Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-204"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.20.3-204"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"H υποκρισία έχει και όρια. H Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προτείνει, και σωστά, λόγω υψηλής τοξικότητας και κινδύνων για τη δημόσια υγεία την απαγόρευση χρήσης του υδραργύρου και τη δημιουργία κατάλληλων υποδομών για αποθήκευση του. Ταυτόχρονα όμως επιμένει στην προώθηση λαμπτήρων φθορισμού για εξοικονόμηση ενέργειας γνωρίζοντας ότι περιέχουν τουλάχιστον 5 χιλιοστά του γραμμαρίου υδράργυρο ο καθένας, όγκο ιδιαίτερα επικίνδυνο αν αναλογιστεί κανείς τον αριθμό των λαμπτήρων που βρίσκονται σε κάθε κατοικία ή χώρο εργασίας. Το κέρδος πάνω από όλα. Οι επενδύσεις και τα κέρδη των μονοπωλίων πρέπει να προστατευτούν ακόμα και αν διαπιστωμένα πραγματοποιούνται σε βάρος της δημόσιας υγείας. H ΕΕ απαγορεύει τη χρήση υδραργύρου αλλά επιτρέπει στις εταιρείες να προσφέρουν δωρεάν λαμπτήρες που περιέχουν υδράργυρο προκειμένου να προωθήσουν τις πωλήσεις τους. H ευθύνη για τη δημόσια Υγεία ανατίθεται στις εταιρείες που καλούνται να χειριστούν την περισυλλογή των αποβλήτων ενώ είναι γνωστό ότι αυτά θα καταλήξουν στις χωματερές και στους κάδους των σκουπιδιών δημιουργώντας τεράστιο κίνδυνο μόλυνσης στο κοινωνικό σύνολο και όχι μόνο σε αυτούς που τους χρησιμοποιούν. Γι’ αυτό άλλωστε η κοινή θέση επιτρέπει την εναπόθεση τους στους XΥTA. Προκειμένου μάλιστα να προληφθούν αντιδράσεις που θα επηρέαζαν τις πωλήσεις δεν λαμβάνονται καν στοιχειώδη μέτρα ενημέρωσης των πολιτών για τους κινδύνους που διατρέχουν από την διάχυση του περιεχόμενου των λαμπτήρων στο περιβάλλον."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Copak pokrytectví nemá žádné hranice? Evropská komise oprávněně navrhuje zákaz použití rtuti a vytvoření vhodných infrastruktur pro její skladování, vzhledem k její vysoké toxicitě a stupni rizika pro veřejné zdraví. Komise však trvá na podpoře zářivek, aby se šetřila energie, i když ví, že každá zářivka obsahuje nejméně pět miligramů rtuti, což je nebezpečné množství, pokud se podíváme na počet zářivek ve všech domácnostech a na pracovištích. Zdá se, že na prvním místě je zisk. Investice a zisk monopolů se musí chránit, i když zjevně na úkor veřejného zdraví. Evropská unie zakazuje používání rtuti, ale zároveň společnostem umožňuje prodávat zářivky, které obsahují rtuť, aby mohly zvýšit svůj zisk z prodeje. Odpovědnost za veřejné zdraví se pak svěřuje do rukou těchto společností. Musí se postarat o sběr odpadu, ale víme, že tento odpad končí na smetištích a v odpadkových koších. Celá společnost, a nejen ti, kdo používají zářivky, je potom vystavena velkému riziku kontaminace. To samozřejmě proto, že se zářivky mohou obecně skladovat na skládkách odpadu. Skutečně proto, aby se zabránilo protestům, které by ovlivnily prodej, se nepodnikly ani nejzákladnější kroky v informování veřejnosti o ohrožení, jemuž je vystavena v případě úniku obsahu těchto zářivek do prostředí."@cs1
"Der er ingen grænser for hykleriet. Kommissionen foreslår, helt korrekt, at forbyde brug af kviksølv og indføre hensigtsmæssige infrastrukturer til lagring heraf på grund af dets høje giftighed og farer for folkesundheden. Samtidig insisterer den imidlertid på at fremme energibesparende fluorescerende pærer vel vidende, at de hver indeholder mindst fem mg kviksølv, hvilket er en meget farlig mængde, hvis man tænker på, hvor mange pærer der findes i hver bolig og arbejdsplads. Fortjeneste frem for alt. Monopolernes investeringer og fortjeneste skal beskyttes, selv om det er påvist, at det går ud over folkesundheden. EU forbyder brug af kviksølv, men tillader virksomheder at tilbyde gratis pærer, der indeholder kviksølv, for at fremme deres salg. Ansvaret for folkesundheden lægges over på virksomhederne, som bliver bedt om at administrere indsamling af affald, selv om det er velkendt, at det havner på lossepladsen og i affaldsbeholdere, så hele samfundet og ikke kun dem, der anvender pærerne, udsættes for stor fare for forurening. Dette er i øvrigt årsagen til, at det er tilladt at sende dem på lossepladsen. For at undgå reaktioner, som vil påvirke salget, træffes end ikke de mest grundlæggende foranstaltninger til information af borgerne om risikoen for, at indholdet af disse pærer slipper ud i miljøet."@da2
"Hat die Scheinheiligkeit denn keine Grenzen? Aufgrund der hohen Toxizität von Quecksilber und der daraus resultierenden Gefahren für die Volksgesundheit schlägt die Europäische Kommission zu Recht ein Verbot der Verwendung von Quecksilber und die Schaffung geeigneter Infrastrukturen für seine Lagerung vor. Trotzdem besteht die Kommission darauf, im Interesse des Energiesparens Leuchtstofflampen zu fördern, obwohl ihr bekannt ist, dass jede einzelne wenigstens 5 mg Quecksilber enthält, was angesichts der Zahl an Lampen in jedem Haushalt und an jedem Arbeitsplatz eine besonders gefährliche Menge darstellt. Der Profit steht über allem. Die Investitionen und Profite der Monopole sind selbst dann zu verteidigen, wenn die Volksgesundheit nachweislich Schaden nimmt. Die EU verbietet die Verwendung von Quecksilber, aber sie erlaubt den Unternehmen, quecksilberhaltige Gratis-Lampen anzubieten, um ihren Absatz zu fördern. Die Verantwortung für die Volksgesundheit wird den Unternehmen übertragen. Diese haben die Abfallsammlung durchzuführen, obwohl bekannt ist, dass der Abfall auf Deponien und in Mülltonnen landet, was die gesamte Gesellschaft – und nicht nur jene, die die Lampen verwenden – dem Risiko der Kontamination aussetzt. Aus diesem Grund dürfen sie auch auf allgemeinen Müllkippen entsorgt werden. Damit es gar nicht erst zu absatzschädigenden Protesten kommt, werden nicht einmal elementare Maßnahmen ergriffen, um die Öffentlichkeit darüber aufzuklären, welche Gefahren bestehen, wenn der Inhalt der Lampen austritt."@de9
"Does hypocrisy have no limits? The European Commission rightly proposes banning the use of mercury and creating suitable infrastructures to store it, in view of its high toxicity and the risks to public health. The Commission nonetheless insists on promoting fluorescent bulbs to save energy, knowing that they contain at least 5 mg mercury each, a particularly dangerous amount, given the number of bulbs in every home or workplace. Profit is everything. The investments and profits of monopolies must be protected even if they are demonstrably at the expense of public health. The EU prohibits the use of mercury but allows companies to offer free light bulbs containing mercury in order to promote their sales. Responsibility for public health is assigned to the companies. They have to manage waste collection, although it is known that waste will end up in dumps and refuse bins. Society as a whole, and not just those who use the bulbs, will be exposed to the considerable risk of contamination. This, of course, is why in general they can be disposed of in landfills. Indeed, to forestall protests that would affect sales, not even the most basic steps are being taken to inform the public of the risks they run from leakage of the contents of these bulbs into the environment."@en4
"¿No tiene límites la hipocresía? La Comisión Europea propone acertadamente prohibir el uso de mercurio y crear unas infraestructuras adecuadas para almacenarlo, en vista de su elevada toxicidad y de los riesgos que entraña para la salud pública. Sin embargo, la Comisión insiste en promocionar las bombillas fluorescentes para ahorrar energía, a sabiendas de que cada una de ellas contiene al menos 5 mg de mercurio, una cantidad que conlleva un gran riesgo, habida cuenta del número de bombillas que hay en todos los hogares y lugares de trabajo. Los beneficios lo son todo. Las inversiones y los beneficios de los monopolios han de protegerse, aunque ello sea, de manera demostrada, a expensas de la salud pública. La UE prohíbe el uso de mercurio pero permite que las empresas ofrezcan de manera gratuita bombillas que contienen mercurio para fomentar sus ventas. La responsabilidad en materia de salud pública se asigna a las empresas. Éstas han de gestionar la recogida de residuos, aunque se sabe que tales residuos acabarán en vertederos y en los contenedores de basura. La sociedad en su conjunto, y no sólo quienes usan las bombillas, quedará expuesta a un considerable riesgo de contaminación. Esto, por supuesto, se debe a que en general es posible desechar tales bombillas almacenándolas en vertederos. De hecho, para prevenir las protestas, que repercutirían en las ventas, ni siquiera se emprenden las medidas más elementales para informar al público de los riesgos que corre debido a la fuga de los contenidos de las bombillas y su vertido en el medio ambiente."@es21
"Kas silmakirjalikkusel on üldse piire? Euroopa Komisjon on õigustatult esitanud ettepaneku elavhõbeda kasutamise keelustamiseks ja selle ladustamise jaoks sobivate infrastruktuuride rajamiseks, arvestades selle suurt mürgisust ja ohte rahvatervisele. Sellegipoolest edendab komisjon energiasäästu nimel luminofoorlampide kasutamist, teades, et iga selline lamp sisaldab vähemalt 5 mg elavhõbedat, mis on eriti ohtlik kogus, arvestades lampide arvu igas kodus või igal töökohal. Kasum otsustab kõik. Monopolide investeeringuid ja kasumeid tuleb kaitsta, isegi kui see toimub selgelt rahvatervise arvel. EL keelustab elavhõbeda kasutamise, kuid lubab ettevõtetel pakkuda oma müügi toetamiseks tasuta elavhõbedat sisaldavaid lampe. Vastutus rahvatervise eest on pandud ettevõtetele. Nemad peavad korraldama jäätmete kogumist, kuigi on teada, et need jäätmed jõuavad prügilatesse ja prügikastidesse. Ühiskonnale tervikuna ja mitte ainult lampide kasutajatele tekib märkimisväärne saastumise oht. Loomulikult saab neid just sel põhjusel üldiselt paigutada jäätmete matmispaikadesse. Selleks et ära hoida müüki mõjutavaid proteste, ei tehta isegi kõige lihtsamaid samme avalikkuse teavitamiseks ohtudest, mis kaasnevad nende lampide sisu keskkonda lekkimisega."@et5
"Eikö tekopyhyydellä ole mitään rajaa? Euroopan komissio ehdottaa aivan perustellusti elohopean käytön kieltämistä ja asianmukaisten infrastruktuurien luomista sen varastoimiseksi, koska se on hyvin myrkyllistä ja vaaraksi kansanterveydelle. Komissio mainostaa kuitenkin sinnikkäästi loistelamppuja energian säästämiseksi tietäen, että jokainen niistä sisältää vähintään viisi milligrammaa elohopeaa, mikä on erityisen vaarallinen määrä, kun otetaan huomioon lamppujen lukumäärä jokaisessa kodissa ja työpaikassa. Liikevoitot ovat kaikki kaikessa. Monopolien investointeja ja voittoja on suojattava, vaikka se tapahtuisi todistettavasti kansanterveyden kustannuksella. EU kieltää elohopean käytön, mutta sallii yritysten antaa ilmaiseksi elohopeaa sisältäviä lamppuja myynninedistämiseksi. Vastuu kansanterveydestä siirretään yrityksille. Niiden on huolehdittava jätteiden keruusta, vaikka jätteiden tiedetäänkin päätyvän kaatopaikoille ja roskiin. Koko yhteiskunta, ei pelkästään lamppujen käyttäjät, altistuu huomattavalle saastumisriskille. Tämän vuoksi ne tietysti yleensä voidaan viedä kaatopaikoille. Myyntiä haittaavien protestien ehkäisemiseksi ei tehdä vähääkään sen eteen, että kansalaisille tiedotettaisiin riskeistä, joita liittyy lamppujen sisällön vuotamiseen ympäristöön."@fi7
"L’hypocrisie ne connaît-elle pas de limites? Vu sa haute toxicité et les risques qu’il représente pour la santé publique, la Commission propose à juste titre d’interdire l’utilisation du mercure et de créer des infrastructures adaptées pour le stocker. Pourtant, la Commission persiste à promouvoir l’utilisation d’ampoules fluorescentes pour économiser l’énergie, alors que ces tubes contiennent au moins 5 mg de mercure chacun, une quantité particulièrement dangereuse étant donné le nombre d’ampoules présentes dans chaque foyer ou sur chaque lieu de travail. Les profits passent avant tout. Il faut protéger les investissements et les profits des monopoles, même si cela doit se faire de toute évidence au détriment de la santé publique. L’Union européenne interdit l’utilisation du mercure, mais elle permet aux entreprises d’offrir des ampoules gratuites contenant du mercure pour promouvoir leur vente. La responsabilité de la santé publique est laissée aux entreprises. Elles sont chargées de gérer la collecte des déchets, alors qu’il est bien connu que ces déchets finiront dans des décharges. C’est la société dans son ensemble qui se trouvera exposée à un risque considérable de contamination, et pas seulement les utilisateurs de ces ampoules. Bien sûr, c’est pour cette raison qu’elles peuvent généralement être jetées dans des décharges. En fait, pour éviter les protestations qui risqueraient de faire baisser les ventes, on ne prend même pas les mesures les plus basiques pour informer le public des dangers qu’il court du fait de la fuite du contenu de ces ampoules dans l’environnement."@fr8
"Úgy tűnik, az önáltatásnak nincs határa. Az Európai Bizottság — tekintettel annak erőteljesen mérgező voltára és a közegészségre gyakorolt kockázataira, helyesen — javasolja a higany betiltását, a tárolás megfelelő infrastruktúrájának kialakítását. Majd ugyanakkor, az energiatakarékosságra hivatkozva, szorgalmazza a fénycsövek használatát, miközben tudja, hogy minden egyes fénycső legalább 5 mg higanyt tartalmaz, és ez különösen veszélyes mennyiségnek mondható akkor, ha belegondolunk abba, hogy hány fénycső is van egy lakásban vagy munkahelyen. A profit minden. A monopóliumok beruházásait és profitját még akkor is védeni kell, ha az bizonyíthatóan a közegészség rovására megy. Az EU tiltja a higany használatát, de engedélyezi a vállalatoknak higanyt tartalmazó villanykörték ingyenes adományozását értékesítésük promóciója keretében. A közegészség felelőssége a vállalatokra hárul. Azok feladata a hulladék kezelése, noha közismert, hogy a hulladék végül hulladéktelepekre vagy szemétládákba kerül. A társadalom egészét, és nem csak a fénycsövek használóit, a mérgezés tekintélyes kockázatának tesszük ki ezzel. Közben pedig gyakori, hogy a termékek a földfeltöltéseken végzik. Hogy az értékesítést kedvezőtlenül befolyásoló tiltakozást megelőzzék, még a legalapvetőbb intézkedések sem történnek meg a közvélemény tájékoztatására, hogy milyen kockázatokkal is járhat a fénycsövek tartalmának környezetbe való esetleges kiszivárgása."@hu11
"L’ipocrisia non ha limiti? La Commissione europea propone giustamente di vietare l’utilizzo del mercurio e di creare infrastrutture adeguate per il suo stoccaggio, in considerazione della sua alta tossicità e dei rischi per la salute pubblica. Ciononostante, la Commissione insiste a promuovere le lampadine fluorescenti per risparmiare energia, sapendo che contengono almeno 5 mg di mercurio ciascuna, un quantitativo particolarmente dannoso, dato il numero di lampadine presenti in ciascun posto di lavoro e abitazione. Il profitto è tutto. Gli investimenti e i profitti dei monopoli vanno protetti anche se è dimostrabile che è la salute pubblica a farne le spese. L’UE proibisce l’utilizzo del mercurio, ma permette alle imprese di offrire lampadine gratuite contenenti mercurio al fine di promuovere le loro vendite. La responsabilità della salute pubblica è affidata alle imprese, che devono gestire la raccolta dei rifiuti, sebbene sia noto che i rifiuti finiscono nelle discariche e nei cestini per i rifiuti. La società nel suo complesso, e non solo chi utilizza le lampadine, sarà esposta a un notevole rischio di contaminazione. Ecco perché, certamente, esse possono essere in generale smaltite nelle discariche. Senza dubbio, al fine di prevenire le proteste che influirebbero sulle vendite, non vengono compiuti neppure i passi più basilari al fine di informare il grande pubblico dei rischi che corrono a causa della dispersione del contenuto di tali lampadine nell’ambiente."@it12
"Nejaugi veidmainystė neturi ribų? Europos Komisija pagrįstai siūlo uždrausti gyvsidabrio naudojimą ir sukurti tinkamas infrastruktūras jam saugoti atsižvelgiant į didelį metalo toksiškumą ir pavojų visuomenės sveikatai. Tačiau Komisija energijos tausojimo tikslu primygtinai skatina fluorrescentinių lempų naudojimą, žinodama, kad kiekvienoje iš tokių lempų yra bent 5 mg gyvsidabrio. Tai ypatingai pavojingas kiekis, ypač atsižvelgiant į tokių lempų skaičių kiekvienuose namuose ar darbo vietose. Pelnas yra viskas. Monopolijų investicijos ir pelnas turi būti apsaugotas net jeigu jos akivaizdžiai kenkia visuomenės sveikatai. Europos Sąjunga draudžia gyvsidabrio naudojimą, bet nemokamai siūlo lemputes, kuriose yra gyvsidabrio, kad būtų skatinama prekyba. Atsakomybė už visuomenės sveikata paliekama bendrovėms. Jos privalo rūpintis atliekų surinkimu, nors visi žinome, kad atliekos bus vežamos į sąvartynus. Visai visuomenei, o ne tik tiems, kurie naudoja tokias lemputes, kils didžiulis užterštumo pavojus. Taip yra todėl, kad tokias lemputes galima vežti į bendruosius sąvartynus. Siekiant užbėgti už akių protestams, kurie sumažintų prekybą net nesistengiama informuoti visuomenės apie riziką, kurią jai sukelia tokių lempučių turinio patekimas į aplinką."@lt14
"Vai liekulībai nav robežu? Eiropas Komisija ierosina aizliegt dzīvsudraba izmantošanu un radīt piemērotas vietas tā uzglabāšanai, jo tas ir ļoti toksisks un rada lielu risku sabiedrības veselībai. Komisija tomēr pieprasa dienasgaismas lampu izmantošanu, lai taupītu enerģiju, zinot, ka katrā no šādām lampām ir 5 mg dzīvsudraba, kas ir ļoti bīstams daudzums, ņemot vērā lampu skaitu, kāds mēdz būt mājās un darba vietās. Peļņa nosaka visu. Monopoluzņēmumu ieguldījumi un peļņa ir jāsargā, pat, ja tie nepārprotami kaitē sabiedrības veselībai. ES aizliedz dzīvsudraba izmantošanu, bet ļauj uzņēmumiem piedāvāt bezmaksas spuldzes, kurās ir dzīvsudrabs, lai veicinātu to pārdošanas apjomu. Atbildība par sabiedrības veselību tiek nodota uzņēmumiem. Tiem ir jāuzrauga atkritumu savākšana, lai gan ir zināms, ka atkritumi nonāks izgāztuvēs un atkritumu konteineros. Visa sabiedrība un nevis tikai tie, kas izmanto dienasgaismas spuldzes, tiek pakļauta ievērojamai iespējai saindēties. Šī iemesla dēļ spuldzes tiek izmestas atkritumu bedrēs, kuras aizber ar zemi. Lai novērstu protestus, kas ietekmēs pārdošanas apjomu, netiek veikti pat minimālie pasākumi, lai informētu sabiedrību par risku, kāds pastāv, ja šo spuldžu saturs nonāk apkārtējā vidē."@lv13
"H υποκρισία έχει και όρια. H Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προτείνει, και σωστά, λόγω υψηλής τοξικότητας και κινδύνων για τη δημόσια υγεία την απαγόρευση χρήσης του υδραργύρου και τη δημιουργία κατάλληλων υποδομών για αποθήκευση του. Ταυτόχρονα όμως επιμένει στην προώθηση λαμπτήρων φθορισμού για εξοικονόμηση ενέργειας γνωρίζoντας ότι περιέχουν τουλάχιστον 5 χιλιοστά του γραμμαρίου υδράργυρο ο ένας, όγκο ιδιαίτερα επικίνδυνο αν αναλογιστεί κανείς τον αριθμό των λαμπτήρων που βρίσκονται σε κάθε κατοικία ή χώρο εργασίας. Το κέρδος πάνω από όλα. Οι επενδύσεις και τα κέρδη των μονοπωλίων πρέπει να προστατευτούν ακόμα και αν διαπιστωμένα πραγματοποιούνται σε βάρος της δημόσιας υγείας. H ΕΕ απαγορεύει τη χρήση υδραργύρου αλλά επιτρέπει στις εταιρείες να προσφέρουν δωρεάν λαμπτήρες που περιέχουν υδράργυρο προκειμένου να προωθήσουν τις πωλήσεις τους. H ευθύνη για τη δημόσια Υγεία ανατίθεται στις εταιρείες που καλούνται να χειριστούν την περισυλλογή των αποβλήτων ενώ είναι γνωστό ότι αυτά θα καταλήξουν στις χωματερές και στους κάδους των σκουπιδιών δημιουργώντας τεράστιο κίνδυνο μόλυνσης στο κοινωνικό σύνολο και όχι μόνο σε αυτούς που τους χρησιμοποιούν. Γι'αυτό άλλωστε η κοινή θέση επιτρέπει την εναπόθεση τους στους XΥTA. Προκειμένου μάλιστα να προληφθούν αντιδράσεις που θα επηρέαζαν τις πωλήσεις δεν λαμβάνονται καν στοιχειώδη μέτρα ενημέρωσης των πολιτών για τους κινδύνους που διατρέχουν από την διάχυση του περιεχόμενου των λαμπτήρων στο περιβάλλον."@mt15
"Waar zijn de grenzen van de hypocrisie? De Europese Commissie stelt terecht voor het gebruik van kwik te verbieden en geschikte infrastructuur voor de opslag ervan te creëren, met het oog op de hoge giftigheidsgraad en de risico’s voor de volksgezondheid. De Commissie wil desondanks het gebruik van fluorescentielampen vanwege energiebesparing blijven stimuleren, hoewel ze weet dat deze per stuk minstens 5mg kwik bevatten, een bijzonder gevaarlijke hoeveelheid, gezien het aantal lampen in elk huis en op iedere werkplek. Winst gaat boven alles. De investeringen en winsten van monopoliehouders moeten worden beschermd, ook als dit ten koste van de volksgezondheid gaat. De EU verbiedt het gebruik van kwik maar staat bedrijven toe gratis gloeilampen met kwik aan te bieden, om hun verkoop te stimuleren. De verantwoordelijkheid voor de volksgezondheid wordt aan de bedrijven overgelaten. Zij moeten het inzamelen van afval organiseren, hoewel bekend is dat afval uiteindelijk op vuilnisbelten en in vuilcontainers terechtkomt. De hele samenleving wordt aan het aanzienlijke risico van vervuiling blootgesteld, en niet alleen degenen die de lampen gebruiken. Daarom kunnen ze in het algemeen natuurlijk op stortplaatsen worden weggegooid. Sterker nog, ter voorkoming van protesten die van invloed zouden zijn op de verkoop, worden niet eens de meest elementaire stappen ondernomen om mensen te wijzen op de risico’s die ze lopen door het lekken van de inhoud van deze lampen in het milieu."@nl3
"Czyżby hipokryzja nie znała granic? Komisja Europejska proponuje zakaz stosowania rtęci i utworzenie właściwej infrastruktury do jej składowania, w świetle jej wielkiej toksyczności i ryzyka dla zdrowia ludzi. Jednocześnie Komisja nalega na propagowanie jarzeniówek jako energooszczędnych, wiedząc, że każda z nich zawiera przynajmniej 5 mg rtęci; jest to szczególnie niebezpieczna ilość, mając na względzie liczbę jarzeniówek w każdym domu lub miejscu pracy. Świat się kręci wokół zysku. Inwestycje i zyski monopoli należy chronić nawet wówczas, gdy widać gołym okiem, że robi się to kosztem zdrowia publicznego. UE zakazuje stosowania rtęci, lecz pozwala, by spółki rozdawały darmowe jarzeniówki zawierające rtęć jako gadżety promocyjne. Odpowiedzialność za zdrowie publiczne jest przypisana spółkom. One muszą prowadzić zbiórkę odpadów, choć wiadomo, że odpady wylądują na wysypiskach i w koszach. Społeczeństwo jako całość, a nie tylko ci, którzy używają jarzeniówek, będą wystawieni na duże ryzyko zanieczyszczenia. Oto dlaczego można je powszechnie wyrzucać na wysypiska. Aby więc uprzedzić protesty, które wpłyną na sprzedaż, nie podejmuje się najbardziej podstawowych kroków polegających na informowaniu opinii publicznej o ryzyku, wynikającym z wycieku zawartości tych jarzeniówek do środowiska."@pl16
"Será que a hipocrisia não nem limites? A Comissão Europeia propõe, e bem, a proibição da utilização do mercúrio e a criação de infra-estruturas adequadas para o seu armazenamento, tendo em conta o seu elevado nível de toxicidade e os riscos que representa para a saúde pública. No entanto, a Comissão insiste em promover as lâmpadas fluorescentes para poupar energia, sabendo que cada uma delas contém pelo menos 5 mg de mercúrio, uma quantidade particularmente perigosa se tivermos em conta o número de lambadas que existem em cada habitação ou local de trabalho. O lucro acima de tudo. Os investimentos e os lucros dos monopólios têm de ser protegidos, mesmo que sejam conseguidos manifestamente à custa da saúde pública. A UE proíbe a utilização do mercúrio mas autoriza empresas a oferecerem a título gratuito lâmpadas que contêm mercúrio a fim de promoverem as suas vendas. A responsabilidade pela saúde pública é entregue às empresas, as quais são chamadas a gerir a recolha de resíduos, embora seja sabido que os resíduos acabarão em aterros e nos caixotes do lixo. A sociedade em geral, e não só aqueles que usam as lâmpadas, ficará exposta ao considerável risco de contaminação. É por isso, aliás, que de um modo geral podem ser depositados em lixeiras. De facto, para prevenir os protestos que iriam afectar as vendas, nem sequer as medidas mais básicas estão a ser tomadas para informar o público sobre os riscos que correm em consequência da libertação do conteúdo dessas lâmpadas no ambiente."@pt17
"H υποκρισία έχει και όρια. H Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προτείνει, και σωστά, λόγω υψηλής τοξικότητας και κινδύνων για τη δημόσια υγεία την απαγόρευση χρήσης του υδραργύρου και τη δημιουργία κατάλληλων υποδομών για αποθήκευση του. Ταυτόχρονα όμως επιμένει στην προώθηση λαμπτήρων φθορισμού για εξοικονόμηση ενέργειας γνωρίζoντας ότι περιέχουν τουλάχιστον 5 χιλιοστά του γραμμαρίου υδράργυρο ο ένας, όγκο ιδιαίτερα επικίνδυνο αν αναλογιστεί κανείς τον αριθμό των λαμπτήρων που βρίσκονται σε κάθε κατοικία ή χώρο εργασίας. Το κέρδος πάνω από όλα. Οι επενδύσεις και τα κέρδη των μονοπωλίων πρέπει να προστατευτούν ακόμα και αν διαπιστωμένα πραγματοποιούνται σε βάρος της δημόσιας υγείας. H ΕΕ απαγορεύει τη χρήση υδραργύρου αλλά επιτρέπει στις εταιρείες να προσφέρουν δωρεάν λαμπτήρες που περιέχουν υδράργυρο προκειμένου να προωθήσουν τις πωλήσεις τους. H ευθύνη για τη δημόσια Υγεία ανατίθεται στις εταιρείες που καλούνται να χειριστούν την περισυλλογή των αποβλήτων ενώ είναι γνωστό ότι αυτά θα καταλήξουν στις χωματερές και στους κάδους των σκουπιδιών δημιουργώντας τεράστιο κίνδυνο μόλυνσης στο κοινωνικό σύνολο και όχι μόνο σε αυτούς που τους χρησιμοποιούν. Γι'αυτό άλλωστε η κοινή θέση επιτρέπει την εναπόθεση τους στους XΥTA. Προκειμένου μάλιστα να προληφθούν αντιδράσεις που θα επηρέαζαν τις πωλήσεις δεν λαμβάνονται καν στοιχειώδη μέτρα ενημέρωσης των πολιτών για τους κινδύνους που διατρέχουν από την διάχυση του περιεχόμενου των λαμπτήρων στο περιβάλλον."@ro18
"Vari nemá pokrytectvo žiadne hranice? Európska komisia oprávnene navrhuje zákaz použitia ortuti a vytvorenie vhodných infraštruktúr na jej uskladnenie, vzhľadom na jej vysokú toxickosť a stupeň rizika pre verejné zdravie. Komisia však trvá na podpore žiariviek, aby sa šetrila energia, aj keď vie, že každá žiarivka obsahuje najmenej päť miligramov ortuti, čo je nebezpečné množstvo, ak sa pozrieme na počet žiariviek vo všetkých domácnostiach a na pracoviskách. Zdá sa, že na prvom mieste je zisk. Investície a zisk monopolov sa musia ochraňovať, hoci zjavne na úkor verejného zdravia. Európska únia zakazuje používanie ortuti, no zároveň spoločnostiam umožňuje predávať žiarivky, ktoré ortuť obsahujú, aby mohli zvýšiť svoj zisk z predaja. Zodpovednosť za verejné zdravie sa potom zveruje do rúk týchto spoločností. Musia sa postarať o zber odpadu, ale vieme, že tento odpad končí na smetiskách a v odpadkových košoch. Celá spoločnosť, a nielen tí, ktorí používajú žiarivky, je potom vystavená veľkému riziku kontaminácie. Samozrejme, preto sa môžu vo všeobecnosti uskladňovať na skládkach odpadov. Naozaj preto, aby sa zabránilo protestom, ktoré by ovplyvnili predaj, sa nepodnikli ani najzákladnejšie kroky v informovaní verejnosti o ohrození, ktorému je vystavená v prípade úniku obsahu týchto žiaroviek do prostredia."@sk19
"Ali hinavščina ne pozna meja? Evropska komisija ustrezno predlaga prepoved uporabe živega srebra ter vzpostavitev ustrezne infrastrukture za njegovo skladiščenje, saj je strupen in ogroža javno zdravje. Kljub temu Komisija vztraja pri spodbujanju uporabe fluorescenčnih žarnic za varčevanje z energijo, čeprav ve, da vsaka žarnica vsebujejo vsaj 5 mg živega srebra, kar je glede na število žarnic v vsakem gospodinjstvu in na delovnem mestu neverna količina. Vse za dobiček. Zaščititi je treba naložbe in dobiček monopolov, čeprav je jasno, da ogrožajo javno zdravje. EU prepoveduje uporabo živega srebra, medtem ko podjetjem dovoli, da za spodbujanje svoje prodaje ponujajo brezplačne žarnice, ki vsebujejo živo srebro. Podjetja so odgovorna za javno zdravje. Poskrbeti morajo za zbiranje odpadkov, čeprav je znano, da bodo odpadki odvrženi na smetišča in v zabojnike za odpadke. Zaradi onesnaževanja bo ogrožena celotna družba in ne le tisti, ki uporabljajo žarnice. Zato jih je na splošno mogoče odlagati na odlagališčih. V strahu pred protesti, ki bi ogrozili prodajo, se ne sprejemajo niti osnovni ukrepi za obveščanje javnosti o nevarnostih zaradi odtekanja vsebin teh žarnic v okolje."@sl20
"Har hyckleriet inga gränser? Kommissionen föreslår med all rätt att användningen av kvicksilver ska förbjudas och att lämpliga infrastrukturer för att förvara det ska inrättas, med tanke på kvicksilvrets höga toxicitet och riskerna för folkhälsan. Kommissionen insisterar trots detta på att främja fluorescerande glödlampor för att spara energi, trots att de innehåller minst 5 mg kvicksilver var, vilket är en särskilt farlig mängd med tanke på antalet glödlampor i varje hem eller arbetsplats. Vinsten är allt. Monopolens investeringar och vinster måste skyddas även om detta bevisligen sker på bekostnad av folkhälsan. EU förbjuder användningen av kvicksilver, men tillåter företagen att erbjuda gratis glödlampor som innehåller kvicksilver för att öka sin försäljning. Företagen ges ansvaret för folkhälsan. De måste hantera avfallsinsamlingen, trots att man vet att avfallet till slut kommer att hamna på soptippen. Hela samhället, och inte bara dem som använder glödlamporna, kommer att exponeras för en avsevärd risk för förorening. Det är naturligtvis därför de i allmänhet kan slängas på avfallstippar. För att förhindra protester som skulle påverka försäljningen vidtar man inte ens de mest grundläggande åtgärderna för att informera allmänheten om de risker de löper till följd av att innehållet i dessa glödlämpor läcker ut i miljön."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph