Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-092"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.4.3-092"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, may I begin by welcoming the balanced and conscientious approach of the rapporteur and indeed of the Commissioner and of the presidency on this important brief. I emphasise three points. To my Turkish friends: the detention of 530 trade unionists on 1 May 2008 was a breach of the fundamental ILO right of free association and of the Copenhagen criteria. Please protect trade unions, including preventing further attacks against the Turkish road transport union Tümtis. To the opponents of Turkish accession: do not exploit the case against the AK party in the Constitutional Court for your political ends. After the crisis of the presidential nomination, elections were held and democracy won. Today, one way or another, I expect democracy to win again. To Mr Claeys, Mr Langen, Mr Belder, Mr Toubon and others who deliberately seek to undermine public support for EU accession in Turkey by the language and the threats used in this morning’s debate: Turkish public opinion should understand you are not in a majority, you do not speak for this Parliament and you will not succeed in obstructing its European perspectives."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážená paní předsedající, nejprve chci pochválit vyvážený a zásadový přístup zpravodajky, ale i komisaře a předsednictví k této důležité zprávě. Chci zdůraznit tři věci. Mým tureckým přátelům: zadržení 530 odborářů 1. května 2008 bylo porušením základního práva Mezinárodní organizace práce (ILO) na svobodu shromažďování, ale i kodaňských kritérií. Prosím, chraňte odboráře a zabraňte dalším útokům na tureckou unii silniční dopravy Tümtis. Odpůrcům vstupu Turecka do EU: nezneužívejte případ proti straně AKP u ústavního soudu k vlastním politickým účelům. Po krizi prezidentské nominace se uskutečnily volby a zvítězila demokracie. Dnes očekávám, že tak či onak opět zvítězí demokracie. Pánům Claeysovi, Langenovi, Belderovi a Toubonovi a dalším, kteří se pokoušejí záměrně podkopat podporu veřejnosti pro vstup Turecka do EU prostřednictvím takových vyjádření a hrozeb, jaké dnes ráno zazněly v diskusi: veřejné mínění v Turecku by mělo chápat, že nejste ve většině, že nehovoříte jménem tohoto Parlamentu a že se vám nepodaří zmařit evropské vyhlídky Turecka."@cs1
"Fru formand! Først vil jeg gerne takke for ordførerens afbalancerede og pligtopfyldende tilgang samt især Kommissionens og formandskabets holdning til dette vigtige dokument. Jeg vil gerne fremhæve tre punkter. Til min tyrkiske ven: Tilbageholdelsen af 530 fagforeningsfolk den 1. maj 2008 var i strid med den grundlæggende ILO-rettighed til frit at danne forening og med Københavnskriterierne. Jeg anmoder Dem om at beskytte fagforeninger, herunder bekæmpe yderligere angreb på den tyrkiske fagforening for vejtransport Tümtis. Til modstanderne af Tyrkiets tiltrædelse: Udnyt ikke forfatningsdomstolens sag mod AKP-partiet til at nå de politiske målsætninger. Efter krisen vedrørende præsidentvalget blev der afholdt valg, og demokratiet vandt. I dag forventer jeg, at demokratiet igen vil vinde på den ene eller den anden måde. Til hr. Claeys, hr. Langen, hr. Belder, hr. Toubon og andre, som enten verbalt eller i form af trusler ved dagens forhandling bevidst forsøger at underminere offentlighedens støtte til Tyrkiets tiltrædelse af EU: Tyrkiets offentlige mening skal forstå, at De ikke har flertal, og at De ikke taler på vegne af Europa-Parlamentet, og at det ikke vil lykkes dem at ødelægge de europæiske perspektiver."@da2
"Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να αρχίσω χαιρετίζοντας την ισορροπημένη και συνειδητοποιημένη προσέγγιση της εισηγήτριας καθώς και του Επιτρόπου και της Προεδρίας σε αυτήν τη σημαντική συζήτηση. Τονίζω τρία σημεία. Στους τούρκους φίλους μου: η κράτηση 530 συνδικαλιστών την 1η Μαΐου 2008 αποτελεί παραβίαση του θεμελιώδους δικαιώματος του συνεταιρίζεσθαι της ΔΟΕ και των κριτηρίων της Κοπεγχάγης. Παρακαλώ, προστατέψτε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, και σε αυτό το πλαίσιο αποτρέψτε περαιτέρω επιθέσεις κατά της τουρκικής ένωσης οδικών μεταφορών Tümtis. Στους πολέμιους της τουρκικής προσχώρησης: μην εκμεταλλευθείτε την υπόθεση του κόμματος AK στο Συνταγματικό Δικαστήριο για τους δικούς σας πολιτικούς σκοπούς. Μετά την κρίση των υποψηφιοτήτων για την προεδρία, διενεργήθηκαν εκλογές και νίκησε η δημοκρατία. Σήμερα, με το ένα ή τον άλλο τρόπο, αναμένω τη δημοκρατία και πάλι να νικήσει. Στον κ. Claeys, τον κ. Langen, τον κ. Belder, τον κ. Toubon και άλλους που επιδιώκουν εσκεμμένα να υπονομεύσουν τη δημόσια υποστήριξη της προσχώρησης της Τουρκίας στην ΕΕ με τη γλώσσα και τις απειλές που χρησιμοποιήθηκαν στη συζήτησή μας σήμερα το πρωί: η τουρκική κοινή γνώμη πρέπει να καταλάβει ότι δεν είστε η πλειοψηφία, οι απόψεις σας δεν εκπροσωπούν αυτό το Κοινοβούλιο στο σύνολό του και δεν θα πετύχετε στην προσπάθειά σας να παρεμποδίσετε τις ευρωπαϊκές της προοπτικές."@el10
"Señora Presidenta, me permito comenzar dando mi beneplácito al equilibrado y concienzudo planteamiento de la ponente y, desde luego, del Comisario y de la Presidenta sobre este importante informe. Hago hincapié en tres puntos. A mis amigos turcos: la detención de 530 sindicalistas el 1 de mayo de 2008 representó una violación del derecho fundamental de la OIT a la libre asociación y de los criterios de Copenhague. Por favor, protejan a los sindicalistas, lo que incluye la prevención de nuevos ataques contra el sindicato turco de transportistas Tümtis. A los que se oponen a la adhesión de Turquía: no exploten con fines políticos el procedimiento iniciado por el Tribunal Constitucional contra el partido AKP. Tras la crisis del nombramiento presidencial, las elecciones se celebraron y se obtuvo una victoria democrática. Hoy, de un modo u otro, espero que la democracia vuelva a vencer. A los señores Claeys, Langen, Belder y Toubon y a todos cuantos tratan deliberadamente de socavar el apoyo de la opinión pública a la adhesión de Turquía mediante las expresiones y las amenazas empleadas durante el debate de esta mañana: la opinión pública turca debe comprender que no representan a la mayoría, que no hablan en nombre de este Parlamento y que no tendrán éxito en su intento de obstruir sus perspectivas europeas."@es21
"Proua juhataja, lubatagu mul alustuseks tervitada raportööri ning ka voliniku ja eesistujariigi tasakaalustatud ja kohusetruud lähenemisviisi selles olulises kokkuvõttes. Ma rõhutan kolme punkti. Oma Türgi sõpradele: 530 ametiühingutegelase kinnipidamine 1. mail 2008. aastal oli vastuolus Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni ühinemisvabaduse põhiõigusega ja Kopenhaageni kriteeriumidega. Palun kaitske ametiühinguid ning muu hulgas hoidke ära edasised rünnakud Türgi maanteetranspordi ametiühingu Tümtis vastu. Türgi ühinemise vastastele: ärge kasutage konstitutsioonikohtus arutatavat hagi Õigluse ja Arengu Partei vastu oma poliitiliste eesmärkide huvides. Pärast presidendi nimetamise kriisi toimusid valimised ja demokraatia võitis. Ma eeldan, et ka nüüd võidab demokraatia ühel või teisel moel. Philip Claeysile, Werner Langenile, Jacques Toubonile ja teistele, kes teadlikult üritavad kahjustada avalikkuse toetust Türgi ühinemisele ELiga oma tänahommikuses arutelus kasutatud sõnavaliku ja ähvardustega: Türgi avalik arvamus peab mõistma, et te ei ole enamuses, te ei räägi selle parlamendi nimel ning teil ei õnnestu selle Euroopa väljavaateid kaotada."@et5
"Arvoisa puhemies, aloitan kiittämällä esittelijää sekä tietenkin myös komission jäsentä ja neuvoston puheenjohtajaa tasapainoisesta ja tunnollisesta lähestymistavasta tässä merkittävässä selonteossa. Korostan kolmea seikkaa. Turkkilaisille ystävilleni: 530 ammattiliittolaisen pidättäminen 1. toukokuuta 2008 oli vastoin ILO:n perustavaa laatua olevaa yhdistymisvapautta ja Kööpenhaminan kriteerejä. Suojelkaa ammattiliittoja ja estäkää jatkossa Turkin maantiekuljetusliittoon Tümtisiin kohdistuvat hyökkäykset. Turkin jäsenyyden vastustajille: älkää hyödyntäkö AKP:ta koskevaa oikeuskäsittelyä perustuslakituomioistuimessa omiin poliittisiin tavoitteisiinne. Presidentin nimittämiskriisin jälkeen pidettiin vaalit, ja demokratia voitti. Odotan nyt demokratian tavalla tai toisella voittavan jälleen. Kollegoilleni Philip Claeysille, Werner Langenille, Bastiaan Belderille, Jacques Toubonille ja muille, jotka tarkoituksella pyrkivät heikentämään kansalaisten tukea EU-jäsenyydelle Turkissa tämän aamun keskustelussa käytetyllä kielellä ja uhkailemalla: enemmistö Turkin kansalaisista ymmärtänee, että te ette edusta enemmistöä, ette puhu tämän parlamentin puolesta ettekä onnistu estämään Turkin eurooppalaista tulevaisuutta."@fi7
"Madame la Présidente, permettez-moi de commencer par saluer l’approche équilibrée et consciencieuse du rapporteur, mais aussi du commissaire et de la présidence face à ce dossier important. Je souhaite souligner trois points. À mes amis turcs: l’arrestation de 530 syndicalistes le 1 mai 2008 est une violation du droit fondamental de libre association de l’OIT ainsi que des critères de Copenhague. Je vous demande de protéger les syndicats, et notamment d’éviter d’autres attaques contre le syndicat turc du transport Tümtis. Aux opposants de l’adhésion de la Turquie: n’exploitez pas à vos fins politiques la procédure contre l’AKP devant la Cour constitutionnelle. Après la crise de la nomination présidentielle, des élections ont été organisées et la démocratie a gagné. Aujourd’hui, d’une façon ou d’une autre, je m’attends à ce que la démocratie l’emporte à nouveau. À M. Claeys, M. Langen, M. Belder, M. Toubon et aux autres qui tentent délibérément de saper le soutien de la population à l’adhésion de la Turquie à l’Union européenne par le langage et par les menaces utilisés au cours du débat de ce matin: l’opinion publique turque doit comprendre que vous n’êtes pas majoritaires, que vous ne parlez pas au nom de ce Parlement et que vous ne parviendrez pas à bloquer ses perspectives européennes."@fr8
"Elnök asszony, hadd kezdjem az előadónak, de Biztos úrnak és az elnökségnek is kiegyensúlyozott és lelkiismeretes megközelítése üdvözlésével e fontos kérdés kapcsán. Három pontot emelek ki. Török barátaimnak üzenem: 530 szakszervezeti tag 2008. május 1-i letartóztatása a gyülekezési szabadságot érintő ILO-alapjogok, és a koppenhágai kritériumok megsértését jelentette. Kérem, védjék a szakszervezeteket, beleértve annak megakadályozását is, hogy további támadások érjék a török közúti közlekedési szervezetet, a Tümtist. A török csatlakozás ellenzőinek: ne használják fel politikai célzattal az AK Párttal szemben az Alkotmánybíróságnál folyó ügyet. Az elnökjelöléssel kapcsolatos válságot követően általános választásokra került sor, és a demokrácia diadalmaskodott. Ma, így vagy úgy, de azt várom, hogy a demokrácia ismét győzedelmeskedik. Claeys, Langen, Belder, Toubon uraknak és másoknak, akik a ma reggeli vitában alkalmazott nyelvezet és fenyegetések révén tudatosan megpróbálják aláaknázni Törökországban az uniós csatlakozás közvélemény általi támogatottságát: a török közvéleménynek meg kell értenie, hogy Önök nincsenek többségben; Önök nem beszélhetnek e Parlament nevében, és Önök nem fognak sikerrel járni Törökország európai perspektívái kibontakozásának megakadályozásában."@hu11
"Signora Presidente, desidero iniziare accogliendo con favore l’approccio equilibrato e coscienzioso del relatore e senza dubbio del Commissario e della Presidenza in merito a questa importante relazione. Desidero porre l’accento su tre punti. Ai miei amici turchi: la detenzione, il 1° maggio 2008, di 530 sindacalisti è stata una violazione del diritto fondamentale dell’OIL della libertà di associazione nonché dei criteri di Copenhagen. Vi esorto a proteggere i sindacati, nonché a prevenire ulteriori attacchi al sindacato degli autotrasportatori Tümtis. Agli oppositori all’adesione della Turchia: non sfruttate a fini politici il caso contro il partito AK in Corte costituzionale. Dopo la crisi della nomina del presidente, si sono tenute le elezioni e la democrazia ha vinto. Oggi, in un modo o nell’altro, mi aspetto che la democrazia vinca ancora. Agli onorevoli Claeys, Langen, Belder, Toubon e ad altri, che hanno deliberatamente tentato di minare l’appoggio pubblico all’adesione all’UE in Turchia attraverso il linguaggio e le minacce cui sono ricorsi nel corso della discussione di questa mattina: l’opinione pubblica turca deve capire che voi non costituite una maggioranza, che voi non parlate a nome di questo Parlamento e che non riuscirete a ostacolare le sue prospettive europee."@it12
"Ponia Pirmininke, pradėdamas noriu pasveikinti pranešėją už jos subalansuotą ir sąžiningą požiūrį, taip pat Komisarą ir pirmininkaujančiąją valstybė narę. Noriu atkreipti dėmesį į tris aspektus. Savo draugams Turkijoje noriu pasakyti štai ką: 530 profesinių sąjungų atstovų sulaikymas 2008 m. gegužės 1 d. yra pagrindinės Tarptautinės darbo organizacijos teisės, susijusios su laisva asociacija ir Kopenhagos kriterijais, pažeidimas. Prašau ginti profesines sąjungas, užkirsti kelią tolesniems išpuoliams prieš Turkijos kelių transporto sąjungą „Tümtis“. Turkijos narystės oponentams noriu pasakyti štai ką: nesinaudokite Konstituciniame Teisme svarstoma AK partijos byla siekdami savo politinių tikslų. Po pirmininko paskelbimo krizės buvo organizuoti rinkimai ir demokratija laimėjo. Šiandien tikiuosi, kad vienaip ar kitaip demokratija vėl laimės. Ponams Claeys, Langen, Belder, Toubon ir kitiems, kurie kalbomis ir grasinimais, kurių šįryt teko išklausyti, kryptingai siekia pakenkti Turkijos visuomenės norui įstoti į ES, noriu pasakyti štai ką: Turkijos visuomenė turi suprasti, kad jūsų nuomonė nėra daugumo nuomonė, jūs nekalbate šio Parlamento vardu, be to, jums nepavyks pakenkti Turkijos perspektyvai tapti Europos Sąjungos nare."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, es gribētu sākt, apsveicot referentes, komisāra un prezidentūras līdzsvaroto un rūpīgo pieeju šajā svarīgajā kopsavilkumā. Es uzsvēršu trīs punktus. Maniem turku draugiem: 530 arodbiedrības pārstāvju aizturēšana 2008. gada 1. maijā bija fundamentāls SDO brīvu apvienošanās tiesību un Kopenhāgenas kritērija pārkāpums. Lūdzu, aizsargājiet arodbiedrības, ieskaitot tālāku uzbrukumu novēršanu pret turku ceļa transporta apvienību . Turcijas pievienošanās oponentiem: neizmantojiet šo gadījumu pret partiju Konstitucionālajā tiesā saviem politiskajiem mērķiem. Pēc prezidenta nominēšanas krīzes notika vēlēšanas, un uzvarēja demokrātija. Šodien vienādi vai otrādi es sagaidu, ka demokrātija uzvarēs atkal. kungam kungam un citiem, kuri apzināti cenšas mazināt sabiedrības atbalstu Turcijas iestājai ES ar izteikumiem un draudiem, kas tika izmantoti šī rīta debatēs: Turcijas sabiedriskajai domai vajadzētu saprast, ka jūs neesat vairākumā, jūs nerunājat šī Parlamenta vārdā, un jums neizdosies kavēt Turcijas perspektīvas Eiropas virzienā."@lv13
"Madam President, may I begin by welcoming the balanced and conscientious approach of the rapporteur and indeed of the Commissioner and of the presidency on this important brief. I emphasise three points. To my Turkish friends: the detention of 530 trade unionists on 1 May 2008 was a breach of the fundamental ILO right of free association and of the Copenhagen criteria. Please protect trade unions, including preventing further attacks against the Turkish road transport union Tümtis. To the opponents of Turkish accession: do not exploit the case against the AK party in the Constitutional Court for your political ends. After the crisis of the presidential nomination, elections were held and democracy won. Today, one way or another, I expect democracy to win again. To Mr Claeys, Mr Langen, Mr Belder, Mr Toubon and others who deliberately seek to undermine public support for EU accession in Turkey by the language and the threats used in this morning’s debate: Turkish public opinion should understand you are not in a majority, you do not speak for this Parliament and you will not succeed in obstructing its European perspectives."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, in eerste instantie zou ik de evenwichtige en consciëntieuze aanpak van de rapporteur en ook van de commissaris en het voorzitterschap met betrekking tot dit belangrijke verslag willen verwelkomen. Ik zou graag drie punten willen benadrukken. Aan mijn Turkse vrienden: De aanhouding van 530 vakbondsleden op 1 mei 2008 was in strijd met de vrijheid van organisatie als een van de fundamentele arbeidsnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie en van de criteria van Kopenhagen. Bescherm de vakbeweging, en voorkom ook verdere aanvallen op de Turkse vakbond voor wegvervoerders, Tümtis. Aan de tegenstanders van de toetreding van Turkije: Buit de zaak tegen de AKP in het constitutionele hof niet uit voor uw politieke doeleinden. Na de crisis over de benoeming van de president zijn er verkiezingen gehouden en heeft de democratie gezegevierd. Ook nu weer verwacht ik dat de democratie op de een of andere manier opnieuw zal zegevieren. Aan mijnheer Claeys, mijnheer Langen, mijnheer Belder, mijnheer Toubon en anderen die de publieke steun voor de toetreding tot de EU in Turkije bewust proberen te ondermijnen door hun taalgebruik en bedreigingen in het debat van vanochtend: De Turkse publieke opinie moet begrijpen dat u geen meerderheid vertegenwoordigt; u spreekt niet uit naam van dit Parlement en u zult er niet in slagen haar Europese vooruitzichten te hinderen."@nl3
"Pani przewodnicząca! Czy mógłbym zacząć od tego, że z zadowoleniem przyjmuję zrównoważone i świadome podejście ze strony sprawozdawczyni, jak również, oczywiście, ze strony komisarza oraz Prezydencji, w tej ważnej sprawie. Chciałbym podkreślić trzy kwestie. Do moich tureckich przyjaciół: zatrzymanie 530 członków związków zawodowych w dniu 1 maja 2008 stanowiło pogwałcenie podstawowego, zgodnie z ILO, prawa do wolnego stowarzyszania się oraz kryteriów kopenhaskich. Chrońcie proszę związki zawodowe i w związku z tym zapobiegajcie także dalszym atakom wymierzonym przeciw tureckiemu związkowi pracowników transportu drogowego Tümtis. Do przeciwników akcesji Turcji: nie wykorzystujcie sprawy wytoczonej przez Trybunał Konstytucyjny partii AKP do własnych celów politycznych. Po kryzysie związanym z nominacją prezydenta przeprowadzono wybory i wygrała demokracja. Dziś oczekuję, że demokracja znów wygra, w ten lub inny sposób. Do posłów Claeysa, Langena, Beldera, Toubona i innych, którzy celowo starają się osłabić publiczne poparcie dla wejścia do UE w Turcji używając języka i gróźb, jakie mieliśmy okazję słyszeć w dzisiejszej porannej debacie: turecka opinia publiczna nie powinna postrzegać was jako większość, nie mówicie w imieniu tego Parlamentu u nie uda wam się zaszkodzić jego europejskim perspektywom."@pl16
"Senhora Presidente, permita-me que comece por saudar a abordagem equilibrada e conscienciosa da relatora assim como do Comissário e da presidência relativamente a este importante documento. Aos meus amigos turcos: a detenção de 530 sindicalistas a 1 de Maio deste ano constituiu uma violação do direito fundamental de livre associação segundo as normas da Organização Internacional do Trabalho assim como dos critérios de Copenhaga. Apelo para que protejam os sindicatos, impedindo inclusivamente mais ataques contra o sindicato dos transportes rodoviários turco, Tümtis. Aos opositores da adesão da Turquia: não explorem o processo contra o partido AK no Tribunal Constitucional para os vossos fins políticos. Após a crise da nomeação presidencial, realizaram-se eleições de que resultou uma vitória para a democracia. Hoje, de uma maneira ou de outra, espero que a democracia vença de novo. Aos deputados Claeys, Langen, Belder, Toubon e outros, que procuraram deliberadamente comprometer o apoio público à adesão da Turquia à União Europeia através da linguagem e das ameaças que utilizaram no debate de esta manhã: a opinião pública na Turquia estará ciente que V. Exas não se encontram na maioria, que não falam em nome do Parlamento e que as vossas tentativas de obstruírem as perspectivas europeias não terão êxito."@pt17
"Madam President, may I begin by welcoming the balanced and conscientious approach of the rapporteur and indeed of the Commissioner and of the presidency on this important brief. I emphasise three points. To my Turkish friends: the detention of 530 trade unionists on 1 May 2008 was a breach of the fundamental ILO right of free association and of the Copenhagen criteria. Please protect trade unions, including preventing further attacks against the Turkish road transport union Tümtis. To the opponents of Turkish accession: do not exploit the case against the AK party in the Constitutional Court for your political ends. After the crisis of the presidential nomination, elections were held and democracy won. Today, one way or another, I expect democracy to win again. To Mr Claeys, Mr Langen, Mr Belder, Mr Toubon and others who deliberately seek to undermine public support for EU accession in Turkey by the language and the threats used in this morning’s debate: Turkish public opinion should understand you are not in a majority, you do not speak for this Parliament and you will not succeed in obstructing its European perspectives."@ro18
"Gospa predsednica, najprej spodbujam uravnotežen in natančen pristop poročevalke, komisarja in predsedstva v zvezi s to pomembno razpravo. Poudarjam tri točke. Turške prijatelje opozarjam, da je bilo pridržanje 530 sindikalistov 1. maja 2008 kršitev temeljne pravice združevanja, ki jo zagotavljajo Mednarodna organizacija dela in københavnska merila. Sindikate je treba zaščititi ter preprečiti nadaljnje napade na sindikat turških cestnih prevoznikov Tümtis. Nasprotnike pristopa Turčije pozivam, da ne izkoriščajo tožbe ustavnega sodišča zoper Stranko za pravičnost in razvoj v lastne politične namene. Po krizi v zvezi z imenovanjem predsednika so bile izvedene volitve, na katerih je zmagala demokracija. Pričakujem, da bo demokracija ponovno zmagala tudi danes. Kar zadeva gospoda Claeysa, gospoda Langna, gospoda Belderja, gospoda Toubona in vse ostale, ki z izjavami in grožnjami na današnji razpravi namerno poskušajo zmanjšati javno podporo pristopu Turčije k EU, poudarjam, da se turška javnost mora zavedati, da ti poslanci ne predstavljajo večine, ne govorijo v imenu tega parlamenta in da jim ne bo uspelo ovirati možnosti Turčije za pristop."@sl20
"Fru talman! Jag vill börja med att välkomna föredragandens, och naturligtvis kommissionsledamotens och ordförandeskapets, välavvägda och ansvarsmedvetna inställning till denna viktiga lägesrapport. Jag vill betona tre punkter. Till mina turkiska vänner: arresteringen av 530 fackföreningsmedlemmar den 1 maj 2008 utgjorde en överträdelse av Internationella arbetsorganisationens (ILO) grundläggande rätt till mötesfrihet och Köpenhamnskriterierna. Ni måste skydda fackföreningarna, bland annat genom att förhindra ytterligare attacker mot den turkiska vägtransportfackföreningen Tümtis. Till motståndarna till Turkiets anslutning: utnyttja inte fallet med AK-partiet i konstitutionsdomstolen för era egna politiska syften. Efter krisen med presidentnomineringen höll man val och uppnådde demokrati. I dag förväntar jag mig att demokratin vinner igen, på ett eller annat sätt. Till Philip Claeys, Werner Langen, Bastiaan Belder, Jacques Toubon och andra som avsiktligt försöker undergräva allmänhetens stöd för en EU-anslutning i Turkiet genom det språk och de hot som har använts i debatten denna morgon: den turkiska allmänheten bör veta att ni inte är i majoritet, att ni inte talar för Europaparlamentet och att ni inte kommer att lyckas med att skymma landets europeiska perspektiv."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Tümtis"13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph