Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-167"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.20.3-167"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident! Dies war die letzte Kalenderabstimmung in dieser Legislaturperiode und wir haben fünfmal Versuche abgewehrt, den Sitzungsort Straßburg und den alleinigen Sitz Straßburg durch unvernünftige Änderungsanträge in Frage zu stellen. Ich möchte aber dennoch sagen, dass wir eine gründliche Reform durchführen sollten, denn es geht ja angeblich um Geld und um CO Ausstoß. Ich möchte klar sagen, wenn wir uns auf die 12 Plenarwochen im Jahr konzentrieren würden, diese wieder voll fünftägig ausnutzen und die überflüssigen und teuren Miniplenarsitzungen in Brüssel streichen und durch Wahlkreiswochen ersetzen würden, wären wir bürgernäher und hätten mehr Zeit für die wirkliche Arbeit. Es wäre wesentlich billiger, wir hätten weniger CO Ausstoß, und dies alles wäre möglich durch unsere eigene Entscheidung und ohne jegliche Vertragsänderung. Solange es keine Vertragsänderung gibt, sollten wir den geltenden Vertrag so vernünftig und effizient wie möglich nutzen. Deshalb glaube ich, sollten wir diesen Weg gehen, den ich vorgeschlagen habe."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, toto bylo poslední hlasování o plánu dílčích zasedání v tomto volebním období a pětkrát jsme zamítli pokusy o napadení Štrasburku jako sídla Parlamentu a stanovení jediného sídla Parlamentu prostřednictvím iracionálních pozměňovacích návrhů. Musím říci, že je potřeba provést komplexní reformu, protože v konečném důsledku jde o peníze a emise CO . Rád bych upozornil, že pokud bychom se měli soustředit na dvanáct plenárních týdnů v roce a pokud bychom plně využívali všech pět dní v těchto týdnech, nepotřebovali bychom vůbec drahá a nepotřebná malá zasedání v Bruselu a mohli bychom je nahradit týdny ve volebních obvodech. Tak bychom byli blíže svým občanům a měli více času na skutečnou práci. Bylo by to značně lacinější, snížili bychom emise CO a toho všeho lze dosáhnout naším vlastním rozhodnutím bez úpravy Smluv. Dokud se nezmění Smlouva o EU, měli bychom co možná nejrozumněji a nejefektivněji využívat platné Smlouvy. Proto jsem přesvědčený, že bychom měli přijmout přístup, který navrhuji."@cs1
"Hr. formand! Dette var den sidste kalenderafstemning i denne valgperiode, og fem gange har vi afværget forsøg på at sætte spørgsmålstegn ved Strasbourg som mødested og Strasbourg som eneste hjemsted gennem ufornuftige ændringsforslag. Alligevel vil jeg gerne sige, at vi bør gennemføre en grundig reform, for det handler jo angiveligt om penge og CO udledning. Jeg vil gerne sige helt klart, at hvis vi koncentrerede os om de 12 plenaruger om året og atter udnyttede alle fem dage i disse uger fuldt ud og strøg de overflødige og dyre miniplenarmøder i Bruxelles og erstattede dem med valgkredsuger, så ville vi være tættere på borgerne og have mere tid til det egentlige arbejde. Det ville være væsentligt billigere, vi ville have væsentligt mindre CO udledning, og det kunne vi selv beslutte, uden at det ville kræve nogen ændring af traktaten. Så længe der ikke foreligger en ændring af traktaten, bør vi udnytte den gældende traktat så fornuftigt og effektivt som muligt. Derfor tror jeg, at vi bør gå den vej, som jeg har foreslået."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, αυτή ήταν η τελευταία ψηφοφορία για το χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου σε αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο και έχουμε αποτρέψει πέντε απόπειρες να αμφισβητηθεί το Στρασβούργο ως έδρα του Κοινοβουλίου, και ως η μοναδική έδρα του, μέσω παράλογων τροπολογιών. Παρά ταύτα, επιτρέψτε μου να πω ότι θα πρέπει να προβούμε σε μια περιεκτική μεταρρύθμιση, επειδή τελικά είναι θέμα κόστους και εκπομπών CO . Επιτρέψτε μου να επισημάνω ότι, αν επρόκειτο να επικεντρωθούμε στις 12 εβδομάδες ολομέλειας ετησίως και να χρησιμοποιούμε και πάλι πλήρως και τις πέντε ημέρες αυτών των εβδομάδων, τότε θα μπορούσαμε να καταργήσουμε τις δαπανηρές και περιττές μίνι ολομέλειες στις Βρυξέλλες και να τις αντικαταστήσουμε με εβδομάδες εκλογικής περιφέρειας. Αυτό θα μας έφερνε πλησιέστερα στους συμπολίτες μας και θα μας έδινε χρόνο για το πραγματικό έργο μας. Θα ήταν επίσης πολύ φθηνότερο, θα μειώναμε τις δικές μας εκπομπές CO και όλα αυτά θα μπορούσαν να επιτευχθούν με τις δικές μας αποφάσεις χωρίς τροποποίηση των Συνθηκών. Όσο δεν υπάρχει τροποποίηση Συνθήκης, θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τις ισχύουσες Συνθήκες όσο ορθολογικά και αποδοτικά είναι δυνατόν. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πιστεύω ότι θα πρέπει να εγκρίνουμε την προσέγγιση που έχω προτείνει."@el10
"Mr President, this was the last calendar vote in this legislative term and we have averted five attempts to challenge Strasbourg as the seat of Parliament, and as the sole seat of Parliament, through irrational amendments. Nonetheless, may I say that we should have a comprehensive reform, because it is after all a matter of money and CO emissions. May I make the point that, if we were to concentrate on the 12 plenary weeks in the year and fully utilise all five days in these weeks once more, we could then do away with the expensive and unnecessary mini-plenaries in Brussels and replace them with constituency weeks. This would bring us closer to our citizens and give us more time for our real work. It would also be much cheaper, we would cut our CO emissions, and all this could be achieved through our own decisions without an amendment of the Treaties. As long as there is no Treaty amendment, we should use the current Treaties as rationally and efficiently as possible. That is why I believe that we should adopt the approach that I have proposed."@en4
"Señor Presidente, ésta ha sido la última votación sobre el calendario de esta legislatura y hemos rechazado cinco tentativas de privar a Estrasburgo de su estatuto de sede del Parlamento, o de convertirla en sede única, a través de enmiendas poco razonables. Sin embargo, deseo afirmar que, a mi juicio, hemos de emprender una reforma exhaustiva, ya que en definitiva se trata de una cuestión de dinero y emisiones de CO . También deseo indicar que, si hemos de concentrarnos en las doce semanas de sesiones plenarias anuales y aprovechar de nuevo plenamente los cinco días de tales semanas, podríamos suprimir las superfluas y gravosas «minisesiones» plenarias de Bruselas y sustituirlas por semanas en las respectivas circunscripciones electorales. Ello nos acercaría a nuestros ciudadanos y nos daría más tiempo para llevar a cabo nuestro verdadero trabajo. También saldría mucho más barato, reduciríamos nuestras emisiones de CO y todo esto podría lograrse con arreglo a nuestras propias decisiones, sin necesidad de modificar el Tratado. Hasta que no contemos con una modificación del Tratado habremos de ceñirnos a los Tratados en vigor tan racional y eficazmente como sea posible. Por ello creo que deberíamos adoptar el planteamiento que he propuesto."@es21
"Härra juhataja, see oli käesoleva õigusloomeperioodi viimane ajakava hääletus ning me oleme ära hoidnud viis ebaratsionaalsete muudatusettepanekutega tehtud katset kõigutada Strasbourgi kui parlamendi asukoha ja kui parlamendi ainsa asukoha rolli. Sellegipoolest lubatagu mul öelda, et me peame tegema põhjaliku reformi, sest lõpuks puudutab see küsimus raha ja CO heitkoguseid. Lubatagu mul märkida, et kui me keskendume 12 täiskogu nädalale aastas ja kasutame neist nädalatest uuesti ära kõik viis päeva, võime loobuda kulukatest ja tarbetutest minitäiskogudest Brüsselis ning asendada need valimispiirkonnas töötamise nädalatega. See viiks meid lähemale oma kodanikele ja annaks meile rohkem aega tegeliku töö jaoks. Samuti oleks see palju odavam, me vähendaksime CO heidet ning kõik see oleks saavutatav meie enda otsustega ilma aluslepinguid muutmata. Kuni aluslepinguid ei muudeta, peaksime kasutama praegusi aluslepinguid võimalikult ratsionaalselt ja tõhusalt. Sellepärast usun, et me peaksime kasutama minu poolt väljapakutud lähenemisviisi."@et5
"Arvoisa puhemies, tämä oli viimeinen äänestys istuntokalenterista tällä lainsäädäntökaudella, ja olemme torjuneet viisi yritystä asettaa kyseenalaiseksi parlamentin Strasbourgin istuntopaikka, parlamentin ainoa istuntopaikka, irrationaalisin tarkistuksin. Haluan kuitenkin sanoa, että meidän olisi toteutettava kattava uudistus, sillä loppujen lopuksi on kyse rahasta ja hiilidioksidipäästöistä. Tahdon sanoa, että jos keskittyisimme vuoden 12 täysistuntoviikkoon ja hyödyntäisimme täysimääräisesti näiden viikkojen kaikki viisi päivää, pääsisimme eroon kalliista ja tarpeettomista Brysselin mini-istunnoista ja voisimme korvata ne vaalipiiriviikoilla. Tämä saattaisi meidät lähemmäs kansalaisia ja antaisi meille enemmän aikaa varsinaiseen työhömme. Se olisi myös paljon halvempaa, leikkaisimme hiilidioksidipäästöjämme, ja kaikki tämä voitaisiin saavuttaa omilla päätöksillämme ilman muutoksia perussopimuksiin. Kun perustussopimuksia ei muuteta, meidän pitäisi hyödyntää nykyisiä perussopimuksia mahdollisimman rationaalisesti ja tehokkaasti. Tämän vuoksi katson, että meidän olisi sovellettava ehdottamaani lähestymistapaa."@fi7
"Monsieur le Président, c’était le dernier vote concernant le calendrier de cette législature et nous avons déjoué cinq tentatives visant à remettre en question le statut de Strasbourg en tant que seul et unique siège du Parlement, par le biais d’amendements irrationnels. Néanmoins, permettez-moi de dire que nous avons besoin d’une réforme complète, parce qu’il s’agit après tout d’argent et d’émissions de CO . Je tiens à dire clairement que si nous nous concentrions sur les 12 semaines plénières sur l’année en utilisant pleinement les cinq jours de la semaine comme autrefois, nous pourrions renoncer aux mini-séances plénières de Bruxelles, inutiles et coûteuses, et les remplacer par des semaines passées dans nos circonscriptions. Cela nous rapprocherait de nos citoyens et nous laisserait plus de temps pour faire notre vrai travail. Cette approche serait nettement moins chère, elle permettrait de réduire nos émissions de CO et elle est réalisable sur base de nos propres décisions, sans nécessiter la révision des Traités. Aussi longtemps que ceux-ci ne sont pas modifiés, nous devons utiliser les Traités actuels de façon aussi rationnelle et efficace que possible. C’est pourquoi je pense que nous devons adopter l’approche que j’ai proposée."@fr8
"Elnök úr, ez volt az utolsó alkalom, hogy ebben a parlamenti ciklusban az ülések időpontjáról szavaztunk. Ugyancsak visszavertünk öt kísérletet, amelyek ésszerűtlen módosításokkal megkísérelték Strasbourgot a Parlament kizárólagos székhelyévé tenni. Ezzel együtt azt mondom, hogy átfogó reformra van szükségünk, mert ez pénz- és CO kibocsátás kérdése is. Hadd mutassak rá arra, hogy ha pusztán a 12 plenáris ülésszakra koncentrálnánk, és ezeken a rendelkezésre álló öt napot teljes mértékben kihasználnánk, akkor meglennénk a költséges és szükségtelen brüsszeli mini-plenárisok nélkül is, és azokat választókerületi hetekkel válthatnánk fel. Ez közelebb vinne bennünket a választóinkhoz, és több időt engedne a tényleges munkára. Egyben olcsóbb is lenne, visszafognánk a CO kibocsátást, és mindez elérhető volna saját döntéseink révén, a Szerződések módosítása nélkül is. Mindaddig, amíg a Szerződésekben nem történik változás, az érvényes szerződésekben foglaltakat a lehető legésszerűbben és leghatékonyabban kell érvényesítenünk. Ezért gondolom azt, hogy el kellene fogadni az általam javasolt eljárást."@hu11
"Signor Presidente, questa è stata l’ultima votazione sul calendario in questa legislatura e abbiamo scongiurato cinque tentativi volti a contestare Strasburgo come sede del Parlamento e come unica sede del Parlamento, attraverso emendamenti irrazionali. Ciononostante, desidero dire vi dovrebbe essere un’ampia riforma, perché dopo tutto è una questione di denaro e di emissioni di CO . Desidero sottolineare che, qualora dovessimo concentrarci su 12 settimane in plenaria all’anno e utilizzare appieno ancora una volta tutti e i cinque i giorni di tali settimane, potremmo pertanto eliminare le mini-plenarie costose e non necessarie di Bruxelles e sostituirle con settimane di collegio elettorale. Ciò ci avvicinerebbe maggiormente ai nostri cittadini e ci darebbe più tempo da dedicare al nostro lavoro effettivo. Sarebbe altresì meno costoso, ridurremmo le nostre emissioni di CO e tutto ciò potrebbe essere ottenuto attraverso le nostre stesse decisioni senza modifica dei Trattati. Finché non vi è una modifica dei Trattati, dobbiamo fare uso dei Trattati attuali nel modo più razionale ed efficace possibile. Ecco perché ritengo che dobbiamo adottare l’approccio da me proposto."@it12
"Pone Pirmininke, tai buvo paskutinis balsavimas dėl kalendoriaus šios kadencijos metu ir mes išvengėme penkių bandymų nelogiškomis pataisomis pakeisti Strasbūrą kaip vienintelę Parlamento būstinę. Tačiau norėčiau pasakyti, kad mums reikia išsamių reformų, nes tai susiję su pinigais ir anglies dvideginio išskyrimu. Manau, kad jeigu mes visą dėmesį sutelktume į 12 plenarinių sesijų savaičių per metus ir visiškai panaudotume visas penkias dienas per šias savaites, mes galėtume atsisakyti brangių ir bereikalingų Briuselyje organizuojamų trumpųjų plenarinių sesijų ir pakeisti jas rinkimų savaitėmis. Taip mes geriau bendrautume su piliečiais ir turėtume daugiau laiko tikram darbui. Be to, taip būtų daug pigiau, mes sumažintume anglies dvideginio išskyrimą, o visa tai būtų įgyvendinta mūsų pačių sprendimu ir nekeičiant Sutarčių. Jeigu nebūtų Sutarčių pataisos, mes turėtume kuo efektyviau panaudoti esamas Sutartis. Todėl manau, kad turėtume laikytis mano pasiūlyto požiūrio."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, šis bija pēdējais balsojums par kalendāru šajā termiņā, un mēs esam novērsuši piecus mēģinājumus neracionālu grozījumu veidā apšaubīt Strasbūru kā Parlamenta rezidenci un kā vienīgo Parlamenta rezidenci. Neskatoties uz to, es vēlētos teikt, ka mums ir nepieciešama visaptveroša reforma, jo tas galu galā ir naudas un CO emisiju jautājums. Es vēlētos norādīt, ja mēs koncentrētos uz 12 plenārsēžu nedēļām gadā un pilnībā izmantotu visas piecas šo nedēļu dienas vēl vienu reizi, mums nebūtu nepieciešamas dārgās un nevajadzīgās mini plenārsēdes Briselē; tā vietā mēs varētu strādāt vēlēšanu apgabalos. Tādējādi mēs būtu tuvāk mūsu vēlētājiem, un mums būtu vairāk laika īstam darbam. Tas arī būtu daudz lētāk; mēs samazinātu CO emisiju, un to varētu panākt ar mūsu pašu lēmumiem bez līgumu grozīšanas. Kamēr nav grozījumu līgumiem, mums vajadzētu izmantot pašlaik spēkā esošos līgumus tik racionāli un efektīvi, cik vien iespējams. Tas ir iemesls, kādēļ es uzskatu, ka mums būtu jāpieņem manis ierosinātā pieeja."@lv13
"Herr Präsident! Dies war die letzte Kalenderabstimmung in dieser Legislaturperiode und wir haben fünfmal Versuche abgewehrt, den Sitzungsort Straßburg und den alleinigen Sitz Straßburg durch unvernünftige Änderungsanträge in Frage zu stellen. Ich möchte aber dennoch sagen, dass wir eine gründliche Reform durchführen sollten, denn es geht ja angeblich um Geld und um CO Ausstoß. Ich möchte klar sagen, wenn wir uns auf die 12 Plenarwochen im Jahr konzentrieren würden, diese wieder voll fünftägig ausnutzen und die überflüssigen und teuren Miniplenarsitzungen in Brüssel streichen und durch Wahlkreiswochen ersetzen würden, wären wir bürgernäher und hätten mehr Zeit für die wirkliche Arbeit. Es wäre wesentlich billiger, wir hätten weniger CO Ausstoß, und dies alles wäre möglich durch unsere eigene Entscheidung und ohne jegliche Vertragsänderung. Solange es keine Vertragsänderung gibt, sollten wir den geltenden Vertrag so vernünftig und effizient wie möglich nutzen. Deshalb glaube ich, sollten wir diesen Weg gehen, den ich vorgeschlagen habe."@mt15
"Voorzitter, dit was de laatste stemming over het rooster in deze zittingsperiode en we hebben vijf pogingen om Straatsburg als zetel van het Parlement, en als enige zetel van het Parlement, aan te vechten, met irrationele amendementen afgewend. Toch meen ik dat er een uitgebreide hervorming zou moeten plaatsvinden, omdat het per slot van rekening een kwestie van geld en CO uitstoot is. Mag ik erop wijzen dat, als we ons op de twaalf plenaire weken per jaar zouden concentreren en ook nog alle vijf dagen in deze weken volledig zouden benutten, we de dure en onnodige mini-plenaire vergaderingen in Brussel niet nodig zouden hebben en hiervoor achterbanweken in de plaats zouden kunnen stellen. Dit zou ons dichter bij onze burgers brengen en zou ons meer tijd voor ons echte werk geven. Het zou ook veel goedkoper zijn, we zouden onze CO uitstoot verminderen, en dit alles kunnen we door onze eigen beslissingen bereiken, zonder herziening van de Verdragen. Zolang deze herziening er niet is, moeten we de huidige Verdragen zo rationeel en efficiënt mogelijk gebruiken. Daarom vind ik dat we de weg die ik heb aangegeven, moeten bewandelen."@nl3
"Panie przewodniczący! To było ostatnie kalendarzowe głosowanie w tej kadencji legislacyjnej i udaremniliśmy pięć prób zakwestionowania Strasburga jako siedziby Parlamentu, i jako jedynej siedziby Parlamentu, poprzez nieracjonalne poprawki. Mimo to pozwalam sobie powiedzieć, że powinniśmy dokonać wszechstronnej reformy, ponieważ chodzi tu przecież o pieniądze i emisję CO . Pozwolę sobie zasygnalizować, że jeśli skoncentrowalibyśmy się na 12 tygodniach plenarnych w roku i w pełni wykorzystali wszystkie pięć dni w tych tygodniach, moglibyśmy obyć się bez kosztownych i niepotrzebnych mini-sesji plenarnych w Brukseli i zamienić je na tygodnie inauguracyjne. To przybliżyłoby nas do naszych obywateli i dałoby nam więcej czasu na realizację naszej prawdziwej pracy. Byłoby to też o wiele tańsze, ograniczylibyśmy emisje CO a wszystko to można by było osiągnąć poprzez nasze własne decyzje bez poprawiania Traktatów. Dopóki Traktaty nie są poprawione, powinniśmy korzystać z Traktatów w obecnym ich brzmieniu, jak najbardziej racjonalnie i efektywnie. Oto dlaczego moim zdaniem powinniśmy przyjąć podejście, które zaproponowałem."@pl16
"Senhor Presidente, esta foi a última votação sobre o calendário dos períodos de sessões nesta legislatura e conseguimos rechaçar cinco tentativas de, através de alterações irracionais, pôr em causa Estrasburgo enquanto sede do Parlamento, enquanto única sede do Parlamento. Gostaria, contudo, de referir que devíamos realizar uma reforma aprofundada, pois se trata de uma questão que envolve gasto de dinheiro e emissões de CO . Quero assinalar com clareza que, se nos concentrássemos nas 12 semanas de sessão plenária do ano e voltássemos a utilizar plenamente os cinco dias destas semanas, podíamos prescindir das mini-sessões, caras e desnecessárias, de Bruxelas, substituindo-as por semanas nos círculos eleitorais. Esta actuação aproximar-nos-ia dos nossos cidadãos e dar-nos-ia mais tempo para o nosso trabalho propriamente dito. Seria também muito mais barato, iríamos diminuir as nossas emissões de CO e tudo isto seria conseguido através das nossas próprias decisões, sem qualquer alteração dos Tratados. Enquanto o Tratado não for alterado, deveríamos usar o que temos do modo mais racional e eficiente possível. É por isso que considero que devíamos adoptar a abordagem por mim proposta."@pt17
"Herr Präsident! Dies war die letzte Kalenderabstimmung in dieser Legislaturperiode und wir haben fünfmal Versuche abgewehrt, den Sitzungsort Straßburg und den alleinigen Sitz Straßburg durch unvernünftige Änderungsanträge in Frage zu stellen. Ich möchte aber dennoch sagen, dass wir eine gründliche Reform durchführen sollten, denn es geht ja angeblich um Geld und um CO Ausstoß. Ich möchte klar sagen, wenn wir uns auf die 12 Plenarwochen im Jahr konzentrieren würden, diese wieder voll fünftägig ausnutzen und die überflüssigen und teuren Miniplenarsitzungen in Brüssel streichen und durch Wahlkreiswochen ersetzen würden, wären wir bürgernäher und hätten mehr Zeit für die wirkliche Arbeit. Es wäre wesentlich billiger, wir hätten weniger CO Ausstoß, und dies alles wäre möglich durch unsere eigene Entscheidung und ohne jegliche Vertragsänderung. Solange es keine Vertragsänderung gibt, sollten wir den geltenden Vertrag so vernünftig und effizient wie möglich nutzen. Deshalb glaube ich, sollten wir diesen Weg gehen, den ich vorgeschlagen habe."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, toto bolo posledné hlasovanie o kalendári v tomto volebnom období a päťkrát sme zamietli pokusy o napadnutie Štrasburgu ako sídla Parlamentu a stanovenie jediného sídla Parlamentu prostredníctvom iracionálnych pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. No musím povedať, že je potrebné vykonať komplexnú reformu, pretože v konečnom dôsledku ide o peniaze a emisie CO . Chcem upozorniť, že ak by sme sa mali sústrediť na dvanásť plenárnych týždňov v roku a keby sme plne využívali všetkých päť dní počas týchto týždňov, potom by sme vôbec nepotrebovali drahé a nepotrebné malé plenárne schôdze v Bruseli a mohli by sme ich nahradiť týždňami vo volebných obvodoch. Tak by sme boli bližšie pri svojich občanoch a mali viac času na skutočnú prácu. Bolo by to oveľa lacnejšie, znížili by sme emisie CO a to všetko môžeme dosiahnuť naším vlastným rozhodnutím bez úpravy zmlúv. Pokiaľ sa nezmení Zmluva o EÚ, mali by sme pokiaľ možno najrozumnejšie a najefektívnejšie využívať platné zmluvy. Preto som presvedčený, že by sme mali prijať prístup, ktorý navrhujem."@sk19
"Gospod predsednik, to je bilo zadnje glasovanje o časovnem razporedu v tem zakonodajnem mandatu, pri čemer smo preprečili pet poskusov izpodbijanja Strasbourga kot sedeža Parlamenta in kot edinega sedeža Parlamenta na podlagi predlog sprememb. Kljub temu menim, da bomo imeli celovito reformo, ker gre nenazadnje za vprašanje denarja in emisij CO . Če se bomo osredotočili na 12 tednov plenarnih zasedanj na leto in v celoti izkoristili ta čas, bomo lahko odpravili draga in nepotrebna mini plenarna zasedanja v Bruslju ter jih nadomestili s tedni, namenjenimi delu v volilnih okrožjih. Tako bi se približali državljanom in imeli več časa za opravljanje resničnega dela. Bilo bi tudi veliko ceneje in zmanjšali bi emisije CO pri čemer lahko vse to dosežemo sami brez spreminjanja pogodb. Dokler pogodba ni spremenjena, moramo sedanje pogodbe uporabljati čim bolj razumno in učinkovito. Zato menim, da moramo sprejeti pristop, ki sem ga predlagal."@sl20
"Herr talman! Detta var den sista omröstningen om sammanträdeskalendern under denna valperiod och vi har avstyrt fem försök att bestrida Strasbourg som parlamentets säte, och parlamentets enda säte, genom irrationella ändringsförslag. Jag menar ändå att vi bör genomföra en omfattande reform, eftersom det trots allt faktiskt handlar om pengar och utsläpp av koldioxid. Jag vill påpeka att om vi skulle koncentrera oss på de tolv plenarveckorna under året och fullt utnyttja alla fem dagar under dessa veckor igen, skulle vi bli av med de dyra och onödiga minisessionerna i Bryssel och ersätta dem med valkretsveckor. Detta skulle föra oss närmare våra medborgare och ge oss mer tid för vårt verkliga arbete. Det skulle också vara mycket billigare, vi skulle minska våra utsläpp av koldioxid, och allt detta kan vi åstadkomma med våra egna beslut, utan fördragsändring. Så länge det inte sker någon fördragsändring måste vi använda de befintliga fördragen så förnuftigt och effektivt som möjligt. Det är därför jag anser att vi bör välja det tillvägagångssätt som jag har föreslagit."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"2"18,5,20,15,1,19,16,11,2,3,10,13,9,21,4,17,12,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph