Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-228"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Há aspectos positivos neste relatório que valorizamos, designadamente, as propostas sobre a importância de os serviços móveis via satélite cobrirem áreas fora dos principais centros urbanos dos Estados-Membros e de prestarem os melhores serviços possíveis, a fim de suprir o fosso digital, ou sobre a defesa de que a área de cobertura do serviço inicial dos serviços móveis via satélite propostos seja fixada a um nível suficiente, aumentando a capacidade de cobertura de tais sistemas. Mas não podemos esquecer o contexto em que estas propostas aparecem - liberalização e avanço do mercado interno das telecomunicações. Daí não podermos votar favoravelmente este relatório. De igual modo, discordamos que os Estados-Membros aceitem prescindir dos seus direitos nacionais em matéria de atribuição de espectro devido ao facto de os serviços móveis via satélite terem uma vasta zona de feixe, o que torna difícil evitar interferências para além das fronteiras nacionais, embora a decisão da Comissão de Fevereiro de 2007 reconheça que os Estados-Membros devem manter o direito de autorizar o funcionamento de componentes terrestres complementares nos seus territórios."@ro18
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"− Selles raportis on positiivseid mõtteid, mida me tervitame, eriti ettepanekud selle kohta, et liikuvad kosmoseside teenused kataksid liikmesriikide peamistest linnakeskustest väljapoole jäävaid alasid ning osutaksid parimaid võimalikke teenuseid, ületamaks digitaalset lõhet, samuti mõttekäik, et väljapakutavate liikuvate kosmoseside teenustega algselt kaetav ala oleks piisav, mõjutades sellega selliste süsteemide katvusala ulatust. Samas me ei saa eirata nende ettepanekute tegemise konteksti, nimelt telekommunikatsiooni siseturu liberaliseerimist ja edasiminekut. Seetõttu pidime hääletama selle raporti vastu. Samuti me ei nõustu, et liikmesriigid peaksid loobuma oma riiklikust õigusest sageduste eraldamisele, kuna liikuvatel kosmoseside teenustel on suur katvusala, mis raskendab riigipiire ületavate häirete ärahoidmist. Tegelikult tunnistati 2007. aasta veebruaris vastu võetud komisjoni otsuses, et liikmesriikidele peab jääma õigus anda luba oma territooriumil komplementaarsete maakomponentide kasutamiseks."@et5
lpv:translated text
"− V tem poročilu so pozitivne točke, s katerimi se strinjamo, zlasti s predlogi o pomembnosti mobilnih satelitskih storitev, ki zajemajo območja zunaj mestnih središč držav članic, in zagotavljanju najboljših storitev z namenom zapolnitve digitalne vrzeli, ter tudi argument, da se prvotno območje pokrivanja storitev predlagane mobilne satelitske storitve določi na zadostno stopnjo, zato da se spodbuja zmogljivost pokrivanja takih sistemov. Vendar ne moremo spregledati okvira, v katerem so ti predlogi oblikovani, in sicer to zadeva liberalizacijo in napredek notranjega trga telekomunikacij. Zato smo glasovali proti temu poročilu. Prav tako se ne strinjamo, da se morajo države članice odpovedati svojim nacionalnim pravicam do dodelitve spektra, ker imajo mobilne satelitske storitve široko satelitsko sled, kar otežuje izogibanje motnjam preko nacionalnih meja. Dejansko pa odločba Komisije iz februarja 2007 ni priznala, da morajo države članice ohraniti pravico do podelitve dovoljenja za delovanje dodatnih talnih sestavnih delov."@sl20
lpv:translated text
"Há aspectos positivos neste relatório que valorizamos, designadamente, as propostas sobre a importância de os serviços móveis via satélite cobrirem áreas fora dos principais centros urbanos dos Estados-Membros e de prestarem os melhores serviços possíveis, a fim de suprir o fosso digital, ou sobre a defesa de que a área de cobertura do serviço inicial dos serviços móveis via satélite propostos seja fixada a um nível suficiente, aumentando a capacidade de cobertura de tais sistemas. Mas não podemos esquecer o contexto em que estas propostas aparecem - liberalização e avanço do mercado interno das telecomunicações. Daí não podermos votar favoravelmente este relatório. De igual modo, discordamos que os Estados-Membros aceitem prescindir dos seus direitos nacionais em matéria de atribuição de espectro devido ao facto de os serviços móveis via satélite terem uma vasta zona de feixe, o que torna difícil evitar interferências para além das fronteiras nacionais, embora a decisão da Comissão de Fevereiro de 2007 reconheça que os Estados-Membros devem manter o direito de autorizar o funcionamento de componentes terrestres complementares nos seus territórios."@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"− Tato zpráva obsahuje pozitivní body, které vítáme. Zejména jsou to návrhy významu družicových pohyblivých služeb, které pokryjí oblasti mimo hlavní městská centra členských států a poskytnou nejlepší možné služby s cílem přemostit digitální propast, ale i argument, že hned na počátku se území pokryté navrhovanými družicovými službami musí určit v dostatečné míře tak, aby se investovalo do schopnosti pokrytí těchto systémů. Nemůžeme si však nevšímat souvislostí, v nichž se tyto návrhy objevují, zejména liberalizace a pokrok vnitřního trhu telekomunikací. Proto jsme museli hlasovat proti této zprávě. Zároveň nesouhlasíme s tím, že by se členské státy měly vzdát svých národních práv na rozdělení frekvencí, protože družicové pohyblivé služby mají velký družicový dosah a je těžké vyhnout se interferenci přes státní hranice. Ve skutečnosti v únoru 2007 uznala Komise svým rozhodnutím to, že členské státy by si měly ponechat právo udělovat povolení na provoz doplňkových pozemních komponentů na svém území."@cs1
lpv:translated text
"− Táto správa obsahuje pozitívne body, ktoré vítame. Najmä sú to návrhy významu mobilných satelitných služieb, ktoré pokryjú oblasti mimo hlavných mestských centier členských štátov a poskytnú najlepšie možné služby s cieľom premostiť digitálnu priepasť, ale aj argument, že hneď na začiatok územie pokryté službou navrhovaných satelitných služieb sa musí určiť v dostatočnej miere tak, že sa bude investovať do schopnosti pokrytia týchto systémov. Nemôžeme si však nevšímať súvislosti, v ktorých sa tieto návrhy objavujú, najmä liberalizáciu a pokrok vnútorného trhu telekomunikácií. Preto sme museli hlasovať proti tejto správe. Zároveň nesúhlasíme s tým, že členské štáty by sa mali vzdať svojich národných práv na rozdelenie frekvencií, pretože mobilné satelitné služby majú veľký satelitný dosah a je ťažké vyhnúť sa interferencii cez štátne hranice. V skutočnosti vo februári 2007 uznala Komisia svojím rozhodnutím to, že členské štáty by si mali ponechať právo udeľovať povolenie na prevádzku doplnkových pozemných komponentov na svojom území."@sk19
lpv:translated text
"− Šiame pranešime yra pozityvių punktų, kuriems mes pritariame, ypač pasiūlymui dėl judriojo palydovinio ryšio paslaugų teikimo neurbanizuotose valstybių narių vietovėse, kad būtų galima sumažinti atsilikimą skaitmeninių technologijų srityje ir argumentui, kad pradinė pasiūlytų judriojo palydovinio ryšio paslaugų aprėptis būtų atitinkamo lygio ir būtų išnaudojamos tokių sistemų galimybės. Tačiau mes negalime ignoruoti konteksto, kuriame šie pasiūlymai buvo pateikti, ypač liberalizavimo ir vidaus rinkos perėjimo prie telekomunikacinių technologijų. Todėl mes turėjome balsuoti prieš pranešimą. Be to, mes nesutinkame, kad valstybės narės turėtų atsisakyti savo nacionalinių teisių dėl paslaugų teikimo, nes judriojo palydovinio ryšio paslaugų teikimas trikdytų ryšius tarp valstybių. Tiesą sakant, 2007 m. vasario mėnesio Komisijos sprendimas pripažino, kad valstybės narės turėtų išlaikyti teisę suteikti įgaliojimus papildomos antžeminės įrangos naudojimui savo teritorijoje."@lt14
lpv:translated text
"− Są w tym sprawozdaniu elementy pozytywne, które przyjmuję z zadowoleniem, w szczególności propozycje dotyczące znaczenia satelitarnych usług komunikacji ruchomej obejmujących obszary poza głównymi miastami państw członkowskich, zapewnienia jak najlepszych usług w celu likwidacji przepaści cyfrowej, oraz zapis mówiący o tym, że początkowy zasięg satelitarnych usług komunikacji ruchomej powinien być wyznaczony na wystarczającym poziomie, co zapewni większy dostęp do tych systemów. Nie możemy jednak nie dostrzegać kontekstu, w którym propozycje te zostały przedstawione, tzn. liberalizacji i rozszerzenia rynku wewnętrznego dla telekomunikacji. Z tego powodu musieliśmy głosować przeciwko sprawozdaniu. Nie zgadzamy się również na to, by państwa członkowskie zrezygnowały ze swoich uprawnień do przydziału widma, ponieważ satelitarne usługi komunikacji ruchomej mają na tyle duży zasięg, że trudno będzie uniknąć zakłóceń na terenie państw członkowskich. Przypomnę, że w swojej decyzji z lutego 2007 roku, Komisja uznała, że państwa członkowskie powinny zachować prawo do udzielania zezwolenia na dodatkowych komponentów naziemnych na swoim terytorium."@pl16
lpv:translated text
"− A jelentésnek vannak pozitív elemei, amelyeket magunk üdvözlünk. Különösen ilyennek tekintendő a tagállamok meghatározó városi központjain kívül fekvő területek mobil műholdas szolgáltatásokkal való lefedése jelentőségét elismerő, továbbá a lehető legmagasabb szintű, a digitális szakadékokat áthidalni képes szolgáltatások nyújtására vonatkozó felvetés. Ugyancsak kedvezőnek ítéljük azt az érvelést, hogy a tervezett mobil műholdas szolgáltatások kezdeti szolgáltatási lefedettségi területének nagyságát megfelelő szinten kell meghatározni, ezzel is fokozva az ilyen rendszerek lefedési képességeit. Nem tekinthetünk el azonban, attól a szövegtől, amelyben e javaslatok, nevezetesen a távközlési szektor liberalizációjára és belső piacának továbbfejlesztésére vonatkozó elgondolások, megfogalmazódnak. Emiatt a jelentés ellen kényszerültünk szavazni. Hasonló módon, nem értünk egyet azzal, hogy a tagállamoknak fel kell adniuk a spektrumkiosztáshoz kapcsolódó nemzeti jogosítványaikat csak azért, mert a műholdas mobil szolgáltatók nagy műholdas „lábnyommal” rendelkeznek, és ez megnehezíti a határokon át érvényesülő interferencia kiiktatását. A 2007 februári bizottsági határozat lényegében elismerte azt, hogy a tagállamoknak meg kell őrizniük jogukat a területükön lévő, kiegészítő földi elemek működtetésére vonatkozó engedélyek kiadására."@hu11
lpv:translated text
"Der er positive aspekter i denne betænkning, som vi hilser velkommen, især forslagene om betydningen af, at de mobile satellittjenester dækker områder uden for de største byområder i medlemsstaterne, og at de yder den bedst mulige service for at mindske den digitale kløft, samt argumentet om, at de foreslåede mobile satellittjenesters dækningsområde fra starten af skal fastsættes på et tilstrækkeligt højt niveau, så disse systemers dækningskapacitet forøges. Vi kan dog ikke se bort fra den kontekst, som disse forslag er blevet fremsat i, dvs. liberaliseringen af og fremskridtene på det indre marked for telekommunikation. Derfor kan vi ikke stemme for denne betænking. Vi er heller ikke enige i, at medlemsstaterne skal opgive deres nationale ret til at tildele radiofrekvenser, da de mobile satellittjenester har et omfattende "foootprint"-område, hvilket gør det vanskeligt at hindre interferens på tværs af de nationale grænser. Kommissionens beslutning fra februar 2007 anerkendte faktisk, at medlemsstaterne skal beholde retten til at godkende driften af supplerende jordbaserede komponenter placeret på deres egne territorier."@da2
lpv:translated text
"− Mietintöön sisältyy myönteisiä seikkoja, joihin olemme tyytyväisiä, erityisesti ehdotus, jonka mukaan digitaalisen kuilun poistamiseksi on tärkeää, että satelliittivälitteiset matkaviestinpalvelut kattavat jäsenvaltioiden keskeisten kaupunkialueiden ulkopuolella olevia alueita ja että saavutetaan mahdollisimman hyvätasoinen palvelu, sekä perustelu, jonka mukaan ehdotettujen satelliittivälitteisten matkaviestintäpalveluiden alkuperäisen peittoalueen tulee olla riittävän suuri, minkä vuoksi tällaisten järjestelmien peittokapasiteettia on tuettava. Emme kuitenkaan voi olla ottamatta huomioon kontekstia, jossa nämä ehdotukset esitetään, nimittäin televiestinnän sisämarkkinoiden vapauttamista ja edistämistä. Tämän vuoksi meidän oli äänestettävä mietintöä vastaan. Emme myöskään ole samaa mieltä siitä, että jäsenvaltioiden olisi luovuttava taajuuksien jakamista koskevasta kansallisesta toimivallastaan, koska satelliittivälitteisten matkaviestintäpalveluiden satelliiteilla on suuri peittoalue, minkä vuoksi on vaikea välttää kansalliset rajat ylittäviä häiriöitä. Itse asiassa komission helmikuussa 2007 tekemällä päätöksellä tunnustettiin kuitenkin, että jäsenvaltioilla säilyisi oikeus myöntää lupa maanpäällisten tukiasemien toiminnalle alueillaan."@fi7
lpv:translated text
"− Det finns positiva inslag i detta betänkande som vi välkomnar, särskilt förslagen om vikten av att de mobila satellittjänsterna täcker områden utanför medlemsstaternas viktigaste storstadsområden och att tillhandahålla bästa möjliga tjänster för att överbrygga den digitala klyftan, och även argumentet att det inledande täckningsområdet för den föreslagna mobila satellittjänsten ska vara tillräckligt stort för att därigenom förstärka systemens täckningskapacitet. Vi kan emellertid inte bortse från syftet med dessa förslag, vilket är att avreglera och påskynda den inre marknaden för telekommunikationer. Vi ansåg oss därför vara tvungna att rösta mot betänkandet. Vi håller inte heller med om att medlemsstaterna ska ge avkall på sina nationella rättigheter att allokera spektrum eftersom mobila satellittjänster har ett stort satellitfotavtryck som gör det svårt att undvika störningar över nationella gränser. Faktum är att kommissionen i sitt förslag från februari 2007 inte erkände medlemsstaternas rätt att behålla befogenheten för att bevilja tillstånd för drift av kompletterande markkomponenter inom sina territorier."@sv22
lpv:translated text
"− Στην έκθεση αυτή υπάρχουν θετικά σημεία τα οποία χαιρετίζω, ιδιαίτερα δε τις προτάσεις για το πόσο σημαντικό είναι οι κινητές δορυφορικές υπηρεσίες να καλύπτουν περιοχές εκτός των κυρίων αστικών κέντρων των κρατών μελών και το να παρέχονται οι καλύτερες δυνατές υπηρεσίες προκειμένου να γεφυρωθεί το ψηφιακό χάσμα, καθώς επίσης και το επιχείρημα ότι η αρχική κάλυψη περιοχής υπηρεσίας των προτεινόμενων κινητών δορυφορικών συστημάτων πρέπει να ορίζεται σε επαρκές επίπεδο, κινητοποιώντας έτσι την ικανότητα κάλυψης των συστημάτων. Ωστόσο, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το πλαίσιο στο οποίο γίνονται αυτές οι προτάσεις, ήτοι στο πλαίσιο της ελευθέρωσης και της έλευσης της εσωτερικής αγοράς για τις τηλεπικοινωνίες. Κατά συνέπεια έπρεπε να καταψηφίσουμε την έκθεση αυτή. Παρομοίως, δεν συμφωνούμε με το γεγονός ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να παραιτηθούν από τα εθνικά δικαιώματά για τη διάθεση ραδιοφάσματος επειδή οι κινητές δορυφορικές υπηρεσίες έχουν μεγάλο δορυφορικό ίχνος πράγμα που δυσκολεύει την αποφυγή παρεμβολών απ’ άκρου εις άκρον των εθνικών συνόρων. Στην πραγματικότητα, η απόφαση της Επιτροπής τον Φεβρουάριο του 2007 αναγνώρισε ότι τα κράτη μέλη πρέπει να διατηρήσουν το δικαίωμα αδειοδότησης για τη λειτουργία συμπληρωματικού επίγειου σκέλους εντός των εδαφών τους."@el10
lpv:translated text
"Dit verslag bevat positieve punten waar wij blij mee zijn, zoals met name de voorstellen betreffende het belang dat MSS ook buiten de belangrijkste stedelijke gebieden in de lidstaten en op een zo hoog mogelijk niveau worden aangeboden, om de digitale kloof te dichten, en ook het argument dat de voorgestelde systemen vanaf het begin een voldoende groot gebied dienen te bestrijken, waardoor de dekkingscapaciteit van dergelijke systemen wordt vergroot. We mogen echter niet over het hoofd zien in welke context deze voorstellen gedaan worden, te weten de liberalisering en ontwikkeling van de interne markt voor telecommunicatie. Daarom moesten wij tegen dit verslag stemmen. Ook zijn wij het er niet mee eens dat lidstaten hun nationale rechten op spectrumtoewijzing moeten inleveren omdat mobiele satellietdiensten een grote satellietafdruk hebben die het moeilijk maakt interferentie over nationale grenzen heen te voorkómen. In het besluit van de Commissie van februari 2007 werd juist erkend dat lidstaten het recht dienden te behouden om machtigingen te verlenen voor de exploitatie van complementaire grondcomponenten op hun grondgebied."@nl3
lpv:translated text
"− Šajā ziņojumā ir pozitīvi punkti, kurus mēs atbalstām, it īpaši priekšlikumi par mobilo satelītsakaru pakalpojumiem, kas aptver teritorijas ārpus galvenajiem dalībvalstu pilsētu centriem un sniedz vislabākos iespējamos pakalpojumus, lai likvidētu digitālo barjeru (digitālo pakalpojumu nepieejamību), un arī arguments, ka sākotnējais mobilo satelītsakaru pakalpojumu pārklājums būtu pietiekamā līmenī, tādējādi palielinot šādu sistēmu pārklājumu iespējas. Tomēr mēs nedrīkstam ignorēt kontekstu, kādā šie priekšlikumi tiek izteikti, proti, iekšējā telekomunikāciju tirgus liberalizācija un attīstība. Tāpēc mums ir jābalso pret šo ziņojumu. Tāpat mēs nepiekrītam, ka dalībvalstīm vajadzētu atteikties no savām tiesībām uz frekvenču sadali, jo mobilajiem satelītsakaru pakalpojumiem ir liela ietekme, kas apgrūtina iespēju izvairīties no valsts robežu šķērsošanas. Faktiski 2007. gada februārī Komisijas lēmumā atzīts, ka dalībvalstīm ir jāsaglabā tiesības piešķirt papildus zemes komponenšu darbības atļaujas savā teritorijā."@lv13
lpv:translated text
"− Este informe contiene aspectos positivos que valoramos, a saber, las propuestas sobre la importancia de que los servicios móviles por satélite cubran zonas situadas fuera de los principales centros urbanos de los Estados miembros y de que se presten los mejores servicios posibles, con el fin de superar la brecha digital, así como la defensa de que el nivel de la zona de cobertura del servicio inicial de los servicios móviles por satélite sea suficiente, de modo que se aumente la capacidad de cobertura de tales sistemas. Sin embargo, no podemos ignorar el contexto en que se presentan tales propuestas, a saber, la liberalización y el avance del mercado interior de las telecomunicaciones. Por ello, no podemos votar a favor de este informe. De igual modo, no estamos de acuerdo con que los Estados miembros deban renunciar a sus derechos nacionales sobre las adjudicaciones del espectro puesto que los servicios móviles por satélite cubren una gran superficie, lo que hace difícil evitar las interferencias más allá de las fronteras nacionales. De hecho, la Decisión de la Comisión de febrero de 2007 reconoció que los Estados miembros deberían conservar el derecho de autorizar el funcionamiento de componentes terrestres complementarios en su territorio."@es21
lpv:translated text
". − In diesem Bericht sind positive Punkte enthalten, die wir begrüßen, darunter die Feststellung, dass es zur Überwindung der digitalen Kluft wichtig ist, dass Satellitenmobilfunkdienste Gebiete außerhalb der wichtigen Großstadtgebiete der Mitgliedstaaten abdecken und eine möglichst hohe Dienstqualität erreichen, und auch das Argument, dass die geografische Abdeckung der geplanten Satellitenmobilfunksysteme ab der Bereitstellung der ersten Dienste ausreichend sein muss, sodass die Abdeckung dieser Systeme größer wird. Wir können jedoch nicht ignorieren, in welchem Kontext diese Vorschläge gemacht werden: dem der Liberalisierung und Weiterentwicklung des Telekommunikationsbinnenmarktes. Deshalb mussten wir gegen diesen Bericht stimmen. Ebenso sind wir nicht damit einverstanden, dass die Mitgliedstaaten auf ihr Recht auf Zuteilung von Funkfrequenzen verzichten sollen, weil die großflächige geografische Abdeckung durch Satellitenmobilfunkdienste die Vermeidung von Überlagerungen zwischen den Grenzen schwer macht. In der Tat hat die Kommission in ihrer Entscheidung vom Februar 2007 den Mitgliedstaaten das Recht auf Genehmigung des Betriebs von Bodenstationen auf ihrem Hoheitsgebiet belassen."@de9
lpv:translated text
"− There are positive points in this report which we welcome, in particular the proposals on the importance of mobile satellite services covering areas outside the main urban centres of Member States and of providing the best possible services in order to bridge the digital divide, and also the argument that the initial service coverage area of the proposed mobile satellite services should be set at a sufficient level, therefore leveraging the coverage capacity of such systems. However, we cannot ignore the context in which these proposals are made, namely the liberalisation and advance of the internal market for telecommunications. We therefore had to vote against this report. Likewise, we do not agree that Member States should give up their national rights on spectrum allocation because mobile satellite services have a large satellite footprint making it difficult to avoid interference across national boundaries. In fact, the February 2007 Commission decision did recognise that Member States should retain the right to grant authorisation for the operation of complementary ground components within their territories."@en4
lpv:spoken text
"Há aspectos positivos neste relatório que valorizamos, designadamente, as propostas sobre a importância de os serviços móveis via satélite cobrirem áreas fora dos principais centros urbanos dos Estados-Membros e de prestarem os melhores serviços possíveis, a fim de suprir o fosso digital, ou sobre a defesa de que a área de cobertura do serviço inicial dos serviços móveis via satélite propostos seja fixada a um nível suficiente, aumentando a capacidade de cobertura de tais sistemas. Mas não podemos esquecer o contexto em que estas propostas aparecem - liberalização e avanço do mercado interno das telecomunicações. Daí não podermos votar favoravelmente este relatório. De igual modo, discordamos que os Estados-Membros aceitem prescindir dos seus direitos nacionais em matéria de atribuição de espectro devido ao facto de os serviços móveis via satélite terem uma vasta zona de feixe, o que torna difícil evitar interferências para além das fronteiras nacionais, embora a decisão da Comissão de Fevereiro de 2007 reconheça que os Estados-Membros devem manter o direito de autorizar o funcionamento de componentes terrestres complementares nos seus territórios."@pt17
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"− Nella presente relazione vi sono punti positivi che accogliamo con favore, in particolare le proposte relative all’importanza dei servizi mobili via satellite che coprono aree esterne ai principali centri urbani degli Stati membri e della fornitura dei migliori servizi possibili al fine di colmare il divario digitale, nonché l’argomentazione per cui l’area di copertura iniziale del servizio dei servizi mobili via satellite proposti debba essere fissata a un livello sufficiente, aumentando pertanto la capacità di copertura di tali sistemi. Non possiamo tuttavia ignorare il contesto in cui tali proposte vengono presentate, e cioè la liberalizzazione e l’avanzamento del mercato interno delle telecomunicazioni. Non dobbiamo pertanto votare a favore della presente relazione. Parimenti, non concordiamo in merito al fatto che gli Stati membri debbano rinunciare ai propri diritti nazionali di uso delle frequenze in considerazione dell’ampiezza dell’impronta satellitare dei servizi mobili via satellite, che rende difficilmente evitabili le interferenze attraverso i confini nazionali. Infatti, la decisione della Commissione del febbraio 2007 riconosce che gli Stati membri debbano conservare il diritto di concedere l’autorizzazione per il funzionamento di componenti terrestri complementari all’interno del loro territorio."@it12
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"− Ce rapport contient des points positifs que nous saluons, en particulier les propositions sur l’importance de la couverture par les services mobiles par satellite de zones situées en dehors des principaux centres urbains des États membres et de la fourniture des meilleurs services possibles pour combler le fossé numérique, ou encore la demande que la zone de couverture initiale des services mobiles par satellites soit définie à un niveau suffisant afin de tirer profit de la capacité de couverture de ces systèmes. Toutefois, nous ne pouvons ignorer le contexte dans lequel ces propositions sont faites, qui est celui de la libéralisation et de l’avancement du marché intérieur des télécommunications. Nous avons donc dû voter contre ce rapport. De même, nous ne sommes pas d’accord pour dire que les États membres devraient renoncer à leurs droits nationaux d’allocation du spectre simplement parce que les services mobiles par satellite ont une empreinte satellitaire large qui permet difficilement d’éviter les interférences à travers les frontières nationales. En fait, la décision de la Commission de février 2007 admet que les États membres devraient garder le droit d’accorder l’autorisation pour l’exploitation d’équipements au sol complémentaires sur leurs territoires."@fr8
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.20.3-228"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph