Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-090"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.4.3-090"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madame la Présidente, chers collègues, je me réjouis de l'équilibre de ce rapport qui adresse un signal positif à la Turquie. Les socialistes seront attentifs à ce que les négociations d'adhésion se poursuivent positivement sous présidence française. C'est justement parce que nous souhaitons l'adhésion qu'il ne doit demeurer aucune zone d'ombre sur des évènements qui touchent à nos valeurs démocratiques communes. Il n'est pas acceptable que des intellectuels, tel le journaliste d'origine arménienne Hrant Dink, risquent leur vie dès lors qu'ils parlent de certaines périodes de l'histoire turque. Il n'est pas non plus acceptable d'entendre perdurer une thèse officielle qui banalise le génocide arménien sous le terme de grande tragédie et qui balaie du revers de la main la souffrance d'un peuple dont le nombre des déportés est assimilé à celui des victimes britanniques de la grippe. Avec le philosophe Bernard-Henri Lévy, je pense que la négation du génocide est partie constitutive du génocide lui-même. Aussi, j'exhorte les autorités turques à s'engager dans la voie raisonnable de la vérité contribuant à la réhabilitation de toutes les minorités nationales."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, jsem nesmírně ráda, že je tato zpráva tak vyvážená a že vysílá Turecku pozitivní signál. Socialisté se postarají o to, aby přístupová jednání pokračovala pozitivní cestou v době francouzského předsednictví. Právě proto, že jsme pro vstup Turecka do EU, nemohou se nad událostmi, které se týkají našich společných demokratických hodnot, vznášet žádné stíny. Je nepřijatelné, aby intelektuálové, jako novinář arménského původu Hrant Dink, riskovali život, když začnou diskutovat o určitých obdobích dějin Turecka. Dále je nepřijatelné, aby se stále opakovalo oficiální stanovisko, které zlehčuje arménskou genocidu, která je velkou tragédií, a odmítá utrpení lidí, kteří byli deportováni v množství porovnatelném s počtem lidí ve Velké Británii, kteří mají chřipku. Stejně jako filozof Bernard-Henri Lévy i já jsem přesvědčena, že popírání genocidy je ve skutečnosti spoluúčastí na ní. Zároveň vyzývám turecké úřady, aby se daly na rozumnou cestu pravdy a rehabilitovaly všechny národnostní menšiny."@cs1
"Fru formand, mine damer og herrer! Jeg bifalder denne velafbalancerede betænkning, som sender et positivt signal til Tyrkiet. Socialdemokraterne vil holde øje med, at tiltrædelsesforhandlingerne fortsætter i positiv retning under det franske formandskab. Netop fordi vi ønsker tiltrædelse, må der ikke ligge mørke skygger over begivenheder, som berører vores fælles demokratiske værdier. Det er uantageligt, at intellektuelle som journalisten af armensk oprindelse, Hrant Dink, sætter livet på spil, når de taler om visse perioder i Tyrkiets historie. Det er også uantageligt at være vidne til, at en officiel påstand bliver ved med at bagatellisere det armenske folkedrab som en stor tragedie og med hånden affeje et folks lidelser og sammenligne antallet af deporterede med britiske ofre for influenza. Jeg mener som filosoffen Bernard-Henri Lévy, at benægtelse af folkedrab er en grundlæggende del af selve folkedrabet. Derfor henstiller jeg indtrængende til de tyrkiske myndigheder at slå ind på sandhedens og fornuftens vej og bidrage til rehabilitering af alle nationale mindretal."@da2
"Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich freue mich sehr über die Ausgewogenheit dieses Berichts, von dem ein positives Signal an die Türkei ausgeht. Die Sozialdemokraten werden dafür Sorge tragen, dass die Beitrittsverhandlungen unter französischer Ratspräsidentschaft im positiven Sinne fortgeführt werden. Gerade weil wir den Beitritt wünschen, darf kein Schatten auf die Ereignisse fallen, die unsere gemeinsamen demokratischen Werte berühren. Es ist nicht hinnehmbar, dass Intellektuelle wie der Journalist armenischer Abstammung, Hrant Dink, ihr Leben aufs Spiel setzen, weil sie über bestimmte Abschnitte in der türkischen Geschichte sprechen. Ebenso wenig kann akzeptiert werden, dass der Völkermord an den Armeniern nach offizieller Lesart immer noch zu einer großen Tragödie heruntergestuft und das Leid eines Volkes, dessen Deportiertenzahl mit der Zahl der Grippekranken im Vereinigten Königreich vergleichbar ist, hinweggewischt wird. Wie der Philosoph Bernard-Henri Lévy bin auch ich der Meinung, dass die Leugnung des Völkermords Teil des Völkermords selbst ist. Daher fordere ich die türkischen Behörden eindringlich auf, den vernünftigen Weg der Wahrheit einzuschlagen und dazu beizutragen, dass alle nationalen Minderheiten rehabilitiert werden."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είμαι εξαιρετικά ικανοποιημένη με την ισορροπημένη φύση της παρούσας έκθεσης που στέλνει ένα θετικό μήνυμα στην Τουρκία. Οι σοσιαλιστές θα διασφαλίσουν τη συνέχιση της θετικής πορείας των ενταξιακών διαπραγματεύσεων υπό τη γαλλική Προεδρία. Και επειδή ακριβώς τασσόμαστε υπέρ της προσχώρησης δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να υπάρχει κανένα σύννεφο πάνω από γεγονότα που αφορούν τις κοινές δημοκρατικές μας αξίες. Είναι απαράδεκτο διανοούμενοι όπως ο αρμενικής καταγωγής δημοσιογράφος Hrant Dink να θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο με το να συζητούν για ορισμένες περιόδους της ιστορίας της Τουρκίας. Επίσης, είναι απαράδεκτο να επιτρέπεται η διαιώνιση της επίσημης γραμμής που υποβαθμίζει τη μεγάλη τραγωδία της γενοκτονίας των Αρμενίων, αρνούμενη τη δυστυχία ενός λαού του οποίου ο αριθμός των απελαθέντων είναι συγκρίσιμος με τον αριθμό αυτών που υποφέρουν από γρίπη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όπως και ο φιλόσοφος Bernard-Henri Lévy, αισθάνομαι ότι η άρνηση της γενοκτονίας αποτελεί στην πραγματικότητα μέρος της γενοκτονίας. Επίσης, καλώ τις τουρκικές αρχές να ακολουθήσουν το εύλογο μονοπάτι της αλήθειας και να συμβάλουν στην αποκατάσταση όλων των εθνικών μειονοτήτων."@el10
"Madam President, ladies and gentlemen, I am extremely pleased with the balanced nature of this report that sends out a positive signal to Turkey. The Socialists will ensure accession negotiations continue their positive trajectory under the French Presidency. It is precisely because we are in favour of accession that there cannot be any shadows over events concerning our common democratic values. It is not acceptable that intellectuals such as the journalist of Armenian origin, Hrant Dink, risk their lives by discussing certain periods of Turkey’s history. Nor is it acceptable to allow an official line to be perpetuated that trivialises the Armenian genocide as a great tragedy, dismissing the suffering of a people, the number of whose deported is comparable to the numbers of those suffering from influenza in the United Kingdom. Like the philosopher Bernard-Henri Lévy, I feel that denying genocide is in fact part of the genocide. I also urge the Turkish authorities to take the reasonable path of truth and help rehabilitate all national minorities."@en4
"Señora Presidenta, Señorías, me complace el equilibrio de este informe, que transmite una señal positiva a Turquía. Los socialistas procurarán que las negociaciones de adhesión se desarrollen favorablemente durante la Presidencia francesa. Precisamente porque estamos a favor de la adhesión, no puede proyectarse sombra alguna sobre los actos que atañen a nuestros valores democráticos comunes. No se puede tolerar que intelectuales como el periodista de origen armenio, Hrant Dink, pongan en peligro sus vidas al referirse a determinados periodos de la historia de Turquía. No se puede tolerar que se perpetúe la tesis oficial que banaliza el genocidio armenio, denominándolo gran tragedia, y que desprecia el sufrimiento de un pueblo cuya cifra de deportados es comparable al número de víctimas británicas de la gripe. Al igual que el filósofo Bernard-Henri Lévy, creo que la negación del genocidio forma parte del propio genocidio. Asimismo, insto a las autoridades turcas a que emprender el camino razonable de la verdad y que contribuyan a la rehabilitación de todas las minorías nacionales."@es21
"Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, olen hyvin tyytyväinen mietinnön tasapainoiseen luonteeseen ja sen Turkille lähettämään myönteiseen viestiin. Sosialistit takaavat liittymisneuvottelujen jatkuvan myönteisellä kehityskaarellaan Ranskan puheenjohtajakaudella. Nimenomaan koska kannatamme liittymistä, yhteisiä demokraattisia arvojamme koskevia tapahtumia ei saa varjostaa mikään. On täysin tuomittavaa, että armenialaista syntyperää olevan toimittajan Hrant Dinkin kaltaiset ajattelijat vaarantavat henkensä tarkastellessaan Turkin historian tiettyjä ajanjaksoja. Ei myöskään voida hyväksyä Armenian kansanmurhan suurta murhenäytelmää väheksyvän virallisen linjan jatkamista ikuisuuksiin, sillä näin sivuutetaan sellaisen kansan kärsimys, jossa karkotettujen määrä on verrattavissa Yhdistyneessä kuningaskunnassa flunssasta kärsivien määrään. Katson filosofi Bernard-Henri Lévyn tavoin, että kansanmurhan kieltäminen on itse asiassa osa kansanmurhaa. Kehotan myös Turkin viranomaisia valitsemaan totuuden järkevän tien ja auttamaan kaikkia kansallisia vähemmistöjä integroitumaan."@fi7
"Elnök asszony, hölgyeim és uraim, rendkívül elégedett vagyok a jelentés kiegyensúlyozott, Törökországnak pozitív jelzést küldő voltával. A szocialisták biztosítani fogják, hogy a csatlakozási tárgyalások a maguk pozitív pályáján haladjanak előre a francia elnökség alatt is. Pontosan, miután támogatjuk a csatlakozást, nem engedhetjük, hogy bármiféle árnyék vetüljön a közös demokratikus értékeinkhez kapcsolódó eseményekre. Elfogadhatatlan, hogy értelmiségiek, mint az örmény származású Hrant Dink is, életüket kockáztassák amiatt, hogy Törökország történelmének bizonyos időszakait vita témájává teszik. Ugyancsak elfogadhatatlan, hogy olyan hivatalos álláspont váljon meghatározóvá, amely az örmény népirtást „nagy tragédiává” egyszerűsíti le, cáfolja az emberek szenvedéseit, akik között a deportáltak száma egybevethető azokéval, akik az Egyesült Királyságban influenzától szenvednek. Amint a filozófus, Bernard-Henri Lévy, magam is úgy vélem, a népirtás tagadása lényegében része a népirtásnak. Sürgetem a török hatóságokat, kövessék az igazság ésszerű útját, és igyekezzenek rehabilitálni az összes nemzeti kisebbséget."@hu11
"Signora Presidente, onorevoli colleghi, mi compiaccio della natura equilibrata della presente relazione che invia un segnale positivo alla Turchia. I socialisti garantiranno che i negoziati di adesione continuino in modo positivo sotto la Presidenza francese. E’ proprio perché siamo a favore dell’adesione che non vi devono essere ombre sugli eventi che toccano i nostri valori democratici comuni. Non è ammissibile che intellettuali, quali il giornalista di origine armena, Hrant Dink, rischiano la vita parlando di taluni periodi della storia turca. Non è ammissibile neppure il perdurare di tesi ufficiali che banalizzano il genocidio armeno definendolo una grande tragedia, ignorando la sofferenza di un popolo, in cui il numero delle persone deportate è paragonabile a quello delle vittime dell’influenza nel Regno Unito. Come il filosofo Bernard-Henri Lévy, credo che negare il genocidio faccia effettivamente parte del genocidio. Esorto inoltre le autorità turche a intraprendere la strada ragionevole della verità, contribuendo alla riabilitazione delle minoranze nazionali."@it12
"Ponia Pirmininke, ponios ir ponai, mane labai džiugina ši subalansuota ataskaita, kurios teiginiai siunčia Turkijai pozityvų signalą. Socialistų frakcija užtikrina, kad Prancūzijos pirmininkavimo laikotarpiu derybos dėl narystės bus tęsiamos geranoriškoje atmosferoje. Taip yra todėl, kad mes pritariame įstojimui, be to, norime būti tikri, kad nebus dangstomi įvykiai, susiję su mūsų bendromis demokratinėmis vertybėmis. Negalima toleruoti, kad intelektualai, tokie kaip armėnų tautybės žurnalistas Hrant Dink, turi rizikuoti gyvybe, analizuodami tam tikrus Turkijos istorijos laikotarpius. Taip pat nepriimtina tai, kad oficialiai Armėnijos genocidas būtų laikomas didžiule tragedija, pamirštant žmonių kančias, tuo tarpu, kai deportuotų žmonių skaičius prilygsta gripu sergančiųjų skaičiui Didžiojoje Britanijoje. Kaip ir filosofas Bernard-Henri Lévy aš manau, kad neigiant genocide faktą, tam tikra prasme irgi vykdomas genocidas. Taip pat skatinu Turkijos pareigūnus priimti teisingą požiūrį ir siekti reabilituoti visas tautines mažumas."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi, es ārkārtīgi priecājos par šī ziņojuma līdzsvaroto raksturu, kas raida pozitīvu signālu Turcijai. Sociālisti nodrošinās, lai pievienošanās sarunas turpinātu savu pozitīvo ceļu Francijas prezidentūras laikā. Mēs esam par pievienošanos, lai tur nevarētu būt nekādas ēnas par notikumiem attiecībā uz mūsu kopīgajām demokrātiskajām vērtībām. Nav pieņemams, ka intelektuāļi, tādi kā armēņu izcelsmes žurnālists kungs, riskē ar savu dzīvību, pārrunājot konkrētus periodus Turcijas vēsturē. Tāpat nav pieņemami ļaut oficiālajam virzienam iemūžināt genocīdu pret armēņiem kā lielas traģēdijas banalizēšanu, ignorējot cilvēku ciešanas, deportēto skaitu, ko var salīdzināt ar to cilvēku skaitu, kas cieš no gripas Apvienotajā Karalistē. Tāpat kā filozofs kungs, arī es uzskatu, ka genocīda noliegšana faktiski ir daļa no genocīda. Es arī mudinu Turcijas iestādes izvēlēties saprātīgu patiesības ceļu un palīdzēt rehabilitēt visas nacionālās minoritātes."@lv13
"Madame la Présidente, chers collègues, je me réjouis de l'équilibre de ce rapport qui adresse un signal positif à la Turquie. Les socialistes seront attentifs à ce que les négociations d'adhésion se poursuivent positivement sous présidence française. C'est justement parce que nous souhaitons l'adhésion qu'il ne doit demeurer aucune zone d'ombre sur des évènements qui touchent à nos valeurs démocratiques communes. Il n'est pas acceptable que des intellectuels, tel le journaliste d'origine arménienne Hrant Dink, risquent leur vie dès lors qu'ils parlent de certaines périodes de l'histoire turque. Il n'est pas non plus acceptable d'entendre perdurer une thèse officielle qui banalise le génocide arménien sous le terme de grande tragédie et qui balaie du revers de la main la souffrance d'un peuple dont le nombre des déportés est assimilé à celui des victimes britanniques de la grippe. Avec le philosophe Bernard-Henri Lévy, je pense que la négation du génocide est partie constitutive du génocide lui-même. Aussi, j'exhorte les autorités turques à s'engager dans la voie raisonnable de la vérité contribuant à la réhabilitation de toutes les minorités nationales."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, ik ben zeer verheugd met de evenwichtigheid van dit verslag, dat een positief signaal naar Turkije uitzendt. De sociaaldemocraten zullen erop toezien dat het positieve traject van de toetredingsonderhandelingen onder het Franse voorzitterschap wordt voortgezet. Juist omdat wij voorstander zijn van de toetreding vinden wij dat er geen enkele schaduw geworpen mag zijn op gebeurtenissen die betrekking hebben op onze gemeenschappelijke democratische waarden. Het is onaanvaardbaar dat intellectuelen zoals Hrant Dink, een journalist van Armeense afkomst, hun leven in gevaar brengen door bepaalde perioden in de Turkse geschiedenis aan de orde te stellen. Ook is het onaanvaardbaar een officiële stelling te blijven innemen die de Armeense genocide reduceert tot een grote tragedie, die daarbij aan het lijden van een volk voorbijgaat, terwijl het aantal gedeporteerden vergelijkbaar is met het aantal mensen dat in het Verenigd Koninkrijk aan griep lijdt. Net zoals de filosoof Bernard-Henri Lévy, ben ik van mening dat het ontkennen van de genocide feitelijk deel uitmaakt van de genocide. Ik roep de Turkse autoriteiten dan ook op de verstandige weg van de waarheid te bewandelen en alle nationale minderheden te helpen rehabiliteren."@nl3
"Pani przewodnicząca, panie i panowie! Niezmiernie się cieszę, że to sprawozdanie, które wysyła pozytywny sygnał dla Turcji, jest tak dobrze wyważone. Socjaliści zagwarantują, że negocjacje w sprawie akcesji będą nadal posuwać się pożądanym w kierunku podczas prezydencji francuskiej. Zamierzamy tak robić dlatego, że jesteśmy za akcesją i dlatego też na naszych wspólnych, demokratycznych wartościach nie może położyć się żaden cień. Jest nie do przyjęcia, aby tacy intelektualiści, jak dziennikarz pochodzenia ormiańskiego, Hrant Dink, ryzykowali życie dlatego, że omawiają pewne okresy historii Turcji. Jest nie do przyjęcia również utrwalanie oficjalnego stanowiska, które bagatelizuje rzeź Ormian jako wielką tragedię, zaprzeczając cierpieniom ludzi oraz liczbie deportowanych, których liczba porównywalna jest z liczbą osób cierpiących na grypę w Zjednoczonym Królestwie. Podobnie, jak filozof Bernard Henri Lévy czuję, że zaprzeczanie faktowi ludobójstwa stanowi w istocie element ludobójstwa. Wzywam również władze tureckie, aby wybrały rozsądną drogę prawdy i pomogły w rehabilitacji wszystkich mniejszości w tym kraju."@pl16
"Senhora Presidente, caros colegas, congratulo-me com o equilíbrio deste relatório, que dirige um sinal positivo à Turquia. Os socialistas estarão atentos a que as negociações de adesão prossigam no bom sentido durante a Presidência francesa. É precisamente porque queremos a adesão que não deve ficar nenhuma zona de sombra sobre os acontecimentos que dizem respeito aos nossos valores democráticos comuns. É inaceitável que intelectuais, como o jornalista de origem arménia Hrant Dink, estejam a arriscar a vida quando falam de certos períodos da história da Turquia. E é não menos inaceitável ouvir perdurar uma tese oficial que banaliza o genocídio arménio com o termo "grande tragédia", e que afasta com um gesto da mão o sofrimento de um povo cujo número de deportados é comparado aos das vítimas britânicas da gripe. Tal como o filósofo Bernard Henri Lévy, considero que a negociação do genocídio faz parte do próprio genocídio. Assim, exorto as autoridades turcas a empenharem-se na via racional da verdade, contribuindo para a reabilitação de todas as minorias nacionais."@pt17
"Madame la Présidente, chers collègues, je me réjouis de l'équilibre de ce rapport qui adresse un signal positif à la Turquie. Les socialistes seront attentifs à ce que les négociations d'adhésion se poursuivent positivement sous présidence française. C'est justement parce que nous souhaitons l'adhésion qu'il ne doit demeurer aucune zone d'ombre sur des évènements qui touchent à nos valeurs démocratiques communes. Il n'est pas acceptable que des intellectuels, tel le journaliste d'origine arménienne Hrant Dink, risquent leur vie dès lors qu'ils parlent de certaines périodes de l'histoire turque. Il n'est pas non plus acceptable d'entendre perdurer une thèse officielle qui banalise le génocide arménien sous le terme de grande tragédie et qui balaie du revers de la main la souffrance d'un peuple dont le nombre des déportés est assimilé à celui des victimes britanniques de la grippe. Avec le philosophe Bernard-Henri Lévy, je pense que la négation du génocide est partie constitutive du génocide lui-même. Aussi, j'exhorte les autorités turques à s'engager dans la voie raisonnable de la vérité contribuant à la réhabilitation de toutes les minorités nationales."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, vážené dámy a páni, som nesmierne rada, že je táto správa taká vyvážená a že vysiela Turecku pozitívny signál. Socialisti sa postarajú o to, aby prístupové rokovania pokračovali pozitívnou cestou počas francúzskeho predsedníctva. Práve preto, že sme za vstup Turecka do EÚ, nemôžu sa vznášať žiadne tiene nad udalosťami, ktoré sa týkajú našich spoločných demokratických hodnôt. Je neprijateľné, aby intelektuáli ako novinár arménskeho pôvodu Hrant Dink riskovali život, ak začnú diskutovať o určitých obdobiach dejín Turecka. Ďalej je neprijateľné, aby sa stále opakovalo oficiálne stanovisko, ktoré zľahčuje arménsku genocídu, ktorá je veľkou tragédiou a odmieta utrpenie ľudí, ktorí boli deportovaní v množstve porovnateľnom s počtom ľudí vo Veľkej Británii, ktorí majú chrípku. Ako filozof Bernard-Henri Lévy aj ja som presvedčená, že popieranie genocídy je v skutočnosti spoluúčasť na nej. Zároveň vyzývam turecké úrady, aby sa dali na rozumnú cestu pravdy a rehabilitovali všetky národnostné menšiny."@sk19
"Gospa predsednica, gospe in gospodje, zelo sem zadovoljna s tem uravnoteženim poročilom, ki Turčiji pošilja jasno sporočilo. Socialisti bomo v okviru francoskega predsedstva zagotovili uspešno nadaljevanje pristopnih pogajanj. Prav zaradi tega, ker podpiramo pristop, ne smemo dovoliti spornih vprašanj v zvezi z našimi skupnimi demokratičnimi vrednotami. Nesprejemljivo je, da je življenje intelektualcev, kot je novinar armenskega rodu Hrant Dink, ogroženo zaradi razpravljanja o nekaterih obdobjih turške zgodovine. Poleg tega je nesprejemljivo dovoliti posploševanje armenskega genocida kot zgolj velike tragedije ter pri tem zanemariti trpljenje pregnanega naroda, katerega število pripadnikov je primerljivo s številom bolnikov v Združenem kraljestvu, ki trpijo zaradi influence. Strinjam se z besedami filozofa Bernard-Henrija Lévyja, da je zanikanje genocida dejansko del genocida. Poleg tega pozivam turške organe, da priznajo resnico in vsem nacionalnim manjšinam pomagajo, da si opomorejo."@sl20
"Fru talman, mina damer och herrar! Jag är mycket nöjd med detta välavvägda betänkande, som sänder en positiv signal till Turkiet. Socialdemokraterna i Europaparlamentet kommer att se till att den positiva utvecklingen av anslutningsförhandlingarna fortsätter under det franska ordförandeskapet. Det är just för att vi är för en anslutning som det inte får kastas några skuggor över händelser som rör våra gemensamma demokratiska värderingar. Det är inte godtagbart att intellektuella som journalisten Hrant Dink, som är av armeniskt ursprung, riskerar sina liv genom att diskutera vissa perioder av Turkiets historia. Det är inte heller godtagbart att tillåta att en officiell linje upprätthålls, som bagatelliserar folkmordet på armenierna som en stor tragedi, och bortser från folkets lidande, som är så stort att antalet deporterade kan jämföras med hur många som får influensa i Storbritannien. Liksom filosofen Bernard-Henri Lévy anser jag att förnekande av folkmord i själva verket är en del av själva folkmordet. Jag uppmanar även de turkiska myndigheterna att välja den förnuftiga vägen av sanning och bidra till att återanpassa alla nationella minoriteter."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Bernard-Henri Lévy"13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph