Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-103"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.4.3-103"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, I want to thank the rapporteur and the Members for a very serious and responsible debate at a very critical time for EU-Turkey relations. I have taken due note of your messages which are also codified in the draft resolution and in the compromise amendments. I would pick up three particular messages, the first being that it is essential to relaunch the reforms in full so that the fundamental freedoms of Turkish citizens are enhanced and Turkey is itself helped to meet the EU Copenhagen criteria. The second message is that citizens’ rights must be respected in the everyday life of society. I share your concern in compromise Amendment 32 about the excessive use of force by Turkish police against demonstrators at this year’s May Day rally in Istanbul. It is important that we reaffirm that the freedom of association and the peaceful operation of trade unions represent a fundamental right under the European Convention of Human Rights. The third and final message is that the European Parliament is clearly very concerned about the closure case. Closing down a political party is not, and cannot be, business as usual. It cannot be taken lightly in a European democracy. So there is much at stake again this year in Turkey and in EU-Turkey relations. The best medicine to truly revitalise Turkey’s EU accession process is to ensure that the reforms move forward, that a genuine political dialogue is started in Turkey and that both democracy and secularism are respected."@en4
lpv:translated text
"Vážená paní předsedající, chci poděkovat zpravodajce a poslancům za velmi vážnou a zodpovědnou diskusi v tomto období důležitém pro vztahy Evropské unie s Tureckem. Beru na vědomí všechna vaše poselství, která jsou zakotvená i v návrhu usnesení a v kompromisních pozměňovacích návrzích. Vyberu tři konkrétní myšlenky, z nichž první hovoří o tom, že je nezbytné znovu zahájit v plné míře reformy, aby se lépe dodržovaly základní svobody tureckých občanů a pomohlo se Turecku splnit kodaňská kritéria EU. Druhý vzkaz hovoří o tom, že práva občanů se musí dodržovat v každodenním životě společnosti. Souhlasím s vašimi obavami vyjádřenými v kompromisním pozměňovacím návrhu č. 32 v souvislosti s nepřiměřeným použitím síly tureckou policií proti demonstrantům na letošním prvomájovém shromáždění v Istanbulu. Je důležité, abychom znovu zdůraznili, že svoboda shromažďování a mírové fungování odborů představuje základní právo Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Třetí závěrečné poselství se týká zjevně hlubokého znepokojení Evropského parlamentu v souvislosti s případem zákazu politické strany. Rozpouštění politických stran není a nemůže být běžnou praxí. Evropská demokracie to nemůže brát na lehkou váhu. Takže i tento rok jde opět o mnoho v Turecku i ve vztazích Turecka s Evropskou unií. Nejlepším lékem, který by skutečně pomohl oživit přístupový proces Turecka, je zajistit pokračování reforem, začít skutečný politický dialog v Turecku a respektovat demokracii a sekularismus."@cs1
". Fru formand! Jeg vil gerne takke ordføreren og medlemmerne for en meget seriøs og ansvarlig debat på et meget kritisk tidspunkt for forbindelserne mellem EU og Tyrkiet. Jeg har taget behørigt hensyn til Deres meddelelser, som også er kodificeret i udkastet til forslag til beslutning og i kompromisændringsforslagene. Jeg vil gerne udvælge tre bestemte meddelelser. Den første omhandler det faktum, at det er afgørende fuldstændigt at genindføre reformerne, så den tyrkiske befolknings grundlæggende friheder styrkes, og Tyrkiet selv bidrager til at opfylde Københavnskriterierne. Den anden meddelelse er, at borgernes rettigheder skal respekteres i samfundets dagligdag. Jeg deler Deres bekymring i kompromisændringsforslag 32 om det tyrkiske politis omfattende magtanvendelse over for demonstranter ved dette års 1. maj-møde i Istanbul. Det er vigtigt, at vi gentager, at foreningsfrihed og den fredelige organisering af fagforbund udgør en grundlæggende rettighed i henhold til den europæiske menneskerettighedskonvention. Den tredje og sidste meddelelse er, at Europa-Parlamentet klart er bekymret over sagen om lukning af et parti. Det at lukke et parti er ikke og må ikke være et status quo-scenarium. Der må ikke tages let derpå i et europæisk demokrati. Igen i år er der meget på spil for Tyrkiet med hensyn til forbindelserne mellem EU og Tyrkiet. Den bedste metode til fuldstændigt at puste nyt liv i Tyrkiets tiltrædelsesproces af EU er at sikre, at der sker fremskridt i forbindelse med reformerne, og at der indledes en fælles politisk dialog i Tyrkiet, samt at såvel demokrati som sekularisme respekteres."@da2
". − Frau Präsidentin! Ich danke zunächst der Berichterstatterin und den Abgeordneten für diese sehr ernsthafte und verantwortungsvolle Aussprache zu einem für die Beziehungen EU-Türkei sehr kritischen Zeitpunkt. Ich habe Ihre Botschaften, die auch im Entschließungsentwurf und in den Kompromissänderungsanträgen verankert sind, zur Kenntnis genommen. Drei dieser Botschaften würde ich gerne besonders hervorheben, und zwar erstens, dass es unerlässlich ist, sich ab sofort mit ganzer Kraft für die Reformen einzusetzen, damit die Situation der türkischen Bürger in Bezug auf die Grundrechte verbessert werden und der Türkei somit geholfen werden kann, die Kopenhagener Kriterien der EU zu erfüllen. Die zweite Botschaft ist, dass die Bürgerrechte im gesellschaftlichen Alltag geachtet werden müssen. Ich teile Ihre in Kompromissänderungsantrag 32 geäußerte Besorgnis über die unverhältnismäßige Gewalt gegen Demonstranten durch die türkische Polizei bei den diesjährigen Kundgebungen zum Maifeiertag in Istanbul. Es ist unbedingt erforderlich, nochmals klarzustellen, dass die Versammlungsfreiheit und die friedliche Arbeit von Gewerkschaften ein in der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte verbrieftes Grundrecht darstellen. Die dritte und letzte Botschaft macht deutlich, dass das Europäische Parlament eindeutig hinsichtlich des Parteiverbots große Bedenken hegt. Die Schließung einer politischen Partei ist kein normaler Vorgang und kann dies auch niemals sein. In einer europäischen Demokratie darf man so etwas nicht auf die leichte Schulter nehmen. Somit steht dieses Jahr wieder einmal einiges auf dem Spiel für die Türkei und für die Beziehungen zwischen der EU und der Türkei. Das beste Mittel zur Wiederbelebung des EU-Beitrittsprozesses der Türkei wäre, dafür zu sorgen, dass die Reformen voranschreiten, dass ein wirklicher politischer Dialog in der Türkei begonnen wird und dass sowohl Demokratie als auch Säkularität respektiert werden."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και τα μέλη του Κοινοβουλίου για την ιδιαίτερα σοβαρή και υπεύθυνη συζήτηση σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για τις σχέσεις της Τουρκίας με την ΕΕ. Έχω λάβει δεόντως υπόψη τα μηνύματά σας τα οποία κωδικοποιούνται επίσης στο σχέδιο ψηφίσματος και στις συμβιβαστικές τροπολογίες. Θα ήθελα να αναφερθώ σε τρία συγκεκριμένα μηνύματα, εκ των οποίων το πρώτο είναι η ουσιώδης σημασία της πλήρους επανεκκίνησης των μεταρρυθμίσεων ώστε να ενισχυθούν οι θεμελιώδεις ελευθερίες των τούρκων πολιτών και η ίδια η Τουρκία να βοηθηθεί στο να εκπληρώσει τα κριτήρια της Κοπεγχάγης. Το δεύτερο μήνυμα είναι ότι τα δικαιώματα των πολιτών πρέπει να γίνονται σεβαστά στην καθημερινή ζωή. Συμμερίζομαι την ανησυχία σας στη συμβιβαστική τροπολογία 32 σχετικά με την υπερβολική χρήση βίας από την τουρκική αστυνομία κατά των διαδηλωτών στη φετινή διαδήλωση για την εργατική πρωτομαγιά στην Κωνσταντινούπολη. Είναι σημαντικό να επιβεβαιώσουμε εκ νέου ότι η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και η ειρηνική λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα βάσει της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Το τρίτο και τελευταίο μήνυμα είναι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προφανώς ανησυχεί ιδιαίτερα σχετικά με την υπόθεση απαγόρευσης των πολιτικών κομμάτων. Το κλείσιμο ενός πολιτικού κόμματος δεν είναι και δεν μπορεί να είναι συνηθισμένη εργασία. Δεν μπορούμε το δούμε αδιάφορα σε μια ευρωπαϊκή δημοκρατία. Επομένως, διακυβεύονται πολλά και πάλι αυτό το έτος στην Τουρκία και στις σχέσεις της ΕΕ με την Τουρκία. Το καλύτερο φάρμακο για την πραγματική αναζωογόνηση της διαδικασίας προσχώρησης της Τουρκίας στην ΕΕ είναι να διασφαλιστεί ότι οι μεταρρυθμίσεις προχωράνε, ότι έχει ξεκινήσει γνήσιος πολιτικός διάλογος στην Τουρκία και ότι γίνεται σεβαστή τόσο η δημοκρατία όσο και ο κοσμικός χαρακτήρας της χώρας."@el10
"Señora Presidenta, deseo dar las gracias a la ponente y a sus Señorías por un debate muy serio y responsable en un momento crítico para las relaciones UE-Turquía. He tomado nota de sus mensajes, que también se han codificado en el proyecto de Resolución y en las enmiendas de transacción. Desearía centrarme en tres mensajes concretos. El primero de ellos es que es fundamental relanzar plenamente las reformas, de modo que se potencien las libertades fundamentales de los ciudadanos turcos y se ayude a la propia Turquía a cumplir los criterios de Copenhague. El segundo mensaje consiste en que los derechos de los ciudadanos deben respetarse en la vida cotidiana de la sociedad. Comparto la preocupación expresada en la enmienda de transacción 32 sobre el uso excesivo de la fuerza ejercido por la policía turca en contra de los participantes en la manifestación del primero de mayo de este año. Es importante que insistamos en que la libertad de asociación y el funcionamiento pacífico de los sindicatos representan un derecho fundamental con arreglo al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos. El tercer y último mensaje se refiere a que el Parlamento Europeo está, obviamente, muy preocupado por el asunto de la ilegalización del partido. Ilegalizar un partido no es y no puede ser un asunto común. No se puede tomar a la ligera en una democracia europea. Así pues, este año vuelve a haber mucho en juego en Turquía y en las relaciones UE-Turquía. La mejor medicina para revitalizar verdaderamente el proceso de adhesión de Turquía a la UE consiste en garantizar que las reformas avancen, que se entable un verdadero diálogo político en Turquía y que se respeten la democracia y el laicismo."@es21
"Proua juhataja, ma tahan tänada raportööri ja parlamendiliikmeid väga tõsise ja vastutustundliku arutelu eest ELi-Türgi suhete jaoks väga kriitilisel ajal. Ma olen arvesse võtnud teie sõnumeid, mis on sõnastatud ka resolutsiooni ettepanekus ja kompromissmuudatusettepanekutes. Eriti tahaksin välja tuua kolm konkreetset sõnumi. Neist esimene on, et oluline on reformide täielik taaskäivitamine, et suurendada Türgi kodanike põhivabadusi ning aidata Türgil endal täita ELi Kopenhaageni kriteeriume. Teine sõnum on, et kodanike õigusi tuleb austada ühiskonna igapäevaelus. Ma jagan teie kompromissmuudatusettepanekus nr 32 väljendatud muret Türgi politsei liigse jõukasutuse pärast käesoleva aasta 1. mai meeleavaldustel osalejate vastu Istanbulis. Oluline on taas kinnitada, et ühinemisvabadus ja ametiühingute rahumeelne tegutsemine on Euroopa inimõiguste konventsiooni kohaselt põhiõigus. Kolmas ja viimane sõnum on, et Euroopa Parlament on selgelt väga mures erakonna sulgemise kohtuasja pärast. Erakonna sulgemine ei ole ja ei saagi olla igapäevane asi. Euroopa demokraatias ei saa sellesse kergelt suhtuda. Seega on Türgis ja ELi-Türgi suhetes ka sel aastal palju kaalul. Parim ravim Türgi ühinemisprotsessi reaalseks taaselustamiseks on tagada reformide edasiliikumine, tõelise poliitilise dialoogi alustamine Türgis ning austus demokraatia ja ilmalikkuse suhtes."@et5
"Arvoisa puhemies, kiitän esittelijää ja parlamentin jäseniä hyvin vakavasta ja vastuullisesta keskustelusta EU:n ja Turkin suhteiden kannalta kriittisenä ajankohtana. Olen pannut tarkkaan merkille viestinne, jotka esitetään myös päätöslauselmaluonnoksessa ja kompromissitarkistuksissa. Haluan tarkastella kolmea viestiä, joista ensimmäinen on, että on olennaista käynnistää täysimääräiset uudistukset, jotta Turkin kansalaisten perusvapaudet turvataan ja Turkkia itseään autetaan täyttämään EU:n Kööpenhaminan kriteerit. Toinen viesti on se, että kansalaisten oikeuksia on kunnioitettava yhteiskunnan jokapäiväisessä elämässä. Jaan kompromissitarkistuksessa 32 esittämänne huolen Turkin poliisin liiallisesta voimankäytöstä mielenosoittajia kohtaan Istanbulissa vappuna järjestetyssä kokoontumisessa. Meidän on tärkeää vahvistaa, että yhdistymisvapaus ja ammattiliittojen rauhanomainen toiminta ovat Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaan perusoikeuksia. Kolmas ja viimeinen viesti on se, että Euroopan parlamentti on hyvin huolestunut puolueen kieltämisestä. Poliittisen puolueen kieltäminen ei ole eikä voi olla tavanomaista. Siihen ei voida suhtautua kevyesti eurooppalaisessa demokratiassa. Tänä vuonnakin Turkissa ja EU:n ja Turkin välisissä suhteissa on paljon pelissä. Parhaat lääkkeet Turkin liittymisprosessin todelliseen piristämiseen ovat varmistaa uudistusten edistyminen, käynnistää aito poliittinen vuoropuhelu Turkissa ja kunnioittaa niin demokratiaa kuin sekularismiakin."@fi7
"Madame la Présidente, je souhaite remercier le rapporteur et les députés pour ce débat posé et responsable à un moment très critique des relations entre l’Union européenne et la Turquie. J’ai bien pris note de vos messages, qui sont également codifiés dans le projet de résolution et dans les amendements de compromis. J’aimerais reprendre trois messages en particulier. Le premier, c’est qu’il est essentiel de relancer pleinement les réformes pour améliorer les libertés fondamentales des citoyens turcs et d’aider la Turquie à progresser sur la voie des critères de Copenhague. Le deuxième message, c’est que les droits des citoyens doivent être respectés dans la vie quotidienne de la société. Je partage la préoccupation que vous avez exprimée dans l’amendement 32 concernant l’utilisation d’une force excessive par la police turque contre les manifestants lors de la manifestation du 1 mai de cette année à Istanbul. Il est important de répéter que la liberté d’association et le fonctionnement pacifique de syndicats représentent un droit fondamental au titre de la Convention européenne des droits de l’homme. Le troisième et dernier message, c’est que le Parlement européen est très préoccupé par la procédure judiciaire en dissolution actuellement en cours. Interdire un parti politique n’est pas, et ne peut pas être, une procédure anodine. C’est quelque chose qu’une démocratie européenne ne peut pas prendre à la légère. Cette année encore, les enjeux sont donc de taille dans les relations entre la Turquie et l’Union européenne. Le meilleur remède pour revitaliser réellement le processus d’adhésion de la Turquie à l’Union européenne consiste à faire progresser les réformes, à lancer un véritable dialogue politique en Turquie et à respecter la démocratie et la laïcité."@fr8
"Elnök asszony, megköszönöm az előadónak, valamint a képviselőknek a nagyon komoly és felelősségteljes vitát, amelyet az EU-török kapcsolatoknak egy igen kritikus időszakában folytattak le. Három meghatározott üzenetre koncentrálnék. Az első, hogy elengedhetetlen a reformok teljes körű újraindítása annak érdekében, hogy a török polgárok alapvető szabadságai erősödjenek, és hogy Törökországot, magát az EU segíthesse a koppenhágai kritériumok teljesítésében. A második üzenet: a polgárok jogait a társadalom mindennapi életében tiszteletben kell tartani. Osztom a 32. számú kompromisszumos módosításban jelzett aggodalmukat, a török rendőrség által az idei isztambuli május 1-i tüntetőkkel szemben alkalmazott túlzott erőszak miatt. Fontos annak megerősítése, hogy az egyesülési szabadság és a szakszervezetek békés működése az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény szerint alapvető jogoknak minősülnek. A harmadik, és utolsó üzenet: az Európai Parlament nagyon aggódik a betiltások ügye miatt. Egy politikai párt betiltása nem tekinthető mindennapi eseménynek. Ezt komolyan veszik egy európai demokráciában. Tehát, idén is igen nagy tétek forognak kockán Törökországban, az EU-török kapcsolatokban. Törökország uniós csatlakozása újraélesztésének legjobb gyógymódja az, ha Törökország biztosítja a reformok kibontakozását, ha őszinte politikai párbeszéd kezdődik az országban, és ha mind a demokráciát, mind a szekularizmust tiszteletben tartják."@hu11
". − Signora Presidente, desidero ringraziare il relatore e gli onorevoli deputati per questa discussione decisamente seria e responsabile in un momento molto critico per le relazioni UE-Turchia. Ho preso debitamente nota dei vostri messaggi, che sono altresì codificati nel progetto di risoluzione e negli emendamenti di compromesso. Desidero prendere tre messaggi in particolare, il primo è che è fondamentale rilanciare appieno le riforme in modo tale da promuovere le libertà fondamentali dei cittadini turchi e da aiutare la Turchia stessa a rispettare i criteri di Copenaghen dell’UE. Il secondo messaggio è che i diritti dei cittadini debbano essere rispettati nella vita quotidiana della società. Condivido la vostra preoccupazione per l’emendamento n. 32 circa l’uso eccessivo della forza da parte della polizia turca contro i dimostranti in occasione della manifestazione del 1° maggio di quest’anno a Istanbul. E’ importante riaffermare che la libertà di associazione e del funzionamento pacifico dei sindacati rappresenta un diritto fondamentale nel quadro della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il terzo e ultimo messaggio è che il Parlamento europeo è chiaramente molto preoccupato riguardo al caso di chiusura. Chiudere un partito politico non è, e non può essere, una questione di ordinaria amministrazione. Non può essere presa alla leggera in una democrazia europea. Vi è pertanto molto in gioco anche quest’anno in Turchia e nelle relazioni UE-Turchia. La miglior cura per rivitalizzare veramente il processo di adesione della Turchia nell’UE è garantire che le riforme procedano, che in Turchia sia avviato un sincero dialogo politico e che siano rispettate sia la democrazia che la laicità."@it12
"Ponia Pirmininke, noriu padėkoti pranešėjai ir nariams už labai rimtą ir atsakingą diskusiją, vykstančią lemiamu ES ir Turkijos santykiams metu. Aš atkreipiau dėmesį į jūsų teiginius, kurie taip pat atsispindi rezoliucijos projekte ir kompromisinėse pataisose. Noriu atkreipti dėmesį į tris teiginius. Visų pirma į tai, kad būtina iš naujo vykdyti reformas, siekiant įtvirtinti pagrindines Turkijos piliečių teises, kad Turkijai būtų paprasčiau vadovautis ES Kopenhagos kriterijais. Antrasis teiginys nurodo, kad piliečių teisės turi būti gerbiamos kasdieniame visuomenės gyvenime. Man taip pat nesvetimas jūsų nerimas dėl 32 pataisos, susijusios su įvykiais, kai policija panaudojo jėgą susidorodama su demonstrantais šių metų gegužės 1 d. Stambule. Būtina dar kartą patvirtinti, kad teisė kurti susivienijimus ir sklandus profesinių sąjungų darbas yra pagrindinės teisės, nurodytos Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje. Trečias, paskutinis, teiginys, kurį noriu paminėti, susijęs su nerimu, kurį Europos Parlamentui kelia bylos išsprendimas. Politinės partijos veiklos nutraukimas nėra ir negali būti laikomas įprastu reiškiniu. Demokratinėje Europoje to negalima pateisinti. Todėl reikia pripažinti, kad šiais metais Turkijos laukia nemažai darbų, siekiant glaudžių santykių su ES. Efektyviausias būdas užtikrinti Turkijos įstojimo į ES sėkmę yra garantuoti, kad reformos bus toliau vykdomos, kad Turkijoje bus pradėtas tikras politinis dialogas ir kad bus rodoma pagarba demokratijos ir pasaulietiniams principams."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, es gribu pateikties referentei un Parlamenta deputātiem par ļoti nopietnajām un atbildīgajām debatēm ES un Turcijas attiecībām ļoti kritiskajā brīdī. Es esmu nopietni ņēmis vērā jūsu piezīmes, kuras ir arī kodificētas rezolūcijas projektā un kompromisa grozījumos. Es runāšu par trim atsevišķiem vēstījumiem, pirmais no tiem – ir svarīgi atsākt reformas pilnībā, lai tiktu veicinātas Turcijas pilsoņu pamatbrīvības, un pati Turcija varētu izpildīt ES Kopenhāgenas kritērijus. Otrs vēstījums ir tāds, ka sabiedrības ikdienas dzīvē ir jāievēro pilsoņu tiesības. Es piekrītu jūsu bažām 32. kompromisa grozījumā par pārmērīgu Turcijas policijas spēku izmantošanu pret demonstrantiem šī gada maija svētku rallijā Stambulā. Ir svarīgi, ka mēs atkārtoti apliecinām, ka asociāciju veidošanas brīvība un tirdzniecības apvienību mierīga darbība ir pamata tiesības saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību konvenciju. Trešais un pēdējais vēstījums ir, ka Eiropas Parlaments nepārprotami ir ļoti nobažījies par politiskās partijas aizliegšanu. Politiskās partijas likvidēšana nav un nevar būt līdzīga parastai uzņēmējdarbībai. Eiropas demokrātijas apstākļos tam nedrīkst nepievērst uzmanību. Tādējādi šogad Turcijā un ES un Turcijas attiecībās daudz kas ir likts uz spēles. Vislabākais līdzeklis, lai patiešām atsāktu Turcijas iestāšanās sarunu procesu, ir nodrošināt reformu turpināšanu, uzsākt patiesu politisku dialogu Turcijā un respektēt demokrātiju un laicīgo dzīvi."@lv13
"Madam President, I want to thank the rapporteur and the Members for a very serious and responsible debate at a very critical time for EU-Turkey relations. I have taken due note of your messages which are also codified in the draft resolution and in the compromise amendments. I would pick up three particular messages, the first being that it is essential to relaunch the reforms in full so that the fundamental freedoms of Turkish citizens are enhanced and Turkey is itself helped to meet the EU Copenhagen criteria. The second message is that citizens’ rights must be respected in the everyday life of society. I share your concern in compromise Amendment 32 about the excessive use of force by Turkish police against demonstrators at this year’s May Day rally in Istanbul. It is important that we reaffirm that the freedom of association and the peaceful operation of trade unions represent a fundamental right under the European Convention of Human Rights. The third and final message is that the European Parliament is clearly very concerned about the closure case. Closing down a political party is not, and cannot be, business as usual. It cannot be taken lightly in a European democracy. So there is much at stake again this year in Turkey and in EU-Turkey relations. The best medicine to truly revitalise Turkey’s EU accession process is to ensure that the reforms move forward, that a genuine political dialogue is started in Turkey and that both democracy and secularism are respected."@mt15
"Voorzitter, ik wil de rapporteur en de leden bedanken voor het zeer serieuze en verantwoordelijke debat op een zeer belangrijk moment in de betrekkingen tussen de EU en Turkije. Ik heb de nodige aandacht geschonken aan uw berichten, die ook in de ontwerpresolutie en in de compromisamendementen zijn vastgelegd. Ik wil hier graag drie specifieke berichten uithalen. Het eerste is dat het van cruciaal belang is opnieuw met de hervormingen in hun geheel te beginnen, zodat de fundamentele vrijheden van Turkse burgers worden verbeterd en Turkije zelf gemakkelijker aan de Kopenhagen-criteria van de EU kan voldoen. Het tweede bericht is dat burgerrechten, in het leven van alledag, in de maatschappij moeten worden gerespecteerd. Ik deel uw zorgen in compromisamendement 32 over het bovenmatige gebruik van geweld tegen demonstranten door de Turkse politie tijdens een bijeenkomst op de dag van de arbeid dit jaar in Istanbul. Het is belangrijk er nog eens op te wijzen dat vrijheid van vereniging en het ongestoord opereren van vakbewegingen krachtens het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, tot de grondrechten behoren. Het derde en laatste bericht is dat het Europees Parlement duidelijk erg bezorgd is over de verbodskwestie. Het verbieden van een politieke partij is geen normale gang van zaken en kán dit ook niet zijn. Het kan in een Europese democratie niet lichtvaardig worden opgevat. Dus er staat dit jaar in Turkije en in de betrekkingen tussen de EU en Turkije weer veel op het spel. Het beste middel om Turkije’s proces van toetreding tot de EU werkelijk nieuw leven in te blazen, is ervoor te zorgen dat de hervormingen verdergaan, dat er in Turkije een echte politieke dialoog gevoerd gaat worden en dat zowel de democratie als het secularisme worden gerespecteerd."@nl3
"Pani przewodnicząca! Pragnę podziękować sprawozdawczyni z bardzo poważną i odpowiedzialną debatę w okresie tak bardzo krytycznym dla stosunków na linii UE-Turcja. Zwróciłem należytą uwagę na wasze przesłania, które znajdują się również w projekcie rezolucji i w poprawkach Przedstawię trzy wybrane; pierwsza z nich dotyczy tego, że zasadnicze znaczenie ma ponowne i pełne uruchomienie reform, tak aby zwiększyć zakres podstawowych wolności obywateli Turcji, a Turcja pomogła sobie w spełnieniu kryteriów kopenhaskich UE. Druga wiadomość jest taka, że prawa obywatelskie muszą być przestrzegane w życiu codziennym społeczeństwa. Podzielam państwa obawy w poprawce kompromisowej 32 dotyczącej nadmiernego użycia siły przez turecką policję przeciw demonstrantom w czasie tegorocznego pochodu pierwszomajowego w Istambule. Ważne jest, abyśmy potwierdzili, że wolność stowarzyszania się i pokojowe działanie związków zawodowych stanowi prawo podstawowe, zgodnie z Europejską Konwencją Praw Człowieka. Trzecie i ostatnie przesłanie jest takie, że Parlament Europejski jest wyraźnie bardzo zaniepokojony sprawą delegalizacji. Rozwiązywanie partii politycznej nie jest i nie może być zwykłym wydarzeniem. W Europejskiej demokracji nie można traktować tego lekko. A więc w tym roku wiele aspektów w Turcji i w stosunkach UE-Turcja jest ponownie zagrożonych. Najlepszym lekarstwem, które naprawdę ożywi proces akcesji Turcji do UE jest zagwarantowanie, że reformy posuwają się do przodu, że w Turcji rozpoczął się prawdziwy polityczny dialog i że respektuje się zarówno demokrację, jak i świeckość."@pl16
"Senhora Presidente, queria agradecer à relatora e aos membros desta Assembleia o debate sério e responsável numa altura tão crítica para as relações entre a Turquia e a União Europeia. Tomei devida nota das vossas mensagens, as quais se encontram também codificadas na proposta de resolução e nas alterações de compromisso. Destacaria sobretudo três mensagens, sendo a primeira que é essencial relançar cabalmente as reformas de modo a reforçar as liberdades fundamentais dos cidadãos turcos e ajudar a própria Turquia a cumprir os critérios estipulados pela UE em Copenhaga. A segunda mensagem refere-se às liberdades dos cidadãos que devem ser respeitadas na vida quotidiana da sociedade. Partilho a sua preocupação quanto à alteração de compromisso 32 relativa ao uso excessivo da força pela polícia turca contra os participantes na manifestação do 1º de Maio deste ano em Istambul. É importante reafirmar que a liberdade de associação e as acções pacíficas dos sindicatos representam um direito fundamental ao abrigo da Convenção Europeia dos Direitos Humanos. A terceira e última mensagem prende-se com a nítida preocupação do Parlamento Europeu com o processo de encerramento de um partido político, que não é uma situação normal, nem pode ser tratada como tal, não podendo ser encarada com ligeireza numa democracia europeia. Por conseguinte, há muito em jogo de novo este ano na Turquia assim como nas relações UE-Turquia. O melhor remédio para uma verdadeira revitalização do processo de adesão da Turquia à União Europeia é assegurar o avanço das reformas, o início de um genuíno debate político, e o respeito tanto da democracia como do laicismo."@pt17
"Madam President, I want to thank the rapporteur and the Members for a very serious and responsible debate at a very critical time for EU-Turkey relations. I have taken due note of your messages which are also codified in the draft resolution and in the compromise amendments. I would pick up three particular messages, the first being that it is essential to relaunch the reforms in full so that the fundamental freedoms of Turkish citizens are enhanced and Turkey is itself helped to meet the EU Copenhagen criteria. The second message is that citizens’ rights must be respected in the everyday life of society. I share your concern in compromise Amendment 32 about the excessive use of force by Turkish police against demonstrators at this year’s May Day rally in Istanbul. It is important that we reaffirm that the freedom of association and the peaceful operation of trade unions represent a fundamental right under the European Convention of Human Rights. The third and final message is that the European Parliament is clearly very concerned about the closure case. Closing down a political party is not, and cannot be, business as usual. It cannot be taken lightly in a European democracy. So there is much at stake again this year in Turkey and in EU-Turkey relations. The best medicine to truly revitalise Turkey’s EU accession process is to ensure that the reforms move forward, that a genuine political dialogue is started in Turkey and that both democracy and secularism are respected."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, chcem sa poďakovať spravodajkyni a poslancom za veľmi vážnu a zodpovednú diskusiu v tomto dôležitom období pre vzťahy Európskej únie s Tureckom. Beriem na vedomie všetky vaše posolstvá, ktoré sú zakotvené aj v návrhu uznesenia a v kompromisných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch. Vyberiem tri konkrétne myšlienky, z ktorých prvá hovorí o tom, že je nevyhnutné znovu začať v plnej miere reformy, aby sa viac dodržiavali základné slobody tureckých občanov a pomohlo sa Turecku splniť kodanské kritériá EÚ. Druhý odkaz hovorí o tom, že práva občanov sa musia rešpektovať v každodennom živote spoločnosti. Súhlasím s vašimi obavami vyjadrenými v kompromisnom pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu č. 32 v súvislosti s neprimeraným použitím sily tureckou políciou proti demonštrantom na tohtoročnom prvomájovom zhromaždení v Istanbule. Je dôležité, aby sme znovu zdôraznili, že sloboda združovania a mierové fungovanie odborov predstavuje základné právo Európskeho dohovoru o základných ľudských právach a slobodách. Tretie a záverečné posolstvo sa týka zjavne hlbokého znepokojenia Európskeho parlamentu v súvislosti s prípadom zákazu politickej strany. Rozpúšťanie politických strán nie je, a ani nemôže predstavovať bežnú prax. Európska demokracia toto nemôže brať na ľahkú váhu. Takže aj tento rok ide opäť o veľa v Turecku a vo vzťahoch Turecka s Európskou úniou. Najlepším liekom, ktorý by skutočne pomohol oživiť prístupový proces Turecka, je zabezpečiť napredovanie reforiem, začať skutočný politický dialóg v Turecku a rešpektovať demokraciu a sekularizmus."@sk19
". Gospa predsednica, zahvaljujem se poročevalki in poslancem za zelo resno in odgovorno razpravo v času, ki je zelo pomemben za odnose med EU in Turčijo. Ustrezno sem upošteval vaše izjave, ki so izražene tudi v osnutku resolucije in kompromisnih predlogih sprememb. Poudarjam tri izjave, pri čemer je prva ta, da je bistveno ponovno začeti s celostnim izvajanjem reform, kar bi okrepilo temeljne svoboščine turških državljanov in pomagalo Turčiji pri izpolnjevanju københavnskih meril EU. Druga izjava je ta, da je treba spoštovati pravice državljanov v vsakdanjem življenju. Strinjam se s kompromisnim predlogom spremembe 32, ki izraža zaskrbljenost glede uporabe prekomerne sile policije proti demonstrantom na letošnjem prvomajskem shodu v Istanbulu. Ponovno je treba poudariti, da svoboda združevanja in miroljubnega delovanja sindikatov predstavlja temeljno pravico v okviru evropske konvencije o človekovih pravicah. Tretja in zadnja izjava je ta, da je Evropski parlament očitno zelo zaskrbljen glede prepovedi. Prepoved politične stranke ni niti ne sme biti nekaj običajnega. To je nesprejemljivo v evropski demokraciji. Tudi letos so Turčija in njeni odnosi z EU v nevarnosti. Najboljši način, kako izboljšati pristopni proces Turčije k EU, je zagotoviti, da se reforme izvajajo še naprej, da se v Turčiji vzpostavi resnični politični dialog ter da se spoštujeta demokracija in posvetnost."@sl20
"Fru talman! Jag vill tacka föredraganden och ledamöterna för en mycket seriös och ansvarsfull debatt vid en mycket kritisk tidpunkt i förbindelserna mellan EU och Turkiet. Jag har vederbörligen noterat era budskap, som även kodifieras i resolutionsförslaget och i kompromissändringsförslagen. Jag tar särskilt till mig tre särskilda budskap, för det första att det är nödvändigt att blåsa nytt liv i reformerna så att de turkiska medborgarnas grundläggande friheter stärks och Turkiet får hjälp med att uppfylla EU:s Köpenhamnskriterier. Det andra budskapet är att medborgarnas rättigheter måste respekteras i det dagliga livet i samhället. Jag delar den oro som ni uttrycker i kompromissändringsförslag 32 om den turkiska polisens överdrivna bruk av våld mot demonstranter vid årets förstamajmöte i Istanbul. Det är viktigt att vi upprepar att mötesfrihet och fackföreningars fredliga verksamhet är en grundläggande rättighet enligt Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Det tredje och sista budskapet är att Europaparlamentet med all rätt är mycket oroat över stängningsärendet. Att stänga ett politiskt parti är inte och får inte höra till det normala för dagen. Man kan inte ta lätt på en sådan sak i en europeisk demokrati. Det står alltså mycket på spel för Turkiet i år och för förbindelserna mellan EU och Turkiet. Den bästa medicinen för att verkligen blåsa nytt liv i Turkiets EU-anslutningsprocess är att se till att arbetet med reformerna går framåt, att en verklig politisk dialog inleds i Turkiet och att både demokratin och sekularismen respekteras."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Olli Rehn,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph