Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-214"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.20.3-214"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Głosuję za przyjęciem sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy PE i Rady w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne () ponieważ wprowadzenie nowych uregulowań prawnych oraz zdefiniowanie wspólnej dla całej Wspólnoty mninimalnej listy przestępstw przeciwko środowisku zapewni skuteczniejsze stosowanie prawa wspólnotowego. Mimo, że we wszystkich państwach członkowskich Wspólnoty wdrożone są jednolite przepisy, to sposób ich egzakwowania jest różny, Sprzyja to nagannym praktykom lokowania przez nieuczciwych przedsiębiorców działalności gospodarczej w państwach, gdzie sankcje karne za przestępstwa są łagodniejsze. Dotyczy to szczególnie nowych państw członkowskich. Należy podkreślić, że coraz większą rolę odgrywają przestępstwa popełniane w ramach organizacji przestępczych, a przestępstwa przeciwko środowisku mają coraz częściej ponadgraniczny charakter. Zgadzam się ze stanowskiem sprawozdawcy, że ramy prawne określone w propozycji dyrektywy są istotnym wkładem w skuteczną ochronę środowiska i mogą zagwarantować jednolite i uczciwe egzekwowanie prawa ochrony środowiska w UE. W celu skutecznego egzekwowania prawa i faktycznego ograniczania przestępstw, konieczne jest zapewnienie odpowiednio wyszkolonych służb. Dlatego propozycja sprecyzowania obowiązków państw członkowskich w tym zakresie jest słuszna. Przyjęcie zestawu przestępstw przeciwko środowisku i związanych z nimi sankcji karnych stanowić będzie bardzo istotny instrument w jednolitym egzekwowaniu prawa ochrony środowiska w UE."@pl16
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Já jsem hlasoval pro zprávu o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o trestněprávní ochraně životního prostředí (), protože zavedením nových právních ustanovení a zavedením společného seznamu trestných činů proti ochraně životního prostředí pro celé Společenství se zabezpečí účinnější uplatňování právních předpisů Společenství. I když všechny členské státy přijaly stejná ustanovení, uplatňují je různými způsoby. Podporuje se tím nežádoucí chování, neboť nezodpovědní podnikatelé stěhují svou hospodářskou činnost do zemí, v nichž jsou tresty za delikty proti životnímu prostředí mírnější. Týká se to zejména nových členských států Unie. Je třeba zdůraznit, že stále častěji zaznamenáváme páchání trestných činů v rámci zločineckých organizací a že trestné činy proti ochraně životního prostředí získávají přeshraniční rozměry. Souhlasím se stanoviskem zpravodaje, že právní rámec stanovený v návrhu směrnice představuje důležitý přínos k účinné ochraně životního prostředí a může zaručit jednotné a zodpovědné dodržování zákonů o ochraně životního prostředí v rámci Společenství. Přiměřeně vyškolení úředníci jsou nezbytnou podmínkou účinné realizace zákonů a skutečného snížení počtu trestných činů proti životnímu prostředí. Proto je návrh jasně specifikovat povinnosti členských států v tomto smyslu zcela na místě. Schválením souboru trestných činů proti životnímu prostředí a trestů za ně se vytvoří velmi užitečný nástroj pro společné uplatňování právních předpisů týkajících se ochrany životního prostředí v celé Evropské unii."@cs1
"Jeg stemmer for betænkningen om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlig beskyttelse af miljøet (), eftersom man kan sikre en mere effektiv anvendelse af fællesskabslovgivningen ved at indføre nye retsregler og ved at definere en minimumsliste over miljøkriminalitet, der er fælles for hele Fællesskabet. Selv om ensartede bestemmelser er indført i alle Fællesskabets medlemsstater, håndhæves de forskelligt. Det virker fremmende for uærlige erhvervsdrivende, der udøver økonomisk aktivitet i de stater, der har de mildeste strafferetlige sanktioner for overtrædelserne. Det vedrører især EU's nye medlemsstater. Det skal fremhæves, at strafbare handlinger begået inden for rammerne af kriminelle organisationer spiller en stadig større rolle, samt at miljøkriminalitet oftere og oftere er af grænseoverskridende karakter. Jeg er enig i ordførerens holdning om, at de retlige rammer i de fastsatte direktivforslag udgør et vigtigt skridt mod at indføre en effektiv miljøbeskyttelse, og de kan garantere, at lovgivningen om miljøbeskyttelse håndhæves ensartet og ærligt i Fællesskabet. De relevante tjenester skal modtage tilstrækkelig uddannelse for at sikre en effektiv håndhævelse af lovgivningen og en reel begrænsning af miljøkriminaliteten. Forslaget om at præcisere medlemsstaternes forpligtelser på dette område er derfor velbegrundet. Vedtagelsen af et sæt miljøovertrædelser og strafferetlige sanktioner forbundet hermed vil udgøre et meget vigtigt instrument til at sikre en ensartet håndhævelse af miljøbeskyttelsen i EU."@da2
". Ich habe für den Bericht über den Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über den strafrechtlichen Schutz der Umwelt () gestimmt, weil die Einführung neuer gesetzlicher Bestimmungen und die Schaffung einer gemeinsamen Liste von Umweltstraftatbeständen für die ganze Gemeinschaft eine wirksamere Umsetzung der Gemeinschaftsvorschriften sichern werden. Es wurden zwar in allen Mitgliedstaaten die gleichen Bestimmungen eingeführt, aber bei der Umsetzung gibt es erhebliche Unterschiede. Das ermutigt zu unerwünschten Verhaltensweisen, indem verantwortungslose Unternehmer ihre Wirtschaftstätigkeit in Länder verlagern, in denen Umweltstraftaten weniger hart bestraft werden. Dies gilt insbesondere für die neuen Mitgliedstaaten der Union. Dabei muss hervorgehoben werden, dass die im Rahmen krimineller Organisationen begangenen Straftaten immer mehr an Gewicht gewinnen und Umweltstraftaten zunehmend grenzüberschreitend begangen werden. Ich stimme dem Berichterstatter zu, dass der in dem Richtlinienvorschlag festgelegte Rechtsrahmen ein wichtiger Beitrag ist, um wirksamen Umweltschutz sicherzustellen und eine einheitliche und faire Durchsetzung und Durchführung der Bestimmungen in der ganzen Gemeinschaft zu gewährleisten. Entsprechend ausgebildete Mitarbeiter sind ein absolutes Muss für die wirksame Umsetzung der Gesetze und wirkliche Verringerung von Umweltstraftaten. Der Vorschlag, die Pflichten der Mitgliedstaaten auf diesem Gebiet klarzustellen, war daher richtig. Die Annahme einer Reihe von Umweltstraftatbeständen und von damit verbundenen Strafen wird ein sehr nützliches Instrument für die gemeinsame Umsetzung des Umweltschutzrechts in der Europäischen Union sein."@de9
". Υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου () επειδή η θέσπιση νέων νομικών διατάξεων και η καθιέρωση κοινού καταλόγου αδικημάτων εις βάρος του περιβάλλοντος για ολόκληρη την Κοινότητα θα διασφαλίζει αποτελεσματικότερα την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας. Οι ίδιες διατάξεις ισχύουν σε όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης, όμως ο τρόπος εφαρμογής του ποικίλει σημαντικά. Αυτό ενθαρρύνει ανεπιθύμητες συμπεριφορές όπου ανεύθυνοι επιχειρηματίες μετεγκαθιστούν την οικονομική τους δραστηριότητα σε χώρες όπου οι ποινικές κυρώσεις για αδικήματα είναι λιγότερο αυστηρές. Αυτό πλήττει ιδιαίτερα τα νέα κράτη μέλη. Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι τα αδικήματα που διαπράττονται εντός του πλαισίου εγκληματικών οργανώσεων καθίστανται ολοένα και σημαντικότερα, και ότι τα αδικήματα εις βάρος του περιβάλλοντος ολοένα και περισσότερο είναι διασυνοριακής φύσης. Συμφωνώ με τη στάση του εισηγητή ότι το νομικό πλαίσιο που ορίζεται στην πρόταση οδηγίας αποτελεί σημαντική συνεισφορά στην αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος, και μπορεί να εγγυηθεί την ενιαία και υπεύθυνη εφαρμογή του δικαίου περιβαλλοντικής προστασίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κατάλληλα καταρτισμένοι υπάλληλοι είναι απόλυτη προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρμογή του νόμου και την πραγματική μείωση των αδικημάτων εις βάρος του περιβάλλοντος. Η πρόταση να προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις των κρατών μελών εν προκειμένω είναι, κατά συνέπεια, απολύτως δικαιολογημένη. Η έγκριση συνόλου αδικημάτων εις βάρος του περιβάλλοντος και οι συνδεόμενες ποινές θα αποτελούν ένα πολύ χρήσιμο μέσο για την κοινή εφαρμογή της νομοθεσίας περιβαλλοντικής προστασίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης."@el10
". I voted in favour of the report on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the protection of the environment through criminal law () because the introduction of new legal provisions and the establishment of a common list of offences against the environment for the entire Community will ensure more effective implementation of Community legislation. The same provisions are in place in all Member States of the Union, but the way they are implemented varies considerably. This encourages undesirable behaviour whereby irresponsible entrepreneurs relocate their economic activity to countries where criminal sanctions for offences are less severe. This affects the new Member States in particular. It should be emphasised that offences committed within the framework of criminal organisations are becoming more and more significant, and that offences against the environment are increasingly of a cross-border nature. I agree with the rapporteur’s stance that the legal framework defined in the proposal for a directive represents an important contribution to effective protection of the environment, and can guarantee uniform and responsible implementation of environmental protection law within the European Union. Appropriately trained officials are a for effective implementation of the law and actual reduction of offences against the environment. The proposal to specify the obligations of Member States in this regard clearly is therefore entirely relevant. The adoption of a set of offences against the environment and the associated penalties will constitute a very helpful instrument for the common implementation of environmental protection legislation within the European Union."@en4
". He votado a favor del informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal () porque la introducción de nuevas disposiciones jurídicas y la creación de una lista común de delitos contra el medio ambiente para toda la Comunidad garantizarán una aplicación más eficaz de la legislación comunitaria. En todos los Estados miembros están en vigor las mismas disposiciones, pero el modo en que las mismas se aplican difiere considerablemente. Ello fomenta conductas indeseables con arreglo a las que ciertos empresarios irresponsables podrían reubicar su actividad económica en países donde las sanciones penales por delitos sean menos severas. Ello afecta especialmente a los nuevos Estados miembros. Debería hacerse hincapié en que los delitos cometidos por organizaciones delictivas adquieren cada vez mayor importancia y que los delitos contra el medio ambiente son, cada vez más, de naturaleza transfronteriza. Estoy de acuerdo con la postura del ponente de que el marco legislativo definido en la propuesta de Directiva representa una contribución importante a la protección eficaz del medio ambiente y que aquélla pueda garantizar una aplicación uniforme y responsable de la legislación de protección medioambiental en la Unión Europea. Unos funcionarios adecuadamente formados representan una condición para la aplicación eficaz de la ley y para la reducción real de los delitos contra el medio ambiente. La propuesta de especificar claramente las obligaciones de los Estados miembros al respecto es, pues, enteramente pertinente. La adopción de una lista de delitos contra el medio ambiente y las sanciones aparejadas constituirán un instrumento muy útil para la aplicación común de la legislación de protección medioambiental en la Unión Europea."@es21
". Ma hääletasin selle raporti poolt, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv keskkonna kaitsmise kohta kriminaalõiguse kaudu (), sest uute õigussätete kehtestamine ja ühtse keskkonnavastaste kuritegude loendi koostamine kogu ühenduse jaoks tagab ühenduse õigusaktide tõhusama täitmise. Samad sätted kehtivad kõigis liidu liikmesriikides, kuid nende kohaldamise viis on väga erinev. See soodustab ebasoovitavat käitumist, millega vastutustundetud ettevõtjad kolivad oma majandustegevuse neisse riikidesse, kus kriminaalsanktsioonid kuritegude eest on kergemad. See puudutab eriti uusi liikmesriike. Tuleb rõhutada, et üha olulisemaks muutuvad kuritegelike organisatsioonide raames toime pandud õigusrikkumised ning üha suurem osa keskkonnavastastest kuritegudest on piiriülese iseloomuga. Ma nõustun raportööri seisukohaga, et direktiivi ettepanekus määratletud õiguslik raamistik annab olulise panuse keskkonna tõhusaks kaitsmiseks ning võib tagada Euroopa Liidus keskkonnakaitsealase õiguse ühtse ja vastutustundliku rakendamise. Vastavalt koolitatud ametnikud on õiguse tõhusa rakendamise ja keskkonnavastaste kuritegude tegeliku vähendamise vältimatu eeltingimus. Ettepanek määratleda liikmesriikide vastavad kohustused on seega igati asjakohane. Keskkonnavastaste kuritegude loendi ja nendega seotud karistuste vastuvõtmine on väga kasulik vahend keskkonnakaitsealaste õigusaktide ühtseks kohaldamiseks Euroopa Liidus."@et5
". Äänestin ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ympäristönsuojelusta rikosoikeudellisin keinoin () laaditun mietinnön puolesta, koska uusien oikeudellisten säännösten käyttöönotto ja yhteisen luettelon laatiminen ympäristörikoksista koko yhteisöä varten takaa yhteisön lainsäädännön entistä tehokkaamman täytäntöönpanon. Samat säännökset ovat jo voimassa kaikissa unionin jäsenvaltioissa, mutta niiden täytäntöönpano vaihtelee huomattavasti. Tämä rohkaisee epämieluiseen käytökseen, jossa vastuuttomat yrittäjät siirtävät taloudellisen toimintansa valtioihin, joissa ympäristörikoksista määrättävät rikosoikeudelliset seuraamukset ovat lievempiä. Tämä vaikuttaa erityisesti Euroopan unionin uusiin jäsenvaltioihin. On korostettava, että rikollisjärjestöjen tekemät rikokset ovat yhä merkittävämpiä ja että ympäristörikokset ovat yhä useammin luonteeltaan rajat ylittäviä. Olen samaa mieltä esittelijän kannasta, että direktiiviehdotuksessa määritetty lainsäädäntökehys on merkittävä panos ympäristön tehokkaaksi suojelemiseksi ja voi taata ympäristönsuojelulainsäädännön yhdenmukaisen ja vastuullisen täytäntöönpanon yhteisössä. Asianmukaisesti koulutetut virkamiehet ovat ehdoton edellytys lainsäädännön tehokkaalle täytäntöönpanolle ja ympäristörikosten tosiasialliselle torjumiselle. Jäsenvaltioiden velvoitteiden tarkentamista koskeva ehdotus on tämän vuoksi selvästi asiaankuuluva. Ympäristörikosluettelon ja niihin liittyvien seuraamusten hyväksyminen on hyvin hyödyllistä yhteisen ympäristönsuojelulainsäädännön täytäntöönpanemiseksi Euroopan unionissa."@fi7
"J’ai voté en faveur du rapport relatif à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection de l’environnement par le droit pénal (), parce que l’introduction de nouvelles dispositions légales et la création d’une liste commune de délits environnementaux pour toute la Communauté permettront une mise en œuvre plus efficace de la législation communautaire. Les mêmes dispositions sont en place dans tous les États membres de l’Union, mais la façon dont elles sont mises en œuvre varie considérablement. Cette situation encourage un comportement indésirable, et on voit des entreprises irresponsables délocaliser leur activité économique vers des pays où les sanctions pénales pour les infractions sont moins sévères. Ceci touche en particulier les nouveaux États membres de l’Union. Il convient de souligner que les délits commis dans le cadre d’organisations criminelles deviennent de plus en plus importants, et que les délits contre l’environnement ont une nature de plus en plus transfrontalière. Je suis d’accord avec la position du rapporteur, qui affirme que le cadre légal défini par la proposition de directive représente une contribution importante à la protection efficace de l’environnement et qu’il peut garantir une mise en œuvre uniforme et responsable du droit de la protection de l’environnement au sein de l’Union européenne. Des fonctionnaires bien formés sont indispensables pour appliquer efficacement la loi et pour parvenir à diminuer réellement les délits contre l’environnement. La proposition visant à spécifier clairement les obligations des États membres à cet égard est donc tout à fait pertinente. L’adoption d’un ensemble de délits écologiques et de sanctions correspondantes constituera un instrument très utile à la mise en œuvre commune de la législation sur la protection de l’environnement au sein de l’Union européenne."@fr8
". Az Európai Parlament és a Tanács „A környezet büntetőjogi védelme” tárgyú irányelv javaslata () mellett szavaztam, mert az új jogi rendelkezések bevezetése, és a környezettel szemben elkövetett jogsértések közös listájának meghatározása az egész Közösség számára biztosítja a közösségi jogban foglaltak hatékonyabb végrehajtását. Az Európai Unió tagállamaiban ugyanazon rendelkezések érvényesülnek, de a végrehajtás mikéntje jelentős különbségeket mutat. Ez nemkívánatos magatartásra ösztönözhet, amennyiben felelőtlen vállalkozókat arra késztethet, hogy gazdasági tevékenységüket olyan országokba telepítsék át, ahol a jogsértésekért járó büntetések enyhébbek. Ez különösen az új tagállamokat érinti. Hangsúlyozni kell, hogy a szervezett bűnözés keretében elkövetett jogsértések mind jelentősebbekké válnak, és a környezetet érintő jogsértések mind nagyobb mértékben határokon átnyúló természetűek. Egyetértek az előadó álláspontjával, hogy az irányelv-javaslatban megfogalmazódó jogi keret komoly hozzájárulást jelent a környezet hatékony védelméhez, és az Európai Unión belül a környezetvédelmi jog egységes és felelősségteljes végrehajtását biztosíthatja. A megfelelően kiképzett tisztviselők a jog hatékony végrehajtásának, valamint a környezettel szembeni jogsértések mérséklésének előfeltételét jelentik. A tagállamok ilyen jellegű kötelezettségeinek meghatározására vonatkozó javaslat egészében indokolt. A környezettel szemben elkövetett jogsértések összeállítása, valamint az azokhoz csatolt büntetéseknek az elfogadása igen nagy segítséget jelent majd az Európai Unión belül a környezetvédelmi jogok közös végrehajtása tekintetében."@hu11
". Ho votato a favore della relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell’ambiente [)] poiché l’introduzione di nuove disposizioni giuridiche e l’istituzione di un elenco comune di reati a danno dell’ambiente per l’intera Comunità garantirà un’attuazione maggiormente efficace della normativa comunitaria. Si applicano le stesse disposizioni in tutti gli Stati membri dell’Unione, ma le modalità con cui sono attuate variano in modo considerevole, il che incoraggia comportamenti indesiderati attraverso i quali imprenditori irresponsabili ricollocano la loro attività economica in paesi in cui le sanzioni penali per i reati sono meno severe. Ciò colpisce in particolare i nuovi Stati membri. Va sottolineato che tali reati, commessi nel quadro di organizzazioni criminali, stanno diventando sempre più significativi e che i reati a danno dell’ambiente sono sempre più di natura transfrontaliera. Concordo con la posizione del relatore secondo cui il quadro giuridico definito nella proposta di direttiva rappresenta un contributo importante per un’efficace tutela dell’ambiente e può garantire un’attuazione uniforme e responsabile del diritto in materia di protezione ambientale in seno all’Unione europea. Funzionari adeguatamente formati costituiscono una per un’efficace attuazione del diritto e un’effettiva riduzione dei reati a danno dell’ambiente. La proposta di specificare chiaramente gli obblighi degli Stati membri a tal riguardo è pertanto assolutamente rilevante. L’adozione di una serie di reati a danno dell’ambiente e delle sanzioni associate costituirà uno strumento estremamente utile per l’attuazione comune della normativa in materia di tutela ambientale in seno all’Unione europea."@it12
". Aš balsavau už pranešimą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos pasiūlymo dėl aplinkos apsaugos taikant baudžiamosios teisės įstatymus (), nes naujų teisės aktų patvirtinimas ir bendro nusikalstamos veiklos aplinkai sąrašo sudarymas visoje Bendrijoje užtikrins efektyvesnį Bendrijos teisyno taikymą. Tokie patys įstatymai galioja visose Europos Sąjungos valstybėse narėse, bet labai skiriasi jų įgyvendinimo lygiai. Tai skatina nepageidaujamą elgesį, kai neatsakingi verslo atstovai perkelia savo ekonominę veiklą į šalis, kuriuose galioja ne tokie griežti įstatymai už aplinkos nusikaltimus. Tai ypač paveikia naująsias valstybes nares. Būtina pabrėžti, kad nusikaltėlių organizacijų įvykdomi nusikaltimai tampa vis didesni bei svarbesni, o nusikaltimai aplinkai vis dažniau vykdomi už valstybės sienų. Sutinku su pranešėjo pozicija, kad direktyvos pasiūlyme apibrėžtas teisinis pagrindas yra svarbus indėlis į efektyvią aplinkos apsaugą ir gali garantuoti vieningą bei atsakingą aplinkos apsaugos įstatymų taikymą visoje Europos Sąjungoje. Tinkamai apmokyti pareigūnai yra būtina efektyvaus įstatymų taikymo ir nusikaltimų aplinkai mažinimo sąlyga. Manau, kad pasiūlymas nustatyti valstybių narių įsipareigojimus yra labai reikšmingas. Nusikaltimų aplinkai sąrašo patvirtinimas ir už tokius nusikaltimus skiriamos bausmės taps labai efektyviu instrumentu įgyvendinant bendrąją aplinkos apsaugos teisės sistemą visoje Europos Sąjungoje."@lt14
". Es balsoju par ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par vides krimināltiesisko aizsardzību (), jo jaunu juridisko nosacījumu ieviešana un vienota vides aizsardzības pārkāpumu saraksta izveide visai Kopienai nodrošinās efektīvāku Kopienas tiesību aktu ieviešanu. Tādi paši nosacījumi darbojas visās Savienības dalībvalstīs, bet to realizācijas veids ir ļoti atšķirīgs. Tas veicina nevēlamu rīcību – bezatbildīgi uzņēmēji pārceļas un turpina savas ekonomiskās aktivitātes valstīs, kur kriminālās sankcijas par pārkāpumiem pret vidi ir mazāk stingras. Tas jo īpaši skar jaunās dalībvalstis. Būtu jāuzsver, ka pārkāpumi, ko veic noziedzīgās organizācijās, kļūst arvien ievērojamāki, un pārkāpumiem pret vidi arvien biežāk ir pārrobežu raksturs. Es piekrītu referenta nostājai, ka tiesiskais regulējums, kas noteikts priekšlikumā direktīvai, ir nozīmīgs ieguldījums vides efektīvai aizsardzībai, un tas var garantēt vienotu un atbildīgu vides aizsardzības tiesību ieviešanu Eiropas Savienībā. Atbilstoši apmācītas amatpersonas ir (obligāts priekšnosacījums), lai tiesības tiktu ieviestas efektīvi un reāli samazinātos pārkāpumi pret apkārtējo vidi. Priekšlikums norādīt dalībvalstu pienākumus šajā jomā nepārprotami ir ļoti būtisks. Nodarījumu pret vidi kopuma nodefinēšana un par tiem piemērojamo sodu noteikšana būs ļoti noderīgs instruments vides aizsardzības tiesību aktu kopīgai ieviešanai Eiropas Savienībā."@lv13
"Głosuję za przyjęciem sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy PE i Rady w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne () ponieważ wprowadzenie nowych uregulowań prawnych oraz zdefiniowanie wspólnej dla całej Wspólnoty mninimalnej listy przestępstw przeciwko środowisku zapewni skuteczniejsze stosowanie prawa wspólnotowego. Mimo, że we wszystkich państwach członkowskich Wspólnoty wdrożone są jednolite przepisy, to sposób ich egzakwowania jest różny, Sprzyja to nagannym praktykom lokowania przez nieuczciwych przedsiębiorców działalności gospodarczej w państwach, gdzie sankcje karne za przestępstwa są łagodniejsze. Dotyczy to szczególnie nowych państw członkowskich. Należy podkreślić, że coraz większą rolę odgrywają przestępstwa popełniane w ramach organizacji przestępczych, a przestępstwa przeciwko środowisku mają coraz częściej ponadgraniczny charakter. Zgadzam się ze stanowskiem sprawozdawcy, że ramy prawne określone w propozycji dyrektywy są istotnym wkładem w skuteczną ochronę środowiska i mogą zagwarantować jednolite i uczciwe egzekwowanie prawa ochrony środowiska w UE. W celu skutecznego egzekwowania prawa i faktycznego ograniczania przestępstw, konieczne jest zapewnienie odpowiednio wyszkolonych służb. Dlatego propozycja sprecyzowania obowiązków państw członkowskich w tym zakresie jest słuszna. Przyjęcie zestawu przestępstw przeciwko środowisku i związanych z nimi sankcji karnych stanowić będzie bardzo istotny instrument w jednolitym egzekwowaniu prawa ochrony środowiska w UE."@mt15
". Ik heb vóór het verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van het milieu door middel van strafrecht,, gestemd omdat we door nieuwe wettelijke bepalingen in te voeren voor de gehele Gemeenschap en een gezamenlijke lijst van strafbare feiten op het gebied van het milieu op te stellen een betere implementatie van de EU-wetgeving kunnen waarborgen. In alle lidstaten van de Unie gelden dezelfde bepalingen, maar de manier waarop deze worden toegepast loopt sterk uiteen. Dit stimuleert onwenselijk gedrag van onverantwoordelijke ondernemers die hun economische activiteiten overbrengen naar landen waar de strafmaat voor milieudelicten minder zwaar is. Met name de nieuwe lidstaten krijgen hiermee te maken. Hierbij dient nadrukkelijk te worden aangetekend dat een steeds groter deel van de strafbare feiten plaatsvindt binnen de context van criminele organisaties en dat milieudelicten steeds meer een grensoverschrijdend karakter krijgen. Ik onderschrijf het standpunt van de rapporteur dat het wettelijk raamwerk dat in het voorstel voor een richtlijn wordt gedefinieerd een belangrijke bijdrage vormt aan een doeltreffende bescherming van het milieu en een garantie kan bieden voor een uniforme en verantwoorde implementatie van de wetgeving op het gebied van milieubescherming binnen de Europese Unie. Het gericht opleiden van functionarissen is een voor de effectieve implementatie van de wet en voor het daadwerkelijk terugdringen van milieudelicten. Het voorstel om de verplichtingen van de lidstaten in dit opzicht duidelijk vast te leggen is daarom volstrekt relevant. Het vaststellen van een minimale reeks strafbare milieudelicten en de bijbehorende strafmaten is een nuttig instrument bij de gezamenlijke implementatie van de wetgeving inzake milieubescherming binnen de Europese Unie."@nl3
". Votei a favor do relatório sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à protecção do ambiente através do direito penal () porque a introdução de novas disposições legais e o estabelecimento de uma lista comum de crimes ambientais para toda a Comunidade assegurará uma implementação mais eficaz da legislação comunitária. Estão em vigor as mesmas disposições em todos os Estados-Membros da União, mas a forma como são aplicadas varia consideravelmente. Esse factor encoraja comportamentos que levam empresários irresponsáveis a relocalizarem as suas actividades económicas para outros países onde as sanções penais são menos severas. Isso afecta, em particular, os novos Estados-Membros. Cumpre salientar que os crimes cometidos por organizações criminosas se estão a tornar cada vez mais significativos e que os crimes ambientais assumem uma natureza cada vez mais transfronteiriça. Concordo com a posição do relator de que o quadro jurídico definido na proposta de directiva representa um contributo importante para a uma protecção eficaz do ambiente e pode garantir uma implementação uniforme e responsável da legislação ambiental na Comunidade. A existência de funcionários devidamente formados é uma condição para uma implementação eficaz da legislação e uma efectiva redução dos crimes ambientais. A proposta no sentido de se especificar as obrigações dos Estados-Membros a este respeito é, por isso, como é evidente, totalmente relevante. A aprovação de um conjunto de crimes ambientais e de sanções a eles associadas constituirá um instrumento extremamente útil para a aplicação comum da legislação de protecção do ambiente na União Europeia."@pt17
"Głosuję za przyjęciem sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy PE i Rady w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne () ponieważ wprowadzenie nowych uregulowań prawnych oraz zdefiniowanie wspólnej dla całej Wspólnoty mninimalnej listy przestępstw przeciwko środowisku zapewni skuteczniejsze stosowanie prawa wspólnotowego. Mimo, że we wszystkich państwach członkowskich Wspólnoty wdrożone są jednolite przepisy, to sposób ich egzakwowania jest różny, Sprzyja to nagannym praktykom lokowania przez nieuczciwych przedsiębiorców działalności gospodarczej w państwach, gdzie sankcje karne za przestępstwa są łagodniejsze. Dotyczy to szczególnie nowych państw członkowskich. Należy podkreślić, że coraz większą rolę odgrywają przestępstwa popełniane w ramach organizacji przestępczych, a przestępstwa przeciwko środowisku mają coraz częściej ponadgraniczny charakter. Zgadzam się ze stanowskiem sprawozdawcy, że ramy prawne określone w propozycji dyrektywy są istotnym wkładem w skuteczną ochronę środowiska i mogą zagwarantować jednolite i uczciwe egzekwowanie prawa ochrony środowiska w UE. W celu skutecznego egzekwowania prawa i faktycznego ograniczania przestępstw, konieczne jest zapewnienie odpowiednio wyszkolonych służb. Dlatego propozycja sprecyzowania obowiązków państw członkowskich w tym zakresie jest słuszna. Przyjęcie zestawu przestępstw przeciwko środowisku i związanych z nimi sankcji karnych stanowić będzie bardzo istotny instrument w jednolitym egzekwowaniu prawa ochrony środowiska w UE."@ro18
". Ja som hlasoval za správu o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva (), pretože zavedením nových právnych ustanovení a zavedením spoločného zoznamu trestných činov proti ochrane životného prostredia pre celé Spoločenstvo sa zabezpečí účinnejšie vykonávanie právnych predpisov Spoločenstva. Aj keď všetky členské štáty prijali rovnaké ustanovenia, uplatňujú ich rôznymi spôsobmi. Podporuje sa tým neželané správanie, keď nezodpovední podnikatelia presídľujú svoju hospodársku činnosť do krajín, v ktorých sú tresty za delikty proti životnému prostrediu miernejšie. Týka sa to najmä nových členských štátov únie. Treba zdôrazniť, že čoraz častejšie zaznamenávame páchanie trestných činov v rámci zločineckých organizácií a že trestné činy proti ochrane životného prostredia naberajú cezhraničné rozmery. Súhlasím so stanoviskom spravodajcu, že právny rámec stanovený v návrhu smernice predstavuje dôležitý prínos k účinnej ochrane životného prostredia a môže zaručiť jednotné a zodpovedné vykonávanie zákonov o ochrane životného prostredia v rámci Spoločenstva. Primerane vyškolení úradníci sú nevyhnutnou podmienkou účinného vykonávania zákonov a skutočného zníženia počtu trestných činov proti životnému prostrediu. Preto je návrh jasne špecifikovať povinnosti členských štátov v tomto zmysle úplne na mieste. Schválením súboru trestných činov proti životnému prostrediu a trestov za ne sa vytvorí veľmi užitočný nástroj na spoločné uplatňovanie právnych predpisov týkajúcich sa ochrany životného prostredia v celej Európskej únii."@sk19
". Glasoval sem za poročilo o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o kazensko pravnem varstvu okolja (), ker bo uvedba novih pravnih določb in oblikovanje splošnega seznama okoljskih kaznivih dejanj za celotno Skupnost zagotovila učinkovitejše izvajanje zakonodaje Skupnosti. V vseh državah članicah Unije obstajajo enake določbe, vendar se njihov način izvajanja zelo razlikuje. To spodbuja neželeno obnašanje, pri čemer neodgovorni podjetniki preselijo svojo gospodarsko dejavnost v države, v katerih so kazenske sankcije za kazniva dejanja manj stroge. To vpliva predvsem na nove države članice. Poudariti je treba, da kazniva dejanja, ki se zagrešijo v okviru kriminalnih organizacij, postajajo vse bolj obsežna ter da so okoljska kazniva dejanja vse bolj čezmejne narave. Strinjam se s stališčem poročevalca, da predstavlja pravni okvir iz predloga direktive pomemben prispevek k učinkovitemu varstvu okolja ter lahko zagotovi enotno in odgovorno izvajanje zakonodaje o varstvu okolja v Evropski uniji. Ustrezno usposobljeni uradniki so osnovni pogoj za učinkovito izvajanje zakonodaje in dejansko zmanjšanje okoljskih kaznivih dejanj. Predlog o določitvi obveznosti držav članic je v tem smislu zato jasno popolnoma primerno. Sprejetje niza okoljskih kaznivih dejanj in s tem povezanih sankcij bo predstavljalo zelo koristen instrument za splošno izvajanje zakonodaje o varstvu okolja v Evropski uniji."@sl20
". Jag röstade för betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om straffrättsliga påföljder till skydd för miljön () eftersom införandet av nya rättsliga bestämmelser och fastställandet av en gemensam förteckning över miljöbrott för hela gemenskapen kommer att kunna garantera ett effektivare genomförande av gemenskapsrätten. Samma bestämmelser har införts i alla EU-medlemsstater, men tillämpningen av bestämmelserna varierar avsevärt. Detta uppmuntrar till olämpligt agerande, då oansvariga företag omlokaliserar sin ekonomiska verksamhet till länder där de straffrättsliga påföljderna för miljöbrott är mindre allvarliga. Detta påverkar särskilt EU:s nya medlemsstater. Det ska betonas att de överträdelser som begås av brottsliga organisationer blir allt fler, och att miljöbrotten allt oftare är gränsöverskridande. Jag instämmer i föredragandens inställning att den rättsliga ram som fastställs i förslaget till direktiv utgör ett viktigt bidrag till ett effektivt miljöskydd, och kan bidra till att garantera ett enhetligt och ansvarsfullt genomförande av miljöskyddslagstiftningen i EU. Lämpligt utbildade tjänstemän är en nödvändig förutsättning för ett effektivt genomförande av lagstiftningen och för att verkligen kunna minska miljöbrotten. Förslaget att uttryckligen ange medlemsstaternas skyldigheter i detta avseende är därför fullständigt relevant. Införandet av en uppsättning miljöbrott och påföljderna för dessa kommer att vara ett mycket användbart instrument för det gemensamma genomförandet av miljöskyddslagstiftningen inom EU."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"na piśmie"18,15,16
"sine qua non"3,13,21,4,17

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph