Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-189"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.20.3-189"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Het verslag-Oomen-Ruijten is in mijn ogen een zoveelste gemiste kans om over de potentiële toetreding van Turkije tot de Europese Unie eens spijkers met koppen te slaan. Men concentreert zich in dit verslag op een aantal in mijn ogen bijkomende kwesties, terwijl het essentiële in heel de zaak natuurlijk toch blijft dat Turkije op geen enkel gebied een Europees land ís, op geen enkel gebied ooit een Europees land zal worden en dat bijgevolg van toetreding van een niet-Europees land tot de Europese Unie gewoonweg geen sprake kan zijn. Punt uit! In de marge hiervan wil ik echter nog opmerken dat het mij verbaasde in het debat te horen, onder meer van collega Swoboda van de socialisten, dat het absoluut onaanvaardbaar is dat in Turkije partijen zouden worden verboden. Ik herinner eraan dat in mijn land, België, de grootste partij van het land, het Vlaams Blok, goed voor 24 procent van de stemmen, in 2004 gewoon buiten de wet werd geplaatst en moest worden ontbonden. Ik herinner mij geen protest toentertijd van de socialisten. Integendeel, hun solidariteit blijft beperkt tot de islamitische fundamentalisten, waarvan akte."@nl3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Podle mne je zpráva paní Oomen-Ruijtenové další promrhanou příležitostí, protože jsme mohli konečně vyřešit téma možného přijetí Turecka do Evropské unie. Zpráva je podle mého názoru zaměřená na množství vedlejších záležitostí, ale jádro problému spočívá jednoduše v tom, že Turecko v žádném případě není evropskou zemí, nikdy nemůže být evropskou zemí, a proto nepřichází v úvahu, aby neevropská země vstoupila do Evropské unie. To je vše! Musím se ještě mimochodem zastavit u toho, že mě překvapil můj socialistický kolega, pan Swoboda, když kromě jiného řekl, že je naprosto nepřijatelné, že se v Turecku zakazují politické strany. Chci připomenout, že v mé zemi byla v roce 2004 jednoduše zakázána a rozpuštěna největší vlámská stana země, Vlaams Blok, která získala 24 % hlasů. Nepamatuji si, že by tehdy socialisté nějak protestovali. Naopak, jejich solidarita je vyhrazená pouze pro islamistické fundamentalisty, což je také vidět."@cs1
"Hr. formand! Oomen-Ruijten-betænkningen er efter min mening endnu en af de mange chancer, vi er gået glip af, for at komme til sagen, når det gælder Tyrkiets potentielle tiltrædelse af EU. Man koncentrerer sig i denne betænkning om en række i mine øjne småting, selv om det væsentlige i hele sagen selvfølgelig stadig er, at Tyrkiet på ingen måde er et europæisk land, på ingen måde nogensinde vil blive et europæisk land, og at der derfor simpelthen ikke kan være tale om et ikkeeuropæisk lands tiltrædelse af EU. Og dermed basta! Jeg vil imidlertid også lige bemærke, at det overraskede mig, at jeg under forhandlingen hørte bl.a. hr. Swoboda fra Socialdemokraterne sige, at det er absolut uacceptabelt, at partier forbydes i Tyrkiet. Jeg minder om, at det største parti i mit land, Belgien, Den Flamske Blok, der opnåede 24 % af stemmerne, i 2004 simpelthen blev forbudt og måtte opløses. Jeg husker ikke, at Socialdemokraterne dengang protesterede. Tværtimod, deres solidaritet er begrænset til de islamiske fundamentalister. Det er noteret."@da2
"Für meine Begriffe wurde mit dem Bericht Oomen-Ruijten wieder eine Chance vertan, bei dem potenziellen Beitritt der Türkei zur Europäischen Union Nägel mit Köpfen zu machen. Dieser Bericht konzentriert sich auf, wie ich meine, Randprobleme, während das Wesentliche an der ganzen Geschichte natürlich nach wie vor ist, dass die Türkei mitnichten ein europäisches Land ist, mitnichten je ein europäisches Land sein wird und demzufolge von einem Beitritt eines nichteuropäischen Landes zur Europäischen Union keine Rede sein kann. Basta! Ich möchte, nebenbei bemerkt, aber auch erwähnen, dass ich zu meinem Erstaunen unter anderem von meinem sozialdemokratischen Kollegen, Herrn Swoboda, in der Debatte hörte, Verbote von Parteien in der Türkei seien völlig unakzeptabel. Ich darf Sie daran erinnern, dass in meinem Heimatland Belgien die größte Partei des Landes, der Vlaams Blok, der 24 % der Stimmen gewann, 2004 einfach verboten wurde und aufgelöst werden musste. An damalige Proteste der Sozialdemokraten kann ich mich nicht erinnern. Im Gegenteil, ihre Solidarität beschränkt sich auf die islamistischen Fundamentalisten, was ich sehr wohl zur Kenntnis nehme."@de9
"Κατά τη γνώμη μου, η έκθεση Oomen-Ruijten αποτελεί ακόμη μία χαμένη ευκαιρία να ασχοληθούμε πραγματικά με τη δυνητική προσχώρηση της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έκθεση εστιάζεται σε ζητήματα τα οποία, κατά την άποψή μου, είναι δευτερεύοντα, ενώ το κεντρικό θέμα σχετικά με όλα αυτά εξακολουθεί, φυσικά, να είναι το γεγονός ότι η Τουρκία με κανένα τρόπο δεν είναι ευρωπαϊκή χώρα, με κανένα τρόπο δεν θα είναι ποτέ ευρωπαϊκή χώρα και επομένως δεν υπάρχει θέμα προσχώρησης μιας μη ευρωπαϊκής χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τελεία και παύλα! Ωστόσο, θα πρέπει επίσης παρεμπιπτόντως να αναφέρω ότι με έκπληξη άκουσα στη συζήτηση τον σοσιαλιστή συνάδελφο κ. Swoboda μεταξύ άλλων, να λέγει ότι είναι εντελώς απαράδεκτη η απαγόρευση των κομμάτων στην Τουρκία. Σας θυμίζω ότι στη χώρα μου το 2004 το μεγαλύτερο κόμμα της χώρας το Vlaams Blok, το οποίο είχε κερδίσει το 24% των ψήφων, κηρύχθηκε απλά εκτός νόμου και έπρεπε να διαλυθεί. Δεν θυμάμαι τότε οιαδήποτε διαμαρτυρία από τους Σοσιαλιστές. Το αντίθετο, η αλληλεγγύη τους περιορίζεται στους μουσουλμάνους φονταμενταλιστές, γεγονός το οποίο σημειώνεται δεόντως."@el10
"To my mind, the Oomen-Ruijten report is yet another missed opportunity to get down to business on the potential accession by Turkey to the European Union. The report focuses on what are, in my view, a number of side issues, whereas the main point about all this is still, of course, that Turkey is in no way a European country, will never in any way be a European country and consequently there can be no question of a non-European country acceding to the European Union. End of story! However, I should also mention, by the way, that I was surprised to hear in the debate, from my Socialist colleague Mr Swoboda amongst others, that it is absolutely unacceptable for parties to be banned in Turkey. I remind you that in my country in 2004 the biggest party in the country, Vlaams Blok, which won 24% of the vote, was simply proscribed and had to be disbanded. I do not recall any protest from the Socialists at the time. On the contrary, their solidarity is confined to the Islamic fundamentalists, which is duly noted."@en4
"A mi juicio, el informe Oomen-Ruijten constituye otra oportunidad perdida para ir al grano en lo que respecta a la posible adhesión de Turquía a la Unión Europea. El informe se centra en lo que es, en mi opinión, una serie de cuestiones secundarias, mientras que la cuestión principal de todo este asunto sigue siendo, por supuesto, que Turquía no es en modo alguno un país europeo ni jamás lo será, por lo que no debería plantearse que un país no europeo se adhiriera a la Unión Europea. Punto. Sin embargo, debo indicar asimismo, por cierto, que me ha sorprendido escuchar durante el debate a mi colega Swoboda, del Grupo de los Socialistas, entre otros, decir que es absolutamente inaceptable que se prohíban partidos en Turquía. Les recuerdo que en mi país, en 2004, el mayor partido del mismo, Vlaams Blok, que había obtenido un 24 % de los votos, fue proscrito sin más y hubo de disolverse. No recuerdo protesta alguna de los socialistas entonces. Por el contrario, su solidaridad se limita a los fundamentalistas islámicos, de lo que procederá tomar nota."@es21
"Minu jaoks on Ria Oomen-Ruijteni raport järjekordne käest lastud võimalus jõuda Türgi võimaliku Euroopa Liiduga ühinemise küsimuses asja enda juurde. Raport keskendub minu arvates mitmetele kõrvalistele küsimustele, samas kui kõige selle peamine küsimus on mõistagi see, et Türgi ei ole mingil moel euroopalik riik, sellest ei saa kunagi mingil moel euroopalikku riiki ning järelikult ei saa tekkida ka küsimust mitteeuroopaliku riigi ühinemisest Euroopa Liiduga. Kogu lugu! Ent peaksin muide ka mainima, et mind üllatas, kui arutelu käigus ütles teiste hulgas minu sotsiaaldemokraadist kolleeg Hannes Swoboda, et erakondade keelustamine Türgis on absoluutselt lubamatu. Meenutan teile, et minu kodumaal lihtsalt keelustati ja pidi 2004. aastal laiali minema riigi suurim erakond Vlaams Blok, mis kogus 24% häältest. Mulle ei meenu, et sotsiaaldemokraadid oleks siis protesti avaldanud. Vastupidi, nende solidaarsus piirdub islami fundamentalistidega, mille me siinkohal teadmiseks võtame."@et5
"Minusta Ria Oomen-Ruijtenin mietintö on jälleen yksi menetetty mahdollisuus päästä asiaan Turkin mahdollisen Euroopan unioniin liittymisen osalta. Mietinnössä keskitytään mielestäni lukuisiin sivuseikkoihin, vaikka pääasia kaikessa tässä on tietysti edelleen, ettei Turkki ole millään tavoin eurooppalainen valtio, siitä ei koskaan tule millään tavoin eurooppalaista valtiota, eikä näin voi tulla kysymykseen, että ei-eurooppalainen valtio liittyisi Euroopan unioniin. Piste! Minun on kuitenkin todettava, että olin yllättynyt kuullessani keskustelussa muun muassa sosialistikollegani Hannes Swobodan toteavan, että puolueiden kieltäminen Turkissa on täysin tuomittavaa. Muistutan, että vuonna 2004 kotimaassani maan suurin puolue, Vlaams Blok, joka sai 24 prosenttia äänistä, yksinkertaisesti kiellettiin ja se oli lakkautettava. En muista kuulleeni tuolloin mitään sosialistien vastalauseita. Päinvastoin, heidän solidaarisuutensa kohdistuu islamilaisiin fundamentalisteihin, mikä pannaan asianmukaisesti merkille."@fi7
"Selon moi, le rapport Oomen-Ruijten n’est qu’une opportunité manquée de plus de traiter sérieusement l’adhésion potentielle de la Turquie à l’Union européenne. Ce rapport se concentre sur plusieurs problèmes qui ne sont à mon sens que des questions périphériques, alors que le problème principal est évidemment que la Turquie n’a rien d’un pays européen, qu’elle ne sera jamais un pays européen, et qu’il ne saurait être question qu’un pays non européen adhère à l’Union européenne. Point final! Toutefois, soit dit en passant, je dois exprimer ma surprise d’avoir entendu, lors du débat, mon collègue socialiste, M. Swoboda, déclarer que l’interdiction de partis politique en Turquie est absolument inadmissible. Je vous rappelle que dans mon pays en 2004, le plus grand parti du pays, le Vlaams Blok, qui avait remporté 24% des suffrages, a été tout simplement interdit et qu’il a dû être dissous. Je ne me souviens pas d’avoir entendu les socialistes protester à l’époque. Au contraire, nous prenons note du fait que leur solidarité ne s’exprime qu’envers les intégristes musulmans."@fr8
"Szerintem az Oomen-Ruijten-jelentés egy újabb elvesztegetett lehetőség arra, hogy valóban az Európai Unióhoz való török csatlakozás lehetőségeinek érdemi kérdéseivel foglalkozzunk. A jelentés, szerintem, egy sor másodlagos kérdésre koncentrál. Miközben a kulcskérdés az, természetesen, hogy Törökország semmilyen tekintetben sem európai ország, a jövőben sem lesz semmilyen formában európai ország, és következésképpen nem lehet kérdéses, hogy egy nem európai ország nem csatlakozhat az Európai Unióhoz. Ennyit erről! Közbevetőleg, azt is meg kell említenem, hogy meglepetéssel hallottam a vita során szocialista képviselőtársamtól, Swoboda úrtól — egyebek mellett — azt, hogy abszolút elfogadhatatlan a politikai pártok törökországi betiltása. Emlékeztetném Önöket arra, hogy hazámban, 2004-ben, az ország legnagyobb pártját, a szavazatok 24%-át begyűjtő Flamand Blokkot egyszerűen törvényen kívül helyezték, és a pártot fel kellett oszlatni. Nem emlékszem, hogy a szocialisták egyetlen szóval is tiltakoztak volna akkor. Úgy tűnik, szolidaritásukat fenntartják az iszlám fundamentalistáknak. Ezt megjegyeztünk."@hu11
"A mio avviso, la relazione Oomen-Ruijten costituisce ancora un’altra opportunità mancata per venire al dunque in merito alla potenziale adesione della Turchia all’Unione europea. La relazione si concentra su quelle che sono, a mio parere, diverse questioni marginali, mentre il punto fondamentale di tutto ciò resta, certamente, che la Turchia non è in alcun modo un paese europeo, che non sarà mai in alcun modo un paese europeo e che di conseguenza non vi può essere alcuna questione dell’accesso all’Unione europea di un paese non europeo. Fine della storia! Desidero tuttavia accennare, a tale proposito, che mi ha sorpreso sentire tra gli altri, nel corso della discussione, il mio collega socialista, l’onorevole Swoboda, dire che è assolutamente inaccettabile che in Turchia i partiti vengano vietati. Vi ricordo che nel mio paese nel 2004 il più grande partito nazionale, Vlaams Blok, che ha ricevuto il 24 per cento dei voti, è stato semplicemente vietato ed sì è dovuto sciogliere. Non ricordo alcuna protesta da parte dei socialisti a quell’epoca. Al contrario, la loro solidarietà è limitata ai fondamentalisti islamici, di cui si è preso debitamente nota."@it12
"Manau, kad Oomen-Ruijten pranešimas yra dar viena neišnaudota proga pradėti spręsti galimo Turkijos priėmimo į Europos Sąjungą klausimą. Pagrindinis dėmesys pranešime teikiamas keliems antraeiliams klausimams, nors klausimo esmė vis dar lieka nepakitusi – Turkija jokiu būdu nėra europietiška šalis ir kažkuria dalimi niekada netaps europietiška šalimi, todėl negali būti klausimų dėl neeuropietiškos šalies priėmimo į Europos Sąjungą. Istorijos pabaiga! Tačiau turėčiau paminėti, kad tikrai nustebau diskusijų metu išgirdęs savo kolegą iš socialistų grupės, poną Swoboda, sakant, kad partijų uždraudimas Turkijoje yra visiškai nepriimtinas dalykas. Noriu priminti, kad 2004 m. mano šalyje didžiausia šalies partija, Vlaams Blok, kuri surinko 24 % balsų, buvo paprasčiausiai uždrausta ir turėjo būti išformuota. Nepamenu, kad socialistai tada būtų kaip nors prieštaravę. Atvirkščiai, jų solidarumas apsiriboja islamo fundamentalistais, kaip buvo tinkamai pastebėta."@lt14
"Pēc manām domām kundzes ziņojums ir vēl viena garām palaista iespēja ķerties pie potenciālas Turcijas pievienošanās Eiropas Savienībai. Pēc manām domām, ziņojums koncentrējas uz daudziem blakus jautājumiem, kaut gan galvenais punkts visā šajā lietā, protams, ir tas, ka Turcija nekādā ziņā nav eiropeiska valsts, nekad un nekādā gadījumā nebūs eiropeiska valsts, un tādējādi nevar būt jautājums par to, ka neeiropeiska valsts pievienojas Eiropas Savienībai. Stāsta beigas! Taču, starp citu, man ir arī jāpiemin tas, ka es biju pārsteigts, debatēs izdzirdot arī no kolēģa sociālista kunga, ka ir absolūti nepieņemami Turcijā aizliegt partijas. Es jums atgādinu, ka 2004. gadā manā valstī aizliedza lielāko partiju kura ieguva 24 % balsu, to vienkārši izsludināja ārpus likuma, un to vajadzēja izformēt. Es nevaru atsaukt atmiņā toreiz nekādus protestus no sociālistu puses. Gluži pretēji, viņu solidaritāti ierobežo islāma fundamentālisti, kas atbilstoši jāatzīmē."@lv13
"Het verslag-Oomen-Ruijten is in mijn ogen een zoveelste gemiste kans om over de potentiële toetreding van Turkije tot de Europese Unie eens spijkers met koppen te slaan. Men concentreert zich in dit verslag op een aantal in mijn ogen bijkomende kwesties, terwijl het essentiële in heel de zaak natuurlijk toch blijft dat Turkije op geen enkel gebied een Europees land ís, op geen enkel gebied ooit een Europees land zal worden en dat bijgevolg van toetreding van een niet-Europees land tot de Europese Unie gewoonweg geen sprake kan zijn. Punt uit! In de marge hiervan wil ik echter nog opmerken dat het mij verbaasde in het debat te horen, onder meer van collega Swoboda van de socialisten, dat het absoluut onaanvaardbaar is dat in Turkije partijen zouden worden verboden. Ik herinner eraan dat in mijn land, België, de grootste partij van het land, het Vlaams Blok, goed voor 24% van de stemmen, in 2004 gewoon buiten de wet werd geplaatst en moest worden ontbonden. Ik herinner mij geen protest toentertijd van de socialisten. Integendeel, hun solidariteit blijft beperkt tot de islamitische fundamentalisten, waarvan akte."@mt15
"Moim zdaniem sprawozdanie pani poseł Oomen-Ruijten to jeszcze jedna zmarnowana okazja do rozpoczęcia prac w sprawie potencjalnego przystąpienia Turcji do Unii Europejskiej. Sprawozdanie koncentruje się, moim zdaniem na szeregu drugorzędnych kwestii, podczas gdy głównym problemem nadal pozostaje oczywiście to, że Turcja w ogóle nie jest krajem europejskim, nigdy w żaden sposób nie będzie krajem europejskim i w związku z tym nie może być mowy o przystąpieniu do Unii Europejskiej kraju niebędącego krajem europejskim. Koniec. Kropka! Chciałbym jednak dodać przy okazji, że byłem zaskoczony, gdy usłyszałem w debacie, z ust mojego kolegi z Grupy Socjalistycznej, pana posła Swobody, między innymi, że absolutnie nie do zaakceptowania jest zakaz działalności partii w Turcji. Pragnę przypomnieć koledze, że w moim kraju w 2004 r. największa partia, Vlaams Blok, która zdobyła 24% głosów, straciła przyzwolenie prawne na swoją działalność i musiała zostać rozwiązana. Nie przypominam sobie żadnych protestów socjalistów w tym czasie. Wręcz przeciwnie, solidaryzują się oni z fundamentalistami islamskimi, co przyjmuję do wiadomości."@pl16
"Em minha opinião, o relatório Oomen-Ruijten constitui mais uma oportunidade perdida de se tratar do que interessa, na potencial adesão da Turquia à União Europeia. O relatório concentra-se naquilo que, a meu ver, são algumas questões secundárias, quando o ponto principal relativo a tudo isto continua a ser, evidentemente, o facto de a Turquia de modo algum ser um país europeu, motivo por que, consequentemente, não pode ser questão de acesso de um país não-europeu à União Europeia. Ponto final! Não obstante, queria também referir, a propósito, que fiquei surpreendido por ouvir dizer no debate, ao meu colega socialista senhor deputado Swoboda, entre outros, que é absolutamente inadmissível a proibição de partidos na Turquia. Recordo-lhes que, em 2004, no meu país, o maior partido do país, o Vlaams Blok, que obteve 24% dos votos, foi simplesmente interdito, tendo sido simplesmente forçado a dissolver-se. Não me recordo de, nessa ocasião, ter escutado quaisquer protestos por parte dos Socialistas. Pelo contrário, a sua solidariedade limita-se aos fundamentalistas islâmicos, o que é devidamente notado."@pt17
"Het verslag-Oomen-Ruijten is in mijn ogen een zoveelste gemiste kans om over de potentiële toetreding van Turkije tot de Europese Unie eens spijkers met koppen te slaan. Men concentreert zich in dit verslag op een aantal in mijn ogen bijkomende kwesties, terwijl het essentiële in heel de zaak natuurlijk toch blijft dat Turkije op geen enkel gebied een Europees land ís, op geen enkel gebied ooit een Europees land zal worden en dat bijgevolg van toetreding van een niet-Europees land tot de Europese Unie gewoonweg geen sprake kan zijn. Punt uit! In de marge hiervan wil ik echter nog opmerken dat het mij verbaasde in het debat te horen, onder meer van collega Swoboda van de socialisten, dat het absoluut onaanvaardbaar is dat in Turkije partijen zouden worden verboden. Ik herinner eraan dat in mijn land, België, de grootste partij van het land, het Vlaams Blok, goed voor 24% van de stemmen, in 2004 gewoon buiten de wet werd geplaatst en moest worden ontbonden. Ik herinner mij geen protest toentertijd van de socialisten. Integendeel, hun solidariteit blijft beperkt tot de islamitische fundamentalisten, waarvan akte."@ro18
"Podľa mňa je správa pani Oomen-Ruijtenovej ďalšou premrhanou príležitosťou, pretože sme mohli konečne vyriešiť tému možného prijatia Turecka do Európskej únie. Správa je, podľa môjho názoru, zameraná na množstvo vedľajších záležitostí, no jadro problému spočíva jednoznačne v tom, že Turecko v žiadnom prípade nie je európskou krajinou, nikdy nemôže byť európskou krajinou, a preto neprichádza do úvahy, aby neeurópska krajina vstúpila do Európskej únie. To je celé! Musím sa ešte mimochodom zastaviť pri tom, že ma prekvapil môj socialistický kolega, pán Swoboda, keď, okrem iného, povedal, že je vonkoncom neprijateľné, že sa v Turecku zakazujú politické strany. Chcem pripomenúť, že v mojej krajine v roku 2004 bola jednoducho zakázaná a rozpustená najväčšia flámska strana krajiny, Vlaams Blok, ktorá získala 24 % hlasov. Nepamätám si, žeby vtedy socialisti nejako protestovali. Naopak, ich solidarita je vyhradená iba pre islamistických fundamentalistov, čo aj vidno."@sk19
"Menim, da je poročilo gospe Oomen-Ruijten še ena zamujena priložnost glede dejanske preučitve možnega pristopa Turčije k Evropski uniji. Menim, da se poročilo osredotoča na številna stranska vprašanja, medtem ko je bistvo turškega vprašanja še vedno, da Turčija ni in nikoli ne bo evropska država, zato ne moremo razpravljati o pristopu neevropske države k Evropski uniji. Vendar naj povem, da sem bil presenečen nad izjavo socialdemokratskega kolega Swobode, da je popolnoma nesprejemljivo, da je Turčija prepovedala določene stranke. Naj vas spomnim, da je bila v moji državi leta 2004 prepovedana in razpuščena največja stranka v državi, Vlaams Blok, ki je na volitvah dobila 24 % glasov. Ne spomnim se, da bi takrat socialdemokrati temu nasprotovali. Ravno nasprotno, njihova solidarnost je namenjena le islamskim fundamentalistom, kar je treba upoštevati."@sl20
"Enligt min åsikt är Ria Oomen-Ruijtens betänkande ännu ett förlorat tillfälle att verkligen ta itu med frågan om Turkiets eventuella anslutning till EU. Betänkandet inriktas på vad som enligt min åsikt är ett antal bifrågor, medan huvudsaken i hela denna fråga naturligtvis fortfarande är att Turkiet inte är ett europeiskt land i något avseende och aldrig kommer att bli det, och att det följaktligen inte kan bli fråga om att ett icke-europeiskt land ska ansluta sig till EU. Därmed basta! För övrigt vill jag bara påpeka att jag blev förvånad över att höra att min socialdemokratiske kollega Hannes Swoboda bland andra sa under debatten att det är fullständigt oacceptabelt att partier förbjuds i Turkiet. Jag påminner er om att mitt lands största parti, Vlaams Blok, som vann 24 procent av rösterna, helt enkelt förbjöds och blev upplöst 2004. Jag kommer inte ihåg att socialdemokraterna kom med några protester vid den tidpunkten. Tvärtom, deras solidaritet begränsas till islamiska fundamentalister, vilket vi noga noterar."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph