framkallats av människan. De tjänster som införs motsvarar våra medborgares förväntningar, särskilt när det gäller Internetanslutning: en tjänst för 50 procent av befolkningen som täcker minst 60 procent av varje medlemsstat utgör verkligen ett effektivt hjälpmedel för att överbrygga den digitala klyftan, och den kan även utnyttjas av landsbygdsområden. Beslutet är en ännu större framgång om man tänker på att det medför mycket större samordning av förvaltningen av radiospektrum på EU-nivå, vilka, som vi så väl vet, är en alltmer knapp resurs. Detta är även resultatet av medlemsstaternas önskan att ge telekomindustrin de hjälpmedel den behöver för att inrätta en tjänstemarknad på EU-nivå, som tidigare har varit alldeles för splittrad. Kort sagt, mobila satellittjänster kommer helt säkert att bli en framgång i industriell bemärkelse, och kommer även att bidra till att stärka den kulturella mångfalden och pluralismen i medierna."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph