Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-174"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.20.3-174"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, while this report seems to remove references to specific sanctions, it does make reference to what actions should be considered criminal activity within Member States. So let us consider a scenario where someone in my constituency – London, the greatest city in the world, capital of the greatest country in the world – commits an act which is not considered a criminal act under English law (a body of law that has been arrived at through common law tradition and through reason) but which, because we have decided to impose this EU law from above, setting reason aside, over the heads of the citizens of my constituency, is now considered a criminal act under EU law. What will that lead to? How will my constituents respond? I will tell you how they will respond. They will say: ‘What nonsense is this? Why is it that what is not considered under reasonable English law to be a criminal act, is a criminal act under European law? It is time to leave the European Union!’ Therefore we have to be careful we are not driving the UK out of the EU."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, zdá se, že tato zpráva odstraňuje odkazy na konkrétní sankce, avšak obsahuje odkazy na to, jaké druhy činnosti by se měly považovat za kriminální činnost v rámci členských států. Tak si tedy představme situaci, že někdo v mém volebním obvodě, v Londýně, nejlepším městě na světě, hlavním městě nejlepší země na světě, spáchá čin, který se v rámci anglického práva nepovažuje za trestný čin (přičemž anglické právo se vytvářelo na základě tradice zvykového práva a rozumu), ale který se proto, že jsme odložili rozum stranou a rozhodli jsme se uvalit tento zákon EU shora na občany mého volebního obvodu, nyní posuzuje jako trestný čin podle práva Evropské unie. Kam to povede? Jak budou reagovat moji voliči? Já vám tedy povím, jak budou reagovat. Řeknou: „Co je to za nesmysl? Co má znamenat to, že něco, co rozumné anglické zákony nepovažují za trestný čin, je podle evropského práva trestným činem? Měli bychom z Evropské unie vystoupit!“ Z tohoto důvodu musíme být opatrní, abychom Velkou Británii z Evropské unie nevyhnali."@cs1
"Hr. formand! Mens denne betænkning tilsyneladende fjerner henvisninger til specifikke sanktioner, henviser den ikke til, hvilke handlinger der kan betragtes som en strafbar aktivitet inden for medlemsstaterne. Lad os forestille os et scenarium, hvor en person fra min valgkreds - London, den vigtigste by i verden og hovedstaden i det vigtigste land i verden - begår en handling, som ikke betragtes som værende strafbar i henhold til britisk lovgivning (en lovgivning, som er opstået på grundlag af fælles lovgivningstradition og fornuft), men som, eftersom vi har besluttet at give europæisk lovgivning forrang, tilsidesætter fornuften i forhold til mine vælgere, så handlingen anses for at være en strafbar handling i henhold til EU-lovgivningen. Hvad vil dette føre til? Hvordan vil mine vælgere reagere? Jeg kan fortælle Dem, hvordan de vil reagere. De vil sige: Hvad er det for noget vrøvl? Hvorfor kan det, der i henhold til britisk lovgivning ikke betragtes som en strafbar handling, anses som værende strafbar i henhold til europæisk lovgivning? Det er på tide at forlade EU! Vi skal derfor være forsigtige med ikke at drive Det Forenede Kongerige væk fra EU."@da2
"Herr Präsident! Obwohl dieser Bericht augenscheinlich Verweise auf spezifische Sanktionen vermeidet, nimmt er sehr wohl Bezug darauf, welche Maßnahmen als kriminelle Handlungen innerhalb von Mitgliedstaaten zu betrachten sind. Lassen Sie uns doch einmal folgendes Szenario entwerfen: Jemand aus meinem Wahlkreis London, der großartigsten Stadt der Welt und der Hauptstadt des großartigsten Landes der Welt, begeht eine Tat, die zwar nach englischem Recht (einem Gesetzeswerk, das entstanden ist aus den Traditionen des Common Law und aus rationalen Überlegungen) keine kriminelle Handlung darstellt, die aber nun, weil wir nun einmal unvernünftigerweise und über die Köpfe der Wähler hinweg beschlossen haben, uns das EU-Recht aufoktroyieren zu lassen, nach EU-Recht als Straftat zu betrachten ist. Wohin führt das? Was würden meine Wähler dazu sagen? Das ist ganz einfach. Sie würden sagen: „Was soll dieser Unsinn? Warum ist etwas, was nach einleuchtendem englischem Recht keine kriminelle Handlung darstellt, nach europäischem Recht plötzlich eine kriminelle Handlung? Wir sollten die Europäische Union besser verlassen!“ Wir müssen also aufpassen, dass wir das Vereinigte Königreich nicht aus der EU hinausekeln."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, ενώ η έκθεση αυτή φαίνεται να αφαιρεί αναφορές σε συγκεκριμένες κυρώσεις, δεν κάνει αναφορά για το ποιες ενέργειες πρέπει να θεωρούνται εγκληματική δραστηριότητα εντός των κρατών μελών. Για τον λόγο αυτό επιτρέψτε μας να θεωρήσουμε ένα σενάριο όπου κάποιος στην εκλογική μου περιφέρεια –το Λονδίνο, τη σπουδαιότερη πόλη του κόσμου, πρωτεύουσα της σπουδαιότερης χώρας στον κόσμο–διαπράττει πράξη η οποία δεν θεωρείται εγκληματική πράξη βάσει του αγγλικού δικαίου (πρόκειται για σώμα δικαίου που διαμορφώθηκε διαμέσου της παράδοσης του εθιμικού δικαίου και διαμέσου της λογικής) αλλά η οποία, επειδή έχουμε αποφασίσει να επιβάλουμε άνωθεν αυτό το δίκαιο της ΕΕ, παραμερίζοντας τη λογική, πάνω από τα κεφάλια των πολιτών και ερήμην των πολιτών της εκλογικής μου περιφέρειας, θεωρείται τώρα ότι είναι εγκληματική πράξη βάσει του δικαίου της ΕΕ. Όλα αυτά πού θα οδηγήσουν; Πώς θα αντιδράσουν οι εκλογείς μου; Θα σας πω πώς θα αντιδράσουν. Θα πουν: «Τι ανοησίες είναι αυτές; Γιατί αυτό που δεν θεωρείται βάσει του λογικού αγγλικού δικαίου ότι είναι εγκληματική ενέργεια, θεωρείται εγκληματική πράξη βάσει του ευρωπαϊκού δικαίου; Είναι καιρός να αποχωρήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση!» Κατά συνέπεια, πρέπει να προσέξουμε να μην οδηγήσουμε το ΗΒ εκτός της ΕΕ."@el10
"Señor Presidente, en tanto que este informe parece eliminar las referencias a sanciones concretas, sí se refiere a las acciones que cabría considerar un delito en los Estados miembros. Consideremos, pues, un caso hipotético en el que alguien de mi circunscripción —Londres, la mejor ciudad del mundo, capital del mejor país del planeta— cometa un acto que no se considere delito con arreglo a la ley británica (un corpus legislativo que es producto de la tradición consuetudinaria y de la razón) pero que, dado que hemos decidido imponer la legislación comunitaria desde arriba, al margen de la razón, sobre las cabezas de los ciudadanos de mi circunscripción, ahora se considere un acto delictivo de conformidad con dicha legislación de la UE. ¿Qué deparará esta situación? ¿Cuál será la respuesta de mis electores? Les diré lo que responderán. Dirán: «¿Qué absurdo es éste? ¿Cómo es que lo que no se considera un acto delictivo con arreglo a la razonable ley británica lo es de conformidad con la comunitaria? ¡Es el momento de abandonar la Unión Europea!» Por tanto, hemos de tener cuidado de que no estemos expulsando al Reino Unido fuera de la UE."@es21
"Härra juhataja, kuigi see raport näib kõrvaldavat viited konkreetsetele sanktsioonidele, viitab see siiski sellele, milliseid tegusid tuleks lugeda liikmesriikides kriminaalseks tegevuseks. Kaalugem seega näiteks stsenaariumi, kus minu valmisringkonnas – Londonis, maailma uhkeimas linnas, maailma uhkeima riigi pealinnas – paneb keegi toime mõne teo, mida Inglise õiguses (õigussüsteem, milleni on jõutud tavaõiguse traditsiooni ja mõistuse kaudu) ei loeta kuriteoks, aga mida nüüd loetakse kuriteoks ELi õiguse mõistes, sest me oleme otsustanud selle ELi õigust kõrvale jättes ülalt, minu valimisringkonna kodanikest mööda minnes, peale suruda. Milleni see välja viib? Kuidas minu valijaskond reageerib? Ma ütlen teile, kuidas nad reageerivad. Nad ütlevad: „Mis totrus see on? Miks peab Euroopa õigus kriminaalseks sellist tegu, mida mõistlik Inglise õigus kriminaalseks ei pea? Aeg on Euroopa Liidust lahkuda!” Seetõttu peame olema ettevaatlikud, et me ei lükkaks Suurbritanniat EList välja."@et5
"Arvoisa puhemies, vaikka mietinnöstä ilmeisesti poistetaankin viittaukset erityisiin seuraamuksiin, siinä viitataan siihen, mitkä toimet olisi katsottava jäsenvaltioissa rikolliseksi toiminnaksi. Pohtikaamme siis tilannetta, jossa joku vaalipiirissäni – Lontoossa, maailman mahtavimmassa suurkaupungissa, maailman mahtavimman valtion pääkaupungissa – toteuttaa teon, joka ei Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännön (joka on syntynyt common law -perinteen ja järjen perusteella) mukaan ole rikollinen teko, mutta joka meidän tällaisen ylhäältäpäin ohi vaalipiirini kansalaisten sanelemamme ja järjen sivuuttavan yhteisön lain mukaan on nyt EU:n lainsäädännössä rikollinen teko. Mihin tämä johtaa? Kuinka vaalipiirissäni vastataan tähän? Minäpä kerron, kuinka he vastaavat. He sanovat: ”Mitä pelleilyä tämä on? Miksi jokin, mikä ei Yhdistyneen kuningaskunnan järkevän lainsäädännön mukaan ole rikollinen teko, on rikollinen teko yhteisön lainsäädännön perusteella? On aika lähteä Euroopan unionista!” Meidän on siis varottava ajamasta Yhdistynyttä kuningaskuntaa ulos EU:sta."@fi7
"Monsieur le Président, si ce rapport semble renoncer à énoncer des sanctions spécifiques, il renvoie aux actions à considérer comme activités criminelles dans les États membres. Imaginons un scénario dans lequel un citoyen de ma circonscription - Londres, la plus grande ville du monde, capitale du plus grand pays au monde - commette un acte qui n’est pas considéré comme un délit en droit anglais (un corpus législatif développé sur base de la tradition du droit commun et de la raison), mais qui, parce que nous avons décidé d’imposer une législation européenne par le haut, par-dessus la tête des citoyens de ma circonscription, est désormais considéré comme un délit en droit européen. Que se passera-t-il? Comment mes administrés vont-ils réagir? Je vais vous dire comment ils vont réagir. Ils diront: «Que signifient ces âneries? Comment est-il possible qu’une action que le droit anglais, si raisonnable, ne considère pas comme un délit, puisse être un délit au regard du droit européen? Il est grand temps de sortir de l’Union européenne!» Nous devons donc veiller à ne pas pousser le Royaume-Uni hors de l’Europe."@fr8
"Elnök úr, miközben e jelentés látszólag visszavon konkrét szankciókra történő utalásokat, addig igenis utalásokat tesz arra vonatkozóan, hogy milyen lépéseket kell a tagállamokban büntetőjogi törvénysértésként kezelnünk. Képzeljük csak el azt a helyzetet, amikor valaki a választókerületemből — Londonban, a világ legnagyobb városában, a világ legnagyobb országának fővárosában — elkövet valamit, ami nem tekintendő bűntettnek az angol jog szerint (ami olyan törvények összessége, amelyek közjogi hagyományok és az okság alapján születtek), de — miután ezen európai jog föntről, választókerületem polgárainak feje fölött történő, az okság elvét mellőző kikényszerítése mellett döntöttünk — most bűntettnek minősül az EU jog értelmében. Hová vezet mindez? Miként reagálnak majd erre választóim? Elmondom Önöknek, mit válaszolnak. Felteszik a kérdést: „Mi ez a butaság? Miként történhet meg, hogy ami nem bűntett az ésszerű brit törvények alapján, az bűntény az európai jog szerint? Ideje elhagynunk ezt az Európai Uniót!” Vigyáznunk kell tehát, hogy ne kényszerítsük Nagy-Britanniát az EU elhagyására!"@hu11
"Signor Presidente, mentre la presente relazione sembra rimuovere i riferimenti a sanzioni specifiche, fa riferimento a quali azioni debbano essere considerate reati negli Stati membri. Consideriamo pertanto uno scenario in cui qualcuno del mio collegio elettorale – Londra, la più grande città del mondo, la capitale del più grande paese del mondo – commetta un atto che non è considerato reato secondo il diritto inglese (diritto a cui si è giunti attraverso una tradizione di e attraverso la ragione), ma che, poiché abbiamo deciso di imporre dall’alto il diritto dell’UE, mettendo da parte la ragione, sopra le teste dei cittadini del mio collegio elettorale, tale atto viene ora considerato un reato secondo il diritto dell’UE. A cosa porterà tutto ciò? Come reagiranno i miei elettori? Vi dico io che come reagiranno. Diranno: “Che assurdità è mai questa? Come è possibile che ciò che non è considerato reato secondo il ragionevole diritto inglese, è un reato secondo il diritto europeo? E’ ora di uscire dall’Unione!”. Dobbiamo pertanto stare attenti a non far sì che il Regno Unito abbandoni l’UE."@it12
"Pone Pirmininke, nors šiame pranešime neminimos konkrečios sankcijos, bet jame nurodomi veiksmai, kurie turėtų būti laikomi baudžiamąja veikla valstybėse narėse. Apsvarstykime tokį scenarijų, kai kas nors mano rinkiminėje apygardoje – Londone, didžiausiame pasaulio mieste, nuostabiausios pasaulio valstybės sostinėje – įvykdo veiksmą, kuris nėra laikomas nusikalstamu veiksmu pagal Anglijos įstatymus (įstatymus, kurie kilo iš bendrosios teisės tradicijų ir praktikos), bet kuris pagal Europos Sąjungos įstatymus priskiriamas nusikalstamai veiklai, o mes nusprendėme taikyti mano rinkėjams „iš viršaus“ nurodytus ES įstatymus. Kur tai nuves? Kaip reaguos mano rinkėjai? Galiu jums pasakyti, kaip jie reaguos. Jie sakus, kas tai per nesąmonė? Kodėl tai, kas nėra nusikalstama veikla pagal anglišką teisę turi būti pripažįstama nusikalstama veikla pagal Europietišką teisę? Laikas išstoti iš Europos Sąjungos! Todėl turime būti atsargūs, kad Jungtinė Karalystė neišstotų iš Europos Sąjungos."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, šajā ziņojumā nav noteiktas konkrētas sankcijas, taču tajā ir noteikts tas, kādas darbības dalībvalstīs uzskatāmas par krimināli sodāmām. Iedomāsimies situāciju, ka kāds manā vēlēšanu apgabalā – Londonā, lielākajā pasaules pilsētā, lielākās pasaules valsts galvaspilsētā – izdara kaut ko tādu, kas nav uzskatāms par krimināli sodāmu darbību saskaņā ar Anglijas likumiem (tiesību sistēma, kas pamatoti izveidota uz kopīgu tiesību tradīciju pamata), bet kas tagad tiek uzskatīts par kriminālu darbību saskaņā ar šo ES likumu, jo mēs, atmetot saprātu, esam nolēmuši ieviest ES likumus pāri visam manā vēlēšanu apgabalā. Pie kā tas novedīs? Kā reaģēs mani vēlētāji? Es pastāstīšu, kā viņi reaģēs. Viņi teiks: „Kas tās par muļķībām? Kāpēc darbības, kas saskaņā ar saprātīgu Anglijas likumu nav krimināli sodāmas, ir krimināli sodāmas saskaņā ar Eiropas likumu? Ir laiks izstāties no Eiropas Savienības!” Tādēļ mums ir jārīkojas uzmanīgi, lai neizstumtu Apvienoto Karalisti no Eiropas Savienības."@lv13
"Mr President, while this report seems to remove references to specific sanctions, it does make reference to what actions should be considered criminal activity within Member States. So let us consider a scenario where someone in my constituency – London, the greatest city in the world, capital of the greatest country in the world – commits an act which is not considered a criminal act under English law (a body of law that has been arrived at through common law tradition and through reason) but which, because we have decided to impose this EU law from above, setting reason aside, over the heads of the citizens of my constituency, is now considered a criminal act under EU law. What will that lead to? How will my constituents respond? I will tell you how they will respond. They will say: ‘What nonsense is this? Why is it that what is not considered under reasonable English law to be a criminal act, is a criminal act under European law? It is time to leave the European Union!’ Therefore we have to be careful we are not driving the UK out of the EU."@mt15
"Voorzitter, terwijl dit verslag verwijzingen naar specifieke sancties lijkt te verwijderen, geeft het wel aan welke handelingen binnen de lidstaten als strafbare feiten moeten worden beschouwd. Dus laten we eens kijken naar een scenario waar iemand in mijn kiesdistrict – Londen, de beste stad van de wereld, hoofdstad van het beste land in de wereld – iets doet wat volgens Engels recht (wetgeving die is gebaseerd op een algemene rechtstraditie en gezond verstand) geen strafbaar feit is, maar wat nu volgens EU-recht als een strafbaar feit wordt gezien, omdat we hebben besloten dit EU-recht van bovenaf op te leggen, met veronachtzaming van het gezond verstand, over de hoofden van de burgers van mijn kiesdistrict. Waar leidt dit toe? Hoe zullen mijn kiezers reageren? Dat zal ik u vertellen. Ze zullen zeggen: “Wat is dit voor een onzin? Waarom is iets, wat volgens goed Engels recht geen strafbaar feit is, een strafbaar feit volgens Europees recht? Het wordt tijd om de Europese Unie te verlaten!”. Daarom moeten we oppassen dat we het Verenigd Koninkrijk niet de EU uit jagen."@nl3
"Panie przewodniczący! Mimo, że wydaje się, że w sprawozdaniu tym usunięto odniesienia do konkretnych sankcji, istnieją w nim odniesienia do tego, jakie działania powinny być uważane za przestępstwa w państwach członkowskich. Tak więc wyobraźmy sobie, że ktoś w moim okręgu wyborczym – w Londynie, najwspanialszym mieście na świecie, stolicy najwspanialszego państwa na świecie – popełnia akt, który nie jest przestępstwem według prawa angielskiego (zbiór orzeczeń powstałych w wyniku stosowania prawa zwyczajowego i zdrowego rozsądku), ale który, z uwagi na to, że zdecydowaliśmy się wprowadzić to nadrzędne prawo UE, odrzuciwszy zdrowy rozsądek i nie pytając o zdanie obywateli mojego okręgu wyborczego, uważa się za przestępstwo według prawa UE. Do czego to doprowadzi? Jak odpowiedzą moi wyborcy? Powiem państwu tu obecnym, jak odpowiedzą. Powiedzą: „Cóż to za nonsens? Dlaczego akt, który nie jest przestępstwem według prawa angielskiego, jest przestępstwem według prawa europejskiego? Czas opuścić Unię Europejską!” W związku z tym musimy uważać, aby nie doprowadzić do tego, że Zjednoczone Królestwo opuści szeregi Unii Europejskiej."@pl16
"Senhor Presidente, embora este relatório pareça eliminar referências a sanções específicas, ele faz efectivamente referência a quais as acções que devem ser consideradas actividades criminosas nos Estados-Membros. Consideremos então um cenário em que alguém no meu círculo eleitoral – Londres, a mais importante cidade do mundo, capital do mais importante país do mundo – comete um acto que não é considerado crime segundo o direito inglês (um corpo legislativo a que se chegou através da tradição do direito consuetudinário e através da razão), mas que, por termos decidido impor autoritariamente este direito comunitário, passando por cima dos cidadãos do meu círculo eleitoral e pondo de lado a razão, é agora considerado crime nos termos do direito comunitário. Aonde é que isto vai levar? Como é que os cidadãos do meu círculo eleitoral vão reagir? Digo-lhes como é que eles vão reagir. Vão dizer: "Que disparate é este? Porque é que uma coisa que não é considerada um acto criminoso segundo o direito inglês, um direito razoável, é considerado crime segundo o direito europeu? É altura de sair da União Europeia!". Temos, pois, de ter cuidado, para não empurrarmos o Reino Unido para fora da UE."@pt17
"Mr President, while this report seems to remove references to specific sanctions, it does make reference to what actions should be considered criminal activity within Member States. So let us consider a scenario where someone in my constituency – London, the greatest city in the world, capital of the greatest country in the world – commits an act which is not considered a criminal act under English law (a body of law that has been arrived at through common law tradition and through reason) but which, because we have decided to impose this EU law from above, setting reason aside, over the heads of the citizens of my constituency, is now considered a criminal act under EU law. What will that lead to? How will my constituents respond? I will tell you how they will respond. They will say: ‘What nonsense is this? Why is it that what is not considered under reasonable English law to be a criminal act, is a criminal act under European law? It is time to leave the European Union!’ Therefore we have to be careful we are not driving the UK out of the EU."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, zdá sa, že táto správa odstraňuje odkazy na konkrétne sankcie, no obsahuje odkazy na to, aké druhy činnosti by sa mali považovať za kriminálnu činnosť v rámci členských štátov. Tak si teda predstavme situáciu, že niekto v mojom volebnom obvode, v Londýne, najlepšom meste na svete, hlavnom meste najlepšej krajiny na svete, spácha čin, ktorý sa v rámci anglického práva nepovažuje za trestný čin (pričom anglické právo sa vytváralo na základe tradície zvykového práva a rozumu), no ktorý sa preto, že sme sa rozhodli uvaliť tento zákon EÚ zhora a nechali sme rozum bokom, na občanov môjho volebného obvodu, odrazu posudzuje ako trestný čin podľa práva Európskej únie. Kam to vedie? Ako budú reagovať moji voliči? No ja vám teda poviem, ako budú reagovať. Povedia: „Čo je toto za nezmysel? Čo má znamenať to, že niečo, čo rozumné anglické zákony nepovažujú za trestný čin, je trestným činom podľa európskeho práva? Mali by sme z Európskej únie vystúpiť!“ Z tohto dôvodu musíme byť opatrní, aby sme Veľkú Britániu nevyhnali z Európskej únie."@sk19
"Gospod predsednik, čeprav se poročilo ne sklicuje več na posamezne sankcije, določa, katere dejavnosti morajo države članice obravnavati kot kazniva dejanja. Na primer, če nekdo v mojem volilnem okrožju, Londonu, najboljšemu mestu na svetu, prestolnici najboljše države na svetu, naredi prekršek, ki v skladu z britanskim pravom, ki se je izoblikovalo na podlagi anglosaškega prava in razuma, ni kaznivo dejanje, se zdaj zaradi uvedbe te zakonodaje EU od zgoraj, brez razuma in brez vednosti državljanov mojega volilnega okrožja, v skladu z zakonodajo EU obravnava kot kaznivo dejanje. Kakšne bodo posledice? Kako se bodo odzvali moji volivci? Povedal vam bom, kako se bodo odzvali. Rekli bodo: „Kakšen nesmisel je to? Kako je lahko neko dejanje, ki v skladu z razumnim britanskim pravom ni kaznivo dejanje, kaznivo dejanje v skladu s pravom EU? Čas je, da izstopimo iz Evropske unije.“ Zato moramo biti previdni, da ne bo Združeno kraljestvo izstopilo iz EU."@sl20
"Herr talman! I betänkandet tycks hänvisningarna till särskilda påföljder ha strukits, men de verksamheter som bör betraktas som brottsliga i medlemsstaterna nämns däremot. Om vi tänker oss ett scenario där någon i min valkrets – London, världens mest framstående stad, huvudstad för världens mest storslagna land – begår en handling som inte betraktas som brottslig enligt den engelska lagstiftningen (en lagsamling som har växt fram ur en gemensam rättslig tradition och sunt förnuft), men som nu, eftersom vi har beslutat att införa denna EU-lagstiftning från ovan, över mina väljares huvud, anses vara en brottslig handling enligt EU-rätten. Vad kommer det att leda till? Hur kommer mina väljare att reagera? Jag kan tala om för er hur de kommer att reagera. De kommer att säga: ”Men vad är det här för dumheter? Hur kan det vara så att en handling som inte anses vara brottslig enligt engelsk lag betraktas som ett brott enligt EU-lagstiftningen? Det är dags att vi går ur EU!” Vi måste därför vara försiktiga så att vi inte driver ut Storbritannien ur EU."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph