Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-221"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.20.3-221"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". O relatório da colega Ţicău insere-se num pacote de medidas, juntamente com dois outros relatórios, para o enquadramento da actividade de transporte rodoviário. Esta actividade é da maior importância no espaço económico europeu, possibilitando o mercado aberto e concorrencial de que hoje nos orgulhamos. Com esta nova proposta as empresas deverão contratar um gestor de transporte, com formação certificada, que será responsável pela gestão do tráfego da empresa de transporte, mantendo-se as condições já estabelecidas para aceder à profissão - idoneidade, capacidade financeira e capacidade profissional. O objectivo desta reformulação é garantir que a legislação existente se torne mais inteligível e exigente em termos de segurança e eficácia para a prática desta actividade. Saúdo assim o trabalho feito pela relatora no âmbito da responsabilização em termos de segurança e de garantias de seriedade nesta actividade económica e ainda as medidas relativas às competências profissionais, que envolvem uma formação exigente e o reconhecimento mútuo dos diplomas e das licenças."@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". − Zpráva paní Ţicăuové je součástí balíčku opatření, které spolu s dvěma dalšími zprávami mají za cíl regulovat činnost v oblasti silniční dopravy. Tato činnost je velmi důležitá v rámci evropského hospodářského prostoru, protože umožňuje vytvoření otevřeného trhu s hospodářskou soutěží, na který jsme v současnosti tak pyšní. Podle tohoto nového návrhu musí společnosti zaměstnávat manažera dopravy s odbornou kvalifikací, který bude zodpovědný za řízení činnosti dopravní společnosti. Nadále budou platit podmínky, které už byly stanoveny dříve pro povolení této činnosti, tedy bezúhonnost, finanční postavení a odborná způsobilost. Toto přepracování má za cíl zpřehlednit existující právní předpisy a zabezpečit, aby byly náročnější, ve smyslu bezpečnosti a účinnosti v tomto druhu hospodářské činnosti. Proto vítám práci, kterou vykonala zpravodajka s cílem zvýšit zodpovědnost v oblasti bezpečnosti a záruk závazků v tomto odvětví, ale i opatření pro odbornou způsobilost, která vyžaduje vzdělání na vysoké úrovni a vzájemné uznávaní diplomů a licencí."@cs1
"Fru Ţicăus betænkning er en del af den pakke af foranstaltninger, der sammen med de to andre betænkninger har til formål at regulere vejtransporten. Denne aktivitet er særdeles vigtig for det europæiske økonomiske samarbejdsområde, da den muliggør det åbne og konkurrencedygtige marked, vi er så stolte over i dag. Med dette nye forslag skal virksomhederne ansætte en transportleder med en certificeret uddannelse, som skal være ansvarlig for ledelsen af virksomhedens transportaktiviteter. De allerede fastsatte betingelser for adgang til erhvervet - egnethed, økonomisk grundlag og faglige kvalifikationer - skal fastholdes. Denne omformulering har til formål at gøre den gældende lovgivning mere forståelig og krævende med hensyn til sikkerheden og effektiviteten i forbindelse med udøvelsen af dette erhverv. Jeg glæder mig også over ordførerens indsats for at øge ansvaret i form af sikkerhed og garantier og forpligtelser i forbindelse med denne økonomiske aktivitet samt foranstaltningerne om faglige kvalifikationer, der omfatter en krævende uddannelse og gensidig anerkendelse af eksamensbeviser og godkendelser."@da2
". − Der Bericht von Frau Ţicău reiht sich ein in ein Maßnahmenpaket, das zusammen mit zwei weiteren Berichten darauf abzielt, die Straßenverkehrstätigkeit zu regulieren. Diese Tätigkeit ist für den Europäischen Wirtschaftsraum von höchster Bedeutung, da sie den offenen und wettbewerbsfähigen Markt ermöglicht, auf den wir heute so stolz sind. Diesem neuen Vorschlag zufolge müssen die Unternehmen einen Verkehrsleiter mit zertifizierter Ausbildung einstellen, der für die Leitung der Verkehrstätigkeit des Unternehmens verantwortlich ist. Die bereits festgelegten Bedingungen für den Zugang zum Beruf, vor allem Zuverlässigkeit, finanzielle Leistungsfähigkeit und fachliche Eignung, werden beibehalten. Durch diese Neufassung sollen die bestehenden Vorschriften verständlicher und – was die Sicherheit und Effizienz bei dieser Art von Unternehmenstätigkeit betrifft – anspruchsvoller werden. Deshalb begrüße ich die Arbeit der Berichterstatterin zur Erhöhung der Verantwortung in Bezug auf die Sicherheit und Leistungsgarantien in diesem Sektor und auch die Maßnahmen in Bezug auf die fachliche Eignung, die eine qualifizierte Ausbildung und die gegenseitige Anerkennung von Bescheinigungen und anderen Dokumenten beinhalten."@de9
". − Η έκθεση της κ. Ţicău είναι μέρος μιας δέσμης μέτρων η οποία, μαζί με δύο άλλες εκθέσεις, στοχεύει στη ρύθμιση της δραστηριότητας των οδικών μεταφορών. Η δραστηριότητα αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και καθιστά δυνατή την ανοικτή και ανταγωνιστική αγορά για την οποία σήμερα είμαστε τόσο υπερήφανοι. Βάσει αυτής της νέας πρότασης, οι εταιρείες πρέπει να προσλαμβάνουν διαχειριστή μεταφορών με πιστοποιημένη κατάρτιση ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της μεταφορικής δραστηριότητας της εταιρείας. Οι όροι που ορίζονται ήδη για την πρόσβαση στο επάγγελμα –ήτοι χρηστοήθεια, χρηματοπιστωτική ικανότητα και επαγγελματική επάρκεια– διατηρούνται. Η παρούσα αναδιατύπωση αποσκοπεί στο να καταστήσει την ισχύουσα νομοθεσία νομικά σαφέστερη και απαιτητικότερη όσον αφορά την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα σε αυτού του είδους τις επιχειρήσεις. Κατά συνέπεια, χαιρετίζω το έργο που επιτέλεσε η εισηγήτρια για την ενίσχυση της υπευθυνότητας όσον αφορά την ασφάλεια και τις εγγυήσεις δέσμευσης στον τομέα αυτό καθώς επίσης και τα μέτρα για την επαγγελματική επάρκεια τα οποία συνεπάγονται κατάρτιση υψηλού επιπέδου και αμοιβαία αναγνώριση διπλωμάτων και αδειών."@el10
". − Mrs Ţicău’s report is part of a package of measures that, together with two other reports, aims to regulate road transport activity. This activity is supremely important within the European Economic Area as it enables the open and competitive market of which we are nowadays so proud. Under this new proposal, companies must hire a transport manager with certified training who shall be responsible for managing the company’s transport activity. The conditions already laid down for accessing the occupation – namely good repute, financial standing and professional competence – are maintained. This recasting is intended to make the existing legislation more intelligible and demanding in terms of safety and efficiency in this type of business. I therefore welcome the work carried out by the rapporteur to increase responsibility in terms of safety and guarantees of commitment in this sector and also the measures on professional competence which involve high-quality training and mutual recognition of diplomas and licences."@en4
". − El informe de la señora Ţicău forma parte, junto a otros dos informes, de un paquete de medidas sobre la regulación del transporte por carretera. Esta actividad reviste importancia capital en el Espacio Económico Europeo, ya que posibilita el mercado abierto y competitivo del que hoy nos enorgullecemos. Con arreglo a esta nueva propuesta, las empresas deben contratar a un gestor de transporte, con formación certificada, que será responsable de la gestión del tráfico de la empresa de transporte, manteniéndose las condiciones ya establecidas para acceder a la profesión: idoneidad, capacidad financiera y capacidad profesional. El objetivo de esta refundición consiste en garantizar que la legislación existente sea más inteligible y exigente en materia de seguridad y eficacia para la práctica de esta actividad. Así, me congratulo del trabajo llevado a cabo por la ponente en el ámbito de la responsabilización en materia de seguridad y de las garantías de seriedad en esta actividad económica, así como en relación con las medidas relativas a las competencias profesionales, que requieren una formación exigente y el reconocimiento mutuo de diplomas y licencias."@es21
". − Silvia-Adriana Ţicău’s raport on üks osa meetmepaketist, mis koos kahe teise raportiga peaks reguleerima maanteetranspordi tegevusi. Need tegevused on Euroopa Majanduspiirkonnas äärmiselt olulised, sest need muudavad võimalikuks selle avatud ja konkurentsitiheda turu, mille üle me tänapäeval nii uhked oleme. Selle uue ettepaneku kohaselt peavad ettevõtted tööle võtma tõendatud väljaõppega veokorraldaja, kes vastutab ettevõtte veotegevuse eest. Säilivad juba olemasolevad tingimused sellel tegevusalal tegutsemiseks, nimelt hea maine, finantsseisund ja ametialane pädevus. Selle uue sõnastuse eesmärk on muuta olemasolevad õigusaktid arusaadavamaks ja nõudlikumaks sedalaadi äritegevuse ohutuse ja tõhususe suhtes. Seetõttu tervitan raportööri tehtud tööd selle nimel, et suurendada ohutuse alast vastutust ja vastutustundliku tegutsemise tagatisi selles sektoris, samuti ametialase pädevuse tõstmise meetmeid, mis hõlmavad kvaliteetset väljaõpet ning diplomite ja litsentside vastastikust tunnustamist."@et5
". − Silvia-Adriana Ţicăun mietintö on osa toimenpidepakettia, jolla yhdessä kahden muun mietinnön kanssa pyritään sääntelemään maantieliikennetoimintaa. Toiminta on hyvin merkittävää Euroopan talousalueella, koska se mahdollistaa avoimet ja kilpailukykyiset markkinat, joista olemme nykyisin hyvin ylpeitä. Uuden ehdotuksen mukaan yritysten on palkattava pätevästi koulutettu liikenteestä vastaava henkilö, joka vastaa yrityksen liikenteenharjoittamisen johtamisesta. Ammattiin pääsylle jo esitetyt vaatimukset – hyvä maine, taloudellinen tilanne ja ammatillinen pätevyys – säilytetään. Uudelleenlaatimisen tarkoituksena on tehdä nykyisestä lainsäädännöstä helppotajuisempaa sekä vaativaa tämän tyyppisen liiketoiminnan turvallisuuden ja tehokkuuden osalta. Olen tämän vuoksi tyytyväinen esittelijän tekemään työhön vastuullisuuden lisäämiseksi turvallisuuden ja sitoutumistakeiden osalta tällä alalla. Olen tyytyväinen myös ammatillista pätevyyttä koskeviin toimenpiteisiin, joihin liittyy korkealaatuinen koulutus sekä tutkintotodistusten ja toimilupien vastavuoroinen tunnustaminen."@fi7
"− Le rapport de Mme Ţicău fait partie d’un ensemble de mesures qui, avec deux autres rapports, visent à réglementer l’activité du transport par route. Cette activité est extrêmement importante au sein de l’Espace économique européen, dans la mesure où elle permet ce marché ouvert et concurrentiel dont nous sommes si fiers aujourd’hui. Au titre de cette nouvelle proposition, les entreprises devront engager un gestionnaire de transport ayant suivi une formation certifiée et qui sera chargé de gérer les activités de transport de l’entreprise. Les conditions préalablement définies pour l’accès à la profession - à savoir l’honorabilité, la stabilité financière et la compétence personnelle - sont maintenues. Cette refonte a pour but de rendre la législation existante plus intelligible et plus exigeante en termes de sécurité et d’efficacité dans ce secteur d’activité. Je salue donc le travail réalisé par le rapporteur pour renforcer la responsabilité en termes de sécurité et de garantie de sérieux dans ce secteur, ainsi que les mesures relatives à la compétence professionnelle, qui impliquent une formation de qualité et la reconnaissance mutuelle des diplômes et licences."@fr8
"− Ţicău asszony jelentése egy intézkedéscsomag része, amely — két másik jelentéssel együtt — a közúti fuvarozás szabályozására törekszik. Ez a tevékenység kiemelkedően fontos az Európai Gazdasági Térségen belül, mert lehetővé teszi, a mindenkor büszkeségünk tárgyát képező nyílt és versenyt jelentő piac érvényesülését. Ezen új javaslat szerint a vállalatoknak igazolt szakmai felkészültséggel rendelkező szállítmányozási menedzsert kell alkalmazniuk, aki felel a cég fuvarozói tevékenysége rányitásáért. A feladatkör ellátásához kapcsolódóan lefektetett feltételeket — így a jó hírnevet, a pénzügyi stabilitást, és a szakmai hozzáértést — meg kell őrizni. A változtatás célja, hogy az érvényes jogszabályokat érthetőbbé, számonkérhetőbbé tegye az érintett üzleti tevékenység biztonsága és hatékonysága tekintetében. Üdvözlöm tehát az előadó által elvégzett munkát, amelynek célja, az ágazaton belüli kötelezettségekkel összefüggésben, a biztonság és garanciák terén jelentkező felelősség növelése. Ugyancsak támogatom azokat a szakmai képességekkel összekapcsolható intézkedéseket, amelyek kiterjednek a magas szintű képzésre és a diplomák és engedélyek kölcsönös elismerésére is."@hu11
". − La relazione dell’onorevole Ţicău fa parte di un pacchetto di misure che, unitamente a due altre relazioni, ha lo scopo di regolare l’attività del trasporto su strada. Tale attività è di estrema importanza nell’Area economica europea poiché rende possibile il mercato aperto e competitivo di cui oggigiorno siamo così fieri. Nel quadro di tale nuova proposta, le imprese devono assumere un gestore dei trasporti avente una formazione professionale certificata che sarà responsabile della gestione dell’attività di trasporto dell’impresa. Vengono mantenute le condizioni già stabilite per l’accesso all’attività – e cioè onorabilità, idoneità finanziaria e professionale. Tale riformulazione è intesa a rendere la normativa esistente maggiormente intelligibile ed esigente in termini di sicurezza ed efficienza in questo tipo di impresa. Accolgo pertanto con favore il lavoro condotto dal relatore al fine di aumentare le responsabilità in termini di sicurezza e garanzie di impegno in questo settore, nonché le misure sull’idoneità professionale che comprende una formazione professionale di elevata qualità e il riconoscimento reciproco di diplomi e licenze."@it12
". − Ponios Žicću pranešimas yra dalis priemonių paketo, kurios, kartu su dviem kitais pranešimais, skirtos reguliuoti kelių transporto veiklą. Ši veikla labai svarbi Europos ekonominėje erdvėje, nes sudaro atvirą ir konkurencingą rinką, kuria mes taip didžiuojamės. Pagal šį naująjį pasiūlymą bendrovės privalo samdyti atitinkamai kvalifikuotus transporto vadovus, kurie būtų atsakingi už bendrovės transporto veiklos valdymą. Taip laikomasi numatytų veiklos sąlygų, tai yra, geros reputacijos, patikimos finansinės padėties ir profesinės kompetencijos taisyklių. Šie pakeitimai supaprastins esamas teisės normas ir skatins didesnį saugos ir efektyvumo poreikį šio tipo versle. Sveikinu pranešėją su puikiai atliktu darbu siekiant padidinti atsakomybę atsižvelgiant į saugą ir įsipareigojimus šioje srityje bei profesinės kompetencijos priemones, kurias sudaro aukštos kokybės mokymai ir abipusis diplomų bei licencijų pripažinimas."@lt14
". − kundzes ziņojums ir pasākumu kopums, kas kopā ar diviem citiem ziņojumiem mēģina regulēt autopārvadājumu nozari. Šī darbība ir ārkārtīgi būtiska Eiropas Ekonomiskajā zonā, jo tā nodrošina atvērtu un konkurētspējīgu tirgu, par kuru mēs šobrīd esam tik lepni. Saskaņā ar šo jauno priekšlikumu uzņēmumiem ir jāalgo apmācīts transporta vadītājs, kas būs atbildīgs par uzņēmuma pārvadājumu darbību vadību. Tiek saglabāti jau noteiktie noteikumi autopārvadātāju profesionālajai darbībai, proti, laba reputācija, finanšu stabilitāte un profesionālā kompetence,. Šī pārstrādāšana ir paredzēta, lai pašreizējo likumdošanu padarītu saprotamāku un prasīgāku attiecībā uz drošību un efektivitāti šāda veida uzņēmējdarbībā. Tāpēc es atbalstu referentes paveikto darbu, lai palielinātu atbildību attiecībā uz drošību un saistību garantijām šajā nozarē un veicinātu pasākumus profesionālajai kompetencei, kurā ietilpst augsta līmeņa apmācība un savstarpēja diplomu un licenču atzīšana."@lv13
". O relatório da colega Ţicău insere-se num pacote de medidas, juntamente com dois outros relatórios, para o enquadramento da actividade de transporte rodoviário. Esta actividade é da maior importância no espaço económico europeu, possibilitando o mercado aberto e concorrencial de que hoje nos orgulhamos. Com esta nova proposta as empresas deverão contratar um gestor de transporte, com formação certificada, que será responsável pela gestão do tráfego da empresa de transporte, mantendo-se as condições já estabelecidas para aceder à profissão - idoneidade, capacidade financeira e capacidade profissional. O objectivo desta reformulação é garantir que a legislação existente se torne mais inteligível e exigente em termos de segurança e eficácia para a prática desta actividade. Saúdo assim o trabalho feito pela relatora no âmbito da responsabilização em termos de segurança e de garantias de seriedade nesta actividade económica e ainda as medidas relativas às competências profissionais, que envolvem uma formação exigente e o reconhecimento mútuo dos diplomas e das licenças."@mt15
". − Het verslag van mevrouw Ţicău is onderdeel van een pakket maatregelen die, samen met twee andere verslagen, beogen het wegtransport te reguleren. Deze sector is enorm belangrijk binnen de Europese Economische Ruimte omdat het de open en concurrerende markt mogelijk maakt waar we vandaag de dag zo trots op zijn. Binnen het kader van dit nieuwe voorstel moeten ondernemingen een gediplomeerd transportmanager aannemen die verantwoordelijk is voor het aansturen van de transportactiviteiten van het bedrijf. De voorwaarden die al zijn vastgelegd om het beroep te mogen uitoefenen – te weten betrouwbaarheid, minimale financiële draagkracht en vakbekwaamheid – worden gehandhaafd. Deze herformulering is bedoeld om bestaande wetgeving begrijpelijker te maken en hogere eisen te stellen aan de veiligheid en de efficiëntie van dit soort bedrijven. Ik juich dan ook het werk van de rapporteur toe, dat erop gericht is de verantwoordelijkheid in deze sector te vergroten ten aanzien van veiligheid en garanties voor betrokkenheid. Ook sta ik achter de maatregelen die worden voorgesteld inzake de vakbekwaamheid, waaronder kwalitatief goede opleidingen en wederzijdse erkenning van diploma’s en andere certificeringen."@nl3
". Sprawozdanie posłanki Ţicău jest częścią pakietu środków które, wraz z dwoma innymi sprawozdaniami, zmierzają do uregulowania funkcjonowania transportu drogowego. Ta działalność jest niezwykle ważna w kontekście Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ponieważ pozwala ona na otwarty i konkurencyjny rynek, z którego dziś jesteśmy tak dumni. W ramach tego nowego wniosku spółki muszą wynajmować kierownika transportu z udokumentowanym przeszkoleniem, który będzie odpowiedzialny za zarządzanie działalnością transportową spółki. Warunki już określone, dotyczące dostępu do tego zawodu, tj., dobra reputacja, sytuacja finansowa i kompetencja zawodowa – są utrzymane. Te zmiany są konieczne, aby istniejące przepisy były bardziej czytelne i wymagające, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i efektywność tej działalności. W związku z tym przyjmuję z radością pracę, jaką wykonała sprawozdawczyni w celu zwiększenia odpowiedzialności za bezpieczeństwo i gwarancji zaangażowania w tym sektorze, a także środków kompetencji zawodowej, obejmujących gruntowne szkolenie i wzajemne uznawanie dyplomów i licencji."@pl16
". O relatório da colega Ţicău insere-se num pacote de medidas, juntamente com dois outros relatórios, para o enquadramento da actividade de transporte rodoviário. Esta actividade é da maior importância no espaço económico europeu, possibilitando o mercado aberto e concorrencial de que hoje nos orgulhamos. Com esta nova proposta as empresas deverão contratar um gestor de transporte, com formação certificada, que será responsável pela gestão do tráfego da empresa de transporte, mantendo-se as condições já estabelecidas para aceder à profissão - idoneidade, capacidade financeira e capacidade profissional. O objectivo desta reformulação é garantir que a legislação existente se torne mais inteligível e exigente em termos de segurança e eficácia para a prática desta actividade. Saúdo assim o trabalho feito pela relatora no âmbito da responsabilização em termos de segurança e de garantias de seriedade nesta actividade económica e ainda as medidas relativas às competências profissionais, que envolvem uma formação exigente e o reconhecimento mútuo dos diplomas e das licenças."@ro18
". − Správa pani Ţicău je súčasťou balíka opatrení, ktoré spolu s dvomi ďalšími správami majú za cieľ regulovať činnosť v oblasti cestnej dopravy Táto činnosť je veľmi dôležitá v rámci európskeho hospodárskeho priestoru, pretože umožňuje vytvorenie otvoreného trhu s hospodárskou súťažou, na ktorý sme v súčasnosti takí pyšní. Podľa tohto nového návrhu musia spoločnosti zamestnávať manažéra dopravy s odbornou kvalifikáciou, ktorý bude zodpovedný za riadenie činnosti dopravnej spoločnosti. Naďalej budú platiť podmienky, ktoré už boli stanovené skôr pre povolenie tohto povolania, teda bezúhonnosť, finančné postavenie a odborná spôsobilosť. Toto prepracovanie má za cieľ sprehľadniť existujúce právne predpisy a zabezpečiť, aby boli náročnejšie, v zmysle bezpečnosti a účinnosti v tomto druhu hospodárskej činnosti. Preto vítam prácu, ktorú vykonala spravodajkyňa s cieľom zvýšiť zodpovednosť v oblasti bezpečnosti a záruk záväzkov v tomto odvetví, ale aj opatrení pre odbornú spôsobilosť, ktorá si vyžaduje vzdelanie na vysokej úrovni a vzájomné uznávanie diplomov a licencií."@sk19
"− Poročilo gospe Ţicău je del svežnja ukrepov, katerega cilj je skupaj s še dvema poročiloma ureditev dejavnosti cestnega prometa. Ta dejavnost je zelo pomembna znotraj evropskega gospodarskega prostora, ker omogoča odprt in konkurenčen trg, na katerega smo danes tako ponosni. Ob upoštevanju tega novega predloga morajo družbe najeti upravljavca prevoza z opravljenim uradnim usposabljanjem, ki je odgovoren za upravljanje prevozne dejavnosti družbe. Pogoji, že določeni za dostop do dejavnosti, in sicer dober ugled, finančni položaj in strokovna usposobljenost, se ohranijo. Ta prenova je namenjena bolj razumljivi in zahtevnejši obstoječi zakonodaji v smislu varnosti in učinkovitosti na tem področju. Zato podpiram delo poročevalke glede povečanja odgovornosti v smislu varnosti in garancij za zavezanost v tem sektorju ter tudi ukrepov pri strokovni usposobljenosti, ki vključujejo visokokakovostno usposabljanje in medsebojno priznavanje diplom ter dovoljenj."@sl20
". − Silvia-Adriana Ţicăus betänkande ingår i ett paket med åtgärder som tillsammans med de två andra betänkandena syftar till att reglera transportverksamheten. Denna verksamhet är ytterst viktig inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eftersom den bidrar till att skapa den öppna och konkurrensutsatta marknad som vi är så stolta över nuförtiden. Enligt detta nya förslag måste företagen anställa en transportansvarig med auktoriserad utbildning som ska ansvara för att leda företagets transportverksamhet. De villkor som redan har fastställts för att kunna arbeta inom yrket – dvs. gott anseende, ekonomisk kapacitet och yrkesmässig kompetens – behålls. Syftet med denna omarbetning är att göra den befintliga lagstiftningen mer förståelig och skärpa kraven för säkerhet och effektivitet i dessa typer av företag. Jag välkomnar därför föredragandens arbete för att öka ansvaret på säkerhetsområdet och garantera att skyldigheterna uppfylls inom denna sektor, och även åtgärderna för yrkeskompetens, som omfattar kvalitetsutbildning och ömsesidigt erkännande av examensbevis och licenser."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph