Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-185"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.20.3-185"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident! Zunächst zum Bericht Florenz, der – wie ich meine – sehr gut zusammengefasst hat, was im Moment wissenschaftlicher Konsens ist. Dennoch habe ich gegen den Bericht gestimmt, und zwar deshalb, weil das Klima auf der einen Seite ein wichtiges Anliegen ist. Wir müssen hier etwas tun, insofern stimme ich zu. Auf der anderen Seite ist der wissenschaftliche Konsens nur ein momentaner Konsens. Alle wissenschaftlichen Konsense der letzten paar hundert Jahre waren vorübergehender Art und Natur. Wir haben uns weiter entwickelt. Der vorliegende Bericht eröffnet hier nicht genügend Möglichkeiten. Zweitens sind die konkreten Maßnahmen, die intendiert sind, einseitig. Wir müssen darauf achten, dass Europa nicht an wirtschaftlicher Leistungskraft verliert, denn die Welt können wir in Europa nicht alleine retten. Die anderen Länder müssen in dieses globale Problem dringend einbezogen werden. Nur dann kann der wissenschaftliche Konsens auch umgesetzt werden. Wir können die Last alleine nicht tragen. Vor diesem Hintergrund habe ich die Maßnahmen vermisst, die notwendig sind, um den Klimawandel zu vermindern. Wir können ihn wahrscheinlich nicht stoppen. Vor diesem Hintergrund meine ich, dass Maßnahmen, die unsere industrielle Basis nachhaltig verändern werden, nicht aufgrund von vorläufigen wissenschaftlichen Konsensen ergriffen werden können."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, nejprve se chci vyjádřit ke zprávě pana Florenze, která podle mého názoru shrnula velmi dobrým způsobem současný vědecký konsenzus. Přesto jsem hlasoval proti ní. Otázka klimatu je velmi důležitá a souhlasím s tím, že musíme jednat. Vědecký konsenzus v této otázce je však jen dočasný, jako kterýkoli jiný vědecký konsenzus za posledních sto let, protože všechny trvaly krátce. V každém případě se od nich vzdalujeme. Zpráva, kterou máme před sebou, nám nenabízí dostatek možností. Ba co víc, konkrétní opatření, která navrhuje, jsou jednostranná. Musíme zajistit, aby se Evropa sama nepřipravila o některou ze svých hospodářských schopností. Evropa nedokáže sama zachránit svět. Je nutné, aby se k úsilí Evropy při řešení tohoto celosvětového problému okamžitě připojily i další země . To je jediný možný způsob uplatnění vědeckého konsenzu. Nemůžeme nést tuto tíhu přece sami. Vzhledem k tomu pociťuji, že ve zprávě chybí soupis opatření, která jsou potřebná pro zmírnění změny klimatu. Pravděpodobně je nemůžeme zcela zastavit. Vycházeje z těchto poznatků vyjadřuji přesvědčení, že opatření, která trvale změní naše průmyslové struktury, se nemohou přijímat na základě takového, pouze dočasného, vědeckého konsenzu."@cs1
"Hr. formand! Først har jeg en bemærkning til Florenz-betænkningen, der efter min mening giver en vældig god sammenfatning af, hvad der i øjeblikket er videnskabelig konsensus om. Alligevel har jeg stemt imod betænkningen, og det har jeg gjort, fordi klimaet på den ene side er et vigtigt spørgsmål. Her må vi gøre noget, det er jeg enig i. På den anden side er den videnskabelige konsensus kun en momentan konsensus. Al videnskabelig konsensus i de sidste par hundrede år har været af forbigående art. Vi har udviklet os. Her åbner den foreliggende betænkning ikke for nok muligheder. For det andet er de konkrete tiltag, der påtænkes, ensidige. Vi skal passe på, at Europa ikke mister økonomisk præstationsevne, for vi i Europa kan ikke redde verden alene. Det er meget nødvendigt at inddrage de andre lande i dette globale problem. Kun hvis det sker, kan den videnskabelige konsensus gennemføres. Vi kan ikke bære byrden alene. På denne baggrund savner jeg de tiltag, som er nødvendige for at mindske klimaændringen. Vi kan sandsynligvis ikke standse den. På denne baggrund mener jeg, at man ikke på grundlag af foreløbig videnskabelig konsensus kan træffe foranstaltninger, som varigt kan ændre vores industrielle basis."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς, επιτρέψτε μου να σχολιάσω την έκθεση του κ. Florenz η οποία, κατά την άποψή μου, συνόψισε πολύ καλά την τρέχουσα επιστημονική συναίνεση. Παρά ταύτα, καταψήφισα την έκθεση. Το κλίμα είναι σημαντικό θέμα, και συμφωνώ ότι εδώ πρέπει να αναλάβουμε δράση. Ωστόσο, η επιστημονική συναίνεση είναι μόνο μια προσωρινή συναίνεση, όπως ακριβώς και η κάθε επιστημονική συναίνεση των τελευταίων εκατό ετών ήταν βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση, αφήνουμε το σημείο αυτό και προχωρούμε. Η έκθεση που έχουμε ενώπιόν μας δεν προσφέρει αρκετές ευκαιρίες εδώ. Επιπλέον, τα συγκεκριμένα μέτρα που περιγράφηκαν είναι μονόπλευρα. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη δεν παραιτείται από οιαδήποτε από τις οικονομικές της δυνατότητες. Η Ευρώπη δεν μπορεί μόνη της να σώσει τον κόσμο. Και άλλες χώρες πρέπει να συμμετάσχουν επειγόντως στην αντιμετώπιση αυτού του παγκοσμίου προβλήματος. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να εφαρμοστεί η επιστημονική συναίνεση. Δεν μπορούμε να επωμιστούμε αυτό το φορτίο μόνοι μας. Σε αυτό το πλαίσιο, αυτό που νομίζω ότι λείπει από την έκθεση είναι ο κατάλογος μέτρων τα οποία απαιτούνται για τον περιορισμό της αλλαγής του κλίματος. Προφανώς δεν μπορούμε να τη σταματήσουμε εντελώς. Ούτως εχόντων των πραγμάτων, πιστεύω ότι τα μέτρα που θα μεταβάλουν μόνιμα τις βιομηχανικές δομές μας δεν μπορούν να εγκριθούν με βάση κάτι που δεν είναι παρά μια προσωρινή επιστημονική συναίνεση."@el10
"Mr President, first of all, may I comment on Mr Florenz’s report which, in my view, has summed up the current scientific consensus very well. Nonetheless, I voted against the report. The climate is an important issue, and I agree that we must take action here. However, the scientific consensus is only a provisional consensus, just as every scientific consensus of the past hundred years was short term in nature. In every case, we move on from them. The report before us does not offer us enough opportunities here. What is more, the specific measures outlined are one-sided. We must ensure that Europe does not forfeit any of its economic capacities. Europe cannot save the world on its own. Other countries need to be involved as a matter of urgency in addressing this global problem. That is the only way to implement the scientific consensus. We cannot bear this burden on our own. Against this background, what I feel is lacking in the report is the catalogue of measures which are required to mitigate climate change. We probably cannot stop it altogether. That being the case, I believe that measures that will permanently alter our industrial structures cannot be adopted on the basis of what is only a provisional scientific consensus."@en4
"Señor Presidente, en primer lugar me referiré al informe del señor Florenz, que, en mi opinión, ha resumido muy bien el actual consenso científico. Sin embargo, he votado en contra del mismo. El cambio climático es un tema importante y estoy de acuerdo en que hemos de emprender acciones al respecto. Sin embargo, el consenso científico sólo es provisional. Como cualquier otro consenso científico de los últimos siglos, es de naturaleza transitoria. Nosotros hemos seguido avanzando. El presente informe no nos ofrece suficientes oportunidades. Además, las medidas específicas que se pretenden aplicar son unilaterales. Hemos de procurar que Europa no pierda capacidad económica, ya que por sí misma no podrá salvar el mundo. Es urgente que otros países participen en la solución de este problema global. Sólo así podrá llevarse a la práctica el consenso científico. No podemos soportar esta carga nosotros solos. En este contexto, echo de menos las medidas necesarias para mitigar el cambio climático. Probablemente no podamos detenerlo. Dadas las circunstancias, creo que unas medidas que alteren de manera permanente nuestras estructuras industriales no pueden adoptarse sobre la base de lo que no es sino un consenso científico provisional."@es21
"Härra juhataja, esmalt lubage kommenteerida Karl-Heinz Florenzi raportit, milles minu arvates oli väga hästi kokku võetud praegune teaduslik konsensus. Sellele vaatamata hääletasin ma raporti vastu. Kliima on tähtis teema ja ma olen nõus, et me peame selles osas tegutsema. Siiski on teaduslik konsensus esialgne ja nagu kõik teaduslikud konsensused viimase saja aasta jooksul, lühiajalise iseloomuga. Igal juhul liigume me neist edasi. Käesolevas raportis ei pakuta meile selle koha pealt piisavalt võimalusi. Pealegi on esile toodud konkreetsed meetmed ühekülgsed. Me peame tagama, et Euroopa ei mineta oma majanduse suutlikkust. Euroopa ei saa üksi maailma päästa. Viivitamata peab kaasama teised riigid selle ülemaailmse probleemi käsitlemisse. Ainult nii saame rakendada teaduslikku konsensust. Me ei saa seda koormat üksi kanda. Sellel taustal tunnen ma, et raportist on puudu kliimamuutuste leevendamiseks vajalike meetmete loetelu. Tõenäoliselt ei suuda me seda üldse peatada. Sellisel juhul arvan ma, et meetmeid, mis jäädavalt muudavad meie tööstuse struktuure, ei saa vastu võtta ainult esialgsele teaduslikule konsensusele tuginedes."@et5
"Arvoisa puhemies, aluksi haluan kommentoida Karl-Heinz Florenzin mietintöä, jossa mielestäni esitetään erinomainen yhteenveto nykyisestä tieteellisestä yhteisymmärryksestä. Äänestin kuitenkin mietintöä vastaan. Ilmasto on merkittävä asia, ja olen samaa mieltä siitä, että meidän on toimittava. Tieteellinen yksimielisyys on kuitenkin vain tilapäinen yksimielisyys, aivan kuten jokainen tieteellinen yksimielisyys viimeisten sadan vuoden aikana on ollut luonteeltaan lyhytkestoista. Siitä edistytään joka tapauksessa. Nyt tarkasteltavana oleva mietintö ei tarjoa meille riittävästi vaihtoehtoja. Lisäksi siinä esitetyt erityiset toimenpiteet ovat yksipuolisia. Meidän on varmistettava, ettei Eurooppa menetä mitään taloudellisia kykyjään. Eurooppa ei voi yksinään pelastaa maailmaa. Muidenkin valtioiden on viipymättä osallistuttava tämän maailmanlaajuisen ongelman käsittelyyn. Se on ainoa tapa täytäntöönpanna tieteellistä yksimielisyyttä. Me emme voi kantaa tätä taakka yksin. Tätä taustaa vasten mietinnöstä puuttuu mielestäni luettelo ilmastonmuutoksen lieventämiseksi tarvittavista toimenpiteistä. Emme todennäköisesti pysty pysäyttämään sitä kokonaisuudessaan. Tämän vuoksi katson, ettei pysyvästi teollisia rakenteitamme muuttavia toimenpiteitä voida hyväksyä vain väliaikaisen tieteellisen yksimielisyyden perusteella."@fi7
"Monsieur le Président, permettez-moi avant tout de dire que selon moi, le rapport de M. Florenz résume très bien le consensus scientifique actuel. J’ai néanmoins voté contre ce rapport. Le climat est un problème important, et je suis d’accord pour dire que nous devons prendre des mesures dans ce domaine. Toutefois, le consensus scientifique n’est qu’un consensus provisoire, de même que chacun des consensus scientifiques des cent dernières années ont été provisoires de nature. Nous les avons dépassés. Le rapport qui nous est présenté ne nous offre pas de possibilités suffisantes. De plus, les mesures spécifiques qu’il propose sont unilatérales. Nous devons veiller à ce que l’Europe ne renonce pas à ses capacités économiques. L’Europe ne peut sauver le monde à elle seule. D’autres pays doivent être impliqués d’urgence dans la résolution de ce problème mondial. C’est la seule façon de mettre en pratique le consensus scientifique. Nous ne pouvons pas supporter ce fardeau seuls. Dans ce contexte, il me semble que ce qui manque à ce rapport, c’est un catalogue de mesures nécessaires pour atténuer le changement climatique. Nous ne sommes sans doute pas en mesure de l’arrêter entièrement. Cela étant, je pense que nous ne pouvons pas adopter de mesures susceptibles de modifier définitivement nos structures industrielles sur base d’un consensus scientifique provisoire."@fr8
"Elnök úr, elsőként is, hadd fűzzek megjegyzéseket Florenz úrnak, a véleményem szerint, a jelenlegi tudományos konszenzust nagyszerűen összefoglaló jelentéséhez, noha végül is az ellen voksoltam. Az éghajlat fontos téma, és egyetértek azzal, hogy lépnünk kell e téren. A tudományos véleményazonosság azonban csak ideiglenes konszenzust takar, amint az elmúlt évszázadokban is minden tudományos nézetazonosság rövidtávúnak bizonyult. Minden egyes esetben ebből kell kiindulnunk. Az előttünk fekvő jelentés nem sok lehetőséget nyújt e tekintetben. Sőt, mi több, a felvázolt konkrét intézkedések is egyoldalúak. Nekünk biztosítanunk kell, hogy Európa nem áldozza fel gazdasági adottságainak egyetlen elemét sem. Európa képtelen önmagában megmenteni a világot. Sürgősséggel, más országokat is be kell vonnunk e globális probléma kezelésébe. Ez az egyetlen módja a tudományos egyhangúság érvényesítésének. Ezt a terhet nem viselhetjük kizárólag önmagunk. E háttér mellett, úgy gondolom, hiányzik a jelentésből azon intézkedések jegyzéke, amelyek elengedhetetlenek az éghajlatváltozás visszafogására. Valószínűsíthető, hogy a változások teljes leállítására nincs módunk. Amennyiben viszont ez a helyzet, akkor az iparszerkezetünket alapvetően átformáló intézkedések elfogadásához nem biztosít megfelelő alapot a kizárólag ideiglenesnek mutatkozó tudományos nézetazonosság."@hu11
"Signor Presidente, desidero innanzi tutto commentare la relazione dell’onorevole Florenz, che, a mio avviso, ha riassunto molto bene l’attuale opinione scientifica diffusa. Ciononostante, non ho votato a favore della relazione. Il clima costituisce una questione rilevante e concordo in merito al fatto che a tal proposito dobbiamo agire. Tuttavia, l’opinione scientifica diffusa è solo provvisoria, proprio come tutte le opinioni scientifiche diffuse dell’ultimo secolo erano per natura di breve durata e rispetto alle quali, in ogni caso, siamo andati oltre. La relazione che abbiamo dinnanzi non ci offre sufficienti opportunità in proposito. Le misure specifiche delineate, inoltre, sono unilaterali. Dobbiamo garantire che l’Europa non rinunci alle sue capacità economiche. L’Europa non può salvare il mondo da sola. Nell’affrontare questo problema globale, devono essere coinvolti con urgenza altri paesi. Questo è l’unico modo per attuare l’opinione scientifica diffusa. Non possiamo portare questo fardello da soli. In tale contesto, ciò che sento che manca nella relazione è la rassegna delle misure necessarie a mitigare il cambiamento climatico. Probabilmente, non possiamo arrestarlo completamente. Essendo questo il caso, ritengo che le misure che altereranno in modo permanente le nostre strutture industriali non possono essere adottate sulla base di ciò che è solo un’opinione scientifica diffusa."@it12
"Pone Pirmininke, visų pirma norėčiau išsakyti kelis komentarus dėl pono Florenz pranešimo, kuriame, mano nuomone, labai išsamiai pateikiamas vieningas šiuolaikinis mokslinis požiūris. Tačiau aš balsavau prieš pranešimą. Klimato kaita yra svarbus klausimas ir aš pritariu, kad privalome imtis konkrečių veiksmų. Tačiau vieningas mokslinis požiūris yra tik laikinas požiūris, kaip, beje, ir kiekvienas mokslinis požiūris per praėjusį šimtmetį. Mes visais atvejais judėdavome į priekį. Šiame pranešime nėra daug susidariusių problemų sprendimo būdų. Be to, pasiūlytos mokslinės priemonės yra vienašalės. Privalome užtikrinti, kad Europa neprarastų savo ekonominių galimybių. Europa pati viena negali išgelbėti viso pasaulio. Reikia kuo greičiau įtraukti kitas šalis ir kartu ieškoti pasaulinių problemų sprendimo būdų. Tik taip galėtume panaudoti mokslininkų žinias. Vieni tokios naštos nepanešime. Manau, kad be minėtų klausimų pranešime trūksta išvardytų kovos su klimato kaita priemonių. Tikriausiai mums nepavyks jos visiškai sustabdyti. Jei taip, manau, kad negalime patvirtinti priemonių, kurios visiems laikams pakeis mūsų pramonines struktūras atsižvelgiant vien tik į laikinąjį mokslinį požiūrį."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, pirmkārt, es vēlētos izteikt dažus komentārus par kunga ziņojumu, kurā, manuprāt, ir ļoti labi apkopota pašreizējā zinātniskā vienprātība. Neraugoties uz to, es balsoju pret šo ziņojumu. Klimats ir svarīgs jautājums, un es piekrītu, ka mums šajā jomā ir jārīkojas. Tomēr zinātniskā vienprātība ir tikai provizoriska vienprātība, tieši tāpat kā ikviena zinātniskā vienprātība pēdējos simts gados dabā bijusi īstermiņa vienprātība. Visos gadījumos mēs virzāmies prom no tās. Ziņojumā, kas atrodas mūsu priekšā, šajā sakarībā netiek piedāvātas pietiekami daudzas iespējas. Vēl vairāk, konkrētie ierosinātie pasākumi ir vienpusīgi. Mums ir jānodrošina, lai Eiropa nezaudētu nevienu no tās ekonomiskajām iespējām. Eiropa viena pati nevar izglābt pasauli. Šīs globālās problēmas risināšanā steidzami ir jāiesaista citas valstis. Tas ir vienīgais veids, kā īstenot zinātnisko vienprātību. Mēs nevaram vieni paši uzņemties šo slogu. Uz šī fona es uzskatu, ka tas, kas trūkst šajā ziņojumā, ir pasākumu katalogs, kas ir nepieciešams, lai mazinātu klimata pārmaiņas. Iespējams, mēs nevaram tās apturēt pavisam. Šajā gadījumā es uzskatu, ka pasākumus, kas pastāvīgi mainīs mūsu rūpnieciskās struktūras, nevar pieņemt uz tāda pamata, kas ir tikai provizoriska zinātniska vienprātība."@lv13
"Herr Präsident! Zunächst zum Bericht Florenz, der – wie ich meine – sehr gut zusammengefasst hat, was im Moment wissenschaftlicher Konsens ist. Dennoch habe ich gegen den Bericht gestimmt, und zwar deshalb, weil das Klima auf der einen Seite ein wichtiges Anliegen ist. Wir müssen hier etwas tun, insofern stimme ich zu. Auf der anderen Seite ist der wissenschaftliche Konsens nur ein momentaner Konsens. Alle wissenschaftlichen Konsense der letzten paar hundert Jahre waren vorübergehender Art und Natur. Wir haben uns weiter entwickelt. Der vorliegende Bericht eröffnet hier nicht genügend Möglichkeiten. Zweitens sind die konkreten Maßnahmen, die intendiert sind, einseitig. Wir müssen darauf achten, dass Europa nicht an wirtschaftlicher Leistungskraft verliert, denn die Welt können wir in Europa nicht alleine retten. Die anderen Länder müssen in dieses globale Problem dringend einbezogen werden. Nur dann kann der wissenschaftliche Konsens auch umgesetzt werden. Wir können die Last alleine nicht tragen. Vor diesem Hintergrund habe ich die Maßnahmen vermisst, die notwendig sind, um den Klimawandel zu vermindern. Wir können ihn wahrscheinlich nicht stoppen. Vor diesem Hintergrund meine ich, dass Maßnahmen, die unsere industrielle Basis nachhaltig verändern werden, nicht aufgrund von vorläufigen wissenschaftlichen Konsensen ergriffen werden können."@mt15
"Voorzitter, eerst wil ik iets zeggen over het verslag van Karl-Heinz Florenz, dat volgens mij de huidige wetenschappelijke consensus heel goed heeft samengevat. Toch heb ik tegen het verslag gestemd. Het klimaat is een belangrijke kwestie en ik ben het ermee eens dat we op dit gebied actie moeten ondernemen. De wetenschappelijke consensus is echter slechts een voorlopige consensus, zoals elke wetenschappelijke consensus van de laatste honderd jaar van voorbijgaande aard was. In elk geval hebben we ons verder ontwikkeld. Het verslag dat voor ons ligt biedt hiertoe niet genoeg mogelijkheden. Bovendien zijn de specifieke maatregelen die worden geschetst eenzijdig. We moeten ervoor oppassen dat Europa economisch niet zwakker wordt. Europa kan de wereld niet in zijn eentje redden. Andere landen moeten dringend bij de aanpak van dit mondiale probleem betrokken worden. Alleen op die manier kan de wetenschappelijke consensus uitgevoerd worden. We kunnen deze last niet alleen dragen. Tegen deze achtergrond, mis ik in dit verslag de maatregelen die nodig zijn om klimaatverandering minder ernstig te maken. We kunnen deze waarschijnlijk niet helemaal stoppen. Daarom meen ik dat maatregelen die onze industriële structuren blijvend veranderen, niet kunnen worden aangenomen op grond van wat slechts een voorlopige wetenschappelijke consensus is."@nl3
"Panie przewodniczący! Po pierwsze pozwolę sobie skomentować sprawozdanie pana posła Florenza, które moim zdaniem bardzo dobrze podsumowuje obecny konsensus naukowy. Niemniej głosowałem przeciwko sprawozdaniu. Klimat jest ważną kwestią i zgadzam się, że musimy podejmować działania w tym względzie. Jednakże konsensus naukowy jest tylko tymczasowym konsensusem, jak każdy naukowy konsensus w ostatnich stuleciach, i jest krótkotrwały. W każdym wypadku sytuacja na pewno się zmieni. Sprawozdanie, o którym mówimy, nie daje nam wystarczających możliwości. Co więcej, konkretnie określone środki są jednostronne. Musimy dopilnować, by Europa nie utraciła żadnej ze swoich możliwości gospodarczych. Europa nie może zbawiać świata w pojedynkę. Nasze kraje muszą zaangażować się pilnie w próbę ujęcia tego problemu globalnego. To jedyny sposób, aby wdrażać konsensus naukowy. Nie możemy sami dźwigać tego ciężaru. W kontekście tego, moim zdaniem, w sprawozdaniu brakuje katalogu środków koniecznych do spowolnienia zmian klimatycznych. Prawdopodobnie jednak nie możemy ich zupełnie zatrzymać. Jeśli to prawda, moim zdaniem środki, które na stałe zmienią nasze struktury przemysłowe nie mogą być przyjęte na podstawie tego, co jest jedynie tymczasowym konsensusem naukowym."@pl16
"Senhor Presidente, em primeiro lugar, o meu comentário em relação ao relatório do senhor deputado Florenz é de que, quanto a mim, este resumiu extremamente bem o que existe em matéria de consenso científico. Apesar disso, votei contra o relatório. O clima constitui um importante tema, e estou de acordo em que temos de agir neste domínio. No entanto, o consenso científico é apenas um consenso provisório e momentâneo, tal como qualquer consenso científico dos últimos cem anos sempre foi de natureza transitória. Nós evoluímos desde esse tempo. O relatório em apreço não nos oferece suficientes oportunidades neste domínio. E mais, as medidas específicas delineadas são unilaterais. Temos de assegurar que a Europa não compromete as suas capacidades económicas. Não é a Europa que, sozinha, vai salvar o mundo. Outros países terão de ser urgentemente envolvidos na abordagem deste problema à escala mundial. Esta é a única forma de chegar ao consenso científico. Esta carga não pode ser transportada sem ajuda. Nesta perspectiva, sinto que aquilo que falta o relatório é o catálogo das medidas necessárias para mitigar as alterações climáticas. Provavelmente, não temos capacidade para as fazermos parar e, sendo esse o caso, não creio que medidas para alterar permanentemente as nossas estruturas industriais de base possam ser adoptadas com base naquilo que não passa de um consenso científico provisório."@pt17
"Herr Präsident! Zunächst zum Bericht Florenz, der – wie ich meine – sehr gut zusammengefasst hat, was im Moment wissenschaftlicher Konsens ist. Dennoch habe ich gegen den Bericht gestimmt, und zwar deshalb, weil das Klima auf der einen Seite ein wichtiges Anliegen ist. Wir müssen hier etwas tun, insofern stimme ich zu. Auf der anderen Seite ist der wissenschaftliche Konsens nur ein momentaner Konsens. Alle wissenschaftlichen Konsense der letzten paar hundert Jahre waren vorübergehender Art und Natur. Wir haben uns weiter entwickelt. Der vorliegende Bericht eröffnet hier nicht genügend Möglichkeiten. Zweitens sind die konkreten Maßnahmen, die intendiert sind, einseitig. Wir müssen darauf achten, dass Europa nicht an wirtschaftlicher Leistungskraft verliert, denn die Welt können wir in Europa nicht alleine retten. Die anderen Länder müssen in dieses globale Problem dringend einbezogen werden. Nur dann kann der wissenschaftliche Konsens auch umgesetzt werden. Wir können die Last alleine nicht tragen. Vor diesem Hintergrund habe ich die Maßnahmen vermisst, die notwendig sind, um den Klimawandel zu vermindern. Wir können ihn wahrscheinlich nicht stoppen. Vor diesem Hintergrund meine ich, dass Maßnahmen, die unsere industrielle Basis nachhaltig verändern werden, nicht aufgrund von vorläufigen wissenschaftlichen Konsensen ergriffen werden können."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, najskôr sa chcem vyjadriť k správe pána Florenza, ktorá, podľa môjho názoru, zhrnula veľmi dobrým spôsobom súčasný vedecký konsenzus. Napriek tomu som hlasoval proti nej. Otázka klímy je veľmi dôležitá a súhlasím s tým, že musíme konať. Vedecký konsenzus v tejto otázke je však len dočasný, ako ktorýkoľvek iný vedecký konsenzus za posledných sto rokov, pretože všetky trvali krátko. V každom prípade sa od nich vzďaľujeme. Správa, ktorú máme pred sebou, nám neponúka dostatok možností. Ba čo viac, konkrétne opatrenia, ktoré navrhuje, sú jednostranné. Musíme zabezpečiť, aby sa Európa sama nepripravila o niektorú zo svojich hospodárskych schopností. Európa nedokáže sama zachrániť svet. Je nutné, aby sa okamžite k úsiliu Európy pripojili aj ďalšie krajiny pri riešení tohto celosvetového problému. To je jediný možný spôsob uplatnenia vedeckého konsenzu. Nemôžeme niesť túto ťarchu predsa sami. Vzhľadom na to pociťujem, že v správe chýba katalóg opatrení, ktoré sú potrebné na zmiernenie zmeny klímy. Pravdepodobne ju nemôžeme úplne zastaviť. Vychádzajúc z týchto poznatkov vyjadrujem presvedčenie, že opatrenia, ktoré trvalo zmenia naše priemyselné štruktúry, sa nemôžu prijímať na základe takéhoto, iba dočasného, vedeckého konsenzu."@sk19
"Gospod predsednik, govoril bom o poročilu gospoda Florenza, za katerega menim, da je zelo dobro povzelo sedanje soglasje znanstvenikov. Kljub temu sem glasoval proti poročilu. Podnebje je pomembno vprašanje, pri čemer se strinjam, da moramo ukrepati. Vendar je to soglasje znanstvenikov le začasno, prav tako kot so se v zadnjih stotih letih hitro spreminjala vsa soglasja znanstvenikov. S tem smo zdaj končali. Predloženo poročilo ne zagotavlja dovolj možnosti. Poleg tega so določeni navedeni ukrepi enostranski. Zagotoviti moramo, da se gospodarska zmogljivost Evrope ne bo zmanjšala. Evropa ne more sama rešiti sveta. Pri reševanju tega svetovnega problema morajo nujno sodelovati tudi druge države. To je edini način za izvajanje soglasja znanstvenikov. Sami ne moremo nositi tega bremena. Zato menim, da bi moralo to poročilo vključevati seznam ukrepov, potrebnih za ublažitev podnebnih sprememb. Verjetno podnebnih sprememb ni mogoče povsem ustaviti. Zato menim, da na podlagi začasnega soglasja znanstvenikov ne moremo sprejeti ukrepov, ki bodo za vedno spremenili naše industrijske strukture."@sl20
"Herr talman! Först och främst vill jag kommentera Karl-Heinz Florenz betänkande, där det rådande vetenskapliga samförståndet enligt min åsikt har sammanfattats på ett mycket bra sätt. Trots detta röstade jag mot betänkandet. Klimatfrågan är viktig och jag håller med om att vi måste agera. Det vetenskapliga samförståndet är nämligen bara ett provisoriskt samförstånd, precis som alla andra vetenskapliga samförstånd under de senaste 100 åren har varit kortsiktiga. Varje gång går vi ifrån dem. Det betänkande som vi behandlar i dag erbjuder oss inte tillräckliga möjligheter i detta avseende. Dessutom är de särskilda åtgärder som föreslås ensidiga. Vi måste försäkra oss om att EU inte förlorar sin ekonomiska kapacitet. EU kan inte rädda världen på egen hand. Det är absolut nödvändigt att andra länder snabbt engagerar sig för att lösa detta globala problem. Det är det enda sättet att genomföra det vetenskapliga samförståndet. Vi kan inte bära den här bördan själva. Det jag anser saknas i betänkandet med tanke på detta är en förteckning över de åtgärder som krävs för att begränsa klimatförändringen. Vi kan förmodligen inte stoppa den helt. Eftersom så är fallet anser jag att åtgärder som kommer att leda till att våra industriella strukturer förändras på ett bestående sätt inte kan beslutas på grundval av ett provisoriskt vetenskapligt samförstånd."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph