Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-116"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.5.3-116"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Liebe Kolleginnen und Kollegen! Diese beiden Redebeiträge haben deutlich gemacht, welcher Pluralismus der Europäischen Union innewohnt, und dafür sollten wir im Prinzip dankbar sein. Aber ich füge hinzu und sage dies jetzt in allem Ernst – nicht kritisch, sondern als Beispiel für die Rechtsordnung der Europäischen Union: Wenn jemand anfängt, das geltende Recht in Frage zu stellen, dann landen wir am Ende im Chaos. Deswegen empfehle ich, dass wir jetzt abstimmen und das Recht der Europäischen Union einhalten. Wir alle wissen, wer über den Sitz des Europäischen Parlaments entscheidet. Deswegen meine Bitte, dass wir in Ruhe über den Sitzungskalender abstimmen. Herr Kollege Stevenson, Sie bekommen wie alle Kolleginnen und Kollegen eine Mitteilung von der Verwaltung, wie sich die Frage der Verkehrsbedingungen morgen entwickelt."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"− Dámy a pánové, tyto dva příspěvky pěkně ukázaly, jaká pluralita názorů vládne v Evropské unii, a myslím si, že bychom tomu měli být v zásadě rádi. Musím však dodat, a to naprosto vážně, ne jako kritiku, ale jako příklad fungování zákonů Evropské unie, že začne-li někdo zpochybňovat platné zákony, pak skončíme v naprostém chaosu. Proto navrhuji, abychom nyní přistoupili k hlasování a dodržovali zákony Evropské unie. Všichni víme, kdo rozhoduje o sídle Evropského parlamentu, proto vás všechny žádám, zkusme v klidu pokračovat v hlasování o plánu dílčích zasedání. Pane Stevensone, stejně jako každý poslanec i vy dostanete od kanceláře oznámení o zítřejších dopravních podmínkách."@cs1
"Mine damer og herrer! Disse to indlæg har vist EU's pluralisme, og det bør vi i princippet være taknemmelige for. Men jeg vil gerne helt alvorligt tilføje - ikke kritisk, men som et eksempel på EU's retsorden - at når nogen begynder at sætte spørgsmålstegn ved gældende ret, så ender vi i kaos. Derfor anbefaler jeg, at vi nu stemmer og overholder EU's lovgivning. Vi ved alle, hvem der træffer beslutningen om Europa-Parlamentets hjemsted. Derfor beder jeg om, at vi i god ro og orden kan stemme om mødekalenderen. Hr. Stevenson, De får ligesom de øvrige medlemmer en meddelelse om, hvordan trafiksituationen ser ud i morgen."@da2
"− Κυρίες και κύριοι, αυτές οι δύο παρεμβάσεις κατέστησαν σαφές πόσο πλουραλιστική ως προς τη φύση της είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, και πιστεύω ότι κατ’ αρχήν πρέπει να είμαστε ευγνώμονες γι’ αυτό. Ωστόσο, θα ήθελα να προσθέσω –και το λέγω με κάθε σοβαρότητα, όχι ως κριτική αλλά ως παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης– ότι αν κάποιος αρχίσει να αμφισβητεί το ισχύον δίκαιο, θα καταλήξουμε στο χάος. Προτείνω, κατά συνέπεια, να προχωρήσουμε τώρα στην ψηφοφορία και να τηρήσουμε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι γνωρίζουμε ποιος αποφασίζει για την έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γι’ αυτό θα ζητούσα από όλους σας, παρακαλώ, να μας επιτρέψετε να προχωρήσουμε ήρεμα στην ψηφοφορία επί του χρονοδιαγράμματος των περιόδων συνόδου. Κύριε Stevenson, θα ενημερωθείτε από τη διοίκηση, όπως και όλοι σας, σχετικά με την κατάσταση όσον αφορά τις συνθήκες μετακίνησης που θα επικρατήσουν αύριο."@el10
"− Ladies and gentlemen, these two contributions have made it clear how pluralistic the European Union is in nature, and I think that in principle we should be grateful for that. However, I would like to add – and I say this in all seriousness, not as a criticism but as an example of how the law of the European Union works – that if someone starts to question applicable law, we will end up in chaos. I therefore suggest that we now proceed to the vote and respect the law of the European Union. We all know who decides on the seat of the European Parliament, so I would ask all of you, please, to allow us to proceed calmly to the vote on the calendar of part-sessions. Mr Stevenson, you will receive notification from the administration, as will everyone else, on the situation with regard to travel conditions tomorrow."@en4
"− Señorías, estas dos intervenciones dejan claro cuán pluralista es la naturaleza de la Unión Europea, circunstancia por la que, en principio, deberíamos estar agradecidos. Sin embargo, desearía añadir lo siguiente —y lo digo con toda seriedad, sin ánimo de criticar, sino más bien como ejemplo de cómo funciona la legislación de la Unión Europea—: si empezamos a cuestionar la legislación en vigor, acabaremos inmersos en el caos. Por ende, recomiendo que procedamos a la votación y que respetemos la legislación de la Unión Europea. Todos sabemos quién decide a propósito de la sede del Parlamento Europeo, así que les pediría por favor que procedamos a votar con calma sobre el calendario de los periodos de sesiones. Señor Stevenson, recibirá, como todos los demás, una notificación de la administración a propósito de cómo evoluciona la situación de las condiciones de viaje mañana."@es21
"− Daamid ja härrad, need kaks sõnavõttu näitasid, kui pluralistlik Euroopa Liit oma loomu poolest on, ning ma arvan, et põhimõtteliselt peaksime selle eest tänulikud olema. Samas tahan lisada – ning ma ütlen seda täie tõsidusega, mitte kriitkana vaid näitena sellest, kuidas Euroopa Liidu õigus töötab –, et kui keegi hakkab kehtivat õigust kahtluse alla seadma, lõpetame kaoses. Seetõttu teen ettepaneku jätkata nüüd hääletusega ja austada Euroopa Liidu õigust. Me kõik teame, kes otsustab Euroopa Parlamendi asukoha, seega palun teil kõigil lubada meil rahulikult minna osaistungjärkude ajakava hääletuse juurde. Härra Stevenson, teie ja kõik teised saate juhatuselt teate homsete reisitingimuste olukorra kohta."@et5
"− Hyvät parlamentin jäsenet, nämä kaksi puheenvuoroa osoittavat selvästi, kuinka moniarvoinen Euroopan unioni on luonnostaan, ja periaatteessa meidän on mielestäni oltava tästä kiitollisia. Haluan kuitenkin lisätä – ja sanon tämän täysin vakavissani, en kritiikkinä, mutta esimerkkinä siitä, kuinka Euroopan unionin lainsäädäntö toimii – että jos joku kyseenalaistaa sovellettavan lainsäädännön, me ajaudumme kaaokseen. Ehdotan siis, että siirrymme äänestykseen ja kunnioitamme Euroopan unionin lainsäädäntöä. Me kaikki tiedämme, kuka päättää Euroopan parlamentin istuntopaikasta, joten pyydän, että me siirtyisimme äänestykseen istuntokalenterista. Hyvä Struan Stevenson, saatte hallinnolta ilmoituksen, kuten kaikki muutkin, matkustusta koskevasta tilanteesta huomisen osalta."@fi7
"− Mesdames et Messieurs, ces deux contributions montrent à merveille la nature pluraliste de l’Union européenne, et je pense qu’en principe, nous devons nous en féliciter. Toutefois, je tiens à ajouter - et je le dit sérieusement, non comme une critique, mais comme un exemple du fonctionnement du droit européen - que si quelqu’un commence à remettre en question la loi en vigueur, nous allons droit au chaos. Je suggère donc que nous passions maintenant au vote et que nous respections la législation de l’Union européenne. Nous savons tous qui décide où siège le Parlement européen, et je vous demande donc à tous de nous laisser passer calmement au vote sur le calendrier des périodes de session. Monsieur Stevenson, comme chacun d’entre nous, vous allez recevoir de l’administration un communiqué sur la situation de demain concernant les transports."@fr8
"− Hölgyeim és uraim, ez a két felszólalás nyilvánvalóvá tette az Európai Unió pluralista természetét, és úgy vélem, elvileg hálásak is lehetnénk ezért. Szeretném azonban hozzáfűzni — és teljes komolysággal mondom, nem bírálatként, hanem az Európai Unió joga érvényesülésének példájaként — hogy amennyiben valaki nekilát az érvényes jogban foglaltakat megkérdőjelezni, akkor káoszt teremtünk. Javaslom tehát, hogy lépjünk tovább a szavazás felé, és tartsuk tiszteletben az Európai Unió jogát! Mindannyian tudjuk, hogy ki dönt az Európai Parlament székhelyéről, és kérném Önöket, engedjék, hogy továbbléphessünk és nyugodtan szavazhassunk az ülések időbeosztásáról. Stevenson úr, Ön, mint mindenki más, tájékoztatást kap az apparátusunktól a holnapi utazási feltételekről."@hu11
"− Onorevoli colleghi, questi due interventi hanno reso palese quanto sia pluralistica la natura dell’Unione europea e ritengo che in principio dobbiamo essere grati di ciò. Desidero aggiungere – e lo dico assolutamente seriamente, non come critica bensì come esempio di come funziona il diritto dell’Unione europea – che se qualcuno inizia a mettere in questione il diritto applicabile, si finisce nel caos. Suggerisco pertanto di procedere ora alla votazione e di rispettare il diritto dell’Unione europea. Tutti noi sappiamo chi decide in Parlamento europeo, pertanto desidero chiedere a tutti voi di permetterci, cortesemente, di procedere con calma alla votazione sul calendario delle tornate. Onorevole Stevenson, come tutti gli altri, riceverà dall’amministrazione una notifica sulla situazione relativa alle condizioni di viaggio di domani."@it12
"− Ponios ir ponai, šie du pasisakymai akivaizdžiai įrodo pliuralistinę Europos Sąjungos prigimtį ir manau, tuo verta džiaugtis. Tačiau norėčiau pasakyti – ir kalbu labai rimtai, nenorėdamas kritikuoti, bet norėdamas pateikti pademonstruoti, kaip veikia Europos Sąjungos įstatymai, – kad jei kas nors pradės abejoti taikomais įstatymais, įsivyraus chaosas. Todėl siūlau dabar pradėti balsavimą ir nepamiršti pagarbos Europos Sąjungos įstatymams. Visi žinome, kas lemia vietą Europos Parlamente, todėl visų jūsų prašau – ramiai pereikime prie balsavimo dėl dalinių sesijų kalendoriaus. Pone Stevenson, administracija jums, kaip ir visiems kitiems, perduos pranešimą dėl situacijos, susijusios su kelionės sąlygomis."@lt14
". − Dāmas un kungi, šīs divas uzstāšanās ir skaidri apliecinājušas, cik plurālistiska ir Eiropas Savienība savā būtībā, un es domāju, ka principā mums par to jābūt pateicīgiem. Tomēr es vēlētos piebilst – un es to saku pavisam nopietni, tā nav kritika, bet piemērs, kā strādā Eiropas Savienības likumi – ja kāds sāks apšaubīt ieviestu likumu, radīsies haoss. Tādēļ es ierosinu, ka mums ir jābalso un jārespektē Eiropas Savienības likumi. Mēs visi arī zinām, kas pieņem lēmumus par Eiropas Parlamenta locekļiem, tāpēc es lūdzu jūs visus: ļaujiet mums mierīgi balsot par sesiju kalendāru. jūs, tāpat kā visi pārējie, saņemsiet informāciju no administrācijas par situāciju saistībā ar ceļošanas apstākļiem rītdien."@lv13
"Liebe Kolleginnen und Kollegen! Diese beiden Redebeiträge haben deutlich gemacht, welcher Pluralismus der Europäischen Union innewohnt, und dafür sollten wir im Prinzip dankbar sein. Aber ich füge hinzu und sage dies jetzt in allem Ernst – nicht kritisch, sondern als Beispiel für die Rechtsordnung der Europäischen Union: Wenn jemand anfängt, das geltende Recht in Frage zu stellen, dann landen wir am Ende im Chaos. Deswegen empfehle ich, dass wir jetzt abstimmen und das Recht der Europäischen Union einhalten. Wir alle wissen, wer über den Sitz des Europäischen Parlaments entscheidet. Deswegen meine Bitte, dass wir in Ruhe über den Sitzungskalender abstimmen. Herr Kollege Stevenson, Sie bekommen wie alle Kolleginnen und Kollegen eine Mitteilung von der Verwaltung, wie sich die Frage der Verkehrsbedingungen morgen entwickelt."@mt15
"− Dames en heren, uit deze twee bijdragen blijkt hoe pluralistisch de Europese Unie is en ik denk dat we hier in principe dankbaar voor moeten zijn. Ik wil hier echter aan toevoegen – en ik zeg dit in alle ernst, niet als kritiek, maar als voorbeeld van de werking van regelgeving van de Europese Unie – dat we in een chaos verzeild raken, als iemand toepasbare regelgeving in twijfel gaat trekken. Ik stel daarom voor dat we nu tot stemming overgaan en de regelgeving van de Europese Unie respecteren. We weten allemaal wie over de zetel van het Europees Parlement beslist, dus ik wil u allen verzoeken rustig over te gaan tot stemming over het vergaderrooster. Mijnheer Stevenson, u ontvangt, zoals iedereen, bericht van de administratie over de reisomstandigheden van morgen."@nl3
"Panie i panowie! Te dwie wypowiedzi jasno obrazują, jak bardzo pluralistyczna jest w swej naturze Unia Europejska, i myślę, że zasadniczo powinniśmy być jej za to wdzięczni. Chciałbym jednak dodać – i mówię to całkiem poważnie, nie w formie krytyki, lecz jako przykład na to, jak działa prawo Unii Europejskiej – że jeśli ktoś zaczyna kwestionować obowiązujące prawo, zakończy się to chaosem. W związku z tym proponuję, byśmy teraz przeszli do głosowania i uszanowali prawo Unii Europejskiej. Wszyscy wiemy, kto decyduje o mandatach do Parlamentu Europejskiego, więc chciałbym prosić teraz wszystkich posłów, aby pozwolili nam zagłosować w sprawie kalendarza sesji miesięcznych. Panie pośle Stevenson! Podobnie jak wszyscy pozostali posłowie, pan także otrzyma informację z administracji o sytuacji odnośnie do jutrzejszych warunków podróży."@pl16
"− Senhoras e Senhores Deputados, estas duas intervenções deixaram claro quão pluralista é a União Europeia na sua natureza e penso que, em princípio, devemos estar gratos por esse facto. No entanto, gostaria de acrescentar – e digo isto com toda a seriedade, não como uma crítica, mas como um exemplo da forma como a legislação da União Europeia funciona – que, se alguém começa a questionar o direito aplicável, acabaremos no caos. Sugiro, assim, que procedamos à votação e respeitemos a legislação da União Europeia. Todos sabemos quem decide sobre a sede do Parlamento Europeu; portanto, peço-vos a todos, por favor, que nos permitam proceder com serenidade à votação sobre o calendário dos períodos de sessão. Senhor Deputado Stevenson, o senhor deputado irá receber, como todos os demais, uma notificação da administração sobre a situação no que respeita às condições de viagem amanhã."@pt17
"Liebe Kolleginnen und Kollegen! Diese beiden Redebeiträge haben deutlich gemacht, welcher Pluralismus der Europäischen Union innewohnt, und dafür sollten wir im Prinzip dankbar sein. Aber ich füge hinzu und sage dies jetzt in allem Ernst – nicht kritisch, sondern als Beispiel für die Rechtsordnung der Europäischen Union: Wenn jemand anfängt, das geltende Recht in Frage zu stellen, dann landen wir am Ende im Chaos. Deswegen empfehle ich, dass wir jetzt abstimmen und das Recht der Europäischen Union einhalten. Wir alle wissen, wer über den Sitz des Europäischen Parlaments entscheidet. Deswegen meine Bitte, dass wir in Ruhe über den Sitzungskalender abstimmen. Herr Kollege Stevenson, Sie bekommen wie alle Kolleginnen und Kollegen eine Mitteilung von der Verwaltung, wie sich die Frage der Verkehrsbedingungen morgen entwickelt."@ro18
"− Dámy a páni, tieto dva príspevky pekne ukázali, aká pluralita názorov vládne v Európskej únii a myslím si, že by sme za to mali byť v zásade vďační. Musím však dodať, a to úplne vážne, nie ako kritiku, ale ako príklad fungovania zákonov Európskej únie, že ak niekto začne spochybňovať platné zákony, potom skončíme v úplnom chaose. Preto navrhujem, aby sme teraz pristúpili k hlasovaniu a rešpektovali zákony Európskej únie. Všetci vieme, kto rozhoduje o sídle Európskeho parlamentu, preto vás všetkých prosím, skúsme pokojne pokračovať v hlasovaní o kalendári schôdzí. Pán Stevenson, tak, ako každý poslanec, aj vy dostanete od administratívy oznámenie o zajtrajších dopravných podmienkach."@sk19
"− Gospe in gospodje, iz teh dveh prispevkov je razvidno, kako pluralistična je Evropska unija, pri čemer menim, da moramo biti za to vsi hvaležni. Vendar popolnoma resno dodajam, ne kot kritiko, ampak kot primer, kako deluje zakonodaja Evropske unije, da bo nastal kaos, če bo nekdo začel dvomiti o ustreznosti zakonodaje. Zato predlagam, da nadaljujemo z glasovanjem in spoštujemo zakonodajo Evropske unije. Vsi vemo, kdo odloča o poslanskih sedežih v Evropskem parlamentu, zato vas pozivam, da mirno nadaljujemo z glasovanjem o časovnem razporedu delnih zasedanj. Gospod Stevensom, kot vsi ostali, boste tudi vi prejeli obvestilo uprave o razmerah v zvezi z jutrišnjim potovanjem."@sl20
"− Mina damer och herrar, dessa två inlägg har klargjort hur pluralistiskt EU är till sin karaktär, och jag anser att vi i princip bör vara tacksamma för det. Jag vill emellertid tillägga – och jag säger detta på fullt allvar, inte som kritik men som ett exempel på hur EU-lagstiftningen fungerar – att om någon börjar ifrågasätta den tillämpliga lagstiftningen kommer det att sluta i kaos. Jag föreslår därför att vi nu går vidare till omröstningen och respekterar EU-lagstiftningen. Vi vet alla vem som beslutar om Europaparlamentets säte, så jag vill be er alla att lugnt övergå till omröstningen om sammanträdeskalendern. Herr Stevenson, ni kommer att få information av sekretariatet, som alla andra, om situationen för resmöjligheterna i morgon."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Stevenson kungs,"13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph