Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-212"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.20.3-212"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"H πρόταση οδηγίας ανοίγει τον δρόμο για την επιβολή στα κράτη μέλη ενιαίου ποινικού δικαίου της ΕΕ Χρησιμοποιεί την προστασία του περιβάλλοντος και την ανησυχία των εργαζομένων για τα περιβαλλοντικά προβλήματα, ώστε να προωθήσει την θέσπιση κοινού ποινικού δικαίου της ΕΕ και μάλιστα καταργώντας τον κανόνα της ομοφωνίας των κρατών μελών που ισχύει μέχρι σήμερα στις ποινικές υποθέσεις. Διαμορφώνει έτσι το «κεκτημένο» που δίνει στην ΕΕ το δικαίωμα και τη δυνατότητα να θεσπίζει και να επιβάλλει ποινικές κυρώσεις για όποιο θέμα κρίνει απαραίτητο. Στην ουσία επαναφέρει σχετικές διατάξεις του «ευρωσυντάγματος» και εφαρμόζει από τώρα τη μετονομασμένη εκδοχή του, τη «Συνθήκη της Λισαβόνας» πριν καν επικυρωθεί και ισχύσει. Πρόκειται για μία επικίνδυνη εξέλιξη σε βάρος των λαών. H απονομή αρμοδιότητας στην ΕΕ να θεσπίζει ενιαίο ποινικό δίκαιο και μάλιστα χωρίς ομοφωνία των κρατών μελών, συνιστά κατάλυση ενός από τα θεμελιώδη κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών, να κρίνουν δηλαδή κυρίαρχα ποιες συμπεριφορές συνιστούν ποινικά αδικήματα και να ορίζουν το είδος και το ύψος των ποινών. Επιβάλλει την υπεροχή του κοινοτικού δικαίου έναντι των εθνικών νομοθεσιών, ακόμη και των εθνικών συνταγματικών διατάξεων, ώστε να επιβάλλεται με άμεσο τρόπο στους ευρωπαϊκούς λαούς η υψωμένη σε νόμο βούληση του ευρωπαϊκού μονοπωλιακού κεφαλαίου, ο δραστικός περιορισμός των ατομικών δικαιωμάτων και των δημοκρατικών ελευθεριών των λαών."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Navrhovaná směrnice otevírá cestu zavedení jednotného trestního práva EU pro členské státy. Využívá ochranu životního prostředí a obavy zaměstnanců z ekologických problémů na podporu přijetí společného trestního práva Evropské unie. Dokonce se zříká pravidla jednomyslnosti členských států, které dosud platilo ve věcech trestního práva. Toto otevírá cestu pro právní předpisy v oblasti ochrany spotřebitelů a Evropské unii dává pravomoc vykonávat a vymáhat tresty vždy, kdy uzná za vhodné. V závěrečné analýze se opakuje zmínka o evropské ústavě. Od nynějška její uplatňování vystupuje pod novým jménem Lisabonská smlouva, a přitom ještě ani nebyla ratifikovaná, ani nenabyla účinnosti. Toto je nebezpečný vývoj na úkor národů Evropy. Vyzbrojení Evropské unie pravomocí přijímat jednotné trestní právo bez jednomyslné dohody členských států se rovná zrušení jednoho ze základních svrchovaných práv národů – práva rozhodovat o tom, které jednání představuje trestný čin, a určit druh a stupeň trestů. Tím se zavádí přednost práva Společenství před národními právními předpisy, a dokonce i národními ústavami. Cílem je vnutit přímo občanům Evropy vůli právně schváleného evropského kapitálového monopolu. Zároveň se práva jednotlivců a demokratické svobody národů drasticky omezí."@cs1
"Direktivforslaget baner vejen for at påtvinge medlemsstaterne en fælles EU-strafferet. Det anvender miljøbeskyttelse og arbejdstagernes bekymring over miljøproblemerne til at fremme indførelsen af en fælles EU-strafferet. Det ophæver endog det princip om enstemmighed blandt medlemsstaterne, som indtil nu har været gældende i strafferetlige anliggender. Dette er med til at skabe "acquis communautaire", som giver EU ret og beføjelser til at fastsætte og gennemføre strafferetlige sanktioner, når som helst det skønnes nødvendigt. I virkeligheden genindføres relevante bestemmelser i "den europæiske forfatning", og fra nu af anvendes den nye udgave under det nye navn "Lissabontraktaten", endnu før den er ratificeret og trådt i kraft. Der er tale om en farlig udvikling, der rammer befolkningerne. Når EU får kompetence til at indføre en fælles strafferet, oven i købet uden enstemmighed blandt medlemsstaterne, ophæves en af staternes grundlæggende suveræne rettigheder, nemlig at afgøre, hvilke former for adfærd der er strafbare handlinger, og fastsætte straffens art og omfang. Ifølge forslaget kommer EF-retten således til at gælde over national ret, selv de nationale forfatningsbestemmelser, således at Europas befolkninger direkte underlægges den europæiske monopolkapital ophøjet til lov, samtidig med at der sker en drastisk indskrænkning af individets rettigheder og befolkningernes demokratiske frihedsrettigheder."@da2
"Die vorgeschlagene Richtlinie bereitet den Weg für die Durchsetzung eines einheitlichen EU-Strafrechts in den Mitgliedstaaten. Sie bedient sich des Umweltschutzes und der Besorgnis der Arbeitnehmer über Umweltfragen, um die Einführung eines gemeinsamen EU-Strafrechts voranzubringen. Sie setzt sogar die bisher in Strafsachen gültige Regel der Einstimmigkeit der Mitgliedstaaten außer Kraft und schafft gemeinschaftlichen Besitzstand, indem sie der EU das Recht und die Macht verleiht, in allen ihr erforderlich scheinenden Fällen strafrechtliche Sanktionen zu erlassen und anzuwenden. Letztlich werden bestimmte Vorschriften des europäischen Verfassungsvertrags wieder eingeführt und von nun an unter dem neuen Namen „Lissabon-Vertrag“ angewandt, noch bevor dieser ratifiziert, geschweige denn in Kraft getreten ist. Dies ist eine gefährliche Entwicklung zu Lasten der Völker Europas. Die EU zu ermächtigen, ohne einhellige Zustimmung der Mitgliedstaaten ein einheitliches Strafrecht einzuführen, entspricht der Aufhebung eines der souveränen Grundrechte der Nationen: zu entscheiden, welche Handlungen einen Straftatbestand darstellen, und Art und Ausmaß der Strafe festzulegen. Damit ist der Vorrang des Gemeinschaftsrechts über nationale Rechtsvorschriften und selbst nationale Verfassungsbestimmungen gegeben. Das Ziel besteht darin, den Völkern Europas den zum Gesetz erhobenen Willen des europäischen Monopolkapitals unmittelbar aufzuzwingen. Zugleich werden die persönlichen Rechte und demokratischen Freiheiten der Völker drastisch beschnitten."@de9
"The proposed directive opens the way to imposing unified EU criminal law on the Member States. It uses environmental protection and workers’ concerns about environmental problems to promote the adoption of common EU criminal law. It even revokes the rule of the Member States’ unanimity that has applied to criminal matters until now. This paves the way to giving the EU the right and power to institute and impose criminal penalties wherever it deems this necessary. In the final analysis, certain provisions of the European Constitution are being reinstated. From now on their application comes under the new name ‘Treaty of Lisbon’ before it has even been ratified or entered into force. This is a dangerous development at the expense of the peoples of Europe. Investing the EU with the power to adopt unified criminal law without the unanimous agreement of the Member States is tantamount to abolishing one of the fundamental sovereign rights of nations: to decide what actions constitute a criminal offence and to specify the type and level of penalties. The primacy of Community law is thus established over national legislation and even national constitutional provisions. The aim is to impose directly on the people of Europe the will of legally sanctioned European capital monopoly. At the same time, the personal rights and democratic freedoms of peoples will be drastically reduced."@en4
"La propuesta de Directiva abre el camino a la imposición de un Derecho penal unificado de la UE a los Estados miembros. Utiliza la protección medioambiental y las preocupaciones de los trabajadores sobre los problemas ambientales para fomentar la adopción de un Derecho penal comunitario. Incluso revoca la norma de la unanimidad de los Estados miembros, que se ha aplicado a los asuntos penales hasta la fecha. De este modo, allana el camino a la creación de un acervo comunitario, dando a la UE el derecho y el poder de establecer e imponer sanciones penales donde lo estime necesario. Como resultado del análisis, se están estableciendo determinadas disposiciones de la Constitución Europea. En adelante, su aplicación llevará el nuevo nombre de «Tratado de Lisboa», antes de que ni siquiera se haya ratificado o de que haya entrado en vigor. Se trata de una evolución peligrosa a costa de los pueblos de Europa. Investir a la UE del poder de adoptar legislación penal unificada sin el acuerdo unánime de los Estados miembros equivale a abolir uno de los derechos de soberanía fundamentales de las naciones: el de decidir qué acciones constituyen un delito penal y determinar el tipo y el grado de las sanciones. Así pues, se establece la primacía del Derecho comunitario sobre la legislación nacional e, incluso sobre las disposiciones constitucionales nacionales. El objetivo consiste en imponer directamente sobre los pueblos de Europa la voluntad de los monopolios de capital europeos legalmente sancionados. Al mismo tiempo, se reducirán drásticamente los derechos personales y las libertades democráticas de los pueblos."@es21
"Väljapakutud direktiiv avab võimaluse suruda liikmesriikidele peale ühtset ELi kriminaalõigust. See kasutab keskkonnakaitset ja töötajate muret keskkonnaprobleemide pärast vahendina, millega propageerida ELi ühtse kriminaalõiguse vastuvõtmist. See tühistab isegi liikmesriikide konsensuse põhimõtte, mis seni on kriminaalasjades kehtinud. See sillutab teed ühenduse õigustikule, mis annaks ELile õiguse ja volitused kehtestada ning kohaldada kriminaalkaristusi kõikjal, kus ta seda vajalikuks peab. Lõppanalüüsis ennistatakse teatavad Euroopa põhiseaduse sätted. Nüüdsest kasutatakse nende kohaldamise kohta uut nime „Lissaboni leping”, isegi kui seda pole veel ratifitseeritud ja see pole jõustunud. See on ohtlik areng Euroopa rahvaste arvel. ELile volituste andmine ühtse kriminaalõiguse vastuvõtmiseks ilma liikmesriikide konsensusliku nõusolekuta on samaväärne sellega, et kaotatakse üks riikide põhiline suveräänne õigus: otsustada, millised teod on kriminaalkuriteod, ning määrata nende puhul kohaldatavate karistuste liik ja tase. See kinnitab ühenduse õiguse ülimuslikkust riiklike õigusaktide ja isegi riiklike põhiseaduslike sätete ees. Eesmärk on suruda Euroopa rahvastele otseselt peale õiguslikult sanktsioneeritud Euroopa kapitali monopoli tahe. Samal ajal vähendatakse drastiliselt inimeste isiklikke õigusi ja demokraatlikke vabadusi."@et5
"Direktiiviehdotuksella mahdollistetaan yhdenmukaisen EU:n rikoslainsäädännön määrääminen jäsenvaltioille. Siinä hyödynnetään ympäristönsuojelua ja työntekijöiden huolia ympäristöongelmista EU:n yhteisen rikoslainsäädännön hyväksymisen edistämiseen. Siinä jopa kumotaan jäsenvaltioiden yksimielisyyttä koskeva sääntö, jota rikosasioihin on tähän asti sovellettu. Näin tehdään tietä yhteisön säännöstölle, jolla annetaan EU:lle oikeus ja valta toimeenpanna rikosoikeudellisia seuraamuksia aina kun se katsotaan tarpeelliseksi. Viime kädessä tiettyjä Euroopan perustuslakisopimuksen määräyksiä otetaan uudelleen käyttöön. Tästä eteenpäin niitä sovelletaan uuden nimen, ”Lissabonin sopimuksen” nojalla ennen kuin sitä on edes ratifioitu tai se on tullut voimaan. Tämä on vaarallista kehitystä Euroopan kansalaisten kustannuksella. Se, että EU:lle annetaan valta hyväksyä yhtenäistä rikoslainsäädäntöä ilman jäsenvaltioiden yksimielistä suostumusta merkitsee käytännössä sitä, että romutetaan yksi kansakuntien perustavaa laatua olevista suvereeneista oikeuksista: oikeus päättää, mitkä teot katsotaan rikoksiksi, sekä määrätä rangaistusten typistä ja tasosta. Yhteisön oikeuden ensisijaisuus vahvistetaan näin yli kansallisen lainsäädännön ja jopa kansallisten perustuslaillisten säännösten. Tarkoituksena on soveltaa suoraan Euroopan kansalaisiin oikeudellisesti vahvistetun eurooppalaisen pääomamonopolin tahtoa. Samalla heikennetään merkittävästi kansalaisten henkilökohtaisia oikeuksia ja demokraattisia vapauksia."@fi7
"La directive proposée ouvre la voie à l’imposition aux États membres d’un droit pénal européen harmonisé. Il se sert de la protection de l’environnement et des préoccupations des travailleurs concernant les problèmes environnementaux pour promouvoir l’adoption d’un droit pénal commun au niveau de l’Union européenne. Il révoque même la règle de l’unanimité entre les États membres qui s’est appliquée jusqu’ici aux questions pénales. Cette mesure ouvre la voie à la création d’un acquis communautaire donnant à l’Union européenne le droit et le pouvoir d’instaurer et d’imposer des sanctions pénales dans tous les domaines où elle le jugera nécessaire. Finalement, certaines dispositions de la Constitution européenne sont réinstaurées. À partir de maintenant, leur application se fait au nom du nouveau «traité de Lisbonne» avant même que celui-ci ait été ratifié et soit entré en vigueur. Il s’agit là d’une évolution dangereuse aux dépens des citoyens de l’Europe. Donner à l’Union européenne le pouvoir d’adopter une législation pénale commune sans l’accord unanime des États membres revient à abolir l’un des droits fondamentaux de la souveraineté nationale: celui de décider quels actes constituent une infraction et de préciser la nature et la sévérité des peines. La précédence du droit communautaire sur les législations nationales et même sur les dispositions constitutionnelles des pays est ainsi consacrée. L’objectif est d’imposer directement aux citoyens européens la volonté du monopole capitaliste sanctionnée légalement. Simultanément, les libertés démocratiques et les droits individuels des citoyens s’en trouveront diminués drastiquement."@fr8
"A javasolt irányelv megnyitja az utat az egységesített uniós büntetőjog tagállamok esetében való alkalmazása előtt. A jogszabály a környezetvédelmet és a munkavállalóknak a környezeti problémákkal szembeni aggodalmát használja fel a közös uniós büntetőjog elfogadásának ösztönzésére. Előbbieken túl, még a büntetőjogi ügyekben eddig érvényesülő tagállami egyhangúság szabályától is eltekint. Így, az kiterjesztését alapozza meg azzal, hogy jogot és hatalmat biztosít az EU számára, hogy bármikor, amikor annak szükségét látja, élhessen a büntetőjogi szankciók érvényesítésének és kikényszerítésének lehetőségével. Végül is kimutatható, hogy az Európai Alkotmány bizonyos rendelkezései köszönnek itt vissza. Mostantól fogva, azok alkalmazása új névtábla, a „Lisszaboni Szerződés” cégére alatt történik, de még azelőtt, hogy utóbbi ratifikálására, életbe léptetésére sor került volna. Ez veszélyes fejlődési irány, Európa népeinek kárára. Az Unió felhatalmazása egységes büntetőjog elfogadására, akár a tagállamok teljes egyetértése hiányában is, egyenértékű a nemzetek egyik legalapvetőbb, szuverén jogosítványának felszámolásával. Annak felszámolásával, hogy maguk dönthessék el, mit tekintenek büntetőjogi jogsértésnek, illetve, hogy meghatározhassák a büntetések típusát és mértékét. Ezzel a közösségi jog elsődlegessége érvényesül a nemzeti jogszabályokkal, sőt, még a nemzeti alkotmányok egyes tételeivel szemben is. A cél az, hogy közvetlenül Európa népeire kényszerítsék a jogilag elismert európai monopoltőkét. Ugyanakkor a nép személyes jogait és demokratikus szabadságait drasztikusan korlátozzák."@hu11
"La direttiva proposta apre la strada all’imposizione agli Stati membri di un diritto penale unificato dell’UE. Utilizza la protezione ambientale e le preoccupazioni dei lavoratori riguardo ai problemi ambientali per promuovere l’adozione di un diritto penale comune dell’UE. Revoca persino la regola dall’unanimità degli Stati membri che fino a oggi si applicava alle questioni penali, il che prepara la strada all’ dando all’UE il diritto e il potere di istituire e imporre sanzioni penali ovunque reputi sia necessario. In ultima analisi, talune disposizioni della Costituzione europea sono state reintegrate. D’ora in avanti, la loro applicazione rientra sotto il nuovo nome di “Trattato di Lisbona”, prima che sia persino stato ratificato o entrato in vigore. Si tratta di uno sviluppo pericoloso che va a discapito dei popoli d’Europa. Investire l’UE del potere di adottare un diritto penale unificato senza l’accordo unanime degli Stati membri è equivalente ad abolire uno dei diritti sovrani fondamentali delle nazioni: decidere quali azioni costituiscono un reato penale e specificare il tipo e il livello delle sanzioni. E’ stata pertanto stabilita la supremazia del diritto comunitario sulla normativa nazionale e persino sulle disposizioni costituzionali nazionali. Lo scopo è imporre direttamente sul popolo europeo la volontà di un serio monopolio europeo giuridicamente autorizzato. Al contempo, si ridurranno drasticamente i diritti personali e le libertà fondamentali delle persone."@it12
"Pasiūlyta direktyva suteikia galimybę taikyti vieningus ES baudžiamosios teisės įstatymu valstybėse narėse. Ji naudoja aplinkos apsaugą ir darbuotojų rūpestį dėl aplinkos apsaugos problemų skatindama priimti bendrus ES baudžiamosios teisės įstatymus. Direktyva net numato taikyti valstybių narių vienbalsiškumo taisyklę, kuri iki šiol buvo taikoma sprendžiant baudžiamąsias bylas. Tai suteikia progą taikyti Bendrijos teisyną ir teisę Europos Sąjungai taikyti baudžiamąsias bausmes ten, kur ji mano esant reikalinga. Galutinės analizės metu buvo numatyti Europos konstitucijos papildymai. Nuo šiol konstitucija vadinsis „Lisabonos sutartimi“ tol, kol ji bus patvirtinta ir įsigalios. Tai pavojingos permainos Europos piliečių sąskaita. Suteikiant ES teisę taikyti vieningus baudžiamosios teisės įstatymus be vieningo valstybių barių pritarimo apribojamos vienos iš pagrindinių valstybių suverenumo teisių: nuspręsti, kokie veiksmai laikomi nusikaltimu ir nustatyti bausmes. Taip nustatoma Bendrijos įstatymo viršenybė virš nacionalinių teisėtvarkos sistemų ir net virš nacionalinių konstitucijų Jos tikslas – tiesiogiai nustatyti Europos žmonėms teisėtas Europos monopolijos sankcijas. Taip bus smarkiai apribotos žmonių asmeninės teisės ir demokratinės laisvės."@lt14
"Ierosinātā direktīva paver iespēju ieviest vienotu ES krimināllikumu dalībvalstīs. Tā izmanto vides aizsardzību un darba ņēmēju rūpes par vides problēmām, lai veicinātu kopīga ES krimināllikuma ieviešanu. Tā atceļ pat dalībvalstu vienprātības noteikumu, kas bijis spēkā krimināllietās līdz šim. Tas bruģē ceļu uz dodot ES tiesības un varu ieviest un noteikt kriminālsodus, kad tā uzskata to par nepieciešamu. Galīgajā analīzē tiek atjaunoti noteikti Eiropas konstitūcijas noteikumi. No šī brīža to piemērošanai ir jauns nosaukums – „Lisabonas līgums”, pirms tas vispār ir ratificēts un stājies spēkā. Tā ir bīstama tendence, kas var kaitēt Eiropas tautām. Pilnvaru piešķiršana Eiropas Savienībai pieņemt kopīgu krimināllikumu bez vienprātīgas dalībvalstu piekrišanas ir līdzvērtīgi vienas no nāciju neatkarības pamattiesību atcelšanai: izlemt, kādas darbības ir krimināls pārkāpums un norādīt soda veidu un līmeni. Tādējādi Kopienas likums ir pārāks par valsts tiesību aktiem un pat valsts konstitūciju noteikumiem. Mērķis ir tieši uzspiest Eiropas tautām likumīgi sankcionēta Eiropas kapitāla monopola gribu. Vienlaikus pašu tautu tiesības un demokrātiskā brīvība tiks ievērojami samazināta."@lv13
"H πρόταση οδηγίας ανοίγει τον δρόμο για την επιβολή στα κράτη μέλη ενιαίου ποινικού δικαίου της Ε.Ε. Xρησιμοποιεί την προστασία του περιβάλλοντος και την ανησυχία των εργαζομένων για τα περιβαλλοντικά προβλήματα, ώστε να προωθήσει την θέσπιση κοινού ποινικού δικαίου της ΕΕ και μάλιστα καταργώντας τον κανόνα της ομοφωνίας των κρατών μελών που ισχύει μέχρι σήμερα στις ποινικές υποθέσεις. Διαμορφώνει έτσι το "κεκτημένο" που δίνει στην ΕΕ το δικαίωμα και τη δυνατότητα να θεσπίζει και να επιβάλλει ποινικές κυρώσεις για όποιο θέμα κρίνει απαραίτητο. Στην ουσία επαναφέρει σχετικές διατάξεις του "ευρωσυντάγματος" και εφαρμόζει από τώρα τη μετονομασμένη εκδοχή του, τη "Συνθήκη της Λισαβόνας" πριν κάν επικυρωθεί και ισχύσει. Πρόκειται για μία επικίνδυνη εξέλιξη σε βάρος των λαών. H απονομή αρμοδιότητας στην ΕΕ να θεσπίζει ενιαίο ποινικό δίκαιο και μάλιστα χωρίς ομοφωνία των κρατών μελών, συνιστά κατάλυση ενός από τα θεμελιώδη κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών, να κρίνουν δηλαδή κυρίαρχα ποιές συμπεριφορές συνιστούν ποινικά αδικήματα και να ορίζουν το είδος και το ύψος των ποινών. Επιβάλλει την υπεροχή του κοινοτικού δικαίου έναντι των εθνικών νομοθεσιών, ακόμη και των εθνικών συνταγματικών διατάξεων, ώστε να επιβάλλεται με άμεσο τρόπο στους ευρωπαϊκούς λαούς η υψωμένη σε νόμο βούληση του ευρωπαϊκού μονοπωλιακού κεφαλαίου, ο δραστικός περιορισμός των ατομικών δικαιωμάτων και των δημοκρατικών ελευθεριών των λαών"@mt15
"De richtlijn die wordt voorgesteld opent de mogelijkheid om de lidstaten een uniform strafrecht op te leggen. De richtlijn gebruikt de bescherming van het milieu en de zorgen van arbeiders over milieuproblemen om de invoering van een gemeenschappelijk strafrecht op EU-niveau in te voeren. De richtlijn trekt zelfs de regel betreffende de unanimiteit van de lidstaten in die tot dusverre op strafzaken van toepassing was. Dit maakt de weg vrij voor waardoor de EU het recht en de bevoegdheid krijgt daar waar zij dit nodig acht de strafmaat te bepalen en op te leggen. Goed beschouwd wordt daarmee een aantal bepalingen van de Europese Grondwet in ere hersteld. De toepassing ervan vindt nu plaats onder de nieuwe noemer “Verdrag van Lissabon”, nog voordat dit geratificeerd is en in werking is getreden. Dit is een gevaarlijke ontwikkeling die ten koste gaat van de Europese bevolking. De EU de bevoegdheid geven een uniform strafrecht in te stellen zonder de unanieme goedkeuring door de lidstaten komt neer op het opheffen van een van de fundamentele soevereine rechten van de landen: het recht om te besluiten welke acties een delict zijn en om de strafmaat te bepalen. Op deze manier wordt vastgelegd dat het Gemeenschapsrecht boven de nationale wetgeving en zelfs boven bepalingen uit de grondwet van een land gaat. Het doel daarvan is de Europese bevolking de wil van het Europese kapitalistische monopolie, aldus wettelijk gesanctioneerd, op te leggen. Tegelijkertijd worden daarmee ook de individuele rechten en de democratische vrijheden van mensen drastisch ingeperkt."@nl3
"Projekt dyrektywy otwiera drogę do narzucenia państwom członkowskim jednolitego prawa karnego UE. Środkiem propagowania przyjęcia wspólnotowego prawa karnego są obawy o ochronę środowiska i obawy pracowników o problemy środowiskowe. W dyrektywie przywołuje się nawet regułę jedności państw członkowskich, jaką stosuje się w prawie karnym do chwili obecnej. To toruje drogę wspólnotowemu dorobkowi prawnemu dając UE prawo i umocowanie do nakładania i egzekwowania sankcji karnych, jakie uważa ona za stosowne. W analizie finansowej pewne przepisy konstytucji europejskiej powtarzają się. Od teraz będzie się je stosować pod nazwą traktatu lizbońskiego, zanim go jeszcze ratyfikowano lub nawet zanim wszedł w życie. To jest niebezpieczna sytuacja, która się dzieje kosztem narodów Europy. Wyposażanie UE w prerogatywy do przyjmowania jednolitego prawa karnego bez jednogłośnej zgody państw członkowskich jest równoznaczne ze zniesieniem jednego z fundamentalnych, suwerennych praw narodów: do decydowania o tym, jakie akty stanowią przestępstwo, i do określania rodzaju i wymiaru kary. Prymat prawa wspólnotowego więc ustanawia się ponad prawem krajowym i nawet ponad krajowymi przepisami konstytucyjnymi. Celem jest narzucenie bezpośrednio narodom Europy woli prawnie sankcjonowanego monopolu kapitału europejskiego. Jednocześnie prawa osobiste i wolności demokratyczne narodów zostaną drastycznie ograniczone."@pl16
"A directiva proposta abre o caminho para a imposição aos Estados-Membros um direito penal unificado da UE. A directiva serve-se da protecção ambiental e da inquietação dos trabalhadores face aos problemas ambientais para promover a instituição de um direito penal comum da UE. Revoga inclusivamente a regra da unanimidade dos Estados-Membros que até este momento era aplicada às matérias penais. Modela-se assim o acervo comunitário, conferindo à UE o direito e o poder para instituir e impor sanções penais sempre que o considere necessário. No fundo, estão a ser reintroduzidas certas disposições da Constituição Europeia. Daqui em diante a sua aplicação faz-se sob nova designação "Tratado de Lisboa" antes mesmo de este ser ratificado ou entrar em vigor. Trata-se de uma evolução perigosa em detrimento dos povos da Europa. Conferir à UE o poder de adoptar um direito penal unificado sem a aprovação por unanimidade dos Estados-Membros equivale a abolir um dos direitos soberanos fundamentais das nações: decidir quais as acções que constituem uma infracção penal e especificar o tipo e nível das sanções aplicáveis. Estabelece-se deste modo o primado do direito comunitário sobre a legislação nacional e até mesmo sobre as disposições das constituições nacionais. O objectivo é impor directamente ao povo da Europa a vontade do monopólio do capital europeu legalmente sancionado. Ao mesmo tempo, os direitos pessoais e as liberdades democráticas dos povos serão drasticamente reduzidas."@pt17
"H πρόταση οδηγίας ανοίγει τον δρόμο για την επιβολή στα κράτη μέλη ενιαίου ποινικού δικαίου της Ε.Ε. Xρησιμοποιεί την προστασία του περιβάλλοντος και την ανησυχία των εργαζομένων για τα περιβαλλοντικά προβλήματα, ώστε να προωθήσει την θέσπιση κοινού ποινικού δικαίου της ΕΕ και μάλιστα καταργώντας τον κανόνα της ομοφωνίας των κρατών μελών που ισχύει μέχρι σήμερα στις ποινικές υποθέσεις. Διαμορφώνει έτσι το "κεκτημένο" που δίνει στην ΕΕ το δικαίωμα και τη δυνατότητα να θεσπίζει και να επιβάλλει ποινικές κυρώσεις για όποιο θέμα κρίνει απαραίτητο. Στην ουσία επαναφέρει σχετικές διατάξεις του "ευρωσυντάγματος" και εφαρμόζει από τώρα τη μετονομασμένη εκδοχή του, τη "Συνθήκη της Λισαβόνας" πριν κάν επικυρωθεί και ισχύσει. Πρόκειται για μία επικίνδυνη εξέλιξη σε βάρος των λαών. H απονομή αρμοδιότητας στην ΕΕ να θεσπίζει ενιαίο ποινικό δίκαιο και μάλιστα χωρίς ομοφωνία των κρατών μελών, συνιστά κατάλυση ενός από τα θεμελιώδη κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών, να κρίνουν δηλαδή κυρίαρχα ποιές συμπεριφορές συνιστούν ποινικά αδικήματα και να ορίζουν το είδος και το ύψος των ποινών. Επιβάλλει την υπεροχή του κοινοτικού δικαίου έναντι των εθνικών νομοθεσιών, ακόμη και των εθνικών συνταγματικών διατάξεων, ώστε να επιβάλλεται με άμεσο τρόπο στους ευρωπαϊκούς λαούς η υψωμένη σε νόμο βούληση του ευρωπαϊκού μονοπωλιακού κεφαλαίου, ο δραστικός περιορισμός των ατομικών δικαιωμάτων και των δημοκρατικών ελευθεριών των λαών"@ro18
"Navrhovaná smernica otvára cestu zavedeniu jednotného trestného práva EÚ pre členské štáty. Využíva ochranu životného prostredia a obavy zamestnancov z ekologických problémov na podporu prijatia spoločného trestného práva Európskej únie. Dokonca sa zrieka pravidla jednomyseľnosti členských štátov, ktoré doposiaľ platilo vo veciach trestného práva. Toto otvára cestu pre a Európskej únii dáva právomoc vykonávať a vymáhať tresty vždy, keď uzná za vhodné. V záverečnej analýze sa opakuje zmienka o európskej ústave. Odteraz jej uplatňovanie vystupuje pod novým menom Lisabonská zmluva, a pritom ešte ani nebola ratifikovaná, ani nenadobudla účinnosť. Toto je nebezpečný vývoj na úkor národov Európy. Vyzbrojenie Európskej únie právomocou prijímať jednotné trestné právo bez jednomyseľnej dohody členských štátov sa rovná zrušeniu jedného zo základných zvrchovaných práv národov – práva rozhodovať o tom, aké konanie predstavuje trestný čin a určiť druh a stupeň trestov. Tým sa zavádza prednosť práva Spoločenstva pred národnými právnymi predpismi a dokonca aj národnými ústavami. Cieľom je nanútiť priamo občanom Európy vôľu právne odsúhlaseného európskeho kapitálového monopolu. Zároveň sa práva jednotlivcov a demokratické slobody národov drasticky obmedzia."@sk19
"Predlagana direktiva odpira pot uvedbi enotnega kazenskega prava EU za države članice. Varstvo okolja in zaskrbljenost delavcev glede okoljskih težav izrablja za spodbujanje sprejetja splošnega kazenskega prava EU. Ukinja celo pravilo o soglasju držav članic, ki se je za kazenske zadeve uporabljajo do zdaj. To utira pot pravnemu redu Skupnosti, pri čemer daje EU pravico in pristojnost do oblikovanja in uvedbe kazenskih sankcij, kjer je to potrebno. V končni analizi se ponovno vključijo določbe evropske ustave. Od zdaj naprej se njihova uporaba pojavlja pod imenom „lizbonska pogodba“, preden se je sploh ratificirala ali začela veljati. To je nevaren razvoj na račun narodov Evrope. Podelitev pristojnosti EU za sprejetje enotnega kazenskega prava brez soglasnega sporazuma držav članic se enači z odpravo ene od temeljnih suverenih pravic narodov, tj. odločitev, katera dejanja predstavljajo kaznivo dejanje, ter določitev vrste in stopnje sankcij. Primarnost zakonodaje Skupnosti se tako oblikuje na podlagi nacionalne zakonodaje in celo nacionalnih ustavnih določb. Cilj tega je, da se narodom Evrope neposredno naloži volja pravno sankcioniranega evropskega kapitalskega monopola. Hkrati se bodo osebne pravice in demokratične svoboščine narodov zelo zmanjšale."@sl20
"Förslaget till direktiv öppnar dörren för att påtvinga medlemsstaterna enhetlig EU-straffrätt. I direktivet utnyttjar man miljöskyddet och arbetstagarnas oro för miljöproblemen för att verka för införandet av en gemensam EU-straffrätt. Man upphäver till och med regeln om medlemsstaternas enhällighet som har gällt i straffrättsliga frågor hittills. Detta banar väg för tillämpning av gemenskapens regelverk, och ger EU rätten och behörigheten att införa och tillämpa straffrättsliga påföljder där man anser det vara nödvändigt. I den slutliga analysen återinförs vissa bestämmelser i konstitutionsfördraget. Från och med nu tillämpas de under det nya namnet Lissabonfördraget, innan det ens har ratificerats eller trätt i kraft. Detta är en farlig utveckling på EU-medborgarnas bekostnad. Att ge EU befogenheten att införa enhetlig straffrätt utan medlemsstaternas enhälliga medgivande är detsamma som att upphäva en av nationernas grundläggande suveräna rättigheter, nämligen att själva besluta vilka handlingar som utgör ett brott och ange typen av och nivån på påföljderna. På så sätt får gemenskapsrätten företräde över nationell lagstiftning och till och med över nationella författningsenliga bestämmelser. Målet är att direkt tvinga på EU-medborgarna lagligt godkända europeiska kapitalmonopols vilja. Samtidigt kommer människors individuella rättigheter och demokratiska friheter att inskränkas drastiskt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph