Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-197"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.20.3-197"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"I supported all the amendments to the calendar that reduced our time in Strasbourg and increased it in Brussels. The current situation is bizarre, trekking as we do backwards and forwards between Brussels and Strasbourg at vast cost in time and money. We should meet at a single location. I do however reject Mr Stevenson's complaint regarding the current transport strikes. We recognise and support the right to strike. Our objection to Strasbourg is not based on any opposition to the exercise of workers' rights in France, but the inherent waste involved in our current institutional arrangements. I voted against making an exception for the Monday of Orthodox Easter when we make no provision for not meeting on 14 July. Secular celebrations deserve the same treatment as religious festivals."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Podpořil jsem všechny pozměňovací návrhy týkající se plánu dílčího zasedání, které zkracují naši dobu strávenou ve Štrasburku a prodlužují dobu strávenou v Bruselu. Současná situace je podivná, toto poletování mezi Bruselem a Štrasburkem, které způsobuje velké náklady z hlediska času a peněz. Měli bychom se scházet na jednom místě. Nesouhlasím však se stížností pana Stevensona v souvislosti se současnou stávkou v dopravě. Uznáváme a podporujeme právo na stávku. Naše námitky vůči Štrasburku nevycházejí ze žádného napadení práv zaměstnanců ve Francii, ale z utrácení prostředků, k němuž dochází na základě současných institučních předpisů. Hlasoval jsem proti tomu, abychom udělali výjimku, pokud jde o pondělí, kdy jsou pravoslavné Velikonoce, pokud se nepostaráme o to, abychom odložili setkání ze 14. července. Sekulární oslavy si zaslouží stejné zacházení jako náboženské svátky."@cs1
". Jeg støttede alle ændringsforslag til kalenderen, som reducerede vores tid i Strasbourg og øgede vores tid i Bruxelles. Det er besynderligt, hvordan vi på nuværende tidspunkt rejser frem og tilbage mellem Bruxelles og Strasbourg, selv om det koster dyrt i både tid og penge. Vores møder bør afholdes et enkelt sted. Jeg afviser dog hr. Stevensons klage over de igangværende transportstrejker. Vi anerkender og støtter retten til at strejke. Vores indvendinger mod Strasbourg er ikke baseret på nogen form for modstand mod udøvelse af arbejdstagernes rettigheder i Frankrig, men på det spild, som vores nuværende institutionelle forhold medfører. Jeg stemte imod forslaget om at gøre en undtagelse for 2. påskedag, når vi ikke har nogen bestemmelser om ikke at mødes den 14. juli. Verdslige højtider fortjener samme vilkår som religiøse højtider."@da2
". − Ich habe alle Änderungen am Tagungskalender unterstützt, die unsere Zeit in Straßburg verkürzen und unsere Zeit in Brüssel verlängern. Die momentane Situation ist grotesk. Wir pendeln zwischen Brüssel und Straßburg hin und her und vergeuden dabei enorm viel Geld und Zeit. Wir sollten uns an nur einem Ort versammeln. Dennoch weise ich Herrn Stevensons Beschwerde bezüglich der aktuellen Streiks im Verkehrswesen zurück. Wir erkennen das Recht auf Streik an und unterstützen es. Unsere Einwände gegen Straßburg haben nichts damit zu tun, dass wir gegen die Ausübung der Arbeiterrechte in Frankreich wären, sondern richten sich gegen die mit unseren derzeitigen institutionellen Abläufen verbundene Verschwendung. Ich habe gegen die Ausnahmeregelung für den orthodoxen Ostermontag gestimmt, wenn nichts Entsprechendes bezüglich des 14. Juli vereinbart wird. Weltliche Feste verdienen dieselbe Behandlung wie religiöse Feiertage."@de9
"Υποστήριξα όλες τις τροπολογίες στο χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου οι οποίες μείωναν τον χρόνο μας στο Στρασβούργο και τον αύξαναν στις Βρυξέλλες Η ισχύουσα κατάσταση είναι περίεργη, επίπονη καθώς πηγαινοερχόμαστε μεταξύ Βρυξελλών και Στρασβούργου με μεγάλο κόστος σε χρόνο και χρήμα. Πρέπει να συνεδριάζουμε σε έναν μόνο τόπο. Απορρίπτω, ωστόσο, τα παράπονα του κ. Stevenson σχετικά με τις τρέχουσες απεργίες στις συγκοινωνίες. Αναγνωρίζουμε και υποστηρίζουμε το δικαίωμα στην απεργία. Η ένστασή μας για το Στρασβούργο δεν βασίζεται σε οιαδήποτε αντίθεση όσον αφορά την άσκηση από τους εργαζόμενους του δικαιώματος στην απεργία στη Γαλλία, αλλά την εγγενή σπατάλη που συνεπάγονται οι ισχύουσες θεσμικές διευθετήσεις. Καταψήφισα τη δυνατότητα εξαίρεσης για τη Δευτέρα του Ορθόδοξου Πάσχα όταν δεν γίνεται πρόβλεψη για μη συνεδρίαση στις 14 Ιουλίου. Οι λαϊκές εορτές αξίζουν της ίδιας μεταχείρισης που ισχύει για τις θρησκευτικές εορτές."@el10
"Ma toetasin kõiki ajakava muudatusettepanekuid, mis vähendasid meie Strasbourgis veedetavat ja suurendasid Brüsselis veedetavat aega. Praegune olukord, kus me rändame Brüsseli ja Strasbourgi vahel edasi-tagasi, kulutades tohutult aega ja raha, on jabur. Me peaksime koos käima ühes kohas. Samas ei nõustu ma Struan Stevensoni kaebusega praeguste transporditöötajate streikide kohta. Me tunnustame ja toetame streigiõigust. Meie vastuseis Strasbourgile ei tulene sellest, et me ei taha lubada Prantsusmaa töötajatel oma õigusi kasutada, vaid praegusesse institutsionaalsesse korraldusse sisse kodeeritud raiskamisest. Ma hääletasin õigeusu teise ülestõusmispüha suhtes erandi tegemise vastu, kuna me ei lisanud sätet istungi ärajätmiseks 14. juulil. Ilmalikud pühad väärivad samasugust kohtlemist nagu usupühad."@et5
"Kannatin kaikkia niitä istuntokalenteriin esitettyjä tarkistuksia, joilla vähennettiin Strasbourgissa käyttämäämme aikaa ja pidennettiin Brysselissä käyttämäämme aikaa. Nykytilanne on omituinen, kun vaellamme edestakaisin Brysselin ja Strasbourgin väliä, mihin kuluu paljon aikaa ja rahaa. Meidän on kokoonnuttava yhdessä paikassa. En kuitenkaan hyväksy Struan Stevensonin tämänhetkistä liikennealan lakkoa koskevaa valitusta. Me tunnustamme lakko-oikeuden ja tuemme sitä. Strasbourgin vastustuksemme ei perustu millään tavoin työntekijöiden oikeuksien harjoittamiseen Ranskassa, vaan nykyisiin toimielinjärjestelyihin liittyvään tuhlaukseen. Äänestin ortodoksista pääsiäismaanantaita koskevaa poikkeusta vastaan, koska emme sopineet vapaasta 14. heinäkuuta. Maalliset juhlapäivät ansaitsevat saman kohtelun kuin uskonnolliset juhlat."@fi7
"J’ai soutenu tous les amendements du calendrier tendant à diminuer le temps passé à Strasbourg au profit du temps passé à Bruxelles. La situation bizarre actuelle, qui nous oblige à faire la navette entre Bruxelles et Strasbourg, coûte énormément de temps et d’argent. Nous devrions nous réunir à un seul endroit. Je rejette par contre les récriminations de M. Stevenson en ce qui concerne la grève actuelle des transports. Nous reconnaissons et soutenons le droit de grève. Notre objection au site de Strasbourg ne se fonde pas sur une opposition à l’exercice des droits des travailleurs en France, mais au gaspillage inhérent lié à nos arrangements institutionnels actuels. J’ai voté contre l’instauration d’une exception pour le lundi de la Pâque orthodoxe, puisque nous n’hésitons pas à nous réunir le 14 juillet. Les fêtes laïques méritent la même considération que les célébrations religieuses."@fr8
"Támogattam minden olyan, naptárbeli módosítást, amely csökkentette strasbourgi, és növelte brüsszeli tartózkodásunk idejét. A jelenlegi helyzet groteszknek tekinthető. Oda-vissza vándorolunk Brüsszel és Strasbourg között, hatalmas idő- és pénzügyi veszteségekkel. Egyetlen helyszínen kellene találkozóinkat lebonyolítani! Elutasítom viszont Stevenson úrnak a mostani közlekedési sztrájkkal kapcsolatos panaszát. Elismerjük és támogatjuk a sztrájkjogot. Strasbourggal szembeni fenntartásainknak semmi köze a franciaországi munkások jogainak gyakorlásához. Az érvényes intézményközi megállapodásokból fakadó veszteségek ellen lépünk fel. Az ellen szavaztam, hogy kivételt tegyünk az ortodox húsvét hétfő esetében, mivel nincs rendelkezés arra vonatkozóan, hogy július 14-én ne találkozhassunk. A világi ünnepségek ugyanazon megítélést érdemlik, mint a vallásiak."@hu11
". Ho appoggiato tutti gli emendamenti al calendario che riducono il nostro tempo a Strasburgo e che l’aumentano a Bruxelles. L’attuale situazione è bizzarra: si scarpina avanti e indietro tra Bruxelles e Strasburgo a costi elevati in termini di tempo e denaro. Dovremmo incontrarci in un’unica sede. Non respingo tuttavia il reclamo dell’onorevole Stevenson relativo agli attuali scioperi dei trasporti. Riconosciamo e appoggiamo il diritto di sciopero. La nostra obiezione a Strasburgo non si basa su alcuna opposizione all’esercizio dei diritti dei lavoratori in Francia, bensì sugli inerenti sprechi che i nostri attuali accordi istituzionali comportano. Non ho votato a favore di fare un’eccezione per il lunedì della Pasqua ortodossa, visto che non prevediamo di non incontrarci il 14 luglio. Le festività laiche meritano lo stesso trattamento di quelle religiose."@it12
"Aš rėmiau visas kalendorines pataisas pagal kurias buvo trumpinamas mūsų laikas Strasbūre ir ilginamas Briuselyje. Dabartinė situacija yra keista, nes kelionėms tarp Briuselio ir Strasbūro kainuoja milžiniškas pinigų sumas ir atima daugybę laiko. Mes turėtume rinktis vienoje vietoje. Tačiau aš atmetu pono Stevenson skundą dėl dabartinio transporto darbuotojų streiko. Mes pripažįstame ir palaikome teisę streikuoti. Mūsų prieštara Strasbūrui pagrįsta ne prieštaravimais prieš darbuotojų teises Prancūzijoje, bet dėl bereikšmių institucinių sutarčių. Balsavau prieš išimtį dėl ortodoksų Velykų pirmadienio, jei mes nenumatėme rinktis čia liepos 14 dieną. Pasaulietiškos šventės nusipelno tokio paties traktavimo kaip ir religinės."@lt14
"Es atbalstīju visus grozījumus kalendārā, kas samazina mūsu Strasbūrā pavadīto laiku un palielina Briselē pavadīto laiku. Pašreizējā situācija ir dīvaina, mums braukājot šurp un turp no Briseles uz Strasbūru, tas rada milzīgas izmaksas laika un naudas ziņā. Mums vajadzētu tikties vienā vietā. Tomēr es noraidu kunga sūdzību par pašreizējiem transporta streikiem. Mēs atzīstam un atbalstām tiesības streikot. Mūsu iebildums pret Strasbūru nav pamatots ar jebkādu pretestību pret strādnieku tiesību īstenošanu Francijā, bet gan uz zaudējumiem, kas saistīti ar mūsu pašreizējo institucionālo kārtību. Es balsoju pret izņēmuma noteikšanu pareizticīgo Lieldienu pirmdienā, ja mēs neieviešam nosacījumu par brīvdienu 14. jūlijā. Sekulāras svinības pelna tādu pašu attieksmi kā reliģiski svētki."@lv13
"I supported all the amendments to the calendar that reduced our time in Strasbourg and increased it in Brussels. The current situation is bizarre, trekking as we do backwards and forwards between Brussels and Strasbourg at vast cost in time and money. We should meet at a single location. I do however reject Mr Stevenson's complaint regarding the current transport strikes. We recognise and support the right to strike. Our objection to Strasbourg is not based on any opposition to the exercise of workers' rights in France, but the inherent waste involved in our current institutional arrangements. I voted against making an exception for the Monday of Orthodox Easter when we make no provision for not meeting on 14 July. Secular celebrations deserve the same treatment as religious festivals."@mt15
"Ik heb alle amendementen op het rooster, die erop gericht zijn dat we minder tijd in Straatsburg en meer in Brussel doorbrengen, gesteund. De huidige situatie is bizar, met ons heen en weer trekken tussen Brussel en Straatsburg, wat heel veel tijd en geld kost. We zouden op één plaats bij elkaar moeten komen. Ik verwerp echter de klacht van Struan Stevenson over de huidige stakingen in het vervoer. We erkennen en steunen het stakingsrecht. Ons bezwaar tegen Straatsburg berust niet op weerstand tegen de uitoefening van werknemersrechten in Frankrijk, maar tegen de verspilling die inherent is aan onze huidige institutionele regelingen. Ik heb tegen het maken van een uitzondering voor het orthodoxe Pasen gestemd, wanneer we geen voorzieningen treffen om niet op 14 juli te vergaderen. Seculiere vieringen verdienen dezelfde behandeling als religieuze feestdagen."@nl3
"Poparłem wszystkie poprawki do kalendarza, które zredukowały czas, który spędzamy w Strasburgu, i zwiększyły czas, który spędzamy w Brukseli. Obecna sytuacja jest dziwna, wędrujemy tam i z powrotem pomiędzy Brukselą a Strasburgiem, tracąc wiele czasu i pieniędzy. Powinniśmy spotykać się w jednym miejscu. Odrzucam jednak skargę posła Stevensona dotyczącą obecnych strajków. Uznajemy i popieramy prawo do strajku. Nasz sprzeciw wobec Strasburga nie opiera się na sprzeciwieniu się wobec prawa pracowników do egzekwowania swych praw we Francji, ale sprzeciwiamy się utracjuszostwu, jakie ma miejsce w rezultacie wypełniania przez nas obecnie obowiązujących postanowień instytucjonalnych. Głosowałem przeciwko uczynieniu wyjątku dla Wielkiego Poniedziałku Wielkanocy prawosławnej, kiedy nie ustalono, że nie spotykamy się 14 lipca. Święta świeckie zasługują na takie same traktowanie jak święta religijne."@pl16
"Apoiei todas as alterações ao calendário que reduziram o nosso tempo em Estrasburgo e aumentaram o tempo em Bruxelas. A situação actual é bizarra, a andar para trás e para diante como andamos entre Bruxelas e Estrasburgo, com grandes custos de tempo e dinheiro. Devíamos reunir num único local. Rejeito, porém, as queixas do senhor deputado Stevenson relativamente às actuais greves dos transportes. Reconhecemos e apoiamos o direito à greve. A nossa objecção a Estrasburgo não assenta em qualquer oposição ao exercício dos direitos dos trabalhadores em França, mas sim no desperdício inerente ligado às nossas actuais disposições institucionais. Votei contra o facto de se abrir uma excepção para a segunda-feira da Páscoa Ortodoxa, quando não tomamos nenhuma disposição para não nos reunirmos no dia 14 de Julho. As celebrações seculares merecem ser tratadas do mesmo modo que os festivais religiosos."@pt17
"I supported all the amendments to the calendar that reduced our time in Strasbourg and increased it in Brussels. The current situation is bizarre, trekking as we do backwards and forwards between Brussels and Strasbourg at vast cost in time and money. We should meet at a single location. I do however reject Mr Stevenson's complaint regarding the current transport strikes. We recognise and support the right to strike. Our objection to Strasbourg is not based on any opposition to the exercise of workers' rights in France, but the inherent waste involved in our current institutional arrangements. I voted against making an exception for the Monday of Orthodox Easter when we make no provision for not meeting on 14 July. Secular celebrations deserve the same treatment as religious festivals."@ro18
"Podporil som všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy týkajúce sa kalendára, ktoré znižujú náš čas strávený v Štrasburgu a zvyšujú čas strávený v Bruseli. Súčasná situácia je bizarná, toto pobehávanie medzi Bruselom a Štrasburgom, ktoré spôsobuje veľké náklady z hľadiska času a peňazí. Mali by sme sa stretávať na jednom mieste. Nesúhlasím však so sťažnosťou pána Stevensona v súvislosti so súčasným štrajkom v doprave. Uznávame a podporujeme právo na štrajk. Naše námietky voči Štrasburgu nevychádzajú zo žiadneho napadnutia práv zamestnancov vo Francúzsku, ale z míňania prostriedkov, ku ktorému dochádza na základe súčasných inštitučných predpisov. Hlasoval som proti tomu, aby sme urobili výnimku, pokiaľ ide o pondelok, keď je pravoslávna veľká noc, ak sa nepostaráme o to, aby sme odložili stretnutie zo 14. júla. Sekulárne oslavy si zaslúžia rovnaké zaobchádzanie ako náboženské sviatky."@sk19
"Podprl sem vse predloge sprememb k časovnemu razporedu, v skladu s katerimi se bo zmanjšal obseg našega dela v Strasbourgu in povečal obseg dela v Bruslju. Sedanji položaj je nenavaden, saj se selimo iz Bruslja v Strasbourg in znova nazaj, pri čemer porabimo ogromno denarja in časa. Zasedati bi morali na eni lokaciji. Vendar zavračam pripombo gospoda Stevensona v zvezi s sedanjimi stavkami v prometu. Priznavamo in podpiramo pravico do stavkanja. Zasedanjem v Strasbourgu ne nasprotujemo zaradi stavkanja francoskih delavcev, ampak zaradi škode, ki jo povzroča naša sedanja institucionalna ureditev. Glasoval sem proti predlogu spremembe v zvezi s pravoslavnim velikonočnim ponedeljkom, ker tudi za 14. julij ne bomo naredili izjeme. Posvetne praznike je treba obravnavati enako kot verske."@sl20
"Jag stödde alla förslag till ändringar av sammanträdeskalendern för att minska vår tid i Strasbourg och öka den i Bryssel. Den rådande situationen är bisarr, när vi åker fram och tillbaka mellan Bryssel och Strasbourg till enorma kostnader i tid och pengar. Vi bör sammanträda på en enda ort. Jag motsätter mig emellertid Struan Stevensons klagomål om de pågående transportstrejkerna. Vi erkänner och stöder strejkrätten. Våra invändningar mot Strasbourg handlar inte om att vi motsätter oss att arbetstagarna utövar sina rättigheter i Frankrike, utan om det slöseri våra nuvarande institutionella arrangemang medför. Jag röstade mot förslaget att göra ett undantag för måndagen i den ortodoxa påsken när vi inte ordnar så att vi inte sammanträder den 14 juli. Sekulära högtidlighållanden förtjänar samma behandling som religiösa högtider."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Glyn Ford (PSE ),"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,9,21,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph