Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-216"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.20.3-216"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". A proposta de Regulamento justifica-se com a nova abordagem política da Comissão de simplificação da legislação e melhor regulamentação. Concordo com a proposta da Comissão, que consegue simplificar os procedimentos, reduzindo o número de inspecções internas, mantendo ao mesmo tempo o necessário nível de rigor das disposições anteriores, relativas ao levantamento de estatísticas estruturais relacionadas com as produções vegetais e animais, o trabalho agrícola e o equipamento utilizado. Por outro lado, e a bem da simplificação, a proposta apenas introduz um novo tipo de inspecção e não conduz a nenhuma obrigação dos Estados-Membros de alterarem os seus sistemas administrativos."@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". − Návrh nařízení je oprávněný na základě nového politického přístupu Komise v smyslu zjednodušení právních předpisů a lepší regulace. Souhlasím s návrhem Komise, jehož cílem je zjednodušit postupy na základě snížení vnitřních kontrol a zároveň udržet potřebný stupeň důkladnosti, který vyžadovaly předcházející právní předpisy při výkonu strukturálních průzkumů rostlinné a živočišné výroby, zemědělské práce a používání zařízení. Návrh kromě toho s cílem zjednodušení zavádí pouze jeden nový typ kontroly a žádným způsobem nevyžaduje, aby členské státy upravovaly své správní systémy."@cs1
"Forslaget til forordning skyldes Kommissionens nye politiske tilgang, der betyder en forenkling af lovgivningen og en bedre regulering. Jeg er enig i Kommissionens forslag, der har til formål at forenkle procedurerne ved at formindske antallet af interne tilsyn, mens der samtidig fastholdes den nødvendige stringens fra de tidligere lovgivninger vedrørende gennemførelsen af strukturelle undersøgelser af plante- og dyreproduktionen, landbrugsarbejdet og det anvendte udstyr. Derudover, og med henblik på forenkling, introducerer forslaget kun én ny type tilsyn, og det tvinger på ingen måde medlemsstaterne til at ændre deres administrative systemer."@da2
". Der Vorschlag für eine Verordnung entspricht dem neuen politischen Ansatz der Kommission für eine Vereinfachung der Gesetzgebung und eine bessere Regulierung. Der Vorschlag der Kommission, der darauf abzielt, durch eine Verringerung der Zahl der internen Inspektionen die Verfahren zu vereinfachen und gleichzeitig das durch die bisherige Gesetzgebung vorgeschriebene Maß an Strenge bei der Durchführung der Strukturerhebungen über die Pflanzen- und Tierproduktion, die landwirtschaftlichen Arbeiten und die eingesetzte Technik beizubehalten, hat meine Zustimmung. Außerdem führt der Vorschlag im Sinne der Vereinfachung nur eine neue Art von Inspektion ein und verlangt in keiner Weise von den Mitgliedstaaten, dass sie ihr administratives System ändern."@de9
". − Η πρόταση κανονισμού αιτιολογείται από τη νέα πολιτική προσέγγιση της Επιτροπής που αφορά την απλοποίηση της νομοθεσίας και την καλύτερη ρύθμιση. Συμφωνώ με την πρόταση της Επιτροπής η οποία στοχεύει στην απλοποίηση των διαδικασιών μειώνοντας τον αριθμό εσωτερικών ελέγχων ενώ ταυτόχρονα, διατηρεί το αναγκαίο επίπεδο αυστηρότητας που επιβάλλεται από την προηγούμενη νομοθεσία σχετικά με την διενέργεια διαρθρωτικών ερευνών σχετικά με την παραγωγή σοδειάς και ζώων, τη γεωργική εργασία και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε. Επιπλέον, κα με σκοπό την απλοποίηση, η πρόταση εισάγει μόνο ένα νέο τύπο ελέγχου και με κανένα τρόπο δεν ζητεί από τα κράτη μέλη να αλλάξουν τα διοικητικά συστήματά τους."@el10
". − The proposal for a regulation is justified by the Commission’s new political approach involving the simplification of legislation and better regulation. I agree with the Commission proposal which aims to simplify procedures by reducing the number of internal inspections while, at the same time, maintaining the necessary level of rigour imposed by previous legislation on the performance of structural surveys on crop and animal production, agricultural work and equipment used. Furthermore, and with the aim of simplification, the proposal introduces only one new type of inspection and does not in any way require Member States to alter their administrative systems."@en4
". − La propuesta de Reglamento se justifica como un nuevo planteamiento político de la Comisión en cuanto a la simplificación de la legislación y la mejora de la misma. Estoy de acuerdo con la propuesta de la Comisión, que pretende simplificar los procedimientos, reduciendo el número de inspecciones internas y manteniendo al mismo tiempo el necesario nivel de rigor de las disposiciones anteriores, relativas a la elaboración de estadísticas estructurales relacionadas con las producciones vegetales y animales, el trabajo agrícola y el equipamiento utilizado. Por otro lado, y en interés de la simplificación, la propuesta introduce únicamente un nuevo tipo de inspección y no exige en modo alguno a los Estados miembros que modifiquen sus sistemas administrativos."@es21
". − Määruse ettepanek on põhjendatud komisjoni uue poliitilise lähenemisviisiga, mis hõlmab õigusaktide lihtsustamist ja paremat õigusloomet. Ma nõustun komisjoni ettepanekuga, mille eesmärk on toiminguid lihtsustada, vähendades sisemiste kontrollide arvu, säilitades samal ajal varasemate õigusaktidega kehtestatud vajaliku ranguse teravilja- ja loomakasvatuse, põllumajandusliku töö ja kasutatavate seadmete struktuuriuuringute suhtes. Peale selle lisab ettepanek lihtsustamise huvides ainult ühe uue kontrollimise liigi ning ei nõua liikmesriikidelt mingil moel oma haldussüsteemide muutmist."@et5
". − Komissio perustelee asetusehdotusta lainsäädännön yksinkertaistamista ja parempaa sääntelyä koskevalla uudella lähestymistavallaan. Hyväksyn komission ehdotusten, jolla pyritään yksinkertaistamaan menettelyjä vähentämällä sisäisten tarkastusten määrää säilyttäen samalla aiemmalla lainsäädännöllä säädetty riittävä kurinalaisuus satoa, eläintuotantoa, maataloustyötä ja käytettyjä laitteita koskevien rakennetutkimusten toteuttamisessa. Lisäksi yksinkertaistamistavoitteen mukaisesti ehdotuksessa otetaan käyttöön vain yksi uusi tarkastustyyppi, eikä se edellytä millään tavoin jäsenvaltioiden hallintojärjestelmien muuttamista."@fi7
". − La proposition de règlement est justifiée par la nouvelle approche politique de la Commission impliquant la simplification de la législation et une meilleure règlementation Je suis d’accord avec la proposition de la Commission, qui vise à simplifier les procédures en réduisant le nombre d’inspections internes tout en maintenant la rigueur nécessaire imposée par la législation antérieure sur la réalisation d’enquêtes structurelles sur les récoltes et la production animale, le travail agricole et l’équipement utilisé. En outre, et dans un but de simplification, la proposition introduit un seul nouveau type d’inspection et n’oblige en rien les États membres à modifier leurs systèmes administratifs."@fr8
". − A rendelethez kapcsolódó javaslatot igazolja az, amiként a Bizottság most politikailag közelít a jogszabályok egyszerűsítése és javítása kérdéséhez. Egyetértek a Bizottság javaslatával, amelynek célja a belső ellenőrzések számának csökkentésén keresztül az eljárások egyszerűsítése, miközben fenntartja a korábbi jogszabályok által a földműveléshez és az állattartáshoz köthető termelés, a mezőgazdasági élőmunka- és géphasználat szerkezetének felmérése végrehajtásával kapcsolatos szigor szükséges szintjét. Továbbá, az egyszerűsítést szolgálva, a javaslat mindössze egyetlen új típusú vizsgálat bevezetését veti fel, és ezzel semmilyen formában sem kényszeríti a tagállamokat közigazgatási rendszereik módosítására."@hu11
". − La proposta di regolamento è giustificata dal nuovo approccio politico della Commissione, che implica la semplificazione della normativa e una migliore regolamentazione. Concordo riguardo alla proposta della Commissione volta a semplificare le procedure riducendo il numero delle ispezioni interne, mantenendo al contempo il livello di rigore necessario imposto dalla normativa precedente sulla realizzazione di indagini strutturali sulla produzione agricola e animale, sul lavoro agricolo e sulle apparecchiature utilizzate. Inoltre, e con lo scopo di semplificare, la proposta introduce solo un nuovo tipo di ispezione e non impone in alcun modo agli Stati membri di modificare i loro sistemi amministrativi."@it12
". − Reglamento pasiūlymą pateisina naujas Komisijos politinis požiūris, apimantis teisės aktų supaprastinimą ir aiškesnį reguliavimą. Pritariu Komisijos pasiūlymui, kuris skirtas supaprastinti procedūras mažinant vidinių patikrinimų skaičių ir tuo pačių išlaikant reikiamą tikslumo lygį, kuris buvo nustatytas ankstesniais teisės aktais įgyvendinant struktūrų tyrimus pasėlių ir gyvulių auginimo, žemės ūkio ir naudojamos įrangos srityse. Siekiant supaprastinimo, pasiūlymu pateiktas tik vienas inspektavimo tipas, todėl valstybėms narėms tikrai nereikia keisti savo administravimo sistemų."@lt14
". − Priekšlikums regulai atbilst Komisijas jaunajai politiskajai pieejai, kas ietver tiesību aktu vienkāršošanu un labāku regulējumu. Es piekrītu Komisijas priekšlikumam, kura mērķis ir vienkāršot procedūras, samazinot iekšējo pārbaužu skaitu, vienlaikus saglabājot nepieciešamo prasību līmeni, kuru noteica iepriekšējie tiesību akti par struktūru pētījumiem par lauksaimniecības un mājlopu saimniecībām, lauksaimniecības darbiem un izmantotajām iekārtām. Turklāt, lai vienkāršotu procesu, priekšlikumā ir noteikts tikai viens jauns pārbaudes veids un nekādā veidā nav pieprasīts dalībvalstīm mainīt to administratīvās sistēmas."@lv13
". A proposta de Regulamento justifica-se com a nova abordagem política da Comissão de simplificação da legislação e melhor regulamentação. Concordo com a proposta da Comissão, que consegue simplificar os procedimentos, reduzindo o número de inspecções internas, mantendo ao mesmo tempo o necessário nível de rigor das disposições anteriores, relativas ao levantamento de estatísticas estruturais relacionadas com as produções vegetais e animais, o trabalho agrícola e o equipamento utilizado. Por outro lado, e a bem da simplificação, a proposta apenas introduz um novo tipo de inspecção e não conduz a nenhuma obrigação dos Estados-Membros de alterarem os seus sistemas administrativos."@mt15
". − Het voorstel voor een verordening past bij het nieuwe beleid van de Commissie inzake vereenvoudiging van de wetgeving en betere regelgeving. Ik sta achter het voorstel van de Commissie dat als doel heeft de procedures te vereenvoudigen door het aantal interne inspecties te verminderen en tegelijkertijd te bewaken dat structurele enquêtes over plantaardige en dierlijke productie, landbouwactiviteiten en het materieel dat wordt gebruikt op dezelfde stringente manier blijven worden uitgevoerd als onder eerdere wetgeving. Bovendien introduceert het voorstel, met het oog op vereenvoudiging, slechts één nieuw type inspectie en vraagt het op geen enkele wijze van lidstaten om hun administratieve systemen aan te passen."@nl3
". Wniosek o rozporządzenie jest uzasadniony nowym podejściem politycznym Komisji, obejmującym uproszczenie ustawodawstwa i lepszą regulację. Zgadzam się z wnioskiem Komisji, który zmierza do uproszczenia procedur poprzez redukcję liczby kontroli wewnętrznych przy jednoczesnym utrzymaniu koniecznego poziomu rygoru nałożonego poprzednim ustawodawstwem w przeprowadzaniu badań strukturalnych produkcji roślinnej i zwierzęcej, pracy rolniczej i stosowanego wyposażenia. Ponadto, celem uproszczenia, wniosek wprowadza jedynie nowy rodzaj kontroli i nie wymaga w żaden sposób, by państwa członkowskie zmieniały swoje systemy administracyjne."@pl16
". A proposta de Regulamento justifica-se com a nova abordagem política da Comissão de simplificação da legislação e melhor regulamentação. Concordo com a proposta da Comissão, que consegue simplificar os procedimentos, reduzindo o número de inspecções internas, mantendo ao mesmo tempo o necessário nível de rigor das disposições anteriores, relativas ao levantamento de estatísticas estruturais relacionadas com as produções vegetais e animais, o trabalho agrícola e o equipamento utilizado. Por outro lado, e a bem da simplificação, a proposta apenas introduz um novo tipo de inspecção e não conduz a nenhuma obrigação dos Estados-Membros de alterarem os seus sistemas administrativos."@ro18
". − Návrh nariadenia je oprávnený na základe nového politického prístupu Komisie v zmysle zjednodušenia právnych predpisov a lepšej regulácie. Súhlasím s návrhom Komisie, ktorého cieľom je zjednodušiť postupy na základe zníženia vnútorných kontrol a zároveň udržať potrebný stupeň dôkladnosti, ktorý si vyžadovali predchádzajúce právne predpisy pri výkone štrukturálnych prieskumov rastlinnej a živočíšnej výroby, poľnohospodárskej práce a používania zariadení. Návrh okrem toho s cieľom zjednodušenia zavádza iba jeden nový typ kontroly a žiadnym spôsobom nevyžaduje, aby členské štáty upravovali svoje správne systémy."@sk19
"− Predlog uredbe je upravičen z novim političnim pristopom Komisije, ki vključuje poenostavitev zakonodaje in boljše urejanje. Strinjam se s predlogom Komisije, katerega cilj je poenostavitev postopkov na podlagi zmanjšanja števila notranjih inšpekcijskih pregledov, medtem ko se hkrati ohranja potrebna stopnja natančnosti, ki jo uvaja prejšnja zakonodaja o opravljanju raziskovanj o strukturi proizvodnje posevkov in živali, kmetijstvu in uporabljene opreme. Poleg tega z namenom poenostavitve predlog uvaja le eno vrsto inšpekcijskega pregleda in od držav članic nikakor ne zahteva, da spremenijo svoje upravne sisteme."@sl20
". − Förslaget till förordning är berättigat med tanke på kommissionens nya politiska strategi, där en av målsättningarna är förenklad och förbättrad lagstiftning. Jag instämmer i kommissionens förslag, som syftar till att förenkla förfarandet genom att minska antalet interna inspektioner, samtidigt som de nödvändiga strikta villkor som införts i och med den tidigare lagstiftningen om utförande av strukturella undersökningar om grödor och animalieproduktion, jordbruksarbete och använd utrustning behålls. För att förenkla förfarandena införs dessutom en ny typ av inspektioner genom förslaget, och medlemsstaterna behöver inte ändra sina administrativa system på något sätt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph