Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-101"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.4.3-101"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κυρία Πρόεδρε, όλοι γνωρίζουμε ότι σήμερα στην Κύπρο επικρατεί ένα καινούργιο κλίμα. Και οι Ελληνοκύπριοι και οι Τουρκοκύπριοι θέλουν λύση του Κυπριακού προβλήματος και ενδιαφέρονται να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα της Κύπρου, τα συμφέροντα τόσο των Τουρκοκυπρίων, όσο και των Ελληνοκυπρίων. Εδώ είναι ακριβώς που παρεμβάλλεται ο ρόλος της Τουρκίας. Η Τουρκία κατέχει στρατιωτικά τμήμα της Κύπρου. Ελέγχει πολιτικά την κατάσταση και είναι η ώρα να αντιληφθεί ότι πρέπει να εγκαταλείψει αυτήν την πολιτική. Είναι προς το συμφέρον της Τουρκίας να λυθεί το Κυπριακό πρόβλημα. Προπαντός ο στρατός, ο οποίος παρεμβαίνει κατά τρόπον αρνητικό στην όλη διαδικασία, χρειάζεται να αντιληφθεί ότι το Κυπριακό πρόβλημα πρέπει να λυθεί. Είναι καιρός και η κατοχή και η παρέμβαση της Τουρκίας να εκλείψει, ώστε Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι να ζήσουν ειρηνικά μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε να το κάνουμε και πιστεύω ότι μπορούμε να ζήσουμε ειρηνικά."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážená paní předsedající, všichni víme, že dnes už na Kypru vládne nová atmosféra. Kyperští Řekové a Turci si přejí vyřešit kyperskou otázku v zájmu své země ve prospěch obou stran. A v tomto okamžiku přichází na scénu Turecko, protože turecké ozbrojené síly okupují část Kypru. Turecko kontroluje politicky situaci a nastal čas, aby si uvědomilo, že musí takovéto politiky zanechat. Je v zájmu Turecka, aby se kyperská otázka vyřešila. Zejména armáda, která negativně zasahuje do celého procesu, musí pochopit, že je potřeba kyperskou otázku vyřešit. Je nejvyšší čas, aby skončila turecká okupace a zasahování, aby kyperští Řekové i Turci mohli žít společně v míru v Evropské unii. Můžeme toho dosáhnout a jsem přesvědčen, že můžeme žít v míru."@cs1
"Fru formand! Vi ved alle, at stemningen i Cypern har ændret sig. Både græskcyprioter og tyrkiskcyprioter ønsker en løsning på det cypriotiske problem, og de vil gerne tjene Cyperns interesse til gavn for både tyrkiskcyprioter og græskcyprioter. Her er det netop, Tyrkiet kommer ind, idet tyrkisk militær holder en del af Cypern besat. Tyrkiet kontrollerer situationen politisk, og det er på tide, det indser, at det må opgive denne politik. Det er i Tyrkiets interesse at få løst det cypriotiske problem. Først og fremmest bør hæren, som har blandet sig på en negativ måde under hele processen, indse, at det cypriotiske problem skal løses. Det er på tide, at Tyrkiets besættelse og intervention bliver bragt til ende, så græskcyprioterne og tyrkiskcyprioterne kan leve fredeligt side om side i EU. Vi kan gøre det, og jeg tror på, at vi kan leve fredeligt side om side."@da2
"Frau Präsidentin! Uns allen ist bekannt, dass auf Zypern ein neues Klima herrscht. Sowohl die griechischen wie die türkischen Zyprioten wünschen eine Lösung des Zypernproblems und streben danach, zum Wohle beider Seiten den Interessen ihres Landes zu dienen. Just hier kommt der Faktor Türkei hinzu, da türkische Truppen einen Teil Zyperns besetzt halten. Die Türkei kontrolliert die Dinge politisch, und es ist Zeit, dass sie erkennt, dass sie diese Politik aufgeben muss. Die Lösung des Zypernproblems liegt im türkischen Interesse. Insbesondere muss die Armee, die sich in den ganzen Prozess destruktiv eingemischt hat, zur Kenntnis nehmen, dass eine Lösung des Zypernproblems notwendig ist. Es ist höchste Zeit, dass die türkische Besatzung und Einmischung ein Ende haben, damit die griechischen und die türkischen Zyprioten friedlich in der Europäischen Union zusammenleben können. Wir können das erreichen, und ich denke, dass wir in Frieden zusammenleben können."@de9
"Madam President, we all know that there is a new climate in Cyprus today. Both Greek and Turkish Cypriots want a solution to the Cyprus problem and are eager to serve the interests of their country for the good of both sides. This is precisely where Turkey is intervening, as Turkish forces are occupying part of Cyprus. Turkey is controlling the situation politically, and it is time it realised that it has to abandon this policy. It is in Turkey’s interests that the Cyprus problem should be solved. Above all, the army, which has been negatively interfering throughout the process, has to realise that the Cyprus problem needs to be solved. It is high time for Turkey’s occupation and interference to come to an end so that Greek and Turkish Cypriots can coexist peacefully in the EU. We can achieve this and I believe that we can live peacefully."@en4
"Señora Presidenta, todos sabemos de la existencia, hoy, de un clima nuevo en Chipre. Tanto los grecochipriotas como los turcochipriotas desean una solución al problema de Chipre y ansían servir a los intereses de su país por el bien de ambas partes. Es precisamente ahí donde interviene Turquía, ya que las fuerzas turcas ocupan una parte de Chipre. Turquía controla la situación políticamente y ha llegado ya la hora de se dé cuenta de que debe abandonar dicha política. La resolución del problema de Chipre redundará en interés de Turquía. Sobre todo el Ejército, que ha estado ejerciendo una influencia negativa a lo largo de todo el proceso, tiene que darse cuenta de que el problema de Chipre debe resolverse. Ha llegado la hora de poner fin a la ocupación y la injerencia de Turquía, de modo que los grecochipriotas y los turcochipriotas puedan convivir en paz en la UE. Podemos lograrlo y creo que podemos vivir en paz."@es21
"Proua juhataja, me kõik teame, et Küprosel valitseb täna uus õhkkond. Nii kreeklastest kui ka türklastest küproslased tahavad Küprose probleemile lahendust ning on valmis teenima oma riigi huve mõlema poole hüvanguks. Täpselt see on koht, kus Türgi vahele segab, sest Türgi väed okupeerivad üht osa Küprosest. Türgi kontrollib seda olukorda poliitiliselt ning on aeg mõista, et ta peab sellest poliitikast loobuma. Küprose probleemi lahendamine on Türgi huvides. Eelkõige peab kogu protsessi negatiivselt sekkunud sõjavägi mõistma, et Küprose probleem tuleb lahendada. On viimane aeg lõpetada Türgi okupatsioon ja sekkumine, et Kreeka ja Türgi küproslased saaks rahus ELis koos elada. Me suudame seda saavutada ja ma usun, et me suudame rahus elada."@et5
"Arvoisa puhemies, me kaikki tiedämme ilmapiirin muuttuneen Kyproksella. Sekä kreikkalaiset että Kyproksen turkkilaiset toivovat ratkaisua Kyproksen ongelmaan ja ovat halukkaita ajamaan valtionsa etuja molempien osapuolten eduksi. Juuri tässä Turkki puuttuu asiaan ja Turkin joukot miehittävät osaa Kyproksesta. Turkki valvoo tilannetta poliittisesti, ja sen on nyt ymmärrettävä, että tästä politiikasta on luovuttava. Kyproksen ongelman ratkaiseminen on Turkin edun mukaista. Ennen kaikkea koko prosessiin kielteisesti vaikuttaneen armeijan on ymmärrettävä, että Kyproksen ongelma on ratkaistava. Turkin miehityksen ja puuttumisen on korkea aika loppua, jotta Kyproksen kreikkalaiset ja turkkilaiset voivat elää rauhanomaista yhteiseloa EU:ssa. Me kykenemme tähän, ja uskon, että kykenemme rauhanomaiseen rinnakkaiseloon."@fi7
"Madame la Présidente, nous avons tous conscience de l’existence d’un nouveau climat à Chypre aujourd’hui. Les Chypriotes grecs et turcs souhaitent tout autant une solution au problème chypriote et ils ont hâte de servir les intérêts de leur pays pour le bien des deux parties. C’est précisément ici qu’intervient la Turquie, dans la mesure où les troupes turques occupent une partie de Chypre. La Turquie contrôle la situation du point de vue politique, et il est temps qu’elle comprenne qu’elle doit abandonner cette politique. La résolution du problème chypriote est également dans l’intérêt de la Turquie. C’est avant tout l’armée, qui a eu une influence négative depuis le début de ce processus, qui doit comprendre la nécessité de régler le problème chypriote. Il est temps de mettre un terme à l’occupation et à l’ingérence de la Turquie, afin que les Chypriotes grecs et turcs puissent cohabiter pacifiquement au sein de l’Union européenne. Nous pouvons y arriver, et je suis convaincue que nous pouvons cohabiter en paix."@fr8
"Elnök asszony, mindannyian tudjuk, hogy megváltozott napjainkra a ciprusi légkör. Mind a görög, mind a török ciprióták várják a megoldást a ciprusi problémát illetően, és lelkesen szolgálják hazájuk ügyét, mindkét fél javára. S pontosan ez az a pont, ahol Törökország beavatkozik, mivel török csapatok tartják megszállva Ciprus egy részét. Politikailag Törökország ellenőrzi a helyzetet, és itt az ideje annak felismerésére, hogy fel kell hagynia ezzel a politikával. Törökországnak is érdeke, hogy e probléma megoldást nyerjen. Mindenekelőtt a folyamat során mindvégig negatív módon beavatkozó hadseregnek kell felismernie azt, hogy Ciprus problémáját meg kell oldani. Elérkezett az ideje, hogy a török megszállás és beavatkozás véget érjen, és így a görög és török ciprióták békésen élhessenek egymás mellett az EU-n belül. Ezt képesek vagyunk elérni, és hiszem, hogy békében is tudunk élni egymással."@hu11
"Signora Presidente, tutti noi sappiamo che oggi c’è un’atmosfera nuova a Cipro. Sia i greco-ciprioti che i turco-ciprioti vogliono una soluzione per il problema di Cipro e sono ansiosi di servire gli interessi del loro paese per il bene di entrambe le parti. Qui è precisamente dove sta intervenendo la Turchia, in quanto le forze turche occupano parte di Cipro. La Turchia controlla politicamente la situazione ed è tempo che si renda conto di dover abbandonare tale politica. E’ negli interessi della Turchia che il problema di Cipro venga risolto. Soprattutto l’esercito, che ha interferito negativamente nel corso di tutto il processo, deve rendersi conto che il problema di Cipro deve essere risolto. E’ decisamente tempo di porre fine all’occupazione e all’ingerenza della Turchia, affinché i greco-ciprioti e turco-ciprioti possano coesistere in pace nell’UE. Possiamo riuscirci e credo che possiamo vivere in pace."@it12
"Ponia Pirmininke, visi žinome, kad šiandieninė atmosfera Kipre yra pasikeitusi. Tie graikai, tiek Turkijos kipriečiai nori, kad būtų rastas Kipro problemos sprendimas, ir siekia, kad būtų atsižvelgta į šalies interesus. Šioje srityje Turkijos veiksmai, žinoma, nėra palankūs, nes Turkijos pajėgos yra okupavusios dalį Kipro. Turkija kontroliuoja politinę situaciją, bet atėjo laikas suvokti, kad reikia atsisakyti tokios politikos. Turkija turi būti suinteresuota išspręsti Kipro problemą. Tačiau svarbiausia, kad būtinybę išspręsti Kipro klausimą suprastų armija, kuri suvaidino neigiamą vaidmenį visame procese. Pats metas baigti Turkijos okupaciją ir kišimosi politiką, kad graikai ir Turkijos kipriečiai galėtų gyventi santarvėje ES. To galima pasiekti ir aš tikiu, kad mes galime gyventi taikiai."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, mēs visi zinām, ka šobrīd Kiprā situācija ir citādāka. Gan Grieķijas, gan Turcijas kiprieši vēlas Kipras problēmas risinājumu un ar prieku ievēros savas valsts intereses abu pušu labā. Tieši šajā jautājumā iejaucas Turcija, jo tās militārie spēki okupē daļu Kipras. Turcija kontrolē situāciju politiski, un ir laiks saprast, ka tai ir jāpārtrauc šāda politika. Kipras problēmas atrisināšana ir Turcijas interesēs. Bet, galvenais, armijai, kas negatīvi ietekmē visu šo procesu, ir jāsaprot, ka Kipras problēma ir jāatrisina. Ir pēdējais laiks beigt Turcijas okupāciju un iejaukšanos, lai Grieķijas un Turcijas kiprieši varētu mierīgi pastāvēt līdzās Eiropas Savienībā. Mēs to varam panākt, un es domāju, ka mēs varam dzīvot mierīgi."@lv13
"Κυρία Πρόεδρε, όλοι γνωρίζουμε ότι σήμερα στην Κύπρο επικρατεί ένα καινούργιο κλίμα. Και οι Ελληνοκύπριοι και οι Τουρκοκύπριοι θέλουν λύση του Κυπριακού προβλήματος και ενδιαφέρονται να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα της Κύπρου, τα συμφέροντα τόσο των Τουρκοκυπρίων, όσο και των Ελληνοκυπρίων. Εδώ είναι ακριβώς που παρεμβάλλεται ο ρόλος της Τουρκίας, Η Τουρκία κατέχει στρατιωτικά τμήμα της Κύπρου. Ελέγχει πολιτικά την κατάσταση και είναι η ώρα να αντιληφθεί ότι πρέπει να εγκαταλείψει αυτήν την πολιτική. Είναι προς το συμφέρον της Τουρκίας να λυθεί το Κυπριακό πρόβλημα. Προπαντός ο στρατός, ο οποίος παρεμβαίνει κατά τρόπον αρνητικό στην όλη διαδικασία, χρειάζεται να αντιληφθεί ότι το Κυπριακό πρόβλημα πρέπει να λυθεί. Είναι καιρός και η κατοχή και η παρέμβαση της Τουρκίας να εκλείψει, ώστε Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι να ζήσουν ειρηνικά μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε να το κάνουμε και πιστεύω ότι μπορούμε να ζήσουμε ειρηνικά."@mt15
"Voorzitter, we weten allemaal dat er nu in Cyprus een ander klimaat heerst. Zowel de Griekse als de Turkse Cyprioten willen dat er een oplossing komt voor het Cypriotische probleem en willen graag, ten gunste van beide kanten, de belangen van hun land dienen. Maar dit is precies waar Turkije zich in mengt, omdat Turkse troepen een deel van Cyprus bezet houden. Turkije beheerst de situatie op politiek gebied en het wordt tijd dat het zich realiseert dat het afstand van dit beleid moet nemen. Het is in het belang van Turkije dat de kwestie Cyprus wordt opgelost. Vooral het leger, dat tijdens het gehele proces op een negatieve manier is opgetreden, moet zich realiseren dat de kwestie Cyprus moet worden opgelost. Het wordt hoog tijd dat de Turkse bezetting en inmenging stopt, zodat Griekse en Turkse Cyprioten vreedzaam in de EU kunnen samenleven. We kunnen dit bereiken en ik geloof dat we vreedzaam kunnen leven."@nl3
"Pani przewodnicząca! Wszyscy wiemy, że dziś na Cyprze panuje nowy klimat. Cypryjczycy, zarówno greccy, jak i tureccy pragną rozwiązania problemu Cypru i są gotowi służyć interesowi swojego kraju dla dobra obu stron. To właśnie tam Turcja interweniuje, ponieważ siły tureckie okupują część Cypru. Turcja kontroluje sytuację pod względem politycznym, a teraz nadszedł czas, gdy zdała sobie sprawę, że musi porzucić taką politykę. To w interesie Turcji leży rozwiązanie problemu cypryjskiego. Nade wszystko armia, która w ciągu tego całego procesu ingeruje w niego w negatywny sposób, musi zdać sobie sprawę, że problem Cypru wymaga rozwiązania. Najwyższy czas, aby turecka okupacja i ingerencja zakończyła się i aby Cypryjczycy - Grecy i Turcy - mogli pokojowo współistnieć w UE. Możemy to osiągnąć i uważam, że możemy żyć w pokoju."@pl16
"Senhora Presidente, todos sabemos que reina actualmente em Chipre um novo clima. Tanto os cipriotas gregos como os cipriotas turcos querem uma solução para o problema de Chipre e estão ansiosos por servir os interesses do seu país para bem das duas comunidades. É justamente aqui que a Turquia está a interferir, através da ocupação de uma parte de Chipre pelas forças turcas. A Turquia está a controlar a situação a nível político, e chegou a hora de este país compreender que tem de abandonar essa sua atitude. É do interesse da Turquia que o problema cipriota seja resolvido. Acima de tudo, o exército, que tem vindo a interferir negativamente ao longo de todo o processo, tem de compreender que o problema de Chipre precisa de ser resolvido. Já é tempo de pôr termo à ocupação e à interferência da Turquia, de modo a permitir a coexistência pacífica de cipriotas turcos e cipriotas gregos na UE. Podemos conseguir isso e estou convicto de que podemos viver em paz."@pt17
"Κυρία Πρόεδρε, όλοι γνωρίζουμε ότι σήμερα στην Κύπρο επικρατεί ένα καινούργιο κλίμα. Και οι Ελληνοκύπριοι και οι Τουρκοκύπριοι θέλουν λύση του Κυπριακού προβλήματος και ενδιαφέρονται να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα της Κύπρου, τα συμφέροντα τόσο των Τουρκοκυπρίων, όσο και των Ελληνοκυπρίων. Εδώ είναι ακριβώς που παρεμβάλλεται ο ρόλος της Τουρκίας, Η Τουρκία κατέχει στρατιωτικά τμήμα της Κύπρου. Ελέγχει πολιτικά την κατάσταση και είναι η ώρα να αντιληφθεί ότι πρέπει να εγκαταλείψει αυτήν την πολιτική. Είναι προς το συμφέρον της Τουρκίας να λυθεί το Κυπριακό πρόβλημα. Προπαντός ο στρατός, ο οποίος παρεμβαίνει κατά τρόπον αρνητικό στην όλη διαδικασία, χρειάζεται να αντιληφθεί ότι το Κυπριακό πρόβλημα πρέπει να λυθεί. Είναι καιρός και η κατοχή και η παρέμβαση της Τουρκίας να εκλείψει, ώστε Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι να ζήσουν ειρηνικά μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε να το κάνουμε και πιστεύω ότι μπορούμε να ζήσουμε ειρηνικά."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, všetci vieme, že dnes už na Cypre vládne nová atmosféra. Cyperskí Gréci a Turci si želajú vyriešenie cyperskej otázky v záujme svojej krajiny v prospech obidvoch strán. A v tomto momente prichádza na scénu Turecko, pretože turecké ozbrojené sily okupujú časť Cypru. Turecko situáciu kontroluje politicky a nastal čas, aby si uvedomilo, že musí takúto politiku zanechať. Je v záujme Turecka, aby sa cyperská otázka vyriešila. Najmä armáda, ktorá negatívne zasahuje do celého procesu, musí pochopiť, že je potrebné cyperskú otázku vyriešiť. Je najvyšší čas, aby sa skončila turecká okupácia a zasahovanie, aby mohli cyperskí Gréci aj Turci spolu nažívať v mieri v Európskej únii. Môžeme to dosiahnuť a som presvedčený, že môžeme žiť v mieri."@sk19
"Gospa predsednica, vsi poznamo sedanje razmere v Cipru. Grška in turška skupnost na Cipru želita rešiti ciprsko vprašanje na način, ki bi bil koristen za obe strani. Vendar Turčija ovira to rešitev, saj turške sile zasedajo del Cipra. Turška nadzoruje politične razmere, zato mora opustiti takšno politiko. V interesu Turčije je, da se ciprsko vprašanje reši. Tega se mora zavedati zlasti vojska, ki ovira celoten proces. Skrajni čas je, da Turčija umakne svojo vojsko in se preneha vmešavati, tako da bosta lahko grška in turška skupnost na Cipru v okviru EU živeli v miru in sožitju. Menim, da to lahko dosežemo in da lahko živimo v miru."@sl20
"Fru talman! Vi vet alla att det råder ett nytt klimat på Cypern i dag. Både grek- och turkcyprioterna vill ha en lösning på Cypernproblemet och är angelägna om att få tjäna sitt lands intressen till båda sidors fördel. Det är här Turkiet kommer in i bilden, eftersom turkiska trupper ockuperar en del av Cypern. Turkiet kontrollerar situationen politiskt, och det är dags att landet inser att det måste överge denna politik. Det ligger i Turkiets intresse att Cypernproblemet kan lösas. Framför allt armén, som har ingripit på ett negativt sätt under hela processen, måste inse att Cypernproblemet måste få en lösning. Det är hög tid att Turkiets ockupation och inblandning upphör så att grek- och turkcyprioterna kan leva fredligt i EU. Vi kan åstadkomma detta och jag anser att vi kan leva i fred tillsammans."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph