Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-108"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Törökország csatlakozásáról vitatkozunk. Arról, hogy európaivá válhat-e ez az ázsiai örökséggel bíró ország. Az örmény genocídium beismerése, a kurd kisebbségek jogainak szavatolása, a nők esélyegyenlősége – csak egypár alapvető probléma a sok közül. Miközben EU-s elvárásokról és mércékről beszélünk, az EU-n belül folyamatosan gondok vannak a demokráciával, az emberi és kisebbségi jogokkal. Romániában helyhatósági választásokra készülünk. Temesváron a napokban visszaköszöntött a múlt: a Temes megyei választási bizottság többségi szavazattal elfogadott egy fizikai személy által benyújtott óvást, amelyben a Romániai Magyar Demokrata Szövetség egyes plakátjainak eltávolítását kérte. A határozat ellen az RMDSZ képviselője mellett csak a demokrata liberális párt, valamint a választási bizottság két bírónője szavazott. Megengedhetetlen és elfogadhatatlan egyes politikai pártok képviselőinek a kisebbségellenes, magyarellenes magatartása. Mit várunk el Törökországtól, ha az EU-n belül is még mindig ilyen problémákkal küszködünk? Rómában romaellenesség, Szlovákiában kollektív bűnösség, Temesváron magyarellenesség..."@ro18
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Me arutame Türgi ühinemise küsimust ehk teiste sõnadega, kas see Aasia pärandit kandev riik suudab muutuda euroopalikuks. Armeenlaste genotsiidi tunnustamine, kurdi vähemuse õiguste tagamine, naiste võrdsed võimalused – need on vaid mõned paljudest põhimõttelistest probleemidest. Me räägime Euroopa Liidu ootustest ja standarditest, kuid samal ajal on ELis endas püsivaid probleeme demokraatia, inimõiguste ja vähemuste õigustega. Rumeenias valmistume me just nüüd kohalike omavalitsuste valimisteks. Viimastel päevadel on minevik Timişoaras ehk Temesváris taas pead tõstnud: enamushääletusega toetas Timişi maakond ühe füüsilise isiku kaebust, milles nõuti mõnede Rumeenia Ungarlaste Demokraatliku Liidu plakatite mahavõtmist. Ainsad hääled Rumeenia Ungarlaste Demokraatliku Liidu toetuseks pärinesid Demokraatlikult Liberaalide Parteilt ja kahelt valimiskomisjoni kuulunud kohtunikult. Mõnede erakondade liikmete vähemustevastane ja Ungari-vastane suhtumine on talumatu ja vastuvõetamatu. Mida võime oodata Türgilt, kui me võitleme sarnaste probleemidega veel ELis? Romide vastane meelsus Roomas, kollektiivne süütunne Slovakkias, Ungari-vastane hoiak Timişoaras ..."@et5
lpv:translated text
"Razpravljamo o pristopu Turčije, ali z drugimi besedami, ali lahko ta država z azijskimi koreninami postane evropska država. Priznanje genocida nad Armenci, zagotavljanje pravic kurdski manjšini, enake možnosti za ženske, to je le nekaj od številnih bistvenih problemov. Govorimo o pričakovanjih in standardih Evropske unije, medtem ko ima tudi EU nenehne težave z demokracijo, človekovimi pravicami in pravicami manjšin. V Romuniji se zdaj pripravljamo na lokalne volitve. V zadnjih dneh se v Timişoari, ali Temesváru znova ponavlja zgodovina: volilni odbor okrožja Timiş je na glasovanju z večino ugodil pritožbi fizične osebe, ki je zahtevala odstranitev nekaterih plakatov stranke Demokratična unija Madžarov v Romuniji (RMDSZ). Za člana stranke RMDSZ so glasovali le člani Liberalno-demokratske stranke (PDL) in dve sodnici volilnega odbora. Nasprotovanje madžarski manjšini, ki so ga izrazili člani nekaterih političnih strank, je nedopustno in nesprejemljivo. Kaj lahko pričakujemo od Turčije, če se v EU še vedno spopadamo s takšnimi problemi? Sovraštvo do Romov v Rimu, kolektivna krivda na Slovaškem, nasprotovanje Madžarom v Timişoari ..."@sl20
lpv:translated text
"Törökország csatlakozásáról vitatkozunk. Arról, hogy európaivá válhat-e ez az ázsiai örökséggel bíró ország. Az örmény genocídium beismerése, a kurd kisebbségek jogainak szavatolása, a nők esélyegyenlősége – csak egypár alapvető probléma a sok közül. Miközben EU-s elvárásokról és mércékről beszélünk, az EU-n belül folyamatosan gondok vannak a demokráciával, az emberi és kisebbségi jogokkal. Romániában helyhatósági választásokra készülünk. Temesváron a napokban visszaköszöntött a múlt: a Temes megyei választási bizottság többségi szavazattal elfogadott egy fizikai személy által benyújtott óvást, amelyben a Romániai Magyar Demokrata Szövetség egyes plakátjainak eltávolítását kérte. A határozat ellen az RMDSZ képviselője mellett csak a demokrata liberális párt, valamint a választási bizottság két bírónője szavazott. Megengedhetetlen és elfogadhatatlan egyes politikai pártok képviselőinek a kisebbségellenes, magyarellenes magatartása. Mit várunk el Törökországtól, ha az EU-n belül is még mindig ilyen problémákkal küszködünk? Rómában romaellenesség, Szlovákiában kollektív bűnösség, Temesváron magyarellenesség..."@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Diskutujeme o přijetí Turecka, jinými slovy o tom, zda se tato země s asijským dědictvím může stát evropskou zemí. Uznání genocidy spáchané na Arménech, zaručení práv kurdské menšiny, rovnoprávnost pro ženy – toto jsou jen některé z mnoha podstatných problémů. Hovoříme o očekávání a normách Evropské unie, ale zatím se i v samotné Unii vyskytují trvalé problémy v souvislosti s demokracií, lidskými právy a právy menšin. V Rumunsku se připravujeme na komunální volby. V posledních dnech se opět zopakovala historie v Temešváru. Volební výbor regionu Timiş, zvolený většinou hlasů podpořil stížnost podanou fyzickou osobou, která požadovala odstranění plakátů patřících RMDSZ, Demokratické unii Maďarů v Rumunsku. Jediné hlasy ve prospěch RMDSZ pocházely od Demokratické liberální strany, PDL, a dvou soudkyň ve volebním výboru. Protimenšinový a protimaďarský postoj členů některých politických stran je nepřijatelný a nelze jej tolerovat. Co můžeme očekávat od Turecka, když ještě stále bojujeme s takovýmito problémy i v Evropské unii? Protiromské nálady v Římě, kolektivní vina na Slovensku, protimaďarské postoje v Temešváru..."@cs1
lpv:translated text
"Diskutujeme o prijatí Turecka, inými slovami, o tom, či sa táto krajina s ázijským dedičstvom môže stať európskou krajinou. Uznanie genocídy spáchanej na Arménoch, zaručenie práv kurdskej menšiny, rovnaké príležitosti pre ženy – toto sú len niektoré z mnohých podstatných problémov. Hovoríme o očakávaniach a normách Európskej únie, no zatiaľ aj v samotnej únii sa vyskytujú trvalé problémy v súvislosti s demokraciou, ľudskými právami a právami menšín. V Rumunsku sa pripravujeme na komunálne voľby. V posledných dňoch sa opäť zopakovala história v Temešvári. Väčšinou hlasov volebný výbor regiónu Timiş podporil sťažnosť podanú fyzickou osobou, ktorá požadovala odstránenie plagátov patriacich RMDSZ, Demokratickej únii Maďarov v Rumunsku. Jediné hlasy v prospech RMDSZ pochádzali od Demokratickej liberálnej strany, PDL, a dvoch sudkýň vo volebnom výbore. Protimenšinový a protimaďarský postoj členov niektorých politických strán je neprijateľný a nemožno ho tolerovať. Čo môžeme očakávať od Turecka, ak ešte stále bojujeme s takýmito problémami aj v Európskej únii? Protirómske nálady v Ríme, kolektívna vina na Slovensku, protimaďarské postoje v Temešvári..."@sk19
lpv:translated text
"Diskutuojame dėl Turkijos narystės, kitaip tariant svarstome, ar ši valstybė su savo azijietiškais įstatymais gali tapti europietiška. Armėnijos genocido pripažinimas, teisių kurdų mažumoms garantavimas, lygių galimybių suteikimas moterims – tai tik keletas iš daugybės pagrindinių problemų. Kalbame apie Europos Sąjungos lūkesčius ir standartus, tačiau šiuo metu vis dar neišspręstos su demokratija ir žmogaus bei mažumų teisėmis susijusios problemos pačioje ES. Kaip tik dabar Rumunijoje ruošiamasi vietos valdžios rinkimams. Pastarosiomis dienomis vėl atsigręžta į Timisoarą: balsų dauguma Timiş apygardos rinkimų komitetas patvirtino skundą, kurį pateikė asmuo, reikalaudamas pašalinti kai kuriuos UDMR (Demokratinės Rumunijos vengrų sąjungos) plakatus. Vieninteliai UDMR narį ginantys balsai rinkimų komitete buvo demokratinės liberalų partijos (PDL) ir dviejų moterų teisėjų balsai. Mažumoms ir vengrams priešiškas kai kurių politinių partijų narių pademonstruotas požiūris negali būti toleruojamas ir nėra priimtinas. Ko galime tikėtis iš Turkijos, jei vis dar susiduriame su tokio pobūdžio problemomis ES? Prieš Romą nukreiptas požiūris Romoje, kolektyvinė kaltė Slovakijoje, prieš vengrus nukreiptas požiūris Timisoaroje..."@lt14
lpv:translated text
"Debatujemy nad akcesją Turcji, innymi słowy nad tym, czy ten kraj, ze swoim azjatyckim dziedzictwem, może stać się krajem europejskim. Uznanie ludobójstwa Ormian, zagwarantowanie praw mniejszości kurdyjskiej, równych szans dla kobiet - to tylko nieliczne spośród wielu podstawowych problemów. Mówimy o oczekiwaniach i standardach Unii Europejskiej, a tymczasem w samej UE mamy do czynienia z długotrwałymi problemami, dotyczącymi demokracji praw człowieka i praw mniejszości. W tej chwili przygotowujemy się w Rumunii do wyborów władz lokalnych. W ostatnim czasie zmory przeszłości powróciły w mieście Timişoara, lub Temesvár: komitet wyborczy powiatu Timiş większością głosów poparł skargę złożoną przez osobę fizyczną, która wnioskowała o usunięcie pewnej liczby plakatów należących do partii RMDSZ, Demokratycznej Unii Węgrów w Rumunii. Jedyne głosy, solidaryzujące się z członkiem RMDSZ, pochodziły od Partii Demokratyczno-Liberalnej, PDL oraz dwóch sędzin z komitetu wyborczego. Antymniejszościowe, antywęgierskie stanowisko, jakie reprezentują członkowie niektórych partii politycznych nie może być tolerowane i jest nie do przyjęcia. Czego możemy oczekiwać od Turcji, skoro sami wciąż walczymy z takimi problemami wewnątrz UE? Nastroje antyromskie w Rzymie, zbiorowa wina na Słowacji, antywęgierskie postawy w Timişoarze..."@pl16
lpv:spoken text
"Törökország csatlakozásáról vitatkozunk. Arról, hogy európaivá válhat-e ez az ázsiai örökséggel bíró ország. Az örmény genocídium beismerése, a kurd kisebbségek jogainak szavatolása, a nők esélyegyenlősége – csak egypár alapvető probléma a sok közül. Miközben EU-s elvárásokról és mércékről beszélünk, az EU-n belül folyamatosan gondok vannak a demokráciával, az emberi és kisebbségi jogokkal. Romániában helyhatósági választásokra készülünk. Temesváron a napokban visszaköszöntött a múlt: a Temes megyei választási bizottság többségi szavazattal elfogadott egy fizikai személy által benyújtott óvást, amelyben a Romániai Magyar Demokrata Szövetség egyes plakátjainak eltávolítását kérte. A határozat ellen az RMDSZ képviselője mellett csak a demokrata liberális párt, valamint a választási bizottság két bírónője szavazott. Megengedhetetlen és elfogadhatatlan egyes politikai pártok képviselőinek a kisebbségellenes, magyarellenes magatartása. Mit várunk el Törökországtól, ha az EU-n belül is még mindig ilyen problémákkal küszködünk? Rómában romaellenesség, Szlovákiában kollektív bűnösség, Temesváron magyarellenesség..."@hu11
lpv:translated text
". Vi drøfter Tyrkiets tiltrædelse eller med andre ord, hvorvidt dette land med dets asiatiske arv kan blive europæisk. Anerkendelse af folkemord på amenierne, sikring af de kurdiske minoriteters rettigheder og lige muligheder for kvinder. Disse faktorer udgør blot nogle af de grundlæggende problemer. Vi taler om EU's forventninger og standarder, men i mellemtiden er der fortsat problemer inden for EU, hvad angår demokrati, menneskerettigheder og minoriteters rettigheder. I Rumænien forbereder vi på nuværende tidspunkt lokalvalg. De seneste dage har fortiden igen vist sit ansigt i Timişoara eller Temesvár: Ved flertalsafgørelse opretholdt valgkomiteen i kommunen Timis en klage indgivet af en fysisk person, som anmodede om fjernelse af nogle plakater tilhørende RMDSZ, den demokratiske alliance af ungarere i Rumænien. De eneste stemmer for RMDSZ-medlemmet kom fra det liberale demokratiske parti, PDL, og to kvindelige dommere fra valgkomiteen. Denne antimindretalsholdning og antiungarske holdning, som visse medlemmer af politiske partier gav udtryk for, er utilstedelig og uacceptabel. Hvad kan vi forvente af Tyrkiet, hvis vi selv kæmper med sådanne problemer inden for EU? Holdninger mod romaer i Rom, kollektiv skyld i Slovakiet, og antiungarske holdninger i Timişoara ..."@da2
lpv:translated text
"Vi diskuterar Turkiets anslutning, med andra ord om detta land, med sitt asiatiska arv, kan bli europeiskt. Att erkänna folkmordet på armenierna, garantera den kurdiska minoritetens rättigheter, lika möjligheter för kvinnor – detta är bara några av många grundläggande problem. Vi talar om EU:s förväntningar och standarder, men samtidigt kvarstår problem inom själva EU när det gäller demokrati, mänskliga rättigheter och minoriteters rättigheter. I Rumänien förbereder vi oss just nu för val till de lokala myndigheterna. Under de senaste dagarna har det förflutna återigen stuckit upp sitt fula tryne i Timişoara, eller Temesvár. Genom röstmajoritet har valkommittén i Timiş-länet godkänt ett klagomål som ingetts av en fysisk person med krav på att några affischer som tillhör RMDSZ, den demokratiska unionen av ungrare i Rumänien, ska avlägsnas. De enda rösterna för RMDSZ-ledamoten kom från Demokratiska liberala partiet, PDL, och två kvinnliga domare i valkommittén. Den minoritets- och Ungernfientliga inställning som medlemmar i vissa politiska partiet visar är intolerabel och oacceptabel. Vad kan vi förvänta oss av Turkiet om vi fortfarande kämpar med problem som dessa inom EU? Antiromsk stämning i Rom, kollektiv skuld i Slovakien, antiungerska inställningar i Timişoara …"@sv22
lpv:translated text
"Keskustelemme Turkin liittymisestä, toisin sanoen siitä, voiko tämä valtio aasialaisine perimineen tulla eurooppalaiseksi. Armenian kansanmurhan tunnustaminen, kurdivähemmistön oikeuksien takaaminen, naisten yhtäläiset oikeudet – tässä vain joitakin monista perustavaa laatua olevista ongelmista. Puhumme Euroopan unionin odotuksista ja normeista, mutta samaan aikaan EU:ssa itsessään on alituisia ongelmia demokratian, ihmisoikeuksien ja vähemmistöjen oikeuksien aloilla. Valmistaudumme Romaniassa parhaillaan kunnallisvaaleihin. Viime päivinä menneisyys on jälleen nostanut päätään Timişoarassa ja Temesvárissa. Timişin läänin vaalilautakunta piti voimassa äänten enemmistöllä luonnollisen henkilön nostaman kanteen, jossa tämä vaati joidenkin julisteiden poistamista. Ne kuuluivat RMDSZ:lle, unkarilaisten demokraattiselle liitolle Romaniassa. Ainoat äänet RMDSZ:n jäsenen puolesta tulivat demokraattiselta liberaalipuolueelta (PDL) ja kahdelta vaalilautakunnan naispuoliselta tuomarilta. Joidenkin poliittisten puolueiden osoittama vähemmistövastaisuus ja unkarilaisvastaisuus on sietämätöntä ja tuomittavaa. Mitä me voimme odottaa Turkilta, jos edelleen kamppailemme tällaisten ongelmien kanssa EU:ssa? Romanivastaisuus Roomassa, kollektiivinen syyllisyys Slovakiassa, unkarilaisvastaiset asenteet Timişoarassa..."@fi7
lpv:translated text
"We debatteren over toetreding van Turkije, met andere woorden of dit land, met zijn Aziatisch erfgoed, Europees kan worden. Erkenning van de genocide op de Armeniërs, gegarandeerde rechten voor de Koerdische minderheid, gelijke kansen voor vrouwen – dit zijn slechts enkele van de vele fundamentele problemen. We hebben het over verwachtingen en normen van de Europese Unie, maar intussen zijn er binnen de EU zelf ook voortdurend problemen met betrekking tot democratie en mensenrechten en rechten van minderheden. In Roemenië zijn we momenteel bezig met voorbereidingen voor gemeenteraadverkiezingen. Onlangs stak het verleden weer de kop op in Timişoara, of Temesvár: het kiescomité van het district Timiş steunde een klacht van een natuurlijk persoon die verzocht enkele posters van de RMDSZ, de democratische Unie van Hongaren in Roemenië, te verwijderen. De enige stemmen ten gunste van het lid van de RMDSZ waren afkomstig van de democratische liberale partij, PDL, en twee vrouwelijke rechters in het kiescomité. Deze anti-minderheden- en anti-Hongarenhouding van leden van enkele politieke partijen is onaanvaardbaar. Wat kunnen we van Turkije verwachten als we binnen de EU nog met dit soort problemen worstelen? Het anti-Roma-sentiment in Rome, collectieve schuld in Slowakije, anti-Hongarenhouding in Timişoara ..."@nl3
lpv:translated text
"Συζητάμε για την ένταξη της Τουρκίας, με άλλα λόγια για το κατά πόσο η χώρα αυτή με τις ασιατικές καταβολές μπορεί να καταστεί ευρωπαϊκή. Η αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, η εγγύηση των δικαιωμάτων της κουρδικής μειονότητας, οι ίσες ευκαιρίες για τις γυναίκες – αυτά είναι μόνο μερικά από τα πολλά θεμελιώδη προβλήματα. Μιλάμε για τις προσδοκίες και τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά στο μεταξύ υπάρχουν επίμονα προβλήματα εντός της ίδιας της ΕΕ όσον αφορά τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Στη Ρουμανία ετοιμαζόμαστε επί του παρόντος για τις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πρόσφατα το παρελθόν αναβίωσε στην Τιμισοάρα ή Τεμεσβάρ: με πλειοψηφία, η εκλογική επιτροπή του νομού Timiş στήριξε καταγγελία που υποβλήθηκε από φυσικό πρόσωπο το οποίο ζητούσε την απομάκρυνση ορισμένων αφισών που ανήκαν στο RMDSZ, τη Δημοκρατική Ένωση Ούγγρων στη Ρουμανία. Οι μόνες ψήφοι υπέρ του υποψηφίου του RMDSZ προέρχονταν από το Δημοκρατικό Φιλελεύθερο Κόμμα, το PDL και από δύο γυναίκες δικαστές στην εκλογική επιτροπή. Η στάση κατά των μειονοτήτων και κατά των Ούγγρων που επέδειξαν μέλη ορισμένων πολιτικών κομμάτων είναι μη ανεκτή και απαράδεκτη. Τι μπορούμε να περιμένουμε από την Τουρκία αν εμείς εξακολουθούμε να πολεμάμε με προβλήματα σαν και αυτά εντός της ΕΕ; Συναισθήματα κατά των Ρομ στη Ρώμη, συλλογική ενοχή στη Σλοβακία, αντι-ουγγρική στάση στην Τιμισοάρα ..."@el10
lpv:translated text
"Mēs debatējam par Turcijas iestāšanos ES, citiem vārdiem sakot, par to, vai šī valsts ar savu Āzijas mantojumu var iekļūt Eiropā. Armēņu genocīda atzīšana, kurdu mazākuma tiesību garantēšana, vienlīdzīgas tiesības sievietēm – tās ir tikai dažas no būtiskākajām problēmām. Mēs runājam par Eiropas Savienības prasībām un standartiem, bet tajā pašā laikā pašā ES joprojām pastāv problēmas saistībā ar demokrātiju un cilvēku un mazākuma grupu tiesībām. Tieši šobrīd Rumānija gatavojas vietējo pašvaldību vēlēšanām. Pēdējo dienu laikā pagātne ir atkal pacēlusi galvu Timišoara vai Temesvara: ar balsu vairākumu Timišas žudeca vēlēšanu komiteja atbalstīja sūdzību, kuru izvirzīja fiziska persona, pieprasot noņemt dažus plakātus, kas piederēja RMDSZ – Ungāru demokrātiskajai apvienībai Rumānijā. Vienīgās balsis, kas bija par RMDSZ, bija Demokrātisko liberāļu partijas, PDL, un divu tiesnešu – sieviešu balsis no vēlēšanu komitejas. Pret mazākuma grupu un pret ungāriem noskaņotā attieksme, kuru pauda dažu politisko partiju pārstāvji, ir neciešama un nepieņemama. Ko gan mēs varam prasīt no Turcijas, ja mēs ar tādām pašām problēmām cīnāmies ES? Pret romiem vērstais noskaņojums Romā, kolektīvā vaina Slovākijā, pret ungāriem vērstais noskaņojums Timišoarā ...."@lv13
lpv:translated text
"Estamos debatiendo la adhesión de Turquía, es decir, si este país, con su legado asiático, puede convertirse en europeo. El reconocimiento del genocidio de los armenios, la garantía de los derechos de la minoría kurda, la igualdad de oportunidades para las mujeres: tales son algunos de los múltiples problemas fundamentales. Nos referimos a las expectativas y a las normas de la Unión Europea y, mientras tanto, siguen existiendo problemas dentro de la misma UE en lo que respecta a la democracia y a los derechos humanos y de las minorías. En Rumanía nos estamos preparando ahora mismo para la celebración de las elecciones locales. Hace unos pocos días, el pasado volvió a asomar la cabeza, de nuevo, en Timişoara (Temesvár): mediante votación mayoritaria, la comisión electoral del Condado Timiş sancionó una queja presentada por un particular en la que se solicitaba la retirada de diversos carteles pertenecientes a la RMDSZ, la Unión Democrática de los Húngaros de Rumanía. Los únicos votos a favor del representante del RMDSZ provinieron del Partido Democrático Liberal, PDL, y de dos juezas integrantes de la comisión electoral. La actitud antiminoritaria y antihúngara demostrada por los miembros de ciertos partidos políticos es intolerable e inaceptable. ¿Qué podemos esperar de Turquía si dentro de la UE seguimos enfrentándonos a problemas tales? Un sentimiento antirromaní en Roma, la culpa colectiva en Eslovaquia, los comportamientos antihúngaros en Timişoara ..."@es21,21
lpv:translated text
"We are debating Turkey’s accession, in other words whether this country, with its Asian legacy, can become European. Acknowledging the genocide of the Armenians, guaranteeing the rights of the Kurdish minority, equal opportunities for women – these are only a few among many fundamental problems. We speak of European Union expectations and standards, but meanwhile there are persistent problems within the EU itself with regard to democracy and human and minority rights. In Romania just now we are preparing for local authority elections. In recent days the past has reared its head again in Timişoara, or Temesvár: by a majority vote, the election committee of Timiş County upheld a complaint lodged by a physical person requesting the removal of some posters belonging to the RMDSZ, the Democratic Union of Hungarians in Romania. The only votes in favour of the RMDSZ member came from the Democratic Liberal Party, PDL, and two female judges on the election committee. The anti-minority, anti-Hungarian attitude demonstrated by members of some political parties is intolerable and unacceptable. What can we expect of Turkey if we are still battling with problems like these within the EU? Anti-Roma sentiment in Rome, collective guilt in Slovakia, anti-Hungarian attitudes in Timişoara ..."@en4
lpv:translated text
"Estamos a debater a adesão da Turquia; por outras palavras, estamos a discutir se este país, com o seu legado asiático, se pode tornar um país europeu. O reconhecimento do genocídio dos Arménios e a garantia dos direitos da minoria curda e de oportunidades iguais para as mulheres são apenas alguns dos muitos problemas fundamentais. Falamos de expectativas e padrões da União Europeia, mas enquanto isso persistem os problemas no seio da própria União Europeia no que se refere à democracia e aos direitos humanos e das minorias. Agora mesmo, na Roménia, estamos a preparar eleições autárquicas. Nos últimos dias, o passado regressou a Timişoara ou Temesvár: o comité eleitoral de Timiş County subscreveu por maioria de votos uma queixa apresentada por uma pessoa singular que pedia a retirada de alguns cartazes pertencentes à RMDSZ, a União Democrática dos Húngaros na Roménia. Os únicos votos a favor do membro da RMDSZ partiram do Partido Liberal Democrata, o PDL, e de duas juízas do comité eleitoral. A atitude anti-minorias, anti-húngaros revelada por membros de alguns partidos políticos é intolerável e inaceitável. O que podemos esperar da Turquia se ainda nos debatemos com problemas destes no seio da União Europeia? Sentimento contra os romanichéis em Roma, culpa colectiva na Eslováquia, atitudes anti-húngaras em Timişoara ..."@pt17
lpv:translated text
". Wir diskutieren über den Beitritt der Türkei, oder anders ausgedrückt, darüber, ob dieses Land mit seinem asiatischen Erbe europäisch werden kann. Die Anerkennung des Völkermords an den Armeniern, die Garantie der Rechte der kurdischen Minderheit, Chancengleichheit der Frauen – dies sind nur einige wenige Beispiele für die Vielzahl grundlegender Probleme. Wir reden von den Erwartungen und Standards der Europäischen Union, aber mittlerweile hat die EU selbst andauernde Probleme mit der Demokratie, den Menschenrechten und den Rechten von Minderheiten. Rumänien bereitet derzeit Kommunalwahlen vor. In den letzten Tagen hat die Vergangenheit Timişoara oder Temesvár wieder eingeholt: Per Mehrheitsbeschluss hat der Wahlausschuss des Bezirks Timiş einem Antrag stattgegeben, in dem eine natürliche Person verlangte, einige Wahlplakate der UDMR, der Demokratischen Union der Ungarn in Rumänien, zu entfernen. Die einzigen Stimmen für das UDMR-Mitglied kamen von der Demokratisch-Liberalen Partei (PDL) und zwei Richterinnen im Wahlausschuss. Die minderheiten- und ungarnfeindliche Haltung, die Mitglieder einiger politischer Parteien an den Tag legen, ist weder zu tolerieren noch zu akzeptieren. Was können wir von der Türkei erwarten, wenn wir innerhalb der Europäischen Union noch mit solchen Problemen zu kämpfen haben? Die romafeindliche Gesinnung in Rom, die Kollektivschuld in der Slowakei, die ungarnfeindliche Haltung in Timişoara sind nur Beispiele."@de9
lpv:translated text
". Stiamo discutendo l’adesione della Turchia, in altre parole se questo paese, con il suo retaggio asiatico, possa diventare europeo. Riconoscere il genocidio degli armeni, garantire i diritti della minoranza curda, pari opportunità per le donne – questi sono solo alcuni dei numerosi problemi fondamentali. Parliamo di aspettative e dell’Unione europea, ma nel frattempo vi sono problemi persistenti in seno all’UE stessa relativamente a democrazia e diritti umani e delle minoranze. Proprio ora in Romania ci stiamo preparando per le elezioni delle autorità locali. Negli ultimi giorni il passato si è manifestato nuovamente a Timişoara, o Temesvár: a maggioranza, la commissione elettorale del distretto di Timiş ha appoggiato un reclamo presentato da una persona fisica che richiedeva la rimozione di alcuni manifesti appartenenti alla RMDSZ, l’Unione democratica ungherese di Romania. Gli unici voti a favore del membro della RMDSZ sono arrivati dal Partito liberale democratico (PDL) e da due magistrati donna della commissione elettorale. L’atteggiamento antiminoranze, antiungheresi dimostrato dai membri di alcuni partiti politici è intollerabile e inaccettabile. Cosa ci possiamo aspettare dalla Turchia se in seno all’Europa combattiamo ancora con problemi come questo? Sentimenti anti-rom a Roma, responsabilità collettiva in Slovacchia, atteggiamento antiungheresi a Timişoara…"@it12
lpv:translated text
"Estamos debatiendo la adhesión de Turquía, es decir, si este país, con su legado asiático, puede convertirse en europeo. El reconocimiento del genocidio de los armenios, la garantía de los derechos de la minoría kurda, la igualdad de oportunidades para las mujeres: tales son algunos de los múltiples problemas fundamentales. Nos referimos a las expectativas y a las normas de la Unión Europea y, mientras tanto, siguen existiendo problemas dentro de la misma UE en lo que respecta a la democracia y a los derechos humanos y de las minorías. En Rumanía nos estamos preparando ahora mismo para la celebración de las elecciones locales. Hace unos pocos días, el pasado volvió a asomar la cabeza, de nuevo, en Timişoara (Temesvár): mediante votación mayoritaria, la comisión electoral del Condado Timiş sancionó una queja presentada por un particular en la que se solicitaba la retirada de diversos carteles pertenecientes a la RMDSZ, la Unión Democrática de los Húngaros de Rumanía. Los únicos votos a favor del representante del RMDSZ provinieron del Partido Democrático Liberal, PDL, y de dos juezas integrantes de la comisión electoral. La actitud antiminoritaria y antihúngara demostrada por los miembros de ciertos partidos políticos es intolerable e inaceptable. ¿Qué podemos esperar de Turquía si dentro de la UE seguimos enfrentándonos a problemas tales? Un sentimiento antirromaní en Roma, la culpa colectiva en Eslovaquia, los comportamientos antihúngaros en Timişoara ..."@es21,21
lpv:translated text
"Nous débattons de l’adhésion de la Turquie, et donc de la possibilité pour ce pays, de tradition asiatique, de devenir européen. La reconnaissance du génocide contre les Arméniens, la garantie des droits de l’homme de la minorité kurde, l’égalité de droits pour les femmes - ce ne sont là que quelques-uns des nombreux problèmes fondamentaux qui se posent. Nous parlons des attentes et des normes de l’Union européenne, alors qu’au sein de l’Union européenne elle-même, nous sommes confrontés à des problèmes récurrents en matière de démocratie et de respect des droits de l’homme et des minorités. La Roumanie prépare actuellement des élections locales. Ces deniers jours, le passé a refait surface à Timişoara ou à Temesvár: par un vote à la majorité, la commission électorale du comté de Timiş a entériné la réclamation émanant d’un particulier et demandant l’élimination de certaines affiches de la RMDSZ, l’Union démocratique des Hongrois de Roumanie. Les seuls votes en faveur de la RMDSZ sont venus du Parti Démocratique Libéral, le PDL, et de deux femmes juges de la commission électorale. L’attitude hostile aux minorités et aux Hongrois affichée par les membres de certains partis politiques est intolérable et inacceptable. Que pouvons-nous attendre de la Turquie si nous rencontrons encore des problèmes de ce genre au sein de l’Union européenne? Les sentiments anti-Roms à Rome, la culpabilité collective en Slovaquie, l’hostilité envers les Hongrois à Timişoara..."@fr8
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.4.3-108"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph