Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-169"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.20.3-169"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, when this regulation came before Parliament at first reading, I opposed attempts to allow mercury to be stored, not only in salt mines but also in underground facilities adapted for waste disposal. It was clear that anhydrite mines were being included in the expanded definition and this was very worrying for the people of Billingham in my constituency, who are fighting plans to use the former anhydrite mines under their homes for waste disposal. Unfortunately, the text voted today at second reading has reintroduced the possibility of storing mercury in sites other than salt mines, specifically in deep underground hard rock formations. As the Billingham anhydrite mines may come under this new definition of permitted sites, I felt it necessary to abstain on the vote on the compromise package since there is no final vote at second reading. This is despite agreeing very much with the ban on the export of mercury from Europe."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, když se toto nařízení dostalo do prvního čtení v Parlamentu, postavila jsem se proti pokusům o umožnění skladování rtuti, nejen v solných dolech, ale i v podzemních zařízeních přizpůsobených k ukládání odpadu. Bylo jasné, že anhydritové doly byly zahrnuty do rozšířené definice a to bylo velmi znepokojující pro obyvatele Billinghamu v mém volebním obvodě, kteří bojují proti plánům použít bývalé anhydritové doly pod jejich domy k ukládání odpadu. Bohužel, text, o kterém se hlasovalo dnes ve druhém čtení, znovu zavedl možnost skladovat rtuť i na jiných skládkách než v solných dolech, a to v hlubokých podzemních masívech tvrdých hornin. Jelikož se teď mohou podle této definice dostat na seznam povolených skládek i billinghamské anhydritové doly, považovala jsem za potřebné zdržet se hlasování o kompromisním balíčku, protože v druhém čtení není závěrečné hlasování, a to i přesto, že velmi souhlasím se zákazem vývozu rtuti z Evropy."@cs1
"Hr. formand! Da denne forordning blev forelagt for Europa-Parlamentet til førstebehandling, var jeg imod forsøget på at tillade oplagring af kviksølvholdige produkter, ikke kun i saltminer, men også i oplagringsfaciliteter i undergrunden med henblik på affaldsdeponering. Det stod klart, at anhydritminer var omfattet af udvidelsesdefinitionen, hvilket vakte bekymring blandt befolkningen i min valgkreds, Billingham, som er imod planer om at anvende tidligere anhydritminer under deres huse til affaldsdeponering. Andenbehandlingen af teksten, som vi i dag har stemt om, har desværre genindført muligheden for at oplagre kviksølvholdige produkter andre steder end i saltminer, navnlig i dybe klippeformationer i undergrunden. Eftersom anhydritminer i Billingham kan være omfattet af denne nye definition af godkendte områder, mente jeg, det var nødvendigt at undlade at deltage i afstemningen om kompromispakken, da der ikke afholdes en endelig afstemning efter andenbehandlingen. Jeg undlader at stemme, selv om jeg er enig i mange af forbudene vedrørende eksport af kviksølvholdige produkter fra Europa."@da2
"Herr Präsident! Als diese Verordnung dem Parlament in erster Lesung vorgelegt wurde, habe ich mich gegen Vorstöße gewandt, die Lagerung von Quecksilber nicht nur in Salzbergwerken, sondern auch in unterirdischen Abfallbeseitigungseinrichtungen zuzulassen. Es war klar, dass auch Anhydritbergwerke in dieser erweiterten Definition mit eingeschlossen sein würden, und das war sehr beunruhigend für die Bewohner von Billingham in meinem Wahlkreis, die sich dagegen wehren, dass die ehemaligen Anhydritbergwerke unter ihren Häusern als Abfalldeponien genutzt werden sollen. Leider hat der Entwurf, über den heute in zweiter Lesung abgestimmt wurde, erneut die Möglichkeit in Aussicht gestellt, Quecksilber an anderen Orten als in Salzbergwerken zu lagern, besonders in tief liegenden Gesteinsformationen. Da die Anhydritminen von Billingham unter diese neue Definition der zulässigen Lagerungsorte fallen könnten, habe ich mich der Abstimmung über das Kompromisspaket enthalten, da es keine Schlussabstimmung in zweiter Lesung gibt. Dennoch bin ich sehr dafür, die Ausfuhr von Quecksilber aus Europa zu verbieten."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, όταν αυτός ο κανονισμός ήλθε ενώπιον του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση, αντιτάχθηκα σε απόπειρες να επιτραπεί η αποθήκευση υδραργύρου, όχι μόνο σε αλατωρυχεία αλλά και σε υπόγειες εγκαταστάσεις προσαρμοσμένες για διάθεση αποβλήτων. Ήταν φανερό ότι τα ορυχεία ανυδρίτη περιλαμβάνονταν σε ένα διευρυμένο ορισμό και αυτό ήταν πολύ ανησυχητικό για τους κατοίκους του Billingham στην εκλογική μου περιφέρεια, οι οποίοι μάχονται σχέδια να χρησιμοποιηθούν τα παλιά ορυχεία ανυδρίτη κάτω από τα σπίτια τους για τη διάθεση αποβλήτων. Δυστυχώς, το κείμενο που ψηφίσαμε σήμερα σε δεύτερη ανάγνωση έχει επανεισάγει τη δυνατότητα αποθήκευσης υδραργύρου σε τοποθεσίες άλλες από τα αλατωρυχεία, ειδικά δε, σε βαθείς υπόγειους σκληρούς βραχώδεις σχηματισμούς. Καθώς τα ορυχεία ανυδρίτη του Billingham ενδέχεται να εμπίπτουν σε αυτόν το νέο ορισμό επιτρεπόμενων τοποθεσιών, αισθάνθηκα ότι θα ήταν απαραίτητο να απέχω από την ψηφοφορία επί της συμβιβαστικής δέσμης δεδομένου ότι δεν υπάρχει τελική ψηφοφορία στη δεύτερη ανάγνωση. Και αυτό παρά το γεγονός ότι συμφωνώ πάρα πολύ με την απαγόρευση των εξαγωγών μεταλλικού υδραργύρου από την Ευρώπη."@el10
"Señor Presidente, cuando este Reglamento se presentó al Parlamento en primera lectura, me opuse a las iniciativas encaminadas a permitir el almacenamiento de mercurio, no sólo en las minas de sal sino asimismo en instalaciones subterráneas adaptadas para el vertido de residuos. Estaba claro que las minas de anhidrita se incluirían en la definición ampliada, lo que resultaba muy preocupante para la gente de Billingham, mi circunscripción, que se está oponiendo a los proyectos de emplear las antiguas minas de anhidrita situadas bajo sus casas como vertederos. Por desgracia, el texto sometido a votación hoy en segunda lectura ha reintroducido la posibilidad de almacenar mercurio en lugares distintos de las minas de sal, concretamente en formaciones de roca dura situadas a gran profundidad bajo tierra. Ya que las minas de anhidrita de Billingham podrían corresponder a esta nueva definición de lugares autorizados, me pareció necesario abstenerme de votar en relación con el paquete de transacción, ya que no se ha celebrado votación final en segunda lectura. Ello pese a estar enteramente de acuerdo con la prohibición de la exportación de mercurio desde Europa."@es21
"Härra juhataja, kui see määrus esimesel lugemisel parlamendi ette jõudis, olin ma vastu püüdlustele lubada elavhõbeda ladustamist mitte ainult soolakaevandustes, vaid ka jäätmete kõrvaldamiseks kohandatud maa-alustes rajatistes. Oli selge, et laiendatud määratlus sisaldas ka anhüdriidikaevandusi, ning see põhjustas suurt muret minu valimisringkonda kuuluva Billinghami kodanikele, kes on vastu kavadele kasutada nende kodude all asuvat endist anhüdriidikaevandust jäätmete kõrvaldamiseks. Kahjuks on täna teisel lugemisel hääletusele pandud tekst uuesti loonud võimaluse ladustada elavhõbedat mujal kui soolakaevandustes, täpsemalt sügavas maa-aluses kaljuses pinnases. Kuna Billinghami anhüdriidikaevandus võib mahtuda selle uue lubatud ladustamiskohtade määratluse alla, pidasin vajalikuks kompromissmuudatusettepanekute paketi hääletusel mitte hääletada, sest teisel lugemisel lõpphääletust ei toimu. Sellegipoolest olen ma vägagi nõus, et keelustatakse elavhõbeda eksport Euroopast."@et5
"Arvoisa puhemies, kun asetus tuli parlamentin ensimmäiseen käsittelyyn, vastustin pyrkimyksiä sallia elohopean varastointi ei pelkästään suolakaivoksissa vaan myös maanalaisissa jätteenkäsittelylaitoksissa. Oli selvää, että anhydriittikaivokset sisällytettäisiin laajempaan määritelmään, ja tämä herätti vaalipiirissäni suurta huolta Billinghamin asukkaissa, jotka taistelevat asuntojensa alla sijaitsevien entisten anhydriittikaivosten jätteidenkäsittelyssä käyttöä koskevia suunnitelmia vastaan. Valitettavasti tekstissä, josta tänään äänestettiin toisessa käsittelyssä, esitettiin mahdollisuus varastoida elohopeaa muihin kuin suolakaivoksiin, erityisesti maanalaisiin kalliokerrostumiin. Koska Billinghamin anhydriittikaivokset sopivat tähän hyväksyttyjen sijoituspaikkojen uuteen määritelmään, katsoin tarpeelliseksi äänestää tyhjää kompromissipaketista, sillä toisessa käsittelyssä ei ole lopullista äänestystä. Tämä siis vaikka olenkin aivan samaa mieltä elohopean viennin kieltämisestä Euroopasta."@fi7
"Monsieur le Président, quand ce règlement a été soumis au Parlement en première lecture, je me suis opposée aux tentatives d’autorisation du stockage de mercure non seulement dans des mines de sel, mais aussi dans des infrastructures souterraines adaptées à l’élimination des déchets. Il était clair que la définition élargie incluait les mines d’anhydrite. Cette situation préoccupait grandement mes administrés de Billingham, qui luttent contre des projets visant à utiliser les anciennes mines d’anhydrite situées sous leurs maisons pour y déverser des déchets. Malheureusement, le texte adopté aujourd’hui en deuxième lecture a réintroduit la possibilité de stocker le mercure dans des sites autres que des mines de sel, et notamment dans des formations profondes de roche dure. Étant donné que les mines d’anhydrite risquent d’être englobées dans cette nouvelle définition des sites permissibles, j’ai jugé nécessaire de m’abstenir de voter sur le deuxième paquet de compromis puisqu’il n’y a pas de vote final en deuxième lecture. Cela étant dit, je suis tout à fait d’accord avec l’interdiction d’exportation de mercure depuis l’Europe."@fr8
"Elnök úr, amikor ez a rendelet első olvasatban a Parlament elé került, magam elleneztem azokat a törekvéseket, amelyek engedélyezték volna a higanynak nemcsak sóbányákban, hanem földalatti hulladéklerakó létesítményekben való tárolását is. Világos volt, hogy vízmentes bányák is felkerültek a kibővített meghatározásba, és ez jelentősen nyugtalanította választókerületem, Billingham lakóit, akik azért küzdenek, hogy a házaik alatt húzódó, korábban vízmentes bányákat ne használják hulladéktárolóként. Sajnálatos módon, a mai, második olvasatban megszavazott szövegbe visszakerült a higanynak nemcsak sóbányában történő tárolásának lehetősége is, különös tekintettel a mélyen földalatti, keménykőzetes képződményekben. Miután így a billinghami vízmentes bányák az engedélyezett helyszínek listájára kerülhetnek, szükségesnek tartottam, hogy tartózkodjam a kompromisszumos csomagról szóló szavazásnál, hiszen a második olvasatnál nincs végszavazás. Mindezt annak ellenére tettem, hogy igen határozottan egyetértek az európai higany exportjának betiltásával."@hu11
"Signor Presidente, quando il presente regolamento è stato portato in Parlamento in prima lettura, mi sono opposta ai tentativi volti a permettere lo stoccaggio del mercurio, non solo nelle miniere di sale ma anche negli impianti sotterranei adattati allo smaltimento di rifiuti. Era chiaro che le miniere di anidrite sarebbero state incluse nella definizione ampliata, il che era causa di grande preoccupazione per la popolazione di Billingham del mio collegio elettorale, che sta lottando contro i piani per l’impiego delle vecchie miniere di anidride vicino alle loro case per lo smaltimento dei rifiuti. Purtroppo, il testo votato oggi in seconda lettura ha reintrodotto la possibilità di stoccare il mercurio in siti diversi dalle miniere di sale, specificatamente in formazioni di roccia dura profonde e sotterranee. Dato che le miniere di anidride di Billingham possono rientrare in questa nuova definizione dei siti permessi, ho ritenuto necessario astenermi dalla votazione del pacchetto di compromesso, dato che in seconda lettura non vi è alcuna votazione finale. Questo, nonostante io concordi pienamente con il divieto di esportazione del mercurio dall’Europa."@it12
"Pone Pirmininke, kai šis reglamentas buvo pateiktas Parlamentui pirmojo svarstymo metu, aš prieštaravau bandymams leisti saugoti gyvsidabrį ne tik druskų kasyklose, bet ir požeminėse saugyklose, skirtose atliekų saugojimui. Buvo visiškai aišku, kad į išplėstą pasiūlymą buvo įtrauktos anhidrito kasyklos, o tai kėlė didelį susirūpinimą Billingham miesto, priklausančio mano rinkimų apygardai, gyventojams, kurie priešinasi planui naudoti buvusias, po jų namais esančias, anhidrito kasyklas atliekų saugojimui. Deja, antrojo svarstymo metu balsavimui pateiktame tekste vėl minima galimybė saugoti gyvsidabrį ne tik druskos kasyklose, ypač požeminėse kietosios uolienos patalpose. Billingham anhidrito kasyklos gali atitikti šį naująjį leidžiamų saugyklų apibrėžimą, todėl manau, kad yra būtina susilaikyti balsuojant dėl kompromisinio paketo, nes antruoju svarstymu galutinis balsavimas nevykdomas. Tačiau noriu pasakyti, kad aš visiškai sutinku su draudimu eksportuoti gyvsidabrį iš Europos."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, kad šī regula Parlamentā tika izskatīta pirmajā lasījumā, es biju pret ierosinājumiem atļaut glabāt dzīvsudrabu ne tikai sāls raktuvēs, bet arī pazemes novietnēs, kas pielāgotas atkritumu glabāšanai. Bija skaidrs, ka anhidrīda raktuves tika iekļautas paplašinātajā definīcijā, un tas ļoti satrauca Bilingemas iedzīvotājus manā vēlēšanu apgabalā, kas cīnījās pret plāniem izmantot bijušās anhidrīda raktuves atkritumu glabāšanai zem viņu mājām. Diemžēl redakcijā, par kuru mēs šodien nobalsojām otrajā lasījumā, atkal ir noteikta iespēja glabāt dzīvsudrabu ne tikai sāls raktuvēs, bet arī dziļos pazemes cieta akmens dobumos. Tā kā Bilingemas anhidrīda raktuves atbilst šiem kritērijiem, es uzskatu, ka ir nepieciešams atturēties no balsošanas par kompromisa paketi, jo otrajā lasījumā galīgā balsojuma nebūs. Es to saku, neraugoties uz to, ka piekrītu aizliegumam eksportēt dzīvsudrabu no Eiropas."@lv13
"Mr President, when this regulation came before Parliament at first reading, I opposed attempts to allow mercury to be stored, not only in salt mines but also in underground facilities adapted for waste disposal. It was clear that anhydrite mines were being included in the expanded definition and this was very worrying for the people of Billingham in my constituency, who are fighting plans to use the former anhydrite mines under their homes for waste disposal. Unfortunately, the text voted today at second reading has reintroduced the possibility of storing mercury in sites other than salt mines, specifically in deep underground hard rock formations. As the Billingham anhydrite mines may come under this new definition of permitted sites, I felt it necessary to abstain on the vote on the compromise package since there is no final vote at second reading. This is despite agreeing very much with the ban on the export of mercury from Europe."@mt15
"Voorzitter, toen deze verordening bij eerste lezing in het Parlement werd behandeld, heb ik me verzet tegen pogingen om de opslag van kwik niet alleen toe te staan in zoutmijnen, maar ook in ondergrondse faciliteiten die voor afvalverwijdering zijn ingericht. Het was duidelijk dat in de uitgebreide definitie ook anhydrietmijnen waren opgenomen, en dit was zeer verontrustend voor de mensen van Billingham in mijn kiesdistrict, die zich verzetten tegen plannen om de voormalige anhydrietmijnen onder hun huizen voor afvalverwijdering te gebruiken. Helaas is in de vandaag bij tweede lezing goedgekeurde tekst, opnieuw de mogelijkheid van kwikopslag op andere plekken dan in zoutmijnen geïntroduceerd, met name in harde rotsformaties diep onder de grond. Aangezien de anhydrietmijnen in Billingham onder deze nieuwe definitie van toegestane locaties kunnen vallen, vond ik het nodig mij bij de stemming over het compromispakket van stemming te onthouden, omdat er bij tweede lezing geen eindstemming plaatsvindt. Dit ondanks het feit dat ik volledig instem met het verbod op de uitvoer van kwik uit Europa."@nl3
"Panie przewodniczący! Kiedy odbywało się w Parlamencie pierwsze czytanie dla tego rozporządzenia, sprzeciwiałem się próbom wydania pozwolenia na składowanie rtęci, nie tylko w kopalniach soli, ale także w specjalnych składach podziemnych zaadaptowanych do przechowywania odpadów. Było jasne, że kopalnie anhydrytu mieszczą się w rozszerzonej definicji, co wzbudza wielkie obawy mieszkańców Billingham w moim okręgu, którzy sprzeciwiają się planom wykorzystania dawnych kopalni anhydrytu, znajdujących się pod ich domami, jako składowisk odpadów. Niestety tekst poddany dzisiaj do głosowania po drugim czytaniu ponownie uwzględniał możliwość składowania rtęci na obszarach innych niż kopalnie soli, szczególnie głęboko pod ziemią w twardych formacjach skalnych. Ponieważ kopalnie anhydrytu w Billingham mogą w związku z tym kwalifikować się zgodnie z nową definicją jako obszary składowania, czuję konieczność wstrzymania się od głosu w sprawie pakietu kompromisowego, ponieważ po drugim czytaniu nie będzie głosowania końcowego. Czynię tak pomimo tego, że całym sercem zgadzam się z zakazem eksportu rtęci z Europy."@pl16
"Senhor Presidente, quando este regulamento foi presente ao Parlamento em primeira leitura, opus-me às tentativas de permitir que o mercúrio fosse armazenado não apenas em minas de sal, mas também em instalações subterrâneas adaptadas para a eliminação de resíduos. Era evidente que as minas de anidrite iam ser incluídas na definição alargada, o que era muito preocupante para os habitantes de Billingham, no meu círculo eleitoral, que lutam contra os planos de utilização das antigas minas de anidrite, situadas por baixo das suas casas, para a eliminação de resíduos. Infelizmente, o texto hoje votado em segunda leitura voltou a introduzir a possibilidade de armazenar mercúrio noutros locais que não minas de sal, especificamente em formações subterrâneas de rocha dura. Como as minas de anidrite de Billingham poderão ser incluídas nesta nova definição de locais permitidos, considerei necessário abster-me na votação do pacote de compromisso, uma vez que não há votação definitiva em segunda leitura. Isto apesar de estar inteiramente de acordo com a proibição de exportar o mercúrio para fora da Europa."@pt17
"Mr President, when this regulation came before Parliament at first reading, I opposed attempts to allow mercury to be stored, not only in salt mines but also in underground facilities adapted for waste disposal. It was clear that anhydrite mines were being included in the expanded definition and this was very worrying for the people of Billingham in my constituency, who are fighting plans to use the former anhydrite mines under their homes for waste disposal. Unfortunately, the text voted today at second reading has reintroduced the possibility of storing mercury in sites other than salt mines, specifically in deep underground hard rock formations. As the Billingham anhydrite mines may come under this new definition of permitted sites, I felt it necessary to abstain on the vote on the compromise package since there is no final vote at second reading. This is despite agreeing very much with the ban on the export of mercury from Europe."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, keď sa toto nariadenie dostalo do prvého čítania v Parlamente, postavila som sa proti pokusom o umožnenie uskladňovania ortuti, nielen v soľných baniach, ale aj v podzemných zariadeniach prispôsobených na odkladanie odpadu. Bolo jasné, že anhydritové bane boli zahrnuté do rozšírenej definície a to bolo veľmi znepokojujúce pre obyvateľov Billinghamu v mojom volebnom obvode, ktorí bojujú proti plánom použiť bývalé anhydritové bane pod ich domami na odkladanie odpadu. Žiaľ, text, o ktorom sa hlasovalo dnes v druhom čítaní, znovu zaviedol možnosť uskladňovať ortuť aj na iných skládkach ako v soľných baniach, a to v hlbokých podzemných masívoch tvrdých hornín. Keďže sa teraz môžu aj billinghamské anhydritové bane dostať na zoznam povolených skládok podľa tejto definície, považovala som za potrebné zdržať sa hlasovania o kompromisnom balíku, pretože v druhom čítaní nie je záverečné hlasovanie, a to aj napriek tomu, že veľmi súhlasím so zákazom vývozu ortuti z Európy."@sk19
"Gospod predsednik, na prvem branju v Parlamentu sem bila proti temu, da bi dovolili shranjevanje živega srebra v rudnikih soli in podzemnih objektih, namenjenih odlaganju odpadkov. V razširjeno opredelitev so bili vključeni tudi rudniki anhidrida, kar je bilo zelo zaskrbljujoče za prebivalce mesta Billingham v mojem volilnem okrožju, ki nasprotujejo načrtom, da bi se v nekdanjih rudnikih anhidrida pod njihovimi domovi uredilo odlagališče smeti. Na žalost besedilo, o katerem smo glasovali danes, prepoveduje shranjevanje živega srebra v rudnikih soli, vendar dovoljuje shranjevanje na drugih lokacijah, zlasti v globokih, podzemnih formacijah iz trdnih kamnin. Ker bi lahko ta nova opredelitev dovoljenih lokacij zajemala tudi rudnike anhidrida v Billinghamu, se bom vzdržala glasovanja o kompromisnem paketu, ker na drugem branju ne bo končnega glasovanja. Glasovanja se bom vzdržala kljub temu, da se strinjam s prepovedjo izvoza živega srebra iz Evrope."@sl20
"Herr talman! När denna förordning lades fram för parlamentet i första behandlingen motsatte jag mig försöken att det skulle vara tillåtet att lagra kvicksilver, inte bara i saltgruvor, utan även i djupa urbergsformationer som anpassats för bortskaffande av kvicksilver. Det stod klart att anhydritgruvor skulle inbegripas i den utökade definitionen och detta är mycket oroande för dem som bor i Billingham i min valkrets, som kämpar mot planer för att använda tidigare anhydritgruvor som är belägna under deras hem för bortskaffande av avfall. I den text som går till omröstning i dag i andra behandlingen har möjligheten att förvara kvicksilver i andra anläggningar än saltgruvor, särskilt i djupa urbergsformationer, tyvärr återinförts. Eftersom anhydritgruvorna i Billingham kan komma att omfattas av denna nya definition av tillåtna förvaringsplatser, ansåg jag mig tvungen att lägga ned min röst i omröstningen om kompromisspaketet eftersom det inte sker någon slutlig omröstning i andra behandlingen. Detta gjorde jag trots att jag till fullo instämmer i förbudet mot export av kvicksilver från EU."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph