Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-100"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.4.3-100"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Senhora Presidente, saúdo e apoio na generalidade o relatório Ria, nomeadamente onde se manifesta preocupação quanto às implicações do processo de encerramento do Partido AK. Por outro lado, a resolução da questão de Chipre tem agora uma fabulosa oportunidade que tem de ser aproveitada. Essencial é também, como se escreve, que o Governo turco prossiga as reformas, respeitando o pluralismo e a diversidade numa Turquia democrática e secular, e que todos os cidadãos possam desenvolver a sua identidade cultural no seio do Estado democrático turco. Claro que também são necessários progressos noutros domínios, como a defesa dos direitos sindicais e maiores avanços, consagrando o caminho para a efectiva igualdade de género, mas reconhece-se no relatório Ria um conjunto de progressos necessários para a modernização da sociedade turca já efectuados. Senhora Presidente, a marcha da Turquia para a integração plena deve prosseguir nas condições acordadas pelo Conselho Europeu e votadas neste Parlamento. Nem mais nem menos."@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážená paní předsedající, obecně vítám a podporuji zprávu paní Oomen-Ruijtenové, zejména vyslovené obavy z následků případu zákazu strany AKP. Dále si myslím, že se otevřela vynikající příležitost, kterou je třeba využít k vyřešení kyperské otázky. Jak se uvádí ve zprávě, je nezbytné, aby turecká vláda uskutečnila reformy s dodržením pluralismu a různorodosti v demokratickém a sekularizovaném Turecku, aby všichni občané mohli budovat svou kulturní identitu v rámci demokratického tureckého státu. Pokrok musí samozřejmě nastat i v dalších oblastech, například v ochraně práv odborů a na cestě k reálnému zrovnoprávnění. Zpráva však uznává, že se dosáhlo velkého pokroku potřebného k modernizaci turecké společnosti. Vážená paní předsedající, postup Turecka k plné integraci musí pokračovat přesně podle podmínek, které určila Evropská rada a schválil tento Parlament. Nic více, nic méně."@cs1
"Fru formand! Generelt hilser jeg fru Ria Oomen-Ruijtens betænkning velkommen, og den har min opbakning, især dér, hvor der udtrykkes bekymring for følgerne af sagen om opløsning af AKP-partiet. Derudover har vi nu en enestående chance for at løse Cypernspørgsmålet. Som det står i rapporten, er det også vigtigt, at den tyrkiske regering fortsætter reformerne og respekterer pluralismen og diversiteten i et demokratisk og sekulært Tyrkiet, og at alle borgerne kan udfolde deres kulturelle identitet inden for rammerne af en demokratisk tyrkisk stat. Der er naturligvis også brug for fremskridt inden for andre områder, f.eks. forsvaret af fagforeningsrettigheder og større fremskridt på vejen frem mod en effektiv ligestilling af kønnene. Men det anerkendes i betænkningen, at der allerede er sket flere nødvendige fremskridt i moderniseringen af det tyrkiske samfund. Fru formand, Tyrkiets vej mod fuld integration skal fortsætte i overensstemmelse med de betingelser, der er blevet aftalt af Det Europæiske Råd og vedtaget her i Parlamentet. Hverken mere eller mindre."@da2
"Frau Präsidentin! Im Allgemeinen begrüße und unterstütze ich Frau Oomen-Ruijtens Bericht, insbesondere, was die darin zum Ausdruck kommende Besorgnis über die möglichen Folgen des Verbots der AK-Partei anbelangt. Außerdem haben wir jetzt eine wunderbare Gelegenheit, die genutzt werden muss, um die Zypernfrage zu regeln. Wie im Bericht zum Ausdruck kommt, ist es auch von größter Bedeutung, dass die türkische Regierung ihre Reformen vorantreibt, unter Achtung von Pluralismus und Diversität in einer demokratischen, säkularen Türkei, und dass alle Bürger in der Lage sind, im demokratischen türkischen Staat ihre kulturelle Identität zu entwickeln. Fortschritte sind natürlich auch auf anderen Gebieten notwendig wie die Verteidigung der gewerkschaftlichen Rechte und größere Schritte auf dem Weg zur wirklichen Gleichberechtigung von Mann und Frau. Allerdings erkennt der Bericht auch an, dass bereits viele Fortschritte, die für die Modernisierung der türkischen Gesellschaft erforderlich sind, erzielt wurden. Frau Präsidentin, die Türkei muss ihren Weg zur vollen Integration unter strikter Einhaltung der vom Europäischen Rat gewährten und von diesem Parlament genehmigten Bedingungen weitergehen – nicht mehr und nicht weniger."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, εν γένει χαιρετίζω και υποστηρίζω την έκθεση της κ. Oomen-Ruijten και ιδιαίτερα, την ανησυχία που εκφράζει σχετικά με τις επιπτώσεις της υπόθεσης απαγόρευσης του κόμματος AK. Επιπλέον, τώρα έχουμε στη διάθεσή μας μια υπέροχη ευκαιρία, η οποία πρέπει να αξιοποιηθεί για την επίλυση του ζητήματος της Κύπρου. Όπως αναφέρεται και στην έκθεση, είναι επίσης ουσιώδες η τουρκική κυβέρνηση να επιδιώξει τις μεταρρυθμίσεις της με σεβασμό προς τον πλουραλισμό και την πολυμορφία σε μία δημοκρατική και κοσμικού χαρακτήρα Τουρκία και όλοι οι πολίτες να είναι σε θέση να αναπτύξουν την πολιτισμική τους ταυτότητα εντός του δημοκρατικού τουρκικού κράτους. Σαφέστατα, απαιτείται να σημειωθεί πρόοδος και σε άλλους τομείς, όπως η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των συνδικαλιστικών οργανώσεων και μεγαλύτερη εξέλιξη στην πορεία προς την αποτελεσματική ισότητα των φύλων. Ωστόσο, η έκθεση αναγνωρίζει ότι έχει ήδη σημειωθεί μεγάλη πρόοδος όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό της τουρκικής κοινωνίας. Κυρία Πρόεδρε, η πρόοδος της Τουρκίας προς την πλήρη ενσωμάτωση πρέπει να συνεχιστεί αυστηρά βάσει των όρων που συμφωνήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και που εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο."@el10
"Madam President, in general I welcome and support Mrs Oomen-Ruijten’s report, particularly the concern expressed about the implications of the AK Party closure case. Furthermore, we now have a fabulous window of opportunity which must be used to settle the Cyprus question. As stated by the report, it is also essential that the Turkish Government pursues its reforms, with respect for pluralism and diversity in a democratic and secular Turkey, and that all citizens should be able to develop their cultural identity within the democratic Turkish state. Clearly, progress is also needed in other areas, such as the defence of trade union rights and greater advances along the road towards effective gender equality. However, the report recognises that much progress needed to modernise Turkish society has already been made. Madam President, Turkey’s progress towards full integration must continue strictly in accordance with the conditions agreed by the European Council and adopted by this Parliament. No more and no less."@en4
"Señora Presidenta, en general saludo y apoyo el informe de la señora Oomen-Ruijten, particularmente donde se manifiesta preocupación sobre las repercusiones del proceso de prohibición del partido AKP. Por otro lado, la resolución de la cuestión de Chipre goza ahora de una fabulosa oportunidad que debe aprovecharse. Como se indica en el informe, también es fundamental que el Gobierno turca continúe las reformas, respetando el pluralismo y la diversidad en una Turquía democrática y laica, y que todos los ciudadanos puedan desarrollar su identidad cultural en el seno del Estado democrático turco. Claro que también son necesarios progresos en otros ámbitos, tales como la defensa de los derechos sindicales, y mayores avances en el camino de una igualdad de género efectiva. Sin embargo, el informe reconoce que ya se han logrado una serie de avances necesarios para la modernización de Turquía. Señora Presidenta, la marcha de Turquía hacia la plena integración debe proseguir en las condiciones acordadas por el Consejo y votadas en este Parlamento. Ni más ni menos."@es21
"Proua juhataja, üldiselt ma tervitan Ria Oomen-Ruijteni raportit, eriti Õigluse ja Arengu Partei sulgemise kohtuasja järelmõju pärast väljendatud muret. Lisaks on meil nüüd hiilgav võimalus, mida tuleb kasutada Küprose küsimuse lahendamiseks. Nagu raportis öeldud, on samuti oluline, et Türgi valitsus jätkaks reforme seoses pluralismi ja eripalgelisusega demokraatlikus ja ilmalikus Türgis ning et kõigil kodanikel oleks võimalus kujundada oma kultuurilist identiteeti demokraatlikus Türgi riigis. Edasiminekut on selgelt vaja ka teistes valdkondades, näiteks ametiühingute õiguste kaitse ning kiirem edenemine tõhusa soolise võrdõiguslikkuse poole. Samas tunnistab raport, et palju Türgi ühiskonna kaasajastamiseks vajalikke edusamme on juba tehtud. Proua juhataja, Türgi liikumine täieliku integreerumise poole peab jätkuma ranges vastavuses Euroopa Ülemkogu poolt heaks kiidetud ja selle parlamendi poolt vastu võetud tingimustele. Ei midagi rohkem ega vähem."@et5
"Arvoisa puhemies, yleisesti ottaen olen tyytyväinen Ria Oomen-Ruijtenin mietintöön ja kannatan sitä, erityisesti siinä ilmaistua huolta AKP:n lakkauttamisen vaikutuksista. Lisäksi meillä on nyt loistava mahdollisuus, jota on hyödynnettävä Kyproksen kysymyksen ratkaisemiseksi. Kuten mietinnössä todetaan, on myös tärkeää, että Turkin hallitus jatkaa uudistuksiaan kunnioittaen demokraattisen ja sekularistisen Turkin moniarvoisuutta ja moninaisuutta ja että kaikkien kansalaisten on voitava kehittää kulttuuri-identiteettiään demokraattisessa Turkin valtiossa. Edistymistä tarvitaan selvästi muilla aloilla, kuten ammattiliittojen oikeuksien puolustamisessa. Myös sukupuolten välisen tasa-arvon tiellä on edettävä pidemmälle. Mietinnössä kuitenkin tunnustetaan, että Turkin yhteiskunnan nykyaikaistamisessa on jo edistytty paljon. Arvoisa puhemies, Turkin edistymisen kohti täysjäsenyyttä on jatkuttava tiukasti Euroopan unionin neuvoston antamien ja tämän parlamentin hyväksymien edellytysten mukaisesti. Ei enempää eikä vähempää."@fi7
"Madame la Présidente, je salue et je soutiens de façon générale le rapport de Mme Oomen-Ruijten, en particulier les préoccupations exprimées quant aux conséquences de la procédure d’interdiction contre l’AKP. Par ailleurs, nous disposons actuellement d’une merveilleuse fenêtre d’opportunité dont nous devons profiter pour régler la question chypriote. Comme l’indique le rapport, il est également essentiel que le gouvernement turc poursuive ses réformes, dans le respect du pluralisme et de la diversité au sein d’une Turquie démocratique et laïque, et que tous ses citoyens puissent développer leur identité culturelle au sein d’un État turc démocratique. Il est clair que des progrès sont également nécessaires dans d’autres domaines, comme la défense des droits des syndicats, ainsi que des progrès plus importants vers l’égalité des genres. Toutefois, le rapport admet que des progrès importants ont déjà été réalisés pour moderniser la société turque. Madame la Présidente, la progression de la Turquie vers une intégration complète doit continuer dans le respect strict des conditions convenues par le Conseil européen et adoptées par ce Parlement. Ni plus, ni moins."@fr8
"Elnök asszony, általános formában üdvözlöm és támogatom Oomen-Ruijten asszony jelentését, és különösen az AK Párt betiltásával összefüggő következmények feletti aggodalmakat. Emellett viszont mesés, feltétlenül kihasználandó lehetőség nyílik számunkra a ciprusi kérdés megoldására. Amint azt a jelentés állítja, alapvető jelentősége van annak, hogy a török kormány folytassa reformjait, és eközben vegye figyelembe azt, egy demokratikus és világi Törökországot a pluralizmus és sokszínűség jellemez, valamint, hogy a demokratikus török államon belül minden polgár legyen képes kulturális identitását fejleszteni. Világos, hogy más területeken is haladni kell. Úgy, mint a szakszervezeti jogok védelmében, a nemek közti egyenlőség hatékonysága irányában is gyorsabban kell haladni. A jelentés ugyanakkor elismeri, hogy a Törökország modernizálásához szükséges előrelépések révén már komoly eredmények születtek. Elnök asszony, Törökország teljes körű integrációja csak és szigorúan azon feltételek alapján mehet végbe, amelyekben az Európai Tanács egyetértett, és amelyeket ez a Parlament is elfogadott. Nem többről, nem kevesebbről van szó."@hu11
"Signora Presidente, in generale accolgo con favore e appoggio la relazione dell’onorevole Oomen-Ruijten, in particolare la preoccupazione manifestata circa le implicazioni del caso della chiusura del partito AK. Inoltre ora disponiamo di un meraviglioso periodo di tempo da sfruttare per risolvere la questione di Cipro. Come affermato nella relazione, è altresì fondamentale che il governo turco persegua le sue riforme, rispettando il pluralismo e la diversità in una Turchia democratica e laica, e che tutti i cittadini siano in grado di sviluppare la loro identità culturale in uno Stato turco democratico. Sono chiaramente necessari progressi anche in altri settori, quali la difesa dei diritti sindacali e maggiori passi avanti lungo la strada verso un’effettiva parità di genere. La relazione riconosce, tuttavia, che sono già stati compiuti molti progressi necessari al fine di modernizzare la Turchia. Signora presidente, i progressi della Turchia verso la piena integrazione devono continuare rigorosamente in conformità delle condizioni concordate dal Consiglio europeo e concordate da questo Parlamento. Né più né meno."@it12
"Ponia Pirmininke, apskritai mane džiugina ponios Oomen-Ruijten ataskaita ir aš jai pritariu – ypač dėl nuogąstavimų, susijusių su AK partijos bylos nagrinėjimu. Be to, dabar turime puikią galimybė išspręsti Kipro klausimą. Ataskaitoje nurodoma, kaip svarbu, kad Turkijos vyriausybė vykdytų reformas, kad demokratinėje ir pasaulietinėje Turkijoje būtų gerbiamas pliuralizmas ir nuomonių įvairovė, kad visi piliečiai turėtų galimybę plėtoti savo kultūrinį identitetą demokratinėje Turkijos valstybėje. Akivaizdu, kad nemažai reikia nuveikti ir kitose srityse, pavyzdžiui, ginant profesinių sąjungų teises, taip pat būtina pažangiau žvelgti į lyčių lygybės klausimą. Tačiau ataskaitoje pripažįstama, kad modernizuojant Turkijos visuomenę atlikta iš tiesų nemažai. Ponia Pirmininke, Turkijos pažanga siekiant visiškos integracijos turi tęstis, turi būti griežtai vykdomos sąlygos, dėl kurių susitarta Europos Taryboje ir kurias patvirtino šis Parlamentas. Ne daugiau ir ne mažiau."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, kopumā es apsveicu un atbalstu kundzes ziņojumu, it īpaši izteiktās bažas par partijas likvidēšanas sekām. Turklāt mums tagad ir fantastiska iespēja, kas ir jāizmanto, lai nokārtotu jautājumu par Kipru. Kā teikts ziņojumā, ir arī būtiski, lai Turcijas valdība turpinātu reformas attiecībā uz plurālismu un dažādību demokrātiskajā un laicīgajā Turcijā, un lai visi tās pilsoņi varētu veidot savu kultūras identitāti demokrātiskā Turcijas valstī. Protams, progress ir jāpanāk arī citās jomās, piemēram, tirdzniecības apvienību aizsardzībā un ievērojamiem panākumiem dzimumu līdztiesības jautājumā. Tomēr šajā ziņojumā atzīts, ka ir panākts liels progress Turcijas sabiedrības modernizācijā. Priekšsēdētājas kundze, Turcijas progress pilnīgas integrācijas virzienā ir jāturpina, cieši ievērojot noteikumus, kādus noteikusi Eiropas Padome un šis Parlaments. Ne vairāk un ne mazāk."@lv13
"Senhora Presidente, saúdo e apoio na generalidade o relatório Ria, nomeadamente onde se manifesta preocupação quanto às implicações do processo de encerramento do Partido AK. Por outro lado, a resolução da questão de Chipre tem agora uma fabulosa oportunidade que tem de ser aproveitada. Essencial é também, como se escreve, que o Governo turco prossiga as reformas, respeitando o pluralismo e a diversidade numa Turquia democrática e secular, e que todos os cidadãos possam desenvolver a sua identidade cultural no seio do Estado democrático turco. Claro que também são necessários progressos noutros domínios, como a defesa dos direitos sindicais e maiores avanços, consagrando o caminho para a efectiva igualdade de género, mas reconhece-se no relatório Ria um conjunto de progressos necessários para a modernização da sociedade turca já efectuados. Senhora Presidente, a marcha da Turquia para a integração plena deve prosseguir nas condições acordadas pelo Conselho Europeu e votadas neste Parlamento. Nem mais nem menos."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, over het algemeen verwelkom en ondersteun ik het verslag van mevrouw Oomen-Ruijten, vooral voor wat betreft de bezorgdheid die wordt geuit over de implicaties van de beëindiging van de AKP. Bovendien hebben we nu een prachtige kans die we moeten grijpen om de kwestie Cyprus op te lossen. Zoals in het verslag wordt gesteld, is het ook essentieel dat de Turkse regering doorgaat met haar hervormingen, met eerbied voor pluralisme en diversiteit in een democratisch en seculier Turkije, en dat alle burgers binnen de democratische Turkse staat hun culturele identiteit moeten kunnen ontwikkelen. Natuurlijk is er ook vooruitgang nodig op andere gebieden, zoals het verdedigen van vakbondsrechten en meer vooruitgang op weg naar een effectieve gendergelijkheid. Het verslag erkent echter ook dat veel vooruitgang die benodigd is om de Turkse samenleving te moderniseren al verwezenlijkt is. Mevrouw de Voorzitter, de voortgang van Turkije naar een volledige integratie moet geheel overeenkomstig de voorwaarden die overeengekomen zijn door de Europese Raad en die door dit Parlement zijn aangenomen verlopen. Niet meer en niet minder."@nl3
"Pani przewodnicząca! Ogólnie, z zadowoleniem przyjmuję sprawozdanie pani poseł Oomen-Ruijten, a w szczególności obawy dotyczące sprawy delegalizacji partii AKP. Ponadto mamy teraz bajeczną okazję, którą musimy wykorzystać w celu rozwiązania kwestii cypryjskiej. Jak stanowi sprawozdanie, ważne jest też, aby turecki rząd kontynuował swoje reformy, z poszanowaniem pluralizmu i różnorodności w demokratycznej i świeckiej Turcji, oraz aby wszyscy obywatele mogli budować swoją tożsamość kulturową w demokratycznym państwie tureckim. Postęp jest wyraźnie potrzebny także w innych obszarach, takich jak obrona praw związków zawodowych i bardziej zdecydowane postępy ku skutecznej równości płci. Jednakże sprawozdanie podaje, że poczyniono już znaczne postępy w kierunku modernizacji tureckiego społeczeństwa. Pani przewodnicząca! Postępy Turcji w kierunku pełnej integracji muszą odbywać się ściśle według warunków uzgodnionych przez Radę Europejską i przyjętych przez ten Parlament. Ni mniej, ni więcej."@pl16
"Senhora Presidente, saúdo e apoio na generalidade o relatório Ria, nomeadamente onde se manifesta preocupação quanto às implicações do processo de encerramento do Partido AK. Por outro lado, a resolução da questão de Chipre tem agora uma fabulosa oportunidade que tem de ser aproveitada. Essencial é também, como se escreve, que o Governo turco prossiga as reformas, respeitando o pluralismo e a diversidade numa Turquia democrática e secular, e que todos os cidadãos possam desenvolver a sua identidade cultural no seio do Estado democrático turco. Claro que também são necessários progressos noutros domínios, como a defesa dos direitos sindicais e maiores avanços, consagrando o caminho para a efectiva igualdade de género, mas reconhece-se no relatório Ria um conjunto de progressos necessários para a modernização da sociedade turca já efectuados. Senhora Presidente, a marcha da Turquia para a integração plena deve prosseguir nas condições acordadas pelo Conselho Europeu e votadas neste Parlamento. Nem mais nem menos."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, vo všeobecnosti vítam a podporujem správu pani Oomen-Ruijtenovej, najmä vyslovené obavy z následkov prípadu zákazu strany AK. Ďalej si myslím, že sa otvorila vynikajúca príležitosť, ktorá sa musí využiť na vyriešenie cyperskej otázky. Ako sa v správe uvádza, je nevyhnutné, aby turecká vláda uskutočňovala reformy s rešpektom pre pluralizmus a rôznorodosť v demokratickom a sekularizovanom Turecku, aby mohli všetci občania budovať svoju kultúrnu identitu v rámci demokratického tureckého štátu. Samozrejme, pokrok musí nastať aj v ďalších oblastiach, napríklad v ochrane práv odborov a na ceste k reálnemu rodovému zrovnoprávneniu. Správa však uznáva, že sa dosiahol už veľký pokrok potrebný na modernizáciu tureckej spoločnosti. Vážená pani predsedajúca, napredovanie Turecka k plnej integrácii musí pokračovať presne podľa podmienok, ktoré určila Európska rada a schválil tento Parlament. Netreba nič viac, ani menej."@sk19
"Gospa predsednica, na splošno podpiram poročilo gospe Oomen-Ruijten, zlasti v zvezi z zaskrbljenostjo, ki jo je izrazila glede posledic prepovedi Stranke za pravičnost in razvoj. Poleg tega nam to poročilo omogoča, da končno rešimo ciprsko vprašanje. Kot je navedeno v poročilu, je bistveno, da si turška vlada prizadeva za reforme v zvezi s pluralizmom in raznovrstnostjo v demokratični in posvetni Turčiji ter da lahko vsi državljani oblikujejo svojo kulturno identiteto v demokratični turški državi. Seveda je napredek potreben tudi na drugih področjih, kot sta zaščita pravic sindikatov in večja enakost spolov. Vendar poročilo tudi priznava, da je bilo v zvezi s posodobitvijo turške družbe že veliko doseženo. Gospa predsednica, napredek Turčije v zvezi s celovitim vključevanjem se mora nadaljevati izključno v skladu s pogoji, o katerih se je dogovoril Evropski svet in ki jih je sprejel ta parlament."@sl20
"Fru talman! Generellt sett välkomnar och stöder jag Ria Oomen-Ruijtens betänkande, särskilt den oro som uttrycks om följderna av stängningen av AK-partiet. Dessutom öppnas nu en fantastisk möjlighet för att lösa Cypernfrågan, och den måste vi utnyttja. Som det förklaras i betänkandet är det även centralt att den turkiska regeringen i sitt reformarbete respekterar pluralism och mångfald i ett sekulärt och demokratiskt Turkiet, och att alla medborgare ska kunna utveckla sin kulturella identitet inom den demokratiska turkiska staten. Självklart krävs det framsteg inom andra områden, t.ex. försvar av fackföreningsrättigheter och större framsteg mot verklig jämställdhet mellan könen. I betänkandet konstateras emellertid att många av de framsteg som krävs för att modernisera det turkiska samhället redan har gjorts. Turkiets framsteg mot full integration måste fortsätta, strikt i enlighet med de villkor som Europeiska rådet har enats om och parlamentet har antagit. Varken mer eller mindre."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph