Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-225"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.20.3-225"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Καταψηφίζουμε την έκθεση για την πρόσβαση στις οδικές μεταφορές γιατί απελευθερώνει την αγορά των κοινοτικών οδικών μεταφορών, επιτρέποντας την πρόσβαση διεθνών μεταφορέων στις εθνικές μεταφορές. Παραδίδει έτσι τις διεθνείς και εσωτερικές οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών στις μονοπωλιακές επιχειρήσεις, με καταστροφικές συνέπειες για τις μικρομεσαίες μεταφορικές επιχειρήσεις και κυρίως για τους εργαζόμενους και τους οδηγούς που θα γίνουν θύματα ακόμα μεγαλύτερης εκμετάλλευσης των μονοπωλιακών ομίλων. H πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κινείται σε πιο αντιδραστική κατεύθυνση και από την πρόταση της Επιτροπής, αφού αφαιρεί ακόμα και τους ελάχιστους προτεινόμενους περιορισμούς και απαιτεί την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς διεθνών και εσωτερικών-εθνικών μεταφορών. H δυνατότητα απεριόριστου αριθμού φορτώσεων και μεταφορτώσεων στο εσωτερικό των κρατών μελών, απεριόριστης παραμονής του μεταφορικού μέσου και του προσωπικού σε άλλες χώρες μέλη, μετά την πραγματοποίηση απλώς διεθνούς μεταφοράς, έχει σαν στόχο τη μείωση του εργατικού κόστους, την καταστρατήγηση των μισθολογικών, εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων στις διεθνείς μεταφορές, την προώθηση συγκέντρωσης των δραστηριοτήτων σε μεγάλες πολυεθνικές που θα λυμαίνονται ανεξέλεγκτα τον κλάδο υποβαθμίζοντας την ποιότητα των υπηρεσιών. Γι αυτό και πρέπει να συναντήσει την σθεναρή αντίσταση του ταξικού εργατικού κινήματος, στη γραμμή της απειθαρχίας και της ανυπακοής στην αντεργατική, αντιλαϊκή πολιτική της ΕΕ."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hlasuji proti zprávě o přístupu k silniční dopravě. Liberalizuje trh silniční dopravy Společenství a otevírá mezinárodním dopravcům cestu na vnitrostátní trhy dopravy. Mezinárodní a vnitřní silniční doprava zboží a cestujících se tak odevzdává do rukou monopolů. Následky jsou katastrofální pro malé a střední dopravní společnosti a především pro zaměstnance a řidiče, jichž monopolní skupiny budou využívat ještě více. Návrh Evropského parlamentu se vydal ještě více zpátečnickou cestou než návrh Komise. Odstraňuje dokonce i minimální požadovaná omezení a požaduje úplnou liberalizaci trhu mezinárodní a vnitrostátní dopravy. Možnost neomezeného nakládání a překládání zboží v členských státech a neomezený čas, který mohou vozidla a zaměstnanci strávit v jiných členských státech po provedení operací výhradně mezinárodní dopravy, má za cíl snížit cenu práce. Způsobí však porušení práv na ochranu mzdy, práce a pojištění zaměstnanců mezinárodní dopravy a podpoří zvýšení koncentrace činností v nadnárodních společnostech, čímž se zdevastuje toto odvětví, pokud se jejich činnost nebude kontrolovat, a sníží se i kvalita nabízených služeb. Hnutí pracující třídy musí vehementně odmítnut tento návrh a prokázat nepodřízenost a neposlušnost vůči politice EU, která je proti lidem a proti ochraně při práci."@cs1
"Vi stemmer imod betænkningen om adgang til vejtransport, fordi den liberaliserer markedet for vejtransport i Fællesskabet og giver internationale transportvirksomheder adgang til national transport. Den internationale og nationale vejtransport af gods og passagerer overgives således til monopolvirksomhederne, med katastrofale følger for de små og mellemstore transportvirksomheder og især for arbejdstagerne og chaufførerne, som bliver ofre for endnu større udnyttelse fra monopolkoncernernes side. Europa-Parlamentets forslag bevæger sig i en endnu mere reaktionær retning end Kommissionens, da det fjerner selv de minimale restriktioner, der er foreslået, og kræver fuld liberalisering af markedet for international og national transport. Muligheden for ubegrænset lastning og omlastning i medlemsstaterne og ubegrænset ophold for køretøjer og personale i andre medlemslande, efter udførelse af rent national transport, har til formål at mindske arbejdsomkostningerne, omgå arbejdstagernes lønmæssige, arbejdsmæssige og forsikringsmæssige rettigheder inden for international transport og fremme koncentrationen af aktiviteter på store multinationale virksomheder, som uhindret vil plyndre sektoren og underminere tjenesteydelsernes kvalitet. Derfor bør det mødes med stærke protester fra arbejderbevægelsen, som vil nægte at adlyde og underkaste sig EU's arbejder- og befolkningsfjendtlige politik."@da2
"Wir stimmen gegen den Bericht über den Zugang zum Güterkraftverkehr. Er liberalisiert den gemeinschaftlichen Markt für den Güterkraftverkehr und öffnet das nationale Transportwesen für internationale Speditionsunternehmen. Damit wird der internationale und inländische Güter- und Personenverkehr den Monopolen ausgeliefert. Die Folgen für die kleinen und mittleren Speditionsunternehmen und vor allem für die Arbeitnehmer und Fahrer, die von den Monopolgruppen noch schärfer ausgebeutet werden, sind verheerend. Der Vorschlag des Europäischen Parlaments folgt einem noch reaktionäreren Kurs als der der Kommission. Er schiebt sogar die vorgeschlagenen Mindestanforderungen beiseite und verlangt die uneingeschränkte Liberalisierung des internationalen und inländischen Speditionsmarktes. Die Möglichkeit unbegrenzter Belade- und Umladevorgänge innerhalb der Mitgliedstaaten und unbegrenzte Einsatzzeiten für Fahrzeuge und Personal in anderen Mitgliedstaaten nach rein internationalen Transporten zielen darauf ab, die Arbeitskosten zu verringern. Der lohn-, arbeits- und versicherungsrechtliche Schutz der Werktätigen im internationalen Transportwesen wird mit Füßen getreten, und die Konzentration in den Händen großer multinationaler Konzerne, die die Branche ungehemmt ausbeuten und die Qualität der Dienstleistungen verschlechtern werden, wird unterstützt. Die Klassenbewegung der Werktätigen muss durch Ungehorsam gegenüber der arbeiter- und volksfeindlichen Politik der EU energisch Widerstand leisten."@de9
"We are voting against the report on access to road transport. It liberalises the Community road transport market and opens up international carriers to national transport. International and internal road transport of goods and passengers is thus handed over to the monopoly companies. The consequences are disastrous for small and medium-sized transport companies and especially for the workers and drivers who will be exploited even more by the monopoly groups. The European Parliament’s proposal is heading down an ever more reactionary path than that of the Commission. It removes even the minimum proposed restrictions and demands full liberalisation of the market for international and national transport. The possibility of limitless loading and reloading operations in the Member States, and unlimited time spent by vehicles and personnel in other Member States after carrying out purely international transport operations, is intended to reduce labour costs. It will violate the rights protecting the wages, labour and insurance of international transport workers and promote the concentration of activities in large multinationals, ravaging the sector if unchecked, and downgrading the quality of services. The working-class labour movement must vigorously oppose this in a show of insubordination and disobedience to the EU’s anti-labour, anti-popular policy."@en4
"Hemos votado en contra del informe sobre el acceso al transporte de mercancías por carretera. Éste liberaliza el mercado de transporte por carretera y permite que los operadores internacionales accedan al transporte nacional. El transporte por carretera internacional y nacional de mercancías y viajeros se entrega, pues, a las empresas monopolísticas. Las consecuencias serán desastrosas para las pequeñas y medianas empresas de transporte y, especialmente, para los trabajadores y conductores, a los que los grupos monopolísticos explotarán aún más. La propuesta del Parlamento Europeo emprende un camino aún más reaccionario que el de la Comisión. Elimina las restricciones mínimas propuestas y exige la plena liberalización del mercado del transporte internacional y nacional. La posibilidad de llevar a cabo operaciones de carga y recarga ilimitadas en los Estados miembros y el tiempo asimismo ilimitado que los vehículos y el personal pueden pasar en otros Estados miembros tras haber efectuado operaciones de transporte puramente internacionales tienen como objetivo reducir los costes laborales. Se violarán así los derechos que protegen los salarios, el trabajo y el seguro de los trabajadores en el sector del transporte internacional y se fomentará la concentración de actividades en grandes multinacionales que, de no ser sometidas a control, harán estragos en el sector y reducirán la calidad de los servicios. El movimiento de la clase trabajadora debe oponerse vigorosamente a esta iniciativa dando muestras de insubordinación y desobediencia a esta política de la UE contraria a los trabajadores y al pueblo."@es21
"Me hääletame selle autoveoturule juurdepääsu käsitleva raporti vastu. See liberaliseerib ühenduse autoveoturu ning avab riikliku transpordi rahvusvahelistele vedajatele. Rahvusvaheline ja riigisisene kaupade ja reisijate maanteevedu antakse seega üle monopoolsetele ettevõtetele. Selle tagajärjed on katastroofilised väikestele ja keskmise suurusega veoettevõtetele ning eriti töötajatele ja juhtidele, keda monopoolsed kontsernid veelgi rohkem ekspluateerima hakkavad. Euroopa Parlamendi ettepanek suundub veelgi tagurlikumale teele kui komisjoni oma. See kõrvaldab isegi minimaalsed väljapakutud piirangud ning nõuab rahvusvahelise ja riikliku veoturu täielikku liberaliseerimist. Võimalus teostada liikmesriikides piiramatult laadimis- ja ümberlaadimisoperatsioone ning hoida sõidukeid ja personali pärast rahvusvaheliste veooperatsioonide sooritamist piiramatu aja jooksul teistes liikmesriikides peaks vähendama tööjõukulusid. See rikub õigusi, mis kaitsevad rahvusvaheliste transporditöötajate palka, tööd ja kindlustust, ning soodustab tegevuste koondumist suurtesse rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mis kontrolli puudumisel laastavad selle sektori ja halvendavad teenuste kvaliteeti. Töölisliikumine peab sellele jõuliselt vastu seisma, näidates allumatust ja kuuletumatust ELi töötajate ja rahva vastasele poliitikale."@et5
"Äänestämme maantieliikenteen markkinoille pääsyä koskevaa mietintöä vastaan. Sillä vapautetaan yhteisön maantieliikenteen markkinat ja päästetään kansainväliset kuljetusliikkeet kansalliseen liikenteeseen. Näin kansainvälinen ja kansallinen maanteiden tavara- ja matkustajaliikenne luovutetaan monopoliyrityksille. Tämän seuraukset ovat katastrofaaliset pienille ja keskisuurille liikenneyrityksille ja varsinkin työntekijöille ja kuljettajille, joita monopoliryhmät riistävät yhä enemmän. Euroopan parlamentin ehdotus johtaa vielä komission ehdotustakin taantumuksellisempaan suuntaan. Siinä poistetaan vähäisimmätkin ehdotetut rajoitukset ja vaaditaan kansainvälisen ja kansallisen liikenteen markkinoiden täydellistä vapauttamista. Mahdollisuudella rajattomiin lastaus- ja purkuoperaatioihin jäsenvaltioissa ja ajoneuvojen sekä henkilöstön muissa jäsenvaltioissa viettämään rajoittamattomaan aikaan puhtaasti kansainvälisten liikennematkojen jälkeen pyritään vähentämään työvoimakustannuksia. Sillä rikotaan kansainvälisen liikenteen työntekijöiden palkkoja, työtä ja vakuutuksia koskevia oikeuksia ja edistetään toiminnan keskittymistä suuriin monikansallisiin yrityksiin, joka valvomattomana tuhoaa koko alan ja laskee palvelujen laatua. Työväenluokan liikkeen on tiukasti vastustettava tätä niskoittelemalla ja olemalla tottelematta EU:n työväen ja kansan vastaista politiikkaa."@fi7
"Nous votons contre le rapport sur l’accès au transport routier. Il libéralise le marché du transport routier communautaire et ouvre les transports nationaux aux opérateurs internationaux. Le transport international et interne de marchandises et de passagers par la route est ainsi livré en pâture aux entreprises monopolistes. Les conséquences sont désastreuses pour les entreprises de transport de petite et moyenne taille, et en particulier pour les travailleurs et les chauffeurs qui seront exploités encore plus par les grands groupes en situation de monopole. La proposition du Parlement européen représente une approche encore plus réactionnaire que celle de la Commission. Elle supprime même les restrictions minimales proposées et exige la libéralisation complète du marché du transport international et national. La possibilité d’opérations infinies de chargement et de rechargement à l’intérieur des États membres, le temps illimité passé par les véhicules et le personnel dans d’autres États membres après la réalisation d’opérations de transport purement internationales, toutes ces mesures visent à réduire le coût de la main-d’œuvre. Elles violeront les droits visant à protéger les salaires, le travail et les assurances des travailleurs du transport international et faciliteront la concentration des activités au sein de grandes multinationales. Si cette évolution n’est pas freinée, elle dévastera le secteur et entraînera une dégradation des services. Les organisations de travailleurs doivent s’opposer vigoureusement à cette évolution dans une démonstration d’insubordination et de désobéissance face à la politique anti-travailleurs, antipopulaire de l’Union européenne."@fr8
"A közúti fuvarozáshoz való hozzájutásról szóló jelentés ellen szavazunk. Annak révén ugyanis a közösségi közúti szállítmányozási piac liberalizálása következik be, illetve nemzetközi fuvarozók szállják meg a nemzeti közlekedést. Ezzel az áruk és személyek nemzetközi és nemzeti közúti fuvarozását a monopolhelyzetben lévő vállalatok szerzik meg. Ez katasztrofális következményekkel jár a kis- és közepes szállítmányozási vállalkozásokra, de különösen a munkásokra és sofőrökre nézve, akiket még jobban kizsákmányolnak a monopolista csoportok. Az Európai Parlament javaslata még reakciósabb útra téved, mint a Bizottság előterjesztése. Előbbiből még a legenyhébb korlátozások is kikerülnek, és az a nemzetközi és nemzeti fuvarozási piac teljes liberalizációját követeli. A tagállamokon belüli korlátlan rakodásnak és átrakodásnak, a gépjárművek és azok személyzete tisztán nemzetközi szállítmányozási műveletet követő, más tagállamon belüli korlátlan idejű tartózkodásának lehetősége a munkabérköltségek csökkentését célozza. Ez sérti azokat a jogokat, amelyek a nemzetközi fuvarozási dolgozók bérét, munkaügyi és biztosítási helyzetét védik, miközben előmozdítja a nagy multinacionálisok tevékenységének koncentrálását, ezzel — amennyiben hiányzik az ellenőrzés — tönkreteszi az ágazatot és lerontja a szolgáltatások színvonalát. A munkásosztálynak engedetlenségi és tiltakozó mozgalom révén határozottan szembe kell szállnia az EU munkavállaló-sellenes és népellenes politikájával."@hu11
"Non votiamo a favore della relazione sull’accesso al trasporto stradale. Liberalizza il mercato del trasporto di merci su strada e apre gli operatori internazionali al trasporto nazionale. Il trasporto interno e internazionale su strada delle merci e dei passeggeri è pertanto passato alle imprese di monopolio. Le conseguenze sono disastrose per le imprese di piccole e medie dimensioni e in particolare per i lavoratori e i conducenti che verranno sfruttati ancora di più dai gruppi di monopolio. La proposta del Parlamento europeo sta puntando a una strada sempre più reazionaria rispetto a quella della Commissione. Elimina persino la più piccola limitazione proposta e richiede la piena liberalizzazione del mercato del trasporto nazionale e internazionale. La possibilità di eseguire senza limitazioni operazioni di scarico e ricarico degli Stati membri e il tempo illimitato passato dai veicoli e dal personale in altri Stati membri dopo aver condotto semplici operazioni di trasporto internazionale, è volto a ridurre i costi della manodopera. Si violeranno i diritti che tutelano i salari, il lavoro e l’assicurazione dei lavoratori del trasporto internazionale e si promuoverà la concentrazione delle attività in grandi multinazionali, devastando il settore se non controllato e degradando la qualità dei servizi. Il movimento laburista della classe operaia deve opporsi vigorosamente a tutto ciò, mostrando insubordinazione e disobbedienza alla politica antilaburista e antipopolare dell’UE."@it12
"Mes balsuojame prieš pranešimą dėl prieigos prie kelių transporto rinkos. Juo siekiama liberalizuoti Bendrijos kelių transporto rinką ir atverti duris tarptautinėms pervežimo bendrovėms į nacionalines rinkas. Todėl tarptautinis ir vidaus kelių krovinių pervežimo ir keleivių transportas perduodamas į monopolinių bendrovių rankas. Smulkioms ir vidutinio dydžio transporto bendrovėms pasekmės būtų tiesiog tragiškos, o ypač darbuotojams ir vairuotojams, kuriuos dar labiau išnaudotų monopolinės grupės. Europos Parlamento pasiūlymas sukels dar daugiau neigiamų reakcijų, negu Komisijos pasiūlymas. Juo pašalinami net mažiausi pasiūlyti apribojimai ir reikalaujama visiško tarptautinio ir nacionalinio transporto rinkos liberalizavimo. Galimybė naudoti neribotą pakrovimo ir iškrovimo operacijų skaičių valstybėse narėse ir neribojamą laiką, kurį transporto priemonės ir vairuotojai praleidžia kitose valstybėse narėse įvykdę tarptautines transporto operacijas, skirta sumažinti darbo sąnaudas. Taip bus pažeidžiamos tarptautinio transporto darbuotojų atlyginimų, darbo ir draudimo apsaugos teisės ir skatinama veiklos koncentracija tarptautinių bendrovių rankose, todėl sumažės teikiamų paslaugų kokybė. Darbuotojų klasės judėjimas turi aktyviai tam pasipriešinti ir parodyti nepaklusnumą Europos Sąjungos prieš darbą nukreiptai ir nepopuliariai politikai."@lt14
"Mēs balsojām pret ziņojumu par piekļuvi autotransporta pārvadājumu tirgum. Tas liberalizē Eiropas Savienības transporta pārvadājumu tirgu un ļauj valstu pārvadājumus veikt starptautiskajiem pārvadātājiem. Starptautiskos un iekšējos kravas un preču pārvadājumus tādējādi veic monopoluzņēmumi. Šāda procesa sekas būs postošas maziem un vidēji lieliem transporta uzņēmumiem, īpaši darbiniekiem un šoferiem, kurus monopolu grupas vairāk izmantos. Eiropas Parlamenta priekšlikumā ir noteikts vēl reakcionārāks ceļš nekā Komisijas priekšlikumā. Tajā ir atcelti pat minimālie ierosinātie ierobežojumi un pieprasīta starptautiskā un valsts transporta autopārvadājumu tirgus pilnīga liberalizācija. Neierobežota iekraušanas un izkraušanas operāciju iespēja dalībvalstīs, neierobežots laiks, kuru transporta līdzekļi un personāls pavada dalībvalstīs pēc starptautiskiem pārvadājumiem, ir paredzēts, lai samazinātu darba izmaksas. Tas pārkāpj tiesības, kas aizsargā algas, starptautisko pārvadājumu darbinieku darbu un apdrošināšanu, un veicina darbību koncentrēšanos lielos daudznacionālos uzņēmumos, kas postīs transporta pārvadājumu sektoru, ja to nekontrolēs, un samazinās pakalpojumu kvalitāti. Strādniekiem ir stingri jāpretojas šiem pasākumiem, demonstrējot nepakļaušanos un neievērojot ES nepopulāro, pret nodarbinātību vērsto politiku."@lv13
"Kαταψηφίζουμε την έκθεση για την πρόσβαση στις οδικές μεταφορές γιατί απελευθερώνει την αγορά των κοινοτικών οδικών μεταφορών, επιτρέποντας την πρόσβαση διεθνών μεταφορέων στις εθνικές μεταφορές. Παραδίδει έτσι τις διεθνείς και εσωτερικές οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών στις μονοπωλιακές επιχειρήσεις, με καταστροφικές συνέπειες για τις μικρομεσαίες μεταφορικές επιχειρήσεις και κυρίως για τους εργαζόμενους και τους οδηγούς που θα γίνουν θύματα ακόμα μεγαλύτερης εκμετάλλευσης των μονοπωλιακών ομίλων. H πρόταση του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου κινείται σε πιο αντιδραστική κατεύθυνση και από την πρόταση της Επιτροπής, αφού αφαιρεί ακόμα και τους ελάχιστους προτεινόμενους περιορισμούς και απαιτεί την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς διεθνών και εσωτερικών-εθνικών μεταφορών. H δυνατότητα απεριόριστου αριθμού φορτώσεων και μεταφορτώσεων στο εσωτερικό των κρατών μελών, απεριόριστης παραμονής του μεταφορικού μέσου και του προσωπικού σε άλλες χώρες μέλη, μετά την πραγματοποίηση απλώς διεθνούς μεταφοράς, έχει σαν στόχο τη μείωση του εργατικού κόστους, την καταστρατήγηση των μισθολογικών, εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων στις διεθνείς μεταφορές, την προώθηση συγκέντρωσης των δραστηριοτήτων σε μεγάλες πολυεθνικές που θα λυμαίνονται ανεξέλεγκτα τον κλάδο υποβαθμίζοντας την ποιότητα των υπηρεσιών. Γι αυτό και πρέπει να συναντήσει την σθεναρή αντίσταση του ταξικού εργατικού κινήματος, στη γραμμή της απειθαρχίας και της ανυπακοής στην αντεργατική, αντιλαϊκή πολιτική της ΕΕ."@mt15
". We stemmen tegen het verslag over de toegankelijkheid van het wegtransport. Het liberaliseert de wegtransportmarkt van de Gemeenschap en maakt het mogelijk dat internationale vervoerders nationale transporten uitvoeren. Internationaal goederen- en personenvervoer over de weg wordt zo binnen de interne markt overgeleverd aan de monopolisten. De gevolgen daarvan kunnen desastreus zijn voor kleine en middelgrote transportondernemingen en met name voor werknemers en chauffeurs die nog meer uitgebuit zullen worden door de monopolistische groepen. Het voorstel van het Europees Parlement kiest voor een nog meer reactionaire weg dan dat van de Commissie. Het neemt zelfs de voorgestelde minimale restricties weg en vraagt om een volledige liberalisering van de markt voor internationaal en nationaal transport. De mogelijkheid om in de lidstaten onbeperkt te kunnen laden en herladen en het opheffen van de beperkingen aan de verblijfstijd van voertuigen en personeel in een andere lidstaat nadat een strikt internationaal transport is afgerond, zijn erop gericht de arbeidskosten terug te dringen. Hierdoor zullen de rechten worden geschonden die bedoeld zijn om de lonen, het werk en de verzekeringen van werknemers in het internationaal wegtransport te beschermen en het zal ertoe leiden dat de activiteiten sterk geconcentreerd zullen worden bij grote multinationals. Als dit niet wordt tegengehouden zal dit grote schade toebrengen aan de sector en het zal ten koste gaan van de kwaliteit van de dienstverlening. De labour-beweging die opkomt voor de arbeidersklasse moet hier sterk tegen ageren, in een duidelijke demonstratie van insubordinatie en ongehoorzaamheid aan dit EU-beleid dat gericht is tegen de arbeiders en tegen de mensen."@nl3
"Głosujemy przeciw sprawozdaniu w sprawie dostępu do transportu drogowego. Liberalizuje on wspólnotowy rynek transportu drogowego i otwiera drogę do krajowego transportu dla przewoźników międzynarodowych. W ten sposób międzynarodowy i krajowy transport drogowy towarów i pasażerów przekazujemy w ręce monopoli. Konsekwencje będą katastrofalne dla małych i średnich firm przewozowych, a zwłaszcza dla pracowników i kierowców, którzy będą eksploatowani w jeszcze większym stopniu przez grupy monopolistyczne. Propozycja Parlamentu Europejskiego zmierza w jeszcze bardziej reakcyjnym kierunku niż propozycja Komisji. Znosi ona nawet minimalne restrykcje i żąda pełnej liberalizacji rynku przewozów międzynarodowych i krajowych. Możliwość nieograniczonego załadunku i rozładunku w państwach członkowskich i brak ograniczeń czasowych dla pojazdów i pracowników w innych państwach członkowskich po zakończeniu czysto międzynarodowych przewozów ma w zamierzeniu ograniczyć koszty pracy. W istocie narusza prawa chroniące zarobki, pracę i ubezpieczenie międzynarodowych pracowników transportowych i ułatwia koncentrację przez wielkie korporacje wielonarodowe, co doprowadzi do zniszczenia sektora i obniżenia jakości usług. Ugrupowania reprezentujące klasę robotniczą muszą zdecydowanie przeciwstawić się tej propozycji poprzez niesubordynację i nieposłuszeństwo wobec antyrobotniczej i antyludowej polityki UE."@pl16
"Votamos contra o relatório sobre o acesso aos transportes rodoviários, porque liberaliza o mercado comunitário dos transportes rodoviários, permitindo o acesso das transportadoras internacionais aos transportes nacionais. Deste modo, o transporte internacional e interno de mercadorias e passageiros é entregue às companhias monopolistas, com consequências desastrosas para as pequenas e médias empresas e principalmente para os trabalhadores e os motoristas que passam a ser ainda mais explorados pelos grupos monopolistas. A proposta do Parlamento Europeu está a enveredar por um caminho ainda mais reaccionário do que o da proposta da Comissão. Suprime inclusivamente as restrições mínimas propostas e exige a liberalização total do mercado dos transportes internacionais e nacionais. A possibilidade de um número ilimitado de operações de carga e recarga nos Estados-Membros e de permanência por tempo ilimitado dos veículos e do pessoal noutros Estados-Membros, depois da realização de operações de transporte puramente internacional, tem por objectivo a redução dos custos laborais, o desmantelamento dos direitos que protegem os salários, as condições de trabalho e a segurança social dos trabalhadores dos transportes internacionais, e a promoção da concentração das actividades em grandes multinacionais, que livres de qualquer controlo irão destruir o sector, degradando a qualidade dos serviços. O movimento das classes trabalhadoras tem de se opor energicamente a estas medidas através de uma demonstração de insubordinação e desobediência à política antilaboral e antipopular da UE."@pt17
"Kαταψηφίζουμε την έκθεση για την πρόσβαση στις οδικές μεταφορές γιατί απελευθερώνει την αγορά των κοινοτικών οδικών μεταφορών, επιτρέποντας την πρόσβαση διεθνών μεταφορέων στις εθνικές μεταφορές. Παραδίδει έτσι τις διεθνείς και εσωτερικές οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών στις μονοπωλιακές επιχειρήσεις, με καταστροφικές συνέπειες για τις μικρομεσαίες μεταφορικές επιχειρήσεις και κυρίως για τους εργαζόμενους και τους οδηγούς που θα γίνουν θύματα ακόμα μεγαλύτερης εκμετάλλευσης των μονοπωλιακών ομίλων. H πρόταση του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου κινείται σε πιο αντιδραστική κατεύθυνση και από την πρόταση της Επιτροπής, αφού αφαιρεί ακόμα και τους ελάχιστους προτεινόμενους περιορισμούς και απαιτεί την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς διεθνών και εσωτερικών-εθνικών μεταφορών. H δυνατότητα απεριόριστου αριθμού φορτώσεων και μεταφορτώσεων στο εσωτερικό των κρατών μελών, απεριόριστης παραμονής του μεταφορικού μέσου και του προσωπικού σε άλλες χώρες μέλη, μετά την πραγματοποίηση απλώς διεθνούς μεταφοράς, έχει σαν στόχο τη μείωση του εργατικού κόστους, την καταστρατήγηση των μισθολογικών, εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων στις διεθνείς μεταφορές, την προώθηση συγκέντρωσης των δραστηριοτήτων σε μεγάλες πολυεθνικές που θα λυμαίνονται ανεξέλεγκτα τον κλάδο υποβαθμίζοντας την ποιότητα των υπηρεσιών. Γι αυτό και πρέπει να συναντήσει την σθεναρή αντίσταση του ταξικού εργατικού κινήματος, στη γραμμή της απειθαρχίας και της ανυπακοής στην αντεργατική, αντιλαϊκή πολιτική της ΕΕ."@ro18
"Hlasujeme proti správe o prístupe k cestnej doprave. Liberalizuje trh cestnej dopravy Spoločenstva a otvára cestu medzinárodným dopravcom na národné trhy dopravy. Medzinárodná a vnútorná cestná doprava tovarov a cestujúcich sa tak odovzdáva do rúk monopolov. Následky sú katastrofálne pre malé a stredné dopravné spoločnosti a predovšetkým pre zamestnancov a vodičov, ktorých monopolné skupiny budú využívať ešte viac. Návrh Európskeho parlamentu sa ubral ešte väčšmi spiatočníckou cestou ako návrh Komisie. Odstraňuje dokonca aj minimálne požadované obmedzenia a požaduje úplnú liberalizáciu trhu medzinárodnej a národnej dopravy. Možnosť neobmedzeného nakladania a prekladania tovarov v členských štátoch a neobmedzený čas, ktorý môžu vozidlá a zamestnanci stráviť v iných členských štátoch po vykonaní operácií výhradne medzinárodnej dopravy, má za cieľ znížiť cenu práce. Spôsobí však porušenie práv na ochranu mzdy, práce a poistenia zamestnancov medzinárodnej dopravy a podporí zvýšenú koncentráciu činností v nadnárodných spoločnostiach, čim sa spustoší tento sektor, ak sa ich činnosť nebude kontrolovať, a zníži sa aj kvalita ponúkaných služieb. Hnutie pracujúcej triedy musí vehementne odmietnuť tento návrh a preukázať nepodriadenosť a neposlušnosť voči politike EÚ, ktorá je proti ľuďom a proti ochrane pri práci."@sk19
"Glasujemo proti poročilu o dostopu do cestnega prometa. Ta liberalizira trg cestnega prometa Skupnosti in odpira mednarodnim prevoznikom nacionalni prevoz. Mednarodni in notranji cestni prevoz blaga in potnikov se tako preda monopolu družb. Posledice so uničujoče za mala in srednja prevozna podjetja in zlasti za delavce ter voznike, ki jih bodo monopolne skupine še bolj izkoristile. Predlog Evropskega parlamenta omejuje vse bolj nazadnjaško pot, kot je pot Komisije. Odpravlja celo predlaganje najmanjše omejitve in zahteva popolno liberalizacijo trga za mednarodni in nacionalni prevoz. Možnost neomejenih dejavnosti natovarjanja in raztovarjanja v državah članicah ter neomejenega časa, ki ga porabijo vozila in osebje v drugih državah članicah po opravljenem izključno mednarodnem prevozu, naj bi znižala stroške dela. Kršila se bo pravica do varstva plač, dela in zavarovanja mednarodnih prevoznikov ter spodbujalo usmerjanje dejavnosti v velikih multinacionalkah, kar bo uničilo sektor, če ne bo pod nadzorom, in oslabilo kakovost storitev. Gibanje delovnega razreda mora temu ostro nasprotovati z nepokorščino in neupoštevanjem protidelavske in nepriljubljene politike EU."@sl20
"Vi röstar mot betänkandet om tillträde till marknaden för godstransporter på väg. Det leder till en avreglering av gemenskapens vägtransportmarknad och gör det möjligt för internationella transportföretag att gå in på de nationella transportmarknaderna. Internationella och interna gods- och persontransporter på väg lämnas på så vis över till monopolföretagen. Konsekvenserna av detta är katastrofala för små och medelstora transportföretag och särskilt för arbetstagarna och förarna, som kommer att utnyttjas ännu mer av monopolgrupperna. Europaparlamentets förslag är ännu mer bakåtsträvande än kommissionens. I parlamentets förslag stryks även de minimibegränsningar som föreslagits och man kräver fullständig avreglering av marknaden för internationell och nationell transport. Möjligheten till obegränsad lastning och omlastning i medlemsstaterna och att fordon och personal får befinna sig i obegränsad tid i andra medlemsstater efter att ha genomfört rent internationella transporter är avsedd att minska arbetskostnaderna. Förslaget utgör en överträdelse av rätten till att skydda löner, arbete och försäkringar för internationella transportarbetare, och främjandet av koncentration av verksamheten till stora multinationella bolag kommer att ödelägga sektorn om detta får ske okontrollerat. Därtill kommer även kvaliteten på tjänsterna att försämras. Arbetarrörelsen måste kraftfullt motsätta sig detta genom att visa insubordination och olydnad gentemot EU:s arbetarfientliga och antifolkliga politik."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph