Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-093"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.4.3-093"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Frau Präsidentin, Herr Ratspräsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Türkei ist heute ein wichtigeres Land für die Europäische Union als jemals zuvor. Deswegen muss der Reformprozess innerhalb der Türkei gestützt werden, und es ist uns wichtig, eine demokratische und rechtsstaatliche Türkei zu haben. Wir müssen aber bestimmte Bedenken haben, die auch in dem Bericht Oomen-Ruijten zum Ausdruck kommen, nämlich ob die Reformfähigkeit der Türkei ausreicht. Wenn ich sehe, was mit dem Strafrechtsartikel 301 passiert – Religionsfreiheit und Stiftungsrecht, Minderheitenrechte –, dann versucht die Regierung Erdogan Fortschritte zu machen, aber sie ist immer zu kurz gesprungen, weil ganz offensichtlich im innerstaatlichen Kontext die Grenzen der Reformfähigkeit erreicht worden sind. Wenn ich dabei gleichzeitig sehe, dass man leichten Fußes sagt, die Regierungspartei wird verboten, und dass sie ein paar Wochen später unter einem Namen ohne bestimmte Personen, die keine Politik mehr machen dürfen, wieder eingesetzt wird, dann heißt dieses, dass ..."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážená paní předsedající, vážený pane úřadující předsedo, pane komisaři, vážené dámy a pánové, dnes je Turecko pro Evropskou unii důležitější zemí než kdykoli dříve. Reformní proces v Turecku musíme proto podpořit, neboť je pro nás důležité, aby Turecko bylo demokratické a založené na zásadách právního státu. V některých oblastech se však projevují obavy, které vyjadřuje i zpráva paní Oomen-Ruijtenové. Jde o to, zda Turecko dokáže uskutečnit reformy. Když sleduji, co se děje s článkem 301 trestního zákoníku, svobodou náboženského vyznání a zákonem o nadacích, právy menšin atd., je jasné, že vláda premiéra Erdoğana usiluje o pokrok, ale vždy zastaví před cílem, který je požadován, protože se zřejmě na domácí úrovni vyčerpají možnosti reformování Turecka. Když sleduji kroky, jejichž záměrem je jednoduše zakázat vládní stranu, a potom se za několik týdnů tato strana objeví pod jiným jménem bez určitých osob, které jsou nepohodlné pro politickou scénu, znamená to, že..."@cs1
"Fru formand, hr. formand for Rådet, hr. kommissær, mine damer og herrer! Tyrkiet er i dag et vigtigere land for EU end nogensinde før. Derfor skal reformprocessen i Tyrkiet støttes, og det er vigtigt for os at få et demokratisk Tyrkiet, der bygger på retsstatens principper. Vi må imidlertid have visse betænkeligheder, som også kommer til udtryk i Oomen-Ruijten-betænkningen, nemlig om Tyrkiet i tilstrækkelig grad er i stand til at gennemføre reformer. Når jeg ser, hvad der sker med straffelovsartiklen 301 - religionsfrihed og foreningsfrihed, mindretalsrettigheder - så forsøger Erdogans regering at gøre fremskridt, men den kommer hele tiden til kort, fordi man i den interne kontekst i landet helt åbenlyst har nået grænserne for reformevnen. Når jeg så samtidig ser, at man uden videre siger, at regeringspartiet skal forbydes, og at det så et par uger senere bliver genindsat under et andet navn uden visse personer, som ikke længere må deltage i politik, så betyder det, at ..."@da2
"Κυρία Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, σήμερα η Τουρκία είναι πιο σημαντική από ποτέ για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διαδικασία μεταρρύθμισης στην Τουρκία πρέπει κατά συνέπεια να υποστηριχθεί και είναι σημαντικό για εμάς να έχουμε μια δημοκρατική Τουρκία που να βασίζεται σε κράτος δικαίου. Ωστόσο, πρέπει να έχουμε και ορισμένες ανησυχίες, τις οποίες εκφράζει και η κ. Oomen-Ruijten στην έκθεσή της. Το ερώτημα είναι κατά πόσο η Τουρκία είναι επαρκώς ικανή να προβεί σε μεταρρύθμιση. Αν κοιτάξω τι συμβαίνει με το άρθρο 301 του ποινικού κώδικα, με την ελευθερία της θρησκείας και τον νόμο περί ιδρυμάτων, τα δικαιώματα των μειονοτήτων και ούτω καθεξής, είναι σαφές ότι η κυβέρνηση Ερντογάν καταβάλλει προσπάθεια να σημειώσει πρόοδο, αλλά πάντοτε σταματάει μη διαθέτοντας τα απαιτούμενα γιατί προφανώς, σε εγχώριο επίπεδο, η Τουρκία αγγίζει τα όρια των δυνατοτήτων της για μεταρρύθμιση. Όταν βλέπω επίσης ότι γίνονται κινήσεις για απαγόρευση του κυβερνώντος κόμματος, έτσι απλά, και στη συνέχεια δύο εβδομάδες αργότερα, αυτό επανιδρύεται με διαφορετικό όνομα και χωρίς ορισμένα πρόσωπα τα οποία δεν είναι πλέον ευπρόσδεκτα στην πολιτική, τότε αυτό σημαίνει ότι …"@el10
"Madam President, Mr President-in-Office, Commissioner, ladies and gentlemen, today, Turkey is a more important country for the European Union than ever before. The reform process in Turkey must therefore be supported and it is important for us to have a democratic Turkey based on the rule of law. We must have some concerns, however, which are also expressed in Mrs Oomen-Ruijten’s report. The question is whether Turkey is sufficiently capable of reform. If I look at what is happening with Article 301 of the Penal Code, freedom of religion and the Law on Foundations, minority rights and so forth, it is clear that the Erdoğan government is trying to make progress, but it has always stopped short of what is required because quite obviously, at a domestic level, the limits of Turkey’s reform capacity have been reached. When I see, too, that there are moves to ban the governing party, just like that, and then a couple of weeks later, it starts up again under a different name without certain persons who are no longer welcome in politics, then this means that …"@en4
"Señora Presidenta, Señor Presidente en ejercicio del Consejo, Comisario, Señorías, Turquía es hoy un país más importante que nunca para la Unión Europea. El proceso de reforma emprendido en Turquía debe, pues, apoyarse y es importante para nosotros contar con una Turquía democrática basada en el Estado de Derecho. Ciertas cuestiones, sin embargo, son merecedoras de nuestra preocupación y aquéllas se expresas en el informe de la señora Oomen-Ruijten. La cuestión es si Turquía posee una capacidad de reforma suficiente. Si contemplo lo que está sucediendo con el artículo 301 del Código Penal, la libertad de culto y la Ley relativa a las fundaciones, los derechos de las minorías, etc., es obvio que el Gobierno de Erdoğan está tratando de lograr avances pero que siempre se queda corto, dado que, a todas luces, se han alcanzado los límites de la capacidad de reforma interna. Cuando me entero, al mismo tiempo, de las afirmaciones que se refieren, a la ligera, a la prohibición del partido en el gobierno y que, un par de semanas después, se vuelve a constituir con otro nombre, prescindiendo de ciertas personas que ya no podrán dedicarse a la política, ello significa que..."@es21
"Proua juhataja, härra eesistuja, volinik, daamid ja härrad, täna on Türgi Euroopa Liidu jaoks tähtsam riik kui kunagi varem. Seetõttu tuleb Türgi reformiprotsessi toetada ning meie jaoks on oluline õigusriigi põhimõtetele tuginev demokraatlik Türgi. Samas peab meil olema teatavaid muresid, mida on väljendatud ka Ria Oomen-Ruijteni raportis. Küsimus on selles, kas Türgi on reformiks piisavalt suuteline. Kui ma vaatan, mis toimub karistusseadustiku artikliga 301, usuvabaduse ja sihtasutuste seadusega, vähemuste õigustega ja nõnda edasi, on selge, et Erdoğani valitsus püüab edasi liikuda, kuid tal on vajalikust alati midagi puudu jäänud, sest ilmselgelt on riiklikul tasandil jõutud Türgi reformivõime piirini. Kui ma näen ka katseid lihtsalt keelustada valitsevat erakonda ning juba mõne nädala pärast alustab see uuesti uue nime all ilma teatud isikuteta, kes ei ole enam poliitikas teretulnud, siis see tähendab, et …"@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, Turkki on nyt Euroopan unionin kannalta merkittävämpi valtio kuin koskaan ennen. Turkin uudistusprosessia on siis tuettava, ja meille on tärkeää, että muodostuu demokraattinen, oikeusvaltioon perustuva Turkin valtio. Meillä on kuitenkin myös huolia, jotka esitetään Ria Oomen-Ruijtenin mietinnössä. On kyse siitä, onko Turkki riittävän kykeneväinen uudistukseen. Kun tarkastelen sitä, mitä rikoslain 301 artiklalle, uskonnonvapaudelle ja uskonnollisia yhdyskuntia koskevalle laille, vähemmistöjen oikeuksille ja muille tapahtuu, on selvää, että Erdoğanin hallitus yrittää edistyä, mutta tarvittava edistyminen kilpistyy aina aivan ilmeisesti siihen, että kansallisella tasolla Turkin uudistumiskapasiteetin rajat tulevat vastaan. Kun vielä havaitaan, että valtapuolue pyritään kieltämään tuosta vaan ja että se pari viikkoa myöhemmin aloittaa toimintansa uudelleen toisella nimellä ja ilman tiettyjä henkilöitä, joita ei enää toivota politiikkaan, se merkitsee, että…"@fi7
"Madame la Présidente, Monsieur le Président en exercice, Monsieur le Commissaire, Mesdames et Messieurs, aujourd’hui, la Turquie est plus importante que jamais pour l’Union européenne. Nous devons donc soutenir le processus de réforme en Turquie et il est important pour nous d’avoir une Turquie démocratique et basée sur l’État de droit. Nous avons cependant plusieurs préoccupations, décrites également dans le rapport de Mme Oomen-Ruijten. Il faut se demander si la Turquie est suffisamment capable de réformer. Quand je vois ce qui se passe au niveau de l’article 301 du code pénal, de la liberté de culte et de la loi sur les fondations, des droits des minorités etc., il est clair que le gouvernement Erdoğan essaye de faire des progrès, mais il n’a jamais été suffisamment loin car, de toute évidence, au niveau national, les limites de la capacité de réforme de la Turquie ont été atteintes. Quand je vois aussi qu’on projette à la légère d’interdire le parti au pouvoir, et que celui-ci refait surface quelques semaines plus tard sous un autre nom mais sans certaines personnes qui ne peuvent plus faire de politique, cela signifie que..."@fr8
"Elnök asszony, hivatalban lévő Elnök úr, Biztos úr, hölgyeim és uraim! Ma Törökország fontosabb az Európai Unió számára, mint korábban bármikor. Ennél fogva az ottani reformfolyamatokat támogatnunk kell, és fontos számunkra, hogy egy demokratikus, a törvényességen alapuló Törökország szülessen. Vannak aggodalomra okot adó ügyek is, melyekről Oomen-Ruijten asszony jelentése ugyancsak szól. A kérdés az, hogy Törökország megfelelően alkalmas-e a reformokra? Ha azt nézem, mi történik a büntetőtörvénykönyv 301. cikkével, a vallásszabadsággal, az Alapítványokról szóló törvénnyel, a kisebbségi jogokkal stb., világos, hogy az Erdoğan-kormány megpróbál haladást elérni, de mindig kevesebbet ér el a szükségesnél, mert teljesen nyilvánvalóan — hazai szinten — Törökország reformképességének határaihoz érkezett. Amikor azt is látom, hogy csak úgy, megpróbálják a kormányzópártot betiltani, majd pár héttel később az újra megjelenik, másik név alatt, de ugyanazon személyekkel, akik többé nem kívánatosak a politikai színtéren, akkor ez már azt jelenti, hogy …"@hu11
"Ponia Pirmininke, pone Pirmininke, Komisare, ponios ir ponai, šiandien Europos Sąjungai Turkija yra svarbesnė valstybė nei kada nors anksčiau. Todėl būtina remti Turkijoje vykdomą reformų procesą, nes mums svarbu, kad Turkijoje įsigalėtų demokratija, kad jos politika būtų pagrįsta teisinės valstybės principais. Tačiau tam tikri aspektai mums kelia nuogąstavimų – jie nurodyti ponios Oomen-Ruijten ataskaitoje. Kyla klausimas, ar šiuo metu Turkija yra pajėgi vykdyti reformas. Jei kalbėsime apie baudžiamojo kodekso 301 straipsnį, susijusį su religijos laisve, pagrindiniais įstatymais, mažumų teisėmis ir panašiais klausimais, akivaizdu, kad Erdoğan vyriausybė stengiasi žengti pirmyn, bet jai niekada nepasisekė atlikti viską, kas būtina, nes visiškai akivaizdu, kad žvelgiant iš valstybės vidaus perspektyvos jau išnaudotos visos Turkijoje leistinos galimybės vykdyti reformas. Kai imamasi veiksmų siekiant paprasčiausiai uždrausti valdančiąją partiją, o po dviejų savaičių ji, pakeitusi pavadinimą, vėl vykdo savo veiklą, tačiau joje nematyti kai kurių asmenų, kurie nebepageidaujami politikoje, vadinasi..."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, priekšsēdētāja vietnieka kungs, komisāra kungs, dāmas un kungi, Turcija Eiropas Savienībai ir svarīgāka valsts nekā jebkad agrāk. Tāpēc ir jāatbalsta reformu process Turcijā, un mums ir svarīgi, lai būtu demokrātiska Turcija, kuras pamatā ir tiesiskums. Taču mums ir dažas bažas, kas ir izteiktas arī kundzes ziņojumā. Jautājums ir, vai Turcija ir pietiekami spējīga veikt reformas. Ja es raugos uz to, kas notiek ar Kriminālkodeksa 301. pantu, reliģijas brīvību un likumu par fondiem, minoritāšu tiesībām un tā tālāk, ir skaidrs, ka valdība cenšas panākt progresu, bet tā, kā vienmēr, nav izpildījusi visu nepieciešamo, jo ir acīmredzami skaidrs, ka iekšzemes līmenī ir sasniegtas Turcijas reformu iespēju robežas. Kad es redzu arī to, ka vienkārši tiek aizliegta valdošā partija, un tad pāris nedēļas vēlāk tā atsāk savu darbību ar citu nosaukumu bez atsevišķām personām, kuras politikā vairs nav vēlamas, tad tas nozīmē to, ka …"@lv13
"Frau Präsidentin, Herr Ratspräsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Türkei ist heute ein wichtigeres Land für die Europäische Union als jemals zuvor. Deswegen muss der Reformprozess innerhalb der Türkei gestützt werden, und es ist uns wichtig, eine demokratische und rechtsstaatliche Türkei zu haben. Wir müssen aber bestimmte Bedenken haben, die auch in dem Bericht Oomen-Ruijten zum Ausdruck kommen, nämlich ob die Reformfähigkeit der Türkei ausreicht. Wenn ich sehe, was mit dem Strafrechtsartikel 301 passiert – Religionsfreiheit und Stiftungsrecht, Minderheitenrechte –, dann versucht die Regierung Erdogan Fortschritte zu machen, aber sie ist immer zu kurz gesprungen, weil ganz offensichtlich im innerstaatlichen Kontext die Grenzen der Reformfähigkeit erreicht worden sind. Wenn ich dabei gleichzeitig sehe, dass man leichten Fußes sagt, die Regierungspartei wird verboten, und dass sie ein paar Wochen später unter einem Namen ohne bestimmte Personen, die keine Politik mehr machen dürfen, wieder eingesetzt wird, dann heißt dieses, dass ..."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, mijnheer de fungerend voorzitter van de Raad, commissaris, dames en heren, op dit moment is Turkije een nog belangrijker land voor de Europese Unie dan ooit tevoren. Daarom moet het hervormingsproces in Turkije gesteund worden, en het is voor ons belangrijk een democratisch Turkije als rechtsstaat te hebben. Maar we moeten zeker bedenkingen hebben, die ook in het verslag van mevrouw Oomen-Ruijten naar voren komen. Het is namelijk de vraag of Turkije wel voldoende in staat is hervormingen door te voeren. Als ik kijk naar wat er met artikel 301 van het Wetboek van strafrecht gebeurt, godsdienstvrijheid en de wet op de stichtingen, de rechten van minderheden, enzovoort, is het duidelijk dat de regering Erdoğan probeert vooruitgang te boeken maar altijd tekort is geschoten in wat daarvoor benodigd is, omdat de hervormingsmogelijkheden van Turkije op binnenlands niveau vrij duidelijk hun grenzen bereikt hebben. Als ik daarbij dan ook nog zie dat er pogingen worden ondernomen om de regeringspartij zomaar te verbieden en dat deze een paar weken later weer aangesteld wordt, onder een andere naam, maar dan zonder bepaalde personen die niet meer welkom in de politiek zijn, dan betekent dit dat…"@nl3
"Pani przewodnicząca, panie urzędujący przewodniczący, panie komisarzu, panie i panowie! Turcja jest obecnie dla Unii Europejskiej krajem tak ważnym, jak nigdy przedtem. Proces reform w Turcji należy więc wspierać; dla nas ważna jest demokratyczna Turcja, opierająca się na rządach prawa. Musimy jednak mieć kilka obaw, które zresztą są przedstawione w sprawozdaniu poseł Oomen-Ruijten. Pytanie brzmi: czy Turcja w wystarczającym stopniu zdolna do reform. Gdy patrzę na to, co dzieje się z art. 301 Kodeksu Karnego, z wolnością wyznania, ustawą o fundacjach, prawami mniejszości i tak dalej, wyraźnie widać, że rząd Erdoğana stara się robić postępy, lecz zawsze zatrzymuje się na krótko przed wymaganym celem ponieważ, co jest całkiem oczywiste na poziomie wewnętrznym, zostały osiągnięte granice zdolności Turcji do reform. Gdy widzę posunięcia w kierunku delegalizacji partii rządzącej bez podawania przyczyny, a w parę tygodni później partia ta zaczyna działalność od nowa pod inną nazwą i bez pewnych osób, które nie są już w polityce pożądane, to oznacza to, że..."@pl16
"Senhora Presidente, Senhor Presidente em exercício do Conselho, Senhor Comissário, Senhoras e Senhores Deputados, hoje, a Turquia é um país mais importante do que nunca para a União Europeia. O processo de reformas na Turquia deve, pois, ser apoiado e, para nós, é importante ter uma Turquia democrática assente no Estado de direito. Temos, no entanto, de ter algumas reservas, que também se encontram expressas no relatório da senhora deputada Oomen-Ruijten. A questão está em saber se a Turquia é suficientemente capaz de reforma. Se observar o que está a acontecer com o artigo 301.º do Código Penal, a liberdade de religião e a Lei das Fundações, os direitos das minorias, e assim por diante, torna-se evidente que o Governo Erdoğan tenta fazer progressos, tendo, contudo, sempre ficado aquém daquilo que é necessário porque, manifestamente, a nível interno, os limites da capacidade de reforma da Turquia foram atingidos. Quando vejo, também, que há movimentos no sentido de, sem mais nem menos, proibir o partido no governo, para depois, algumas semanas mais tarde, o ver reaparecer com um nome diferente, sem certas pessoas que deixaram de ser bem-vindas na política, então isto significa que …"@pt17
"Frau Präsidentin, Herr Ratspräsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Türkei ist heute ein wichtigeres Land für die Europäische Union als jemals zuvor. Deswegen muss der Reformprozess innerhalb der Türkei gestützt werden, und es ist uns wichtig, eine demokratische und rechtsstaatliche Türkei zu haben. Wir müssen aber bestimmte Bedenken haben, die auch in dem Bericht Oomen-Ruijten zum Ausdruck kommen, nämlich ob die Reformfähigkeit der Türkei ausreicht. Wenn ich sehe, was mit dem Strafrechtsartikel 301 passiert – Religionsfreiheit und Stiftungsrecht, Minderheitenrechte –, dann versucht die Regierung Erdogan Fortschritte zu machen, aber sie ist immer zu kurz gesprungen, weil ganz offensichtlich im innerstaatlichen Kontext die Grenzen der Reformfähigkeit erreicht worden sind. Wenn ich dabei gleichzeitig sehe, dass man leichten Fußes sagt, die Regierungspartei wird verboten, und dass sie ein paar Wochen später unter einem Namen ohne bestimmte Personen, die keine Politik mehr machen dürfen, wieder eingesetzt wird, dann heißt dieses, dass ..."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, vážený pán úradujúci predseda, pán komisár, vážené dámy a páni, dnes je Turecko pre Európsku úniu dôležitejšou krajinou než kedykoľvek predtým. Reformný proces v Turecku musíme preto podporiť, lebo je pre nás dôležité, aby bolo Turecko demokratické a založené na zásadách právneho štátu. V niektorých oblastiach sa však prejavujú obavy, ktoré vyjadruje aj správa pani Oomen-Ruijtenová. Ide o to, či Turecko dokáže uskutočniť reformy. Ak sledujem, čo sa deje s článkom 301 trestného zákonníka, slobodou vierovyznania a zákonom o nadáciách, právami menšín atď., je jasné, že vláda premiéra Erdoğana sa usiluje o pokrok, no vždy zastane pred cieľom, ktorý sa vyžaduje, pretože sa zrejme na domácej úrovni vyčerpajú možnosti reformácie Turecka. Ak sledujem kroky so zámerom jednoducho zakázať vládnu stranu a potom o niekoľko týždňov sa táto strana objaví pod iným menom bez istých osôb, ktoré sú nepohodlné pre politickú scénu, potom to znamená, že…"@sk19
"Fru talman, herr rådsordförande, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! I dag är Turkiet ett viktigare land för EU än någonsin tidigare. Reformprocessen i Turkiet måste därför stödjas och det är viktigt för oss att ha ett demokratiskt Turkiet som grundas på rättsstatsprincipen. Vi måste emellertid se på vissa aspekter med oro, vilket även lyfts fram i Ria Oomen-Ruijtens betänkande. Frågan är om Turkiet är tillräckligt kapabelt till reform. Om jag ser på vad som sker med artikel 301 i strafflagen, religionsfrihet och lagen om stiftelser, minoriteters rättigheter och så vidare, står det klart att Tayyip Erdoğans regering försöker göra framsteg, men den har aldrig lyckats göra allt som krävs eftersom gränserna för Turkiets reformkapacitet uppenbarligen har nåtts på nationell nivå. När jag även ser att man agerar för att förbjuda det styrande partiet, så där utan vidare, och partiet sedan efter ett par veckor tar upp verksamheten igen under ett annat namn, utan vissa personer som inte längre är välkomna i politiken, innebär detta …"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph