Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-186"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.20.3-186"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I voted against the Florenz report. One of the greatest myths of climate alarmism is that there is a scientific consensus and that all scientists agree. As a member of the Temporary Committee on Climate Change I know why Mr Florenz’s report turned out the way it did: they only listened to one side of the debate and therefore they concluded there was a consensus. In the debate earlier today, Mr Booth reminded us of the Oregon Declaration, which 30 000 relevant scientists have signed, challenging the whole basis of climate alarmism. There is no consensus; there is a powerful and growing body of scientific opinion which takes the other view. In the mean time we are going to do huge economic damage to the people we represent in a futile and doomed attempt to influence a speculative problem, which, in the view of many people, does not exist. It is the economic damage which will crucify us, and it will crucify specifically Europe because developing countries like China and India have far too much common sense to be taken in by it."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, hlasoval jsem proti Florenzově zprávě. Klimatické panikaření se kromě jiných mýtů vyznačuje i přesvědčením, že existuje vědecký konsenzus, na kterém se dohodli všichni vědci. Jelikož jsem členem Dočasného výboru pro změnu klimatu, vím, proč se se zprávou pana Florenze stalo to, co se stalo. Při její přípravě byla vyslechnuta pouze jedna strana argumentů, a tak se dospělo k závěru, že v této debatě vládne konsenzus. Při dnešní rozpravě nám pan Booth připomněl Oregonskou deklaraci, kterou podepsalo 30 000 vědců z oboru a která zpochybňuje celý základ, na němž stojí klimatické panikaření. Tady není konsenzus, protože silná a stále rostoucí část vědecké obce zastává opačný názor. A my mezitím způsobíme obrovskou hospodářskou škodu lidem, které zastupujeme, protože se pustíme do marného pokusu, dopředu odsouzeného k neúspěchu, abychom ovlivnili pomyslný problém, který podle mínění mnohých lidí vůbec neexistuje. Právě hospodářské škody, které tímto způsobíme, nás ukřižují, a ukřižují především Evropu, protože rozvojové země jako Čína a Indie mají dost zdravého rozumu, aby se nenechaly pomýlit."@cs1
"Hr. formand! Jeg stemte imod Florenz-betænkningen. En af de største myter vedrørende advarsler om klimaændringer er, at der er videnskabelig konsensus, og at alle videnskabsfolk er enige. Som medlem af Det Midlertidige Udvalg om Klimaændringer ved jeg, hvorfor hr. Florenz' betænkning udviklede sig, som den gjorde. Der blev kun lyttet til den ene side af debatten, og derfor konkludere de, at der var konsensus. I forhandlingen tidligere i dag mindede hr. Booth om Oregonerklæringen, der er undertegnet af 30.000 videnskabsfolk, og som udfordrer hele baggrunden for klimaadvarsler. Der er ingen konsensus. Der findes en omfattende og voksende mængde videnskabelige udtalelser, der er af en anden holdning. I mellemtiden kan vi forårsage stor økonomisk skade på de folk, vi repræsenterer, i et formålsløst og mislykket forsøg på at påvirke spekulative problemer, som efter manges mening ikke findes. Det er den økonomiske skade, der vil korsfæste os, og den vil navnlig korsfæste Europa, eftersom udviklingslande som Kina og Indien viser langt større fornuft på dette område."@da2
"Herr Präsident! Ich habe gegen den Bericht Florenz gestimmt. Einer der größten Mythen der Klimahysterie besteht darin, dass es einen wissenschaftlichen Konsens gibt und alle Wissenschaftler einer Meinung sind. Als Mitglied des Nichtständigen Ausschusses zum Klimawandel weiß ich, warum der Bericht von Herrn Florenz so ausgefallen ist: Man hat nur einer Seite zugehört und glaubte deswegen, es gebe einen Konsens. Heute Morgen hat Herr Booth uns die Oregon-Petition ins Gedächtnis gerufen, die von 30 000 wichtigen Wissenschaftlern unterzeichnet wurde und die das gesamte Fundament der Klimapanik ins Wanken bringt: Es gibt keinen Konsens. Es gibt eine große und wachsende Gruppe von Wissenschaftlern, die eine gegenteilige Meinung vertritt. Währenddessen verursachen wir mit dem sinnlosen und zum Scheitern verurteilten Versuch, ein auf Vermutungen beruhendes Problem zu beeinflussen, das nach Ansicht vieler Zeitgenossen gar nicht existiert, enormen wirtschaftlichen Schaden für die Menschen, die wir repräsentieren,. Dieser wirtschaftliche Schaden wird uns und besonders Europa teuer zu stehen kommen, denn Entwicklungsländer wie China und Indien haben viel zu viel gesunden Menschenverstand, um sich von so etwas zum Narren halten zu lassen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, καταψήφισα την έκθεση Florenz. Ένας από τους μεγαλύτερους μύθους της κινδυνολογίας για το κλίμα είναι ότι υπάρχει επιστημονική συναίνεση και ότι όλοι οι επιστήμονες συμφωνούν. Ως μέλος της Προσωρινής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος γνωρίζω γιατί η έκθεση Florenz είχε αυτήν την κατάληξη: άκουγαν μόνο τη μια πλευρά του διαλόγου και κατά συνέπεια κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι υπήρχε συναίνεση. Στη συζήτηση νωρίτερα σήμερα, ο κ. Booth μας υπενθύμισε τη Διακήρυξη του Όρεγκον, την οποία υπέγραψαν 30 000 οικείοι επιστήμονες, η οποία αμφισβητεί ολόκληρη τη βάση του κλίματος συναγερμού σχετικά με την αλλαγή του κλίματος. Δεν υπάρχει συναίνεση· δεν υπάρχει ισχυρό και αυξανόμενο σώμα επιστημονικής γνώμης το οποίο υιοθετεί την άλλη άποψη. Εν τω μεταξύ θα προξενήσουμε τεράστια οικονομική ζημιά στους λαούς που εκπροσωπούμε σε μια μάταιη και καταδικασμένη προσπάθεια να επηρεάσουμε ένα υποθετικό πρόβλημα, το οποίο, κατά την άποψη πολλών, δεν υφίσταται. Η οικονομική ζημιά θα μας σταυρώσει, και θα σταυρώσει ειδικά την Ευρώπη αφού οι αναπτυσσόμενες χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία διαθέτουν ικανή κοινή λογική για να μην ξεγελαστούν."@el10
"Señor Presidente, he votado en contra del informe Florenz. Uno de los grandes mitos del alarmismo climático consiste en la existencia de un consenso entre todos los científicos. Como miembro de la Comisión Temporal sobre el Cambio Climático, sé por qué el informe del señor Florenz ha acabado siendo como es: sólo se ha escuchado a una de las partes del debate y, por consiguiente, se ha llegado a la conclusión de que existe consenso. En el debate celebrado anteriormente el día de hoy, el señor Booth nos ha recordado la Declaración de Oregón, firmada por 30 000 científicos importantes, en la que se refuta toda la base del alarmismo climático. No existe consenso; existe una pujante y creciente corriente de opinión científica que discrepa. Entretanto, vamos a ocasionar un enorme daño a las personas a las que representamos en un intento, fútil y condenado al fracaso, de influir en un problema de índole especulativa que, en opinión de muchas personas, ni siquiera existe. Se trata del daño económico que nos crucificará y que crucificará, sobre todo, a Europa, ya que países en desarrollo como China y la India tienen demasiado sentido común para permitir que les afecte."@es21
"Härra juhataja, ma hääletasin Karl-Heinz Florenzi raporti vastu. Üks suurim müüt kliimaga seotud paanikas on see, et valitseb teaduslik konsensus ja kõik teadlased nõustuvad. Kliimamuutuste ajutise komisjoni liikmena tean, miks Karl-Heinz Florenzi raport kukkus välja just selline, nagu see on: nad kuulasid ainult arutelus osalejate ühte poolt, seetõttu järeldati konsensuse olemasolu. Tänases varasemas arutelus meenutas härra Booth meile Oregoni deklaratsiooni, mille allkirjastas 30 000 asjaomast teadlast, esitades nii väljakutse kliimaga seotud paanika põhialustele. Konsensust ei ole, on jõuline ja kasvav teadlaskond, kes esindab erinevat arvamust. Vahepeal tekitame me hiigelsuure majandusliku kahju inimestele, keda me esindame, asjatu ja hukule määratud katsega lahendada spekulatiivset probleemi, mida paljude inimeste arvates ei ole olemas. Majanduslik kokkuvarisemine lööb meid risti, ja eriti Euroopa, sest arengumaadel, nagu Hiina ja India, on kaugelt rohkem tervet mõistust, et lasta end sellesse kaasa tõmmata."@et5
"Arvoisa puhemies, äänestin Karl-Heinz Florenzin mietintöä vastaan. Yksi ilmastopelkojen suurimpia myyttejä on, että olisi olemassa tieteellinen yksimielisyys ja että kaikki tutkijat olisivat samaa mieltä. Ilmastonmuutosta käsittelevän väliaikaisen valiokunnan jäsenenä tiedän, miksi Karl-Heinz Florenzin mietinnöstä tuli sellainen kuin tuli: siellä kuunneltiin vain toista keskustelupuolta ja pääteltiin tämän vuoksi, että on olemassa yksimielisyys. Aiemmin keskustelussa tänään jäsen Graham Booth muistutti meitä Oregonin julistuksesta, jonka 30 000 alan tutkijaa ovat allekirjoittaneet, kyseenalaistaen koko ilmastonmuutospelon perustan. Yksimielisyyttä ei ole: voimakas ja yhä kasvava joukko tutkijoita on toista mieltä. Samalla me suuntaamme kohti valtavia taloudellisia haittoja edustamillemme kansalaisille turhassa ja tuhoon tuomitussa pyrkimyksessämme vaikuttaa spekulatiiviseen ongelmaan, jota ei monien mielestä ole edes olemassa. Taloudelliset haitat tuhoavat meidät, erityisesti Euroopan, koska Kiinan ja Intian kaltaisilla valtioilla on aivan liian paljon tervettä järkeä olla ryhtymättä tähän."@fi7
"Elnök úr, a Florenz-jelentés ellen szavaztam. Az éghajlatváltozás kapcsán rémhíreket terjesztők egyik legnagyobb meséje az, hogy létezik valamiféle tudományos konszenzus, és az összes tudós között érvényesül a nézetazonosság. Az éghajlatváltozással foglalkozó ideiglenes bizottság tagjaként tudom, hogy a Florenz-jelentés miért lett olyan, amilyen: az érintettek a vitában résztvevőknek csak egyik oldalára figyeltek, és ennek alapján jelentették ki, hogy egyhangúság érvényesül. Mai vitánk korábbi szakaszában Booth úr emlékeztetett bennünket az Oregoni Nyilatkozatra, amelyet 30 000 e témával foglalkozó tudós írt alá, megingatva ezzel az éghajlatváltozással kapcsolatban rémhíreket terjesztők állításainak alapjait Nincs nézetazonosság, van azonban egy hatalmas és erősödő tudományos véleményhalmaz, amely eltérő nézeteket jelent. Eközben, egy — sokak szerint nem is létező — elméleti probléma befolyásolására törekedve, hiábavaló és kudarcra ítéltetett kísérleteinkkel hatalmas gazdasági károkat okozunk azoknak az embereknek, akiket képviselünk. A gazdasági károk feszítenek bennünket keresztre, és döntik romba elsődlegesen is Európát, mert az olyan fejlődő országok, mint Kína és India sokkal józanabbak annál, semhogy bedőljenek a félrevezető véleményeknek."@hu11
"Signor Presidente, non ho votato a favore della relazione dell’onorevole Florenz. Uno dei più grandi miti dell’allarmismo climatico è che esiste un’opinione scientifica diffusa e che tutti gli scienziati concordano con essa. Come membro della commissione temporanea sul cambiamento climatico, so perché la relazione dell’onorevole Florenz è venuta fuori in questo modo: è stata ascoltata solo una delle voci intervenute al dibattito e si è pertanto concluso che esiste un’opinione diffusa. Prima, durante la discussione di oggi, l’onorevole Booth ci ha ricordato la Petizione Oregon, che è stata firmata da 30 000 scienziati, mettendo in dubbio completamente le basi base dell’allarmismo climatico. Non esiste alcuna opinione diffusa; è sempre più diffusa e potente l’opinione scientifica che appoggia l’altra visione. Nel contempo causeremo ingenti danni economici alle persone che rappresentiamo in un tentativo futile e destinato a fallire di influenzare un problema speculativo, che, secondo molte persone, non esiste. E’ il danno economico che ci metterà in croce e che metterà in croce specialmente l’Europa, perché paesi in via di sviluppo come Cina e India hanno decisamente troppo buon senso per farsi ingannare."@it12
"Pone Pirmininke, aš balsavau prieš Florenz pranešimą. Vienas didžiausių mitų dėl klimato gandų yra tas, kad mokslininkai turi vieningą nuomonę šiuo atžvilgiu. Kaip Klimato kaitos laikinojo komiteto narys aš žinau, kodėl pono Florenz pranešimas buvo sukurtas toks, o ne kitoks: sudarytojai išklausė tik vienos diskusijų dalyvių pusės ir nusprendė, kad nuomonė yra vieninga. Ankstesnių diskusijų metu ponas Booth priminė mums Oregono deklaraciją, kurioje abejojama pačiu rūpesčio dėl klimato kaitos pagrindu ir kurią pasirašė 30 000 mokslininkų Vieningos nuomonės nėra. Vis didėjantis įtakingų mokslininkų skaičius laikosi kitos nuomonės. Tuo pačiu mes padarytume didelę ekonominę žalą žmonėms bergždžiai bandydami daryti įtaką sprendžiant tariamą problemą, kurios daugelio žmonių nuomone net nėra. Mus pražudys būtent ekonominė žala, ir ji ypač paveiks Europą, nes besivystančios šalys, pavyzdžiui Kinija ir Indija, turi daug daugiau proto neužkibti ant šio kabliuko."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es balsoju pret kunga ziņojumu. Viens no lielākajiem mītiem saistībā ar trauksmi klimata jomā ir tāds, ka pastāv zinātniska vienprātība un ka visi zinātnieki piekrīt. Kā Pagaidu komitejas saistībā ar klimata pārmaiņām loceklis es zinu, kādēļ kunga ziņojums izvērsās šādā veidā: viņi uzklausīja tikai debašu vienu pusi un tādēļ secināja, ka pastāv vienprātība. Šodien debatēs iepriekš kungs mums atgādināja par Oregonas deklarāciju, ko ir parakstījuši 30 000 atbilstīgu zinātnieku un kurā ir apstrīdēts pats pamats trauksmei klimata jomā. Vienprātības nav; ir spēcīga un pieaugoša zinātniskā uzskata kopa, kas ieņem pretēju viedokli. Pa to laiku mēs gatavojamies nodarīt milzīgu ekonomisko kaitējumu cilvēkiem, ko mēs pārstāvam, veltīgā un nolemtā mēģinājumā ietekmēt spekulatīvu problēmu, kas, pēc daudzu cilvēku domām, vispār nepastāv. Tas ir ekonomiskais kaitējums, kas sitīs mūs krustā, un tas sitīs krustā jo īpaši Eiropu, jo jaunattīstības valstīm, tādām kā Ķīna un Indija, ir daudz vairāk veselā saprāta, lai noticētu šai problēmai."@lv13
"Mr President, I voted against the Florenz report. One of the greatest myths of climate alarmism is that there is a scientific consensus and that all scientists agree. As a member of the Temporary Committee on Climate Change I know why Mr Florenz’s report turned out the way it did: they only listened to one side of the debate and therefore they concluded there was a consensus. In the debate earlier today, Mr Booth reminded us of the Oregon Declaration, which 30 000 relevant scientists have signed, challenging the whole basis of climate alarmism. There is no consensus; there is a powerful and growing body of scientific opinion which takes the other view. In the mean time we are going to do huge economic damage to the people we represent in a futile and doomed attempt to influence a speculative problem, which, in the view of many people, does not exist. It is the economic damage which will crucify us, and it will crucify specifically Europe because developing countries like China and India have far too much common sense to be taken in by it."@mt15
"Voorzitter, ik heb tegen het Florenz-verslag gestemd. Een van de grootste mythes van de paniekzaaierij rond het klimaat is dat er een wetenschappelijke consensus bestaat en dat alle wetenschappers het met elkaar eens zijn. Als lid van de tijdelijke commissie Klimaatverandering weet ik waarom het verslag van Karl-Heinz Florenz zo is uitgepakt: ze hebben slechts naar één kant van het debat geluisterd en daarom zijn ze tot de conclusie gekomen dat er consensus is. In het debat eerder vandaag heeft Graham Booth ons herinnerd aan de verklaring van Oregon, die door dertigduizend relevante wetenschappers is getekend, en waarin de hele basis voor de paniekzaaierij rond het klimaat in twijfel wordt getrokken. Er is geen consensus; er is een groeiend aantal krachtige wetenschappelijke tegengeluiden. Intussen gaan we de mensen die we vertegenwoordigen enorme economische schade berokkenen in een vergeefse en tot mislukken gedoemde poging om invloed uit te oefenen op een theoretisch probleem, dat in de ogen van veel mensen niet bestaat. De economische schade zal ons de das om doen en dan vooral Europa, aangezien ontwikkelingslanden als China en India veel te veel gezond verstand hebben om zich hierdoor in de luren te laten leggen."@nl3
"Panie przewodniczący! Głosowałem przeciwko sprawozdaniu posła Florenza. Jednym z największych mitów tej trwogi o klimat jest to, że istnieje konsensus naukowy i wszyscy naukowcy są zgodni. Jako członek Komitetu Tymczasowego ds. Zmian Klimatu wiem, dlaczego sprawozdanie posła Florenza miało taki wydźwięk: oni wysłuchali tylko jednej strony debaty, a więc doszli do wniosku, że doszło do konsensusu. Wcześniej podczas dzisiejszej debaty pan poseł Booth przypomniał nam deklarację z Oregonu, którą podpisało 30 000 naukowców, kwestionując całą podstawę trwogi o klimat. Nie ma konsensusu; jest silne i wciąż rosnące gremium naukowe, które twierdzi inaczej. Tymczasem my przymierzamy się do zrobienia wielkiej gospodarczej krzywdy ludziom, których reprezentujemy, poprzez daremne i skazane na niepowodzenie próby wpłynięcia na podlegającym spekulacjom problem, który w opinii wielu ludzi nawet nie istnieje. To krzywda gospodarcza będzie gwoździem do naszej trumny, szczególnie do trumny Europy, ponieważ kraje rozwijające się, jak Chiny i Indie, mają o wiele więcej zdrowego rozsądku, aby oprzeć się podążaniu za tymczasowymi trendami."@pl16
"Senhor Presidente, votei contra o relatório Florenz. Um dos maiores mitos do alarmismo no domínio do clima é o de que há um consenso científico e de que todos os cientistas estão de acordo. Como membro da Comissão Temporária sobre as Alterações Climáticas, sei porque é que o relatório do senhor deputado Florenz resultou no que resultou: só deram ouvidos a um dos lados do debate e por isso concluíram que havia consenso. No debate hoje anteriormente realizado, o senhor deputado Booth recordou-nos a Declaração de Oregon, assinada por 30 000 importantes cientistas, pondo em causa toda a base deste alarmismo relativo ao clima. Não há consenso; há uma corrente de opinião científica poderosa e crescente que pensa de modo diferente. Entretanto, vamos causar enormes prejuízos económicos às pessoas que representamos numa tentativa fútil e condenada ao fracasso de influenciar um problema especulativo que, na opinião de muitas pessoas, não existe. É o prejuízo económico que nos irá crucificar, e irá crucificar em especial a Europa, porque países em desenvolvimento como a China e a Índia têm bom senso de sobra e não se deixarão enganar."@pt17
"Mr President, I voted against the Florenz report. One of the greatest myths of climate alarmism is that there is a scientific consensus and that all scientists agree. As a member of the Temporary Committee on Climate Change I know why Mr Florenz’s report turned out the way it did: they only listened to one side of the debate and therefore they concluded there was a consensus. In the debate earlier today, Mr Booth reminded us of the Oregon Declaration, which 30 000 relevant scientists have signed, challenging the whole basis of climate alarmism. There is no consensus; there is a powerful and growing body of scientific opinion which takes the other view. In the mean time we are going to do huge economic damage to the people we represent in a futile and doomed attempt to influence a speculative problem, which, in the view of many people, does not exist. It is the economic damage which will crucify us, and it will crucify specifically Europe because developing countries like China and India have far too much common sense to be taken in by it."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, hlasoval som proti Florenzovej správe. Klimatické panikárstvo sa okrem iných mýtov vyznačuje aj presvedčením, že existuje vedecký konsenzus, na ktorom sa dohodli všetci vedci. Keďže som členom Dočasného výboru pre klimatické zmeny, viem prečo sa so správou pána Florenza stalo to, čo sa stalo. Pri jej príprave bola vypočutá iba jedna strana argumentov, a tak sa dospelo k záveru, že v tejto debate vládne konsenzus. Počas dnešnej rozpravy nám pán Booth pripomenul Oregonskú deklaráciu, ktorú podpísalo 30 000 vedcov z odboru, ktorá spochybňuje celý základ, na ktorom stojí klimatické panikárstvo. Tu niet konsenzu, pretože silná a stále rastúca časť vedeckej obce zastáva opačný názor. A my medzičasom spôsobíme obrovskú hospodársku škodu ľuďom, ktorých zastupujeme, pretože sa pustíme do márneho pokusu, vopred odsúdeného na neúspech, aby sme ovplyvnili pomyselný problém, ktorý podľa mienky mnohých ľudí vôbec nejestvuje. Práve hospodárske škody, ktoré týmto spôsobíme, nás ukrižujú, a ukrižujú predovšetkým Európu, pretože rozvojové krajiny ako Čína a India majú dosť zdravého rozumu, aby sa nenechali pomýliť."@sk19
"Gospod predsednik, glasoval sem proti poročilu gospoda Florenza. Eden od največjih mitov v zvezi z zaskrbljenostjo zaradi okolja je, da so vsi znanstveniki enakega mnenja ter da obstaja soglasje znanstvenikov. Kot član začasnega odbora za podnebne spremembe vem, zakaj je poročilo gospoda Florenza takšno, kot je: poslušali so samo eno stran razprave in sklepali, da obstaja soglasje. Na današnji razpravi nas je gospod Booth spomnil na deklaracijo iz Oregona, ki jo je podpisalo 30 000 pomembnih znanstvenikov in z njo zanikalo celoten koncept zaskrbljenosti zaradi podnebnih sprememb. Soglasja med znanstveniki ni; vse več znanstvenikov zavzema nasprotno stališče. Medtem bomo z jalovim in neuspešnim reševanjem domnevnega problema, ki po mnenju veliko ljudi ne obstaja, povzročili ogromno gospodarsko škodo ljudem, ki jih zastopamo. Pogubila nas bo gospodarska škoda, ki jo bo utrpela zlasti Evropa, ker imajo države v razvoju, kot sta Kitajska in Indija, preveč zdrave pameti, da bi pri tem sodelovale."@sl20
"Herr talman! Jag röstade mot Florenzbetänkandet. En av de största myterna om klimathysterin är att det råder ett vetenskapligt samförstånd och att alla forskare är eniga. Som ledamot av det tillfälliga utskottet för klimatförändringar vet jag varför Florenzbetänkandet blev som det blev; de lyssnade bara till en sida i debatten och drog därför slutsatsen att det råder samförstånd. I debatten tidigare i dag påminde Graham Booth oss om Oregonförklaringen, som 30 000 forskare inom området har undertecknat, och som bestrider själva grunden för klimathysterin. Det råder inget samförstånd, det finns en stark och ökande samling vetenskapliga yttranden där motsatsen hävdas. Under tiden kommer vi att orsaka enorma ekonomiska skador för de människor vi företräder i ett fåfängt försök som är dömt att misslyckas, för att påverka ett spekulativt problem som enligt mångas åsikt inte existerar. Det är den ekonomiska skadan som kommer att få oss på fall, och EU kommer att bli särskilt lidande eftersom utvecklingsländer som Kina och Indien är alldeles för kloka för att låta sig dras med i detta."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph