Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-226"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.20.3-226"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". A presente proposta entronca num pacote de medidas no âmbito da actividade de transporte rodoviário. Neste caso a proposta em jogo vem adicionar coerência à legislação comunitária no âmbito do transporte internacional rodoviário de mercadorias através da fusão de dois regulamentos já existentes, visando garantir uma maior eficácia na aplicação das regras e precisando e facilitando a aplicação da noção de cabotagem. Mais ainda, implementa medidas para a simplificação e normalização da licença comunitária e da certidão do condutor, reduzindo, assim, custos administrativos e atrasos, nomeadamente, no caso de controlos ao longo do percurso. Os Estados-Membros vão ainda poder reforçar os seus sistemas de comunicação, o que facilitará o conhecimento das infracções cometidas por uma empresa de transporte rodoviário no Estado-Membro em que está estabelecida. Considero que este texto é da maior importância para o desenvolvimento desta actividade no mercado europeu, conferindo-lhe a celeridade necessária e a exigência e estrutura condizentes com um mercado aberto, regulado e justo."@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". − Tento návrh představuje součást balíčku opatření v rámci odvětví silniční dopravy. Tento konkrétní návrh má za cíl zlepšit soudržnost Společenství v oblasti silniční nákladní dopravy, spojením dvou existujících nařízení, čím se zabezpečí větší účinnost dodržování pravidel a umožní se uplatňování koncepce kabotáže. Stanovuje zároveň opatření na zjednodušení a normalizaci vydávání licencí Společenství a řidičských osvědčení, čímž se sníží administrativní výdaje a odstraní průtahy, zejména v případě silničních kontrol. Členské státy budou rovněž moci posílit své komunikační systémy, což zlepší systém oznamování přestupků spáchaných silničním dopravním podnikem v členském státě, kde má sídlo. Jsem přesvědčený o tom, že tento text je nesmírně důležitý pro rozvoj tohoto odvětví na evropském trhu a dodá mu potřebnou účinnost, regulaci a strukturu, která přispívá k otevřenému, regulovanému a spravedlivému trhu."@cs1
"Forslaget indgår i en pakke af foranstaltninger på vejtransportområdet. I dette tilfælde har forslaget til formål at forbedre sammenhængen i fællesskabslovgivningen med hensyn til den internationale godstransport ad landevej ved at sammenskrive de to nuværende forordninger for at opnå en større effektivitet ved anvendelse af reglerne og for at præcisere og fremme anvendelsen af cabotagebegrebet. Det fastsætter ligeledes foranstaltninger til at forenkle og standardisere EU-godkendelsen og førerattesten for på denne måde at reducere de administrative omkostninger og forsinkelser, især i tilfælde af landevejskontroller. Medlemsstaterne får også mulighed for at styrke deres kommunikationssystemer, hvilket vil fremme kendskabet til de overtrædelser, som er blevet begået af et transportfirma i den medlemsstat, hvor det er etableret. Jeg synes, at denne tekst er særdeles vigtig for videreudviklingen af denne aktivitet på det europæiske marked, og jeg tror, at den vil give den den nødvendige effektivitet, regulering og struktur til at kunne operere på et åbent, reguleret og fair marked."@da2
". − Dieser Vorschlag ist Teil eines Maßnahmenpakets im Straßenverkehrssektor. Bei diesem Vorschlag geht es speziell darum, die Kohärenz der Gemeinschaftsvorschriften im Bereich des grenzüberschreitenden Güterkraftverkehrs zu verbessern, indem zwei bestehende Verordnungen verschmolzen werden. Auf diese Weise soll für mehr Effizienz bei der Anwendung der Bestimmungen gesorgt und die Anwendung des Kabotagekonzepts klargestellt und erleichtert werden. Ferner werden Maßnahmen zur Vereinfachung und Standardisierung der Gemeinschaftslizenz und der Fahrerbescheinigung festgelegt, um die Verwaltungskosten und -fristen zu reduzieren, insbesondere bei Straßenkontrollen. Außerdem werden die Mitgliedstaaten in der Lage sein, ihre Kommunikationssysteme zu verbessern, was bei der Meldung von Straftaten eines Kraftverkehrsunternehmers an den Mitgliedstaat, in dem er niedergelassen ist, hilfreich sein wird. Ich halte diesen Text für enorm wichtig für die Entwicklung dieses Sektors im europäischen Markt und glaube, dass er ihm die Effizienz, Regulierung und Struktur geben wird, die ein offener, regulierter und gerechter Markt braucht."@de9
". − Η παρούσα πρόταση είναι μέρος μιας δέσμης μέτρων για τον τομέα των οδικών μεταφορών. Αυτή η συγκεκριμένη πρόταση αποσκοπεί στη βελτίωση της συνοχής της κοινοτικής νομοθεσίας στον τομέα των διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών με τη συγχώνευση δύο υφιστάμενων κανονισμών, διασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην εφαρμογή των κανόνων και αποσαφηνίζοντας και διευκολύνοντας την εφαρμογή της έννοιας των ενδομεταφορών. Ορίζει επίσης μέτρα για την απλοποίηση και την τυποποίηση της κοινοτικής άδειας και βεβαίωσης οδηγού, μειώνοντας έτσι τις διοικητικές δαπάνες και τις καθυστερήσεις, ιδιαίτερα δε σε περίπτωση ελέγχων στην άκρη του δρόμου. Τα κράτη μέλη θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να βελτιώσουν τα συστήματα επικοινωνίας τους πράγμα που θα βοηθήσει στην αναφορά αδικημάτων που διαπράττονται από εταιρεία μεταφορών στο κράτος μέλος που είναι εγκατεστημένη. Πιστεύω ότι το κείμενο αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για την ανάπτυξη αυτού του τομέα στην ευρωπαϊκή αγορά και θα της προσδώσει την απαραίτητη αποτελεσματικότητα, ρύθμιση και διάρθρωση συμβάλλοντας σε μια ανοικτή, ρυθμιζόμενη και δίκαιη αγορά."@el10
". − This proposal is part of a package of measures within the road transport sector. This particular proposal aims to improve the coherence of Community legislation in the area of international road haulage by merging two existing Regulations, thus ensuring greater efficiency in the application of rules and clarifying and facilitating the application of the cabotage concept. It also lays down measures to simplify and standardise the Community licence and driver attestation, thus reducing administrative costs and delays, particularly in the event of checks at the roadside. Member States will also be able to beef up their communication systems which will help with the reporting of offences committed by a road transport undertaking in the Member State in which it is established. I believe that this text is extremely important to the development of this sector in the European market and will give it the necessary efficiency, regulation and structure conducive to an open, regulated and fair market."@en4
". − Esta propuesta forma parte de un paquete de medidas en el ámbito de la actividad del transporte por carretera. En este caso, la propuesta en cuestión pretende aportar coherencia a la legislación comunitaria en el ámbito del transporte internacional de mercancías por carretera a través de la fusión de dos reglamentos existentes, con objeto de garantizar una mayor eficacia en la aplicación de las normas y precisando y facilitando la aplicación del concepto de cabotaje. Además, establece medidas para la simplificación y la normalización de la licencia comunitaria y de la certificación de los conductores, lo que reducirá los costes administrativos y los retrasos, sobre todo en el caso de los controles efectuados durante el trayecto. Los Estados miembros podrán asimismo reforzar sus sistemas de comunicación, lo que facilitará el conocimiento de las infracciones cometidas por una empresa de transporte por carretera en el Estado en que esté establecida. Creo que este texto reviste una importancia capital para el desarrollo de este sector en el mercado europeo, al que conferirá la eficiencia necesaria y la exigencia y estructura conducentes a un mercado abierto, regulado y justo."@es21
"− See ettepanek on üks osa autoveosektori meetmete paketist. Selle konkreetse ettepanekuga tahetakse parandada ühenduse õigusaktide selgust rahvusvaheliste autovedude valdkonnas, ühendades kaks varasemat määrust, tagades nii eeskirjade kohaldamisel suurema tõhususe ning selgitades ja soodustades kabotaažveo kontseptsiooni kohaldamist. Samuti kehtestab see meetmed ühenduse litsentside ja juhtimisoksuste tõendamise lihtsustamiseks ning standardimiseks, vähendades nii halduskulusid ja viivitusi, eriti teeäärsete kontrollide korral. Lisaks on liikmesriikidel võimalus parandada oma sidesüsteeme, mis aitavad teatada autoveo-ettevõtjate rikkumistest selles liikmesriigis, kus see kindlaks tehakse. Ma usun, et see tekst on äärmiselt oluline selle sektori arengu jaoks Euroopa turul ning annab sellele vajaliku tõhususe, regulatsiooni ja struktuuri, mis soodustab avatud, reguleeritud ja õiglast turgu."@et5
". − Ehdotus on osa maanteiden liikennealaa koskeva toimenpidepakettia. Tällä nimenomaisella ehdotuksella pyritään lisäämään yhteisön lainsäädännön johdonmukaisuutta kansainvälisen tavaraliikenteen alalla sulauttamalla toisiinsa kaksi asetusta. Näin taataan sääntöjen entistä tehokkaampi soveltaminen sekä kabotaasikäsitteen selventäminen ja soveltamisen helpottaminen. Ehdotuksessa esitetään myös toimenpiteitä yhteisön liikenneluvan ja kuljettajatodistuksen yksinkertaistamiseksi ja standardoimiseksi, sillä näin vähennetään hallinnollisia kustannuksia ja viivästymisiä, varsinkin tienvarsitarkistuksissa. Jäsenvaltioilla on myös mahdollisuus tehostaa viestintäjärjestelmiään, mikä auttaa maantieliikennettä harjoittavan yrityksen sijoittautumisvaltiossaan tekemien rikkomusten raportoinnissa. Minusta tämä teksti on hyvin tärkeä alan kehittämiseksi Euroopan markkinoilla. Sillä mahdollistetaan avoimiin, säänneltyihin ja tasapuolisiin markkinoihin johtava tarvittava tehokkuus, sääntely ja rakenne."@fi7
"− Cette proposition fait partie d’un ensemble de mesures dans le domaine du transport routier. Cette proposition en particulier vise à améliorer la cohérence de la législation communautaire dans le domaine du transport international de marchandises par route en fusionnant deux règlements existants, afin de permettre une meilleure efficacité dans l’application des règles et de clarifier et de faciliter l’application du concept de cabotage. Elle définit des règles visant à simplifier et à uniformiser la licence et l’attestation de chauffeur communautaires, ceci afin de réduire les coûts et les délais administratifs, en particulier dans le contexte de contrôles routiers. Les États membres seront également en mesure de renforcer leurs systèmes de communication, ce qui facilitera le signalement des infractions commises par une entreprise de transport routier dans l’État membre dans lequel elle est établie. Je pense que ce texte est extrêmement important pour le développement de ce secteur sur le marché européen et qu’il garantira l’efficacité, la règlementation et la structure nécessaires pour permettre le développement d’un marché ouvert, réglementé et juste."@fr8
". − Ez a javaslat a közúti fuvarozást érintő intézkedéscsomag része. Ez a konkrét javaslat a nemzetközi közúti fuvarozásra vonatkozó közösségi jogszabályok közötti kapcsolódások erősítésére törekszik két, már létező rendelet összevonásával. Így biztosít nagyobb hatékonyságot a jogszabályok alkalmazásánál, valamint a kabotázs-koncepció pontosításakor, és alkalmazásának előmozdításakor. Olyan intézkedéseket foganatosít, amelyek egyszerűsítik és szabványosítják a közösségi engedélyek és gépjárművezetői-tanúsítványok kiadását, s ezzel — különösen a közúti ellenőrzések esetén — mérséklik az adminisztratív költségeket és késedelmet. A tagállamok ugyancsak megerősíthetik távközlési rendszereiket, amelyek segíthetik az adott tagországban létesített közúti szállítmányozó vállalatok által elkövetett jogsértések kezelését. Úgy gondolom, hogy ez a szöveg rendkívül fontos az ágazatnak az európai piacon belüli fejlesztése szempontjából, és biztosítja számára azt a hatékonyságot, szabályozottságot és struktúrát, amely egy nyílt, szabályozott és tisztességes piac tekintetében kívánatos."@hu11
". − La presente proposta rientra in un pacchetto di misure nel quadro del settore del trasporto su strada. Questa specifica proposta mira a migliorare la coerenza della normativa comunitaria nell’area del trasporto internazionale di merci su strada, fondendo due regolamenti esistenti e garantendo di conseguenza una maggiore efficienza nell’applicazione delle norme, nonché chiarendo e facilitando l’applicazione del concetto di cabotaggio. Essa inoltre stabilisce misure volte a semplificare e normalizzare la licenza comunitaria e le attestazioni dei conducenti, riducendo di conseguenza i costi e i ritardi amministrativi, in particolare nel caso di controlli sulle strade. Gli Stati membri saranno altresì in grado di potenziare i loro sistemi di comunicazione, che contribuiranno a riportare reati commessi da un’impresa di trasporto su strada nello Stato membro in cui essa è stabilita. Ritengo che il presente testo sia estremamente importante per lo sviluppo di questo settore nel mercato europeo, conferendogli l’efficienza, la regolamentazione e la struttura necessarie, che conducono a un mercato aperto, regolato ed equo."@it12
". − Šis pasiūlymas yra dalis priemonių paketo, skirto reguliuoti kelių transporto sektorių. Šiuo pasiūlymu siekiama pagerinti Bendrijos teisės aktus tarptautinio krovinių pervežimo keliais sektoriuje suderinant du esamus Reglamentus ir taip užtikrinant didesnį efektyvumą taikant taisykles ir kabotažo koncepciją. Be to, šiame pasiūlyme numatytos Bendrijos vairuotojų teisių ir atestavimo supaprastinimo ir standartizavimo priemonės taip sumažinant administracines išlaidas ir užlaikymus, ypač patikrinimų kelionės metu. Valstybės narės galės suderinti savo ryšių sistemas ir galės efektyviau pranešti apie kelių transporto įsipareigojimų pažeidimus valstybėse narėse. Manau, kad šis dokumentas yra labai svarbus šio sektoriaus plėtrai Europos rinkoje ir suteiks reikiamą atviros ir sąžiningos rinkos efektyvumą, teisinį pagrindą ir struktūrą."@lt14
". − Šis priekšlikums ir daļa no pasākumiem, kas iecerēti transporta pārvadājumu nozarē. Tieši šī konkrētā priekšlikuma mērķis ir veicināt vienotību Eiropas Savienības tiesību aktos starptautisko autotransporta pārvadājumu jomā, apvienojot divas esošās regulas un tādējādi nodrošinot lielāku efektivitāti noteikumu izmantošanā, un vienkāršojot un atvieglojot kabotāžas koncepcijas pielietošanu. Tajā ir arī noteikti pasākumi, kas vienkāršo un standartizē Eiropas Savienības licences un šoferu atestāciju, tādējādi samazinot administratīvās izmaksas un aizkavēšanos, jo īpaši, veicot pārbaudes uz ceļa. Dalībvalstis arī varēs stiprināt savas komunikāciju sistēmas, kas palīdzēs ziņot par transporta pārvadātāju pārkāpumiem, kas veikti dalībvalstī, kurā tas ir izveidots. Es domāju, ka šis dokuments ir ļoti svarīgs šīs nozares attīstībai Eiropas tirgū, un tas nodrošinās nepieciešamo efektivitāti, kārtību un struktūru, kas veicinās atvērtu, regulētu un objektīvu tirgu."@lv13
". A presente proposta entronca num pacote de medidas no âmbito da actividade de transporte rodoviário. Neste caso a proposta em jogo vem adicionar coerência à legislação comunitária no âmbito do transporte internacional rodoviário de mercadorias através da fusão de dois regulamentos já existentes, visando garantir uma maior eficácia na aplicação das regras e precisando e facilitando a aplicação da noção de cabotagem. Mais ainda, implementa medidas para a simplificação e normalização da licença comunitária e da certidão do condutor, reduzindo, assim, custos administrativos e atrasos, nomeadamente, no caso de controlos ao longo do percurso. Os Estados-Membros vão ainda poder reforçar os seus sistemas de comunicação, o que facilitará o conhecimento das infracções cometidas por uma empresa de transporte rodoviário no Estado-Membro em que está estabelecida. Considero que este texto é da maior importância para o desenvolvimento desta actividade no mercado europeu, conferindo-lhe a celeridade necessária e a exigência e estrutura condizentes com um mercado aberto, regulado e justo."@mt15
". − Dit voorstel is onderdeel van een pakket maatregelen binnen de wegtransportsector. Het onderhavige voorstel beoogt de samenhang te bevorderen binnen de wetgeving van de Gemeenschap op het gebied van het internationaal wegtransport, door twee bestaande Verordeningen samen te voegen, waardoor de regels efficiënter kunnen worden uitgevoerd en de toepassing van het cabotageconcept wordt verhelderd en bevorderd. Ook worden er maatregelen in vastgelegd om rijbewijzen en bestuurdersattesten binnen de hele Gemeenschap te vereenvoudigen en standaardiseren, waardoor de administratieve kosten en tijdverlies teruggebracht worden, met name bij controles langs de weg. Lidstaten zullen ook hun communicatiesystemen kunnen versterken, zodat van overtredingen van een wegtransportonderneming aangifte kan worden gedaan in het lidstaat waar deze gevestigd is. Ik vind deze tekst uiterst belangrijk voor de ontwikkeling van deze sector van de Europese markt en ik denk dat deze daardoor de efficiëntie, de regulering en de structuur zal krijgen waardoor er een open, gereguleerde en eerlijke markt kan ontstaan."@nl3
". − Propozycja ta jest częścią pakietu działań w sektorze transportu drogowego. Celem tej konkretnej propozycji jest poprawa spójności legislacji wspólnotowej w sferze międzynarodowych przewozów drogowych poprzez połączenie dwóch istniejących rozporządzeń, co zapewni większą skuteczność w stosowaniu przepisów i ułatwi stosowanie pojęcia kabotażu. Propozycja wprowadza również zapisy, które uproszczą i ujednolicą wspólnotową licencję i zaświadczenia dla kierowców, co ograniczy koszty administracyjne i opóźnienia, zwłaszcza w przypadku kontroli drogowej. Państwa członkowskie będą mogły również poprawić swoje systemy komunikacyjne, co będzie pożyteczne w zawiadamianiu o wykroczeniach popełnionych przez firmy przewozowe w państwie członkowskim, w którym były ustanowione. Uważam, że omawiany tekst jest niezmiernie ważny dla rozwoju tego sektora na rynku europejskim i że nada sektorowi efektywność, ramy prawne i strukturę, dzięki czemu będzie to otwarty, regulowany i sprawiedliwy rynek."@pl16
". A presente proposta entronca num pacote de medidas no âmbito da actividade de transporte rodoviário. Neste caso a proposta em jogo vem adicionar coerência à legislação comunitária no âmbito do transporte internacional rodoviário de mercadorias através da fusão de dois regulamentos já existentes, visando garantir uma maior eficácia na aplicação das regras e precisando e facilitando a aplicação da noção de cabotagem. Mais ainda, implementa medidas para a simplificação e normalização da licença comunitária e da certidão do condutor, reduzindo, assim, custos administrativos e atrasos, nomeadamente, no caso de controlos ao longo do percurso. Os Estados-Membros vão ainda poder reforçar os seus sistemas de comunicação, o que facilitará o conhecimento das infracções cometidas por uma empresa de transporte rodoviário no Estado-Membro em que está estabelecida. Considero que este texto é da maior importância para o desenvolvimento desta actividade no mercado europeu, conferindo-lhe a celeridade necessária e a exigência e estrutura condizentes com um mercado aberto, regulado e justo."@ro18
". − Tento návrh predstavuje súčasť balíka opatrení v rámci sektora cestnej dopravy. Tento konkrétny návrh má za cieľ zlepšiť súdržnosť Spoločenstva v oblasti cestnej nákladnej dopravy, spojením dvoch existujúcich nariadení, čim sa zabezpečí väčšia účinnosť vykonávania pravidiel a umožní sa uplatňovanie koncepcie kabotáže. Stanovuje zároveň opatrenia na zjednodušenie a normalizáciu vydávania licencií Spoločenstva a vodičských osvedčení, čím sa znížia administratívne výdavky a odstránia prieťahy, najmä v prípade cestných kontrol. Členské štáty budú takisto môcť posilniť svoje komunikačné systémy, čo zlepší systém oznamovania priestupkov spáchaných cestným dopravným podnikom v členskom štáte, v ktorom má sídlo. Som presvedčený o tom, že tento text je nesmierne dôležitý pre rozvoj tohto odvetvia na európskom trhu a dodá mu potrebnú účinnosť, reguláciu a štruktúru, ktorá prispieva k otvorenému, regulovanému a spravodlivému trhu."@sk19
"− Ta predlog je del svežnja ukrepov v sektorju cestnega prometa. Cilj tega predloga je izboljšati skladnost zakonodaje Skupnosti na področju mednarodnega cestnega prevoza z združitvijo obstoječih uredb, tako da se s tem zagotovi večja učinkovitost pri uporabi pravil ter pojasnitvi in olajšanju uporabe pojma kabotaže. Prav tako določa ukrepe za poenostavitev in standardizacijo licence Skupnosti in potrdila za voznike, s čimer se zmanjšajo upravni stroški in zamude v primeru cestnih kontrol. Države članice bodo lahko tudi pospešile svoje komunikacijske sisteme, ki bodo pripomogli k beleženju kršitev prevoznega podjetja v državi članici, v kateri je ustanovljeno. Menim, da je to besedilo izjemno pomembno za razvoj tega sektorja na evropskem trgu in s tem se bo pridobila potrebna učinkovitost, ureditev in struktura, ugodna za odprt, urejen in pošten trg."@sl20
". − Detta förslag ingår i ett paket med åtgärder inom vägtransportsektorn. Syftet med just detta förslag är att förbättra samstämmigheten av gemenskapens lagstiftning på området för internationella godstransporter på väg genom att slå ihop två befintliga förordningar för att garantera ökad effektivitet i tillämpningen av reglerna och klargöra och underlätta tillämpningen av konceptet cabotage. Förslaget innehåller även åtgärder för att förenkla och standardisera gemenskapens licens- och förarbevis, vilket möjliggör minskade administrativa kostnader och förseningar, särskilt vid vägkontroller. Medlemsstaterna kommer även att kunna förstärka sina kommunikationssystem, vilket kommer att underlätta rapporteringen av överträdelser som begåtts i en annan medlemsstat än etableringsstaten. Jag anser att texten är ytterst viktig för utvecklingen inom denna sektor av den europeiska marknaden, och att den kommer att tillföra den effektivitet, reglering och struktur som krävs för att skapa en öppen, reglerad och rättvis marknad."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph