Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-219"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.20.3-219"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Independentemente da crítica a aspectos parcelares incluídos nesta proposta de regulamento, não se deverá analisar o seu conteúdo sem ter em conta o seu "papel" no quadro do aprofundamento da liberalização do transporte internacional rodoviário de mercadorias e de passageiros promovido pela Comissão Europeia e pelas instituições da União Europeia com poder de co-decisão, o Parlamento Europeu e o Conselho. Aliás, tal ideia central é salientada pela própria Comissão Europeia na apresentação da sua proposta: " ". Isto é, foram estabelecidos " ", enquanto " ". Tal como salientámos relativamente à proposta de regulamento que estabelece regras comuns para o acesso ao mercado do transporte internacional rodoviário de mercadorias, a presente proposta têm como objectivo aprofundar a liberalização do transporte internacional rodoviário, procurando promover uma maior concorrência entre os diferentes operadores, num sector onde esta já impera, com inúmeros e gravosos custos para os seus trabalhadores."@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". − Vedle kritiky některých hledisek, která obsahuje tento návrh nařízení, bychom jeho obsah neměli hodnotit, aniž bychom zohlednili jeho úlohu při zvyšovaní liberalizace mezinárodní silniční nákladní a osobní dopravy, kterou podporuje Evropská komise a orgány Evropské unie s pravomocemi spolurozhodování, tedy Evropský parlament a Rada. V skutečnosti tuto ústřední myšlenku zohledňuje i sama Evropská komise ve svém návrhu: „Směrnice 96/26/ES o přístupu k povolání provozovatele silniční přepravy zboží a provozovatele silniční přepravy osob, čtyři nařízení o přístupu na trh silniční dopravy, spolu s deregulací cen mezinárodní dopravy, která se realizovala před několika lety, formovala vnitřní trh silniční dopravy.“ Jinými slovy, „společné požadavky na povolení povolání“ se stanovily, zatímco „otevření trhu v důsledku nařízení vytvořilo větší soutěž.“ Jak jsme zdůraznili, v souvislosti s návrhem nařízení o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy, tento návrh je zaměřený na zvýšení liberalizace mezinárodní silniční dopravy, takže se snaží podpořit větší soutěž mezi provozovateli v odvětví, které je už nyní zaplaveno nespočetnými výdaji na své zaměstnance."@cs1
"Uanset kritikken af visse aspekter i dette forslag til forordning bør man ikke analysere indholdet uden at tage hensyn til dens "rolle" i forbindelse med den stigende liberalisering af den internationale vejtransport af gods og passagerer, som er fremmet af Kommissionen og af EU-institutioner med medbestemmelsesret, nærmere bestemt Europa-Parlamentet og Rådet. Denne centrale tanke understreges faktisk i selve Kommissionens præsentation af forslaget, hvor der står, at "det indre marked for vejtransport er formet af direktiv 96/26/EF, der handler om adgang til vejtransporterhvervet, og de fire forordninger, der handler om adgang til transportmarkedet, samt endelig af den deregulering af priserne i international vejtransport, der blev gennemført nogle år før." Med andre ord fastsattes der fælles krav for adgang til erhvervet, mens konkurrencen er blevet fremmet af den markedsåbning, forordningerne har tilrettelagt. Som vi understregede det i forbindelse med den forordning, der fastsætter fælles regler om adgang til markedet for international godstransport ad landevej, har nærværende forslag til formål at øge den internationale vejtransport ved at forsøge at fremme en større konkurrence mellem de forskellige operatører inden for en sektor, der allerede er bebyrdet med mange og store omkostninger for dens arbejdstagere."@da2
". − Neben der Kritik an einigen Aspekten dieses Verordnungsvorschlags sollte man dessen Inhalt nicht bewerten, ohne die „Rolle“ zu berücksichtigen, die er bei der wachsenden Liberalisierung des internationalen Güter- und Personenkraftverkehrs spielt, die von der Europäischen Kommission und den Organen der Europäischen Union mit Mitentscheidungsbefugnis, also vom Europäischen Parlament und vom Rat, vorangetrieben wird. In der Tat lautet ein zentraler Gedanke im Vorschlag der Europäischen Kommission wie folgt: „Die Richtlinie 96/26/EG über den Zugang zum Beruf des Kraftverkehrsunternehmers und die vier Verordnungen über den Zugang zum Kraftverkehrsmarkt haben in Verbindung mit der einige Jahre zuvor erfolgten Preisregulierung im grenzüberschreitenden Kraftverkehr den Kraftverkehrsbinnenmarkt maßgeblich geprägt“. Mit anderen Worten, es wurden „gemeinsame Regeln für den Zugang zum Beruf“ festgelegt, „während die durch die Verordnungen besorgte Marktöffnung zu mehr Wettbewerb geführt hat“. Wie wir auch zum Vorschlag für eine Verordnung über gemeinsame Regeln für den Zugang zum Markt des grenzüberschreitenden Güterkraftverkehrs erklärt haben, zielt dieser Vorschlag auf eine stärkere Liberalisierung des grenzüberschreitenden Straßenverkehrs ab, indem der Wettbewerb zwischen den Unternehmen in einem Sektor gefördert werden soll, in dem den Mitarbeitern das Wasser wegen der hohen Kosten schon jetzt bis zum Hals steht."@de9
". − Πέρα από την κριτική ορισμένων πτυχών που περιλαμβάνονται στην παρούσα πρόταση κανονισμού, το περιεχόμενό της δεν πρέπει να εκτιμηθεί χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο «ρόλος» της στην ενίσχυση της ελευθέρωσης των διεθνών οδικών μεταφορών και επιβατικών μεταφορών όπως προωθείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με εξουσία συναπόφασης, ήτοι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Στην πραγματικότητα, αυτή η κεντρική ιδέα επισημαίνεται από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρότασή της: «Η οδηγία 96/26/ΕΚ σχετικά την πρόσβαση στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα και οι τέσσερις κανονισμοί για την πρόσβαση στην αγορά μεταφορών, με την απορρύθμιση των τιμών των διεθνών οδικών μεταφορών που επήλθε πριν από λίγα χρόνια, διαμόρφωσαν την εσωτερική αγορά οδικών μεταφορών». Με άλλα λόγια, ορίζονταν «κοινές απαιτήσεις για την πρόσβαση στο επάγγελμα» ενώ «το άνοιγμα της αγοράς που οργανώθηκε με τους τέσσερις κανονισμούς τόνωσε τον ανταγωνισμό». Όπως επισημάναμε όσον αφορά την πρόταση κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για την αγορά των διεθνών οδικών μεταφορών, η πρόταση αυτή στοχεύει στο να εντείνει την ελευθέρωση των διεθνών οδικών μεταφορών επιδιώκοντας να προωθήσει μεγαλύτερο ανταγωνισμό μεταξύ των μεταφορέων σε έναν τομέα ο οποίος έχει ήδη κατακλυστεί με πλείστες βαριές δαπάνες για τους εργαζομένους σε αυτόν."@el10
". − Aside from the criticism of certain aspects included in this proposal for a regulation, its contents should not be assessed without taking into account its ‘role’ in the increasing liberalisation of international road haulage and passenger transport as promoted by the European Commission and by the European Union institutions with codecision power, namely the European Parliament and the Council. As a matter of fact, this central idea is highlighted by the European Commission itself in its proposal: ‘Directive 96/26/EC on admission to the occupation of road transport operator, the four Regulations on access to the road transport market, together with the deregulation of international transport prices which took place a few years earlier, shaped the internal market in road transport’. In other words, ‘common requirements for admission to the occupation’ were laid down while ‘the opening-up of the market as a result of the Regulations has made for greater competition’. As we highlighted with regard to the proposal for a regulation on common rules for access to the international road haulage market, this proposal aims to increase the liberalisation of international road transport by seeking to promote greater competition between operators in a sector that is already overwhelmed with countless heavy costs for its workers."@en4
". − Aparte de la crítica de ciertos aspectos incluidos en esta propuesta de Reglamento, su contenido no debería analizarse sin tener en cuenta su «papel» en el marco de la creciente liberalización del transporte internacional por carretera de mercancías y pasajeros promovido por la Comisión Europea y por las instituciones de la Unión Europea con poder de codecisión, a saber, el Parlamento Europeo y el Consejo. De hecho, tal idea central la destaca la propia Comisión Europea en su propuesta: «La Directiva 96/26/CE, relativa al acceso a la profesión de transportista por carretera, y los cuatro Reglamentos sobre el acceso al mercado del transporte, junto con la liberalización de los precios del transporte internacional por carretera que se produjo algunos años antes, han configurado el mercado interior del transporte por carretera.» Así pues, se ha establecido «requisitos comunes para acceder a la profesión», mientras que «la apertura del mercado que rigen los Reglamentos ha generado más competencia». Como destacamos en relación con la propuesta de Reglamento por el que se establecen normas comunes de acceso al mercado del transporte internacional de mercancías por carretera, la presente propuesta tiene como objetivo incrementar la liberalización del transporte internacional por carretera, fomentando la competencia entre los diferentes operadores, en un sector donde ésta ya impera, lo que acarreará ingentes y gravosos costes para sus trabajadores."@es21
". − Kui jätta kõrvale kriitika selle määruse ettepaneku teatud aspektide suhtes, ei tohiks selle sisu hinnates unustada selle „rolli” rahvusvahelise maanteeveo ja reisijateveo suurenevas liberaliseerimises, mida edendavad Euroopa Komisjon ja kaasotsustamisvolitusi omavad Euroopa Liidu institutsioonid, nimelt Euroopa Parlament ja nõukogu. Tegelikult väljendab seda keskset mõtet oma ettepanekus Euroopa Komisjon ise: „Autoveo siseturgu on reguleeritud direktiiviga 96/26/EÜ autoveo-ettevõtja tegevusalale lubamise kohta, nelja veondusturule juurdepääsu käsitleva määrusega ning mõned aastad varem tühistatud rahvusvahelise autoveo hinnapiirangutega”. Teiste sõnadega sätestati ühtsed nõuded „autoveo-ettevõtja tegevusalale lubamiseks […] samal ajal kui määrustega korraldatud turu avamine on konkurentsi suurendanud”. Nagu me tõime välja seoses ettepanekuga võtta vastu määrus, millega kehtestatakse ühiseeskirjad rahvusvahelise autoveo turule pääsemise kohta, püüab see ettepanek rahvusvahelist maanteetransporti veelgi liberaliseerida, üritades edendada suuremat konkurentsi ettevõtjate vahel sektoris, mis on juba niigi üle koormatud lugematute suurte kuludega töötajate jaoks."@et5
". − Asetusehdotukseen sisältyviä tiettyjä näkökohtia koskevasta kritiikistä huolimatta sen sisältöä ei pidä arvioida ottamatta huomioon sen ”tehtävää” kansainvälisen maantieliikenteen ja matkustajaliikenteen yhä laajemmassa vapauttamisessa, jota Euroopan komissio ja yhteispäätösvaltaiset Euroopan unionin toimielimet, Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat edistäneet. Itse asiassa Euroopan komissio itse korostaa tätä keskeistä ajatusta ehdotuksessaan: ”Maantieliikenteen sisämarkkinoita ovat muokanneet maanteiden liikenteenharjoittajan ammattiin pääsystä annettu direktiivi 96/26/EY ja liikennemarkkinoille pääsystä annetut neljä asetusta sekä joitain vuosia aikaisemmin tapahtunut kansainvälisten tiekuljetusten hintasääntelyn purkaminen”. Toisin sanoen direktiivillä vahvistettiin ”ammattiin pääsyä koskevat yhteiset vaatimukset”, kun taas ”asetuksilla toteutettu markkinoiden avaaminen on puolestaan lisännyt kilpailua”. Kuten korostimme maanteiden kansainvälisen tavaraliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä esitetyn asetusehdotuksen yhteydessä, ehdotuksella pyritään lisäämään kansainvälisen maantieliikenteen vapauttamista edistämällä toimijoiden välistä kilpailua alalla, jolla kärsitään jo raskaista työvoimakustannuksista."@fi7
". − Abstraction faite de la critique de certains aspects de cette proposition de règlement, son contenu ne doit pas être évalué sans tenir compte de son «rôle» dans la libéralisation croissante du transport international de marchandises et de passagers par route que préconisent la Commission européenne et les institutions de l’Union européenne investies du pouvoir de codécision, à savoir le Parlement européen et le Conseil. En fait, la Commission elle-même souligne cette idée centrale dans sa proposition: «La directive 96/26/CE sur l'accès à la profession de transporteur routier et les quatre règlements sur l'accès au marché du transport, avec la dérégulation des prix du transport international routier intervenue quelques années auparavant, ont façonné le marché intérieur du transport routier.» En d’autres termes, «des exigences communes pour accéder à la profession» ont été définies tandis que «l'ouverture du marché qu'organisent les règlements a incité à plus de concurrence». Comme nous l’avons fait remarquer par rapport à la proposition de règlement sur des règles communes d’accès au marché du transport international de marchandises par route, cette proposition vise à renforcer la libéralisation du transport international par route en suscitant une concurrence accrue entre les opérateurs dans un secteur qui croule déjà sous les coûts considérables et innombrables supportés par ses travailleurs."@fr8
". − Az érintett rendelet-tervezet némely elemével kapcsolatos bírálatom mellett, jeleznem kell, hogy a jelentés tartalma nem értékelhető anélkül, hogy ne vizsgálnánk a jelentésnek az Európai Bizottság és az Unió társdöntéshozói hatalommal rendelkező intézményei, tehát az Európai Parlament és a Tanács által támogatott „szerepét” a nemzetközi közúti fuvarozás és a személyfuvarozás szélesedő liberalizációja terén. Tény, ez a központi gondolat kiemelésre kerül az Európai Bizottság saját javaslatában is. A Tanács 96/26/EK irányelve a belföldi és nemzetközi közlekedés terén a közúti árufuvarozói és személyszállítói szakma gyakorlásának engedélyezéséről, valamint e személyek szabad letelepedéshez való joga gyakorlásának előmozdítása érdekében az oklevelek, bizonyítványok és képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről, illetve további négy rendelet formálta, együtt a nemzetközi fuvarozási piac árainak néhány évvel korábbi deregulációjával, a közúti szállítás belső piacát. Más szavakkal: „a szakmába való felvétel közös követelményei” kerültek lefektetésre, miközben a „piac rendeleteknek köszönhető felnyitása fokozta a versenyt”. Amint arra a nemzetközi közúti fuvarozási piacra jutás közös szabályairól szóló rendelet-tervezettel összefüggésben rámutattunk, ez a javaslat a nemzetközi közúti fuvarozás liberalizációjának erősítését célozza oly módon, hogy igyekszik nagyobb versenyt támasztani az ágazatban, a munkavállalóikkal összefüggésben már így is számtalan nehéz kiadással túlterhelt vállalkozók között."@hu11
". − A parte le critiche di taluni aspetti inclusi nella presente proposta di regolamento, i suoi contenuti non devono essere valutati senza tenere conto del suo “ruolo” nella sempre maggiore liberalizzazione del trasporto su strada di merci e di viaggiatori nel servizio internazionale, così come promosso dalla Commissione europea e dalle istituzioni dell’Unione europea con potere di codecisione, e cioè il Parlamento europeo e il Consiglio. A dire il vero, la stessa Commissione europea evidenzia questa idea centrale nella sua proposta: “la direttiva 96/26/CE riguardante l’accesso alla professione di trasportatore su strada e i quattro regolamenti relativi all’accesso al mercato dei trasporti, unitamente alla liberalizzazione dei prezzi del trasporto stradale internazionale intervenuta alcuni anni prima, hanno dato forma al mercato interno del trasporto stradale”. In altre parole, sono stati stabiliti “i requisiti comuni per accedere alla professione”, mentre “l’apertura del mercato disciplinata dai regolamenti ha favorito una maggiore concorrenza”. Come abbiamo messo in risalto relativamente alla proposta di regolamento su norme comuni per l’accesso al mercato del trasporto su strada di merci nel servizio internazionale, la presente proposta ha lo scopo di aumentare la liberalizzazione del trasporto su strada nel servizio internazionale, cercando di promuovere una maggiore concorrenza tra gli operatori in un settore già sommerso da costi innumerevoli ed elevati, a carico dei suoi lavoratori."@it12
". − Atsevišķi šīs regulas aspekti pelnījuši kritiku, taču tās saturu nevar vērtēt, neņemot vērā tās „lomu” starptautiskajā kravu un pasažieru pārvadājumu tirgus liberalizācijā, kā to veicina Eiropas Komisija un Eiropas Savienības iestādes ar koplēmuma pilnvarām, proti, Eiropas Parlaments un Padome. Faktiski galveno ideju savā priekšlikumā akcentē pati Eiropas Komisija: „Direktīva 96/26/EK par atļaušanu autopārvadātājiem veikt profesionālo darbību un četras regulas par piekļuvi autopārvadājumu tirgum, kā arī dažus gadus pirms šo tiesību aktu pieņemšanas ieviestā starptautisko autopārvadājumu cenu ierobežojumu atcelšana lika pamatus autopārvadājumu iekšējam tirgum”. Citiem vārdiem, tika noteiktas „kopīgas prasības attiecībā uz profesionālās darbības sākšanu”, bet „regulās paredzētā tirgus liberalizācija veicināja lielāku konkurenci”. Kā mēs uzsvērām attiecībā uz priekšlikumu regulai par kopējiem noteikumiem piekļuvei starptautiskajam pārvadājumu tirgum, šī priekšlikuma mērķis ir palielināt starptautiskā pārvadājumu transporta tirgus liberalizāciju, meklējot iespējas veicināt lielāku konkurenci pārvadātāju starpā tai sektorā, kas tā dalībniekiem jau ir pārslogots ar neskaitāmām lielām izmaksām."@lv13
". Independentemente da crítica a aspectos parcelares incluídos nesta proposta de regulamento, não se deverá analisar o seu conteúdo sem ter em conta o seu "papel" no quadro do aprofundamento da liberalização do transporte internacional rodoviário de mercadorias e de passageiros promovido pela Comissão Europeia e pelas instituições da União Europeia com poder de co-decisão, o Parlamento Europeu e o Conselho. Aliás, tal ideia central é salientada pela própria Comissão Europeia na apresentação da sua proposta: " ". Isto é, foram estabelecidos " ", enquanto " ". Tal como salientámos relativamente à proposta de regulamento que estabelece regras comuns para o acesso ao mercado do transporte internacional rodoviário de mercadorias, a presente proposta têm como objectivo aprofundar a liberalização do transporte internacional rodoviário, procurando promover uma maior concorrência entre os diferentes operadores, num sector onde esta já impera, com inúmeros e gravosos custos para os seus trabalhadores."@mt15
". − Afgezien van de kritiek op bepaalde aspecten van dit voorstel voor een verordening dient bij de bespreking van de inhoud ervan niet de “rol” uit het oog verloren te worden die deze speelt in de toenemende liberalisering van het internationale wegtransport die wordt voorgestaan door de Europese Commissie en de instellingen van de Europese Unie met medebeslissingsrecht, te weten het Europees Parlement en de Raad. Dit centrale idee wordt door de Europese Commissie zelf in haar voorstel benadrukt: In de woorden van de Commissie: “Directive 96/26/EC on admission to the occupation of road transport operator, the four Regulations on access to the road transport market, together with the deregulation of international transport prices which took place a few years earlier, shaped the internal market in road transport” (Richtlijn 96/26/EC inzake toelating tot het beroep van wegvervoersondernemer en de vier Verordeningen inzake toegang tot de markt voor wegtransport hebben, samen met de deregulering van de prijzen van het internationale transport die enige jaren eerder plaatsvond, het gezicht van de interne markt voor wegtransport bepaald). Met andere woorden: er werden “common requirements for admission to the occupation” (gemeenschappelijke regels voor de voorwaarden voor toelating tot het beroep) vastgesteld, terwijl tegelijkertijd “the opening-up of the market as a result of the Regulations has made for greater competition” (het openstellen van de markt tengevolge van de Verordeningen de concurrentie heeft vergroot). Zoals we hebben onderstreept met betrekking tot dit voorstel voor een verordening tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden om het beroep van wegvervoersondernemer te mogen uitoefenen, beoogt dit voorstel een verdergaande liberalisering van het internationale wegtransport door de concurrentie tussen vervoerders te bevorderen in een sector die al onder zware druk staat, wat de mensen die in de sector werken op allerlei manieren voelen."@nl3
". Poza krytyką pewnych aspektów, zawartą w niniejszym wniosku o rozporządzenie, jego treść nie powinna być oceniana bez wzięcia pod uwagę jego „roli” w zwiększaniu liberalizacji międzynarodowego transportu drogowego rzeczy i pasażerów, zgodnie z promocją Komisji Europejskiej i instytucji Unii Europejskiej posiadających uprawnienia do podejmowania wspólnej decyzji, tj. Parlamentu Europejskiego i Rady. W zasadzie ta centralna idea jest podkreślana przez samą Komisję Europejską w jej wniosku: „Dyrektywie 96/26/WE w sprawie dostępu do zawodu przewoźnika transportu drogowego, cztery rozporządzenia dotyczące dostępu do rynku transportu, z deregulacją cen międzynarodowego transportu drogowego rzeczy, która nastąpiła parę lat wcześniej, ukształtowały wewnętrzny rynek transportu drogowego”. Innymi słowy, „wspólne wymogi dotyczące dostępu do zawodu” zostały ustanowione, podczas gdy “otwarcie rynku w rezultacie rozporządzeń spowodowało wzrost konkurencji’. Jak wskazaliśmy odnośnie do wniosku o rozporządzenie w sprawie wspólnotowych reguł dostępu do międzynarodowego rynku przewozu drogowego rzeczy, ten wniosek zmierza do rozszerzenia liberalizacji międzynarodowego rynku transportu poprzez sposoby promocji wzrostu konkurencji między przewoźnikami w sektorze, który jest już znacznie obciążony niezliczonymi kosztami związanymi z jego pracownikami."@pl16
". Independentemente da crítica a aspectos parcelares incluídos nesta proposta de regulamento, não se deverá analisar o seu conteúdo sem ter em conta o seu "papel" no quadro do aprofundamento da liberalização do transporte internacional rodoviário de mercadorias e de passageiros promovido pela Comissão Europeia e pelas instituições da União Europeia com poder de co-decisão, o Parlamento Europeu e o Conselho. Aliás, tal ideia central é salientada pela própria Comissão Europeia na apresentação da sua proposta: " ". Isto é, foram estabelecidos " ", enquanto " ". Tal como salientámos relativamente à proposta de regulamento que estabelece regras comuns para o acesso ao mercado do transporte internacional rodoviário de mercadorias, a presente proposta têm como objectivo aprofundar a liberalização do transporte internacional rodoviário, procurando promover uma maior concorrência entre os diferentes operadores, num sector onde esta já impera, com inúmeros e gravosos custos para os seus trabalhadores."@ro18
". − popri kritike niektorých hľadísk, ktoré obsahuje tento návrh nariadenia, jeho obsah by sme nemali hodnotiť bez toho, aby sme zohľadnili jeho úlohu pri zvyšovaní liberalizácie medzinárodnej cestnej nákladnej a osobnej dopravy, ktorú podporuje Európska komisia a inštitúcie Európskej únie so spolurozhodovacími právomocami, teda Európsky parlament a Rada. V skutočnosti túto ústrednú myšlienku zohľadňuje aj sama Európska komisia vo svojom návrhu: „smernica 96/26/ES o prístupe k povolaniu prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy, štyri nariadenia o prístupe na trh cestnej dopravy, spolu s dereguláciou cien medzinárodnej dopravy, ktorá sa realizovala pred niekoľkými rokmi, formovali vnútorný trh cestnej dopravy.“ Inými slovami, „spoločné požiadavky na povolenie povolania“ sa stanovili, zatiaľ čo „otvorenie trhu v dôsledku nariadení vytvorilo väčšiu súťaž.“ Ako sme zdôraznili, v súvislosti s návrhom nariadenia o spoločných pravidlách pre prístup na trh medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy, tento návrh je zameraný na zvýšenie liberalizácie medzinárodnej cestnej dopravy, takže sa usiluje podporiť väčšiu súťaž medzi prevádzkovateľmi v sektore, ktorý je už teraz zaplavený nespočetnými výdavkami na svojich zamestnancov."@sk19
". − Poleg pripomb za nekatere vidike, vključene v ta predlog uredbe, se njihova vsebina ne bi smela oceniti brez upoštevanja „vloge“ pri vse večji liberalizaciji mednarodnega cestnega prevoza in potniškega prometa, kot to spodbujajo Evropska komisija in institucije Evropske unije s pristojnostjo soodločanja, tj. Evropski parlament in Svet. Dejansko to osrednjo zamisel poudarja sama Evropska komisija v svojem predlogu: „Direktiva 96/26/ES o dovoljenju za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika in štiri uredbe o dostopu na trg prevoznih storitev so skupaj z deregulacijo cen mednarodnega cestnega prevoza, do katere je prišlo nekaj let prej, oblikovale notranji trg cestnega prevoza.“ Z drugimi besedami, so bile predpisane „skupne zahteve za pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti“, medtem ko je „odprtje trga, ki ga urejajo uredbe, spodbudilo večjo konkurenco“. Kot se je poudarilo v zvezi s predlogom uredbe o skupnih pravilih za dostop do trga mednarodnega cestnega prevoza blaga, je cilj tega predloga večja liberalizacija mednarodnega cestnega prevoza prek spodbujanja večje konkurence med prevozniki v sektorju, ki je že preplavljen s številnimi velikimi stroški za delavce."@sl20
". − Förutom kritiken av vissa aspekter i detta förlag till förordning ska innehållet inte bedömas utan att beakta förordningens ”roll” i den ökade avregleringen av internationell gods- och persontransport på väg som främjas av kommissionen och EU-institutionerna inom ramen för medbeslutandeförfarandet, nämligen Europaparlamentet och rådet. Faktum är att kommissionen själv betonar denna centrala tanke i sitt förslag: ”Direktiv 96/26/EG om rätt att yrkesmässigt bedriva godstransporter på väg, de fyra förordningarna om tillträde till vägtransportmarknaden, kombinerat med avregleringen av de internationella transportpriserna som genomfördes några år tidigare, formade den inre marknaden för vägtransporter.” Med andra ord fastställdes ”gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som yrkesmässigt bedriver transporter” medan ”öppnandet av marknaderna till följd av förordningarna har bidragit till ökad konkurrens”. Som vi betonade när det gäller förslaget till förordning om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för vägtransporter, är syftet med detta förslag att öka avregleringen av den internationella vägtransporten genom att främja ökad konkurrens mellan företagen inom transportsektorn, som redan är nedtyngd av otaliga tunga kostnader för sina anställda."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph