Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-173"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.20.3-173"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I voted against this measure. It seems that climate alarmism and environmentalism are rapidly taking on the characteristics of a religion. They are based on faith not fact. And the possibility of carbon offsetting has been rightly compared with the medieval purchase of papal indulgences. Now we have Mr Nassauer introducing what appears to be a sort of environmental blasphemy law. I have considerable reservations about these environmental issues being dealt with by criminal law rather than civil law, in any case. But the real problem here is the extension of European law. The people I represent want to have trade, want to have cooperation in Europe but they do not want political union and they do not want a European legal system. We should resist every further move to create Europe responsibilities and European competence in these areas."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, já jsem hlasoval proti tomuto opatření. Zdá se, že klimatické panikaření a ekologismus nabývají stále více charakteru náboženství. Jsou založené na víře a nikoli na faktech. Možnost vyrovnat emise oxidu uhličitého připomíná středověké prodávání odpustků. A teď pan Nassauer zavádí něco jako „zákon o eko-rouhačství“. Mám vážné výhrady proti tomu, aby se takovéto otázky životního prostředí řešily ve všech případech prostřednictvím trestního práva a nikoli občanského. Skutečným problémem však je rozšíření evropského práva. Lidé, které zastupuji, chtějí spolupracovat a obchodovat v Evropě, ale nechtějí mít politickou unii a nechtějí evropský právní systém. Měli bychom odmítnout jakýkoli další návrh na vytvoření evropské odpovědnosti a pravomoci v těchto oblastech."@cs1
"Hr. formand! Jeg stemte imod denne foranstaltning. Det lader til, at advarsler vedrørende klima og miljø hurtigt overtager kendetegnene for religion. De er baseret på tro og ikke på fakta. Muligheden for at kompensere for CO emmissioner er med rette blevet sammenlignet med det middelalderlige køb af paveaflad. Nu har vi hr. Nassauer, som vil indføre, hvad der kan kaldes en form for blasfemilovgivning. Jeg har under alle omstændigheder visse forbehold vedrørende de miljømæssige emner, der behandles via strafferetten og ikke civilretten. Det reelle problem er imidlertid udvidelsen af den europæiske lovgivning. De personer, jeg repræsenterer, ønsker handel og samarbejde inden for Europa, men ønsker ikke en politisk union og ej heller et europæisk retssystem. Vi bør afholde os fra en yderligere skabelse af europæisk ansvar og europæiske beføjelser på disse områder."@da2
"Herr Präsident! Ich habe gegen diese Maßnahme gestimmt. Es scheint, dass Klimapanik und Umwelthysterie mehr und mehr die Merkmale einer Religion annehmen. Das Ganze ist mehr eine Frage des Glaubens als eine Frage der Tatsachen. Zu Recht ist die Möglichkeit des Emissionshandels verglichen worden mit dem im Mittelalter verbreiteten Erwerb päpstlicher Ablassbriefe. Nun stellt uns Herr Nassauer hier etwas vor, das mir wie eine Art Gesetz gegen Umweltlästerung vorkommt. Ich habe grundsätzlich erhebliche Vorbehalte dagegen, Umweltfragen mit dem Strafgesetzbuch statt auf zivilrechtlicher Basis zu lösen. Das eigentliche Problem jedoch ist die Erweiterung des EU-Rechts. Die Menschen, die ich hier vertrete, wollen Handel, wollen Zusammenarbeit in Europa. Aber sie wollen keine politische Union, und sie wollen auch kein europäisches Rechtssystem. Wir sollten jeden Versuch abwehren, in diesen Bereichen weitere europäische Verantwortlichkeiten und europäische Zuständigkeiten zu schaffen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, καταψήφισα αυτό το μέτρο. Φαίνεται ότι η κινδυνολογία για το κλίμα και η περιβαλλοντολογία αποκτούν γρήγορα τα χαρακτηριστικά θρησκείας. Βασίζονται στην πίστη όχι στα δεδομένα. Και η δυνατότητα συμψηφισμού του άνθρακα ορθώς συγκρίθηκε με τη μεσαιωνική αγορά της παπικής άφεσης αμαρτιών. Τώρα έχουμε τον κ. Nassauer να εισάγει αυτό που φαίνεται ότι είναι ένα είδος νόμου περί περιβαλλοντικής βλασφημίας. Διατηρώ ισχυρές επιφυλάξεις σχετικά με το αν αυτά τα περιβαλλοντικά θέματα πρέπει να αντιμετωπίζονται από το ποινικό δίκαιο παρά από το αστικό δίκαιο, σε οιαδήποτε περίπτωση. Όμως, το πραγματικό πρόβλημα εδώ είναι η επέκταση του ευρωπαϊκού δικαίου. Οι άνθρωποι που εκπροσωπώ θέλουν να έχουν εμπόριο, θέλουν να έχουν συνεργασία στην Ευρώπη αλλά δεν θέλουν πολιτική ένωση και δεν θέλουν ένα ευρωπαϊκό νομικό σύστημα. Θα αντισταθούμε σε οποιαδήποτε περαιτέρω κίνηση να δημιουργηθούν ευρωπαϊκά καθήκοντα και ευρωπαϊκή αρμοδιότητα στους τομείς αυτούς."@el10
"Señor Presidente, he votado en contra de esta medida. Me parece que el alarmismo medioambiental y el medioambientalismo están adoptando un cariz de religión. Se basan en la fe y no en los hechos. En cuanto a la posibilidad de compensación de las emisiones de dióxido de carbono, se ha comparado acertadamente con la compra medieval de dispensas papales. Ahora el señor Nassauer presenta lo que se antoja una especie de ley de la blasfemia medioambiental. Sea como fuere, el que tales cuestiones medioambientales se tramiten con arreglo al Derecho penal en lugar del civil me plantea considerables objeciones. No obstante, el problema real en este caso es la ampliación de la legislación europea. Las personas a las que represento desean mantener el comercio y la cooperación en Europa, pero no quieren la unión política y no desean un sistema jurídico europeo. Debemos oponer resistencia a cualquier movimiento tendente a la creación de responsabilidades y competencias europeas en estos ámbitos."@es21
"Härra juhataja, ma hääletasin selle meetme vastu. Tundub, et kliima pärast häirekella löömine ja keskkonnakaitse on kiiresti omandamas religiooni tunnuseid. Nad põhinevad usul, mitte faktidel. Ning süsinikdioksiidiheitega seotud hüvitamise võimalust on õigusega võrreldud keskaegse indulgentside ostmisega. Nüüd esitab Hartmut Nassauer meile midagi, mis näib olevat teatavat laadi keskkonnaalase pühadusteotuse seadus. Igal juhul on mul tõsiseid kahtlusi, kas nende keskkonnaküsimustega peab ikka tegelema kriminaalõiguse, mitte tsiviilõiguse alusel. Aga tegelik probleem on siin Euroopa õiguse laiendamine. Inimesed, keda ma esindan, soovivad kaubavahetust, soovivad Euroopas koostööd, kuid nad ei soovi poliitilist liitu ning nad ei soovi Euroopa õigussüsteemi. Me peame seisma vastu kõigile edasistele katsetele luua neis valdkondades üleeuroopalist vastutust ja üleeuroopalist pädevust."@et5
"Monsieur le Président, j’ai voté contre cette mesure. Il semble que l’écologie et l’alarmisme climatique soient en train d’adopter rapidement toutes les caractéristiques d’une religion. Ils sont basés sur la foi, et non sur les faits. La possibilité de compenser les émissions de carbone a été comparée à juste titre à l’achat d’indulgences papales. Et maintenant, M. Nassauer propose ce qui semble être une loi contre les blasphèmes écologiques. J’ai de toute façon de sérieuses réserves quant à l’utilisation du droit pénal au lieu du droit civil dans le domaine de l’environnement. Mais le vrai problème est cette extension du droit européen. Les personnes que je représente souhaitent commercer et coopérer au sein de l’Europe, mais ils ne veulent pas d’une union politique et ils ne veulent pas d’un système juridique européen. Nous devons résister à toute nouvelle tentative visant à créer des responsabilités et des compétences européennes dans ces domaines."@fr8
"Elnök úr, magam az intézkedésekkel szemben szavaztam. Úgy tűnik, hogy az éghajlatváltozással kapcsolatos rémhírterjesztés és a környezetvédelem igen nagy sebességgel vallási jelleget kezd ölteni. E mozgalmak a hitre, és nem tényekre építenek. És a karbon-ellensúlyozás lehetőségét jogosan lehet összehasonlítani a középkori pápai bűnbánó cédulákkal. És most itt vannak Nassauer úr gondolatai, amelyeket nyugodtan tekinthetünk valamiféle éghajlati istenkáromlásnak. Jelentősek a fenntartásaim, hogy a környezetvédelmi ügyeket valóban a büntető, és nem a polgári jog szerint kell e rendezni. A legfőbb probléma azonban nem ez, hanem az európai jognak kiterjesztése. Azok az emberek, akiket én képviselek, kereskedelmet, európai együttműködést, de nem politikai uniót, és nem európai jogrendszert akarnak. Ellent kell állnunk minden olyan törekvésnek, amely ezeken a területeken Európa felelősségvállalásának és Európa hatásköreinek kiterjesztését célozza."@hu11
"Signor Presidente, non ho votato a favore della presente misura. Sembra che l’allarmismo climatico e l’ambientalismo stiano assumendo rapidamente le caratteristiche di una religione. Si basano sulla fede e non sui fatti, tant’è che le possibilità di compensazione del carbonio sono state giustamente paragonate all’acquisto delle indulgenze papali in epoca medievale. Ora abbiamo l’onorevole Nassauer con l’introduzione di quella che sembra essere una sorta di legge ambientale blasfema. In ogni caso, ho notevoli riserve in merito al fatto che tali questioni ambientali siano trattate dal diritto penale piuttosto che da quello civile. Ma il vero problema in questo caso è l’estensione del diritto europeo. Le persone che rappresentano vogliono commercio, vogliono cooperazione in Europa, ma non vogliono un’unione politica e non vogliono un ordinamento giuridico europeo. Dobbiamo resistere a tutti gli ulteriori passi volti a creare responsabilità europee e una competenza europea in tali settori."@it12
"Pone Pirmininke, aš balsavau prieš šią priemonę. Panašu, kad gandai dėl klimato ir aplinkos sparčiai įgauna religijos pobūdį. Jie pagrįsti tikėjimu, o ne faktais. O galimybė kompensuoti anglies dvideginio išskyrimą buvo teisingai palyginta su viduramžių popiežiaus indulgencijų pirkimu. O dabar ponas Nassauer siūlo šventvagišką įstatymą. Turiu didelių abejonių dėl nusikaltimų aplinkai priskyrimo baudžiamajai, o ne civilinei teisei. Tačiau didžiausia problema yra Europos įstatymų išplėtimas. Žmonės, kuriems aš atstovauju pageidauja prekybos, nori bendradarbiauti Europoje, bet jie nepageidauja politinės sąjungos ir nenori Europos teisinės sistemos. Mes nebeturėtume imtis jokių veiksmų kurdami šioje srityje Europos atsakomybes ir Europos kompetencijas."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es balsoju pret šo pasākumu. Šķiet, ka uztraukums par klimata pārmaiņām un apkārtējo vidi strauji iegūst reliģiskajai ticībai raksturīgās pazīmes. Tas tiek pamatots ar ticību, nevis faktiem. Un oglekļa emisiju samazināšana pamatoti tiek salīdzināta ar Viduslaiku iespēju iegādāties pāvesta indulgences. Tagad mums ir kungs, kurš ievieš kaut ko līdzīgu vides zaimošanas likumam. Man jebkurā gadījumā ir būtiski iebildumi pret šo vides jautājumu iekļaušanu krimināllikumā, nevis civillikumā. Bet patiesā problēma ir Eiropas tiesību paplašināšana. Cilvēki, kurus es pārstāvu, vēlas tirgoties, sadarboties Eiropā, bet viņi nevēlas politisku apvienību un Eiropas tiesisko sistēmu. Mums ir jāpretojas jebkuram tālākam solim, kas radītu kopīgu Eiropas atbildību un kopīgu kompetenci šajās jomās."@lv13
"Mr President, I voted against this measure. It seems that climate alarmism and environmentalism are rapidly taking on the characteristics of a religion. They are based on faith not fact. And the possibility of carbon offsetting has been rightly compared with the medieval purchase of papal indulgences. Now we have Mr Nassauer introducing what appears to be a sort of environmental blasphemy law. I have considerable reservations about these environmental issues being dealt with by criminal law rather than civil law, in any case. But the real problem here is the extension of European law. The people I represent want to have trade, want to have cooperation in Europe but they do not want political union and they do not want a European legal system. We should resist every further move to create Europe responsibilities and European competence in these areas."@mt15
"Voorzitter, ik heb tegen deze maatregel gestemd. Het lijkt erop dat paniekzaaierij over het klimaat en milieuactivisme steeds meer religieuze trekken krijgen. Ze zijn op geloof gebaseerd en niet op feiten. En de mogelijkheid om koolstof te compenseren is terecht vergeleken met het middeleeuwse gebruik om pauselijke aflaten te kopen. Nu introduceert Hartmut Nassauer iets wat op een soort wet tegen godslastering voor het milieu lijkt. Ik heb in elk geval grote bedenkingen bij behandeling van deze milieukwesties in het strafrecht in plaats van in het civiel recht. Maar het echte probleem hier, is de uitbreiding van het Europees recht. De mensen die ik vertegenwoordig, willen handel, willen samenwerking in Europa, maar ze willen geen politieke unie en ze willen geen Europees rechtssysteem. We moeten ons verzetten tegen iedere verdere stap in de richting van het scheppen van Europese verantwoordelijkheden en Europese bevoegdheden op deze gebieden."@nl3
"Panie przewodniczący! Głosowałem przeciwko temu rozwiązaniu. Wydaje się, że troska o klimat i środowisko szybko przybierają cechy charakterystyczne dla religii. Opierają się na wierze, a nie na faktach. A możliwość ograniczenia emisji dwutlenku węgla ktoś celnie porównał ze średniowiecznym odpustem papieskim. Dziś to pan poseł Nassauer wprowadza coś w rodzaju prawa zwalczającego bluźnierstwa ekologiczne. Mam poważne zastrzeżenia co do tego, by kwestie środowiskowe włączać w zakres prawa karnego, a nie cywilnego, w każdym przypadku. Prawdziwym problemem jest jednak rozszerzenie prawa europejskiego. Obywatele, których ja reprezentuję, chcą handlu i współpracy w Europie, lecz nie chcą unii politycznej i nie chcą europejskiego systemu prawnego. Powinniśmy powstrzymać wszelkie dalsze kroki w kierunku tworzenia odpowiedzialności Europy i kompetencji europejskich w tych obszarach."@pl16
"Senhor Presidente, votei contra esta medida. Parece-me que o alarmismo no domínio do clima e o ambientalismo estão a assumir rapidamente as características de uma religião. Baseiam-se na fé e não em factos. E a possibilidade de encontrar uma compensação para o carbono foi comparada, e bem, à compra medieval de indulgências papais. Agora temos o senhor deputado Nassauer a introduzir o que parece ser uma espécie de lei contra a blasfémia no domínio do ambiente. Seja como for, tenho consideráveis reservas no que se refere a tratar destas questões ambientais por meio do direito penal e não do direito civil. Mas aqui o verdadeiro problema é o alargamento do direito europeu. Os cidadãos que represento querem ter relações comerciais com a Europa, querem cooperação na Europa, mas não querem união política nem querem uma ordem jurídica europeia. Devemos opor resistência a todas as novas iniciativas de criação de responsabilidades europeias e de competência europeia nestas áreas."@pt17
"Mr President, I voted against this measure. It seems that climate alarmism and environmentalism are rapidly taking on the characteristics of a religion. They are based on faith not fact. And the possibility of carbon offsetting has been rightly compared with the medieval purchase of papal indulgences. Now we have Mr Nassauer introducing what appears to be a sort of environmental blasphemy law. I have considerable reservations about these environmental issues being dealt with by criminal law rather than civil law, in any case. But the real problem here is the extension of European law. The people I represent want to have trade, want to have cooperation in Europe but they do not want political union and they do not want a European legal system. We should resist every further move to create Europe responsibilities and European competence in these areas."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, ja som hlasoval proti tomuto opatreniu. Zdá sa, že klimatické panikárstvo a ekologizmus naberajú čoraz väčšmi charakter náboženstva. Sú založené na viere a nie na faktoch. Možnosť vyrovnať emisie oxidu uhličitého pripomína stredoveký predaj pápežských odpustkov. No a teraz pán Nassauer zavádza niečo ako „zákon o eko-rúhačstve“. Mám vážne výhrady proti tomu, aby sa takéto environmentálne otázky riešili vo všetkých prípadoch prostredníctvom trestného práva a nie občianskeho. Skutočný problém však predstavuje rozšírenie európskeho práva. Ľudia, ktorých zastupujem, chcú mať obchod a spoluprácu v Európe, ale nechcú mať politickú úniu a nechcú európsky právny systém. Mali by sme odmietnuť akýkoľvek ďalší návrh na vytvorenie európskej zodpovednosti a právomocí v týchto oblastiach."@sk19
"Gospod predsednik, glasoval sem proti temu ukrepu. Zdi se, da je zaskrbljenost zaradi podnebja in okolja vedno bolj podobna veroizpovedi. Temelji na zaupanju in ne dejstvih. Možnost nadomestila emisij ogljika so ustrezno primerjali s srednjeveškimi cerkvenimi odpustki. Zdaj je gospod Nassauer predložil nekakšen okoljski bogokleten zakon. Imam velike pomisleke v zvezi s tem, da okoljska vprašanja ureja kazensko in ne civilno pravo. Vendar je dejanski problem v razširitvi evropske zakonodaje. Ljudje, ki jih zastopam, se zavzemajo za trgovino in sodelovanje v Evropi, medtem ko nasprotujejo politični uniji in evropskemu pravnemu sistemu. Zavrniti moramo nadaljnje ukrepe za vzpostavitev evropskih odgovornosti in pristojnosti na tem področju."@sl20
"Herr talman! Jag röstade mot denna åtgärd. Klimat- och miljöhysterin tycks snabbt anta karaktären av en religion. Den bygger på tro, inte på fakta. Och möjligheten till utsläppskompensationer har helt rätt jämförts med hur man kunde köpa påvliga avlatsbrev på medeltiden. Nu vill Hartmut Nassauer införa något som verkar vara ett slags miljöhädelselag. Jag har i alla händelser allvarliga reservationer mot att dessa miljöfrågor ska behandlas inom straffrätten i stället för civilrätten. Men det verkliga problemet här är utsträckningen av EU-lagstiftningen. De personer som jag företräder vill ha handel, de vill ha samarbete i Europa, men de vill inte ha en politisk union eller ett rättsligt system på EU-nivå. Vi bör motsätta oss alla ytterligare åtgärder för att införa ansvarsskyldigheter och befogenheter på EU-nivå inom dessa områden."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph